+ All Categories
Home > Documents > Saptamana Rl 12

Saptamana Rl 12

Date post: 29-Mar-2016
Category:
Upload: medien-holding
View: 274 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Unul dintre bancurile mele preferate este acela in care o "tanara poetesa" ii trimite creatiile sale unui critic literar renumit. Apoi, dupa cateva saptamani, se intalneste cu criticul cu pricina si il intreaba ce parere are despre cartea pe care tocmai i-a trimis-o. La care criticul ii raspunde: "Draga mea, exista carti care te bucura in timp ce le citesti si carti pentru care te bucuri ca ai reusit sa le termini de citit"
8
O sinteză a evenimentelor trecute și viitoare pag. 6 pag. 2 pag. 2 pag. 6 pag. 2 pag. 5 pag. 4 pag. 8 pag. 4 pag. 8 13 14 15 16 17 27 28 29 30 31 13 – 17 DECEMBRIE 2010 27 – 31 DECEMBRIE 2010 UN AN PROST Din ziarul România Liber` PĂŞUNILE DE PE AEROPORTUL OTOPENI Câ]iva dintre magna]ii imobiliarelor, Ion ¥iriac, Fathi Taher [i Gigi Becali, au cump`rat, la pre]uri mici, p`[unile dintre c`ile de rulare a aeronavelor de pe Aeroportul Otopeni. Din RL, Edi]ia de Transilvania MOŞTENITORII LUI BELA MARKO Consilierul preziden]ial Peter Eckstein-Kovacs [i ministrul Culturii, Hunor Kelemen, se lupt` pentru fotoliul de pre[edinte al UDMR. www.romanialibera.ro PARTIDUL CARE îŞI DEVOREAZĂ LIDERII Scena suspend`rii lui Mircea Geoan` pare tras` la indigo dup` cea a suspend`rii lui Adrian N`stase din postul de pre[edinte al Camerei Deputa]ilor. Din ziarul România Liber` „MONA DIN BOLINTIN“ A AJUNS „TERORISTĂ“ Mona Thwany, considerat` „autoarea moral`“ a atentatului terorist de la Stockholm, este descris` de rude [i apropia]i ca o tân`r` cuminte [i educat`, vorbitoare a cinci limbi. www.romanialibera.ro TRADIŢIILE DE IARNĂ, PĂSTRATE CU SFINŢENIE În satele din Transilvania obiceiurile se împletesc în a[a fel încât toate devin parte din spectacolul tradi]ional. Pe lâng` colindele ce vestesc na[terea Mântuitorului, nu lipse[te jocul caprei. www.romanialibera.ro CE INVESTIŢII AŞTEAPTĂ TRANSILVANIA îN 2011 Compania Terapia Ranbaxy va investi 50 milioane euro în construirea unei noi fabrici, ca [i compania Ecolor. Marile investi]ii depind, îns`, de continuarea lucr`rilor la Autostrada Transilvania. www.romanialibera.ro CABARET DE REVELION Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca invit` publicul la un spectacol de cabaret. Evenimentul va avea loc în seara de 31 decembrie în Sala Mare a institu]iei, de la ora 18.00. Din ziarul România Liber`, Aldine MARTIR DIN ROMâNIA, BEATIFICAT DE VATICAN Episcopul de Satu Mare Johann Scheffler va fi declarat Fericit al Bisericii Catolice în data de 3 iulie. RL, suplimentul New York Times YOGA STâRNEŞTE DEZBATERI APRINSE Circa 15 milioane de americani practic` yoga, din motive care pornesc de la beneficiile fizice pân` la recompense mai pu]in tangibile. Rl, suplimentul Timpul liber REVELION CU EUROVISION În seara de Revelion, începând cu ora 21.00, televiziu- nea public`, pe canalele TVR 1, TVR Interna]ional [i TVR HD, va transmite de la ora 21.00, în direct: „Revelion cu Eurovision“. brief Edito CLAUDIU PĂDUREAN, redactor-șef U nul dintre bancurile mele preferate este acela în care o „tânără poete- să“ îi trimite creațiile sale unui critic literar renumit. Apoi, după câteva săptămâni, se întâlnește cu criticul cu pricina și îl întrea- bă ce părere are despre cartea pe care tocmai i-a trimis-o. La care criticul literar îi răspunde: „Draga mea, există cărți care te bucură în timp ce le citești și există cărți care îți provoacă bucurie pentru că ai reușit să le termini de citit. Cartea ta face parte din cea de-a doua catego- rie!“. Anul 2010 pare o carte aidoma celei la care făcea referire criti- cul literar din banc. Ne bucurăm că se sfârșește. A fost unul dintre cei mai proști ani din istoria României. Desigur, nu a izbucnit nici un război și nici nu am pierdut vreo provincie, așa cum s-a întâmplat în anul 1940. Însă am avut parte de scăderi de salarii, de greve și de proteste care au fost la un pas să arunce România în haos. Să sperăm că anul 2011 va fi unul mai bun decât 2010. NR.12 saptamana@ romanialibera.ro Cine vrea autonomia Ardealului Vicepreședintele Parlamentului European, Laszlo Tokes, a de- clarat, într-un interviu acordat RL, că există români care doresc autonomia Ardealului. pag. 3 Numărul următor din Săptămâna RL va apărea pe 7 ianuarie 2011
Transcript
Page 1: Saptamana Rl 12

O sinteză a evenimentelor trecute și viitoare

pag. 6 pag. 2 pag. 2 pag. 6 pag. 2 pag. 5 pag. 4 pag. 8 pag. 4 pag. 8

13 14 15 16 17 27 28 29 30 31

13 – 17 decembrie 2010 27 – 31 decembrie 2010

Un an prost

Din

zia

rul R

omân

ia L

iber

`

pĂŞU

nile

de

pe a

erop

ortU

l oto

peni

Câ]

iva

din

tre

mag

na]i

i im

obili

arel

or, I

on ¥

iria

c, F

athi

Ta

her

[i G

igi B

ecal

i, au

cum

p`r

at, l

a p

re]u

ri m

ici,

p`[

unile

din

tre

c`ile

de

rula

re a

aer

onav

elor

de

pe

Aer

opor

tul O

top

eni.

Din

RL,

Ed

i]ia

de

Tran

silv

ania

MoŞ

teni

tori

i lUi

Bel

a Mar

koC

onsi

lieru

l pre

zid

en]i

al P

eter

Eck

stei

n-K

ovac

s

[i m

inis

trul

Cul

turi

i, H

unor

Kel

emen

, se

lup

t` p

entr

u fo

toliu

l de

pre

[ed

inte

al U

DM

R.

ww

w.r

oman

ialib

era.

ro

part

idUl

care

îŞi d

evor

eazĂ

lide

rii

Scen

a su

spen

d`r

ii lu

i Mir

cea

Geo

an`

par

e tr

as`

la in

dig

o d

up`

cea

a su

spen

d`r

ii lu

i Ad

rian

N`s

tase

din

pos

tul d

e p

re[e

din

te a

l Cam

erei

D

eput

a]ilo

r.

Din

zia

rul R

omân

ia L

iber

`

„Mon

a din

Bol

intin

“ a a

jUns

„ter

oris

tÓ

Mon

a Th

wan

y, c

onsi

der

at`

„aut

oare

a m

oral

`“ a

ate

ntat

ului

ter

oris

t d

e la

Sto

ckho

lm, e

ste

des

cris

` d

e ru

de

[i a

pro

pia

]i c

a o

tân`

r` c

umin

te [

i ed

ucat

`, v

orb

itoa

re a

cin

ci li

mb

i.

ww

w.r

oman

ialib

era.

ro

trad

iŢiil

e de

iarn

Ă, p

Ăstr

ate

cU s

finŢ

enie

În s

atel

e d

in T

rans

ilvan

ia o

bic

eiur

ile s

e îm

ple

tesc

în a

[a f

el în

cât

toat

e d

evin

par

te d

in s

pec

taco

lul t

rad

i]io

nal.

Pe

lâng

` co

lind

ele

ce v

este

sc

na[t

erea

Mân

tuit

orul

ui, n

u lip

se[t

e jo

cul c

apre

i.

ww

w.r

oman

ialib

era.

ro

ce in

vest

iŢii a

Ştea

ptĂ

tran

silv

ania

în 20

11C

omp

ania

Ter

apia

Ran

bax

y va

inve

sti 5

0 m

ilioa

ne e

uro

în c

onst

ruir

ea

unei

noi

fab

rici

, ca

[i c

omp

ania

Eco

lor.

Mar

ile in

vest

i]ii

dep

ind

, îns

`, d

e co

ntin

uare

a lu

cr`r

ilor

la A

utos

trad

a Tr

ansi

lvan

ia.

ww

w.r

oman

ialib

era.

ro

caBa

ret d

e re

veli

onTe

atru

l Mag

hiar

de

Stat

din

Clu

j-N

apoc

a in

vit`

pub

licul

la u

n sp

ecta

col

de

cab

aret

. Eve

nim

entu

l va

avea

loc

în s

eara

de

31 d

ecem

bri

e în

Sal

a M

are

a in

stit

u]ie

i, d

e la

ora

18.

00.

Din

zia

rul R

omân

ia L

iber

`, A

ldin

e

Mar

tir

din

roM

ânia

, Bea

tifi

cat d

e va

tica

nEp

isco

pul

de

Satu

Mar

e Jo

hann

Sch

effl

er v

a fi

dec

lara

t Fe

rici

t al

Bis

eric

ii C

atol

ice

în d

ata

de

3 iu

lie.

RL,

sup

limen

tul N

ew Y

ork

Tim

es

Yoga

stâr

neŞt

e dez

Bate

ri a

prin

seC

irca

15

mili

oane

de

amer

ican

i pra

ctic

` yo

ga, d

in

mot

ive

care

por

nesc

de

la b

enefi

ciile

fizi

ce p

ân`

la

reco

mp

ense

mai

pu]

in t

angi

bile

.

Rl,

sup

limen

tul T

imp

ul li

ber

reve

lion

cU eU

rovi

sion

În s

eara

de

Rev

elio

n, în

cep

ând

cu

ora

21.0

0, t

elev

iziu

-ne

a p

ublic

`, p

e ca

nale

le T

VR

1, T

VR

Inte

rna]

iona

l [i

TV

R H

D, v

a tr

ansm

ite

de

la o

ra 2

1.00

, în

dir

ect:

„R

evel

ion

cu E

urov

isio

n“.

brief Edito

claudiupĂdurean, redactor-șef

U nul dintre bancurile mele preferate este acela în care o „tânără poete-

să“ îi trimite creațiile sale unui critic literar renumit. Apoi, după câteva săptămâni, se întâlnește cu criticul cu pricina și îl întrea-bă ce părere are despre cartea pe care tocmai i-a trimis-o. La care criticul literar îi răspunde: „Draga mea, există cărți care te bucură în timp ce le citești și există cărți care îți provoacă bucurie pentru că ai reușit să le termini de citit. Cartea ta face parte din cea de-a doua catego-rie!“. Anul 2010 pare o carte aidoma celei la care făcea referire criti-cul literar din banc. Ne bucurăm că se sfârșește. A fost unul dintre cei mai proști ani din istoria României. Desigur, nu a izbucnit nici un război și nici nu am pierdut vreo provincie, așa cum s-a întâmplat în anul 1940. Însă am avut parte de scăderi de salarii, de greve și de proteste care au fost la un pas să arunce România în haos. Să sperăm că anul 2011 va fi unul mai bun decât 2010.

N r . 1 2

[email protected] cine vrea

autonomia ardealuluiVicepreședintele parlamentului european, laszlo Tokes, a de-clarat, într-un interviu acordat rl, că există români care doresc autonomia ardealului.

pag. 3

Numărul următor din Săptămâna rL va apărea pe 7 ianuarie 2011

Page 2: Saptamana Rl 12

2 s ă p t ă m â n a R L N r . 1 2

ce a fost

21/12 – amănunte în rL

Aeroportul din Cluj-Napoca a depășit un milion de pasageri. Este pentru prima dată în istorie când aeroportul

clujean reușește să depășească această cifră. Astfel, aeroportul din Cluj-Napoca a devenit cel mai important din România, după cele din București. În urmă cu opt ani, aeroportul clu-jean depășea, tot pentru prima dată în istorie, 100.000 de pasageri pe an. Cu prilejul atingerii

Aeroportul din Cluj este cel mai important din românia, după cele din București.

cifrei de 1.000.000 de pasageri pe an, conduce-rea aeroportului și Consiliul Județean Cluj au organizat o adevărată sărbătoare. „Maestrul de ceremonii“ a fost actorul Florin Piersic. Pasagerul cu numărul 1.000.000 se numește Flaviu Bogdan. El a primit din partea Tarom un bilet de avion către orice destinație. În ul-tima perioadă, autoritățile au construit două noi terminale.

Scena suspendării lui Mircea Geoană pare trasă la indigo după cea a suspendării lui Adrian Năstase din postul de președinte al Camerei Deputaților.

partidul care își devorează lideriiAmăNuNte pe www.romANiALiberA.ro, 14 decembrie 2010

15/12 – rL, ediția de transilvania

Moștenitorii lUi Bela MarkoConsilierul prezidențial, Peter Eckstein-Kovacs, și ministrul Culturii, Hunor Kelemen, se luptă pen-tru fotoliul de președinte al UDMr. Formațiunea maghiarilor din românia va trebui să își aleagă în februarie un nou lider. După 18 ani în fruntea Uniunii, vicepremierul Bela Marko a anunţat la Târgu-Mureș că nu își mai dorește această funcţie. Liderul UDMr s-a declarat însă mulţumit de realizările sale în fruntea Uniunii.

17/12 – rL, ediția de Sud-est

constĂnțeanUl care a cUcerit saharaPentru iubitorii artelor marţiale, numele lui Paul Dicu este deja extrem de cunos-cut. El s-a aflat anul acesta în mijlocul unuia dintre cele mai mari deșerturi ale lumii, unde a participat la cea de-a zecea ediţie a competiţiei internaţionale „Sahara Maraton 2010”. Paul este, de fapt, singurul român care a participat în ultimii trei ani la acest renumit concurs organizat de Federaţia Internaţională de Atletism și de guvernul republicii Demo-crate Arabe Sahrawi.

politică sport

Congregația pentru Cauzele Sfinților de la Vatican a început să finalizeze dosarele de beatifi-

care ale martirilor Bisericii Catolice din România care au suferit pentru credință în timpul comunismului. Anul viitor, pe data de 3 iulie, va fi proclamat Fericit al Bisericii Catolice episcopul martir Johann Scheffler. În timpul celui de-al doilea război mondial, episcopul de origine ger-mană i-a apărat pe evrei de prigoana na-zistă, apoi a suferit martiriul în temnițele comuniste. Apoi, el i-a apărat pe germanii din nordul Transilvaniei de prigoana sovietică și de deportările în Siberia. Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, IPS Gyogry Jakubinyi, a declarat pentru România Liberă că la ceremonia de beatificare va fi prezent, în calitate de reprezentant al Papei Benedict al XVI-lea, cardinalul Angelo Amato, prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților.

Episcopul de Satu Mare, Johann Scheffler, va fi declarat Fericit al Bisericii Catolice pe data de 3 iulie.

Martir din România, beatificat de Vatican

17/12 – amănunte în rL, Aldine

Un milion de pasageri la aeroportul din Cluj

Episodul suspendării lui Mircea Geoană din PSD seamănă cu un altul petrecut în 2006, în care ac-tor principal era Adrian Năstase, învins și el în alegerile preziden-

ţiale. Alţi actori, același film. Decizia de a-i reduce la tăcere pe foștii lideri pare să se transforme în cutumă în PSD. După ce în 2006, Adrian Năstase, președintele executiv al partidului, a fost determinat să se auto-suspende pe motiv că prejudiciază imagi-nea PSD, astăzi, Mircea Geoană a pășit pe un drum similar. Mai exact, la suspendarea sa pentru următoarele șase luni au pus umărul foști apropiaţi ca Liviu Dragnea, Viorel Hre-benciuc și Marian Oprișan, care nu mai de-parte de acum un an se înghesuiau să prindă un loc în spatele lui Geoană la fotografiile de grup.

Același model din 2006, când Miron Mitrea și veșnicul baron de Vrancea (Marian Opri-șan), printre alţii, au pus umărul la debarca-rea lui Năstase și au lansat pe diferite canale informaţii cum că mai mulţi lideri de partid cer demisia fostului premier.

Roata se întoarceAtunci, deși discret, Mircea Geoană nu a ră-mas în afara jocurilor interne care au dus până la urmă la autosuspendarea la pachet a lui Adrian Năstase și Dan Ioan Popescu.

PSD își decapitează liderii învinși

Odată pierdută influenţa în partid, Năstase a pierdut și șefia Camerei Deputaţilor. În cazul lui Geoană însă, liderii PSD susţin că aces-ta are în continuare sprijinul politic pentru funcţia de președinte al Senatului.

Dacă e să interpretăm în che-ia asta, putem merge chiar

mai departe şi putem să spunem că suspendarea lui Geoană este revanşa lui Adrian Năstase.“

Cristian PârvulesCu, analist politic

Page 3: Saptamana Rl 12

N r . 1 2 s ă p t ă m â n a R L 3

ce a fost

17/12 – amănunte în rL, economie

Are de ispășit 12 ani de închisoare cu executare. Aceasta este pedeapsa primită de președintele SIF Oltenia,

Dinel Staicu, pentru fraudarea fostei Bănci Internaţionale a Religiilor (BIR). Verdictul năucitor, venit după ce în primă fază Staicu primise doar patru ani de închisoare cu exe-cutare, a fost dat ieri de Tribunalul București. Staicu mai are acum o singură cale de atac, recursul, care ar trebui soluţionat de Curtea

de Apel București. „A fost admis apelul DNA, iar Dinel Staicu a fost condamnat la 12 ani de detenţie“, a declarat pentru RL purtă-torul de cuvânt al Tribunalului București, Laura Andrei. Aceeași pedeapsă a primit-o și Ion Popescu, fost președinte al Băncii Internaţio nale a Religiilor, în timp ce Radian Răceală, fost șef al Direcţiei de Creditare, și Viorica Duţu, fost șef serviciu creditare al BIR, au primit câte șase ani cu executare.

Dinel Staicu este acuzat că ar fi spălat prin SIF Oltenia banii cu care a prejudiciat Banca Internațională a religiilor.

12 ani de pușcărie pentru baronul Staicu 15/12 – amănunte în rL

MihĂileanU vrea gloBUrile de aUrPelicula lui radu Mihăileanu „Concertul“, distinsă până acum cu două premii César, a fost nominalizată ieri la Globurile de Aur, la categoria „Cel mai bun film străin“, alături de „Biutiful“, de Alejandro Gonza-lez Inarritu, „The Edge“, de Alexey Uchitel, „I am love“, de Luca Guadagnino, și „In a better world“, de Susanne Bier. Anul trecut, cel mai bun film străin a fost „Das Weisse Band“, de Michael Haneke. Gala premiilor va avea loc pe 16 ianuarie, la Los Angeles.

film

mAi muLte detALii pe www.romANiALiberA.ro pe rL diN 13 decembrie, 2010

Vicepreședintele Parlamentului European, Laszlo Tökes, a declarat, într-un interviu acordat rL, că există români care doresc autonomia Ardealului.

Tökes crede că retragerea lui Marko Bela din fruntea UDMr nu va schimba prea mult lucrurile dacă succesorul său va fi Hunor Kelemen.

special cine Vrea auTonomia ardealului De ce nu vrea Boc autonomie

Laszlo Tökes a vorbit și despre motivul pentru care premierul Emil Boc, arde-lean, nu dorește autonomia Transilvani-ei. „Nu au nici un fel de sensibilitate pen-tru că ideea statului naţional și unitar domină în gândirea politică românească chiar din cauză că au răpit Transilvania Ungariei și doresc să nu pericliteze situa-ţia. Liderii români nu înţeleg că noi nu vrem să ne desprindem din românia, iar proiectul Europei Unite ne oferă o altă natură de relaţii.“

motive

L aszlo Tökes consideră că li-derii UDMR s-au acomodat cu puterea din „oportunism“ și au uitat de programul lor politic, de aceea militează pentru pluralism politic în rândul comunităţii maghia-

re. Retragerea lui Marko Bela din fruntea UDMR nu este, din punctul său de vedere, un pas spre reformarea acestei formaţiuni poli-tice. „Este într-adevăr un mare pericol pen-tru UDMR de a nu mai intra în Parlament, de aceea ar trebui să rezolvăm situaţia în așa fel încât să putem să realizăm schimbarea de regim din sânul comunităţii noastre politice astfel încât să nu periclităm reprezentarea comunităţii maghiare la toate nivelurile“, a declarat Laszlo Tökes.

De asemenea, el consideră că actualul mi-nistru al Culturii, Hunor Kelemen, nu va face altceva decât să perpetueze actuala stare de lucruri dacă va fi ales președinte al UDMR. „Domnul Kelemen Hunor este creaţia lui Marko Bela și există riscul să devină epigonul acestuia, în schimb Ekstein-Kovacs Peter are dezavantajul de a fi „omul președintelui“, dar acest lucru înseamnă și puţin avantaj. Sunt curios dacă mai apar și alţi pretendenţi“, mai spune Laszlo Tökes. Vicepreședintele Parla-mentului European mai vorbește și despre perspectivele viitorului Partid Popular al Maghiarilor din Ardeal. „Noi obișnuim să vorbim despre eurotransilvanism, iar parti-dul va aparţine de popularii europeni… Rela-ţia cu românii e mai complicată și destul de prejudiciată, pentru că moștenirea negativă a conlucrării interetnice nu are tradiţii“.

Pe de altă parte, el spune că „fără consens ar fi imposibil, de aceea nu înţelegem opozi-ţia unor lideri români împotriva autonomiei. Noi nu vrem nimic fără să ne înţelegem și în

Am propus încă de la în-ceputul anilor ‘90 o masă

rotundă româno-maghiară, care să abordeze toate problemele şi să ajungem la înţelegere, dar politici-enii români nu ne iau niciodată în serios şi ne consideră o minoritate oarecare. Nici n-am ajuns la masa negocierilor.“

laszlo tökes,vicepreședintele Parlamentului european

nici un caz o autonomie care să fie împotriva  românilor. Autonomia este o instituţie demo-cratică și funcţionează în multe ţări. Şi româ-nii luptau pentru autonomia lor în Transilva-nia“. Laszlo Tökes mai adaugă că, în privința

Laszlo Tökes pune de 21 de ani placa autonomiei Transilvaniei

autonomiei, „tot timpul au existat astfel de propuneri și din partea românilor, numai că cei care au condus România au considerat mereu că toate aceste dorinţe sunt acţiuni «separatiste»“.

Page 4: Saptamana Rl 12

4 s ă p t ă m â n a R L N r . 1 2

ce urmează

Aproximativ 15 milioane de americani practică yoga, din motive variate – de la benefici-ile fizice, dovedite de scanările creierului, la recompense mult

mai puțin tangibile, numite „centrare spiri-tuală“ de către revistele New Age care apar în Statele Unite ale Americii.

Religia, în general, nu are nimic de-a face cu yoga, spun americanii care prac-tică această tradiție asiatică. Dar un grup de indieni americani a stârnit o dezbatere neașteptat de aprinsă în lumea cea blândă a practicanților de yoga.

„Grupul format din acești indieni ameri-cani a lansat o campanie pentru a-i fami-liariza pe occidentalii care practică yoga cu ceea ce spun ei că ar fi credința care stă la baza tuturor stilurilor de yoga practicate în sălile de fitness: hinduismul“, scrie New York Times.

Este vorba de una dintre religiile asiatice. Hinduismul are o vechime de mii de ani și a influențat profund spiritualitatea asiatică, inclusiv în teritoriile în care azi predomină alte religii, precum buddhismul, taoismul ori shintoismul.

În ultimele decenii, hinduismul s-a răs-pândit și în Occident, unde este admirat pentru că propovăduiește o atitudine non-violentă și nonconflictuală, precum și un trai în armonie cu natura, care corespunde pe deplin noii viziuni occidentale asupra ecologiei.

Accesoriul numit covor va fi mereu în trend și reprezintă un obiect decorativ important în amenajarea oricărui spaţiu cu destinaţia de locuinţă. Diferenţa faţă de anii trecuţi, când designerii puneau accent pe acoperirea unei suprafeţe cât mai mari a podelei/parchetu-lui, constă în faptul că trendul pentru 2010 și 2011 este acela de a-ţi amenaja locuinţa cu covoare

de dimensiuni mai mici, dar mai variate ca forme și modele, pentru a da o pată de culoare și pentru a sparge monotonia sau cromatica obţinută din îmbinarea celorlalte elemen-te de interior. Cel puțin așa recomandă designerii care dau tonul în piață și care prefațează tendințele anului viitor în supli-mentul „Domus Util“ al Români-ei Libere.

În seara de Revelion, înce-pând cu ora 21.00, televiziunea publică, pe canalele sale TVR 1, TVR Internaţional și TVR HD, vor transmite de la ora 21.00, în direct: „Revelion cu Eurovisi-on“ - un program special live care, pe parcursul a cinci ore, va cuprinde Selecţia Naţională Eurovision 2011 completată cu momente specifice nopţii dintre ani: mult umor, dans,

iluzionism, concursuri interac-tive, vedete internaţionale. În avanpremiera acestui eveni-ment, suplimentul Timpul liber, care apare joi, 30 decembrie, vă prezintă interviuri cu cei trei prezentatori ai serii: Ovi, Paula Seling și Gianina Corondan. Ovi și Paula Seling sunt cei care au reprezentat cu succes România în ediția de anul trecut a Euro-visionului.

Circa 15 milioane de americani practică yoga, din motive care pornesc de la beneficiile fizice până la recompense mai puțin tangibile.

Mulți dintre americani spun că religia nu are nimic de-a face cu yoga, însă indienii din SUA încearcă să pună în valoare rădăcinile religioase ale fenomenului.

14/01 – www.romanialibera.ro

concert BocĂnealĂ la clUj

Cunoscutul cântăreț de folk Liviu Bo-căneală revine cu un concert pe scena de la Irish&Music Pub, de pe strada din Cluj. Cantautorul va deschide prima ediție a seriei de concerte inti-tulată Joia de Folk din localul clujean. Concertul va avea loc în data de 13 ianuarie, de la ora 21.00. Un bilet de intrare va costa 10 lei..

18/01 – www.romanialibera.ro

glaM-rock în transilvania

Una dintre cele mai în vogă trupe de glam-rock, Negative, va concerta în Cluj-Napoca, în data de 17 ianuarie. În prima ediție a Săptămânii rL din 2011 veți putea citi pe larg despre concertul susținut de rockerii care își vor prezenta cel mai nou material dis-cografic, intitulat „Neon“. Biletele de intrare vor costa 55 de lei, dacă sunt cumpărate dinainte, sau 65 de lei, la intrare, la Irish& Music Pub.

21/01 – www.romanialibera.ro

cĂtĂlin UngUreanU cântĂ în ardeal

Cătălin Ungureanu va susține primul său concert din 2011 în Cluj-Napoca. El participă la seria de concerte Joia de Folk, inițiată de pubul clujean. Cântărețul, inspirat de Beatles, pe care i-a auzit prima oară la Europa Li-beră, va cânta în data de 20 ianuarie, de la ora 21.00. Biletul de intrare la concert va costa 10 lei.

pe scurt

Yoga stârnește dezbateri aprinse

se Mai poartĂ covorUl? revelion cU eUrovision

Practicanții de yoga spun că această tradiție este separată de religie

Grupul format din acești indieni americani a lansat o campanie pentru a-i familiariza

pe occidentalii care practică yoga cu ceea ce spun ei că ar fi credința care stă la baza tuturor stilurilor de yoga practicate în sălile de fitness: hinduismul.“

new York times

28/12/2010 – supliment New York Times

7/01/2010 – supliment Domus Util 30/12/2010 – supliment Timpul liber

Page 5: Saptamana Rl 12

N r . 1 2 s ă p t ă m â n a R L 5

ce urmează

În satele din Transilvania obiceiu-rile se împletesc în aşa fel încât toate devin parte din spectacolul tradiţional. Pe lângă colindele ce vestesc naşterea Mântuitorului, nu lipseşte jocul caprei, numit şi ţurcă sau turcă. În satele de

pe lângă Cluj, primii vestitori ai naşterii lui Isus sunt copiii. Ei pornesc cu colindul din poartă în poartă, iar gazdele îi răsplătesc cu fructe, nuci, covrigi şi biscuiţi. Mai nou, la traista micilor colindători s-au adăugat cio-colata şi chiar bani. După ei vin flăcăii „mai mari“ cu steaua. Băieţii poartă asupra lor o steluţă confecţionată din lemn sau car-ton, împodobită cu betele şi fotografii ce-l înfăţişează pe micul Prunc. Colindul lor vesteşte strict naşterea Domnului, fără să fie combinat cu cântece laice.

Obiceiul ViflaimuluiLor le urmează adolescenţii care vestesc naşterea lui Isus prin obiceiul Viflaimului. Mai mulţi tineri poartă cu ei o biserică din lemn de dimensiuni mici. În interiorul ei

Tradiţiile de iarnĂ, pĂsTraTe cu sfinţenie

Tradițiile de iarnă sunt păstrate în România

Colinda-tul este

un ceremonial complex care, prin texte cân-tate sau strigate, iar uneori prin măşti, dansuri,

acte şi gesturi rituale, formule magice, transmite vestea morţii şi renaşterii divinităţii, urări de sănătate, rod bogat, împlinirea dorinţelor în noul an, în special căsătoria fetelor, iar cetele de colindători pot fi formate numai din feciori sau mixte.“

maria Golban, etnolog

o Să ApAră pe 27/12/2010 – www.romanialibera.ro

pun lumânări aprinse sau figurine care re-dau imaginea staulului în care s-a născut pruncul Isus. Intrarea lor o va face unul dintre magi, care poartă asupra sa o „stea călăuzitoare“. Aceasta este împodobită cu betele şi acompaniată de clopoţei. În cazul

adolescenţilor, gazdele plătesc „mesajul” doar în bani. Cetele de tineri străbat satul de la un capăt la altul, din casă în casă. În aceste zile, nici o poartă nu se închide, iar câinii sunt ţinuţi în lanţ pentru a nu alunga colindătorii. E o zi Sfântă pentru tot satul.

„Colindatul este un ceremonial complex care, prin texte cântate sau strigate, iar une-ori prin măşti, dansuri, acte şi gesturi rituale,

formule magice, transmite vestea morţii şi renaşterii divinităţii, urări de sănătate, rod bogat, împlinirea dorinţelor în noul an, în special căsătoria fetelor, iar cetele de colindători pot fi formate numai din feciori sau mixte, de la câteva persoane până la câteva zeci de colindători“, spune etnologul Maria Golban. În tot acest timp gospodinele pregătesc bucatele pentru masa de Crăciun.

Medien Holding vă urează

„Sărbători fericite!“ și „La Mulți Ani!“

Fie ca Nașterea Domnului să vă umple

casele de lumină!

Page 6: Saptamana Rl 12

6 s ă p t ă m â n a R L N r . 1 2

top 10 evenimente trecutecentrul Bucureștiului, risc de prăbușire

Pentru reabilitarea clădirilor din centrul vechi ar fi nevoie de minimum 200 milioane de euro.

mArȚi, 14 decembrie 2010Un cutremur de peste 7 grade pe scara Richter ar face să se prăbușească peste

jumătate din clădirile din centrul vechi al Bucureștiului, în a căror reabilitare nimeni nu a investit nimic, crede arhitectul Ştefan Dumitrescu. Sunt ingineri care se miră cum de stau în picioare unele clădiri și nu se prăbușesc chiar și fără cutremure sau vânt

marian Staș s-a întors în țară cu o diplomă de Harvard, una dintre cele

mai prestigioase universități din SUA. El este decis să participe activ la transformarea României. Marian Staș este foarte hotă-rât: conduce proiecte pentru dezvoltarea învățământului, scrie cărți, școlește studenți și ține cursuri de perfecționare. El îi îndeam-nă pe absolvenții români ai unor facultăți din străinătate să se întoarcă acasă, să preia pu-terea și să schimbe din temelii România.

• Mai mult de jumătate din imobilele din centrul vechi al Bucureștiului stau să cadă, spune arhitectul-șef al sectorului 3.

• La parterul clădirilor în pericol funcționează cafenele scumpe, ai căror proprietari profită de vadul comercial foarte bun.

puternic. Aceasta în condițiile în care mul-te dintre imobile sunt locuite și au la par-ter baruri și restaurante. „Centrul vechi al Bucureștiului este un sătuleț de provincie prăfuit pe lângă centrul altor orașe, cum ar fi Praga. Are două străzi cu căsuțe care stau să cadă și cu cârciumi în care te duci să bei o cafea la preț triplu“, spune arhitectul.

„Întoarceți-vă și preluați puterea!“miercuri, 15 decembrie

mona Thwany, considerată „autoarea morală“ a atentatului terorist de la

Stockholm, este descrisă de rude și apropiați ca o tânără cuminte și educată, vorbitoare a cinci limbi. Bunicii româncei locuiesc în Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Tânăra din Bolintin a fost căsătorită cu Taimour Abduwahab al Abdaly, autorul aten-tatului terorist din capitala Suediei, din 11 de-cembrie, în care el a murit, iar doi nevinovați au fost răniți.

„Mona din Bolintin“ a ajuns „teroristă“Joi, 16 decembrie

Luni, 13 decembrie

pĂșUnile de pe aeroportUl otopeni

Luni, 13 decembrie

koper și trieste, portUri roMânești

miercuri, 15 decembrie

„jUstiției nU îi pasĂ de roMâni“

Joi, 16 decembrie

„ce de cezariene în deceMBrie!“

marți, 14 decembrie

jollY-joker de gripĂ aviarĂ

Vineri, 17 decembrie

aUtostrada s-a înfUndat într-o cUrteVineri, 17 decembrie

aMendaMente de 6 Miliarde de lei

Câțiva dintre magnații imobiliare-lor, Ion Țiriac, Fathi Taher și Gigi Becali, au cumpărat, la prețuri mici, pășunile dintre căile de rulare a aeronavelor de pe Aero-portul Otopeni. Miza afacerii o reprezintă banii care vor veni din exproprierea acestor terenuri pe care nimeni nu are voie să con-struiască. Ministerul Transpor-turilor vrea să exproprieze 600 ha pentru a extinde Aeroportul „Henri Coandă“.

