+ All Categories
Home > Documents > ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL …23_aprilie_2015)/136_23.04.2015... · celui detinut,...

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL …23_aprilie_2015)/136_23.04.2015... · celui detinut,...

Date post: 12-Feb-2018
Category:
Author: vunhan
View: 215 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 22 /22
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea organigramei a statului de functii ale Serviciului Public Finante Locale Consiliul Local al Municipiului vazand Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atributii de primar, domnul Teodorescu Iulian Liviu Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finante Locale avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protectie Civila Protectia Muncii Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de functii ca urmare a aplicarii unor masuri de resurse umane; in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile completarile ulterioare coroborate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile completarile ulterioare; tinand cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public privat, studii, strategii prognoze din data de 21.04.2015 si de raportul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridica, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii, si reclamatii din data de 17.04.2015 ; in temeiul art. 36 alin. (2), lit "a" alin. (3 ), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile completarile ulterioare; H 0 T E: Art.l. Aproba organigrama statui de functii ale Serviciului Public Finante Locale conform anexelor nr. 1 nr. 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.05.2015. Art. 2. Drcpturile salariale vor fi stabilile conform prevederilor legale, incepand cu data de 01.05.2015. Art.3. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.303/26.08.20 14 prevederile Hotararii Consiliului Local nr.63/26.02.20 15 inceteaza aplicabilitatea. Art. 4. Serviciul Public Finante Locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art. 5. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la celor interesati prevederile prezentei hotarari. ·
Transcript
 • ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE~TI

  HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii

  ale Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti

  Consiliul Local al Municipiului Ploie~ti: vazand Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atributii de primar, domnul

  Teodorescu Iulian Liviu ~i Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protectie Civila ~i Protectia Muncii ~i Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploie~ti, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de functii ca urmare a aplicarii unor masuri de resurse umane;

  in conformitate cu prevederile Legii nr.188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile ~i completarile ulterioare coroborate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

  tinand cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public ~i privat, studii, strategii ~i prognoze din data de 21.04.2015 si de raportul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridica, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii, si reclamatii din data de 17.04.2015 ;

  in temeiul art. 36 alin. (2), lit "a" ~i alin. (3 ), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

  H 0 TARA~ T E:

  Art.l. Aproba organigrama ~i statui de functii ale Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, conform anexelor nr. 1 ~i nr. 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.05.2015.

  Art. 2. Drcpturile salariale vor fi stabilile conform prevederilor legale, incepand cu data de 01.05.2015.

  Art.3. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.303/26.08.20 14 ~i prevederile Hotararii Consiliului Local nr.63/26.02.20 15 i~i inceteaza aplicabilitatea.

  Art. 4. Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  Art. 5. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cuno~tinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 • ROMANIA JUDETUL PRAHOV A MUNICIPIUL PLOIESTI

  EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotadire privind aprobarea organigramei

  ~i a statului de functii ale Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti

  Corespunzator prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum ~i pentru stabilirea unor masuri financiare, Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti functioneaza cu un numar de personal de 149 de posturi, aprobat prin H.C.L. nr.254/20 10.

  Art. 125 din Hotadirea Guvemului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 18811999 (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare, reglementeaza promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici de executie.

  Astfel propun Consiliului Local aprobarea statului de functii al Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, ca urmare :

  - a transformarii gradelor profesionale ale posturilor pentru 19 functionari publici ce au fost declarati "admis" la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, conform raportului final anexat;

  - a transformarii gradului profesional din debutant in asistent al functiei publice de executie de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare, pentru functionarul public care a absolvit perioada de stagiu;

  - a transformarii gradului profesional din principal in debutant al functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmarire si Incasare Creante Bugetare.

  Avand in vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.

  VICEPRIMAR,

  CU ATRIBUTM~~Il..l

 • RAPORT DE SPECIALITATE Ia proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei

  ~i a statului de functii ale Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti

  Corespunzator prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum ~i pentru stabilirea unor masuri financiare, Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti functioneaza cu un numar de personal de 149 de posturi, aprobat prin H.C.L. nr.254/201 0

  Aviind In vedere obiectul activita!ii Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti de stabilire, lncasare, urmarire ~i executare creante fiscale datorate bugetului local a! municipiului Ploie~ti, In vederea eficientizarii activitatii In concordanta cu specificul ~i volumul operatiunilor Ia nivelul fiecarui departament, se impun modificari privind structura organizatorica a Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, cu respectarea prevederilor art.91 alin.(2) lit.,a", art.1 00 alin.(1) lit.,a" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile ~i completarile ulterioare:

  1. Serviciul Urmarire ~i Incasare Creante Bugetare va functiona cu structura de un post de functie publica de conducere de ~ef serviciu ~i 13 posturi de functie publica de executie, din care:

  - 12 posturi de functie publica din cadrul actualului serviciu; - un post de functie publica de executie de consilier clasa I, grad profesional

  superior mutat definitiv din cadrul Biroului Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestatii, Facilitati, Control Intern ~i Managementul Documentelor;

  - un post de functie publica de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional principal se desfiinteaza .

  2. Biroul Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestatii, Facilitati, Control Intern ~i Managementul Documentelor va functiona cu structura de un post de functie publica de conducere de ~ef birou ~i 6 posturi de functie publica de executie din cadrul actualului birou, din care un post de functie publica de executie de consilier clasa I, grad profesional superior este mutat definitiv din cadrul Serviciului Urmarire ~i Incasare Creante Bugetare .

  3. Biroul Evidenta Auto va functiona cu structura de un post de functie publica de conducere de ~ef birou ~i 7 posturi de functie publica de executie, din care:

  - 6 posturi de functie publica din cadrul actualului birou; - un post nou lnfiintat de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad

  profesional debutant. 4. Serviciul Stabilire Impozite ~i Taxe Persoane Juridice va functiona cu

  structura de un post de functie publica de conducere de ~ef serviciu ~i 15 posturi de functie publica de executie, din care:

  - 14 posturi de functie publica din cadrul actualului serviciu; - un post infiintat de functie publica de executie de consilier clasa I, grad

  profesional debutant.

 • 5. Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ va furlc1i9.fl~~Mr~t1)ra un post de funqie publica de conducere de ~ef serviciu ~i 5 posturi executie din cadrul actualului birou din care un post de functie ~uuuv~~o,de consilier clasa I, grad profesional debutant se desfiinteaza.

  Potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul furlc1ii~JNtjtaJ=~pjjt9_!j~i-;(r2) cu modificarile ~i completarile ulterioare, functionarii publici pe profesionale au dreptul sa promoveze In grad profesional, prin ex;ameJl'~[u concurs organizat semestrial cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, iar prin hotariire a Consiliului Local posturile se transforma In consecinta.

  In vederea participarii Ia examenul organizat pentru promovarea 'in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa lndeplinesca cumulativ urmatoarele conditii:

  a) sa aiba eel putin 3 ani vechime 'in gradul profesional a! functiei publice din care promoveaza;

  b) sa fi obtinut eel putin calificativul ,bine" Ia evaluarea performantelor profesionale individuale 'in ultimii 2 ani calendaristici;

  c) sa nu aiba In cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata In condi1iile legii.

  Totodata, promovarea se face numai daca posturile de functie publica de executie sunt previizute In Planul de ocupare a] functiilor publice pentru anul 2015, iar cheltuielile de personal nu depa~esc bugetul aprobat.

  Agentia Nationala a Functionarilor Publici a nominalizat reprezentan!ii In comisia de concurs ~i In comisia de solutionare a contestatiilor prin adresa cu nr.9644/20 15, anexata.

  Astfel solicitam transformarea gradelor profesionale a 19 posturi de functie publica de executie pentru functionari publici ce au fost declarati "admis" Ia examenul de promovare In gradul profesional imediat superior celui detinut, conform raportului final a]

  I . d ' ' examenu ut, anexat , upa cum urmeaza: Nr. Denumire Serviciu/Birou Numele si Functie/clasa Functie/clasa Crt prenumele I grad I grad

  functionarului profesional profesional public detinut prop us

  1. Serviciul Stabilire Impozite ~i Radu Alice Roxana Consilier Consilier Taxe Persoane Fizice-Centru I/principal I/ superior

  2. Biroul Juridic Contencios, Pirvu Roxana Felicia Consilier Consilier Resurse Umane, Contestatii, juridic juridic F acilitati, Control Intern, I/principal I! superior Managementul Documentelor

  Anghe!escu Stoica 3. Serviciul Urmarire si Incasare Ana Maria Consilier Consilier

  Creante Bugetare Brezeanu Georgiana I/principal II superior Bucurescu Isabel

  Biroul Amenzi Andronescu Rares Consilier Consilier 4. Costin I/ principal I/ superior

  Barac Trandafira -- - - --

  Tudorache Alin Constantin

 • 5. Serviciul Financiar Poinarita Corina Consilier Consilier Contabilitate Lipa Lilica !/principal 1/sup~r

