Home >Documents >rrss 03 2016 - insse.ro · PDF file Revista Română de Statistică - Supliment nr. 3 /...

rrss 03 2016 - insse.ro · PDF file Revista Română de Statistică - Supliment nr. 3 /...

Date post:24-Jan-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Revista Română de Statistică

  Supliment Romanian Statistical Review

  Supplement

  3/2016

  Institutul Naţional de Statistică National Institute of Statistics

  www.revistadestatistică.ro/supliment

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Revista Română de Statistică B-dul Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucureşti Telefon/fax: 0213171110 e-mail: rrs@insse.ro www.revistadestatistică.ro/supliment ISSN 2359 – 8972

 • Revista Română de Statistică - Supliment nr. 3 / 2016

  SUMAR / CONTENTS 3/2016 REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ SUPLIMENT

  EVOLUŢIA PRODUCŢIEI AGRICOLE ÎN ROMÂNIA 3 EVOLUTION OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION IN ROMANIA 7 Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL

  TENDINŢE ÎN COMERCIALIZAREA EXTERNĂ A ROMÂNIEI, DUPĂ 1995 11 TRENDS IN ROMANIA’S EXTERNAL TRADE, DURING THE LAST TWO DECADES 27 Prof. univ.dr. habil. Gheorghe SĂVOIU Conf. univ. dr. PhD. Emilia GOGU Doctorand Alexandru IONESCU

  ANALIZA EVOLUŢIEI PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN ANUL 2015 43 ANALYSIS OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION FOR 2015 50 Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Conf. univ. dr. Mădălina - Gabriela ANGHEL Drd. Marius POPOVICI

  DEFICITUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CARE NU AU ADERAT LA ZONA EURO 57 THE DEFICIT OF THE EU MEMBER STATES THAT HAVE NOT JOINED THE EURO AREA 65 Drd. Adrian AMARIȚA

  ANALIZA EVOLUŢIEI SCHIMBURILOR COMERCIALE INTERNATIONAL ALE ROMÂNIEI 73 ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF ROMANIAN FOREIGN COMMERCIAL EXCHANGE 82 Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL

  CORELAŢIA DINTRE EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI PIAŢA MUNCII 91 CORRELATION BETWEEN THE EVOLUTION OF THE POPULATION AND THE LABOR MARKET 102 Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL Drd. Alexandru URSACHE

  ABORDĂRI ALE VOLATILITĂŢII CURSULUI DE SCHIMB EUR/USD 112 APPROACHING VOLATILITY FOR EUR/USD EXCHANGE RATE 122 Cadru didactic asociat Florin Dan PIELEANU

  www.revistadestatistica.ro/supliment

 • Revista Română de Statistică - Supliment nr. 3 / 2016 3

  Evoluţia producţiei agricole în România Prof. univ. dr. Constantin Anghelache Academia de Studii Economice, Bucureşti Universitatea „Artifex” din Bucureşti Prof. univ. dr. Alexandru Manole Universitatea „Artifex” din Bucureşti Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel Universitatea „Artifex” din Bucureşti

  Abstract

  Acest articol prezintă principalele aspecte privind rezultatele agriculturii din România, măsurate la nivelul iunie 2015. Datele refl ectă faptul că România are un potenţial agricol semnifi cativ, care poate fi valorifi cat pentru a realiza rezultate majore. România ocupă, ca potenţial şi rezultate agricole, poziţii medii şi chiar favorabile în ierarhiile Uniunii Europene. Cuvinte cheie: agricultură, rezultat, suprafaţă, creşterea animalelor, producţia vegetală

  După cum se ştie, România este una dintre ţările cu cel mai pronunţat caracter agrar dintre ţările Uniunii Europene. Din păcate, acest lucru nu înseamnă implicit un aport corespunzător al agriculturii la formarea PIB, fapt pe care l-am menţionat, deja, anterior, şi nici, cu atât mai mult, un grad ridicat de efi cienţă, ca nivel de productivitate deopotrivă rezultat din compararea sectorului cu alte sectoare din economia noastră, cât şi, mai ales, cu randamentele la diverse culturi şi specii de animale înregistrate în restul ţărilor europene. Aceeaşi situaţie, dacă nu chiar mai accentuată, o regăsim şi la randamentele la cartofi şi rapiţă şi la fl oarea soarelui, ultima însă nefi ind o cultură semnifi cativă în celelalte state membre UE. Deosebit de semnifi cative sunt datele cu privire la potenţialul agricol a celor mai mari producători agricoli din UE, în care se încadrează, desigur, şi România, privite prin prisma locului şi ponderii ocupate în total UE din punct de vedre al suprafeţelor cultivate şi al producţiei. Astfel, la grâu, România ocupă din punct de vedere al suprafeţei, locul 4 cu o pondere de 8,5% în total, însumând împreună cu Franţa, Germania şi Polonia aproape 50% din totalul suprafeţei cultivate din totalul UE. La producţia de grâu, însă, România ocupa doar locul 7, cu trei locuri mai jos decât la suprafaţă, respectiv, cu o pondere de 3,7% în total producţie

 • Romanian Statistical Review - Supplement nr. 3 / 20164

  de grâu a UE. Împreună cu Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia, Italia şi Danemarca, ponderea în producţie ajunge la peste 75%. Mai interesant se prezintă cultura porumbului, România ocupând ca suprafaţă locul I cu o pondere de peste un sfert (27,4%) în totalul suprafeţei cultivate de statele membre ale UE. Din punct de vedere al producţiei de porumb, ne situăm însă pe locul II, după Franţa, cu 13,8%, cu un ecart, deci, faţa de ponderea în suprafaţa cultivată de peste 50%. În 2013 și 2015 înregistrăm două momente diferite. În timp ce în 2013 recoltele au înregistrat nivele scăzute record, datorită factorului „meteorologic”, aspect care s-a repetat și în 2015. O situaţie similară se constată şi în ceea ce priveşte efectivul de animale. De unde în trecut România se detaşa printre primele ţări în Europa din punct de vedere al efectivelor de bovine, porcine, ovine şi caprine, astăzi, la numărul de bovine de circa 2 milioane cinci sute de mii de capete, România este depăşită cu puţin de Belgia şi, în mod semnifi cativ, de Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Irlanda, Polonia şi Olanda. La efectivele de porcine, România ocupă doar locul 9 după Germania, Spania, Franţa. Doar la ovine şi caprine ne menţinem în top, pe locul 4, după Spania, Marea Britanie şi Grecia. Evoluţia ramurii agricole în 2015 comparativ cu 2014 exprimă o uşoară creştere, urmare unei sporiri în aceeaşi valoare a producţiei vegetale, cu puţin mai mică a producţiei animale şi cu 2,7% a serviciilor agricole, care, însă, nu deţin o pondere însemnată. Ponderea producţiei vegetale de 53,5% în 2014 este sensibil mai mică decât media anilor 2006 – 2010. Este demn de relevat faptul că ponderea producţiei animale este scăzută faţă de potenţialul ţării noastre în această privinţă. Lotizarea şi lipsa oricăror asolamente, a seminţelor de calitate în toate cazurile, au fost cele care au determinat atât recolte scăzute, cât şi o calitate defi citară. Din cele aproximativ 4 milioane de exploataţii (4,3 milioane în 2005 şi 3,87 milioane în 2013), peste 98% reprezintă exploataţii caracterizate, potrivit standardelor UE, ca fi ind mici şi foarte mici. Acestea utilizează, în proprietate sau în alte forme, cu puţin peste 60% din suprafaţa agricolă a ţării, având o producţie evaluată în medie pe exploataţie, la mai puţin de 8 ESU. Pentru cei care, poate, nu sunt familiarizaţi, amintesc că ESU reprezintă o unitate de dimensiune economică stabilă la nivel european printr-un proces relativ complex de estimare a valorii diferitelor produse agricole (vegetale şi animale), respectiv un ESU este echivalat la 1200 euro. Cu un număr foarte scăzut, de doar 0,1%, exploataţiile agricole mari de peste 40 ESU pe unitate, în general exploataţii agricole cu personalitate

 • Revista Română de Statistică - Supliment nr. 3 / 2016 5

  juridică, deţin şi utilizează peste un sfert din suprafaţa agricolă. Dimensiunea economică medie a unei exploataţii agricole în România se situează la aproximativ 1 ESU ceea ce ne plasează, din acest punct de vedere, în urma tuturor celorlalte state membre, aceasta implicând şi structura ce rezultă din gruparea exploataţiilor agricole după dimensiune.

  Evoluţia producţiei ramurii agricole până în iunie 2015* (media anilor 2002-2005 = 100)

  Sursa de date: Cercetări statistice. *) Date provizorii MADR.

  Tipologia exploataţiei agricole româneşti arată o prevalenţă a numărului exploataţiilor agricole specializate în culturi de câmp şi în culturi mixte, însumând 36-37% în cadrul termenului generic al producţiei vegetale, respectiv 40% specializate în creşterea animalelor. O altă caracteristică a exploataţiei agricole româneşti este reprezentată de desfăşurarea activităţii combinate de cultură vegetală şi creştere a animalelor, ponderea lor situându-se în jur de 20%.

  Concluzii Agricultura românească benefi ciază de un potenţial productiv major, în cadrul Uniunii Europene, comparativ cu celelalte ţări membre. Datele analizate relevă corelarea doar parţială între suprafaţa cultivată şi rezultatele obţinute. Chiar dacă ţara noastră ocupă poziţii fruntaşe în clasamentele realizate pe baza suprafeţelor cultivate, la culturi precum grâu şi porumb, în ierarhiile care iau în considerare producţia realizată, agricultura românească nu este la fel de bine clasată.

 • Romanian Statistical Review - Supplement nr. 3 / 20166

  S-au diminuat, de asemenea, rezultatele obţinute în activitatea de creştere a animalelor. Ca efective de animale, România deţine locuri de nivel mediu în clasamentele europene. Considerăm că potenţialul agricol al ţării noastre, valorifi cat corespunzător, oferă posibilitatea îmbunătăţirii poziţiei sale în agricultura UE.

  Bibliografi e sele