Pentru importatorii și exportatorii din partea de vest a României este mai avantajos să transporte mărfurile prin porturile de la Marea Adriatică decât prin Constanța. Și asta pentru că infrastructura rutieră și feroviară din România este atât de proastă încât transportul intern al mărfurilor durează mai mult decât traversarea Europei Centrale pe autostradă.

CSM va fi singura instituție cotată negativ în raportul intermediar al Comisiei Europene pe Justiție, potrivit președintelui Traian Băses-cu. „Nu există nici un sistem de justiție din interiorul UE care să fi făcut atât rău vreunei țări cât rău a făcut justiția din România româ-nilor și României. Au făcut-o din nepăsare, din credința că sunt dumnezei“, a spus șeful statului.

Deși oficial medicii nu recunosc, tot mai multe gravide se grăbesc să nască în decembrie prin cezariană pentru a evita noile reglemen-tări în materie de concediu maternal. Potrivit Guvernului, gravidele care nasc după 1 ianua-rie 2011 vor beneficia numai 12 luni, în loc de 24, de concediu de îngrijire a copilului plătit din bugetul asigurărilor sociale. Așa că multe femei riscă și apelează la cezariană.

Funcționarul public Victor Butean a fost inter-ceptat de SRI în timp ce intermedia o gamă largă de afaceri suspecte, pentru care încasa co-misioane. Băimăreanul a fost arestat pentru 29 de zile, pentru implicarea sa în dosarul „gripei aviare“, unde ar fi „aranjat“ dezinfectarea utila-jelor Ministerului Transporturilor. În convorbirile interceptate, el invoca numele fostului ministru Dan Ioan Popescu și pe cel al lui SOV.

Pe traseul viitoarei autostrăzi București-Ploiești nu s-au terminat nici măcar expropri-erile, deși inaugurarea a fost anunțată inițial pentru anul 2009. Deoarece nu au fost mulțumiți de banii primiți de la stat cu titlu de despăgubire pentru exproprierea terenurilor, proprietarii unei gospodării din Bărcănești refuză să își părăsească proprietatea, aflată chiar în calea buldozerelor.

Opoziția a formulat amendamente la Legea bugetului de stat care ar fi presupus suplimentarea cu 6 miliarde de lei noi a bugetelor ministerelor Sănătății și Apărării. PNL și PSD au formulat 9.200 de amendamente la proiectul legii bugetului, propus de Guvern. Însă cele mai multe au șanse să pice, pentru că puterea deține majorita-tea în Comisiile de buget – finanțe și în plenul Camerelor Parlamen-tului.

Page 7: Saptamana Rl 12

ce a fostN r . 1 2 s ă p t ă m â n a R L 7

15/12 – din ediția rL

generalii șpĂgii roMâne

Ofițeri de rang înalt ai Armatei româ-ne sunt acuzați de corupție pentru „aranjarea“ unor examene de admite-re la școli de ofițeri. Printre ei, și doi generali: șeful direcției Doctrină și Instrucție din Statul Major și locțiitorul Direcției resurse Umane. Concret, este vorba de generalii Mihai Chiriță și Ion Marian, alături de un colonel, un locotenent-colonel și un maior.

16/12 – din ediția rL

preMiU internațional în it pentrU Un roMân

Cercetătorul român Victor Adrian Prisăcariu, de la laboratorul Active Vision al Universității Oxford, a câștigat marele premiu al concursu-lui IT „Sense the World“. Prisăcariu și colegul său, Ian reid, au primit și 10.000 de dolari pentru programul lor „3D hand tracking“, care permite redarea unor elemente în 3D prin folosirea unei camere web și a unei aplicații Freescale.

14/12 – din ediția rL

aspirina, MedicaMent-MinUne

O pastilă de aspirină pe zi poate reduce riscul de cancer cu până la 54 la sută, potrivit unui studiu publicat de „The Lancet“. Studiul a fost realizat de cercetători ai Universității Oxford. El a fost efectuat pe un eșantion de 25.000 persoane. Cel mai puternic efect a fost înregistrat asupra unor persoane care suferă de cancer gas-trointestinal.

pe scurt

Puţini dintre pasionaţii mun-telui din ziua de astăzi știu că majoritatea traseelor montane, cabanelor și a re-fugiilor pentru turiști au fost realizate de la sfârșitul secolului 19. Meritul aparţi-

ne organizaţiilor de voluntari, la început din Ardeal și apoi din toată ţara, care au muncit atunci pentru ca România să ajungă pe hăr-ţile turistice europene.

„Civilizarea“ CarpațilorO idee bună supravieţuiește oricăror con-juncturi politice. Așa s-a întâmplat cu un concept legat de „civilizarea“ Carpaţilor, care a apărut încă din 1880, o dată cu organiza-ţia „Societatea Carpatină Transilvăneană“, iniţiată de avocatul și ziaristul sibian Carl Wolf, cel care a fost sufletul construirii hi-drocentralei de pe Râul Sadu. Asociaţia mai era cunoscută și ca SKV. Iniţialele vin de la denumirea sa în limba germană. Majoritatea iniţiatorilor ei erau sași. Cei care au muncit la construirea infrastructurii montane au venit din toate categoriile sociale – profe-sori, medici, patroni, studenţi, muncitori, funcţionari, cercetători, ingineri, orășeni și ţărani –, uniţi de pasiunea lor pentru mun-te. Dar și de o anumită mentalitate. Cel mai bun exemplu vine de la una dintre filialele de elită ale SKV, cea din Brașov, condusă de Iu-lius Romer. Deviza montaniarzilor brașoveni suna astfel: „Tradiţia nu înseamnă păstrarea

cenușii și predarea flamurii“. După momen-tul crucial din 1918, cel al făuririi României Mari, fenomenul SKV a luat o amploare de-osebită. Dacă organizaţia sibiană avea, la de-butul său, doar câteva sute de membri, ea a căpătat proporţii impresionante. Ea a ajuns în 1920 la nu mai puţin de 4.456 de membri, iar mai apoi a depășit 7.000 de susţinători, toţi cotizanţi. Asociaţia s-a răspândit în toate colţurile ţării, cu filiale în Bistriţa, Cernăuţi, Lupeni, Mediaș, Orăștie, Petroșani, Reghin,