  6. Serviciul Asistenta Tanase Alexandru Consilier ~ --,cdbJil~r~ Contribuabili Daniel !/principal D. ~~1/s(p.~ wr1--

  7. Serviciul Stabilire lmpozite ~ i Tataru Octavian Consilier Ire ~. ~~~ .,,, j,, Taxe Persoane Fizice-Vest Augustin !/principal ~~ ~\ \tl ~ am. .. or

  8. Serviciul Stabilire Impozite ~i Maharascu Cristina Consilier ~ /7~~ Taxe Persoane Juridice Tudor Joana Anda !/principal ~tit?~ " "

  Grecu Catalina Elena 9. Serviciul Inspectie Fiscala si Nistor Andreea Consilier Consilier

  Administrarea Bazei de Date Eugenia !/principal I/ superior Rebej Andreea Maden a

  10. Biroul Amenzi Tanase Daniela Consilier Consilier 1/asistent !/principal

  11. Biroul Juridic Contencios, Soare Steluta Referent Referent Resurse Umane, Contestatii, Cleopatra III/principal 1111/superior Facilitati, Control Intern, Managementul Documentelor Potrivit prevederilor art. 61 , alin. (1 ), lit. "a" din Legea nr. 188/1999 privind

  Statutul functionarilor publici (r2), cu modifidirile ~i compleHirile ulterioare, este reglementata numirea functionarului public de executie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in functia publica de grad profesional asistent.

  Urmare celor mentionate mai sus, propunem transformarea gradului profesional din debutant in asistent al functiei publice de executie de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmarire ~i Incasare Creante Bugetare, pentru funqionarul public care a absolvit perioada de stagiu.

  Concomitent cu transformarea gradului profesional din debutant in asistent se completeaza fi~a postului cu noi atributii corespunzatoare nivelului functiei publice.

  Totodata, propunem transformarea gradului profesional din principal in debutant al functiei pub lice de executie vacante de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmarire ~i Incasare Creante Bugetare.

  Precizam ca modificarile solicitate se incadreaza in numarul total de posturi, de respectiv 149 posturi, aprobat pentru Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

  Urmare celor mentionate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.

  Dolnicean

  AVIZAT: Directia Administratie Publica J uridic-Contencios, Contracte

  \ Director~c~' ~ef Serviciu Resurse U mane, Organizare,

  Administrativ, Pr tecti iviHi ~i Protectia Muncii Ange es na- Daniela

  ~ ~ I

  '

 • l"J('l'"i ~00 l":l:i!!'"i Ot:l> C::C::t"' ~('),_. toJl":l.jllo

  ~10

  I)JI-'(N ..... I ... CJ1.jlloll)

  ,_. 1,_. 0 0

  ":1

  " "' ::s " n E:O: ~ 0 ~-;

  ~.

  n 0 ...,

  ::s " irit n g [e.

  COMPARTIMENT

  n 0 ...,

  ::s " ...... " .. " 0 n ::s .... , " -e.

  I I ADMINISTRATIV I ., I I

  COMPARTIMENT I I I INTRETINERE SPATll en I I SI DESERVIRE AUTO

  COMPARTIMENT ARHIVA

  ""':I 0 1 ... ";.... 1l ~\'~NOW

  1

  /j

  ~~"~~-~o;.>' .... ' t-.,. -i: . :- I -P d--.p'

  t .& lA r'f;~~;' ~" ..,._ ~/'{if/ ;:o 1-- . . ' JY f!! "

  1>- ~ ~

  "'

  BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE SI

  VALORIFICARE SECHESTRE

  BIROUL AMENZI

  BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA

  BAZEI DE DATE

  COMPARTIMENT INCASARI SI PLATI

  BIROUL EVIDENTA AUTO

  .....

  en

  .....

  ..... "'

  .....

  en

  ..... .,

  .....

  ""

  BJROUL JURIDIC CONTENCIOS, I .....,. RESURSE UMANE, CONTESTATI1 FACILITATI, CONTROL INTERN ~I I

  MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 0\

  I-

  I--

  1--

  I--

  1--

  f-

  SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE

  PERSOANE JURIDICE

  SERVICIUL URMARIRE SI INCASARE

  CREANTE BUGETARE

  SERVICIUL INSPECTIE FISCALA SI ADMINISTRAREA

  BAZEI DE DATE

  .....

  ..... en

  .....

  ..... "'

  .....

  .,. " n g;g: ~. ;

  ~.

  1--

  1--

  ..... 1---0

  SERVICIUL 1>-' FINANCIAR CONTABILITATE ~

  SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI

  SI ADMINISTRATIV

  BIROUL ACHIZITII PUBLICE, PROTECTIA MUNCII, ARHIVA

  ~

  .....

  en

  ..... 1--.,

  ..... SERVICIUL STABILIRE I I--

  IMPOZITE ~I TAXE PERSOANE FIZICE CENTRU ;

  --

  SERVICIUL STABILIRE 1 ..... I--IMPOZITE ~I TAXE

  PERSOANE FIZICE VEST 10

  as g~ >-l>-l

  til

  ~ (") -~ ~ tl:l t: (")

  >:z:j

  ~ ~ s ~ ~ 0

  ~ -

  0 :;a

  ~ ~ -I

  (') t"'o o2: nrn >I? t"'Cl

  t"'

  ~ ~ -!;: "' 0 ~

  L ., C> -""

 • SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI

  STAT DE FUNCTII

  -~ STRUCTURA FUNCTIA FUNCTIA CLAS CRT. PUBLICA DE PUBLICA DE A CONDUCERE EXECUTIE

  1 SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI DIRECTOR I EXECUTIV

  2 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE SEF SERVICIU I PERSOANE JURIDICE

  3 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURIDICE

  4 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  5 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  6 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  7 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  8 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  9 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURIDICE

  10 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  11 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONS ILlER I PERSOANE JURI DICE

  12 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  13 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  14 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURIDICE

  15 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  16 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONS ILlER I PERSOANE JURI DICE

  17 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I PERSOANE JURI DICE

  18 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE SEF SERVICIU I BUGETARE

  19 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I BUGETARE

  20 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I BUGETARE

  21 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I BUGETARE

  -- --

  Anexa nr. 2 LA HCL nr.

  GRADUL NIVEL FUNCTIA PROFESIO UL CONTRACTU

  NAL STUD II ALA DE LOR EXEC.

  s

  s

  superior s

  superior s

  superior s

  superior s

  superior s

  superior s

  superior s

  superior s

  superior s

  principal s

  principal s

  principal s

  principal s

  debutant s

  debutant s

  s

  superior s

  superior s

  superior s

  OFESIO LSTUDIILOR

  ~ 0- :5 ,;;(';.a 1DJ:~ \

  ~ ~"'! "'~- ';!:)\' oc! ~~:r:.,;c'.;ikc, o I 'f"l'""'--. " "~-~

 • NB, STRUCTURA FUNCTIA FUNCTIA CLAS GRADUL NIVEL FUNCTIA OFESIO L STUDIILOR CRT. PUBLICA DE PUBLICA DE !; PROFESIO UL CONTRACTU

  CONDUCERE EXECUTIE NAL STUDII ALA DE LOR EXEC.

  22 SERVICIUL URMARIRE Sl INCASARE CREANTE CONSILIER I superior s BUGETARE

  23 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I superior s BUGETARE

  24 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I superior s BUGETARE

  25 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I superior s BUGETARE

  26 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I superior s BUGETARE

  27 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I principal s BUGETARE

  28 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I principal s BUGETARE

  29 SERVICIUL URMARIRE Sl INCASARE CREANTE CONSILIER I principal s BUGETARE

  30 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I principal s BUGETARE

  31 SERVICIUL URMARIRE SIINCASARE CREANTE CONSILIER I asistent s BUGETARE

  32 BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE Sl SEF BIROU I s VALORIFICARE SECHESTRE

  33 BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE Sl CONSILIER I superior s VALORIFICARE SECHESTRE

  34 BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE Sl CONSILIER I superior s VALORIFICARE SECHESTRE

  35 BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE Sl CONSILIER I superior s VALORIFICARE SECHESTRE

  36 BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE Sl CONSILIER I principal s VALORIFICARE SECHESTRE

  37 BIROUL URMARIRE CREANTE BUGETARE Sl CONSILIER I debutant s VALORIFICARE SECHESTRE

  38 BIROUL AMENZI SEF BIROU I s 39 BIROUL AMENZI CONSILIER I superior s 40 BIROUL AMENZI CONSILIER I superior s 41 BIROUL AMENZI CONSILIER I s.!!Q_erior s 42 BIROUL AMENZI CONSILIER I superior s 43 BIROUL AMENZI CONSILIER I s~erior s 44 BIROULAMENZI CONSILIER I superior s 45 BIROUL AMENZI CONSILIER I superior s 46 BIROUL AMENZI CONSILIER I s~erior s 47 BIROUL AMENZI CONSILIER I superior s 48 BIROULAMENZI CONSILIER I I principal s 49 BIROUL AMENZI CONSILIER I I principal s 50 BIROUL AMENZI CONS ILlER I ]llrinci1:>al s 51 BIROUL AMENZI CONSILIER I I principal s

 • NR. /cRT.

  :our

  'URA PUBLICA DE CONDUCERE

  IUL 11'1-::>rt:.....,; lit: FISCALA Sl SEF Q!;;;l STRAREA BAZEI DE DATE

  56 SERVICIUL INSPECTIE FISCALA Sl 1\.ri.UU.IIC'TI""'Il.REA BAZEI DE DATE -- ------

  01 t:t

 • NR

  JcRT

  ~

  __ OG~iviPAt-'' -- -

  B7IC1

  STRUCTURA

  :1 Sf PLAT! :1 Sf PLAT!

  Sf PLAT! I PLAT!

  Sf PLATI I PLAT! I PLATI 'PLAT!

  TIMENTUL INCASARI ~ENTUL INCASARI

  B91SERVICIUL ASISTENTA CONT TIV

  II Sf

  9Uj::itoKVJCIUL A::il::> I EN lA GUNT Ll Sf

  91ISERVICIUL A::il::> I toN lA GUN I liLI Sf ~ - ~TIV

  92,SERVICIUL ASISTENTA CONT ADMI~IIC'TD/\TI\/

  !ILl Sf

  :::~.:> .;,cnv'ICIULA::il::> I I=N lA GUN I ADMINISTR

  94 SEF :VICIULASISTENTA CONTRII ~~_DI\Ait..IIC'TD 1\ Tl\/

  9

  10(

  liM toN I AUMINI::> I KA IIV

  HIMENT >TRATIV

  - -- ~--------

  KTIMENT INTRETINERE SPA Til Sf liRE AUTO

  ARTIMENT INTRETINERE SPA Til Sf )\110 ':: AUTO \K liMEN r INTRETINERE SPA Til Sf

  AUTO

  HIMENT INTRETINERE SPA Til Sf AUTO

  101ICOMPARTIMENT INTRETINERE SPA Til Sf ----~ --;AUTO

  Sf

  Sf

  FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE

  ISEF :IU

  1021BIROULACHIZITII PUBLICE. PROTECTIA MUNCII.ISEF BIROU A RI-ll\/ A

  103jBIKUUL AGHIZIIII f'Ut:ILIGc, f'KU I toG I lA ARI-II\/4

  104 BIROULACHIZITII PUBLICE. PROTECTIA MUNCII, ARHIVA

  FUNCTIA ICLASjGRADUL FUNCTIA ~ PROFESIQ CONTRACl

  L s PUBLICA DE I A

  EXECUTIE - I NAL 1 STU !Jill ALA De CONSILIIO_R

  ICONSILIER CONSIUER

  !:Q!i I EXEC.

  I! I I I i CONSILIER

  1111

  ' rs IS

  IS

  IS

  IS

  IS

  IS

  "U lll,..lfJ IS

  ;TOK [lA DE SPECIAUTAT E

  DE SPE E

  :TOR PA

  .UTAl

  ;rruK lr.AI IFICAT

  I

  _ "=:IT~OR=-+I107V CALiff CAT

  JIIUK( IFEMEIE DE

  IU) JITOR(

  IFEMEIE DE II 1\

  18

  IS

  rinD

 • .tm, STRUCTURA FUNCTIA FUNCTIA CLAS GRADUL NIVEL FUNCTIA OFESIO LSTUDJILOR CRT. PUBLICA DE PUBLICA DE ~ PROFESIO UL CONTRACTU

  CONDUCERE EXECUTIE NAL STUDJI ALA DE LOR EXEC.

  105 COMPARTIMENTUL ARHIVA ARHIVAR M 106 COMPARTIMENTUL ARHIVA ARHIVAR M 107 COMPARTIMENTUL ARHIVA ARHIVAR G 108 SERVICIUL STABILJRE IMPOZITE Sl TAXE SEF SERVICIU I s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 109 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 110 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 111 SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 112 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 113 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 114 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 115 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 116 SERVICIUL STABILJRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 117 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 118 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 119 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I superior s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 120 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I principal s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 121 SERVICIUL STABILJRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I principal s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 122 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I principal s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 123 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I asistent s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 124 SERVICIUL STABILJRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILIER I debutant s

