Home >Documents >romana - Predare in cadrul discipline lor Botanica, Fiziologia plantelor, Conservarea...

romana - Predare in cadrul discipline lor Botanica, Fiziologia plantelor, Conservarea...

Date post:29-Dec-2019
Category:
View:17 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Curriculum vitae Europass

  Informatii personate

  Nume!Prenume

  Adresa

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Cetatenia

  Data nasterii

  Experienta profesionala

  Perioada

  Functia sau postul ocupat

  Principalele activitati ~i responsabi liUiti

  Numele ~j adresa angajatoruJui

  Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Functia sau postul ocupat Principalele activitati ~i

  responsabilitati

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Perioada Functia sau postul ocupat Principalele activitati si

  responsabilitati

  Numele si adresa angajatorului

  Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Pag 1 . Curriculum vitae

  Gurean Dan-Marian

  Sex

  Curean, Dan-Marian Dr. Ion Cantacuzino ill. 11, Brasov, Romania

  +40 368449522 Mobil: +40 740080430

  [email protected]

  romana

  22.07.1965

  Masculin

  Octombrie 2008 - prezent Conferentiar universitar

  Activitati didactice de predare 5i indrumare a studentilor, activitate de cercetare stiintifica In domeniile Botanica, Fiziologia plantelor, Conservarea biodiversitatii Universitatea "Transilvania" din Brasov, Facultatea de Silvicultura $i Exploatari Forestiere, Catedra de Silvicultura, Brasov, str. Sirul Beethoven nr. 1

  TnviWimant superior

  Octombrie 1998 - 2008 $ef lucrari universitar Activitati didactice de predare si indrumare a studentilor, activitate de cercetare stiintifica in domeniile Botanies, Fiziologia plante lor, Conservarea biodiversitatii

  Universitatea "Transilvania" din Brasov, Facultatea de Silvicultura !iii Exploatari Forestiere, Catedra de Silvicultura, Brasov, str. Sirul Beethoven nr. 1 Invatamant superior

  Octombrie f993-1998 Asistent universitar

  Activitati didactice de predare si indrumare a studentilor, activitate de cercetare stiintifica in domeniile Botanies, Fiziologia plante lor, Conservarea biodiversitatii

  Universitatea .Transilvania' din Brasov, Facultatea de Silvicultura ~i Exploatari Forestiere, Catedra de Silvicultura, Brasov, str. Sirul Beethoven ill. 1

  Invatamant superior

 • Perioada

  Functia sau postul ocupat Principalele activitati si

  responsabilitati Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Functia sau postul oeupat

  Principalele activitati ~i responsabilitati

  Numele ~i adresa angajatorului

  Tipul activitatii sau scctorul de aetivitate

  Educatie ~i formare

  Perioada

  Calificarea / diploma obtinuta

  Domenii principale studiate ! competente dobandite

  Numele si tipul institutiei de lnvatamant / furnizorului de

  form are

  Perioada

  Califiearca i diploma obtinuta

  Domenii principale studiatc / competente dobandite

  Numele ~i tipul institutiei de invatamant ' furnizorului de

  formate

  Perioada

  Calificarea i diploma obtinuta Domenii principale studiate !

  competente dobandite

  Numele ~i tipul institutiei de inva!amant! furnizorului de

  formare Aptitudini si competente

  personate

  Limba materna

  Limbi straine cunoseute

  Pag 2 - Curriculum vitae

  Gurean Dan-Marian

  Octombrie 1990 - 1993 Preparator universitar Activitati didactice de predare si indrumare a studentilor, activitate de cercetare stiintifica ill domeniile Botanica, Fiziologia plantelor, Conservarea biodiversitatii

  Universitatea "Transilvania" din Brasov, Faeultatea de Silvicultura ~i Exploatari Forestierc, Catedra de Silvicultura, Brasov, str. Sirul Beethoven nr. 1

  inv~tamant superior

  Septembrie 1989 - Septembrie 1990 Inginer stagiar proicctant

  Proiectare ill cadrul compartimentului .Arnenajarea Padurilor'

  lntitutul de Cercetari ~i Amenajari Silvice - Statiunea Brasov, Str. Closca

  Cereetare si Proiectare in Silvicultura

  Octombric 2000 - Iulie 2007 Doctor in stiinte I diploma de doctor in Silvicultura, domeniul fundamental Stiinte Agricole si Silvice

  Botanies "'" corologie, fitocenologie, Fiziologia plantelor, Conservarea biodiversitatii, Titlul tezei "Cercetari corologice, fitocenologice si ecofiziologice in laricetele naturale dill Carpatii Sud-Estici (Carpatii Rornanesti)"

  Universitatea "Transilvania" din Brasov, Facultatea de Silviculture ~i Exploatari Forestiere

  Octombrie 1984 - Iulie 1989 Inginer I diploma de inginer silvie Profilul Forestier ! Specializarea Silvicultura si Exploatari Forestiere

  Universitatea "Transilvania" din Brasov, Facultatea de Silviculture si Exploatari Forestiere

