+ All Categories
Home > Documents > Romania Catalog

Romania Catalog

Date post: 16-Mar-2016
Category:
Upload: american-ramp-company-arc
View: 271 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
Description:
Romania Catalog
32
2011 CRTRLOG DE PRODUSE
Transcript
Page 1: Romania Catalog

2011 CRTRLOG DE PRODUSE

Page 2: Romania Catalog
Page 3: Romania Catalog

(SI86Y 116 112 / (SI7Y5 (SI89 99Y

[email protected]

www.romaniasHateparHs.ro

3

Page 4: Romania Catalog

4

World Skateparks este eel mai mare producator de skate park-uri cu peste 1500 de instalari Tn Tntreaga lume. World Skateparks este singura firma care of era cinci linii de produse unice pentru a satisface Tn mod eficient nevoile fiecarui client. Calitatea, seleqia ~i credibilitatea disting World Skate parks ca liderul clar al industriei skete

park-uri lor.

World Skateparks are angajati peisagi~ti, designeri profesioni~ti de skate park-uri, skateboarderi sponsorizati, ingineri profesioni~ti ~i 0 echipa de sustinere cu peste un deceniu de experienta Tn proiectarea ~i construirea de skate park-uri. Mii de comunitati din Tntreaga lume au benefkiat de expertiza World Skateparks Tn dez­voltarea proiectelor lor de parcuri pentru skateboarding.

CEl MAl MARE PRODucATOR DE SKATE PARK-URI

ISIS6Y 116 112 / 1S17Y6 ISIS9 99Y

Page 5: Romania Catalog

~tiati CO ? WORLD SKATEPARKS ... •

Este detinut si condus de skateri?

Este cel mai mare producator de skate park­

uri din lume?

A proiectat mii de skate park-uri si of era

design-uri si devize persollOlizate gratuite?

A construit peste 1500 de parcuri Tn toata

lumea, inclusiv In Hong Kong, Arabia Saud ita,

Anglia, China, Japonia, Canada, Guam,

Emirate le Arabe Unite, Ta iwan, Irlanda, Israel,

Spania, Islanda, Turc ia, Germania, Puerto

Rico, Australia, Republica Dominicana, Egipt,

Polonia, Norvegia, N igeria, ~i Statele Un ite?

Este singura companie de skate park-uri care

of era si optiunea de construire: beton prefab­

ricat sau tumat pe loc, otel, lemn, compozit, ~i

fibra de sticla?

Of era consultanta gratuita la loca t ie ~i facili­

tarea proiectului?

Controleaza toate aspectele fabricatiei pentru

a garanta cea mai buna calitate si un pret

competitiv?

Detine Ull spatiu de 5,300 metri patrati

care contine 0 statie de betoane de ultima

generatie complet automatizata, 0 masina de

debitat laser de 4,000 wati, aparat de frezat

CNe, presa de Indoit tabla eNe, centru de

prelucrare, atelier de fabricatie complet ~i

multe altele?

Are ca angajati 0 ech ipa de ingineri si poate

oferi schite de constructie Tn functie de locatie?

www . rCJmaniasl-c a ~ epa r I-c s . r CJ s

Page 6: Romania Catalog

o ct 0. m .-L OJ

lJJ

Page 7: Romania Catalog

SISTEM PRO PORTABIL PENTRU SKATE

PARK-URI linic de skate park

Pro Portable permite comunitarilor sll amenajeze usor echipamente profesJonale

pontrv skate park-uri pe te~enuri de hachei neutilizate in timpul sezonulUl do varll, pc terenuri de tenis sou baseher, sou pc arlee suprofO!lI pavol!!. Echipamentul Pro Portable esle construit ~i prolector cu canale renfanole structural pentru stivuitoare care permit montarea

~i demontaroo u~oarll ~i include toate accesoriile care foe din Seria Pro MX, un prefeTa' 01 autoritcrllor locale.

Yoderl foote design-uTile pc worldskateparks.ro

L:· .~~~~~~ RANFORSATE STIVUITOARE

PE TERENURI DE C I:!OCIHEI iN SEZONUL DE

Page 8: Romania Catalog
Page 9: Romania Catalog
Page 10: Romania Catalog

X m .-L OJ

lJJ

Page 11: Romania Catalog
Page 12: Romania Catalog
Page 13: Romania Catalog
Page 14: Romania Catalog

m .-L OJ

lJl

Page 15: Romania Catalog

ECHIPAMENTE PENTRU EXECUTIE

PROPRIE Cu echipamentele pentru

executie proprie ale World Skateparks, un buger mie poote duce

~ i ella a mare experien!<l de patinai. Aceste echlpamcnte oforfl a oportunitate unica de a oferi un produs de

colitare profosronlsfll 10 un pre! mult scozut ~i de a unl comunitO!ile prin construiroo unu1 skate park co 0 echipa. Cu optiuni de astfel de

echipomcnte cv prc!url cuprinse intre $5,000 ~i $15,000, livrate in comunitotoa dumnoovoastra, va pute!i permite cv u~urint0 un skate

park nou. Ulto!i-vll po romanioskoteparks.ro pentru mostre de design.

Page 16: Romania Catalog
Page 17: Romania Catalog
Page 18: Romania Catalog

c rn L QJ

j.J

rn L Q. :::J

lf1 c a

j.J

QJ CD

Page 19: Romania Catalog
Page 20: Romania Catalog
Page 21: Romania Catalog
Page 22: Romania Catalog

c m L OJ

..J..J

.D :::J

lf1 c a

..J..J

OJ CD

Page 23: Romania Catalog

- /

Page 24: Romania Catalog
Page 25: Romania Catalog
Page 26: Romania Catalog

u o -.J

OJ 0.

c o ..J.J

OJ (I]

Page 27: Romania Catalog
Page 28: Romania Catalog

([ l1U :fJ IT W (t

m .-L OJ

lJJ

Page 29: Romania Catalog
Page 30: Romania Catalog

UJ I-Z UJ

> U UJ er::: LL.

er::: l« co UJ er::: I-Z (-

Care esle cea mai buna linie de prod us e? Deoarece oferim loole metodele de construelie, nu insislam osupra uneia in delrimenlul alleia. Va vom prezenla foote optiuni le pe care Ie ave!i ~i vom lucra impreuna cu dumneavoostrir p~nlru a deter­mino ceo moi buna metoda de conslructie penlru comunita lea dumneavoaslra. Cu loole aceslea, trebuie ~entionOI fapfu l co cele moi multe autarHati locale prefera li niile de prod~se Serio Pro si Serio Solo dolorito gor~ntiei lor indelungote si nevaii red use de in lr~ti nere. . . . Cat costa serviciile de design? VO oferim servicii de design groluite. Deoarece sunlem eel mai mare constructor de skate park-uri din lume, pulem sa oferim oceste servicii gralui! cl ienlilor noslri, scutindu-i de taxe de design si permitandu-Ie sa obtina m~i mult~ echipomenle skale park penlru bugelui'lor. Esle nevoi~ docr sa ne sunati si unu l din specialislii noslri vo fi bucuros sa se inlalneasca cu dumn~o'voastra si cu skal~rii loc~ li pentru a incepe lucrul la un proiecl personalizat d~ skale pork specific pentru comu­nilalea dumneavooslrii.

Existenla unui skate park mare~te expunerea la ras punde re civila a ara~ului noslru? Skole park-urile ofera 0 expunere mai micii la riispundere decat multe a lte forme obisnuile de recreere. Maiorilaleo enlitatilor guvernamen­la le sunt prole'jale de prelentii le de raspundere ci~i la cu conditio sa nu se constale negliienta moj~ra. Alala timp cal alegeli sa l ucr~ti cu un constructor experim'enla t de skate park-uri care or~ 0 osigu;are potrivila, raspunderea nu ar Irebui sa conslituie 0 problema.

Ce a s igurare are World Skateparks ~ i de ce? $lOM asigurare pe produse si $lM asigurare de raspundere profesionala. Asigurorea de ra~pundere penlru produse ocopera prelentii le core pol rezulta din defectiuni le aparule la un produs. Asigur~rea de raspundere profesionala acopera prelenliile cauzale de negliienta profesionala cum ar fi proiectorea unui parc nesigur. Este crucial' ca orice companie proclucaloare de skole park-uri cu care lucroli sa aiba ombele asigurari cu limile adecvale pentru a Ie acoperi p;odusele, pe ei insisi, precum si pe clientii lor. " , ,

Ar Irebui sa folosim beton sau Tarmac (macadam gudronat) penlru suprafata noaslra de suslinere? Depinde de si lua tie. Suprafa ta de sustinere esle doar un miiloc spre ceea ce vor de fap l skal~rii - rompe. Prima noaslra recoman­dare este localizarea unei suprafele de suslinere exislenle cum ar fi un leren de boschet sou de lenis ~efolosil. boca se poale folosi 0 suprafala existenla, loti banii core ar fi fost chelluiti penlru suprofota de susli~ere pol fi fo los'iti penlru a achiz itiona mai ~ulle echipomenl~. Daca trebuie lumola 0 ~upra fata de suslinere noua, esle de preferal belonul a la la limp cal coslul t~rnarii b~tonu l ui nu consuma alat de mul l din bugel incal skale park-ul aiunge sa orole ca 0 suprafata de sustinere pentru palinai pe role, in ocest caz, tarmoc poate fi muil moi ec~nomicos si poale laso mai mult buget penlru rompe si elemenle de skating. ' ,

Ofe rili specificalii cu prlVlre la be tonul pe care ar trebui sa-I folosim penlru s uprafata de s uslinere a parcului nostru Va pulem pune la dispozi!ie specifico!ii generale penlru suprafa!a de sustinere a poreului. In funqie de loca!io ~i regiunea dumneavooslrii,

ar pulea exista nisle consideratii speciflCe pe care ar Irebui sa Ie discUla!i cu conlroctorul sou ingi~erullocol penlru turnal belon.

Doar Skateboard-uri sau ~i BMX? Toale liniile noastre de produse sunl proieclale penlru skoleboard­uri, role in linie ~i biciclele BMX.

Ciit costa un skate park? Conslruim skale pork-uri personalizale pentru orice bugel. De la locatii mici pentru skating la parcuri de nivel mondial in st il de compelitie, pulem proiecto si construi orice isi pol imagina cl ienlii noslri. P~ntru idei, vedeti mosirele noastre de d~sign din acesl cala lo'g sa~ de pe sile-ul nostru' web: www.romoniaskateparks.ro

Cum se com para un s kate park din olel cu unul din beton furnat peloc? Ambe le melode de constructie vor duro mult limp. lata caleva lucruri pe care ar Irebui sa Ie lua!i 'in considerare. 1) Nici belonul lurnot pe loc, nici otelul nu va sculesc de inlretinere. 2) Costul unui skale park din belon' vo fi de cateva ori moi rr:ore decal a l unuio din otel. De multe ori puleti cumpara un parc din olel complel inslolal la ~celasi prel cat ar costa doar un proiecl din belon. 3) Am vizilal mulle porcu;i con~lrui le de conlroclori locali de belon sou de autorilali le locale si am vazul Ironzitii va lurile, muchii montole gresit, si dist';'nle gresi l~. Daca alegeli u~ pore din belon, Irebuie sa l u~rati cu un c'onslru~tor profesionist 'de skole pork-uri care are 0 asigur~re de raspundere profesionala si sa solicila ti 0 garanlie a periormonlei. 4 ) Poreurile din belon nu pol A moclifica l~ sau mUI~ le daca opare 'vreodala aceosla nevoie. S) Cu un parc doar din otel puleli obtine un pare mai adapto­bil, mai multe echipomenle, la ~n cost 'mai' redus si sa evita ti 101u~i problemele de intretinere comune in cazul altor maieriale. '

Suprafata de rulare din otel nu este alunecoasa? Nu. O le lul or fi alunecos daca ar fi vopsil cu vopsea stondard. insa n~i folosim un invelis personalizol de pudra din poliesler TGIC MaxGrip'" pe loale sup~ofe!ele noastre de rulare pentru a Ie da aderen!a perfecta, chiar ~i a lunci cand rampele sunl ude.

Ote lul nu este p,ea zgomotos ca suprafata de rulare? Indiferent daca suprofa!o de rulore este doar din o!el sau Skaleli le Pro no, loale placi le de occes (zonele metalice core unesc rompa cu pamanlul ) sunl fabricale din olel si acolo se genereaza cel moi mull zgomol. Mai mull, daca dorili b~neficii le fara inlrelinere ale unei supra fete de olel si sunelul esie 0 problema mojora, pUlem adauga un male'ria l pe~lru 'reducerea zgomotului Seriei noastre Pro sau puleti a lege Seria X cu suprafata de rula re din olel. Desi o le lul nu esle ni~i pe deporle alaI e zgo~olos cum v-ati o~lepla,' este importonl sa mentionam foplul ca ceo mai si lentio~sa 'optiune dinlre toole sunl rampele din belon Solo. ' ,

De ce ar Ire bui sa alegem World Skateparks? Primim frecvenl apeluri te lefonice de la persoane care ne spun cat de reconfortant esle sa gaseasca 0 companie core esle o la l de la curenl cu Irenduri le in skaleboarding, palinai pe role in linie si BMX si a le carei design-uri ~i construqie reflecta experien!o lor. Credem ca ~ buna cunoaslere a produselor, calilalea constanla, preturile competi­live, si dedi~orea fata de serviciul penlru clienl au fa'cut din World Ska l~parks cel mai ~are producalor de skale park-uri din lume.

Page 31: Romania Catalog
Page 32: Romania Catalog

Romania Skateparks Str. Fagului,68 C, Cluj Napoca 400483

eeL mai mare furnizor de sl-iate parl-i-uri din Lume

086Y 116 112 www . roman l asHa~eparHs . ro

Fax: 0364116112,021 3101 310

[email protected]


Recommended