  PERSOANE FIZICE- CENTRU 125 SERVICIUL STABILJRE IMPOZITE Sl TAXE SEF SERVICIU I s

  PERSOANE FIZICE- VEST 126 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- VEST 127 SERVICIUL STABILJRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- VEST 128 SERVICIUL STASI LIRE IMPOZITE Sl TAXE CONSILJER I superior s

  PERSOANE FIZICE- VEST -

 • I~R. STRUCTURA I FUNCTIA FUNCTIA CLAS GRADUL NIVEL FUNCTIA ~OFESIOIIIJL STUDIILOR

  CRT. PUBLICA DE PUBLICA DE /!; PROFESIO \&. CONTRACT!,.![ I CONDUCERE EXECUTIE NAL STUDII ALA DE

  129[:SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE o FIZICE- VEST

  :IUL STABILIRE IMPOZITE Sl TAXE . ~E FIZICE- VEST

  1311SERVICIULSTABILIRE IMPOZITE Sl TAXE Dl:"ccnAr..rr:: FIZICE- VEST

  132 SERVICIUL STAB! LIRE IMPOZITE Sl TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

  KVICIUL STAB! LIRE IMPOZITE Sl TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

  134 SERVICIUL STAB! LIRE IMPOZITE Sl TAXE SOANE FIZICE- VEST

  DUL EVIDENT A AUTO [SEF BIROU 136 BIROUL EVIDENTAAUTO 137 BIROUL EVIDENT A AUTO

  [ 138 BIROUL EVIDENT A AUTO L 139 BIROUL EVIDENT A AUTO

  140 BIROUL EVIDENT A AUTO 141 BIROUL EVIDENT A AUTO 142 BIROUL EVIDENT A AUTO

  1431B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, ISEF BIROU CONTEST A Til, FACILITATI, CONTROL INTERN Sl

  . 'UL DOCUMENT 144,B.JURIDIC CONTEI'

 • Clitre,

  MINISTERULDEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRA Agentia NationaHi a Functionarilor P

  SERVICIUL PUBLIC FIN ANTE LOCALE PLOIE~TI, JUDE'fUL PRAHOV A

  DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV SIMONA DOLNICEANU-VI~EAN

  Referitor Ia adresa dumneavoastra nr. 019219/2015, inregistrata Ia Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu nr. 9644/2015, va comunicam urmatoarele:

  In conformitate cu dispozitiile:

  - art. 26 alin. (2) lit. b) ~ i art. 126 alin. (I) din Hotan1rea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata ~ i completata de H.G. nr. 1173/2008, va lnaintam nominalizarea reprezentantilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare in grad profesional organizat in data de 15 aprilie 2015 (proba scrisa), in comisia de concurs ~i in comisia de solutionare a contestatiilor:

  Comisia de concurs:

  Carapcea Elena, consilier juridic, lnstitutia Prefectului- judetul Prahova

  Comisia de solutionare a contestatiilor:

  Vasile Vadan Trandafir, consilier juridic, lnstitutia Prefectului - judetul Prahova

  Cu stimii,

  Bd. Mircea Vodil, nr. 44, tronsonu/111, sector 3, Bucure~ti

  Pre~edinte

  J6zsef BIRTALAN

  [email protected]&1:4iliJ!g+j,;IHi[j conform legii 455/2001

  www.anfp.gov.ro; tel. 0374112 714; fax 021 312 44 04

 • ANEXA 2B

  ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE

  B-dul Independentei, nr.l6 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.546711 Operator de date en caracter personal nr.21443

  www.spfl.ro Email: [email protected]

  RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

  Informatii rivind selectia dosarelor Data selectiei dosarelor: 07.04.2015

  Functia publica sau functiile pub lice pentru care se organizeazil. exarnenul:

  l. Green Catalina Elena promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) - Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice;

  2. Maharascu Cristina promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)-Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juri dice;

  3. Radu Alice Roxana promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)-Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice-Centru;

  4. Tataru Octavian Augustin promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) - Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice-Vest;

  5. Tudor Joana Anda promovare in grad profesional-Consi!ier din I principal (3) in I superior (3)-Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice.

