+ All Categories
Home > Documents > Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

Date post: 08-Mar-2016
Category:
Upload: amsppr-romania
View: 236 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
editorial dr. Voicu a. david Preşedinte AMSPPR 1 IMPORTAnT • Precizare juridică: Articolele juridice publicate se referă la acte legislative în vigoare la data predării revistei şi buletinului în editură. ●NOU! - PAGINA STUDENTULUI LA MEDICINă DENTARă www.printings.ro R esponsabilitatea textelor publicate aparţine CE VEŢI CITI În nUMĂRUL URMĂTOR Pagina 48: Criterii de publicare în Viaţa Stomatologică ●GhID FINANCIAR – IONUT LEAhU ● ADUNAREA GENERALA NAŢIONALă A AMSPPR tel.: 0368 10.10.40
52
Transcript
Page 1: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 2: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 3: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

editorial

AmcandidatlafuncţiadepreşedinteAMSPPRpentrumandatul2009–2012cuintenţiasincerădea-mioferidinnoucunoştinţele,experienţaşiputereademuncăpentruaserviintereseleasociative,pentruaapăracutoatemijloacelelegalemembriasociaţideameninţărileexistente,decele imaginabile şideal-tele,deneimaginatînacestmoment. Am fost ales de delegaţii Adunării GeneraleNaţionale cu majoritatea statutară de voturi într-oşedinţăcondusăcorectşicuexactitate,cuopartici-parecivilizată,demnăşieuropeană,atâtacandidaţilorcâtşiadelegaţilor,căroralemulţumescşiînacelaşitimp îi felicit, forumul anual al AMSPPR rămânândunadevărat repernaţional şimoral al democraţieişiimplicăriiîndezbateridelarginteres.Prinalegereafăcută,delegaţiiauvotatimplicitşiconţinutulprogra-muluideactivităţipropus,ceafostpublicatanteriorînnumărul4/2009alrevistei„ViaţaStomatologică”.Contextulglobalîncarenouaechipăaleasăpreiaresponsabilităţile de conducere este dificil: recesiu-nea globală afectează direct veniturile populaţiei şiimplicitveniturilecabinetelorprivate,unelecabineteîşireducprogramuldeactivitateşichiarseînchid,omareparteacolegilordebutanţi îşiexercitădreptuleuropeandea-şioferi forţademuncă înalte statemembre UE, medicii pensionari nu îşi pot permiteo retragere onorabilă, rămânând activi mult pestevârstalacareînalteţăricolegiilorofac. Nici contextul naţional nu este deosebit deîncurajant: crizamorală a întregii societăţi, subdez-voltareainfrastructurii,neutilizarea fondurilornerambursabilealeUEdesti-nate restructurării, superficialitatea angajamentelorceloraleşi,funcţiilededragulfuncţiei,lipsadedialogîntrediferitelesegmentesocialeşinuînceledinurmăagresiunile împotriva AMSPPR, iniţiate, coordonate,întreţinuteşiamplificatedefoştiimembriexcluşideAdunareaGeneralăNaţională2008…Înoglindăcuaceastărealitate,membriialeşiainoiiechipesuntplinideelanuri,deiniţiative,pentruafacemaimultşimaibinedecâtpredecesorii:aceastaeste chiarunadin cheile esenţiale aleProgresului…

Pentruîndeplinireaobiectivelordepartamentaleestenecesară însăo coeziune şi o coerenţă a întreguluiConsiliuDirectorNaţionalcealipsitînultimiiani.Fie-caremembrunoualesînconducereaAMSPPRtrebuiesăsesimtăliberpentruoricefeldeiniţiativăbeneficăpentrumembrişiasociaţie,încadrullimitelorstabiliteprinvotmajoritarstatutar. Provocărilepracticesuntdeosebite;amintimdoar câteva : stabilirea pachetului de bază al AM-SPPRpentrumembriisăiplătitori,reluareadialoguluiamiabilşinormalizarearelaţiilorcuCMDR,,redobân-direadrepturilortradiţionalealeasociaţiei,stabilireamodalităţilordepromovareadomeniilorde interesaleAMSPPR,bunaorganizareaCongresuluiAMSPPR–FDI2010, refacereaunui siteatractiv, sprijinireaşistimulareainiţiativelorlocaledindomeniulprofilaxiei,dialogulconstructivcutoţilideriideopinieAMSPPRdinţară,apărareamembrilorAMSPPRdeabuzuri. ExistenţaAMSPPRcaalternativă liberală laorganizaţia legală obligatorie se bazează pe câtevamotivaţiimajore:

●Importanţaconservăriişirespectăriidreptu-lui constituţional de liberă asociere pentruapărareaintereselorprofesionalespecifice.●Necesitatea promovării experienţeimedicil-orprivaţi liberireuniţi într-oOrganizaţieNon-GuvernamentalăîndialogulsocialcuinstituţiileStatului.● Păstrarea demnităţii asociaţiei ca stindardal cabinetului stomatologic privat în relaţiepermanentăcudiverseleautorităţipublice.

ÎnunadinintervenţiiledincadrulAGN2009amsolicitat tuturorparticipanţilor să îşipotriveascăcutoţiiceasurilelaaceeaşioră:aceastadeoareceîn anul 2010 AMSPPR va împlini 20 de ani de activi-tate ! Aceastăaniversareesteunmajorşilegitimmo-tivdemândrie,aniversarecarevatrebuisărbătoritănu doar în cadrul diferitelor evenimente profesion-alelocale,regionaleşinaţionale,ciprin tot ceea vor face membrii asociaţi, de la preşedinte la mem-brul debutant, pentru AMSPPR, pe parcursul înt-regului an 2010 ! 20 de ani de Istorie a profesiei noastre liberale se uită la noi !

IstorIa este ceea ce facem

dr. Voicu a. davidPreşedinte AMSPPR

1

Page 4: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

CuPRinS

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC DE REDACŢIEProf. Dr. Dorin Bratu

Dr. Marius G. BudProf. Dr. Viorel Ibric Cioranu

Prof. Dr. loan Coca – GermaniaDr. Sanda Danciu Stănoiu

Dr. Natan Fuhrman – IsraelProf. Dr. Mariana Gavrilă – SUA

Prof. Dr. Ovidiu GrivuConf. Dr. Laszlo HecserConf. Dr. Rodica Jianu

Dr. Dan I. LazărProf. Dr. Alexander Mersel – Israel

Prof. Dr. Mihai NechiforProf. Dr. Ioana Nica

Prof. Dr. Ion PătraşcuProf. Dr. Sever Popa

Conf. Dr. luliana SăbăduşŞef lucrări Dr. Dr. loan Ştefan StratulDr. Dr. Vasile Victor Valea – Germania

Şef lucrări Dr. Liviu Zetu

COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIEDr. Voicu A. David - Preşedinte AMSPPR

Dr. Petru AlbuDr. Andrea Kovacs

Dr. Marton Panţel Dr. Bogdan Popescu

Dr. Bogdan Şerbănescu Dr. Mihai Tozlovanu Dr. Radu Ţepordei

REDACŢIASecretar tehnic - Anamaria A. Capotescu

Redactor şef – dr. Vlad C. DeacCONTACTE DIRECTE

Sediul central: Str, Voroneţ nr. 3, bl. D4, se. 1, ap. 1 Bucureşti, sector 3 • cod poştal 031551

Tel./Fax 021 327 41 19e-mail: [email protected]

Redacţia: AMSPPR - Str. Vicenţiu Babeş nr. 24 ap. 2 cod 310029 Arad, jud Arad

Tel. / Fax: 0257-206.180e-mail: [email protected]

Grafică şi tipar:

tel.: 0368 10.10.40

www.printings.roResponsabilitatea textelor publicate aparţine

autorilor. Reproducerea textelor sau a unorfragmente din textele publicate, fără acordul

autorului sau al redacţiei este interzisă. Publicaţieprotejată prin marca OSIM. Preluările din „Der FreieZahnarzt” sunt autorizate în acord cu parteneriatul

AMSPPR – FVDZ e.V.Informaţii suplimentare, colaborări, reclame la

Sediul central al AMSPPR - Bucureşti - România.Revista „Viaţa Stomatologică” înfiinţată în 1990 nu mai este

creditată de CMDR cu cele 3 ore EMC fiind considerată datorită reflectării fidele a vieţii noastre profesionale ca „revistă de scandal şi destabilizare în rândul medicilor

stomatologi”

EDITORIALPagina 1: Istoria este ceea ce facem - dr. Voicu A. David

ACTUALITĂŢIPagina 3: Adunarea generală naţională a AMSPPR

TInERETPagina 4-6: Fructe din Deltă - dr. Sanda DanciuPagina 8-9: Efectul Dentalsurf sau prietenii pe care nu i-ai cunoscut încă

- dr. Ştefan AncaPagina 10: Ce sunt comunităţile virtuale?

AGORAPagina 11: Petiţie pentru sprijinul libertăţii de exprimare în medicina dentară Pagina 12-14: Medicul privat şi băncile - dr. Voicu A. David

FDIPagina 15: Recomandări pentru studiile clinice cu materiale restaurativePagina 18: Cariile la suprafaţa rădăcinii la adulţi

PAGInA JURIDICĂPagina 19-20: Ordinul 1030 - av. Luciana MihaiPagina 21: Casete info procese soluţionate (Dosarul nr. 12697/301/2008/

Dosarul nr. 14989/211/2008) - av. Luciana MihaiRECEnZIE

Pagina 22: Herta Muller, Premiul Nobel pentru literatură - dr. Voicu A. DavidPagina 23: Revistele Confraţilor: Actualităţi Stomatologice la 10 ani de activitate /

Dental Target - autor dr. Voicu A. DavidPagina 25: Ghid de utilizare Diga - dr. Ştefan - Ioan StratulPagina 26: Memorii (Valeriu Ananiu) - prof. Ioana Revnic

EDUCAŢIE MEDICALĂPagina 28-29: Aspecte legate de vizualizarea radiografiilor digitale- dr. Marius BudPagina 30-33: Un instrument inovator pentru tratamentul endodontic iniţial:

Secvenţa REVO-SPagina 34-40: Experienţele noastre obţinute la implanturile

în formă de rădăcină din două piesePagina 45: Parodontologia modernă

Pagina 46-47: Anunţ II Curs microscopie dentară - Dr. Tom Schloss

Pagina 48: Criterii de publicare în Viaţa Stomatologică

● ADUNAREA GENERALA NAŢIONALă A AMSPPR

●NOU! - PAGINA STUDENTULUI LA

MEDICINă DENTARă

●CONGRESUL SOLA 2009 VIENA – DR. VOICU A. DAVID

●DIASPORA STOMATOLOGICA îNCOTRO?! -

DR. SERGIU BARNA

●FOTOGRAFIA IN STOMATOLOGIE II – DR.

DAN IOAN LAzăR

●GhID DE UTILIzARE A SISTEMULUI DE

IzOLARE CU DIGA – DR. NICOLAE CRISTIAN

CAzACU

●GhID FINANCIAR – IONUT LEAhU

CE VEŢI CITI În nUMĂRUL URMĂTOR

AMSPPR nu îşi asumă în nici un fel responsabilitatea pentru validitatea proprietăţilor, aparaturii, materialelor sau serviciilor firmelor care îşi fac publicitate în revista „Viaţa Stomatologică”. Afirmaţiile proprietarilor reclamelor re-spective sunt subiect al standardelor de piaţă şi ale reglementărilor legislaţiei protecţiei consumatorului.

IMPORTAnT • Precizare juridică: Articolele juridice publicate se referă la acte legislative în vigoare la data predării revistei şi buletinului în editură.

anul XI ● nr. 65, nr. 5 ● noiembrie 2009

Page 5: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

ACtuAlităţi

AdunAreA generAlă nAţionAlă A AMSPPr

REZULTATELE ALEGERILOR

PENTRU NOUA CONDUCERE A AMSPPR

DIN CADRUL AGN 2009

În cadrul lucrărilor aGn 2009, a fost aleasă cu majoritatea statutară următoarea echipă de conducere pentru mandatul 2009 – 2012:

Preşedinte: Dr. Voicu A. DAViD

VicePreşedinţi:

Dr. Petru Albu

Dr. VlAD DeAc

Dr.MartonPanţel

Dr.HoriaţePorDei

Dr. DAn GriGorescu, interimAr

Dr.BogDanŞerBănescu,interiMar

trezorier: Dr. mihAi tozloVAnu

3

Page 6: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

tineret

Aseară,amînceputsă-mi facbagajulpentrucăplecînconcediu.Primullucruafostsăcautvalizaverde destinată calatorilor mai lungi de 3 zile. OK,pânăacum,doarcaatuncicândamdeschisvaliza,în-tr-opungămototolităamgăsitcâteva“chestii”brunecu miros umed. Ah, am exclamat în gândul meu:“FructeledinDelta”;şiacestaafostmomentulîncareamintirilemeleauînceputsacurgă.Vara asta am fost invitată să conduc un workshoplaDentalSurf – şcoaladevarăaAsociaţiei. Locaţiastabilită–Sfântu’Gheorghe.Dorinţameadeavizitalocurisălbatice,underăzbaţigreuşiNaturafacelegea,urmasăfiesatisfăcută.Măgândeamcăosămădes-curccumvacuparteaprofesională.Nu-miasumasempână atunci rolul de formator dar eram destul deliniştită pentru că avusesem timp sămă pregătesc.Credeam că vor fi cam 10 studenţi şi îi cunoşteampedoidintreorganizatori(lanivelde“bunăziua”şi“cemaifaci”).Măaşteptam să ating toate temelepregătite să facem multe multeexerciţiiplusoplimbarecubarca,obaieînmareşipoateosearăladiscotecă. AmajunsdelaTulcealaSfGheorghedupăundrumlungdarplăcutpentrucăamdescoperitariideinterescomunecuCarmen,Mi-haişiŞtefan.Drumuldeladebar-caderlaGreenVillagemi-lamint-escfoartebine.Întâiamobservatcă grupul e format din peste 20depersoanedarn-amavut timpsă-mifacproblemepentrucăampornit…pe jos.Eraochestiegencărare acoperită cu un praf-nisipcare ascundea şi câteva pietreascuţite.Lajumătate,mânerulval-izeimeleacedatdareunicigând,mergeammaideparte, în rândcucolegiipentrucătrebuia să(-mi) demonstrez că numerg la sală de-geaba.Menţionezcăînmiculgeamantancaremisepăreacăareotonă,amplasasemlaptop-ulcutoateinformaţiilepreţioase.Amtrasbagajuldupămineşimulţumescproducătorilorpentrucă rotileleau rez-istatlaunparcurscarearfifostoprovocarepentruoricemaşinădeteren.Primasearăampetrecut-opeplajălaluminacelularelor.Câţivaaufăcutbaie,Mareaeraprearecepentrugustulmeudarceruleraseninşistelelepăreauaproape.

