Home >Documents >ROMANIA CONSILIULLOCALALCOMUNEIREMETEA HOT STRATEGIE DE DEZVOLTARE 2014-2020.pdf1 ROMANIA...

ROMANIA CONSILIULLOCALALCOMUNEIREMETEA HOT STRATEGIE DE DEZVOLTARE 2014-2020.pdf1 ROMANIA...

Date post:01-Sep-2019
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  ROMANIAJUDETUL BIHOR

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REMETEA

  H O T A R A R E A Nr. 34din 19 mai 2014

  cu privire la aprobarea, Strategiei Locale de Dezvoltare Economico-Sociala comunei Remetea, pe anii 2014 - 2020

  Vazand expunerea de motive prezentata de catre Primarul comunei Remetea, cu privirela propunerea de dezvoltare a serviciilor comunitare de utiliti publice din cadrul comuneiRemetea, pe perioada anilor 2014-2020

  Vznd Strategia Naional pentru Dezvoltarea Regional a Guvernului RomnieiCunoscnd prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utiliti

  publice i al HGR nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naionale privind accelerareadezvoltrii comunitare de utiliti publice

  Avand n vedere prevederile Legii nr, 52/2003 privind transparenta decizional nadministratia publica local din cadrul consiliului local

  Avand avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agriculturii, gospodariei comunale, protectiamediului, servicii si comert

  In temeiul art. 36 pct. (4) lit, e, i a art. 45 din Legea nr. 215/2001 privindadministratia publica locala, republicat

  Consiliul local al comunei Remetea

  H O T A R A S T E

  Art. 1. Se aproba Strategia de Dezvoltare Economico-Social a comunei Remeteapentru perioada 2014-2020, potrivit anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.

  Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza, Primarul comuneiRemetea

  Art. 3. Prezenta se comunic : Instituia Prefectului - Judeului Bihor Consiliului Judeean Bihor Dosar hotrri Dosar edin Celor interesai prin afiare public la panoul Primriei

  comunei Remetea

  PRESEDINTE DE SEDINTA Avizat pentru legalitateCOPIL IONEL STELIAN Secretar

  Popovici Vasile Virgel

 • 2

  PRIMARIA COMUNEI REMETEAPRIMAR

  Expunerea de motivecu privire la aprobarea, Strategiei Locale de Dezvoltare Economico-

  Social a comunei Remetea, pe anii 2014 - 2020

  Primarul comunei Remetea tefnic Adrian Clin, potrivit prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 republicat, vznd Strategia Naional pentruDezvoltarea Regional a Guvernului Romniei

  Cunoscnd prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare deutiliti publice i al HGR nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naionaleprivind accelerarea dezvoltrii comunitare de utiliti publice

  Avand n vedere prevederile Legii nr, 52/2003 privind transparentadecizional n administratia publica local din cadrul consiliului local

  Tinnd cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicat,propun consiliului local aprobarea cu privire la aprobarea, Strategiei Locale deDezvoltare Economico-Social a comunei Remetea, pe anii 2014 - 2020

  PRIMARtefnic Adrian Clin

 • 3

  PRIMARIA COMUNEI REMETEASECRETAR

  RAPORT DE SPECIALITATE

  Domnul Popovici Vasile Virgel secretar al comunei, potrivit prevederilorart. 44 din Legea nr. 215/2001 republicat, vznd Strategia Naional pentruDezvoltarea Regional a Guvernului Romniei

  Cunoscnd prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare deutiliti publice i al HGR nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naionaleprivind accelerarea dezvoltrii comunitare de utiliti publice

  Avand n vedere prevederile Legii nr, 52/2003 privind transparentadecizional n administratia publica local din cadrul consiliului local

  Tinnd cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicat,propun consiliului local aprobarea cu privire la aprobarea, Strategiei Locale deDezvoltare Economico-Social a comunei Remetea, pe anii 2014 - 2020

  SecretarPopovici Vasile Virgel

 • 4

  JUDETUL BIHORCOMUNA REMETEACONSILIUL LOCA AL COMUNEI REMETEA

  STRATEGIA

  DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALAA COMUNEI REMETEA, JUDETUL BIHOR,

  PE ANII 2014-2020

 • 5

  INTRODUCERE

  De ce avem nevoie de dezvoltare durabila si cine e responsabil?Pentru realizarea tuturor celor mentionate e nevoie de aportul fiecaruia dintre noi. Toti

  suntem responsabili, fie ca reprezentam autoritatile, fie ca suntem simpli cetateni, angajati sau micintreprinzatori, fie ca suntem organizati n grupuri locale formale sau informale sau nu. Autoritatilelocale, ca puncte nodale si leaderi ai comunitatilor locale, au un rol extrem de important. Realizareadezvoltarii durabile trebuie sa fie dezideratul oricarei administratii moderne si trebuie sa se reflecten pregatirea Strategiilor Locale de Dezvoltare Durabila pentru a promova si/sau mbunatatibunastarea sociala si economica si calitatea mediului n zonele de rezidenta si astfel sa contribuie ladezvoltarea durabila a Romniei per ansamblu.