  Nurnele si prenumele Rezultatul selectiei Motivul Respingerii dosarului Candidatului dosarelor

  GRECU CATALINA ELENA AD MIS -MAHARASCU CRISTINA AD MIS -RADU ALICE ROXANA AD MIS -TATARU OCT AVIAN AUGUSTIN AD MIS -TUDOR IOANA ANDA AD MIS -Observatii formulate de catre membrii comisiei -----------------------------------------------------------

  lnformatii privind proba scrisa Data si ora desfasurarii probei scrise: 15.04.2015, ora I 0"" Probleme intervenite pe durata desfasurarii probei sc.rise: -------------------------------------------------------------------

  Numele si prenumele Rezultatul probei scrise Rezultatul Candidatului

  RADU ALICE ROXANA 97 puncte AD MIS TUDOR IOANA ANDA 96 puncte AD MIS GRECU CATALINA ELENA 93 puncte AD MIS MAHARASCU CRISTINA 93 puncte AD MIS TATARU OCT AVIAN AUGUSTIN 89 puncte AD MIS

  Page 1 of2

 • Informatii rivind interviul Data si ora desfasurarii interviului : 15.04.2015. ora l4 Prob leme i nterven ite e d u rata desfasu rari i i ntervi ul u i: --------------------------------------------------------------------------

  Numele si prenumelc Rezultatul interviului Rezult~Y:J::===;:::::,.. Candidatului

  RADU ALICE ROXANA 100 punctc

  TUDOR IOANA ANDA 100 uncte GRECU CATALINA ELENA 100 puncte

  MAHARASCU CRISTINA 100 puncte

  TATARU OCTAVIAN AUGUSTIN 90 puncte

  REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI Numele ;;i prenumele Candidatului Rezultatul fj na l al examenulu i Rezultat

  RADU ALICE ROXANA 197,00 puncte AD MIS

  TUDOR IOANA ANDA 196,00 puncte AD MIS

  MAHARASCU CRISTINA 193,00 puncte AD MIS

  GRECU CATALINA ELENA 193,00 puncte AD MIS

  TATARU OCTAVIAN AUGUSTIN 179,00 punctt! AD MIS

  COMISJA DE EXAMINARE:

  Pre~edinte: DOLNICEANU- VISEAN SIMONA- Director Executiv.~=r~!:-----Mcmbru: CARAPCEA ELENA - Reprezentant ANFP Membru: LAZEANU MIHAELA- Scf Serviciu

  Sccr-ctar: Atanasiu Elena - Consilier

  Pagr 2 of2

 • lnformatii privind proba scrisa Data si ora desfasurarii probei scrise: I 5.04.20 15, ora 1000

  Probleme i nterven ite pe durata clesfasurari i probei scrise: ---------------------------------------------------------------------Numele si prenumele Rezultatul probei scrise Rezultatul

  Candidatului - -~ PIRVU ROXANA FELICIA 98 puncte ADMIS . rl. Ji~ LIPA LILICA 97 puncte ~DMIS.. :---. '\ ~ \ POINARITA CORINA 96 puncte If 8DM.fS, t.;,.~l \ ..... REBEJ ANDREEA MADENA 95 puncte H J~DMff$: . :.~;-11

  ,_ /fll.

  NISTOR ANDREEA EUGENIA 95 puncte \\cAl) MIS lj l~j SCARE STELUTA CLEOPATRA 84 puncte DMJS . - /. ' J 4 ----~ -~- " TANASE ALEXANDRU DANIEL 61 puncte ADMLS: A ... ~

  - ---lnformatii _l)rivind interviul

  Data si ora desfasurarii interviu lui: 15.04.2015, ora 14uu Probleme in terven ite pe durata desfasurari i i ntervi ulu i: --------------------------------------------------------------------------

  Numele si prenumele Rczultatul interviului Rezultatul Candida tului

  PIRVU ROXANA FELICIA 100 puncte AD MIS

  NISTOR ANDREEA EUGENIA 98,66 puncte AD MIS REBEJ ANDREEA MADENA 97 puncte AD MIS SCARE STELUTA CLEOPATRA 95 puncte AD MIS

  LIPA LILICA 95 puncte AD MIS

  POINARITA CORINA 94,33 puncte AD MIS

  TANASE ALEXANDRU DANIEL 87 puncte AD MIS

  REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI Numele $i prenumele Candidatu lui Rezu l tatul fi nal al Rezultat I

  PIRVU ROXANA FELICIA 198,00 puucte AD MIS

  NISTOR ANDREEA EUGENIA 193,66 punctc AD MIS

  REBEJ ANDREEA MADENA 192,00 puncte AD MIS

  LIPA LILICA 192,00 puncte AD MIS

  POINARITA CORINA 190,33 puncte AD MIS

  SCARE STELUTA CLEOPATRA 179,00 puncte AD MIS

  TANASE ALEXANDRU DANIEL 148,00 puncte AD MIS

  COMISIA DE EXAMINARE:

  Pre~edinte: DOLNICEANU- VISEAN SIMONA- Directot Executiv_~'---t

 • ' ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE

  B-dul lndcpendentei, nr.16 Tel. 0344-860103/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443

  www.sofl.ro Email: [email protected]