  Septembrie 1979 -lunic 1983 Absolvent liceu/ diploma de bacalaureat

  Profilul matematica - fizica

  Liceul de matematica-fizica "Andrei Saguna", Brasov

  Limba romana Franceza, Engleza

 • Autoevaluare Nivel european (oJ

  Franceza Engleza

  Competente si abilitati sociale

  Competente ~i aptitudini organizatorice

  Competente si aptitudini tehnice

  Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

  Competente si aptitudini artistice

  Permis de conducere

  Informatii suplimentare

  Anexe

  Pag 3 - Curriculum vitae Gurean Dan-Marian

  Comprehensiune Vorbit Scris Abilitati de I Abilitati de citire Interactiune

  I Exprimare

  ascultare

  BI BI BI BI B! A2 A2 A2 A2 A2

  (.) ~, , . ' , . ,- - , lad, ului european de I efei In/a penu u limbi

  Colaborare in echipe de specialisti in cadrul unor proiecte de cercetare nationale sau internatonale

  Predare in cadrul discipline lor Botanica, Fiziologia plantelor, Conservarea biodiversitatii si arii naturale protejate, Bazele fiziologice ale productiei ecosisternelor forestiere, coordonarea activitatilor didactice curente la aceste discipline, precum si a unor proiecte sau activitati de cercetare in dorneniile mentionate

  Identificarea speciilor de plante, comunitatilor pe care acestea le constituie si habitatelor, determinari ale dinamicii proceselor flziologice ale plantelor, prin activitatea profesionala desfasurata.

  Tehnoredactare, programe de scriere si grafica

  Fotografia, atat prin activitatea profesionala cat si ca hobby in timpul liber

  Detin permis de conducere categoria B

  Persoane de contact, referinte: Prof.clr.biol. Marius Danciu, Dr.biol, Pantelimon Ularu

  Lista contractelor de cercetare stiintifica Usia cartilor stiintifice publicate Lista articolelor stiintifice publicate

 • Conf.univ.dr.ing. Dan-Marian Gurean

  GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE ~TIINTIFICA ~I EDUCATIONALE

  Tema contractiBeneficiar Functia Perioada Modul de

  obtinere

  1. .Realizarea planului de management Responsabil 2017-

  integrat pentru aria naturals proteiata 2019

  ROSCI0156 Muntii Gosman", contract de

  prestare servicii de cercetare-dezvoltare nr.

  3796/05.04.2017, beneficiar Regia Na ionala a Padurilor ROMSILVA, Directia

  Silvica Neam 2. .Strategii de restaurare a ecosistemelor de Responsabil 2015- Cornpetitie

  turbarie degradate din Romania (PeatRO)", obiectiv 6 2017 internationala

  contract nr. 4770/24.06.2015 (2339/25.06.2015 la IBB), proiect finantat printr-un Grant acordat de Islanda,

  Liechtenstein ~i Norvegia, coorddonator

  Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei

  Rornane (IBB). Responsabil: Dr.biol. Sorin

  ~tefanut

  3. Contract nr. 12126/9.09.2013 - .Servicii de colaborator realizare studii ~i elaborare protocoale de

  monitorizare In scopul fundarnentarii

  planului de management integrat al Sitului

  Natura 2000 Harghita-Madaras.

  Responsabil: ~ef. Lucr.dr.ing. Gheorghe

  Marian Tudoran

  4. Forests and storms: what forestry policy responsabil

  could be implemented after a major

  climatic event ?; Tampere (Finlanda), 14.03 - 27.03.2013. Proiect Intensiv

  Erasmus

  5. PROIECT LIFE 11 NAT 1 ROJ 828 colaborator

  2013 Cornpetitie

  internationala

  2013-

  2014

  2013-

  2015

  Atribuire

  Cornpetitie

  nationals

  Cornpetitie

  nauonala .Restaurarea si , ajutorarea proceselor

  4

 • naturale in padurile ?i rnlastinile eutrofe de

  la Prejmer ?i Harman". Responsabil din partea Univ. .Transilvania" din Brasov Prof.dr.ing. Ovidiu lonescu

  6. Forests and storms: what forestry policy responsabil could be implemented after a major climatic event 7; Palencia (Spania), 20.11- 3.12.2011. Proiect Intensiv Erasmus

  7. Forets et tempetes - quelle politique responsabil forestiere face aux evenements climatiques majeurs" - Proiect Intensiv ERASMUS; Bazas (Fran a), 20.11- 3.12.2010. Proiect Intensiv Erasmus

  8. Contract Ministerul mediului 04/CQ12008 - colaborator Servicii de consultanta pentru elaborarea planurilor de impadurire Responsabil: Prof.dr.ing. loan Vasile Abrudan

  9. .Studiu asupra rnlastinii eu-mezotrofe ~i responsabil a padurii vestigiale din Prejmer (jud. Brasov)", studiu de fezabilitate

  10. .Modelarea stocarii carbonului in forme colaborator 2007- ecosistemice tranzitorii asociate schlrnbarii 2010 utilizarii terenurilor forestiere din Romania".

  habitats", European Comission, Life Natura (RO/00017

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended