+ All Categories
Home > Documents > Salcia Energetica

Salcia Energetica

Date post: 08-Aug-2015
Category:
Upload: chihai-gicu
View: 65 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentare Salcia Energetica ca sursa regenerabila de biomasa
of 46 /46
SALCIA SALCIA ENERGETIC ENERGETIC Ă Ă
Transcript
Page 1: Salcia Energetica

SALCIA SALCIA ENERGETICENERGETICĂĂ

Page 2: Salcia Energetica

CapitoleCapitole ::

•• DezvoltareaDezvoltarea salcieisalciei•• PlantareaPlantarea şşi i cultivareacultivarea•• RRăăddăăcincinaa•• UtilizareaUtilizarea nnăămoluluimolului rezultatrezultat din din

urmaurma epurepurăăriirii•• RecoltareaRecoltarea•• RezumatRezumat•• InformaInformaţţiiii

Page 3: Salcia Energetica

ÎÎnflorireanflorirea şşi i dezvoltareadezvoltarea salcieisalciei

Page 4: Salcia Energetica
Page 5: Salcia Energetica
Page 6: Salcia Energetica
Page 7: Salcia Energetica
Page 8: Salcia Energetica
Page 9: Salcia Energetica

•• PlantaPlanta tratattratatăăcorespunzcorespunzăătortor poatepoateatingeatinge 4,5 m4,5 m la 1 anla 1 an

•• ImagineaImaginea aceastaaceasta a a fostfostffăăcutacuta îîn n septembrieseptembrie

Page 10: Salcia Energetica

PlantaPlanta la 1,2 la 1,2 şşi 3 i 3 aniani

Page 11: Salcia Energetica

VlVlăăstariistarii dupdupăă recoltarerecoltare

Page 12: Salcia Energetica

SalciaSalciaÎÎn n perioadaperioada veriiverii crecreşştete şşi 1i 1--3 cm 3 cm pepe zizi

ÎÎn imagine:n imagine:vlvlăăstaristari de 4 de 4 luniluni pepetulpinetulpine de 2 de 2 aniani

Page 13: Salcia Energetica

AratulAratul îîn adn adââncimencime

•• ÎÎnaintenainte de de plantareplantare esteestenevoienevoie de de pregatireapregatireasoluluisolului

•• PentruPentru dezvoltareadezvoltareaeficienteficientăă esteeste esenesenţţialialaratularatul îîn adn adââncimencime îîn n primulprimul an (40an (40--55cm)55cm) ––şşi i tratamentultratamentul cu pesticidecu pesticide

Page 14: Salcia Energetica

PlantareaPlantarea

Se Se poatepoate plantaplanta îîn n perioadaperioada martiemartie--maimai

•• LungimeaLungimeabutabutaşşilorilor--20cm20cm

Page 15: Salcia Energetica

Plantarea,dezvoltareaPlantarea,dezvoltarea

Page 16: Salcia Energetica

PrimulPrimul anan

•• TratamentulTratamentul cu pesticide cu pesticide esteesteesenesenţţialial îîn n primulprimul anan

EsteEste o o operaoperaţţiuneiune ft. ft. importantimportantăă la la planteleplanteletineretinere!!

Page 17: Salcia Energetica

RRăăddăăcinacina

Page 18: Salcia Energetica

RRăăddăăcinacina

•• CreCreşştete şşi i pepe solurisolurinefolositoare,foartenefolositoare,foarte poluatepoluate

•• ExtrageExtrage metalelemetalelegrelegrele din soldin sol

Page 19: Salcia Energetica

UtilizareaUtilizarea nnăămoluluimolului rezultatrezultatdin din epurareepurare

Page 20: Salcia Energetica

DrumulDrumul folositfolosit pentrupentru dispersareadispersareannăămoluluimolului rezultatrezultat din din epurareepurare

Page 21: Salcia Energetica

DispersareaDispersarea nnăămoluluimolului

Page 22: Salcia Energetica

DupDupăă disperdispersaresare

Page 23: Salcia Energetica

RecoltareaRecoltarea

Page 24: Salcia Energetica

AdaptorulAdaptorul utilajuluiutilajului de de recoltatrecoltat

Page 25: Salcia Energetica

RezumatRezumat

•• Pregătirea soluluiPregătirea solului•• PlantareaPlantarea•• CultivareaCultivarea•• DezvoltareaDezvoltarea•• RecoltareaRecoltarea•• Utilizare:Utilizare:

–– Combustibil pt Combustibil pt centrale energeticecentrale energetice

–– ProducProducţţie de bricheteie de brichete–– ÎÎn construcn construcţţii ii –– ÎÎn industria mobilieră n industria mobilieră şşi a lemnuluii a lemnului

–– Pentru epurarePentru epurare

Page 26: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

SalixBioenergia

Page 27: Salcia Energetica
Page 28: Salcia Energetica
Page 29: Salcia Energetica
Page 30: Salcia Energetica
Page 31: Salcia Energetica

DomeniileDomeniile de de utilizareutilizare::

•• CentraleCentrale energeticeenergetice•• PelePeleţţii•• Metanol (DME) Metanol (DME) ca ca şşi carburanti carburant

EnergiaEnergia netnetăă obobţţinutinutăă de de pepe un ha un ha SSalixalixesteeste suficientsuficientăă ptpt.. 53 000 km p53 000 km pentru entru un un autoturismautoturism..

ComparativComparativ cu cu tehnologiatehnologia actualactualăă carecareproduce din produce din rapirapiţţăă sausau grgrââuu combustibilcombustibil

(RME/(RME/etanoletanol)) suficiensuficient t ppentruentru 12 000km 12 000km de de pepe unun haha..

Page 32: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

Transport, - 4 C

Page 33: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

Page 34: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

”Woodpecker 601” –Utilaj de plantat

Page 35: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…Tordis

Page 36: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

2005 august

Page 37: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

36 tone/ha(masă uscată)la prima recoltă,

Page 38: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

Page 39: Salcia Energetica

Text om Agro-bränsle osv…

Utilajul de recoltatmărunţeşte planta

Page 40: Salcia Energetica

PlantatiaPlantatia in in maimai

-Plantatie in mai

Page 41: Salcia Energetica
Page 42: Salcia Energetica
Page 43: Salcia Energetica
Page 44: Salcia Energetica
Page 45: Salcia Energetica
Page 46: Salcia Energetica

Recommended