  Uniunea Europeana, organism spre care tinde si Romnia, acorda o importanta majoraspatiului rural, importanta reflectata de politicile si programele promovate de acest for. Unul dindocumentele ce sta la baza tuturor acestor politici si programe este Programul de dezvoltare ruralaal Uniunii Europene.

  In acest cadru general si au originea si programele de preaderare pentru tarile candidate.Schemele de finantare cum sunt ISPA, PHARE dar mai ales SAPARD adreseaza toate problemelecu care se confrunta comunitatile rurale din tarile candidate, de la infrastructura pna la educatie,de la agricutura pna la traditii.

  Pentru a utiliza cu succes fondurile neramburabile ale UE comunitatile rurale dinRomnia trebuie sa fie pregatite, iar un prim pas n acest proces de pregatire este formularea unorstrategii de dezvoltare durabila care sa dea masura nevoilor si oportunitatilor pe care fiecarecomunitate le are n parte.

  Documentul de fata este o asemenea ncercare si un nceput de drum la care au contribuittoti cei care sunt interesati de prezentul dar mai ales de viitorul lor, att cel individual ct si celcomun.

  De unde am pornit si cine ne sprijina?In comunitati mai mici, cum sunt localitatile rurale, actul decizional este mai direct si

  implicarea oamenilor poate fi mai eficienta. Totodata degradarea mediului n mediul rural a devenitfoarte grava n ultima perioada. Comunitatile rurale au fost neglijate si autoritatile locale nu pot facefata problemelor de mediu aparute (invazia deseurilor, devastarea valorilor naturale, impactulagriculturii asupra mediului).

  Dezvoltarea unei comunitati, oricare ar fi ea, nu poate fi conceputa n lipsa unei viziuniasupra directiilor spre care aceasta comunitate doreste si poate sa se ndrepte.

  Pornind de la constientizarea situatiei actuale si trecnd prin analiza punctelor tari, apunctelor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor, am construit o strategie reala de dezvoltare, strategiecare sa fundamenteze, n viitor modul n care comunitatea si utilizeaza att resursele existente cat sicele care vor fi generate. n timpul elaborarii planurilor strategice ale comunitatii s-a tinut cont attde necesitatile locale, ct si de strategiile de dezvoltare ale judetului Bihor. n acest context,comunitatea locala a identificat caile de integrare a planurilor strategice de dezvoltare a comunitatiin strategiile de dezvoltare ale judetului Bihor.

  Planul strategic de dezvoltare social-economica a comunei Remetea a fost elaborat nmod participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social demografice din

 • 6

  comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare social- economicava contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la implicarea paturilorvulnerabile n procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea comunitatii pentru deciziile luatesi pentru ntreg procesul de dezvoltare. Totodata, implicarea tuturor actorilor din comunitate vaspori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre administratia publica locala, organizatiilecomunitare si businessul privat n directi solutionarii problemelor comunitare.

  Dezvoltarea durabila nseamna n primul rnd asigurarea unei calitati mai bune a vietiipentru toti, n prezent si pentru generatiile viitoare. Dezvoltarea durabila mai nseamnarecunoasterea faptului c economia, mediul si bunastarea sociala sunt interdependente si anumefaptul ca un mediu afectat din punct de vedere al calitatii va influenta negativ, mai repede sau maitrziu, dezvoltarea economica si mai ales calitatea vietii fiecaruia dintre noi. Dezvoltarea durabilanseamna si asigurarea satisfacerii nevoilor de baza ale oamenilor: locuinte, strazi sigure,oportunitatea de mplinire prin educatie, informare participare, sanatate, si loc de munca. Toateacestea necesita o economie robusta, sanatoasa capabila sa creeze mijloacele necesare satisfaceriiacestor nevoi, att n prezent ct si pentru viitor.

  Pe scurt, dezvoltarea durabila presupune:Un nou rol pentru autoritatile locale si liderii comunitariPromovarea bunastarii sociale si economice a membrilor comunitatii si a calitatii

  mediului n zonele de rezidentaImplicarea si consultarea localnicilor si a formelor de organizare a acestoraDezvoltarea unei viziuni si a unui plan pentru zona mpreuna cu comunitatea localaDezvoltarea si oferirea serviciilor care mbunatatesc bunastarea si calitatea vietii

  locuitorilor n zona de rezidentaAutoritatile locale, organizatiile neguvernamentale, organizatiile comunitare si de afaceri

  au nevoie n acest moment de facilitatori comunitari care sa fie capabili sa creeze puntea de legaturadintre politicile guvernamentale de dezvoltare si nevoile si dorintele comunitatilor locale.

 • 7

  Cuprins:

  1.PREZENTARE GENERALA1.1Asezare1.2Clima / Vegetatie1.3Geologie1.4Hidrografie1.5Puncte de interes pe terioriul comunei1.6Istoric2.STAREA PE DOMENII2.1Remetea date statistice2.2Analiza de situatie (analiza SWOT)3.ELEMENTE DE STRATEGIE3.1.Populatia si nevoile sociale3.1.1.Demografie3.1.2.Starea de sanatate si servicii medicale3.1.3.Starea de ocupare a fortei de

Embed Size (px)
Recommended