+ All Categories
Home > Documents > S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

Date post: 24-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603 PLAN DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. Societate în insolvență care face obiectul dosarului nr. 2918/97/2010 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, Secția Comercială, Contencios Administartiv și Fiscal Martie 2011
Transcript
Page 1: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

PLAN DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI

S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Societate în insolvență care face obiectul dosarului nr. 2918/97/2010

aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara,

Secția Comercială, Contencios Administartiv și Fiscal

Martie 2011

Page 2: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Preambul În temeiul art. 94, alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura

insolvenței, prezentul Plan de Reorganizare este propus de către Phoenix

Omega IPURL în calitate de administrator judiciar al S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L., denumită în continuare ”debitoarea”,

”societatea” sau ”S.C. ANTREPRENORUL S.R.L” – debitor în Dosarul nr.

2918/97/2010, aflat pe rolul Tribunalului Tribunalului Hunedoara, Secția

Comercială, Contencios Administartiv și Fiscal. Destinatarii acestui Plan

sunt judecătorul sindic și creditorii înscriși în Tabelul definitiv de creanțe.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a

activității S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. conform art. 94, alin. 1 din Legea

nr. 85/2006 privind procedura insolvenței au fost îndeplinite, după cum

urmează:

- Posibilitatatea reorganizării a fost analizată și formulată de

administratorul judiciar în Raportul privind cauzele și împrejurările care

au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei, depus la dosarul

cauzei și analizat de către creditori. De asemenea administratorul

judiciar a precizat cu ocazia primei adunari a creditorilor, în care s-a

votat raportul prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2006, faptul că

activitatea Societății poate fi reorganizată pe baza unui plan de

reorganizare.

Page 3: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

- Tabelul definitiv al creanțelor declarate împotriva debitoarei S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. a fost depus la dosarul cauzei şi afişat la

data de 03.03.2011;

- S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. nu a mai fost subiect al procedurii

insituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Nici

socieatea și nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu

a fost condamnat definitiv pentru nici una din infracțiunile prevăzute

de art. 94, alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura

insolvenței.

Planul de reorganizare al S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. este depus

de cătrte administratorul judiciar. Această alegere a fost considerată

viabilă având în vedere faptul că, în virtutea atribuțiilor conferite de lege,

administratorul judiciar a asigurat consultanța specifică la stabilirea

strategiei de restructurare a activității debitoarei.

1. SUMARUL PLANULUI 1.1. Activitatea debitoarei în perioada de observaţie

Neajunsurile provocate de criza financiară și economică declanșată

la finele anului 2008, a condus la diminuarea activității societații,

degradarea relațiilor comerciale, imposibilitatea predictibilității rezultatelor

economice și, în final, la intrarea societății în procedura de isolvență. În

aceste condiții, societatea nu a mai putut beneficia de credit de la

Page 4: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

principalii săi furnizori în vederea achiziționării materiilor prime necesare

procesului de producție, lucru care a făcut ca debitoarea să întârzie plățile

către Bugetul de Stat și să ajungă în imposibilitatea achitarii la scadență a

ratelor pentru creditele contractate. Acest fapt, coroborat cu degradarea

puternică a mediului economic, au condus la intrarea societății în

procedura de isolvență. În lipsa unei infuzii de capital prin apelarea la un

alt credit sau finanțarea din partea acționarilor societății, situația financiară

și comercială a debitoarei a continuat să se deterioreze, aceasta aflându-

se într-un blocaj financiar.

1.2. Premisele Planului de reorganizare

1.2.1 Considerente generale

Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un

mecanism care permite comerciantului aflat în dificultate financiară să se

redreseze și să își continue activitatea comercială. Procedura de

reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societății în circuitul

comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la viața

economică și contribuția acesteia la performanțele economiei naționale în

ansamblul ei.

Planul de reorganizare propus de administratorul judiciar conferă o

garanție în recuperarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe și

Page 5: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

face dovada redresării acivității debitoarei prin implementarea și

dezvolatrea unor noi activități în cadrul procesului de reorganize, activități

concepute să fie viabile și după trecerea celor 36 de luni de la data

confirmării Planului de reorganizare.

Reorganizarea societății S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. și

continuarea activității sale își manifestă efectele sociale prin păstrearea

salariaților existenți, iar relansarea activității va impune noi angajări, acest

aspect urmând a avea impact și asupra pieței muncii din municipiul Deva.

Acest Plan este gândit în sensul creării posibilității menținerii

numărului de salariați, întrucât debitoarea urmărește ca în uram derulării

activității să obțină un profit însemnat, care să fie destinat plății pasivului.