DNA i-a trimis în judecată pe foștii miniștri Tudor Chiuariu (Justiţie) și Zsolt Nagy (Co-municaţii), alături de fostul șef al Poștei Române Dan Mihai Toader, pentru abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, în perioada 2005-2007, printr-un șir de acte nelegale, repre-zentanţii Poștei Române au contribuit la transferarea

unui imobil din proprieta-tea publică a statului către compania privată Imopost Developments SA. În acest demers au fost implicaţi și cei doi membri ai Guvernului, prin emiterea unui act nor-mativ care schimba statutul clădirii, astfel încât aceasta să poată fi preluată de compania Imopost. Prejudiciul cauzat se ridică la 8.619.787 euro.

Cum a ajuns scriitorul Bram (Abraham) Stoker (1847-1912), născut în Dublin, să scrie despre Dracu-la, personaj localizat pe teritoriul Transilvaniei, și de ce personajul este un vampir? Până la lansarea acestui roman, autorul mai scrisese patru cărţi care s-au bucurat de un succes mediu la vremea lor. Probabil lui Stoker i-a fost ușor să consulte la Biblioteca Regală din Londra o parte din gravurile săsești din secolul al

XV-lea sau cronicile medievale din colecţiile de la British Museum, unde Vlad Ţepeș era prezentat ca un domnitor monstruos, sângeros, un vampir ce bea sânge de om, un mare amator de cruzimi. De asemenea, el ar fi avut acces și la volumul „His-tory of Moldavia and Wallachia“, scris de istoricul austriac de origine germană Johann Christian Engel, în 1804, unde prinţul Valahiei este descris drept un tiran sângeros.

Cele mai multe dintre traseele turistice ale româniei au fost create în secolul al XIX-lea.

Un merit însemnat l-a avut Societatea Carpatină Transilvăneană, inițiată de ziaristul Carl Wolf.

cum a început turismul în românia

chiUariU și nagY, acUzați de aBUz

AmăNuNte pe www.romANiALiberA.ro, 14 decembrie 2010

16/12/2010 – din ediția rL 13/12/2010 – din ediția rL

cUM a scris BraM stoker „dracUla“

Traseele turistice din Transilvania au fost „desenate“ de sași în secolul al XIX-lea

Sighișoara, Timișoara și București. Au apărut forme de organizare similare, unele dintre ele susţinute de personalităţi ale știinţei și culturii noastre. Un bun exemplu vine de la Societatea Carpatină din Sinaia, înfiinţată în 1895, a cărei activitate a fost încurajată de Ta-che Ionescu și Bucura Dumbravă, în timp ce Societatea Turiștilor din România, apărută în 1903, la București, a reușit să-i atragă pe Gri-gore Antipa, Simion Mehedinţi și Alexandru Vlahuţă.

Page 8: Saptamana Rl 12

8 s ă p t ă m â n a R L N r . 1 2

top viitor29/12/2010 – www.romanialibera.ro

teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napo-ca invită publicul la un spectacol de

cabaret. Evenimentul va avea loc în seara de 31 decembrie, în Sala Mare a instituţiei, de la ora 18.00. Pentru această reprezen-taţie pot fi achiziţionate bilete online pe si-te-ul instituţiei: http://www.huntheater.ro. Cabaretul va deschide seria spectacolelor din 2011, iar publicul îl va putea viziona pe 2 ianuarie de la ora 17.00. Preţul biletelor variază între 10 și 15 lei.

Cabaret de Revelion30/12 – www.romanialibera.ro

D upă pauza de aproape două luni luată de Liga Naţională de handbal feminin pentru a

permite echipei naţionale a României să cucerească medalia de bronz la Campio-natul European, întrecerea internă revine în actualitate. Duminică, 9 ianuarie 2011, campionatul se va relua o dată cu etapa a zecea. Cel mai interesant meci pare a fi cel dintre Tomis Constanţa și HCM Baia Mare, la capătul căruia, în cazul unei înfrângeri, formaţia ardeleană ar ieși complet din lupta pentru ocuparea locului secund, cel care duce în preliminariile Ligii Campi-onilor. Liderul Oltchim Râmnicu Vâlcea nu ar trebui să aibă probleme, pe teren propriu, cu HC Zalău, echipa antrenată de fostul tehnician al campioanelor, Gheorghe Tadici, la fel cum nici „U“ Joli-don Cluj nu este de așteptat să se împiedi-ce de HCM Buzău.

Cel mai interesant meci pare să fie Tomis Constanța-HCM Baia Mare, din etapa a zecea a Ligii Naționale.

Restart la handbal feminin

3/01 – www.romanialibera.ro

5/01 – în ediția rL

ce terenUri aU trecUt în 2010

Cu siguranţă anul 2010 nu a fost unul pe placul proprietarilor de terenuri. Lucrurile nu s-au mișcat prea bine pe acest segment al pieţei imobilia-re. Preţurile au continuat să scadă puternic, astfel că în doi ani de criză am ajuns să vedem ieftiniri de până la 80% în unele locuri. Potrivit specialiștilor, în acest an au fost zone întregi unde nu s-au mai realizat deloc tranzacţii. Un exemplu ar fi terenurile situate în plin câmp, departe de utili-tăţi, unde perspectivele de dezvoltare în viitorul apropiat sunt nule. În 2010 s-au căutat terenurile bune, adică acele loturi care au utilităţi sau măcar sunt aproape de ele. Principalii cum-părători au fost beneficiarii finali, cei care și-au cumpărat un lot de teren pentru a-și ridica o casă.

imobiliare

ce investiții așteaptă Transilvania în 2011

PUBLICITATE


Recommended