In prima zi, dedimineaţă amînvăţat pe pieleamea ce înseamnă“micul” dejun laGreen Village – unmeniudintreifelurihipercalorice carea fost o adevăratăprovocare (iar prăjitura n-a fost din peşte aşa cumse spune).M-ammai stresat puţin până am primitacces îndiscotecă –o construcţiedinplacaj şi stufpecareamochit-ocumamintratînVillage.Aveaosupersalăfărăluminănaturală,cuecrandeproiecţie,flip-chart,prelungitoare,internetwireless…multmaimultdecâtputeamsă-midorescîntr-unlocundesepoate ajunge doar cu barca… Ideea e că am făcut

o introducere scurtă şi am intratîn exerciţii. A fost ca şi cumaş fiapăsat pe “engage”. Am pornitacţiunea unei călătorii fantasticecares-aopritdoarînatreiazideworkshop.Poatecăamoferitcevadaramprimitmultmaimult.Amînvăţat să joc “Mafia” şi “Boltz”…Am învăţat să dau buna ziuabrotăceluluiverdecaremăaşteptaîn fiecare dimineaţă pe pervaz.Am învăţat că duşurile comunepot fi foarte curate. Am învăţatsămăplimb lejerprintrecâinicutoatecaînprimeleoremureamdefrică.Am învăţat ce înseamnăsăîmpărtăşeştipărericomunedespreatenţia îndreptată spre pacient şicesă-ispununuiompentrucareautocontrolul contează. M-ambucuratsă facpartedinPinguiniiBleumarin. Am învăţat cum e să

facibaieînmarecândsuntvalurimari,ceînseamnăoformareLemarkşimultelucrurinoidelacurajoşiiendodonţi. Am învăţat săprimesc şi sămăbucurdetoatelucrurilefrumoasepecaremile-aţiscris larundafinaladefeedback. La sfârşitul celei de-a treia zile am făcut osuper plimbare cu barca în Rezervaţie. Am admirattoatepăsărileaceleaminunate:lebede,pelicani,lişiţe,stârci,cormoraniavândsenzaţiacăaicis-aadunattotpăsăretuldepe lumeaasta.Amprimit şiun soidepremiudelapescariicareconduceaubărcile.Laple-

fructe dIn delta

4

Page 7: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 8: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

tineret

care,amopritîntr-unlocundeerauadunatecapeopajişteplutitoarenişteplanteasemănătoarenuferilor.Cândle-auridicatdinapăamvăzut,întretulpinăşirădăcină,labazafrunzelor,niştebulbimaro.Pescarulnostrui-adesprinsuşor,apoialuatcuţitulpescărescşi i-a crăpat în două după care mi-a întins miezulalb.”FructedeDeltă”mi-aspus,“gustaţi”.L-amprivitcircumspectădar nuputeam să ratez aşao chestienouăşiîntr-osecundăm-amtrezitmestecând.Aveaun gust asemănător cu un sâmbure de caisă, uşordulce, uşor astringent şi cuo aromădenisip – eracevaplăcut–greudedescris. Acum,cândîmiamintescscena,îmidauseamaca înaceastăvară,ammuşcatdinFructeleDeltei şiam simţit gustul împlinirii, al faptului că am primitşi amdăruit fiecare tot ce aveammai bun în acelecâtevazile.Şiaşacumvăspuneam,euvădDentalSurfcapeunfilmserial.Înepisoduldinacestan,amju-

catfiecarerolulnostru.Laanulpoatesevorschimbaprotagoniştii, scenariul, regizorii dar spiritul rămâneacelaşi.ŞicineafostodatălaDentalSurf,sesimtelibersăaluneceprintreideişiacţiunicaunsurferprintrevaluri.

Călătorie plăcută şi vânt în velă!Cu drag: Sanda

fructe dIn delta

6

Page 9: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 10: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

tineret

S-a încheiatşiDentalSurf-uldinacestan.PefalezadinTulceaneîmbrăţişamşineluamrămasbun,douăzeci de prieteni care în urmă cu o săptămânăeramdoarniştenumepeolistă,niştenecunoscuţi.Iaracumcufoartemaregreutateneputeamreîntoarceacasă,capulfiind încă întorsspreei.Fiind laa treiaparticiaparescenaîmiecunoscută,dartotnuîmivinesăcredcăerealceseîntâmplă. Celedemaisusparsănuaibăniciolegăturăcuo“scoalădepoliticăprofesională”,cumesteintitu-latDentalSurfuldelaînfiinţare.Trebuiesăînţelegemaicifaptulcăpoliticaprofesionalaareunsensmultmaicuprinzător.Iaranulacestaaluatformacomunicării,subtoateformeledecarenelovimînactivitateadezicuzi.Potsăremarccăanulacestaafostprimaediţie“100%” de politică profesională: ce vreau să spunestecăniciotemănuaabordattehnicişimanoperedentare-ceeaceafostpentrucâţivaonemulţumire-daracesteaîşiaumaibineloculîncadrulunoreve-nimentespecialdedicate.Infelulacestane-ampututmaibineconcentrape temapropusă, chiardacă înfinaltoatediscuţiiles-auînvârtittotînjurulproblem-aticiipacienţilorşicabinetului,aceastaerainevitabilşideaşteptat. Greutăţileacestuian“decriză”launmomentdataupussubsemnulîntrebăriiexistenţaceleideaV-aediţii,darDentalSurfulareuşitsătreacăcubine.Nus-arfiîntâmplataceastafărăentuziasmulşiaju-torulparticipanţilorşilectorilor,cutoţiitrecândpestediversele impedimente şi reuşind împreună sădămviaţăacestuieveniment.Aşvreasămulţumesctutu-rorpentruaceasta,aiciunmareaportaavutcolegaCarmenAlbu,vicepreşedinteleAMSPPRcoordonatoraldepartamentuluitineret,cares-a implicatactiv inorganizare,anulacestafiindşiîntreparticipanţi. Importantestecăne-amîntâlnitcutoţiişiamfost împreunădin24până în30august laDolphinCampingdincadrulGreenVillageSfântuGheorgheînvăţândlucrurinoidesprecomunicare,temaaleasăpentruanulacesta.

Nu-ivoienumerapetoţiaceştioameniextraordinaripecarei-amîntâlnitdeşiîipăstrezpetoţiininimă.DaraşdorisăadresezmulţumirilemelespecialecolegeiSandaDanciu,ceacarene-aintrodusîncomunicareprin perspectiva programării neuro-lingvistice - Unconceptnoucarenepoateschimbaviaţa.IarlegatdeaceastatotonoutatecaresuscităfoartemareinteresînStateleUnite,darnunumai, coachingul (“antre-nament” in lb.engleza)şidentalcoachingul.Acestasereferălaantrenareaminţiinoastrepentruadaunrandamentmaibunşiaaveaoeficienţăsporităînac-tivitateadorită.Celetreizilededicateacestorsubiectaufostpreapuţinefaţădeinteresulcreat. Celde-aldoilea“lector”sprecareseîndreaptămulţumirile mele, dr. Razvan Cîrligeanu, a abordatcomunicarea mai degrabă subliminal, demonstrân-du-ne experimental că nu e aşa de greu să comu-nici dacă vrei şicare ar fi avan-tajele reciproceale comunicării.A b o r d a r e ai n t e r a c t i v ăfolosită ne-aacaparat pe toţişi ne-am lăsatprinşi fără săvrem într-un jocpecarel-amluatfoarte în seriosîn final. Astfels-auscursfărăsăne dăm seamaşi ultimele douăzile de activitatealeDentalSurfului,încares-amaidiscutatşidespreEMC-uridintr-onouăperspectivă,ceaalumiihiper-informatizateîncaretrăim.Trebuiesăţinemcontdeavalanşadeinformaţiilacaresuntemsupuşi,iardincauza vitezei cu care progresează ştiinţamulte dininformaţii ajungperimate la noi. Pentru a face faţălacantitateadeinformaţiişiaputeasălediscernempe cele folositoare trebuie să ne păstrăm minteadeschisăşisăavemcanaledecomunicarecucâtmaimulţioameniinteresaţideaceleaşilucruricanoi. Iar asta nu e tot despre ce s-a întâmplat laDentalSurf: pentru că eram la îmbinarea Deltei cuMarea,laSfântuGheorghe,erapăcatsănufiprofitatdeacestlucruşiamfostşilaplajă.Aiciseîntâmplăunlucrupuţinstraniu:mareaareplajacunisip,valuri

“efectul dentalsurf” sau “Prietenii Pe cAre nu i-Ai cunoScut incă”

8

Page 11: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

tineret

coordonator DentalSurf 2009Ştefan AnCA

înspumate, alge, dar gustul apei este dulce dato-ritaDunăriicaresevarsă la500demetridepărtare.Şipentrucămareaerala20minutedemerspejossaula5minutecutrocariciul-ocombinaţieîntreuntractorşiotrăsură:)-aiciamfostcelmaidesîntim-pul orelor de relaxare de dupămasă. Demulte oridiscuţiileaucontinuatşiînaerliber,întreunvoleipeplajăşiobaiedevaluri. Şi cum Sfântu Gheorghe înseamnă şi DeltaDunării,rezervaţienaturalădinpatrimoniulUNESCO,unadindupămeseafostrezervatăuneiplimbăricubarca (bărcile) în care amputut admira frumuseţileDeltei,adicăînprincipalpăsări:pelicani,foartemultelebede, raţe, găinuşe de baltă, egrete, stârci şi omulţimedealtedenumiripecaredoarornitologiileştiu. Din păcate oamenii periclitează aceasta faunăprinincursiunilepreaapropiate;obunăpartedinceicareducturiştiiînrezervaţienurealizeazăcadoarprinrespectarearegulilorvormaiaveacearătaturiştilorîn

viitor, iarunmicbacşişprimitazipentrucâţivame-trimaiaproapedepăsăripoateînsemnaopierderetotalăînviitor. Sigur nu sunt eu cel în măsură să apreciezsuccesulDentalSurfuluideanulacestaşi îivoi lăsape participanţi să facă asta, dar cel mai importantestecăşianulacestalaDentalSurfamînvăţatcumsăcreştemcufaţasprecer. VreausăreamintesclafinalcădatorămideeaacestuievenimentcolegilornoştriGyurişiVladcăroralemulţumescîncăodatăşipeaceastăcale. Tradiţiaalegeriiunuinoucoordonatoralvii-toruluiDentalSurfdecătreparticipanţil-adesemnatpeRăzvanSavusăaibăaceastăonoare,înechipăcuMariusMihalache.Iifelicitpeamândoişileţinpumniipentrucănuesteomisiuneuşoară.Satisfacţiafinalămerităînsăeforturilefăcute.Viitorilorparticipanţi leurez succes şi le reamintesc căaici îi pot întâlnipeprieteniipecarenui-aucunoscutîncă...

“efectul dentalsurf” sau “Prietenii Pe cAre nu i-Ai cunoScut incă”

9

Page 12: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

tineret

Suntsite-urideinternet.Peacestesite-uri,euca utilizator al calculatorului şi internetului, îmi potcrea un cont de membru, devenind astfel parte acomunităţiirespective. De ce aş fimembru? Pentru că pot intra încontactcudiversepersoane,dindiversedomeniideactivitate,dinîntreagalume.Acestepersoanepotin-traîntr-ocolaboraredebusiness,orelaţiepersonală,orelaţiedecolaborarepediverseproiecte,putemgăsiprietenivechi,rudeetc.Deasemenea,neputempro-mova;neputempromovaactivitatea,organizaţia şiinstituţiadincarefacemparte.Putemsăneexprimămgândurile. Comunităţilevirtualecâştigădinceîncemaimult teren şi datorită faptului că realitatea anului2009ne împiedică sămai socializăm ieşind în oraşsaulaoşezătoarecuprieteniişivecinii,capevremuri,retrăgându-ne în spatele unui ecran de computer,atât în timpul lucrului cât şi în timpul liber. Despreavantajele şidezavantajeleacestuigest sepotdez-batemultepagini,darnuacestaestemotivulacestuiarticol.

del.IcIo.usDomeniudeinteres:general,aspecteimportantecarepotfisalvate,semnedecartecepotfipusesiapoipotfi

partajatecuprieteniiSite:http://delicious.com

twItterDomeniu de interes: general,

micro-bloguri,RSSPeste44.500.000deutilizatori

Site:http://twitter.com/

lInkedInDomeniudeinteres:înprincipalbusiness

Peste50.000.000deutilizatoriSite:http://www.linkedin.com/

facebookDomeniudeinteres:generalPeste300.000.000deutilizatoriSite:http://www.facebook.com

flIckrDomeniu de interes: reţea legatădetotceeaceînseamnăfotografie,partajarefotografii,comentariiPeste32.000.000deutilizatoriSite:http://www.flickr.com/

HI5Domeniudeinteres:general,pop-ularinIndia,Portugalia,Mongolia,Thailanda,România,Jamaica,Africa

Centrală,AmericaLatinăPeste80.000.000deutilizatoriSite:http://www.hi5.com

MySPAceDomeniudeinteres:generalPeste260.000.000deutilizatoriSite:http://www.myspace.com/

ce Sunt coMunităţile VirtuAle?

Iată câteva exemple de comunităţi virtuale:

10

Page 13: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

agora

PrinaceastăpetiţiesolicitămColegiuluiMedicilor Dentişti din România să reconsiderepolitica prezentă de sancţionare a medicilor ce îşiexprimăopinialiber,politicăcenunereprezintă. Urmărind activitatea conducerii CMDR dinultimul timpconstatăm,cu surprindere şi regret, căea se axează, în primul rând, pe sancţionarea unorcolegicareauoatitudinecriticăsauoopiniecontra-dictoriefaţădeactivitateaCMDRdepânăacum.NoiconsiderămcaatribuţiileCMDR,conformstatutului,suntcutotulalteleşiprotestămîmpotrivasancţionăriiunoradintremembriisăipentrusimplumotivcăşi-auexprimatoopinie. Libertatea de expresie este consfinţită prinlegeînRomânia: ConformConstituţieiRomâniei:ARTICOLUL30-Libertateadeexprimare(1)Libertateadeexprimareagândurilor,aopiniilorsauacredinţelorşilibertateacreaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prinimagini,prinsunetesauprinaltemijloacedecomu-nicareînpublic,suntinviolabile.(2)Cenzuradeoricefelesteinterzisă.(3)Libertateapreseiimplicăşiliber-tateadea înfiinţapublicaţii. (4)Niciopublicaţienupoatefisuprimată.(5)Legeapoateimpunemijloace-lordecomunicareînmasăobligaţiadeafacepublicăsursafinanţării.(6)Libertateadeexprimarenupoateprejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară apersoanei şinicidreptul lapropria imagine.(7)Suntinterzisedelegedefăimareaţăriişianaţiunii,îndem-nul la război de agresiune, la ura naţională, rasială,de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, laseparatismteritorial sau laviolenţăpublică,precumşimanifestărileobscene,contrarebunelormoravuri.Convenţia Europeană pentru apărarea drepturiloromului şi a libertăţilor fundamentale - ARTICOLUL101.Oricepersoanăaredreptullalibertateadeexpri-

mare.Acestdreptcuprindelibertateadeopinieşilib-ertateadeaprimisaudeacomunica informaţiioriideifărăamesteculautorităţilorpubliceşifărăaţineseama de frontiere. Prezentul articol nu împiedicăstatele să supună societăţile de radiodifuziune, decinematografiesaudeteleviziuneunuiregimdeau-torizare.2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportăîndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unorformalităţi,condiţii,restrângerisausancţiuniprevăzutedelege,careconstituiemăsurinecesare,într-osoci-etate democratică, pentru securitatea naţională, in-tegritatea teritorială sau siguranţa publică apărareaordiniişiprevenirea infracţiunilor,protecţiasănătăţiisau amoralei, protecţia reputaţiei sau adrepturiloraltora, pentru a împiedica divulgarea de informaţiiconfidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şiimparţialitateaputeriijudecătoreşti. Democraţia înseamnăapărareadreptuluice-luilaltdeanufideacordcutineşinusancţionarealui! SuntemsolidaricucolegiinoştridinredacţiaViataStomatologicăsăucareşi-auexprimatdeschispropria opinie. Credem că toată această energie arputeaficanalizatăpentruridicareaprestigiuluiprofe-sieinoastre. Noi semnatarii acestei petiţii dorim ridicar-ea prestigiului medicului dentist (stomatolog) prinacţiunipozitiveşitransparenteşinuprinsancţionareacelorcareauopiniidiferite.

Textul petiţiei şi votul de susţinere vi-l puteţi exprima pe site-ul:http://petitiionline.ro/27/petitie-pentru-spri-jinul-libertatii-de-exprimare-in-medicina-dentara

Petiţie Pentru SPrijinul libertăţii de exPriMAre în MedicinA dentAră

11

Page 14: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

agora

Pentru dezvoltare tehnologică într-o lumeprofesională,concurenţialăestenecesarăperiodicofinanţare pentru investiţii care în marea majoritatea cazurilor este asiguratădin împrumuturi bancare.Modurile în care băncile tratează clienţii, de la în-ceput(delarealizareadocumentaţiei)câtşipepar-curssuntînmodfrecventinacceptabile,clientulfiinddesconsiderat, fără nici un drept, un fel de victimăsigură,fărăalternativedefinanţare,aflatlacheremulbăncilor,deveniteStat înStatsaumaimult,Supra-Stat. Prin 2005, acum numai câţiva ani era o singurăbancăpepiaţăcareacordaîmprumuturipentrucabi-netelemedicale,într-unmoddestuldesimpluşine-birocratic însă cu dobândă foartemare. În timp auapărutîncă4-5instituţiibancaredestatşi/saupri-vatecareauintratputernicpepiaţăpromovându-şiprodusul specific pentrumedici prin fluturaşi, ban-nere,paginipublicitare,viziteîncabinete,prezentărilamanifestăriprofesionale,siglepediferiteobiecte,etc. Din acest punct de vedere concurenţa că ar fitrebuit să fie benefică, relaţiile cu clienţii deveninddinceîncemaibune,aşacumseafirmăînslogan-eletuturorbăncilordegenul:„Neadaptămnevoilorclienţilor”,„Clientulestetotceneinteresează”,„clien-tulestestăpânulnostru”,etc…Defaptrealitateaunuiîmprumutbancareste invers…dupăcumveţi vedeadindescriereaurmătoarelorcomportamentebancareinadecvateşimizerabile.

reAlizAreA docuMentAţiei Laînceputtoţiangajaţiisauagenţiibăncilorsuntnumai lapte şi miere, prietenoşi, amabili, minimal-izândsaueludândsinistreledocumentaţiibirocraticecevorfisolicitate.Numaidemultcaînanul2005amavutnevoiedeuncreditdevaloaremodicăpentruo reparaţie curentă,economicănecesarăunui cabi-net amenajat în 1991.Am întocmit pe rând3dos-arecudocumentaţiepentru3băncidiferiteaicărorreprezentanţi m-au întâmpinat extrem de amabiliînprimelezilepentruca lapredareabibliorafturilordepeste5cmgrosimesărefuzecredituldintotfeluldemotivepenibile: fondul de reinvestire creat prinamortizăricurentenuconta,patrimoniuldemijloacefixealcabinetuluinuconta,posibilelegaranţiiipote-carenucontau,unpensionarcuopensieminimalăera mai credibil pentru creditare decât un cabinetmedical cu unmare rulaj de pacienţi şi cu un reg-istrude casă semnificativ; contadoarDeclaraţiade

venit pe anul anterior. Mai mult, angajate plictisitealeuneibăncim-auanunţatcăindiferentdedateledindocumentaţienuosăiasăscoring-ul…(grilădeevaluare realizată de un softist teoretician completneştiutoralspecificuluifinanciarşilegalalunuicabi-netmedical). În celedinurmăam identificatoaltăbancăcenuţineaseamadescoring-ulscience-fictioninaplicabilşiamînceputaltedemersuripentruunaltîmprumut. contrActul de îMPruMut Un contractbilateral a2firmeprivate îmi imag-inamcăesterezultatuluneinegocierifireştiîntrecele2părţi:glumiţi!Conţinutulcontractuluiîţiestebăgatsubnasşidacăvreisemnezişidacănularevedere,nusepoatemodificaniciovirgulă…Laînceputcelmaigreuafostsăprimescocopieacontractuluipentruaoputeacitiînlinişteacasălaocafea,contractcareerapăzitdeangajaţiibănciicamcaoValizăNuclearăsauuncomputercudateCIAsauKGB, secretomaniede celmaiprostgust şi înmodclarpremeditată, astfel încât clientul să semneze înnecunoştinţădecauzăuncontractgreudecitit,greude înţeles şipoatechiardeneînţelespentrucinevafără pregătire superioară lingvistică, economică şijuridică. Desprecontractsunt însădesemnalatproblememultmaigrave.Corpuldeliterăcucareesteredactatcontractulestegreucitibildacănuilizibilpentruunomnormal.Ammerscuunadintreacestepagini launoculistsăvăddacăpoatesăîmifacănişteochelarispecialicucaresăpotciti,erapreascumpaşacăamapelatlaolupă.Nupotapreciacucemărimedefon-turiafostscris,dacăexistăfonturimaimiciînword,dacăexistădocumenteoficialeînRomâniascriseculiteremaimici…Concluziaesteunasingură:micimeapremeditatăafonturilornusejustificăprineconomiadehârtie ci semotivează tocmaiprin intenţiade adescurajacompletclientuldeamaiciticeva.Termeniifolosiţi:Contractulfoloseştetermenispecificibancaride genul (exigibil, clearing, overdraft, VoiceTeller,contdormant,acreditiv,incasso,subrogare,regresie,contrapretenţie, cambii, avalizare, scontare,speze,bancă trasă,) asamblaţi în fraze pompoase în carevorbeştenumaidespredrepturilebănciişiobligaţiileclientului. Pentru înţelegerea textului a fost necesară con-tactarea unui pacient lingvist caremi-a explicat peîndeleteceşicumdarcareşielafostdescumpănitde termenii tehnici, astfel încâtm-amai lămuritunprieteneconomist caredepăşit şi elmi-a recoman-datunavocat.Înacestfeluntotalde4persoanecupregătiresuperioarădiferităaucamînţelesdesprece

(*) În atenţia tinerilor medici debutanţi şi nu numai

Medicul PriVAt şi băncile (*)

12

Page 15: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

agora

estevorbaîncontractdeşiînanumiteproblemeniciînprezentîncănune-ampusdeacord. Desigur că în corespondenţa clientuluimedic cuo bancă ar putea şi corpul medical să foloseascătermenide specialitate în frazedegenul : ”datorită interacţiunii antigenice între ribozomi şi mitocondri, nucleotidele nu pot satisface pretenţiile membra-nei citoplasmatice depolarizate aducând ca dovezi şi protestul axonilor dismetabolici şi a dendritelor în dezasimilaţie în urma lansării de bancă a unor lizo-zomi cu cromozomul y deficitar la nivelul informaţiei genetice numărul 235.675.521”

gArAnţii şi ASigurări Dacăvăimaginaţicăînsuşimijloculfixachiziţionatdin împrumutulde labancăconstituiegaranţia îm-prumutului,văînşelaţi.Garanţiilesuntconstituitedinoricefeldebunuri,inclusivimobile,alteledecâtbu-nurilenoucumpărate,lucrunefirescavândînvederecăoprevederedincontractspecificăfaptulcăbunulachiziţionatdincreditnuesteînproprietatepânălarambursarea completă.Despre asigurareabunuriloripotecatechiardacătoatemijloacelefixealecabinet-uluisuntasigurateînmodtradiţionaldeanideziledeunasiguratordetalieinternaţională,bancapretindeoasigurarelaonouăfirmădeasigurăriinterbancarăautohtonă, care să sporească veniturile băncii şi cu

primele de asigurare, nu doar cu dobânzile şi cucomisioanele,firmăcarepedealtăparteprinmoduldeconstituirecorporatistnuinspirănicioîncredereşiniciosimpatie

tratamente dIctatorIale dIn contracte Încondiţiilegeneraledeafacerialebăncilorsuntprevăzuteîntext(fărăechivoc)clauzeprincarebancaare toatedrepturile, iar clienţiiniciunul (aş vreacacinevasă trimităcopiialeunordocumentebancareîncaresăseprecizezebarem3drepturialeclienţilor).Dintre precizările sclavagiste celemai semnificativecităm: ●„bancapoatemodificaoriceclauzădincontract,oricândvaconsideraoportun”, ● „modificările pe dobânzi sau de contracte seanunţăclienţilorprinafişarelasediulbăncii”(lagaze-tadeperetecapevremuri,pecareclienţiiartrebuisăociteascăprobabilsăptămânal), ● „banca poate dezvălui datele personale aleclienţilororicărorentităţipublicesauprivatepecarele consideră potrivite intereselor băncii”, (de ce nuMafiei, Comorrei sau serviciilor de contrainformaţiialeunuialtstat?), ● „banca impune ca înregistrările convorbirilortelefonicebilateralesuntacceptatedecătreclientcaprobeînjustiţieînoricelitigii”(ştiamcăinstanţeledinRomânianuacceptă înregistrărileadusedepărţicaprobe), ●„bancapoatesănuexecuteinstrucţiunileprim-itedelaclientdacăleconsiderăfrauduloase„(fărăaseprecizacaresuntcriteriileobiectivedeevaluarealeuneifraude), ●„bancapoatedecideoricândlimitelesumelorcepot fi retrase în numerar”, (lăsând brusc clientul înincapacitatedea-şiplătiobligaţiileînnumerar) ●„bancapoate încetacontractul încazul încares-a dovedit clientul a fi implicat în operaţiuni despălareabanilor”(doveditdecine,deportarulbăncii,desecretarăşipececriterii?), ● „banca socoteşte în toate operaţiunile saleanul calendaristic format din 360 de zile” (băncilefuncţioneazăpeoaltăplanetă…), ● „banca are norme internede lucru care pot fianunţateclientuluipeparcurs” (când„vrea”muşchiilor), ● „banca are o practică internă care poate fianunţatăclientuluipeparcurs”(saucarepoatefine-anunţată,probabildupăaspectulfiecăruiclient…),

Medicul PriVAt şi băncile (*)

(*) În atenţia tinerilor medici debutanţi şi nu numai13

Page 16: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

agora

● „orice document al clientului pe care banca îlconsiderănecesarpoatefiobţinutdebancăpechel-tuialaclientului”(şifacturatprobabildupăuntimpcupenalităţideîntârziere), ●„oricaredreptacordatbănciideclientprincon-tractpoatefiexercitatdebancăladiscreţiasatotală” ●„înapărareaintereselorsalebancasevaalimentaoricânddincontulclientuluipânăla îndestulareasacompletă” (imaginea clasică a bancherului burtos,umflat(evident…îndestulat!)şiinumanafostseparebineconcepută…)(statul absolutist şi totalitar, fascist, terorist sau co-munistesteunmiccopilfaţădemodulîncarebancastriveşteclientul).

răSPundereA băncii Pentruprejudiciilecauzateclientuluidincauzedeforţămajoră explicaţiile forţeimajore aşa cumesterecunoscutăeaoficialbancanuesterăspunzătoare,fiindocutumăpentrucazuridegenul:naţionalizare,expropriere, răscoală, insurecţie, revoluţie, acţiuniviolente, armate, lovitură de stat, acte de terorism,incendiu, inundaţie, cutremur, ciocnire cu unmete-orit,etc.Oîncadrarenouăapareîncondiţiilecontrac-tuale,şianumeînlăturareaîntotalitatearăspunderiibănciipentrupagubeleaduseclientuluiîncazdecazfortuit: cazul fortuit înseamnă pentru bancă de ex-emplucădereadecurentelectric(băncilenuauauzitdesurseleUPScaremenţinenergiaelectricăinclusivpentruaeroporturisauprobabilnudispundefondurisuficiente…). Caz fortuit este şi căderea unei reţeledecomunicaţii, (ca şi cumarexistao singură reţeamonopolistădecomunicaţiisaubancaşi-arpermitedoaruna!). TratamentulostilcuclienţiiexistenţiAceleaşiper-soanecarelaacordareacredituluieraunumailapteşimiere,înrelaţiileulterioarecuaceiaşiclienţicarevincunelămuriri,întrebări,solicitărideclarificăriaunorpretenţii noi ale băncii tratează clienţii înmoddis-tant, superficial doar pentru a scăpa de ei. Clientulesteminimalizat,elestedoarunfraierbundeplatăcaretrebuiesăexecutestânddrepţi toateaberaţiilenouapăruteşinespecificateîncontractuliniţial.Astfeldeadevărateabuzurisereferăla: ●anunţareatelefonicăamodificăriidobânzilorşi/saucomisioanelor,

● solicitarea urgentă de documente necesare„alaltăieri”, ●actualizăridedatealeclientuluiîntermenscurtde1-2zile, ● refuzul încasării ratelor de funcţionari bancarisculaţimahmuridimineaţa, ● necunoaşterea legislaţiei în vigoare după carefuncţioneazăclientul, ●încadrareanelegalăaclientuluiînalteformedeorganizarejuridică, ●lipsaderăspunslacorespondenţaoficialădepusăcunumărdeînregistrareaclientului,etc.,etc.

Pentru cei care doresc o înţelegere suplimentară a opresiunii băncilor asupra individului şi a societăţii le recomandăm vizionarea filmelor documentare „Zeitgeist 1” şi „Zeitgeist 2” ce se puteau descărca gratuit la un moment dat de pe internet şi despre care autorii afirmau în generic „Multiplicarea şi dis-tribuirea acestui film nu este interzisă ci dimpotrivă este recomandabilă”.

Medicul PriVAt şi băncile (*)

autordr. Voicu a. david

(*) În atenţia tinerilor medici debutanţi şi nu numai14

Page 17: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

fdi

recoMAndări Pentru Studiile clinice

cu materIale restauratIve

istoric Criteriul pentru evaluarea clinică a materialelor restaurative (criteriul ‘Ryge’, sau „Serviciile de Sănătate Publică ale SUA”) au fost publicate la începutul anu-lui 1970.Oricum, de atunci au fost făcute numeroase modificări la aceste criterii într-un mod necoordonat şi ca urmare materialele restaurative s-au îmbunătăţit în mod considerabil. În consecinţă este recomandabil un nou sistem de protocol clinic al evaluării.

declaraţie• Costul ridicat al studiilor clinice al materialelor restaurative necesită modele care sunt standard-izate, cantitative, sensibile, fiabile şi valide.• Testele clinice sunt necesare, atât într-un me-diu academic, în scopul de a obţine noi mate-riale şi tehnici ( “ studii de eficacitate “) şi într-un mediu pe bază de practică pentru a evalua performanţele acestora în condiţiile “ de teren” ( “studii de eficienţă”).• Înainte de efectuarea unui studiu clinic trebuie să fie obţinută o aprobare etică adecvată.• Criteriile biologice, funcţionale şi estetice ar trebui să fie evaluate pentru o perioadă de timp adecvată• Analiza statistică ar trebui să includă preved-eri pentru restaurări imposibil a fi evaluate, de exemplu, prin utilizarea analizei supravieţuirii (tabelul de durată) • FDI recomandă ca cercetările pe materiale dentare restaurative să folosească modele de studii relevante şi criterii de evaluare publicate în literatura de referinţă

SponsorprincipalAMSPPR

declArAţii Fdi

15

Page 18: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 19: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 20: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

fdi

cAriile lA SuPrAFAţA rădăcinii lA Adulţi

Introducere Caria de rădăcină poate fi definită ca o leziune care este iniţiată sau se extinde pe partea apicală a dintelui la joncţiunea ciment- smalţ. Ea apare mai ales la suprafeţele expuse de rădăcină şi în stadii incipiente poate fi caracterizat prin înmuierea suprafaţei şi modificări de culoare, fără ruperea suprafeţei. Este mult mai răspândită în rândul adulţilor în vârstă, din cauza multor factori predispozanţi, inclu-siv recesiunea gingivală, abraziune suprafeţei dintelui, medicaţie indusă de hipofuncţia glandelor salivare (care reprezintă cel mai mare factor de risc), declinul cognitiv, o crescută co-morbiditate medicală, reducerea dexterităţii manuale şi o îngrijire orală compromisă.

Datorită unei mai mari durate de viaţă şi de retenţie mai mare a dinţilor comparativ cu generaţiile anterioare, cariile de rădăcină au devenit o problemă semnificativă pentru adulţii în vârstă. Cea mai mare incidenţă şi prevalenţă a cariilor de rădăcină este evidentă în unele comunităţi unde trăiesc adulţi în vârstă şi a rezidenţilor din casele de bătrâni, în spe-cial a celor cu demenţă şi condiţii neurologice. Ca ur-mare, există asocieri semnificative de sănătate, calitate a vieţii şi probleme economice asociate cu cariile de rădăcină.

declArAţiePrevenţia (primară şi secundară)

• Identificarea factorilor de risc la nivel indi-vidual • Asigurarea unui diagnostic precis a cariilor de rădăcină • Acordarea de sfaturi privind igiena orală şi periajul corect • Prescrierea de regimuri terapeutice adecvate, cum ar fi pastă de dinţi, gel, lacuri cu fluorizare ridicată (de exemplu, 5 000ppm)

• Prescrierea, dacă este cazul, de clorhexidină (ca apă de gură, spray, gel sau lacuri), alte an-tiseptice similare, şi / sau produse de reminer-alizare cu calciu phosphopeptid-amorf calciu-fosfat (CPP-ACP), • Dacă este necesar, prescrierea de regimuri de a stimula fluxul salivar, cum ar fi guma de meste-cat, cu sau fără includerea de ingrediente active (de exemplu, clorhexidina, xilitol, CPP-ACP), supt bomboane fără zahar, pastile tamponate de citrice / comprimate de fructe, folosirea me-dicamentelor colinergice sistemice (de exemplu, pilocarpinǎ / cimeviline, cu monitorizarea efect-elor adverse) • Luaţi în considerare prescrierea înlocuitorilor de salivă, cum ar fi gelurile, spray-uri si lichide, cu plasarea in jurul protezei, precum şi asupra danturii şi a ţesuturilor orale moi • Examinarea pacienţilor pe un program adec-vat la nivelul lor de gestionare a riscurilor

• În funcţie de profunzimea şi extinderea lezi-unii, gestionarea poate include remineralizarea, îndepărtarea de ţesut moale, restaurarea sau extracţia • Principalul scop trebuie să fie remineraliza-rea • Îndepărtarea cariilor cu ajutorul instru-mentelor de mână, completată cu sisteme de îndepărtare a cariilor chimio-mecanice, poate fi adecvată pentru grupuri specifice de pacienţi • Exista unele dovezi că cimentul sticlă-ionomer (modificat convenţional sau răşină), poate fi materialul ales pentru restaurarea cariilor de rădăcină, mai ales în cazul în care acestea sunt sub-gingivale.

declArAţii Fdi

18

Page 21: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

Paginajuridica

ordinul MiniSterului Sănătăţii cu PriVire lA

AutorizAtiA SAnitAră de FuncţionAre 1030 / 2009

AutorizAreA SAnitAră A Funcţionării cAbinetelor de Medicină dentAră în bAzA declArAţiei Pe ProPriA răSPundere A rePrezentAntului legAl Al cAbinetului, înconforMitatecuorDinulnr.1030/2009eMisDeMinisterulsănătăţii

teMei legAl şi SFerA de APlicAre Ordinulnr.1030/2009privind aprobarea procedurilor de regle-mentare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, constru-ire şi pentru funcţionarea obiec-

tivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei,emisdeMinisterulsănătăţii,publicat înM.Of.,P. Inr.603 /01.09.2009, instituieproceduraautorizăriisanitareafuncţionăriicabinete-lordemedicinădentarăînbazadeclaraţieipepropriarăspundereareprezentantuluilegalalcabinetului. Cabineteledemedicinădentarăintrăînsferadeaplicareaacesteiproceduriîntemeiulprevederilorart.5dinOrdinulnr.1030/2009carestipuleazăcăaceastăprocedurăseaplicătuturorpersoanelorfizicesaujuridicecaredesfăşoarăunadintreactivităţilecu-prinse înanexanr.2 (anexelefiindparte integrantădinrespectivulordin).Anexanr.2conţinelistaactivităţilorcareseautorizeazăînbazadeclaraţieipepropriarăspundere.Activităţiledeasistenţăstomatologică–codCAEN:8623–suntcuprinseînaceastăanexă. Rezultăcucertitudinecăautorizareasanitarăa funcţionării cabinetelor de medicină dentară, in-diferent de forma legală de organizare (cabinetmedical individual – fără personalitate juridică orisocietate comercială cu obiect unic de activitate –persoană juridică)seobţine înbazaproceduriisim-plificatebazatăpedeclaraţiapepropriarăspundereatitularului/reprezentantuluilegalcăsuntîndeplinitecondiţiile igienico-sanitareprevăzutede actele nor-mativeînvigoare. deFiniţie şi Procedură Autorizaţia sanitară de funcţionare estedefinită înart.1 lit.gdinO.nr.1030 /2009caacttehnicşi juridiceliberat înscrisdecătreautoritateacompetentă (autoritateade sănătatepublică laniv-el local şi serviciile din cadrulministerelor cu reţeasanitarăproprie),princaresuntstabilitecondiţiileşi/sauparametriidefuncţionareaiuneiactivităţiexis-tente(respectivactivităţideasistenţăstomatologică)în obiective de interes public de conformare lanormeledeigienăşisănătatepublică. Activităţiledeasistenţăstomatologicătrebuie

săfieautorizatesanitardatoritărisculuideexpunerelafactorifizici,chimici,biologicietc.pecareîlprezintă,scopulproceduriideautorizaresanitarăfiindtocmaiceldeprevenireasituaţiilorcarearputeadeterminaîmbolnăvireapopulaţiei. Proceduraautorizăriisanitareafuncţionăriiînbazadeclaraţieipepropriarăspundereesteprevăzutălaart.2alin.2lit.adinO.nr.1030/2009şidefinitălaart.3alin.1dinacelaşiactnormativcafiindproce-duraadministrativăprincareautoritateacompetentăînregistreazădeclaraţiapepropriarăspunderereferi-toarelarespectareareglementărilorlegaleincidentedomeniuluişiesteînştiinţatăşisolicitatăpentruveri-ficareaconformităţii. Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a şi bdinO.nr.1030/2009pentrusolicitareaautorizaţieisanitaredefuncţionareînbazadeclaraţieipepropriarăspunderesuntnecesareurmătoareledocumente:

a) cererea de autorizare conformmodeluluiprevăzutînanexanr.3laO.nr.1030/2009(fărăa fi necesarădocumentaţia cerutăpentru a fianexatălacerere); b)declaraţiapepropriarăspunderesemnată,dupăcaz,dereprezentantullegal–administra-torulsocietăţii sautitularulactivităţii,conformmodeluluiprevăzutînanexa4b.

Atragem atenţia asupra faptului cămodeluldecereredeautorizareprevăzut înanexanr.3esteunic atâtpentruprocedura simplificatăaautorizăriifuncţionării sanitare în baza declaraţiei pe propriarăspundere,câtşipentruproceduraautorizăriisani-tareafuncţionăriiînbazareferatuluideevaluare. Prinurmaredocumentaţiaprevăzutăînacestmodeldecererepentruafianexatădecătresolici-tant nu este necesară în cazul procedurii simplifi-cate incidentă cabinetelor medicale şi demedicinădentară. Facemaceastăafirmaţiedeoareceart.10alin.1 din O. nr. 1030 / 2009 prevede că aceste docu-mentesuntnecesareîncazulproceduriideautorizaresanitară în baza referatului de evaluare, procedurăcareîndomeniulmedicalseaplicănumaiunităţilorde asistenţămedicalăspitalicească.Dealtfelarfinegatăînsaşi raţiunea pentru care a fost instituită proce-durasimplificatăîncazulîncarearfisolicitatetoateaceledocumenteprecumdosartehnic,schiţeetc.iardeclaraţiapepropriarăspunderearfideprisos. Aşadar cererea de autorizare a funcţionării

Luciana Mihai

19

Page 22: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

Paginajuridica

ordinul MiniSterului Sănătăţii cu PriVire lA

AutorizAtiA SAnitAră de FuncţionAre 1030 / 2009

împreună cu declaraţia pe propria răspundere setransmitautorităţiidesănătatepublicălanivel localpeacăreirazăteritorialăseaflăcabinetul,respectivpunctul de lucru, deoarece potrivit reglementărilornormative,pentrufiecarepunctdelucruseelibereazăseparatcâteoautorizaţiesanitarădefuncţionare(art3dinNormaprivindstructurafuncţionalăacabinete-lormedicaleşidemedicinădentară,aprobatădeO.M.S.P.nr.1338/2007). Art.5alin.3dinO.nr.1030/2009stabileştecă autoritatea competentă eliberează autorizaţiasanitarădefuncţionareînbazadeclaraţieipepropriarăspundereşiîntermende30dezilepersonaluldespecialitatedesemnatverificăobiectivulpentruacon-stataconformitateacunormeledeigienăşisănătatepublicăşi/saualtereglementărilegale. Potrivit art. 5 alin. 4 şi 5, în cazul în care înurma verificărilor se constată neconfomităţi, înfuncţiedegravitateaacestoraşigradulderiscpentrusănătateapopulaţieiseacordăuntermendereme-dieredemaximum30dezileşisecomunicăacestlu-crusolicitantului.Dupăexpirareatermenuluiacordatpentruconformareseefectueazărecontrolulşinumai începândcuacestmomentdacăseconstatăcămaiexistă vreo neconformitate aceasta se sancţioneazăcontravenţional în conformitate cu legislaţia învigoare. Înbazaart.8eliberareaautorizaţieisanitarede funcţionareînbazadeclaraţieipepropriarăspunderese realizează în termen de maximum 20 de zile lucrătoaredeladepunereacereriişiadeclaraţiei.

coSturi, VAlAbilitAte şi AnulAreA AutorizAţiei Art.4alin.4dinO.nr.1031/2009prevedecăpentruautorizareasanitarăînbazadeclaraţieipeproriarăspunderenu se percep tarife. Aşadar această procedură simplificată nuimplică niciun cost pentru serviciul public de au-torizareefectuatdeautoritateacompetentă. Dinprevederileart.14alin.1dinO.nr.1030/2009rezultăcăautorizaţiasanitarădefuncţionareacabinetelordemedicinădentarăestevalabilăcâtăvremenus-aumodificatcondiţiilecareaustatlabazaemiteriisale. În situaţia în care există o schimbare a condiţiilorceaustatlabazaemiteriiautorizaţieisauacerinţelorstabiliteprinreglementărinormativeulte-rioare,oriîncazulexpirăriitermenuluidevalabilitatese procedează la revizuirea autorizaţiei sanitare defuncţionare.

Potrivitart.15dinO.nr.1030/2009,încadrulprocedurii de revizuire, titularul autorizaţiei sani-tare de funcţionare va informa în scris autoritateacompetentăşivareluaproceduradeobţinereauneinoiautorizaţii,adicăvadepuneonouădeclaraţiepepropriarăspundereînraportcunoilecondiţiicesuntîndepliniteînfapt. Anulareaautorizaţieisanitaredefuncţionarepoate fi efectuată de către autoritatea competentănumaiîncazurileprevăzuteexpresşi limitativlaart.16alin.1lit.a)–d)dinO.nr.1030/2009:

a)funcţionareaînaltecondiţiidecâtceleexis-tenteladataautorizării;b) neîndeplinirea condiţiilor asumate prindeclaraţiapepropriarăspundereşinerespect-areatermenelorprogramuluideconformare;c) neremedierea deficienţelor care pot aduceatingeresănătăţiipublice,d)funcţionareaunităţilorcuîncălcarearepetatăanormelorlegaledeigienă.

Anulareaautorizaţiei sanitarede funcţionarepoatefiefectuatănumaidecătrepersonaluldespe-cialitate desemnat (definit ca personalul desemnatdincadrulunuianumitserviciu,conformatribuţiilorspecifice) în cadrul autorităţii competente numai în conformitatecureglementărilelegale. În cazul în care titularul autorizaţiei anulateapreciază că anularea respectivei autorizaţii a fostdispusăcuîncălcareaprevederilorlegalepoatecon-testaaceastămăsurăpecalejudiciară. SeimpuneprecizareacănoutateaadusădeO.nr.1030/2009nuesteunaabsolutădeoarecepânălaemitereaacestuiordin,instituţiaautorizăriisanitaredefuncţionareacabinetelordemedicinădentarăînbazadeclaraţieipepropriarăspindereerastipulatălaart.2dinNormaprivindstructurafuncţionalăacabi-netelormedicaleşidemedicinădentarăaprobatădeO.M.S.P.nr.1338/2007. ActualmenteacestarticoldinNormaprivindstructura funcţională a cabinetelor medicale şi demedicinădentarăafostabrogatdeO.nr.1030/2009,instituţiaacestuitipdeautorizarefiindreglementatădeO.nr.1030/2009. Elaborareaunitarăaunuiactnormativîndo-meniu–O.nr.1030/2009–creazăuncadrulegalspecificşiunitarcabinetelormedicaleşidemedicinădentarăprinreglementareaproceduriideautorizaresanitarăînbazadeclaraţieipepropriarăspundere.

20

Page 23: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

Paginajuridica

doSArul nr. 12697 / 301 / 2008

Având ca obiect cererea de consta-tare a dizolvării persoanei juridice AMSPPR,a fost soluţionat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă de instanţa competentă a Tribuna-luluiBucureştiinsensulrespingeriirecursuluicanefondat. Aceasta înseamnă că procesul a fostcâştigat de AMSPPR, care a avut calitatea depârâtă, respectiv intimata-pârâtă în acest dosar. ConsecinţacâştigăriiacestuiprocesdecătreAM-SPPRînprimainstanţăşiînstadiuderecursesteaceeacăasociaţianaţionalăîşicontinuaexistenţaşi activitatea în acord cu prevederile legale şistatutare. Reamintimcăacestprocesafostdeschisîn numele AMSPPR - Filiala regională ArdealNordînbazasemnăturiidr.AldicaRodica,fostăpreşedintă demisionară a filialei şi exclusă dinAMSPPRînbazaproceduriistatutare. Prin introducerea acestui proces pe ro-lul instanţei de judecată s-a cerut dizolvareaasociaţieinaţionaleAMSPPRînîntreguleişiprel-uareapatrimoniuluidecătreoasociaţieînfiinţatăanultrecutdecătredr.AldicaRodica,dr.RamonaAminaPopovicişidr.DemeterDiana(fostemem-breAMSPPR)şiintitulatăînmodconfuz“AMSP-PRArdealNord.” Prinsoluţiadatăinstanţanuapermisacestlucru.AMSPPRnuafostdizolvată,cicontinuăsăexistepentrutoţimembriisăi!

doSArul nr. 14989 / 211 / 2008

Având ca obiect cererea de anulare ahotărâriidedizolvareafilialeiArdealNordaAM-SPPRafostsoluţionatprin hotărâre definitivă şi irevocabilă de instanţa competentă a Tribu-nalui Cluj în sensul respingerii recursului ca nefondat. Aceasta înseamnă că instanţa de judecată a decis anularea hotărârii AGR a FR Ardeal Nord având ca obiect dizolvarea FR Ar-deal Nord şi preluarea patrimoniului acesteia de către asociaţia – clonă înfiinţată anul trecut de către dr. Aldica Rodica, dr. Ramona Amina Popovici şi dr. Demeter Diana (foste membre AMSPPR) şi intitulată în mod confuz „AMSP-PR Ardeal Nord.” ReamintimcăacestprocesafostiniţiatdecătreuniimembriaifilialeiArdealNordaAMSPPRîmpotrivafosteiconduceriafilialei(ceoaveacapreşedinteinterimarpedr.RamonaAminaPop-ovici,dupădemisiadr.AldicaRodicadinfuncţiadepreşedinte)pentruaseanulahotărâreadedi-zolvareafilialeicafiindnelegalăşinestatutară.Ceeaceaşidecisinstanţaatâtînstadiuljudecăţiipefond,câtşiînstadiuderecurs. Aşadar putem afirma că acest proces afostcâştigatdecătretoţiaceimembriAMSPPRcaredoresccafilialaArdealNordsăexiste!

inFo ProceSe SoluţionAte deFinitiV

ProceSe câştigAte de AMSPPr

21

Page 24: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

recenzie

bIografIa laureateI Născutăpe17august1953,în satul şvab Niţchidorf,judeţulTimiş,aurmatstudiilede germanistică şi de limbăşi literatură română la Uni-versitatea din Timişoara, înperioada 1973–1976 , HertaMuller,careatrăit34deaniînRomânia,esteconsideratăde ani de zile cel mai bun poet contemporan de limbăgermană.Insatulnatal,vesteas-aaflatimediat, iarmân-driaşibucuriaaupusstăpânirepeconcetăţeni.Intinereţeasaautoareaafostapropiatădeogrupareascriitorilordelimbă germană, considerată de regimul socialist drept oadevăratădizidenţă.Dupărefuzulcategoricdeacolaboracusecuritatea,HertaMullerafosttrimisăînproducţie,fiinddatăafarădinpostuldetraducătoarepecareîlaveaîntr-ouzină.Scriitoareaesteapreciatăînlumealiterelorgermanepentrufelulîncareadescriscudetaliideosebiteviaţadezicuziînceamairetrogradădictaturădetipstalinist.Herta Muller a emigrat in 1987 în Germania Federalăîmpreunăcusoţulei,scriitorulRichardWagnerdeterminatădecenzuracareîiretezasecompletdrepturiledepublicaredupăcriticarealiberăaregimului.Experienţa trăită sub regimul dictaturii ceauşiste a repr-ezentat în timp principala ei sursă de inspiraţie. CărţileHerteiMullerspunpoveşti foarteadevăratedesprereali-tateapoliticăistorică,darofacîntr-unlimbajpoeticsuperbpecarenu-lmaimânuieşteniciunaltautorcumăiestriaei Cotidiene caNeue Zurcher Zeitung sauDieWelt i-auconsacratampleeditoriale,iarprestigioasarevistăliterarăTEXT+KRITIK, ce editează numere monografice dedicateexclusivvârfurilorliteraturiigermanesimondiale,i-adedi-catCaietul155/2002.De ladata stabilirii ei înGermaniaa fostdistinsăcunu-meroase şi importante premii germane şi internaţionale,printrecare„RicardaHuch”,1987,„Kleist”,1994si„JosephBreitbach”, 2003; Premiul european „Aristeion”, 1995, şicelinternaţional„IMPACDublin”LiteraryAward,1998.Din1999afostnominalizatădinparteaGermanieipelistadepropuneripentruPremiulNobel.

oPerA AutoAreiTitluriînlimbaromânălaEdituraPoliromauapărut:„Regelese-nclinăşiucide”,(2005),„EstesaunuesteIon”(conţineCD),(2005)şi„Animalulinimii”,(ediţiaaII-a,2006)„Animalulinimii”esteunromanpremiatîn1998cupresti-giosulInternaţionalIMPACDublinLiteraryAward.„EstesaunuesteIon”–esteunvolumdepoeziifolosindtehnicadecupajului şi colajului, cu influenţesuprarealistefiindprimacartescrisăînromânăaautoareidelaplecareain1987inGer-mania.„Regelese-nclinăşiucide”apărutîn2003înGermania,cu-

prindeoselecţiedenouătextecareseconstituie într-unprozăautobiografică, formatdin texte literaredeomareforţăsugestivă,referindu-se,directsiindirect,laperioadatrăitădeHertaMuller inRomâniaanilor ’70si ’80,ai to-talitarismului.ObservareastrictăapersoaneideSecuritate,inducerea sistematică a fricii, distrugerea relaţiilor dintreoameni,climatuldesuspiciunepermanentăsuntdescrisedeautoarecuinteligenţăşicuputereauneiradiografii.

deSPre PreMiul nobelPremiul Nobel este o aspiraţie veche a lumii literareromâneşti.NichitaStănescuşiMarinSorescuaufostpropuşiîn anii ‘70 pe lista nominalizaţilor. PremiulNobel pentruliteraturăa fostdecernat înanul2008scriitorului francezJean-MarieGustave LeClézio.Premiul este însoţitdeuncecde10milioanedecoroanesuedeze(980.000deeuro),sumacepoatefiîmpărţităintrecelmulttreilaureaţi.CeremoniadeînmânareapremiilorNobelareloc,potrivittradiţiei,pe10decembrie.PremiulHerteiMullerestealtreileapremiuNobeldinis-torie acordatuneipersonalităţi deorigine română,dupăGeorge Emil Palade pentruMedicina in 1974 şi ElieWi-esel,pentruPaceîn1986.Amândoieraucetăţeniamericanicândaufostlaureaţi.

reAcţii diVerSeAngela Merkel, cancelarul Germaniei a declarat: “Suntfoarte fericită de decizia comitetului Nobel de a acordaHerteiMullerpremiulNobelpentruliteratură.HertaMullerestedintre acei scriitori caremeritadeplin acestpremiu.Evident,suntfericităcăeas-astabilitinGermaniaşiofe-licitdintoatainima”.Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor dinRomânia: „Aş spune, înaintedeorice, că este unpremiumeritat de o scriitoare valoroasă şi de o prezenţă activăînultimiianiînlumeaculturalăeuropeană.Faptulcăis-aacordat premiul pentrumodul în care opera sa prezintădezrădăcinarea arată că nu pot fi ignorate rădăcinileromâneşti ale Hertei Muller. Premiul este fără îndoiala,onorant pentru literatura română, chiar daca ea trăieşteşi scrie înGermania.Eaestenăscutăaici, a trăitaici, ştiefoartebinecummerglucrurileinRomânia,nuauitatces-aîntâmplatşinuapierdutcontactulcuRomânia”.Mircea Cărtărescu: „Sunt absolut fericit pentru premiulacordataziHerteiMuller,ofiinţăextraordinarăşiomarescriitoare.Nu-mivinesăcredcănecunoaştem,căamfostla câteva evenimente împreună, că amdat chiar intervi-uriîmpreună,anultrecut,înSuedia.Premiulesteînprimulrândalei,darnusepoatesănunegândimceluminăvaaruncaelasupraliteraturiiromâne.Eunevenimentfericit,care-ar trebui să ne facă foartemândri de compatrioatanoastră!”Daniel Vighi: “Ea a dus-o greu in România, trebuie să ospunemasta, a ţinut într-un fel la locurile asteaprin ex-asperare. De altfel tema romanelor ei este o Românie aexasperării, o Românie în care nu a trăit deloc bine şi aplecatdeaici forţată.Hertaaavutmultdesuferit,afostbătutădeSecuritate”.

PreMiul nobel Pentru literAtură 2009

autordr. Voicu a. david

22

Page 25: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

recenzie

În luna septembrie 2009 s-au împlinit 10 ani dela primul număr al publicaţiei profesioniste „ActualităţiStomatologice”. O astfel de aniversare este un prilej debucurie pentru toţi cititorii şi colaboratorii. ConducereaAMSPPR felicităcuaceastăocaziepeprof.dr.AdiA.Gar-funkel, editorul şef al publicaţiei şi pe prof. dr. NicolaeGănuţă,preşedinteleonorificfondatorpentrutenacitateacucareaurealizatînmodregulatorevistăinteresantăşideînaltă calitate. Îndeschidereanumăruluianiversar43dinseptembrie2009prof.dr.NicolaeGănuţăşiprof.dr.AdiA.Garfunkeladreseazăcititorilormesajedesufletlaîmplini-reaa10ani.Pepaginaurmătoare,EditorulŞefEmeritalrevisteiCompendiumofContinuingEducationinDentistrydr.D.WalterCohen,DDS,şifondatoralediţieiromâneştiîşiexprimăfelicitărilesalecolectivuluideredacţie. Încuprinsulrevisteimenţionămcapitolele:ADVER-TORIAL-CompaniaRadiusmed:Ceramicaintegralăunpasînainteînesteticadentară–dr.DanPătroi,MANAGEMEN-TULCABINETULUI-Zececondiţiipentruadeveniunliderdenota10–reproduceredupăDDSRogerP.Levin,EDUCAŢIECONTINUĂ-Protocolulextracţiilorseriate:tranziţiadelaodentiţietotalcompromisălareabilitareaîntregiiarcade,dr.GaryGreensteinDDS,Pacientulastmatic:particularităţiale tratamentului stomatologic, dr. JamesGuggenheimerDDS,ESENŢIALE-Tehnicisimplificatederestaurareprovi-

zorie pentru succesul predictibil al rezultatului final, dr.WilliamC.Strupp, JR,DDS,PLANIFICAREATRATAMENTU-LUI - Tehnică indirectă de realizare a restaurărilor provi-zoriiîncazurilecomplexedereabilitareaîntregiiarcade,dr.WilliamC.Strupp,JR,DDS,Roluldiagnosticalcoroanelorprovizorii pentru transferul precis al datelor estetice şifuncţionale, dr.MichaelR.Sesemann,COMUNICĂRI DELABORATOR -Metode de comunicare cu laboratorul detehnică dentară pentru o abordare diferită a tehnicii derestaurareprovizorie,dr.Pinhas Adar, MDT, CDT,PREZENTĂRI DE CAZ -Restaurarea provizoriea preparaţiilor pentrufaţete, dr. Elizabeth M.Bakeman, Reabilitareafrontală prin implante,faţete şi coroane deînveliş – prezentare decaz,MargeasRC.

ActuAlităţi StoMAtologice lA 10 Ani de ActiVitAte

dental target

reViStele conFrAţilor

Salutăm apariţia numărului 3 al re-visteiDentalTarget. Într-o prezenţă grafică ex-trem de frumoasă putem parcurgeurmătoarelemateriale:● EVENIMENTE - Recenzie carte,Conferinţă ESB 2009, Medica ExpoDent–Cluj -14-17octombrie2009,DentalWorldBudapesta15-17octo-mbrie2009,Ar–Medica–Arad–05-07noiembrie2009● Denta de Toamnă – 18-21 noi-embrie 2009 PROTETICĂ MOBILĂ– Reabilitarea protetică a unui cazde abraziunedentarăpatologică cudimensiunea verticală de ocluziemicşorată (Partea I) – Şef de lucrăriDr.OanaCellaAndrei,ProfUniv.Dr.Mihaela Păuna – UMF Carol DavilaBucureşti

● TERAPIE RESTAURATIVĂ - SMILEAWARDS 2009- Studiu de caz – Si-monCaxton,Anglia●IMPLANTOLOGIEORALĂ–Analizaaspectelorbiomecanicealeedentaţieitotalemandibulareînrestaurărilepeimplanturi–Conf.Univ.dr.VasileNi-colae,dr.med.DMDdr.DanaDumi-tra● CERCETARE FUNDAMENTALĂ –Faţetele integral ceramice. Etapede realizare tehnologică şi verifi-carea adaptării marginale utilizândtomografia optică coerentă – Cos-minSinescu,FeliciaGhinescu,MedaNegruţiu,EmanuelaPerescu.

autordr. Voicu a. david

autordr. Voicu a. david

23

Page 26: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 27: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

recenzie

gHId de utIlIzare dIga

La8anidelaapariţiaprimeilucrăridedicatemijloacelordeizolareacâmpuluidelucruînterapiastomatologică(C.Cazacu–„Diga–sistemuldeizo-larecufolieelasticăacâmpuluioperatorînstomatol-ogie”),noutateabsolută laaceavremepentrutematratată,autoriirevincuolucrareextinsă,exhaustivă,dedicată aceluiaşi subiect. Imaginată pentru primadatăîn1864decătreBarnum,digaadevenitunacce-soriudeneînlocuitpentrurealizareamanevrelortera-peuticedincâmpuriextremdediferitealemedicineidentare,delaendodonţieladentisticarestaurativăşiprotetică,toatesolicitânddigiifuncţiafundamentalăde izolare a câmpului operator faţă de lichidelecontaminante din cavitatea bucală. Lucrarea „Ghidde utilizare a sistemului de izolare cu folie elastică(diga) în specialităţile medico-dentare”, autori Ni-colae Cristian Eugen Cazacu şi Constantin Cazacu*,se constituie într-o adevărată monografie dedicatăunui subiect pe cât de impor-tant,peatâtdepuţinabordatîn literatură. După un capitoldedicat definiţiilor, avanta-jelorşidezavantajeloracestuia(capitolpecarene-ambucurasă îl vedem completat într-oediţie viitoare cu referinţe dindomeniul cercetării compara-tivea rezultatelorprocedurilorefectuatecudigavs.rezultateleprocedurilor efectuate fărădiga) sistemul este descris în-tr-un capitol detaliat dedicat componentelor: foliaelastică, clemele, perforatorul, pensa port-clemă,cadrul,materialele şi instrumentele ajutătoare. Suntincluse şi descrisemajoritatea sistemelor de izolareexistente pe piaţă, atât cele consacrate, cât şi celede dată recentă, nefiind uitate nici indispensabilelesisteme de aspiraţie. Remarc cu plăcere descriereasistemuluirecentOptidam(Kerr),pecare,personal,îlutilizezcusuccesdecâţivaaniîncoaceînconjuncţiecumaterialeleadezivegenTwinkyStar(Voco).Capitolulurmătorestededicatprocedurilordeaplicareadigiipecâmpuloperator,proceduricarepununeoriîndifi-cultatechiarşipracticienicuexperienţă.Deremarcatcapitoluldedicatmijloacelorsuplimentaredestabili-zareaclemelorînsituaţiideinsuficienţăaţesuturilorcoronare,capitolcarepoatearnecesitacompletareacudescrierea unor proceduri elementarede alung-irecoronarăchirurgicală,deesenţăparodontologică(aceste alternative sunt menţionate în cap. 9, fără

detalii). Binevenită este descrierea metodelor şisituaţiilorclinicespecialecarenecesităizolarea,într-undomeniuîncare,prinexcelenţă,„excepţiaconsti-tuieregula”.Deaceea,recomandămpentruoviitoareediţieuncapitolspecialdedicatmetodelorde„crownbuild-up”,metode care au avutmult de câştigat înultima vreme prin ameliorarea tehnicilor şi materi-aleloradezive,într-atât,încâtînanumiteţăridezvol-tate(ex.Germania)reconstituireacoronarăprovizoriepremergătoareaplicăriisistemuluideizolareînpro-ceduri endodontice a devenit o „microspecialitate”suigeneris.Apreciezînmoddeosebitmicrocapitolelededicate aplicaţiilor sistemului de izolare cu folieelastică înaltespecialităţidecâtendodonţiaşiden-tisticarestaurativă,anumeînpedodonţie,ortodonţie,încosmetică(estetică)dentară,înproteticăşiînparo-dontologie.Caşiparodontolog,suntplăcutsurprinsde prezenţa în cuprinsul lucrării a aplicaţiilor digii

în izolarea pentru realizareaimobilizăriloradeziveadinţilormobili,imobilizărifolositeastăzipescarătotmailargă.Folosescocaziapentruamenţionadouăutilizăriaproapenemenţionateînliteraturăalefolieielasticedeizolare: la începuturile chirur-giei parodontale regenerative- camembrană nerezorbabilă,ieftină şi uşor de procurat întehnicaRTG,precumcaşima-terialdeelecţiedeantrenament

pentrumicrosuturiledinmicrochirurgiaparodontală.Apreciez în mod deosebit cantitatea şi calitateailustraţiilor, deosebit de bine plasate, ca şi selecţiabibliografică,actualăşirelevantă.Alăturidefelicitărilecălduroasedestinateautorilor,membrireprezentativiaiAMSPPRînfilialasaceamaidinamicălaoraactuală– Muntenia I, recomand lucrarea în mod deosebitatât tinerilor medici dentişti, formaţi într-un sistemuniversitarcare,iată,decevavremeîncoace,includeprocedurilede instalarealesistemuluide izolarecufolieelasticăînprogramastagiilorclinice,câtşiprac-ticienilorcuexperienţă,carevorgăsiînpaginileeiunghidorientativutilşirelevant.

Dr. Ştefan-ioan StratuluMF Victor Babeş timişoara

*Nicolae Cristian Eugen Cazacu, Constantin Cazacu - „Ghid de utilizare a sistemului de izolare cu folie elastică (diga) în specialităţile medico-dentare”, Editura Universitară Carol Da-vila, Bucureşti 2009, 261 pagini.

25

Page 28: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

recenzie

Valeriu Anania (Înalt Preasfinţia Sa Barto-

lomeu Anania, n. 1921) este arhiepiscop al

Vadului, Feleacului şi Clujului şi mitropolit al

Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

A scris numeroase volume de literatură (poezii,

proză, piese de teatru). De numele lui se leagă

traducerea, redactarea şi adnotarea ediţiei

jubiliare a Bibliei (2001), cu textul Vechiului

Testament îndreptat după Septuaginta.

autorprof. ioana Revnic

VAleriu AnAniA - MeMorii

Unprofesorde limba română – romancierulAntonHolban;unelevdeSeminarTeologic, încare,,mijea” scriitorul demai târziu; încrederea primuluiîndestinulliteraralceluide-aldoilea.Apoi,credinţanestrămutatăaacestuiaînreligialiteraturii.MemoriilesemnatedeValeriuAnania,publicate la EdituraPo-liromîn2008şipremiatelafineleaceluiaşiandeUni-uneaScriitorilorconstituie,înaintedetoate,unrodalcredinţeiautoruluiînliteratură.Eleabsorbşicontinuăuneleamintirialeacestuia, incluse înpoateceamaicunoscută carte a sa, Rotonda plopilor aprinşi, dincareampreluatepisodulfolositcapreambulaltextu-luidefaţă. DarvolumuldeMemorii(începutînanii1973-1974, reluat treizeci de animai târziu şi finalizat în2008) nu constituie o revenire la cartea cu rădăciniautobiografice pe care o pomeneam. Memoriilereprezintă, potrivit intenţiilor lui Valeriu Anania, omărturiedespreolumeşidespreunsuflet. LumealuiValeriuAnaniaestealcătuitădinmaimulteRomânii:Româniadelafineleperioadeiinter-belice; România din închisorile comuniste; Româniacelor patru decenii de regim totalitar; Româniacreştin-ortodoxă; România din diaspora americană;Româniaînzoriilibertăţiipostrevoluţionare(cronolo-giaMemoriilorseopreşteîn1993). Spovedania autorului despre sufletul săutulburăprintr-ocrudăsinceritate.Nimicdinceeaceesteomenescnuparea-ifirămasacestuiastrăin:niciidealismul ingenuualunei ,,adolescenţeverzui”;nicidisperareaîncarceratuluiumilit,asupracăruiavaplanamereuvinafiravelorsimpatiilegionare;nicidorinţadeafirmareamedicinistuluiîndulamăşiaviitoruluistâlpalBisericiiOrtodoxe;nicidebusolareajuneluimonah,după ce a îmbrăţişat o carieră pentru care nu aveavocaţie;nicifrământărilematuruluiplecatînpribegie;nici dorinţele strunite ale bărbatului; nici tandreţea,nici duioşia, nici laşităţile acestuia; nici strălucireaînvingătorului;nicismereniaînvinsului. Fie că vorbeşte despre anii adolescenţei, aistudenţieisauaiprimeimaturităţi(înceadintâiparteaMemoriilor,încarecelemaiconsistentepaginisuntcele despre experienţa carcerală), fie că dezvăluieaventuraunuispiritliber,într-olumeliberă–America(punctuldeinteresalpărţiiadoua),fiecăportretizeazăliteraţisaufiguriecleziastice,ValeriuAnaniarămâneunscriitornăscut,iarnufăcut;unslujitor–deoviaţă–alliteraturii.

26

Page 29: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

13

Page 30: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

ASPecte legAte de VizuAlizAreA

radIografIIlor dIgItale

Vizualizarea radiografiilor digitale esteinfluenţatădeoseriedefactoriîncepândcurezoluţiadeachiziţieaimaginiişirezoluţia de redare a imaginii pe monitor până larezoluţiaochiuluiumanşipoziţia corpuluiobserva-torului. condiţiile de VizuAlizAreTipuldemonitorExistătreitipuridemonitoarecarepotfiutilizatepen-truafişarearadiografiilordigitale:

●cucristalelichide(LCD)●cutubcatodic(CRT)●cuplasmă

AfişareaculorilorşiposibilităţiledereglarealuminozităţiişicontrastuluiaufăcutdinmonitoareleLCD instrumentul preferat în cazul vizualizării şiprocesăriiimaginilorcolor(careauoadâncimeacu-loriimaimarede8biţi).Înradiologiastomatologicădigitalănuseutilizeazăimaginicolor,ciimaginicom-pusedinnuanţedegri(256nuanţepentru8biţisau65536 pentru 16 biţi). Contrar aşteptărilor, afişareanuanţelordegriestemaifidelăîncazulmonitoarelorCRT,şinuacelorLCD. Înacestcontext,majoritateastudiilor recomandă vizualizarea radiografiilor digi-talepemonitoaredetipCRT(1),datorităurmătoarelorcaracteristici:

●raportdecontrastfoarteridicat(20000:1)●afişareprogresivăanuanţelordegri●unghidevizualizaremaimaredecâtîncazulLCD

rezoluţiA Monitorului Rezoluţiaunuimonitor estedatădedimen-siunilesale(x,y)exprimateînpixeli.Valorileuzualeale rezoluţieimonitoarelor (lăţime×înălţime) sunt: 640 × 480; 800 × 600; 1024× 768;1280×10241600×1200. Vizualizareaintegralăauneiimaginisepoateface la o rezoluţiemaximă egală cu cea amonito-

rului, chiar dacă rezoluţia de achiziţie a imaginiieste mai mare. Dacă se doreşte vizualizarea imag-iniilarezoluţianativădeachiziţieşiaceastaestemaimaredecât rezoluţiamonitorului, imagineapoatefivizualizatădoarsecvenţial.

diStAnţA FAţă de Monitor

şi PoziţiA obSerVAtorului Pentru vizualizarea imaginilor radiologicepe monitor (diagonală de 13 – 21 inch), distanţarecomandată este de 50 – 60 cm pentru a preveniobosealaochiului,deşiunelestudii(Jaschinski-Kruza,1990)nuaudescoperitdiferenţeîntreobosealaochi-uluiatuncicândmonitorulesteprivitde ladistanţadelacareseciteşteocarte(30–40cm).Majoritateastudiilor care includevaluarea radiografiilordigitaleciteazăodistanţăde50cm(2). Studiilerealizateînanii1960–1970recoman-dauplasareamonitoruluilanivelulochilorşisebazaupepoziţiaceamaicomodăaochiuluifaţădeplanulorizontal (15°) (Morgan, Cook, Chapanis şi Lund).Noileteoriiaratăcăpentruprivireadeaproape,un-ghiulcelmaicomodpentruochiestemaimarede15°(Kroemer,1997).ÎnFigura1estereprezentatăpoziţiaoptimăpentruaprivioimaginepeunmonitorcon-formstandardelorISO(InternationalStandardsOrga-nization).

rezoluţiA ochiului uMAn Rezoluţiaochiuluiumansauputereadesepa-rarereprezintăunghiulminimsubcaredouăpunctemaipotfiperceputedistinct.Eadepindede forma,

fig.1Dr.Marius Bud, născut în 1977, absolventalU.M.F. IuliuHaţieganu,Cluj-Napoca2002,masterîninformaticămedicalăşibiostatistică2003,doctorînştiinţemedicale,specialitatearadiologiestomatologică2008.Aobţinuttreiburse de studiu postuniversitar în Franţa,OlandaşiBelgia2003–2004.

carteDevizită

28

Page 31: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

ASPecte legAte de VizuAlizAreA

radIografIIlor dIgItale

culoareaşicontrastulobiect–fondşisemăsoarăînminutedearc(rezoluţieangulară). Ochiul uman are capacitate limitată de dis-criminareadetaliilordeaproximativ1minutdearc,ceeaceînseamnăaproximativ0,1mmpeoimaginevizualizată de la distanţa normală de citit (30 – 40cm).Stabilireauneirezoluţiifixeaochiuluiumanexprimateînunităţiledemăsurăfolositeîncazulimaginilorsauechipamentelordigitale(pixelisaupl/mm)trebuiesăţină cont demişcarea globilor oculari şi integrareainformaţieidecătrecreier.

Ochiulumansemişcărapidînarcuridecercmicişireînnoieştecontinuuimaginiletransmisecătrecreier.Datorită acestor factori, sistemul format de ochi şicreiergenereazăo imagine lao rezoluţiemaimaredecât rezoluţiamaximăpercepută la nivelul fotore-ceptorilorretinei(3). În Figura 2 sunt prezentate comparativrezoluţiaochiuluiuman,aradiografieipefilmşiara-diografieidigitale(4).

VizuAlizAreA tridiMenSionAlă Radiografiile intraorale, prin specificul lor,oferă informaţii bidimensionale, lipsind cele referi-toarelaatreiadimensiune.Esteimposibildeobţinutinformaţiiînlegăturăcurelaţiilespaţialeşidetalii îndirecţiaîncarefascicululderadiaţiiparcurgeobiectul.Există,deci,maimultemotivecareimpuncolectareadedatedin trei dimensiuni în cazul unei examinări

radiologice. Înaceastăordinedeidei,unprimaspectcaretrebuie luat în considerareesteacelaal funcţionăriisistemului vizual uman. Retina este sensibilă laradiaţiile spectrului electromagnetic cu lungimi deundăde400–760nm(„luminavizibilă”).Fotoniidinacestintervalsuntaproapeîntotalitatereflectaţidecătresuprafaţaobiectelor.Nusepoatevedeaprintr-unobiect, exceptând cazul în care acesta e realizatdinanumitematerialetransparente,cumarfisticla.Înconsecinţă,obiectulvarămânemascatdealteobiectecareseaflăînfaţalui,maiaproapedeobservator. Alt aspect care trebuie luat în considerareeste că doar partea orientată către observator estevizibilă.Aceste leginaturale seaplică laprivirea lu-mii înconjurătoare, însă îşi pierd însemnătatea înmomentul în care se doreşte interpretarea unei ra-diografiidincauzafaptuluicăaceastaesteoimaginebidimensională. Importanţa vizualizării tridimensionale estejustificată,deasemenea,şidenecesitateainformaţieivolumetrice pentru stabilirea diagnosticului corect.În vederea stabilirii diagnosticului se pot obţineinformaţii suplimentare atunci când pot fi vizual-izateatâtvolumul,câtşiformastructuriloranatomicesănătoasesaupatologice(5).

bIblIografIe

1. Miles DA. Digital Diagnostics Flat Panel Displays (LCDs) Vs. CRT (Cathode Ray Tube), 10 Octombrie 2008 <http://www.learndigital.net/articles/2002/digital_flat_panels.htm>2. Le Grand Y, Hunt RWG. Light, Colour and Vision. Lon-don: Chapman & Hall, 1968.3. Stănilă A., A...B...C... în Oftalmologie, Sibiu: Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, 1997.4. Parks ET, Williamson GF. Digital Radiography: An Over-view. J Contemp Dent Pract 2002;4(3):23-39.5. Stelt van der PF, Dunn SM: 3D-imaging in dental ra-diology. In: Advances in maxillofacial imaging. Eds. Far-man AG, Ruprecht A, Gibbs SJ, Scarfe WC. Elsevier Am-sterdam The Netherlands, International Congress Series no. 1143:367-372.

fig.2

autordr. Marius Bud

29

Page 32: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

Franck DIEMER (Toulouse)Jean-Philippe MALLET (Toulouse and Paris)Traducere: Gabriela Teleasa Reprezentant Medical – Dentana Cas Group

A new niti file sequence has been developed by Micro-Mega®. its purpose is to simplify the initial endodontic treatment and to optimise the cleaning. the asymmetrical cutting profile of the Revo-S® facilitates penetration by a snake-like movement, and offers, a root canal shaping which is adapted to the biological and ergonomic imperatives. this system promotes a thorough root cleaning, and also offers apical finishing which is closely adapted to the anatomical and ecological criteria of the canal.

Onouă secvenţăde instrumenteNiTi a fostdezvoltatadecătreMicro-Mega.Aceastaîşipropunesăsimplificetratamentulendodonticiniţialşisăopti-mizazecurăţareacanaluluiradicular.ProfilulasimetricallameiinstrumentelorRevo-Sfaciliteazăpenetrareaprintr-omişcaredeşerpuire,şioferă,oinstrumentareacanaluluicareesteadaptatăimperativelorbiologiceşi ergonomice. Acest sistem promovează curăţareadesăvârşităacanalului,câtşiinstrumentareaapicalăapropiatădecriteriileanatomiceşibiologicealecana-luluiradicular. Terapia endodontică este foarte complexă.Fiecaresituaţieclinicăesteunică,darobiectivulfinalrămâneidentic:săpăstrămdintelenaturalfuncţional,asimtomaticşidacăesteposibil înmanierăestetică.Acestobiectivnueste întotdeaunaatins,şidepindede numeroşi factori printre care cel mai importanteste probabil instrumentarea performantă care săoptimizezedezinfecţiacanaluluiradicular. Într-adevar,aceasta instrumentaredeterminatoate procedurile asociate (irigarea) si următoare(tratamentulmedicamentosşiobturareatemporară).Nueste influenţatădoardeexperienţele şidexteri-tatea clinicienilor, ci şide complexitatea şi variabili-tateaanatomieicanaluluiradicular1-3caredemulteoriestedificildevizualizatperadiografiapre-operativă(4, 5). Curbele anatomice nu permit instrument-elor să lucrezeasimetric, cumestecanalul radiculariniţial, ci producoprogresie variabilă, în funcţiedesistemşi/saudetehnicaselectată.Deasemenea,un-elesuprafeţealecanaluluiradicular (canaleleacce-sorii şi delta apicală)6, 7, nu sunt accesibilemecanic:doarsoluţiiledeirigarepermitcurăţarealordacăsuntfurnizateîncantitateşicalitatesuficientă8. Astăzi,suntpepiaţădouaseriiprincipaledeinstrumente.Primul,careesteşicelmaivechiprezintăzoneplatelaperiferie.Rolulacestorzoneradialeafostdeacentraîninteriorulcanaluluiradicularinstrumen-tulcaremaimultpileaşiardeadentinadecâtotăia9,10. Celemai reprezentative serii Profile® (Dentsply-Maillefer,Balaigues,Switzerland)şiK3(Sybron-Endo,

Orange,US)începacumsăfieînlocuite.Cealaltăse-rie,estedezvoltatădinceîncemaimult,începandcucreareaîn1996aHERO642®(Micro-Mega®,Besan-çon, France). Astăzi, aceasta serie includemaimultdezecesistemediferite(Alpha®GT®Rotary,HERO642, HeroShaper®, Mtwo®, ProTaper®, Race®....etc). Sistemele din această serie sunt caracterizateprinmaimulţi parametrii (tipul secţiunii, conicitate,panta,unghiuriledetăiereşicurăţare,…etc.),ceredauspecificulmecanicalfiecăruia. Aceste caracteristici aunevoiede asemeneadeprotocoaleoperatoriicusecvenţede instrumen-tarespecifice.Deşiacesteinstrumenteşi-audemon-strat superioritatea în faţa instrumentării standardmanualecuacedinoţel, încondiţiileurmăririianat-omieicanaluluiradicular11,12,şiaobţineriidecâtmaipuţineaberaţiidepreparare13,elenupotpermiteoîndepărtare dinamică a detritusului dentinar rezul-tat14-16: imediat ce şanţurile lor (partea dintre douăspire) suntumplute, detritusuldentinar este împinsînapoiînlateralîncanaliculeşitubuli9,17-19,sauînspreapicaldincolodevârfulinstrumentului. Ideea unui instrument capabil săîmbunătăţeascăîndepărtareadetritusuluidentinarşisăoptimizezecurăţareacanaluluiradicularamotivatdezvoltarea instrumentelor din NiTi, revoluţionândastfelviitoruldesignalinstrumentelor. Îndepărtarea detritusului dentinar depindede caracteristicilemuchiilorde tăiere apărţii activeainstrumentului:spaţiuldintredouămuchii(panta),adâncimeaşiorientareamuchiilor.Înparametriiino-vatoriiniţialimaipotfiadăugateşiacestecaracteris-tici:secţiuniletransversaleasimetrice.Instrumentulvafuncţionaatunciprincanalînconcordanţăcucicluldeinstrumentare/curăţare.Pede-oparte,revoluţionareainstrumentelorîmbunătăţeştepenetrareacanaluluişiîndepărtareadetritusuluidentinar,evitândîncărcareacunămoldentinarainstrumentuluişiîmpingereade-tritusuluidincolodevârfulaculuiînspreapical.Pedealtăparte,aceastăasimetriereducestresulasuprain-strumentuluiîntimpulpreparăriicanalului20.

un inStruMent inoVAtor Pentru trAMentul endodontic iniţiAl: SecVenţA reVo-S

30

Page 33: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

fig.3

Ciclul de instrumentare

Secvenţa Revo-S®

Bazatăpeacestecaracteristici inovatoareprezen-tate mai sus, secvenţa acestor instrumente a fostpropusă să răspundă la peste 80% din cazurileclinice întâlnite în practica generală. Secvenţa estecompusădoardin2 instrumentepentruinstrumen-tareapropriu-zisă (SC1şiSC2), şiun instrumentderecapitulareşicurăţare(SU)(fig1).Ariatreimiiapicalevafiinstrumentatăcuoconicitatede06şiNr.25,ceeaceesteoptimpentrulărgireşidezinfecţie,precumşiînacordcuimperativelebiologicealetratamentuluiendodontic. Secvenţa poate fi completată folosindinstrumentele de preparare apicală (AS 30, AS 35şi AS 40) în concordanţă cu diametrul foramenuluiinitial şi specificul canalului (fig.2). Acestăsecvenţăpermite funcţionarea conform ciclului de tăiere şicurăţare(fig.3).Protocoluloperatoralinstrumentăriiesteilustratînfig.4şi5.Elesteurmatdeunraportdecazclinic(fig6-9).

fig.1

Instrumentele de progresie spre apical Revo-S® (SC1 şi SC2), şi curăţare (SU). Lungimea de lucru este adaptată pentru tehnica crown-down. Asimetria este alternată cu simetria, cu scopul de a optimiza penetrarea canalu-lui (SC1), instrumentarea pe toata lungimea (SC2) şi curăţarea (SU).

fig.2

Instrumentele de finisare apicală au o secţiune transversală asimetrică ce permite instrumen-tarea finală a treimii apicale, iar selecţia di-ametrelor a făcut posibilă atât adaptabilitatea la cele mai multe cazuri cât şi curăţarea fără a împinge detritusul dentinar mai departe de foramenul apical.

un inStruMent inoVAtor Pentru trAMentul endodontic iniţiAl: SecVenţA reVo-S

31

Page 34: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 35: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

Instrumentare apicală: secvenţa step-back(35 mm- 0.5mm, 40 mm-1mm) este astfel posibilă

fig.5

Protocol: progresia crown-down (între 250 şi 400 rpm) a instrumentelor SC1 şi SC2, apoi curăţarea şi finisarea cu instrumentul

fig.4

Caz clinic (Dr. J.P. Mallet: radiografia relevă la dintele 26 o pulpită secundară şi o leziune carioasă în partea distală (fig 6 şi 7). Pentru instrumentarea canalului se foloseşte secvenţa Revo-S® şi o secvenţă apicală ulterioară adaptată pentru fiecare canal (canalele me-ziale cu AS 30, canalul distal cu AS 35 şi cel palatinal

cu AS 40) (fig. 8 şi 9).

fig.6

fig.7

fig.8

fig.9

1. Al-Omari MA, Dummer PM, Newcombe RG, Doller R. Comparison of six files to prepare simulated root canals. Part 2. Int Endod J 1992; 25:67–81.2. Nagy CD, Bartha K, Bernath M, Verdes E, Szabo J. The effect of root canal morphology on canal shape following instrumentation using different tech-niques. Int Endod J 1997;30:133–40.3. Peters OA, Peters CI, Schönenberger K, Barbakow F. ProTaper rotary root canal preparation: assessment of torque and force in relation to canal anat-omy. Int Endod J 2003;36:93–9.4. Cunningham CJ, Senia ES. A three-dimensional study of canal curvatures in the mesial roots of mandibular molars. J Endodon 1992; 18:294–300.5. Stropko J. Canal morphology of maxillary molars: clinical observations on canal configurations. J Endodon 1999; 25:446–50.6. Ida RD, Gutmann JL. Importance of anatomic variables in endodontic treatmentoutcomes: case report. Endod Dent Traumatol 1995; 11:199–203.

7. Siqueira JF, Araujo MCP. Histological evaluation of the effectiveness of five instrumentation techniques for cleaning the apical third of root canals. J Endodon 1997; 23:499–502.8. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod. 2004 ; Aug;30(8):559-567.9. Kum KY, Kazemi RB, Cha BY, Zhu Q. Smear layer production of K3 and ProFile Ni-Ti rotary instruments in curved root canals: A comparative SEM study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2006 Apr;101(4) : 536-4110. Versümer J, Hülsmann M, Schäfers F. A comparative study of root canal preparation using Profile .04 and Lightspeed rotary Ni-Ti instruments. Int Endod J. 2002;35:37-46.11. Schäfer E, Lohmann D. Efficiency of rotary nickel-titanium FlexMaster instruments compared with stainless steel hand K-Flexofile: part 1. Shaping ability in simulated curved canals. Int Endod J 2002;35:505–13.

concluzIeDezvoltareanoilorinstrumentedinNiTi,bazatepeasimetrialamelor,apermisobţinereauneisecvenţede instrumentaresimplificată care răspunde imperativelor biologice (instru-mentare şi curăţare eficientă) şi ergonomice (simplitate şisiguranţă), imperative cruciale pentru a desfăşura un trata-mentendodonticiniţialindiferentdecaz.

Franck DIEMER Assistant Professor UFR of Deontology of Toulouse Hospital Practitioner University Hospital Centre of ToulouseJean-Philippe MALLET Lecturer UFR of Odontology of Toulouse Exclusive En-dodontic Practice, Paris

un inStruMent inoVAtor Pentru trAMentul endodontic iniţiAl: SecVenţA reVo-S

reFerinţe

33

Page 36: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile

în ForMă de rădăcină din două PieSe

IntroducereFabricareaimplantelordentaredindioxiduldezirconiu,carefacepartedincategoriamaterialelorbio,aînceputprinanii1990.Biocalităţileexcelenteşicar-acterelebunemecaniceîlpredestineazăpentruacestscop/1.2/.Caracteristicilemecanico-materialeaufoststabilizateprinadăugareade5%volumY2O3,careainfluenţatfavorabilcaracteristicilemecanice/4,8/.Re-alizareaimplantelordentaredinoxiddezirconiubio-ceramicaaavutloclainceputulsecolului/3/.Fabricar-eaafosturgentatăderezultatulcercetărilorştiinţificeefectuateînaniirespectivi,careauconcluzionatcăbio-stabiltateaimplantelordetitanînmediufiziologicesteîndoielnică./5,9/.ÎnUngariaprimadata-înEuropaprintreprimii-DentiSystemSrl.adezvoltat,aprodusşiapusîncirculaţieprimelebonturidinoxidde zirconiu (2004), apoi (2007) s-a realizat implantuldintr-obucatăDenti®zirconiu(DC).În2009,canou-tatemondială,s-arealizatşis-apusîncirculaţieim-plantulşurubdinoxiddezirconiuînformăderădăcinădindouăpiese(DCR)Denti®/6 1. iMPlAnturi din dioxid de zirconiu denti®ImplanturiledindioxiddezirconiucareaparţinSistemuluideImplanteDenti®(înlimbajulcomunalimplantologieidenumitezirconiu,saupursisimpluzir-con)suntimplanteleşurubfabricatedinoxiddezirco-niupurbioceramic,neferos,bioinert,policristalin,prinmetodelemetalurgieipulberilor. Materialuldebazăal implantuluiestepulbereade oxid de zinc corespunzător standardelor prescrisepentru implantelemedicale,stabilizatcuoxiddeytriu5%.Materialulîşiprimeşteformasafinalăprinpresarehidrostatică,urmatădesinterizare.

Din materialul de bază de oxid de zirconiu se fabrică 3 tipuri de implante Denti®:●a/implantşurubconicînformăderădăcinădin-tr-obucatăcucapsferic/tip.DCB,imaginea1.a./b●b/implantşurubconicînformăderădăcinădintr-obucată/tipDC,imaginea1.b./●c/implantşurubânformăderădăcinădindouăpiese/tipDCR,imaginea2./

Corpul implantelor unifazice DC şi DCBmimeazăformarădăcinilordinţilornaturali.Pesuprafaţaimplantelors-aurealizatfiletelatecupasulmare,careaurol important înstabiltateaprimarăa implantului.Acelaşirolîlareşimuchiaautofiletantă. Microstructura suprafeţei / microporozitatea/corpului implantuluidezirconiuDentieste rezultatulsuflăriicupulberedeceramicăcugranulemari.Poriisuntînchişi,diametrullormediuestede1,5mi-crometru. Procesul de fabricaţie se termină cu o ar-derelatermperaturăfoarteridicatăpentruaobţineocurăţenieasuprafeţei.

Corpul şi capul implanturilor DC şi DCB seefectueazădintr-obucată.CapulimplantuluiDCprezintăformăconicăcu3laturiaplatizate,carefaciliteazăintro-ducereaimplantuluiînţesutulosos.Porţiuneadecoletaimplantuluiestepolizatluciosajutândlaataşareasigurăagingiei.Suprafaţalucioasăastfelpreparatăimpiedicăaderenţadepunerilor.

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile în ForMă de rădăcină din două PieSe, FAbricAte din dioxid de zirconiu denti*.

PrezentAre de cAz.dr. VAjdoVich iStVán, dr. VAjdoVich ÉVA, dr. gSzelMAn róbert, KAPáS zsolt

imaginea1

imaginea2

implant cu retenţie sferică /DCB/

implant în formă de rădăcină unifazică /DC/

implant de zirconiu Denti în formă de rădăcină din două bucăţi /DCR/

34

Page 37: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile în ForMă de rădăcină din două PieSe

Corpul implantului de zirconiuDenti dindouăbucăţimimeazăformarădăciniidentare,caretransferăforţeledemasticaţiecătreţesutulososînconjurătorfărăefectedăunătoare.Pesuprafaţacorpuluisegăsescfiletespe-cialcreateîndouăpasuridiferite.Înporţiuneadevârfşimediuacorpuluisegăsescfiletecupasmareşicumarginiplate,iarîntreimeadecoletgăsimfiletecupasmăruntşimic,cuporniredublă.Pelângăacestacorpulesteautofiletant,ceeacefaciliteazăstabilitateaprimarăaimplantului. Experienţele clinice arată, că acest tip de filetajutălamenţinereaniveluluiososperiimplantarlaniveldecolet.Înacestcazforţeledemasticaţieajunselacapulimplantuluiseîmpartmaibinepesuprafaţaimplantuluişisetransmitînmodegalcătreosulînconjurător.Tipuldefiletmiccupasdesdelanivelulcoletuluiimplantarasigurăpedeopartestabilitateaprimarăaimplantu-luiînosulcortical,pedealtăparteprovoacăstimulareaadecvatăaosuluiînconjurător,ămpiedicândlizaosuluiperiimplantar.Filetelespecialcreatedelaniveldecoletsuntcontinuareaadecvatăafiletelormaridelanivelulcorpului,avândrolactiv înstabilitateaprimarăa im-plantuluidinmomentulinserăriişipeperioadadevin-decare. Recomandăriledeutilizareacoperătotteritoriulînimplantologiaorală,fiinduntipdeuzuniversal. TipuriledeimplantDCRdindouăbucăţidispundeparteapropriedecaptotdindioxiddezirconiu. Pelângăaceastanestauladispoziţietoateac-cesoriileproteticenecesarelucrărilorpeimplant(bon-turiledetransfer,implanturileanaloage)/schiţa3./

2. Metodele chirurgicAle de inSerAre A iMPlAn-turilor în ForMă de rAdAcină din două PieSe denti din dioxid de zirconiu

MetodadeinserareaimplantelorînformăderădăcinăDentidinoxiddezirconiudindouăpărţiesteasemănătoarecuinserareaimplantelorDentiroot-form;în timpul intervenţiei unele momente însă necesităatenţiesporită.Diferenţelesurvindincaractereledifer-itematerialo-mecanice ale titanului respectiv oxiduluidezirconiu.

Realizarea formei exterioare a implanturilorDCResteasemănătoarecuaimplanturilorDRdintitan.Parteacorporalăconicăînformăderădăcinăcudouătipuridefileteasigurăstabilitateprimarăbunăşiînosmaimoale.Dinacestmotivcreareapuţuluiimplantuluicereoatenţiedeosebită.ÎncazulosuluidecalitateD-1,D-2sevatarodafiletulastfelcaimplantulsăsefixezestrâns doar înpoziţiasafinală. Încazulunuipuţreal-izat fărăprecizie, încare implantul seblocheazăstrânsdeja în fazade inserare, implantul sepoate fractura laoeventuală îndepărtare.Deasemeneanecesităatenţiesporităşipresiuneautilizatălainserareaimplantului.Indi-catestecaaceastăpresiunesănudepaşească50Ncm. ConstrucţiainterioarăaimplanturilorDentiCRdiferădeceleprezentatelaimplanteleDR.Înporţiuneadecoletsegăseşteoînfundăturăpătratăcucolţuriro-tunjite,dincareporneşteînspreapicaluncanalcilindric.Înfundăturapătratăserveştelainserareaimplantuluişilapoziţionareacorpuluiimplantar.Canalulcilindricasigurăfixareasigurăabontuluiînimplant. Inserarea corpului implantuluidin zirconiu serealizeazăcuajutoruluneicheiţecu4laturiaplatizate.Nusevauitacămânuireaimplantelordinzirconiuestepermisădoarcupenseconfecţionatedinzirconiu! Metoda chirurgicală de inserare a unui implantDentiînformăderădăcinădindouăpărţi,respectivfazeleproteticesuntprezentateîncadrulunuicazdemaijos.

3. PrezentAre de cAz Înlunaoctombrieaanului2007opacientăînvârstăde52deanis-aprezentatlanoi,sărezolvămculucrarefixăpeimplanteedentaţiamandibularădupăpierdereaincisivilorinferioriinurmăcu2luni. Conformrelatăriimediculuicurant,bolnavasufereadeparadontozăcronică,dinţiiprezentaumo-bilitateaccentuată,dinaceastăcauzăafostnecesaraîndepărtarea lor. Acelaşi medic i-a propus pacienteialegereaimplantelordezirconiucareautendinţăsca-zutadeacumulareaplăciibacteriene,iarpeacesteim-plantesăserealizezesuprastructuratotdinzirconiu. Pacienteiis-auinserat7implanteDentiînformăderădăcină/DC/înmandibulătotaledentată.Intraop-erator,înşedinţadeimplantares-aucorectatdefecteleosoaseparţialeprintehnicaGBR.La8săpătămânidupăimplantares-aaplicatpeimplanteopuntecircularădezirconiudindouăpărţi./imaginile4.a,-b,-c,-d,-e,-f/Lacontroldupăunanîncavitateaoralănus-augăsitde-pozitedeplacă.

imaginea3

accesorii pentru implanturi DCR din

material sintetic special, dur

35

Page 38: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile

în ForMă de rădăcină din două PieSe

După experienţele favorabile, în vara anului2008, pacienta a cerut îndepartarea dinţilor maxilariparodontotici.Pentrumaxilarulsuperioramindicatin-serareaimplantelorDentibifazicedinzirconiu/DCR/,iarpeperioadadeosteointegrarepacientaputeapurtaoprotezăimediată.

InserareaimplantelorDCRaavutlocînianuarie2009.Abordulcampuluiososafostlarg,apoiammar-catloculviitoarelor8implanteDCR.S-auinseratimpl-anteleînlăcaşelecreate,stabilitateaimplantelorafostverificatăcuPeriotest.ValorilePTVerauîntre-3si-6.5.Dupăaceeadefecteleosoaseparţiales-aurezolvatcutehnicadeaugmentareGBR,iarmucoperiostuls-aîn-chisperprimam./imaginile5.a,-b,-c,-d,-e,-f./.

f/

Puntea circulară de zirconiu în cavitatea orală la 1 an de la implantare

e/

cele 7 implante DC inserate in situ în mandibulă edentată. Valorile PTV reprezintă stabilitatea primară a implanturilor.

a/

mandibulă edentată

d/inserarea implanturilor DC în lăcaş

c/

steag chirurgical,, pentru facilitarea inserării paralele a implanturilor DC

b/

creastă edentată abordată pentru implantare

a/maxilarul edentat

b/

marcarea locurilor viitoarelor implante DCR pe creasta alveolară evidenţiată

c/inserarea implaturilor DCR cu ajutorul pieseicot chirurgicale

36

Page 39: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile în ForMă de rădăcină din două PieSe

d/

implanturile DCR inserate in situ în maxilar

d/

augmentarea defectelor osoaseprin tehnica GBR

e/

sutura plăgii

Executareasuprastructuriiaînceputîna10-asăptămânadupăintervenţiadeimplantare.Dupăde-scoperirea implantelor în acestea s-au fixat bonturigingivoformatoarefabricatedinplasticdurspecial./imaginea6a./Amprentareas-aefectuatdupă10zile./imaginea 6b, 6c/, apoi implantele analoage au fostturnateîngips./imaginea6d/

Dupăexecutareamodeluluidingipss-aproi-ectat puntea circulară maxilară, creând o punte deprobă.Pemodelul turnat s-aefectuatun sablondeocluziepentruadeterminaînălţimeaocluzalăcorectă,pebazacăreias-aefectuatpunteadeprobă,careafostverificatăîncavitateabucală./imaginea6.e,-f,-g/.

a/

bonturile de vindecare gingivală pe implantele DCR descoperite

c/

bonturile de transfer fixate pe implante

b/

implanturile pregătite pentru amprentare

d/

bonturile de transfer rămân în amprentă

e/

amprenta pregătită pentru turnare şi modelul turnat

puntea de probă pe model

f/

g/

puntea de probă în cavitatea bucală

În cazdenecesitate, cu ajutorul punţii deprobă, şi în cabinetputemreglapoziţiadinţilor,astfel capelângăunefectesteticbunşiocluziasăfiecorespunzătoare.Verificareaefectuatăaratăocluziacorectă,saunecesitateacorectării./ Imaginile7.a-b-c-dprezintăarcadacorectă,montatăînblocdesilicon,iarînnegativulacestuiaamşlefuitbonturile,înpoziţiecorectădeax şi înmărimeoptimă,cupregătirecuprag în funcţiedecaracterelegingiei.Conformteorieidepantografîntehnologiascheletuluidezirco-niu,amexecutatscheletulpunţiidincompozitfotopolimerizabil.

37

Page 40: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile

în ForMă de rădăcină din două PieSe

Realizarea scheletului a fost ghidată de puntea de probăadaptată.(imaginea8.a-b-c).

a/

bonturile de zirconiu aşezate în amprentă

b/

blocarea punţii de probă

c/

frezarea bonturilor cu ajutorul blocului

d/

bonturile Denti din zirconiu frezate pe model

a/

bonturile Denti din zirconiu frezate în cavitatea orală

b/

scheletul punţii din compozit pe model

c

verificarea scheletului de punte din compozit în cavitatea bucală

a/

Paşiiefectuaţilaprobadescheletsuntprezentaţiînimaginile9.-a-b.

verificarea ocluziei a punţii de zirconiu brut în articulator

b/

verificarea punţii de zirconiu în ocluzie, în cavitatea bucală

Amexecutatscheletuldepuntedinzirconiu,înurmacăruiaamcontinuatcuplacareaacestuiacuceramică,onouăprobădescheletnumaifiindnecesară.Punteaafostprobatăînaintedeardereaultimuluistratdeceramică,amverificatocluziacorectăşimişcările lilberealemandibulei. Astfel amprimit ajutor şi la alegerea finală a culorii şi aformelorcoronare. A fost realizatăpuntea /imaginea 10./,am verificat exactitateaei, am trecut cimentarea bonturilor în implante. Pentru perioada deadaptarepacienteiis-aconfecţionatogutieră./imaginea11./

38

Page 41: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile în ForMă de rădăcină din două PieSe

imaginea10

imaginea11

circulară de zirconiu finalizată, pe model

gutieră nocturnă pentru perioada de adaptare

La cimentarea bonturilor în implantepoziţionareabontuluiesteghidatădelăcaşulpătrat,contactul fiind foarte strâns. Asamblarea bontuluicuimplantulesteposibilădoarînpoziţiaidenticăaaxuriloracestora,atunciînsăcontactulesteperfect.Surplusul de ciment se eliminăprin canalul longi-tudinal bontului şi pemarginea acestuia. Este im-portantsăseprepareseparatcimentulpentrufie-carebont,deoarecedacămaterialulseîntărestemairapid,manoperanusemaipoaterepeta./imaginea12.a-b./

Bonturilenusemaipotindepărtadinimplan-te,deciîncazulrealizăriiuneinoipunţi,amprentareabonturilorpoatefiefectuatădoarînmoddirect. S-a verificat ultima dată puntea, toate coro-aneleauajunslalocullor./imaginea12c/.

Imaginea12.dprezintăesteticăimpecabilăapunţiicirculare executatedinzirconiupe implanturidindioxiddezirconiu.

imaginea12/a

imaginea12/c

imaginea12/d

imaginea12/b

puntea circulara de zirconiu cimentat, în cavitatea orală, pe maxilar

aspectul estetic impecabil a punţii circulare de zirconiu în gura pacientei,la lumina naturală

aportul de ciment cu acul Lentullo

poziţionare şi presarea bonturilor

39

Page 42: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

exPerienţele noAStre obţinute lA iMPlAnturile

în ForMă de rădăcină din două PieSe

4. diScuţii În evoluţia implantologiei stomatologiceprimeşte tot mai mare semnificaţie bioceramicaşi înmod specialbioceramicade oxidde zirconiu.Seutilizeazăatât la fabricarea implantelor ,câtşi laconfecţionareasuprastructurilor. Bioceramicadinoxiddezirconiustabilizatcu5%oxiddeytriuarecaracterefavorabilematerialepre-cumbiocaractereoptime,datorităcăroraacestmate-rialestematerialulidealalimplantelordentare.Estenonmetalic, nu provoacă alergii, are efecte esteticeasemănătoarecualedinţilornaturali.Datorităcarac-terelorsale favorabileacestmaterialesteutilizatpescarătotmailargăînimplantologiastomatologică. Amavutrezultatefoartebunelautilizareaînultimiidoiani,laîncercareaimplantelorDCşiDCB

unifazicerespectivDCRbifazicefabricatedeDentiSystemSrl. Implantarea estesigurăşi rapidă,poate fi utilizată cu succes la orice indicaţie aimplantărilorintraosoase. Amprezentat utilizarea implantelorDenti înformăderădăcinădintr-obucatăşidindouăbucăţi,dinoxiddezirconiu,metodelenoastredeexecutareasuprastructurilorpeacesteimplanteîncadrulunuicaz concret. (În cazul prezentat lucrările de tehnicădentară au fost efectuate de către Laboratorul deReferinţă şi Educare Denti Systemdin Szeged, cuîndrumareamaestruluitehniciandentarKapasZsolt)

1/ Albrektsson,T., Hansson, H.A. Ivarsson, B.: Interface analysis of titanium and zirconium bone implants. Biomaterials. 6: 97-101, 1985.2/ Kerschbaum,T., Seth,M., Teeuwen, U.: Verweildauer von kunstoff- und metallkeramisch verblendeten Kronen und Brücken. Dtsch. Zahnärztl. Z. 52: 404-406, 1997.3/ Kohal,L-J., Klaus, G.,Strub, JR.:zirconia–implant-supported all-ceramic crowns withstandlong-term load: a pilot investigation. Clin.Oral Impl.Res. 17, 565-571, 20064/ Papanaiotou, H.P., Morgano, S.M.,Giordano, R.A., Pober, R.: In vitro evaluation of low temperature aging effects and finishing procedures on the flexural strenght and structural stability of Y-TZP dental ceramics. J. Prosthet.Dent. 2005; 33:9-18.

5/ Sicilia, A., Cuesta,S., Coma, G. et al.: Titanium allergy in dental implant patients: a clinical study on 1500 consecutive patients. Clin. Oral Impl. Res. 19: 823-825, 2008.6/ Vajdovich,I.: Implantologia Dentară. 2008. Ed.: Semmelweis Editura, Budapest,7/ Vajdovich, I., Bóka,P., Vajdovich ,É.:.Oxid de zircon, ca implant dentar, respectiv material sintetic dentar . Dentál Hirek, 2008; 12(6)48-528/ Volz,U.: Standard de zirconiu în implantologie. Implantologia, 2005. II.(1) 24-27.9/ Weingart, D., Steinemann, S, Schilli,W. et al.: Titanium deposition in regional lymphnodes after insertinof titanium screw implants in maxillofacial region. Int. J. Oral Maxillofac. Surg, 23: 450-452. 1994.

www.implanturi.org

bIblIografIe

40

Page 43: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 44: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 45: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 46: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 47: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

Anunţă desfăşurarea CURSULUI CURRICU-LAR DE PARODONTOLOGIE CLINICĂ “PARODON-TOLOGIA MODERNĂ: O ABORDARE SINTETICĂ ŞI PRACTICĂ” SusţinutdeProf.Dr.Dr.AntonSculean (Uni-versitateadinBerna,Elveţia),Prof.Dr.HolgerJentsch(UniversitateadinLeipzig,Germania),Prof.Dr.DoinaOnisei (Universitatea Victor Babeş din Timişoara,România),ŞeflucrăriDr.Dr.Ştefan-IoanStratul(Uni-versitateaVictorBabeşdinTimişoara) Cursul se va desfăşura INTEGRAL ÎN LIMBAROMÂNĂ,în4modulecuprinzând9temerepartizatepeperioadaa2ani,alcătuitedinprelegeriteoreticeşilucrăripractice,seminarii,discuţiiînpanelculecto-rii,studiidecazuri,demonstraţiipepacient,studiideliteratură,aplicaţiipracticepepacientalecursanţilor. CurriculacursuluivafiabordataSISTEMATIC,SINTETIC şi CU ACCENT DEOSEBIT PE APLICATIILEPRACTICE,vabeneficiadesuportulliteraturiiştiinţificeoferitecursanţilor,dematerialdidactic,diagnosticsiterapeutic:instrumentarchirurgicalşimicrochirurgicaloferitdefirmaArtisBioTech,materialedesubstituţieosoasă şi de regenerare parodontalăGeistlich ofer-itedefirmaArtisBioTech,aparaturămodernădedi-agnostic şi tratament (microscoape dentare Zeiss,aparaturacuultrasuneteetc.). Modulele vor fi găzduite în spaţiilemodernutilate ale Disciplinei de Parodontologie din UMFTimişoara,alesediuluiSRMDşialeCentruluideChir-urgieLaproscopicăşiMicrochirurgiedinTimişoara. Absolvirea celor 4 module se va finaliza cuacordareaunuicertificatdestudiiavansate.teMAticA generAlă A curSului:

Modulul i: Anatomia practică şi biologia structuralăa parodonţiului (Partea practica – observaţiamacroscopică şimicroscopică in vivo amorfologieiparodonţiuluisănătosşibolnav)

Etiologia, patogeneza, epidemiologia. Diagnos-ticul clinic şi clasificareabolilorparodontale (Parteapractică–demonstraţieşiexerciţiidealcătuireafişeiparodontale,calcularea indicilorparodontali, interp-retarea radiografiei parodontale, diagnosticul bazatpeinterpretareadatelor)Cercetarea şi evaluarea literaturii în parodontologie(Parteapractică–familiarizareacutipuridearticoleşipublicaţiideparodontologieşievaluarealor)

Modulul ii: Planul de tratament. Terapia parodontalăchirurgicală (Parteapractică–alcătuireaplanuluidetratamentpepacienţi;introducereîntipurideincizii,lambouri,suturi;exerciţiipemodelesiliconiceşiman-dibuledeanimal;demonstraţiepepacient) Modulul iii: Profilaxia, factori de risc. Terapia non-chirurgicală; antibiotice, antiseptice.Concepteprac-tice de terapie non-chirurgicală (Partea practică –Scaling-RootPlaning: instrumentar, indicaţii, tehnicideefectuare,ascuţireşiîntreţinere)Chirurgia parodontală preprotetică (Partea practică–exerciţiipemandibulădeanimal,demonstraţiepepacient).Terapiaparodontalăsuportivă:recall,recare(Partea practică – exerciţii de planificare a terapieisuportivepecazuriconcrete) Modulul iV: Terapia parodontala regenerativă . Chirurgiaparodontală plastică şi estetică. Tehnici avansate închirurgiaparodontală.Noţiunipracticedepatologieperiimplantară(Parteapractică–exerciţiipemandi-buledeanimal,exerciţiicuinstrumentarulmicrochiru-rgicalşifolosirealupelorchirurgicalesiamicroscopu-luidentar,demonstraţiepepacient).

uniVerSitAteA de Medicină şi FArMAcie

Victor bAbeş din tiMişoArA

disciplina de parondontoloGie,societatea română de microscopie dentară

Costul cursului: modulele I si III - 500 Euro, modulele II si IV – 600 EuroDatele primelor doua module: 20- 21 noiembrie 2009; 14 – 15 mai 2010

Informaţii şi înscrieri: email [email protected]; Dr. Dr. Ştefan-Ioan Stratul – 0744-521470 ; Dr. Darian Rusu - 0744-471187

PArodontologiA Modernă

45

Page 48: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

2009

Dr. Dr. Stefan Stratul

31 Octombrie

Program - Sambata, 31 octombrie 2009

Dr. Tom Schloss

Directori cursSesiune Practica

Sesiune Teoretica

Locatie

SecretariatInscrieri

2009

Dr. Dr. Stefan Stratul

31 Octombrie

Program - Sambata, 31 octombrie 2009

Dr. Tom Schloss

Directori cursSesiune Practica

Sesiune Teoretica

Locatie

SecretariatInscrieri

Page 49: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

2009

Dr. Dr. Stefan Stratul

31 Octombrie

Program - Sambata, 31 octombrie 2009

Dr. Tom Schloss

Directori cursSesiune Practica

Sesiune Teoretica

Locatie

SecretariatInscrieri

Page 50: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

educatieMeDiCAlă

RevistaAMSPPR – „Viaţa Stomatologică”, avândotradiţieauneiapariţiiregulatedepeste18ani,îmbracăhainenoiîncepândcuanul2009.Nuputemsănuţinemcont de realităţile stomatologiei mondiale şi nu putemignoraevoluţiasocietăţiiromâneştiînultimiiani,darmaialescamembrăUE.

„ViaţaStomatologică”nuestedoarorevistă.Eareprezintăvocea,opinia,dilema, soluţia, întrebările, răs-punsurile, ştiinţa practicianului privat din ţara noastră.Avândtoateacesteaspecteînvedere,dorimcarevistasăreflecteviaţastomatologicăactuală,atâtdinpunctdeve-dereştiinţificşiprofesionalcâtşidehobbyşitimpliberlaunstandardînalt.

Avândînvedereviziuneanoastrăasupraacesteipublicaţii,pentruceicaredorescsăpublicearticoleînre-vistă,maijosgăsesccriteriiletehnicedepublicare.

Date tehnice despre revistă: Tradiţie: RevistaAMSPPR„ViaţaStomatologică”oapariţieregulatăcuve-chimede 18 ani. Imprimare: calitate deosebită a impri-mării,full-color,aprox.50paginiA4,4coperteplastifiate I.S.S.N.: 1454-5772. Distribuţie: naţională, gratuită întoatejudeţele;deasemenea,sedistribuielaexpoziţiilelacareparticipăAMSPPR,laCongresulAMSPPR;esteînso-ţitădesuplimentullegislativgratuit,BuletinulInformativNaţional„QuoVadis”avândI.S.S.N.:1454-5780,toateîn-tr-unambalajdeplasticastfelîncâtsănufiedeterioratepânăladestinatar.

Conţinut: actualităţi legatedepracticadentară,opinii alepracticienilor, articole ştiinţifice (studii de caz,statistici),prezentărideprodusedeuzstomatologic,ac-tivitate internaţională, manifestări ştiinţifice, oferte pro-duse, recenzii de carte, probleme legale, interviuri, alteaspectedeinteres.

Piaţa ţintă:medicii dentişti, studenţii stomato-logi, tehnicieni dentari, asistenţi de stomatologie, auto-rităţi.

Caracteristici tehnice ale materialelor trimise:

A. TEXTUL1. Textulsăfieredactatşisalvatsubformă

dedocumentWord2. Textulredactatsăaibădiacriticeletrecute

(ă,ş,ţ,â,î)şisăfiescriscutipuldecaractere„TimesNewRoman”

3. Nuinseraţiimaginiîncadrultextului,nucasetaţi,tabelaţisaucoloraţitextul.

4. Fiecarematerial trimis (acolo unde estecazul**)trebuiesăfieînsoţitdefotografiaşiunscurtCVprofesionalaleceluicaretrimitealăturideadresadeemailundeacestapoateficontactatpermanent

5. Pe lângă criteriile de editare impusederevistaViaţa Stomatologică, articolele ştiinţifice vor res-

pecta„UniformRequirementsforManuscriptsSubmittedtoBio-medicalJournals”înceeacepriveşteconţinutular-ticolelor,calitateaşirelevanţaclinică,eticaproblematiciişiimaginilorincluseînstudiu

6. Estenecesaracordulscrisalpacienţilorcuprivirelapublicareacazurilorîncazulîncareaceştiapotfiidentificaţi.

7. Estenecesar acordul scrisde cedaredecopyrightdinparteaautorilorpreluaţisautraduşi.

8. Printrimitereaarticoluluisprepublicare,autorulîşiasumăînîntregimeresponsabilitateaconţinu-tuluiacestuia.Revista„ViaţaStomatologică”nuvapublicaarticolecareaducprejudiciidrepturilorfundamentalealeomului.

9. În cazul solicitării dreptului la replică,acestavafiacordatîncadrulrevisteilarubrica„DREPTULLAREPLICĂ”,avândaceleaşicaracteristicitehnicealetex-tuluicucellacaresereferă.

10. Articoleleştiinţificevoraveaunscurtre-zumat(4-5rânduri)şicuvintecheie(3-4)înlimbaengle-ză.

**.Lamaterialegenopinii,interviuri,păreri,dreptlareplică,recenzii.Nuseaplicăarticolelorştiinţificeavândînvederefaptulcăacesteaaufrecventmaimulţiautori.

B. FOTOGRAFIILE1. Imaginile (fotografiile, grafice, statistici,

etc.)carevorapăreaîntextvorfisalvateseparatcafişie-reimagine(*.jpg,*.bitmap,*pdf.)şinumitecucifre(1,2,3etc.).Numărulimaginiivafitrecutîntextpentruavedeaundevafipoziţionatăimaginea.Pentrucatoţicititoriisăpoatăaveaoimagineclarăasupramaterialuluipecareîllecturează,într-untabelvărugămsănotaţi:numărulfoto-grafiei,denumireaeiscurtăsaudupăcazpersoanelecareintrăînimagine,înordinedeladreaptasprestânga.

2. Fotografiilevorfioriginale,iarîncazuldepreluăriestenecesaracordulscrisdecedaredecopyrightdinparteaautorilor

3. Fotografiiletrebuiesărespecteunstan-darddeminimăcalitatepentruafipublicate(contrast,cu-loare,încadrare,claritate,corelarecutextul,fărăpersoaneînmişcare,etc.),rezoluţie300dpi.

4. Încazulunorfotografiinumeroasesaudeînaltă rezoluţie,dificildetrimispee-mailserecomandătrimiterealorlaredacţiepesuportCDsauDVDpeadresa:AMSPPR FR Banat Str. Vicenţiu Babeş nr. 24 ap. 2, cod 310029 Arad, jud. Arad

Redacţiecontact:Email:[email protected]:AMSPPR FR Banat Str. Vicenţiu Babeş

nr. 24 ap. 2, cod 310029 Arad, jud. Arad

criterii de PublicAre în reViStA

ViAţA StoMAtologică

48

Page 51: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09
Page 52: Revista Viata Stomatologica nr. 05-09

Recommended