  ANEXA 2B RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

  Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza examenul:

  1. Lipa Lilica promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)- Serviciul Financiar Contabilitate;

  2. Nistor Andreea Eugenia promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)- Serviciul Inspectie Fiscala si Administrarea Bazei de Date;

  3. Pirvu Roxana Felicia promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) - Biroul Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestatii, Facilitati, Control Intern si Managementul Documentelor;

  4. Poinarita Corina promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) -Serviciul Financiar Contabilitate;

  5. Rebej Andreea Madena promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)- Serviciul Inspectie Fiscala si Administrarea Bazei de Date;

  6. Soare Steluta Cleopatra promovare in grad profesional-Referent din III principal (3) in III superior (3)- Biroul Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestatii, Facilitati, Control Intern si Managementul Documentelor;

  7. Tanase Alexandru Daniel promovare in grad profesional-Consilier din I asistent (3) in I principal (3)- Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ.

  Numele si prenumele Rezultatul selectiei Motivul Respingerii dosarului Candidatului dosarelor

  LIP A LILICA AD MIS -NISTOR ANDREEA EUGENIA AD MIS -

  ---PIRVU ROXANA FELICIA AD MIS -POINARITA CORINA AD MIS -REBEl ANDREEA MADENA AD MIS -SOARE STELUTA CLEOPATRA AD MIS -TANASE ALEXANDRU DANIEL AD MIS -Observatii formulate de catre membrii comisiei ---------------------------------------------------------

  Page 1 of2

 • ,. . '

  ANEXA 2B

  ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE

  B-dul lndependentei, nr.l6 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443

  www.spfl.ro Email: [email protected]

  RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

  Informatii rivind selectia dosarelor Data selectiei dosarelor : 07.04.2015

  Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeazli examenul:

  I. Andronescu Rares Costin promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) - Biroul Amenzi;

  2. Anghelescu Stoica Ana promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)- Serviciul Urmarire si Incasare Creante Bugetare;

  3. Barac Trandafira promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) -Biroul Amenzi;

  4. Brezeanu Georgiana promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)-Serviciul Urmarire si Incasare Creante Bugetare;

  5. Bucurescu Isabel promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3)-Biroul Urmarire Creante Bugetare si V alorificare Sechestre;

  6. Tanase Daniela promovare in grad profesional-Consilier din I asistent (3) in I principal (3)-Biroul Amenzi;

  7. Tudorache Alin Constantin promovare in grad profesional-Consilier din I principal (3) in I superior (3) - Biroul Amenzi;

  Numele si prenumele Rezultatul selectiei Motivul Respingerii dosarului Candidatului dosarelor

  ANDRONESCU RARES COSTIN AD MIS -ANGHELESCU STOICA ANA MARIA AD MIS -BARAC TRANDAFIRA AD MIS -BREZEANU GEORGIANA AD MIS -BUCURESCU ISABEL AD MIS -TANASE DANIELA AD MIS -TUDORACHE ALIN CONSTANTIN AD MIS -Observatii formulate de catre membrii comisiei --------------------------------------------------------------

  Page 1 of2

 • --lnformatii privind proba scr isa

  Data si ora desfasurarii probei scrise: 15.04.20 15, ora I 00

  Probleme interven ite pe durata desCasurari i probei scrise: ---------------------------------------------------------------------Numele si prenumele Rezultatul probei scrise Rezultatul

  Cm.1.didatului BUCURESCU ISABEL 92 puncte AD MIS ANGHELESCU STOICA ANA MARIA 91 puncte ADMIS

  - ~- -\ TANASE DANIELA 89 puncte AQ:M'IS

  . ,. ' ,_ ' .. ~ \\

  TUDORACHE ALIN CONSTANTIN 88 puncte , ADMIS~~--. :1 '. .. ~

 • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

  COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECT AREA DREPTURILOfi'--$1 . . '-,_ - - / LIBERTATILOR CETATENE~TI, PETITII ~I RECLAMATII

  RAPORT

  Comisia a luat in discutii proiect hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti Si a emis:

  SECRETAR,

  G~u

  Data: ----------------

 • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 1

  COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC $1 PRJVAT, STUD/I, STRATEGII $1 PROGNOZE

  RAPORT

  Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti

  PRESEDINTE, Palas Paul

  Data: JJ. o/r. clo!S

  . . s1 a em1s:

  SECRETAR,

  Dr~ Sanda


Recommended