1.2.2 Considerente specifice

Prezentul Plan, ca modalitate de acoperire a unei părți considerabile

din masa credală, are în vedere următoarele ipoteze:

- S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. și-a manifestat intenția de

reorganizare odată cu depunerea cererii de deschidere a

procedurii, în termenul și în conformitate cu prevederile art. 33,

alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

- Menținerea managementului și a unei părți din colaboratorii

societății, dată fiind vechea colaborare cu aceștia;

Page 6: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

- Tratarea întregii activități ca un centru de profit și încadrarea în

indicatorii de profitablilitate bugetați;

- Creanța garantată în sumă de 131.772,44 lei aferentă liniei de

credit bancar oferit de SanPaolo Bank ROMÂNIA S.A. – creanță

curentă născută în cursul prezentei proceduri - și cea deținută de

AFP Deva în valoare de 128.070,00 lei – creanță născută anterior

deschiderii procedurii insolvenței împotriva S.C. ANTREPRENORUL

S.R.L., vor fi menținute la nivelul înregistrat în Tabelul definitiv de

creanțe. Creanța deținută de către creditorul Bancpost S.A., va fi

trecută la rangul creanțelor chirografare, întrucât această creanță este

garantată doar în limita valorii bunului aflat în garanție (conform art. 41,

alin. 2 din Legea nr. 85/2006). Bunul afectat garantării acestui credit

este soldul contului debitoarei, care este însă fără disponibil.

1.2.3 Modalități de reorganizare

- Restructurarea și continuarea activității S.C. ANTREPRENORUL

S.R.L., în vederea atingerii nivelului de performanță care să permită

continuarea activității în scopul obținerii de lichidități în cunatum

superior valorii de lichidare pentru creditorii procedurii.

- Raționalizarea costurilor aferente activităților administrative și

minimizarea cheltuielilor ori de câte ori acest lucru va fi posibil.

Page 7: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

- Regândirea și, pe cale de consecință, o nouă concepție a întregii

activități a debitoarei, care să permită continuarea activității acesteia

prin dezvoltarea unor noi activități la nivelul entității și satisfacerea

într-o măsură cât mai mare a tuturor categoriilor de creditori.

- Închirierea parțială a imobilului aflat în patrimoniul debitoarei în

suprafață totală de 744,2 mp, spațiu din care debitoarea folosește la

momentul maxim 30% din suprafața amintită. În prezent, prețul

minim de piață pentru închirierea unui mp în zona unde debitoarea

are situat imobilul este de minimum 2 Euro/mp. Evident însă că,

ținând cont de amplasamentul imobilului, prețul pentru chiria unui

mp poate să ajungă până la 10 Euro pentru un metru pătrat.

- Debutul în activitățile autorizate în decursul anului 2010, respectiv

lucrări de construcții și prestări servicii în constrcuții.

1.2.4. Obiectivele Planului

Obiectivul fundamental al Planului îl constituie continuarea activității

debitoarei și achitarea într-o măsură cât mai mare a tuturor categoriilor de

creanțe. Dezvoltate in extenso pe parcursul Planului de reorganizare,

premisele care stau la baza întocmirii acestuia pot fi structurate astfel:

Page 8: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

1. În conformitate cu Tabelul definitiv al creanțelor, masa credală a

S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. la data deschiderii procedurii, este

formată dintr-un număr de 24 creditori, însumând 2.311.077,98 lei. Structura categoriilor de creanțe se prezintă după cum urmează:

ü Creditori garantați

ü Creditori cu creanțe salariale

ü Creditori bugetari

ü Creditori chirografari

2. Evaluarea activelor imobiliare din patrimoniul S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. a fost solicitată de către societate și a

fost efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de

Evaluare de către S.C. JOB LINE S.R.L.. În ”Raportul de evaluare

proprietăți imobiliare S.C. ANTREPRENORUL S.R.L., depus la

dosarul cauzei au fost estimate următoarele valori având ca dată

de referință ziua de 04.11.2010:

ü Valoarea de lichidare a proprietății imobiliare descrise în

cuprinsul Raportului de evaluare, aflate în patrimoniul S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L., este 589.330,00 lei.

Menționăm de asemenea că aceste valori au fost calculate de

evaluator având ca dată de referință 04.11.2010, prin urmare considerăm

că valoarea de lichidare în momentul de față este diminuată datorită în

principal deteriorării mediului economic și căderii pieței imobiliare la nivelul

întregii țări.

Page 9: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Luând în considerare cele menționate anterior, precum și intenția

asociaților debitoarei în legătură cu acordarea unei finanțări suplimentare în

măsura în care vor dispune de lichidități, ambele necesare pentru

continuarea activității, considerăm că sunt îndeplinite premisele pentru

reorganizarea activității debitoarei, atât în ceea ce privește partea de

prestări servicii asistență socială cât și latura noilor activități autorizate în

cursul anului 2010.

1.2.5. Durata Planului de Reorganizare

Termenul de executare a Planului de Reorganizare S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. va fi de maxim 36 luni de la data confirmării

acestuia, cu posibilitate de prelungire în condițiile legii.

Modalitățile de acoperire a Pasivului precum și Sursele de finanțare

sunt prezentate în Capitolul 8.2.

1.2.6. Programul de plată al creanțelor

Programul de plată al creanțelor, element esențial al prezentului plan

de reorganizare, este prezentat în Capitolul 8.3.

1.2.7 Categorii de creanțe participante la procedura de insolvență

Page 10: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin prezentul Plan

de reorganizare potrivit legii, sunt următoarele:

- Categoria creanțelor garantate – SanPaolo Bank S.A, AFP

Deva (art. 100, alin. 3, lit. a).

- Categoria creanțelor salariale – (art. 100, alin. 3, lit. b).

- Categoria creanțelor bugetare – Consiliul Local Deva (art.

100, alin. 3, lit. c)

Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin prezentul Plan de

reorganizare potrivit legii, sunt următoarele:

- Categoria creanțelor garantate devenite creanțe chirografară

– Bancpost S.A

- Categoria creanțelor chirografare în sensul art. 96, alin. 1 din

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, deținute de

creditorii indispensabili fără de care activitatea debitorului nu

se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți;

- Categoria celorlalte creanțe chirografare;

Întrucât toate creanțele înscrise în Tabelul definitiv de creanțe

împotriva S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. urmează să fie achitate prin

Programul de plăți într-un cuantum cel puțin egal cu cel care ar fi achitat în

caz de faliment, acest Plan menționează și alte despăgubiri care urmează

să fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu

valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuire în caz de

Page 11: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

faliment, cu excepția plăților prevăzute a fi efectuate către aceștia conform

Programului de plăți și a prevederilor Planului. Cu toate acestea, în

faliment, totalul sumelor ditribuite ar fi de maxim 609.336,00 lei, care ar

acoperi în totalitate doar creanțele garantate, cele salariale și doar parțial

cele bugetare, restul creditorilor chirografari neprimind nici un procent de

din creanțele deținute, fără a lua însă în discuție restul cheltuielilor

generate de deschiderea prezentei proceduri și onorariul administratorului

judiciar. În cazul reorganizării însă, creditorilor garantați menționați

nedevaforizați, celor salariali și celor bugetari le sunt acoperite în totalitate

creanțele, creditorii chirografari în sensul art. 96 din Legea privind

procedura insolvenței primesc un procent de 50% din totalul creanțelor

deținute, iar restul pentru restul creditorilor chirigrafari prezentul plan

prevede o modificare a creanțelor acestora în sensul diminuării lor intr-un

procent de 100%.

De la data confirmării acestui Plan de reorganizare, S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. este descărcată de diferența dintre valoarea

obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută

în Plan. De asemenea, S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. este descărcată de

orice răspundere în sensul art. 95, alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind

procedura insolvenței.

NOTA:

Pe toată perioada de aplicarea a Planului de reorganizare acesta poate fi modificat potrivit art. 101, alin. 5 din Legea nr. 85/2006, dacă

Page 12: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

condițiile în care a fost propus Planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune sau au fost identificate alte modalități de stingere a creanțelor, surse de finanțare. Modificările propuse care vor fi aduse Planului de reorgnizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege. 2. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

2.1. Preambul

Societatea comercială ANTREPRENORUL S.R.L. s-a constituit în

luna decembrie 1994 de către asociatul unic Mane Felicia Ileana având ca

obiect principal de activitate ”lucrări de construcții”; în anul 1999, Mane

Felicia Ileana cesionează părțile sociale deținute în societate în favorea d-

lui Oprean Nicolae Visalon, când se decide și schimbarea obiectului

principal de activitate al societății în ”restaurante”.

Page 13: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Debitoarea încheie în anul 2003 un contract cu Consiliul Local

Deva pentru pregătirea și distribuirea hranei pentru asistații sociali și

pregătirea și servirea mesei în restaurantul unității. În 2006 societatea

debitoare mai încheie un contract cu Școala Regina Maria pentru

pregătirea și servirea mesei în această școală; acest contract a fost

desființat în 2009, când Inspectoratul Școlar Deva a decis unirea Școalii

Regina Maria cu un liceu din localitate care dispunea de cantină pentru

servirea meselor.

În anul 2008, conducerea societății decide cumpărarea spațiului în

care debitoarea își desfașura activitatea contractând în acest sens două

împrumuturi bancare. În contextul recesiunii economice debutată în 2008,

societatea este nevoită să închidă punctele de lucru deținute în acel

moment, mai puțin cel prin care se asigura pregătirea și servirea mesei

pentru asistații sociali. În aceste condiții dificile, debitoarea trebuie să-și

respecte în continuare contractul cu Consiliul Local Deva și să plătească

în același timp împrumuturile contractate de la bănci.

Înființarea societății. Istoric.

Societatea s-a înființat în anul 1994 sub forma unei societăți

comerciale cu răspundere limitată, purtând denumirea de S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L., având sediul în loc. Deva, B-dul Decebal, bl. M,

Page 14: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

sc. C-D, parter, jud. Hunedoara , cu obiect principal de activitate “ lucrări de

construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale”, CAEN 4120.

După înființare, S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. a fost înregistrată la

ORC Hunedoara sub nr. J20/1691/1994. La înființare capitalul social a fost

de 200 lei, împărțit în 200 părți sociale a câte 10 lei fiecare, situație

menținută până în prezent; acestea sunt deținute în proporții diferite,

respective 30% de către d-l Oprean Nicolae Visalon iar majoritatea de 70%

aparține d-lui Glodean Mihai Cătălin. Administrarea societății anterior

deschiderii prezentei proceduri era efectuată de către d-lui Oprean Nicolae

Visalon, iar în prezent d-l Glodean Mihai Cătălin este administratorul

special al debitoarei..

S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. este o cantină de ajutor social,

persoană juridică română, care funcţionează autonom, prestând servicii

servicii sociale contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale

deosebite.

Debitoarea își desfășoară activitatea prin pregătirea şi servirea a

două mese, zilnic, de persoană, însă în limita alocaţiei de hrană acordate

de Consiliul Local în acest scop. Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe

persoană pentru cantinele de ajutor social se stabileşte şi se indexează

prin hotărâre a Guvernului Beneficiarii de ajutor social au dreptul la

serviciile cantinei de ajutor social pe bază de anchetă socială, potrivit

dispoziţiei primarului.

Page 15: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Cu siguranţă că e neplăcut ca cetățenii unei ţări să ajungă la limita

subzistenţei, să fie nevoiţi să apeleze la aceste cantine.Din păcate, în

România, ne aşteptăm la un număr tot mai mare de şomeri și, totodată,

într-o perioadă de criză aşa cum este cea pe care o traversăm, este mai

greu să găseşti un loc de muncă specializat, iar foarte mulţi cetățeni nu

acceptă o muncă fizică, manuală, ci îşi caută un post potrivit pregătirii lor.

O astfel de situaţie, în care mulți oameni trăiesc la limita subzistenţei, o

masă caldă pentru mulți înseamnă uneori enorm de mult, iar pe de altă

parte, pentru debitoare înseamnă redresarea economică prin continuarea

activității.

Cele 24 de cantine sociale, răspândite pe întreg teritoriul țării, asigură

masa zilnică pentru aproximativ 18000 de asistați social. Alături de

îndeplinirea nevoilor primare ale acestora, cantinele sunt de asemenea

centre de întâlnire, unde persoanele asistate social mai pot uita, pentru

câteva ore, de singurătate și nevolnicie.

Pe de altă parte, debitoarea şi-a propus să dezvolte proiecte

imobiliare de amploare pe piaţa locală a construcțiilor, implementând un

concept nou al calităţii şi oferind valoare adaugată definită prin atenţia

mărită la detaliu, începând de la sistematizarea zonei dezvoltate până la

stadiul finisării.

Page 16: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

2.2. Managementul S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

De la data înființării și până în anul 1999, societatea

ANTREPRENORUL S.R.L. a fost condusă de către d-na Mane Felicia Ileana

în calitate de asociat unic și administrator. Aceasta cesioneză părțile sociale

deținute în favoarea asociatului unic d-l Oprean Nicole Visalon, calitatea de

administrator având-o aceeași persoană. La data deschiderii procedurii

insolvenței împotriva debitoarei managementul societății era asigurat de

către d-l Oprean Nicolae Visalon și d-l Glodean Mihai Cătălin.

În prezent, conducerea Societății este asigurată de către

administratorul special, d-l Glodean Mihai Cătălin sub supravegherea

administratorului judiciar Phoenix Omega IPURL.

3. SITUAȚIA JURIDICĂ A ACTIVELOR S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Toate bunurile imobiliare și cele mobile deținute de către Debitoare

se află în proprietatea S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. conform precizărilor

de mai jos privind actele de proprietate asupra acestora:

Page 17: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

3.1 Situația juridică a bunurilor imobile deținute de S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. Debitoarea deține în proprietate un imobil ”spațiu commercial”, situate

în Deva, str. B-dul Decebal, bl. M, parter. Destinația acestui spațiu este

aceea de restaurant, acesta fiind destinat producției și servirii meselor

pentru asistații social.

Act de proprietate

• Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1278/23.12.2008.

• CF nr. 3820N, NR. CAD. 6789

Sarcini Precizăm că imobilul deținut de către debitoare este liber de sarcini.

Achiziționarea imobilului aferent activității curente, s-a făcut într-o singură

etapă, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

1278/23.12.2008, încheiat între S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. în calitate

de cumpărător și CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA în calitate

de vânzător.

Specificul situației juridice a terenului pe care se află acest spațiu

comercial este acela că el se află în proprietatea statului.

Page 18: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

3.2 Situația juridică a bunurilor mobile deținute de S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. Bunurile mobile aflate în patrimoniul Societății constau în:

- Tractor agricol model TOP 454 4WD

- Autoutilitară Dacia tip D 1304 furgon.

În ceea ce privește valoarea de lichidare a acestor bunuri, din

cuprinsul Raportului de evaluare rezulta o valoare de 17.483,00 lei pentru

tractor și de 2.523,00 lei în cazul autoutilitarei.

4. ANALIZA DE PIAȚĂ

Deși afectată de contextul actual din piața românescă, dar mai ales

de lipsa capitalului de lucru care a dus la intrarea Societății în procedura de

insolvență, S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. ocupă un loc important în

rândul serviciilor de asistență socială din categoria alimentației publice. Un

alt aspect care ar putea contribui la succesul companiei în vederea

depășirii cu succes a situației actuale, este intrearea pe piața locală cu noi

activități dintre care amintim închirierea parțială a spațiului și extinderea

acivității în domeniul construcțiilor și prestărilor de servicii în construcții.

Page 19: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

5. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ÎN PERIODA 2007-2009

5.1. Analiza patrimoniului în perioada 2007-2009

Situația patrimonială a societății în perioada 2007- 2009 se prezintă

astfel:

Denumire indicator 2007 2008 2009

ACTIVE IMOBILIZATE 400399 1135758 1092641

Stocuri 129114 144039 84675

Creante 298891 769013 682552

Titluri de plasament 0 0 0

Disponibilitati băneşti-alte valori 9586 3217 6548

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 437591 916269 773775

Conturi de regularizare activ 0 0 0

Prime de ramb.obligaţiuni 0 0 0

TOTAL ACTIV 837990 2052027 1866416

Capital social 200 200 200

Rezerve si fonduri 1475 1475 1475

Rezultat reportat 11695 17836 9616

Rezultatul exercitiului 6141 4737 8259

Page 20: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Diferenţe din reevaluare 0 0 0

Subvenţii pentru investiţii 0 0 0

CAPITALURI PROPRII 19511 24248 19550

Provizioane ptr. riscuri şi chelt. 0 0 0

Datorii pe termen mediu si lung 196922 125477 370620

TOTAL CAP. PERMANENTE 216433 149725 390170

Credite bancare 0 257500

Alte împrumuturi şi datori financiare 57028 42513 24663

Furnizori si asimilate 337344 1296673 1301268

Buget de stat si local 16150 48415 137099

Salarii si asimilate 16999 82324 111252

Creditori diverşi 21434 280829

Alte datorii 243352 534541 0

TOTAL DATORII TERMEN SCURT 692307 1961953 1509274

Cheltuieli inregistrate in avans 70750 59651 33028

TOTAL DATORII 889229 2087430 1879894

Conturi de regularizare pasiv 0 0 0

TOTAL PASIV 837990 2052027 1866416

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Analiza datelor din perioada 01 ianuarie 2007 - 31 dec 2009 are la

bază informațiile din contabilitatea societății.

Page 21: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

5.2. Situația activelor imobilizate ale Societății 5.2.1. Evoluția imobilizărilor corporale

Denumire 2007 2008 2009

Imobile 0 870.000 826.500

Alte instalații, utilaje și mobilier 400.399 265.758 266.141

Imobilizări corporale - total 400.399 1.135.758 1.092.641

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Imobilul reprezintă categoria de active imobilizate cu cea mai mare

valoare în ultimii doi ani analizați. Societatea deține spațiul în care își

desfășoarăactivitatea, evidențiat în actele contabile la valoarea istorică de

achiziție care este diminuată prin calculul amortizării contabile.

Echipamentele tehnologice deținute de către debitoare au o valoare de

266.141,00 lei la data de 31.12.2009, ele fiind amortizate liniar pe duratele utile

de viață care variază între 3 și 8 ani. Acestea constau în tractor agricol,

autoutilitară Dacia, vitrină, mobilier, calculator. Valoarea mai mare conținută de

acest cont o reprezintă tractorul agricol.

5.3. Situația activelor circulante ale Societății Evoluția stocurilor în perioada 31.12.2007-31.12.2009 se prezintă după

cum urmează: Denumire 2007 2008 2009

Page 22: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Stocuri 129114 144039 84675

TOTAL 129114 144039 84675

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Scăderea înregistrată de stocuri se datorează exclusiv scăderii puterii de

acumpărarea a debitoarei pentru materiile prime necesare pregătirii meselor.

Structura și evoluția creanțelor în perioada 31.12.2007-31.05.2010 se

prezintă după cum urmează: Denumire 2007 2008 2009

Creante 298891 769013 682552

TOTAL 298891 769013 682552

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Creanţele reprezintă anumite drepturi băneşti faţă de terţi şi în

cazul de faţă sunt reprezentate în principal de creanţe comerciale, adică

sume neîncasate la termen rezultate în urma prestărilor de servicii sau a

diverselor vânzări. Acestea urmează o traiectorie oscilantă în perioada

2007-2009 ; astfel în 2007 creanţele debitoarei sunt în valoare de 298891

lei reprezentând 35,67 % din total activ, în anul 2008 valoarea lor este de

769013 lei echivalentul a 37,48 % din total activului societăţii, iar în anul

2009 cunatumul creanţelor societăţii debitoare este de 682552 lei,

reprezentînd 36,57 % din totalul activului.

Evoluția disponibilităților

Page 23: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Disponibilităţile băneşti, urmează o traiectorie oscilantă și ele,

înregistrând valori fluctuante, însă indicând clar o insuficienţă de lichidităţi

necesare plăţii datoriilor scadente, de unde rezultă un nivel limitat al

activităţii firmei, alocarea acestor resurse fiind orientată către susținerea

cheltuielilor specifice pregătirii meselor: achiziții de materii prime.

5.4. Situația obligațiilor Societății Denumire 31 Decembrie 2009

Credite bancare pe termen lung 370.620

Datorii privind Leasing-ul 24.663

TOTAL DATORII PE TERMEN > 1 AN 370. 620

Salarii și alte drepturi similare 111.252

Datorii comerciale către furnizori 1.301.268

Creditori diverși 280.829

Datorii către Bugetul Statului 137.099

Alte datorii 0

TOTAL DATORII PE TERMEN < 1 AN 1.509.274

TOTAL DATORII 1.879.894

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

La data de 31.12.2009 valoarea datoriilor comerciale ale Societății

(excluzând creditele bancare și datoriile către societățile de leasing) era de

1.582.097,00 lei, ponderea cea mai însemnată fiind reprezentată de

categoria ”Datorii comerciale către furnizori” și ”Creditori diverși”.

Page 24: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

6. DIAGNOSTICUL FINANCIAR PATRIMONIAL Diagnosticul patrimoniului net

Diagnosticul financiar patrimonial constituie un instrument managerial

menit să contribuie la menținerea și dezvoltarea întreprinderii într-un mediu

concurențial tot mai dens, precum și la înțelegerea trecutului și prezentului

în scopul fundamentării obiectivelor strategice viitoare.

Se realizează pe baza bilanțului contabil, deoarece permite

formularea unor concluzii privind condițiile de echilibru financiar și

evidențierea structurii financiare a întreprinderii.

Patrimoniul net se calculează ca diferență între activul total și datoriile

totale, reflectând în esență activele firmei negrevate de datorii la un

moment dat; prin urmare, patrimoniul net reflectă averea întreprinderii la o

anumită dată (are un caracter static), după cum urmează: Situația patrimoniului net 2007 2008 2009

Active imobilizate 400399 1135758 1092641

Active circulante 437591 916269 773775

TOTAL ACTIVE 837990 2052027 1866416

Datorii curente 692307 1961953 1509274

Datorii pe termen lung 196922 125477 370620

TOTAL DATORII 889229 2087430 1879894

PATRIMONIUL NET -51.239 -35.403 -13.478

Sursa: Balanțele de verificare ale S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Page 25: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Valoarea datoriilor depășește valoarea activelor deținute de către

societate, rezultând un patrimoniu net negativ în sumă de 13.478 lei. Principalele

elemente care au determinat apariția situației susamintite au fost profitul redus

înregistrat începând cu anul 2008 și creșterea continuă a datoriilor curente.

7. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ A SOCIETĂȚII

7.1. Deschiderea procedurii insolvenței și confirmarea Phoenix Omega IPURL în calitate de administrator judiciar al S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

Ca urmare a cererii formulate de către S.C. ANTREPRENORUL

S.R.L., prin încheierea comercială pronunţată la judecătorul sindic în

ședința publică din 21.06.2010 în dosarul nr. 2918/97/2010, aflat pe rolul

Tribunalului Tribunalului Hunedoara, Secția Comercială, Contencios

Administartiv și Fiscal, a fost deschisă procedura de insolvență impotriva

S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2006.

Prin Hotărârea Adunării Asociaților S.C. ANTREPRENORUL S.R.L.

din data de 24.06.2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, a

fost numit în calitate de administrator special al debitorului S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L d-l Glodean Mihai Cătălin.

Page 26: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

În conformitate cu prevederile art. 20, lit. b și art. 59 din Legea nr.

85/2006 privind procedura insolvenței, administratorul judiciar al Societății,

Phoenix Omega IPURL, a examinat activitatea debitoarei în raport cu

situația de fapt și a întocmit raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care

au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora

le-ar putea fi imputabilă, exprimându-şi opinia asupra existenței premiselor

angajării răspunderii acestora, în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 și

asupra posibilității reale de reorganizare efectivă a activității S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L, raport care a fost depus la Dosarul cauzei.

7.2 Cauzele insolvenței Cauzele care au condus la apariția stării de insolvență a S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. sunt prezentate mai jos în sinteză și au fost

detailate în Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la

apariția stării de insolvență și anume:

- Aplicarea unei politici de investiții deficitară, de unde rezultă o

gestionare precară a activelor din patrimoniul debitoarei.

- Atât resursele permanente, necesare finanțării nevoilor

permanente (activele imobilizate), cât și resursele temporare

necesare finanțării activelor circulante (nevoile temporare)

Page 27: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

sunt insuficiente, iar împreună cu fondul de rulment negativ,

determină o stare de dezechilibru financiar.

- Fonduri insificiente pentru susținerea activității și realizarea

unor planuri de investiții necesare dezvoltării societății.

- Dificultățile întâmpinate în privința recuperării unor debite

restante, dar și întârzierile înregistrate până la momentul

încasării acestor creanțe.

- Disponibilitățile bănești reduse, insuficiente acoperirii

obligațiilor de plată acumulate de debitoare pe parcursul

perioadei, necahitarea acestora ducând la dificultăți de ordin

financiar șiagravând situația financiară precară în care se aflla

debitoarea.

- Dobânzile aferente contractelor de credit au condus la

rezultate financiare negative (pierdere), care la rândul lor au

diminuat rezultatul net al exercițiului

- Lipsa unui management care să aibă o viziune de ansamblu

asupra business-ului a constituit încă un factor favorizant

pentru intrarea societății în insolvență.

7.3 Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare

Page 28: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a

activității S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. de către Debitoare conform art. 94,

alin 1, lit. b, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței au fost

îndeplinite după cum urmează.

- Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către

administratorul judiciar în raportul asupra cauzelor și

împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență.

- Tabelul definitiv al creanțelor împotriva S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L a fost depus la dosar şi afişat la

data de 03.03.2011.

- S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. și-a manifestat intenția de

reorganizare odată cu depunerea cererii de deschidere a

procedurii, în termenul și în conformitate cu prevederile art.

33, alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

Situația sintetică a tabelului definitiv de creanțe cu data de referință

03.03.2011 se prezintă astfel:

Categoria de creanțe Creanțe admise

Creanțe garantate 524.283,41

Creanțe salariale 25.741,00

Creanțe bugetare 720.782,68

Creanțe chirografare 1.040.270,89

TOTAL 2.311.077,98

Page 29: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

7.4 Premisele Planului de reorganizare Obiectivul fundamental al Planului îl constituie continuarea activității

debitoarei și achitarea într-o măsură cât mai mare a tuturor categoriilor de

creanțe. Dezvoltate in extenso pe parcursul Planului de reorganizare, premisele

care stau la baza întocmirii acestuia pot fi structurate astfel:

v În conformitate cu Tabelul definitiv al creanțelor, masa credală a S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L este format dintr-un număr de 24 creditori,

însumând 2.311.077,98 lei. Structura creditorilor S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L este fragmentată. Ponderea valorică a

principalelor categorii de creditori conform Tabelului defuinitiv al

creanțelor S.C. ANTREPRENORUL S.R.L în totalul masei credale se

prezintă după cum urmează:

• Creditori garantați – 22,68 %

• Creditori salariali – 1,11 %

• Creditori bugetari – 31,19 %

• Creditori chirografari – 54,98 %

3. Evaluarea activelor imobiliare din patrimoniul S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. a fost solicitată de către societate și a

fost efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de

Evaluare de către S.C. JOB LINE S.R.L.. În ”Raportul de evaluare

Page 30: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

proprietăți imobiliare S.C. ANTREPRENORUL S.R.L., depus la

dosarul cauzei au fost estimate următoarele valori având ca dată

de referință ziua de 04.11.2010:

ü Valoarea de lichidare a proprietății imobiliare descrise în

cuprinsul Raportului de evaluare, aflate în patrimoniul S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L., este 589.330,00 lei.

Menționăm de asemenea că aceste valori au fost calculate de

evaluator având ca dată de referință 04.11.2010, prin urmare considerăm

că valoarea de lichidare în momentul de față este diminuate datorită în

principal deteriorării mediului economic și căderii pieței imobiliare la nivelul

întregii țări.

Luând în considerare cele menționate anterior, precum și intenția

asociaților debitoarei în legătură cu acordarea unei finanțări suplimentare,

necesare pentru continuarea activității, considerăm că sunt îndeplinite

premisele pentru reorganizarea activității debitoarei, atât în ceea ce

privește partea de prestări servicii asistență socială cât și latura noilor

activități autorizate în cursul anului 2010.

v Debitoarea urmărește un grad cât mai ridicat de satisfacere a creanțelor

creditorilor Societății, iar ipoteza reorganizării judiciare conform prezentului

Plan de reorganizare asigură un grad mai mare de satisfacere a masei

credale comparative cu falimentul, ipoteză în care creditorii chirografari în

sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006 sunt satisfăcuți în proporție de maxim

50%, ceilalți creditori chirografari nu primesc nimic din creanțele deținute

Page 31: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

împotriva averii debitoarei iar restul categoriilor de creanțe sunt acoperite. În

faliment, totalul sumelor ditribuite ar fi de maxim 609.336,00 lei, care ar

acoperi în totalitate creanțele garantate indicate în prezentul Plan, cele

salariale și doar parțial cele bugetare, restul creditorilor chirografari

neprimind nimic din creanțele deținute; acest aspect este evidențiat fără a

lua însă în discuție restul cheltuielilor generate de deschiderea prezentei

proceduri și onorariul administratorului judiciar.

În contextul crizei financiare internaționale, acționarii S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. dispun parțial de resursele financiare necesare

pentru finanțarea continuării activității Societății în măsura în care în

anumite perioade pasivul de plată nu ar putea fi susținut în totalitate din

activitatea proprie, condiție esențială pentru un grad ridicat de rambursare

a datoriilor către creditorii acesteia. De asemenea, veniturile din chirii și din

activitatea de construcții și prestări servicii în construcții vor susține și ele

programul de plată al creanțelor.

Previziunile financiare s-au bazat pe condițiile de piață actuale luând

în considerare anumiți factori cum ar fi creșterea inflației și a cursului

valutar.

Analiza posibilităților de reorganizare în ceea ce privește activitatea

de construcții autorizată în cursul anului 2010 se face în ipoteza identificării

și existenței cererii pentru aceste servicii și obținerea de noi surse de

finanțare, deoarece au existat două motive principale pentru intrarea

Page 32: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

Societății în stare de insolvență: managementul inadecvat și previzionarea

mult prea optimistă încasărilor.

8. MĂSURILE DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

8.1. Durata Planului de reorganizare

Termenul de executare a Planului de Reorganizare S.C.

ANTREPRENORUL S.R.L. va de maxim 36 luni de la data confirmării

acestuia, cu posibilitate de prelungire în condițiile legii.

Pentru primele 12 luni se estimează că Societatea va efectua

demersuri pentru finanțarea capitalului de lucru, concomitent cu

identificarea surselor de finanțare a Planului.

8.2. Măsuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare

Având în vedere ca noile tendințe de redresare a economiei

românești în general converg spre activități cu costuri mai ieftine în

contextul perioadei extrem de dificile, S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. a

regândit toată activitatea, după cum urmează:

1. Adoptarea de strategii de mraketing care să-i asigure supraviețuirea

pe piața specifică.

2. Continuarea activității curente.

Page 33: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603

3. Extinderea obiectului de activitate (autorizat deja) și asupra pieței

construcțiilor și a prestărilor de servicii în construcții.

4. Infuzia de capital fie din partea asociaților, fie din partea unui terț.+

5. Obținerea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor ( a spațiului

comercial ).

Pentru obținerea surselor de finanțare a realizării noului concept și,

implicit, a prezentului Plan de reorganizare, avem două posibilități:

a) obținerea de resurse financiare necesare pentru extinderea și

regândirea activității.

b) obținerea de lichidități necesare pentru continuarea activității curente.

Foarte important de menționat este faptul asociații debitoarei și-au

arătat intenția de a susține financiar realizarea Planului și disponibilitatea

de a se ocupa în totalitate de noul proiect.

8.3 Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli pe perioada palnului de reorganizare

În cele ce urmează vom prezenta bugetul de venituri și cheltuieli al

societății pentru perioada planului de reorganizare precum și prezumțiile

avute în vedere la construcția acestuia.

Page 34: S.C. ANTREPRENORUL S.R.L. - PHOENIX OMEGA

PHOENIX OMEGA IPURL Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap, 1, Jud. Cluj C.I.F. 26619141 Nr. Matricol 2A0444 Tel: 0741270494, Fax: 0264/432603


Recommended