+ All Categories
Home > Documents > RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere...

RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere...

Date post: 23-Feb-2018
Category:
Upload: phungthuy
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
36
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZTNALA np epn sovE$ _TrsA CUI : RO I 826968 I ; COD IBAN: RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ SISTEMUL DE GOSPODAzuRE A APELOR BISTRITA NASAUD Str. A.Iancu nr.9 / 4Z00Zg Bistrita T el. 0263 1217 | 46: F ax. 0263 /23ZZS 5 E-mai I : [email protected]. dast.rowater.ro # ffi ffi ffi tttpl//www.rowater,ro .'Y i .-1- /: ,\ vr.u/ Nr. \: t-.1 l --/- CAIET DE SARCINI Sisteme de supraveghere video si alarmare sediu formatie Nasaud, Beclean, Singeorz BaL Lechinta, jud.Bistrita-Nasaud b Director Inginer sef Sef birou expl.lucrari R.esponsabil PGA ing. Habalau Toader. chim.Decsei Atilla ing. Alexandrescu Grigore ing" Barbos Mirela ;r' IJ . "#J,:{",Q g.@3 E\it t\'o l"im >lr ;/-p/ lv
Transcript
Page 1: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANEADMINISTRATIA BAZTNALA np epn sovE$ _TrsA

CUI : RO I 826968 I ; COD IBAN: RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ

SISTEMUL DE GOSPODAzuRE A APELOR BISTRITANASAUD

Str. A.Iancu nr.9 / 4Z00Zg BistritaT el. 0263 1217 | 46: F ax. 0263 /23ZZS 5

E-mai I : [email protected]. dast.rowater.ro

#ffi

ffiffi

tttpl//www.rowater,ro

.'Yi .-1- /: ,\vr.u/Nr.

\:t-.1 l --/-

CAIET DE SARCINI

Sisteme de supraveghere video si alarmare sediu formatieNasaud, Beclean, Singeorz BaL Lechinta,

jud.Bistrita-Nasaud

b

DirectorInginer sef

Sef birou expl.lucrariR.esponsabil PGA

ing. Habalau Toader.chim.Decsei Atilla

ing. Alexandrescu Grigoreing" Barbos Mirela

;r'IJ

. "#J,:{",Q

g.@3E\itt\'ol"im>lr

;/-p/lv

Page 2: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

BORDBROU

A. PIESE SCRISB

1) Foaie de capat2) Borderou

4) Caiet de sarcini

B. PIESE DESENATE-formatia Beclean,Nasand, SingeorzBairlechinta

1) Plan de situatie formatii2) Reieveu parter formatii3) Releveu etaj formatii4) Releveumagazti, anexe formatii

Page 3: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Memoriu justificativ

Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie Nasaud, Beclean, Sg.Bai,Lechinta, jud.Bistrita-Nasaud

Date generale:

l.l.Denumirea lucrarii: Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatieNasaud, Beclean, Sg.Bai, Lechinta, jud.Bistrita-Nasaud

l.2.Sursa de finantare:Plan tehnic 20lT,Investitii Surse Proprii-cod bugetar70.7 r.01.30

l.3.Amplasament- formatiaB ec I ean-s tr. N. B alc es cu, nr. 2 2-formatia Sg. Bai-str. salciilor, nr. I-formatia Nas aud-s tr. P oderei, nr. 9-for matia Le c hint a- s tr. P r in c ip al a (Vi i I or), nr. 2 4 2

1.4.Beneficiar: A.N. ,,APELE ROMANE" - Administralia Bazinald.de Apd Someq-Tisacluj Napoca,Sistemul de Gospodarire A Apelor Bistrita-Nasaud

1.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarii:-In conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 33312003 privind pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, elaborate si aprobate prin HGnr.30l/2012, a fost instituita obligativitatea adoptarii masurilor de securitate aobiectivelor, bunurilor si valorilor, fapt pentru care unitatea noastra trebuie sd adoptemdsuri de securitate in formele prevdzute de Lege-lJrmare a adresei nr.811/30.0L20I2, privind masurile luate pentru aplicarea decizieinr.2141201i, pentru asigurarea patrimoniului propriu active de tipul utilaje si mijloace detransoort.

2.Date tehnice2.1. Situatia juridica a constructiilor -sediile de formatii se aflaANAR-ABAST- SGA B istrita-Nasaud.2,2, Lucrari propuse a se executa:Lucrari de proiectare de detectie, supraveghere, alarmareIntretinerea sistemului in perioada de garantie, monitorizareasupraveghere, alarmareInterventie a firmei de paza specializata

in patrimoniu propriu al

sistemului de detectie,

Page 4: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

2.3. Caracteristicile principale ale echipamentelor adaptate pentru fiecare formatieA.Sisteme antiefractie-ala rmare

Sistem antiefractie -Saneeorz BaiIII ail rac eorzDescriere echipament UM CailtCentrala alarma buc ITastatura 32Ied buc ISirena exterior buc ISenzor prezenta buc 9S enzor pr ezenta depozitehale buc 4Cablu ml r00Pat cablu buc 50

Sistem antiefractie -NasaudDescriere echipament UM CantCentrala alarma buc ITastatura 32led buc ISirena exterior buc ISenzor prezenta buc 9S enzor pr ezenta dep ozitehale bucCablu ml 100Pat cablu buc 50

Sistem antiefractie -BecleanDescriere echipament UM CantCentraia alarma buc I

Tastatura 32led buc ISirena exterior buc ISenzor prezenta buc 6S enzor pr ezenta depozitehale buc 2Cablu ml 100Pat cablu buc 50

Page 5: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Sistem antiefractie -LechintaDescriere echipament UM Cant

Centrala alarma buc ITastatura 32led buc ISirena exterior buc t

Senzor prezenta buc 7

S enzor pr ezenta depozitehale bucCablu ml 100Pat cablu buc 50

B.Sisteme supraveghere video- identice pentru fiecare formatie

Descriere echipament tJM CantDVR 4 canale buc ICamera video exterior-interior buc 2Hardisk 1 Terra buc ISursa alimentare 3A+Ac 5,{ buc I

Video *mufa alimentare buc 4Cablu+pat cablu, alte elem.montai

3. Valoarea estimativa a lucrarilor: Suma estimata pentru aceasta lucrare este de34000 lei cu TVA inclus .

Page 6: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

I

J

CAIET DE SARCINI

Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie Nasaud, Beclean, Sg.Bai,Lechinta, j ud.Bistrita-Nasaud

I.Introducere

Prezentul Caiet de sarcini defineste obiectivele sistemelor tehnice de alarmare si videoin vederea interventiei rapide a firmei de paza specializata la sediile din administrare:formatia Nasaud, Beclean, Sg.Bai, Lechinta jud.Bistrita Nasaud apartinand A.N.,,APELE ROMANE" - Administralia Bazinal|de Apd Someg-Tisa Cluj Napoca.Prevederile cuprinse in caietul de sarcini fac parte integranta din documentatia pentruelaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se

elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.Cerintele precizate in caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertade baza prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata inconsiderare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivelcalitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie Nasaud, Beclean, Sg.Bai,Lechinta, j ud.Bistrita-Nasaud

itt vederea indeplinirii obligaliilor prevdzute de Legea nr. 33312003 privind pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia persoanelor, cu modificdrile qi completdrileulterioare, unitatea noastra trebuie sd adopte mdsuri de securitate in formele prevdzute deLege.Mdsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitSlii prevdd utilizareanumai a mijloacelor mecanofizice qi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare qi

intervenlie, frrd, a se institui pazd, cu personal uman.

Obiectivele proced u rii

Atribuirea contractului pentru proiectarea sistemului de deteclie, supraveghere,alatmare, obtinerea avizului Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita, instalareasistemului cu respectarea proiectului de execulie avizat de IJP Bistrita, intretinereasistemului in perioada de garantie, monitorizarea sistemului de deteclie,supraveghere qi alarmare si interventie a firmei de paza specializata.

Proiectul si instalarea sistemului de aiarmare vor fi realizate cu respectarea prevederilorlegislatiei si actelor normative in vigoare aplicabile:

Page 7: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

' detinerea licentei pentru proiectare, instalare si intretinere sisteme desecuritate

' avizul politiei de organizare si functionare a dispeceratulgi de monitorizare siinterventie pe raza localitatilor

' acoperirea de catre un ASIGITRATOR (care -va fi mentionat in oferta prestatoruluide servicii) - pe baza unei conventii de asigurare de raspundere civila incheiata intreacesta si ofertant, in calitate de ASIGURAT - a pierderilor materiale ale beneficiarului,pierderi rezultate in urma efractiei (distrugeri, furturi, etc) in limita minima de 5000 euro.o asigurarea serviciului monitorizare si interventie rapida prin echipajul mobil de

interventie rapida specializat. respectarea condiliilor previzute in anexele nr. I si 7. din HG 30112012o respectarea obliga{iei folosirii mijloacelor de proteclie mecanofi zicd qi a

echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conformstandardelor europene sau nalionale in vigoare de cdtre organisme acreditate din fard oridin statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaliuiui Economic European gi inconcordanld cu gradul de siguran{d impus de caracteristicile obiectivului protejat.o respectarea obligatiei utilizarii de personal tehnic specializat in domeniul sistemelor

de alarmare impotriva efracfiei, cu competenle profesionale specifice, cu respectareacerinlelor din normele metodologice de aplicarea Legii rv.33312003 privind, pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor gi a normativelor tehnicespecifice;

' Proiectul, componentele, echipamentele proiectate vor fi capabile sa functionezefara intreruperi sau defectiuni in conditii de maxima eficienta in regim continuu 24ore/24 si 365 zilelan calendaristic

' Sistemul video va fi un sistem evolutiv asigurand astfel rentabilitatea investitieisi transmiterea informatiilor in Dispeceratul SGA Bistrita din Bistritastr.Avram Iancu nr.9.

o Intretinerea periodica , in mod gratuit in perioada de garantie, sistemului proiectat siinstalat, cu detinerea licen{ei si inregistrarea in jurnalul prevazut de legislatie care sdateste funclionarea sistemului conforrn parametrilor tehnici ;. Perioada de garantie minima acceptata este de 12 luni.

o Ofertantul specializat in sisteme de alarmare impotriva efracliei cu obliga{iicontractuale de asigurare a intrelinerii sau a garanliei sistemelor trebuie sd dispundde un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecliunile semnalate in cel mult 4gde ore de la primirea sesizirii beneficiarului.

I Ofertantul castigator raspunde de proiectarea sistemului de securitate cu respec tareanormelor metodologice in faza de proiect, precum si pentru instalarea sistemului desecuritate cu_ asigurarea implementarii gi respectarii proiectului de execu! ie avizat deInspectoratul Judetean de politie Bistrita.

Se recomanda vizita in amplasamentul obiectivelor supuse procedurii si verifi eareaexactitatii informatiilor prezentate in caietul de sarcini pentru a se stabili solutia aleasapentru conectare/cablare echipamente.Nu sunt admise actuahzari ulterioare ale preturilor din oferta ca urmare a unor informatiieronate in privinta situatiei existente.

Page 8: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

II.Situatia existenta

Imobilele la care se reftra procedura se afld situate pe razateritoriului administratival localitatii Bistrita judeful Bistrita Nasaud.

Bunurile imobile se afla in proprietatea A.N "Apele RomAne" AdministraliaBazinaldde Apd Someg-Tisa prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita Nasaud,fiind inregistrate in inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat la numerele de

inventar:

2 0 5 9 - formatia B e c I e an- s tr. N. B al c e s cu, nr. 2 22 057-formatia Sg. Bai-str. Salciilor, nr. l2 0 6 0 -format ia Nas aud- s tr. P o der ei, nr. 92 0 6 I -for mat i a Le chint a- s tr. P r inc ip al a (Viil or), nr. 2 4 2Planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor sunt prezerftate in anexa laprezentul caiet de sarcini.

Obiectul de activitate aI institutiei este descris in OUG 10712002 aprobata prin Legea40412003 actualizata, in HG 117612005, Legea 10711996 actuahzata.

La ora actuala in locatiile prezentate nu exista sisteme de securitate specializate;

Programul de lucru al beneficiarului de contract este de Luni-pana Vineri de la 7.30 lai6.00

Suprafetele de teren ale incintelor si cladirile existente in fiecare amplasament suntdescrise in planurile de amplasare delimitare/cadastrale ale imobilelor si planurilecladirilor principale.ZoneIe funclionale, pentru care este necesara adoptarea unor mdsuri necesare asigurdriiintegritdlii persoanelor gi siguranlei valorilor sunt:

a) zonele de acces gi zona perimetrald ;

b) zona constructiilor anexec) zona sediului administratived) incinta unde ocazional pot fi parcate utilaje si mijloace de transport

III. Situatia dorita

Componenla, calitatea qi funclionalitatea sistemului va asigura detec{ia pdtrunderiineautorizate, supravegherea qi inregistrarea video, precum gi transmiterea la distantd a

semnalelor tehnice gi de alarmare;

Page 9: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Proiectele sistemelor de alarmare vor fi elaborate cu respectarea condiliilor prevdzute inanexa nr. 7. si vor asigura deteclia qi semnalizdrea pdtrunderii neautorizate,restriclionarea accesului, supravegherea video gi inregistrarea imaginilor din zonele deinteres, precum gi transmiterea semnalelor cStre dispeceratul de monitorizare.In urma studiului efectuat, se solicita instalarea Iacheie ( inclusiv achizitiaechipamentelor si materialelor necesare predarii la cheie) unui sistem de securizareavizat de institutia competenta, cu respectareaprevederilor legale si normativeloraplicabile in vigoare astfel:A. Structura subsistemului de alarmare la efrac{ie asigurand rolul funclional de a

detecta pdtrunderea in spa{iile protejate a persoanelor neautorizate gi de a sesizastdrile de pericol din unitate va fi aicdtuitd in principal, pentru fiecare locatie, din:

Descriere echipament UM CantCentrala alarma min 8-16 zone buc 1

Tastatura 32led buc ISirena exterior cu protectie si baterie buc ISenzor prezenta dupa caz buc Max 9Senzor prezenta depozite hale buc 4Cablu ml 100Pat cablu buc 50

Alimentarea sistemelor de securitate electronica va fr realizata printr-un circuitdedicat de alimentare cu energie electrica, protejat prin siguranta automata.

B.Subsistemul de televiziune cu circuit inchis va avea in componenld inprincipal pe

Descriere echipament UM CantDVR 4 canale realtime buc ICamera video exterior-interior buc 2Hardisk 1 Terra buc 1ISursa alimentare 3A+Ac 5A buc I

Video *mufa alimentare buc 4Cablu+pat cablu, alte elem.montai

Sistemul de alarma anti efractie ce urmeaza a fi instalate deservesc ariile obiectivelorprezentate la inceputul documentului,Scopul principal al instalarii sistemului este sa realizeze o detectie rapida si sistematrcaatuturor patrunderilor neautorizate in aria protejata precum si alarrnarea si transmitereainstantanee a acestui evenirnent catre Dispeceratul de Monitorizare

I

Page 10: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Personalul abilitat pentru armare ldezarmare va fi personalul de serviciu din formatiile delucru caruia ii vor fi atribuite sarcini suplimentare in acest sens tastatura urmand a fiinstalata in locatii adecvate, protejate.

Cerinte oblieatorii:

. Subsistemul de deteclie a efracliei va fi programabil cu min 2 partitii distinctespecifrc locatiei si activitatilor.

. Stocarea imaginilor va fi asigurata pe o perioadd de minim 30 de zile.o Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de

monitorizare cu respectarea standardelor europene qi nalionale de profil ori a altorreglementeri tehnice din statele membre ale Uniunii Europene, care oferd un nivelechivalent de siguranld.

o Proiectul instalatiei sistemului de alarmare in caz de efractie se elaboreazd infunc{ie de natura gi caracteristicile spa{iului in care se realize azd instalarea curespectarea normativelor pentru instalaliile de curenli slabi gi a structurii-cadruprevdzute in normele tehnice, urmdrindu-se ca din caracteristicile proiectdrii,instalSrii, funclionSrii qi intrelinerii sistemelor de alarmd in caz de efraclie sdrezulte aplicalii cu sisteme care genereazi un numir minim de alarme false.

o Structura proiectului tehnic va respecta Structura-cadru din normelemetodologice de aplicarea Legii 333-extras:

a) date generale, in care se precizeazd denumirea, titularul, obiectul de activitate gi adresaobiectivului, precum gi elaboratorul proiectului;b) descrierea generald a lucrdrilor, in care se menlioneazd amplasamentul obiectivului,subsistemele componente, amenajdrile gi elementele mecanofizice existente, sursele dealimentare cu energie electricd gi relele de comunicatii disponibile;c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justificd modul incare soluliile tehnice alese rdspund cerinlelor cadrului legal,calculul de putere alechipamentelor de securizare ce urmeaza a fi instalate ;d) caietele de sarcini pentru execulia lucrdrilor, procurarea materialelor qiechipamentelor, receplii, teste, probe, verificdri, puneri in funclie gi exploatareasubsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice gi calitativemenlionate in piesele desenate, se prezintd informa{ii, precizdri gi prescripliicomplementare plangelor, se detali azd, caracteristicile gi calitdlile materialelor folosite, sedescriu lucrdrile care se execut6, calitatea qi modul de realizare, se stabilescresponsabilitali pentru calitalile materialelor gi ale lucrdrilor, se prevdd mdsurile giresponsabilitalile privind exploatarea qi buna funclionare asistemelor. Caietele de sarcinicuprind breviarele de calcul prin care se justificd dimensionarea echipamentelor qi aelementelor componente, nominalizeaz6, plangele aferente proiectului, descriu execulialucrdrilor, stabilesc standardele europene sau nalionale de profil, normativele gi alteprescriplii care trebuie respectate la materiaie gi execulie, precum gi condiliile dereceplie;e) listele cu cantitalile de echipamente gi materiale, care cuprind denumirea, tipul,cantitatea, producdtorul qi furnizorul;

lLr

Page 11: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de deteclie alocat,indicativul alocat elementului, care trebuie sd coincidd cu cel utihzat in plangeledesenate, partilia din care face parte ) zona protejatd qi modul de programare a zonei;g) figele tehnice ale echipamentelor din componen{a fiecdrui subsistem;h) piesele desenate, care cuprind:-plange distincte pentru fiecare subsistem component, intocmite la o scard convenabild,in care se figureazd amplasarea fiecdrui echipainent qi element component, utilizdndsimboluri standardizate sau de firmd, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precumqi tabloul de alimentare cu energie electricS.

o Proiectul va fi intocmit cu respectarea urmdtoarelor cerinfe:a) un exemplar se predd beneficiarului pe bazd de proces-verbal, iar un altul se pdstreazdla proiectant, in format scris ori electronic, in regim de confidenlialitate;b) se atribuie un cod gi se numeroteazd, filele, cu specificarea numdrului total de file, inantetul sau subsolul cdrora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului gi

expresia "document confi denlial".. Echipamentele componente utilizate in sistemele de securitate trebuie sd fie

fabricate conform standardelor europene prevdzute la art. 5 din normelemetodologice qi certificate de laboratoare acreditate intr-un stat membru al UniuniiEuropene sau al Spaliului Economic European."

. Ofertantii vor include in oferta tehnica/financiara si contravaloarea solutiilor deinterconectare / cablarea necesara functionarii la cheie a subsistemelor desecuritate conform datelor din teren; cablarile interioare vor -fi de tipul cablarestructurala.

o Vor fi acceptate la licitatie doar societatile comerciale licentiate in domeniulsistemelor tehnice de alarmare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane

o Alimentarea sistemelor de securitate electronica va fr realizata printr-uncircuit dedicat de alimentare cu energie electrica, protejat prin siguranteautomate.

o Timpul de functionare a sistemului tehnic de alarmare in lipsa alimentarii debazacu energie electrica trebuie sa fie de minimum 24 de ore in stand-by si 30 minutein stare de alarmare (alimentare din surse alternative).

r Timpul de functionare a sistemului de televiziune cu circuit inchis in lipsaalimentarti debaza cu energie electrica trebuie sa fie de minimum 15 minute(alimentare din surse alternative).

Modalitati generale de executie a lucrarilorOfertantul retinut pentru implementareaproiectului are urmatoarele obligatii:Inainte de inceperea lucrarilorPredarea catre SGA a unui planning previzional general al lucrarilorSa se asigure de accesibilitatea localurilor si de amplasamentele prevazute pentruechipamente in vederea stabilirii traseelor de cabluri.Respectarea pe intreaga durata de desfasurare a contractului a unui protocol de securitatesi sanatate in munca si mediu cu beneficiarulIn timpul executiei lucrarilor

lt

Page 12: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Luarea tuturor masurilor pentru a nu provoca incidente sau intreruperi de lucru inlocatiile in care se efectueaza instalarileRespectarea cu strictete a regulilor de securitate si sanatate in munca precum si a

prevederilor protocolului de securitate si sanatate in munca si protectia mediuluiE,chiparea cu echipamente individuale de protectie a agentilor sai care efectueaza lucraripe locatieEliminarea deseurilor, a restului de materiale (cablu, PVC, etc) dupa fiecare zi de lucrucu respectarea stricta a obligatiilor asumate in protocolul de protectia mediuluiAsigurarea transportului materialelor in incinta si evacuarea deseurilor rezultate in urmainstalarii cu respectarea conditiilor de mediu.Asigurareaigientzarii zonei aflate in lucru la sfarsitul fiecarei zile de lucruAsi gurare a pazei materialel or pe perioada executiei lucrarilorAsigurarea conditiilor de depozitare si conservare a materialelor pana la punerea lor infunctiuneLa sfarsitul lucrarilorTransmiterea unei cereri scrise catre SGA pentru receptia la terminarea lucrarilor cu celputin 5 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru receptieParticiparea impreuna cu reprezentantiii beneficiarului la verificarile calitative sifunctionale ale lucrarii (conformitatea cu noffnele si standardele in vigoare, certificatelede calitate ale echipamentelor inslatate)Sistematizarea si igienizarea zonei sau a zonelor aflate in lucru cel putin la niveluiexistentului de la data preluarii amplasamentuluiAsigurarea instruirii reprezentantilor SGA desemnati pentru exploatarePredarea catre beneficiar in format tiparit si electronic informatiilor urmatoare :

- manual de instalare al echipamentelor instalate- proiectul de executie (memoriu, parte scrisa, planuri, schite, jurnal cabluri, etc)efectuat de personal calificat si atestat conform prevederilor legale- fise care atesta instruirea personalului SGA- manual de exploatare simplificata al echipamentelor inslatate (fise sintetice)

procesul verbal de receptie a lucrarii si procesul verbal de instruire al utilizatorilor- certificate de conformitate ale echipamentelor instalate- certificatele de calitate si garantie ale echipamentelor sau certificat de garantie pelucrare- Plan de amplasare al echipamentelor (structurate pe locatie si pe cladiri)- Plan general de amplasare al echipamentelor cu indicarea destinatiei incaperilor si a

ferestrelor- Plan de masa cu traseele de cable si tipul lor (pe cladiri si general)-Calcul de putere echipamente de securizare, schema electrica a tabloului electric dealimentare a echipamentelor de securizare- CD ROM cu software si licente ale echipamentelor instalate precum si salvareaconfiguratiilor la motnentul To (momentul livrarii si al parametrajului)Garantia lucrarilorPerioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni. Data de incepere a perioadei de garantieeste data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, care se poatesemna dtrpa o perioada de futrctionare la l00Yo din capacitate si fara defecte de miniml0 zile lucratoare. Garantia se aplica la orice tip de del'ectiune (ascunsa sau neascunsa)

t- z.

Page 13: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

ce afecteaza buna functionare a sistemului. Aceasta garantie se aplica de asemenea si incazul uzurii premature a oricarui tip de echipament.Mentenanta lucrarilorOfertantul are obligatia de a asigura functionarea in conditii optimelivrate si instalate, cu obligativitatea de interventiedupa cum unneazaDefectiuni minore (interventie si remediere defect in maxim 48anuntarii defectiuniii de catre SGA)Defectiuni majore (interventie si remediere defect in maxim 48 oredefectiunii de catre SGA)

ale echipamentelor

de ore de la ora

de la ora anuntarii

ln acest sens ofertantii vor depune in documentatia predata la receptia la terminarealucrarilor o declaratie pe proprie raspundere cu indicarea in clar a procedurilor de

facute de catre client, persoanelesi remediere a defectiunii).

interventie (modalitatea de inregistrare a sesizariiimplicate din partea ofertantului, timpii de interventieReceptia IucrarilorReceptia la terminarea lucrarilor poate fi semnata dupa o perioada de functionare la100% din capacitate si fara defecte de minim 10 zile lucratoare si de verificare dupa caza tuturor functionalitatilor solicitate de catre beneficiar. Receptia finala se va semna dupaexpirarea termenului de garantie de 24 de luni, in urma unor verificari functionaleefectuate de catre comisia de receptie si care atesta buna functionare si parametrajulcorect al echipamentelor.La punerea in funcfiune, instalatorul are obligalia asigurdrii suportului tehnic gi ainstruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectd a sistemului,aspect materializat prin incheierea unui document.

La ftnalizarea sistemului de alarmare impotriva efracliei, firma executantd predd in modob I i gatoriu bene fi ci arului uti I izator urmdtoarele documente :

a) proiectul gi avizul poliliei;b) instrucliunile de utilizare a sistemului de alarmare;c) software-ul necesar funcliondrii fiecdrui echipament instalat dupa caz qi documentelecare atestd instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;

$) jurnalul de service al sistemului de alarmare impotriva efracfiei.

In jumalul de service al sistemului de alarmare ?mpotriva efractiei se conseflrne azd, toatepersoanele care vor participa la instalarea gi punerea in funcliune a sistemului dealarmare impotriva efrac{iei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite in funclionare, inordine cronologicS.Reviziile tehnice periodice includ toate operaliunile necesare pentru menlinerea in starede funclionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiecta!i, iar frecvenlaacestora va fi cel pulin o revizie pe semestru.Personalul tehnic implicat in activitatea de proiectare, instalare si intrelinere a sistemuluide alarmare impotriva efracliei inqtiinfeazd. beneficiarul despre eventualele vicii defunclionare .

i3

Page 14: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Standarde si normative de referinta

. Legea 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor si a.protectiei persoanelor

actualizata. Hotararea 301 12012, nonne metodologice de aplicare a legii 33312003o Legea 31912006 Legea securitatii si sanatatii in munca. Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apararea importiva incendiilor. Ordin nr. 16312007 din 2810212007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.216

din 2910312007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare importivaincendiilor.

Durata contractului

. 45 ztle de la semnarea contractului pentru punerea in functiune a sistemelor, dar numai tarziu de 20.12.2017.

. Nedeterminata pentru abonamentul lunar

Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zrle calendaristice de la data

depunerii ofertelor.

Criteriul de atribuire al contractului : oferta cea mai avantajoasa economic

Factori de evaluare Pondere

Pretul proiectare si instalare (lei fara TVA) 60%Pretul abonamentului/luna (lei fara TVA) 40%

Vor fi admise doar ofertele care respecta cerintele cantitative si caracteristicile tehnicegenerale minimale din prezentul document.

ALGORITM DE CALCUL

Evaluarea ofertelor se va face astfel:

Ofertei cu pretul cel mai mic de proiectare instalare i se acorda 60 p

Se noteaza acest pret cu Pmin.Pentru celelalte oferte se calcule aza numarul de puncte obtinute pentru valoarea ofertei(Pinst) cu formula:Pinst:(Pmin/Pn)x60, in carePrnin:pretul cel mai mic pentru instalarePn:pretul oferlei careia i se calculeaza punctajul

Of'ertei cu pretul cel rnai mic al abonamentului lunar i se acorda 40 pSe noteaza acest pret cu Pmin.

t4

Page 15: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

Pentru celelalte oferte se calculeaza numarul de puncte obtinute pentru valoarea ofertei(Pabonament) cu formula:PabonamenF(PminlPn)x40, in carePmin:pretul cel mai mic pentru abonamentPn:pretul ofertei careia i se calculeazapunctajul

Ptotal : Pins * PabonamentPinst reprezinta numarul de puncte obtinut obtinut de oferta n pentru instalarePabonament reprezinta numarul de puncte obtinut obtinut de oferta n pentru abonamentullunar

Comisia de evaluare va intocmi clasamentul ofertelor admisibile, in ordineadescrescatoare a punctajului acordat.Oferta clasata pe primul loc, cu punctajul cel mai mare, va fi declarata castigatoare.

Daca punctajele sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cupunctaj egal o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fiatribuit ofertantului a carui noua propunere financiarava fi cea mai avantajoasa.

Anexe : PIESE DESENATE-formatia BecleanrNasand, Sin ge orz B.ai, Lechinta

o Plan de situatie formatiio Releveu parter formatiio Releveu etaj formatiio Releveumagazii, anexe formatii

Inginer sef,Chim.Decsei.Atilla

-'o .

--^- \ r:

iSef Birou EL, ,,

Ing. Alexandrescu Grigore-'q ., I

Responsabil PGA,Ing.Barbos Mirela

;Ii.r'

,r:.1"...

DIRECTOR,Ing.Habalau foader

i5

Page 16: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

LE6E N DA.

1-Sediu

2 - Maga zie metati ci3- Anexa

tF^t+ - t- anlana

C.N. APELE ROMANE S.AS.G.A, BISTRITA

str AVRAM IANCU nr 9

ffiitr'q,i ,',,i[io ^':(i'np

S.C. -PERENA" S.N.C.BISTRITAJto6r97911992

Sef proiedr: inq.Nistor M,

Page 17: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

S utilo,= 48.45mp.S desf.= 62.35mp.Hu=2.58m1NR. SALARIATI= 4

R'SC tNCENgsg= l1l[GRF= I

"(;;;l.Es iqrii::-'|;';[m*;2 Dl)!"'r *

>t o t\l

"PERENA" S.N.C.BISTRITAJ/06/979/19s2

r

C'I.L APELE ROMANE S.A.S.G.A. BISTRITA

str. AVRAM IANCU nr 9

Sef proiect: ing.Nistor [4.

RELEVEU

Page 18: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

S utilo= 41.52mP.S desf.= 6235mP.Hu=2.58m1Nn. SrulRlA1l= 2Hiic-rncer.rDlU= MIJLO( I U

G:RF= 1

SC, -PERENA" S.N.C.BISTRITAJ/06/979/1992 \

i

ffiANESAS.G.A. BISTRITA

str RVRnM IANCU nr 9

r'i EAN, Aa N'rcoiae Balt

HsurvEu ernJ sgplu sc 1.75

| -aI "1 a

\ -*l

I

n,f.zz *2002

Page 19: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

MAGAaE SToc r.pAFI*gclmcnt

S utilo: 194.01mp.S desf.= 209.00mp.

Hu= 4 ,21*mNR. SAIJRIATI= 3

Risc incendiu6R,F.-.V

= MIJL0(lU

ffiPEt-e RoMANE s-AS.G A. BISTRITA

str. AVRAM IANCU nr'9

FORMAiIA BEcLEAI. =trNicola;6k =i'

:

S.C.'PERENA' S.N.C.BISTRITA

J/06/979/1992

Sef proiect ing. Nt$gt-V c 1 '10r1

Page 20: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

o

MAGAZEclment

S utilo= 55.04mp.S desf.= 67.70mp.Hu= 2,62 m

NR. SAIARIATI= 1

R;SC ;NCEND;U= t'lAREGRF= IV

"PERENA" S.N.C. CJ\|. APAE ROMANE S A

BISTRITAJto6t97911992 zl

S.G.A. BTSTRITAstr. AVRAM IANCU nr 9

F,iRMATIA BECLEAN, str Nicolat

') AhIFVA cn 1'7G

{:i],;RZ'tlif;,';g',ttrllr'S

iect inq.Nistor M\-- i-a.._.. e tet i

Page 21: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

:zcre teudoto

OLUL SILVIC

{,,I

il

tJIJ

';)---f"'-/

Itr cD

W-a

CR!.MA fAS

rjJtj$ffrHf$ii"PERENA" S.N.C. dffimlrtANEsA

BISTRITAS.G.A BISTRITA

str AVRAM IANCU nr'9J10619791199 \

F oRffi rilE c H{';7a-';-ffi ar 1-*Nistor M l:s-

PI AN ME lf;ffiAnnne nmoxn

Page 22: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

ooo

5rEO=s=ot- l-oooo.

a,: -

of.r.l ?=O6 ctl

LrlEfgt.'.*F=o!otr

Fo(t

5*Eo

=5rlF l-oocr o.

o-c,(toE i,

+oorE^:t=@ort

c_odEI()

S utllo: 85.35mp.S deef.= 121.41nnp.Hu=265m1NR. SALARIATF 3RISC INCENDIU: MA RE

GRF= 111

"PERENA'S.N.C.BISTRITAJ1o6t979t1992

I

C.N. APELE ROMANE S.AS.G.A. BISTRITA

str. AVRAM IANCU nr 9

ino.Nistor M ,!,FORMATIA LECHINTA str

RELEVELi PARTER SEDIU se 1.75

Page 23: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de
Page 24: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de
Page 25: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

EO.c\d\> t)

.olXOxoJ(\

CDLtu< c.

zl=)<;2c'EHi0.6=:5<f;Poiii c,j <:

4ilO

-i

oiU'

ci

v)

zF

=troIL

ooIoatUtr:)tsol!ozJ(L

q)4\{s$frE*ffHq:da

q

=lol.2zcii.gij(J.gIooU)

6*,;3hi prRElrA" "-'( sxc

Q:'T#

Crq

oo

ll o")

Ot -tC\1

(oN C!

C\l Gl0o

c\lco

O) :r)

a\ (.t C'l

co olc\t

a

(n(or)a

(ora€

fal;

O) \ oC\l

(})CIt

C.-lr-Trr)

t,l-

$ NcJN N GI ()t

Ol O)r)

rl

._ca

;Lr-

o{)

q

(/)

oE

od

a:*o'0

N

r

\J

eq)

)

D.s\)n

xq,

X]

.gNIo('ro.:\

xlI

I

(J

Nl

o,o

,s

o

I

tru

(

i>

A

.9Noo

\

l-

H

uLL'=O-o

N

I

rl ro (o N 6 o,

F...-tliBu\6

1--

a,

',i li'

,,j :r

o

JJ

c{n

q1ario,t )

>/

.a-Fn.e

'o \Fil\)

a)

<o

\ \)-*u1 goa | ,^ oo S,fo 'l i

}!i r+siIlgi

o<)

(^)

,o\

[=rQ RJ.f\(,).hi

ll q'

\\(9

\^..n'\ fOO\c

a. tt) \_) I ,

U.v

Page 26: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

CAMERA .IIUNCITGRI.porcfiet

BIROUdusumeo-:J CAMERA(t: duzumeo

\ '.,; S utllo-54.66mP. +I +] s desf.=82.domP.

G$ lH=2:?*I;

GRF= llJtl,#

1," \t'

"PTNEruA" S.N.C.BISTRITAJto6197911992

ffiANESAS G.A. BISTRITA

str AVRAM IANCU NT.9

Fl. nr

b,l

@6q+

6ioiihi- "$lti "?l;'rl'lt^5

SHDIU . nrlrveu Pnnfen sc 1"75

Page 27: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

ATELIER MECANICciment

S utilo:32.65mp.S desf.:41.18mp.Hu:2.43m1.NR. SALARIATI: 1

RISC INCENDIU- MtT

GRF: I6ffiAvd#

@NESAS.G.A BISTRITA

str. AVRAM IANCU nr'9

4 "i3n

SC:PERENA'' S.N.C.BISTRITAJto6197911992 .-)

S-----=-er proiea: ing NE!e!r,l---l *ffi

Page 28: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

S r.rtlloo 198.18mP.S desf.- 207.06mP.

Hu'-255m1.NR. SALARIATI= -Rlsc INCENDIU= f'llJ LOt lUGRis- V

EfSXTARAREclment

t"

}TAGAZEdmcnt

oio(

xbli, ..

@EsA.S G.A. BISTRITA

str. RVRqM IANCU nr'9

6l!!,ir%\5 prHrrra.,i'6 SN(

Utl!{lfii(:1,

trffiENA"s.Nc-BISTRITAJ/06/979/1992 -l

Page 29: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

MAGAZIEdusumeo

MAGAZIEdusumeo

S utif o:17.64mp.S desf.:19.80mp.Hu:2.50m1.NR. SALARIATI= -RISC INCENDIU: MIJ Lotlu

GRF: V

"PERENA" S.N.C.BISTRITAJlo6t97el1s92 l

-(\+...i

6',',r1,,';Ag prRrlla,ii,-ii{t'^ I-t/06i9ll:92 c

Kj,jrR'ro*y

Page 30: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

-t

NSI\]iI

I w,A+

i:.t'. --

)./, :.

+/u;r//( .t,.t( a!,-\'i..!, t tt:

'{/9

x.*);j,

.+r,.;as-s-,ii.d

ifr!;;if+Ttr':i31#-:!:a

=-R#.#-

BISTRITA l't,. nvnnr,n tnr.rCU nr e

i\

1

JtOOt979l1992 \ i :: -rt-i.-.

-.-* ;,,^-Hf ;ct;--

Page 31: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

6b

,/,z/^r$

. ,/ \r'/ ,C\J,/ r$-/ c,/

,/ ^S'," ..t\// r{'2at

.4

,1.

(,)t I J

<

'?a

*1n""%

-"^*6v^^

,/i'"ir'0 ., \\'.

K{.l d" ,/

frI

C.N. APELE ROMANE S.A.S.G A. BISTRITA

Str. AVRAM IANCU NT 9

' ! lr

--q.Jpr",g-" =gB4-"4l-q'9iqP4l"--inr A rr nr (\lTl ln Tlf ^^ 'a'Af-'in

"PERENA" S.N.C.BISTRITA

Jt061979t1992

PLAN DF SITUATIE sc 1-500 j-:eef*-

Page 32: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

S

S

.11

utllo=' 7295mp.desf.= 91.76mp.

Hu=2.66m1.NR. SAt-/ARIA'll- ?

RISC INCENDIU- Ml[GRF= 1I1

x..+1i,

APELE ROMANE S AS G.A. BISTRITA

..PERENA" S.N.C.BISTRITA

J/06/979/1992

lsrsl

str. AVRAM IANCU NT 9

Page 33: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

ATEUERciment

MAGAAEclmcnt

S utllo= 198.51mp.S dosf.- 225.21mp.Hu:4.15m1.NR. SALARIATI:1RISC INCENDIU: I'IAREGRF= V

S.C. "PERENA' S.N.C.BISTRITAJto6t979t1992

C.trt. nPrlE ROMANE S.A'S.G.A BISTRITA

str. AVRAM IANCU nr-9

Pl. nr.

bg

Page 34: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

\1.i+; .

S utilo= 71.37mp.S desf.= 91.76rnp.

Hu=240m1.NR. SALARIATI= -RISC INCENDIU: f'11[

GRF= 1ll 6\iJ3A5 PrRtNA";:

fl-z BlSTRlTA...)\to n uY

lA | !.i.\rrH i'',6 SNa >r. )/06/919;/92'

:::ffiROMANESAscjP ENtr.s.N.c' I C* r.".o BtsrRtTABISTRITA- I .,r. AVRAM tANcU nr e I b'l

iJtootsTetlee?' i - -l---T-1s-ef pro,ecr ,ry^yu. r.t-ll-= i ,{yf-. !e""^to tANGEotr-BlL-slr-" tgP'-l' -l

sEDru nnrveu ;rnY *19"-*- -Li":

Page 35: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

PISOARciment

COTETciment

S utilo=17 j1mP'

S desf.:22-62mPHu:1.90m1.NR. SALARIATI=RISC INCENDIU=

GRF: 1

EnrruA's N cBISTRITAJlo6/97911992 \

ri\}?

EFffiRblilNr s nS.G.A BISTRITA

rtt -nVnnM IANCU nr'9

Pl. nr.

YC

ssrpigr"jt ,4ff:P+ v' =!,4.nruExn n - RELEV

Page 36: RO I 826968 I RO43TREZ2L 62OF330B00XXXX TREZORERTA CLUJ DE ... de... · Sisteme de supraveghere video si alarmare- sediu formatie ... Senzor prezenta dupa caz buc ... Sistemul de

ciment+ podeo lemn

__--

S utllo=66.95mp.S desf.:78.48mp.Hu=2.25m1.NR. SALARIAII= -RISC INCENDIU= MIC

GRF= I V

S.C "PERENA" S.N.CBISTRITAJtC,6/97911992

@NESAS G.A. BISTRITA

str. AVRAM IANCU NT.9

serpioiecr'@r"BW


Recommended