Home >Documents >SA - coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec ...coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec- de...

SA - coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec ...coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec- de...

Date post:01-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Cotre Agentio Notionqlo de Administrore Fiscolo Data 14.09.2017

  ln atentio domnului Bogdon Nicolae Stan - vicepresedintele Departomentului tnspectie Fiscalo

  Stimate dom nule vicepresedinte,

  Subsemnatul Nicolae Cristian Olaneanu cu adresa de corespondenta in strada lntrarea Vartejului nr.3G, Oras Voluntari, judetul llfov, in calitate de actionar fondator dar semnificativ la societatea Farmec SA cusediul in Cluj Napoca, in legatura cu care detin interes actual si legitim cu privire la buna si regulatafunctionare a acestei societati in raporturile sale specifice cu institutiile Statului Roman, ca urmare asesizarilor anterioare nesolutionate si ca urmare a discutiilor care au avut loc cu ocazia audientei din30.08.2017 la sediul ANAF, sedinta la care au participat domnii Bogdan Stan - vicepresedinte inspectiefiscala, Constantin Gioga - director la Directia Generala de Coordonare a lnspectiei Fiscale si doamnaTeodora Jiru, avand in vedere inscrisurile noi pe care vi le atasez, in temeiulart.8 din OG27/2002 formulezu rmatoa rea

  PETITIE

  t. Obiectul petitiei in legatura cu care va solicit respectuos sa apreciati si sa dispuneti:1.1. efectuarea unei inspectii fiscale generale la Farmec SA, iar pentru a preveni

  efectuarea pentru viitor a unor controale formale si viciate sa dispuneti TEMATICA de CONTROLmentionata la capitolul l!!, privind documentele in baza carora Farmec Sa a solicitat restituireaacccizelor/scutirea de la plata accizelor, consumul integral in fabricatie de alcool de orice tip, accizabil sineaccizabil, denaturarea alcoolului accizabil, pe baza de documente care sa dovedeasca corelatia dintrebonurile de consum, fisele de productie, retetele de fabricatie, lista cu produse care contin alcool, facturileemise de Farmec catre clienti din tara si strainatate cu produse care contin alcool, daca produsele au fostlivrate si facturile figureaza ca au fost inregistrate la clienti.

  ln cadrul inspectiei fiscale sa se solicite societatii documentele contabile pe care le-au prezentat defiecare data Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, cu ocazia obtineriifiecarei scutiride accize si apoi inspectia fiscala sa verifice realitatea si legalitatea consumuluiefectiv in fabricatie la FarmecSA de alcool rafinat accizabilsia oricaruitip de alcoolaccizabil sau neaccizabilfolosit in fabricatie pe baza debonuri de consum, retete de fabricatie, lista de produse care contin alcool cu mentiunea tipului de alcoolutilizat si facturi emise de Farmec care contin produse cu alcool de orice tip si daca facturile figureazainregistrate la clienti si declaratiile 394 si 390 VIES, iar in caz contrar sa solicitati NIR-urile la clienti,corespunzator facturilor care figureaza ca neconcordante in declaratiile mentionate mai sus.

  Tematica de control sa fie obligatorie, dar nelimitativa, astfel incat sa dispunetica inspectia fiscala sase efectueze pe baza de documente fiscale, respectiv facturi emise de Farmec catre clienti din tara si dinstrainatate cu produse care contin alcool etilic accizabil (de orice tip) si alcool izopropilic neaccizabil, lista deproduse care contin alcool accizabil si neaccizabil, retetele de fabricatie care sa dovedeasca in mod explicitconsumul sitipul alcoolului folosit in fabricatie, cu respectarea dispozitiilor legale care la art. L08 si 118 alin(5)capitolulV din codul de procedura fiscala care dispun ca

  "inspectio fiscolo ore in vedere exominorea tuturor starilor de fopt si raporturilor iuridice cdre suntrelevante pentru impozitare sou verificorea modului de respectare a oltor obligotii prevozute de leqislotiafiscoIo sou contabiIa",

  si nu pe baza doar a bonurilor de consum, care nefiind documentele fiscale, ele suntdocumente relevante doar in corelatie cu alte documente financiar contabile, care contribuie laprocesul de productie pana la productia neterminata aflata pe flux, cat si produsele finite predatela magazia de produse finite si la vanzarea efectiva a produselor finite care contin alcool de orice tip,respectiv la rapoarte de productie si la retete de fabricatie pentru produse care contin alcool de

  Acest material contine un numar de 392 pagini

 • orice tip accizabil si neaccizabil , facturi emise de Farmec care clienti din tara si strainatate cuproduse care contin alcool de orice tip, jurnale de vanzari si declaratiile 394. Astfel inspectia fiscalasa scoata in evidenta realitatea bonurilor de consum pe baza carora alcoolul inregistrat in fisele demagazie corespunde cantitativ si calitattiv cu productia fabricata si facturata in perioada inspectieifiscale.

  Prin urmare, consumul efectiv al alcoolului de orice tip nu poate fi calculat si verificatdoar pe baza miscarilor bonurilor de consum de la sectia aprovizioane la sectia de productie asocietatii, asa cum au procedat functionarii fiscali Rus loan, Zadic loan, Gligor loan si SandorMarcela.

  Functionarii fiscali mentionati mai sus nu au efectuat verificarile mentionate in sesizarilesubsemnatului din anexa 2 care au fost inregistrata Ia registratura DGAMC cu numerele7749875/06.05.2074, 71642670/27.06.2074, 7777438/25.07.2074, si revenire prin emoil din 08.09.2014consumul alcoolului in fabricatie la Farmec SA a fost "aranjat" prin intocmirea ulterioara a acestor "bonuri deconsum", darfara ca functionarii ANAF sa efectueze verificari privind consumul efectiv al alcoolului accizabilrafinat si izopropilic neaccizabilcare rezulta din corelatia activitatilor de fabricatie sivanzarea facturata catreclienti si inregistrata la clienti asa cum am mentionat mai sus.

  Efectuarea uneiinspectiifiscale actuale se impune sa fie insotita de tematica de controlcare sa fiedispusa de catre conducerea ANAF, obligatorie, dar nelimitativa fata de sesizarile subsemnatului, mentionata

  la cap. lll care sa nu mai permita funtionarilor fiscali sa efectueze cercetari incomplete sicereri incomplete dedocumente in neconcordanta cu legislatia in vigoare, si fata de imprejurarea ca:

  - Functionarii societatii Farmec nu au prezentat atasat fiecarei cereri de restituire a accizelor (a sevedea cererile de restituire din anexa 5 si 6) constand intr-o situatie centralizatoare a cantitatilor efectivutilizate si a documentelor aferente, asa cum dispune art. 34 lit c) din Normele metodologice de aplicare acoduluifiscall.

  - DesiRaportulde inspectie fiscala din 15.12.2014, evidentiaza la pag. 15 ca societatea Farmec:"o solicitat restituirea occizelor in sumo 13.645.913 lei in conformitate cu pct .22 olin Fa) din Norme.....cat silo pct 111(j8/ ..."dovada cantitatii utilizate....", Farmec nu a mentionat si nici nu a prezentat la nici o cererede restituire de accize: "..,situatia centralizatoore o contitotilor efeaiv utilizate si a documentelordferente."

  - ln procesul verbal de inspectie fiscala intocmit la 30.03.2009 de catre Ciuban Doru si Pop loanpentru restituirea accizelor se mentioneaza doua nereguli cu privire la:

  o faptul ca Farmec receptioneaza alcoolul etilic accizabil (denaturat si nedenaturat) in douamagazii diferite in mod nejustificat, iar organulfiscal nu a stabilit daca motivultinerii a doua magazii diferiteeste acela ca in una sa fie alcool denaturat si in una alcool nedenaturat.

  o verificarea fiselor de magazie inspectoriivamali au constatat ca datele din fisele de magazienu corespund in totalitate cu cele din cererea de restituire, situatie fata de care acestea reprezinta indicii cala Farmec se tine o evidenta dubla, apect in legatura cu care se justifica necesitatea verificarii utilizariialcoolului prin corelatia documentelor mentionate mai sus.

  - Raportul de inspectie fiscala partiala din 15.12.2014 evidentiaza la pagina 1-5 (a se vedeadocumentul din anexa 1) ca a verificat cererile Farmec de restituire si deciziile de restituire accize: ,,pentrualcoolul etilic denaturat ochizitionot in perioodo 01-.01-.2009 - 31".L2.2011, prin cereri depuse la outoritotilefiscole, Farmec SA o solicitat restituirea accizelor in sumo de Li.645.913 lei, in conformitote cu punctul 22 alin

  1 Punctul 22 alin i4:,,Pentru restituireo occizelor, utilizotorii vor depune la outoritateo fiscold teritoriolo,cerereo de scutire de accize, inso[itd de: c) dovodo contitatrii utilizote in scopul pentru core se ocordd scutireo,constdnd intr-o situolie centrolizotoore a cantitolilor efectiv utilizote Si o documentelor aferente."

  Acest material contine un numar de 392 pagini

 • 34 din Normele metodologice de oplicare art. 200 cod fiscol...in onexo 22 este prezentoto situotio deciziilor derestituire/nerestituireo occizelor oferent olcoolui etilic denoturot ochizitionot in onii 2009-201L', dar va rog saobservati ca documentele prezentate de Farmec (anexe la cereri de restituire din anexa 5 si 6la prezenta) nusunt in conformitate cu art.34, respectiv dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea,constand intr-o situatie centralizatoare a cantitatilorefectiv utilizate sia documentelor aferente.

  lnspectia fiscala omite sa evidentieze aceste nereguli si sa efectueze verificarile complete corelativprivind consumul efectiv al acoolului pe baza corelatiei dintre bonuri de consum, fise de productie, facturiemise catre clienti, registre de vanzari si declaratii 394,390 VIES si dupa caz atasarea Nir-urile la clienti incazul facturilor care nu figureaza in registrele de vanzari si nici in declaratia 394, desi raportul de inspectiefiscala partiala a avut ca obiectiv asa cum precizeaza la pagina 4 din raport:,,verificarea inregistrarii inevidenta contabila a produselor finite obtinute" (a se vedea extras in anexa 1), inspectorii fiscali nu auefectuat aceasta verifica re.

  - Raportul de inspectie fiscala mentioneaza la pagina 18 ca verificarile utilizarii alcoolului etilic careau fost efectuate pe baza de bonuri de consum au avut in vedere perioada 2009-201,1, conform extras:,,B2.Utilizarea in productie a alcoolului

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended