+ All Categories
Home > Documents > Revista Saptamana Medicala

Revista Saptamana Medicala

Date post: 28-Apr-2015
Category:
Upload: giorgie-jolie
View: 163 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
MEDICALÃ sãptãmâna sãptãmâna An VII Nr. 134 15 - 28 iunie 2011 EXEMPLAR GRATUIT FIN WATCH 134 www.saptamanamedicala.ro Farmacia pe care v-o recomandãm:
Transcript
Page 1: Revista Saptamana Medicala

MMEEDDIICCAALLÃÃsãptãmâna sãptãmâna

An VII � Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

EXEMPLARGRATUIT

FINWATCH

134

www.saptamanamedicala.ro

Farmacia pecare v-orecomandãm:

Page 2: Revista Saptamana Medicala
Page 3: Revista Saptamana Medicala

3

EDITORIAL

www.saptamanamedicala.ro

Croitorul m/soar/ de 3 ori]i taie odat/!

acientul este pus uneori în situaþia de a se opera fãrã untemei foarte clar, de certitudine, pe baza unei decizii luateuºor în pripã, poate ºi funcþie de urgenþa situaþiei aºa cum is-a prezentat de cãtre medic. De fapt, el se aflã cumva la mij-

loc, între medicul clinician, medicul paraclinician (radiolog sau de la-borator) ºi chirurg. Oportunitatea operaþiei ºi implicit reponsabilita-tea ºi urmãrile acesteia pluteºte între cei 3 medici fãrã sã fie foartebine lãmurit cazul medical în sine. De multe ori cei 3 medici nu îºiconfruntã direct opiniile medicale nici înainte nici dupã operaþie,totul se face pe bazã de scrisoare medicalã care circulã între mediciodatã cu pacientul.

Medicul clinician, singurul care consultã propriu-zis bolnavul, faceacestuia recomandarea de a se opera bazându-se într-o bunã mãsu-rã pe rezultatele de la analize sau pe filmul care vine de la centrul deimagisticã. Dacã luãm spre exemplu cazul unei operaþii de prostatã,dacã valoarea PSA-ului este ieºitã din parametri normali ºi este ur-matã de o puncþie a cãrei biopsie este dubioasã, acestea vor consti-tui douã indicaþii paraclinice care legitimizeazã medicul sã trimitãpacientul în sala de operaþii. Dar, mirarea apare când la biopsia dedupã operaþie rezultatul este negativ, adicã prostata nu avea tumoa-re malignã. Nici ãsta nu este un lucru rãu dar se pune întrebareafireascã dacã pacientul nu ar fi putut scãpa fãrã operaþie?

Tehnicile de investigaþie moderne (imagisticã medicalã ºi analizede laborator) ajutã indiscutabil la stabilirea diagnosticului ºi a tera-piei adecvate dar cu condiþia ca sã fie bine executate ºi rezultatelecorect interpretate. Analiza unei probe de sânge sau parte anatomi-cã se poate repeta pentru a evita greºeli de mãsurãtori umane saude aparat, investigaþiile radiologice sunt mai restrictive din acestpunct de vedere dar au avantajul înregistrãrii pe film sau suport digi-tal, cu posibilitatea vizualizãrilor repetate. De aceea, rezultatele acestorinvestigaþii medicale permit a fi întoarse bine pe toate pãrþile pânã lastabilirea diagnosticului corect ºi a terapiei adecvate iar decizia deoperaþie nu trebuie sã se mai facã precipitat, ar trebui sã se cumpã-neascã mai bine când e cazul ºi când nu. Aºa cum croitorul mãsoa-rã de 3 ori ºi taie odatã!

Pentru cã altfel, ajuns pe masa de operaþie, chirurgul îºi facetreaba ºi pacientul nu mai pleacã cum a venit!

��C/lin M/rcu]anu

P

CUPRINS

ªtiri 4

Jurnal de sarcinã 5

Punct de vedere 6

Recomandãri medicale 10

Chirurgie esteticã 10

Osteoartrologie 12

Recuperare medicalã 13

Farmacologie 15

Investigaþii medicale 18

Psihiatrie 22

Obstetricã Ginecologie 23

Oncologie 24

Ayurveda 26

Terapii complementare 27

Unitãþi medicale 28

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3,sc. 3, parter, 030775, sector 3,BucureºtiTel: 021.321.61.23Fax: [email protected]. Box 4-124, 030775Tiraj: 25.000 ex.ISSN 2067-0508TTiippaarr::RH Printing

EDITOR

FINWATCH

Page 4: Revista Saptamana Medicala

4

}TIRI

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Gama de protecþie solarã pentru copii Anthelios Dermo-Pediatrics FPS 50+ cunoul sistem Mexoplex oferã cea mai înaltã protecþie împotriva razelor UVA. Atâtlaptele, cât ºi spray-ul au o formulã bine toleratã în jurul ochilor ºi foarterezistentã la apã ºi transpiraþie. Textura catifelatã a cremei Anthelios Dermo-Pe-diatrics este confortabilã ºi foarte uºor de aplicat.

Anthelios Dermo-Pediatrics pãstreazã caracteristicile generale ale gamei deprotecþie solarã Anthelios de la La Roche-Posay: fãrã parfum, fãrã parabeni ºi cuun numãr redus de filtre chimice.

Ambalajul gamei Dermo-Pediatrics este atractiv pentru cei mici, având douã per-sonaje noi: Helios ºi Helia.

Zentiva, parte a grupului sanofi-aventis, lansea-zã medicamentul Vigrande®, primul generic de silde-nafil de pe piaþa româneascã. Tratamentul cu silde-nafil se adreseazã bãrbaþilor care suferã de disfunc-þie erectilã, adicã cei care nu pot realiza sau men-þine o erecþie suficientã pentru un act sexual fiziolo-gic. Studiile clinice au demonstrat cã intervalul detimp dintre administrarea dozei de sildenafil ºi apa-riþia erecþiei, ca rãspuns la stimularea sexualã, a fostde 14 minute la o treime dintre bãrbaþii cu disfuncþieerectilã ºi de 30 de minute la douã treimi dintreaceºtia. Totodatã, gradul de satisfacþie al bãrbaþilorcu disfuncþie erectilã care au folosit sildenafil peparcursul a 4 ani de tratament a fost de peste 96%.

„Cu toate cã disfuncþia erectilã este astãzi oafecþiune tratabilã, pacientul ajunge foarte târziu laspecialist. Acum 30 de ani, sãnãtatea sexualã a bãr-batului era un domeniu exclusiv al psihologilor, însãelucidarea mecanismului erectil a condus la apariþiaunor mijloace eficiente de tratament, cum este cazulsildenafilului. Efectele disfuncþiei erectile nu trebuie

restrânse doar la cele de naturã fiziologicã, ci trebu-ie înþelese ºi din punct de vedere emoþional ºi psi-hologic. Pacientul tinde sã-ºi piardã încrederea însine, sã se izoleze, cu consecinþe negative asupravieþii de cuplu. Trebuie sã înþelegem cã disfuncþiaerectilã este o afecþiune ºi chiar un marker al stãriide sãnãtate, deoarece poate apãrea ca urmare aunor boli precum: diabetul zaharat, afecþiunile car-diovasculare sau bolile neurologicel”, a declaratProf. Dr. Nicolae Calomfirescu - Preºedintele Asocia-þiei Române de Medicinã a Sexualitãþii.

Prevalenþa disfuncþiei erectile creºte odatã cuvârsta. Potrivit unui studiu realizat la nivel mondialîn 1999, 9% dintre bãrbaþii cu vârste între 40 ºi 44de ani suferã de aceastã afecþiune, ajungându-se laun procent de 18% la bãrbaþii cu vârste între 50-54de ani ºi de 54% la cei între 65-70 de ani. În Româ-nia, unul din 4 bãrbaþi suferã de aceastã afecþiune.

Vigrande® este disponibil în concentraþii de 50 ºi100 mg ºi se elibereazã numai pe bazã de prescrip-þie medicalã.

De 25 de ani exigen[i \n protejarea pielii sensibile

Anthelios Dermo-Pediatrics,de la La Roche-Posay

Pentru c/ pielea sensibil/ a copiilor merit/ cea mai bun/ protec[ie

Zentiva lanseaz/ Vigrande®,primul generic de sildenafil de pe pia[a româneasc/,

indicat în tratamentul disfunc[iei erectile

Page 5: Revista Saptamana Medicala

5

JURNAL DE SARCIN?

www.saptamanamedicala.ro

Acum poþi alege serviciul Gold pentru recoltareacelulelor stem la naºterea copilului tãu.

Ce presupune acest serviciu??Beneficiul acestui serviciu constã în recoltarea desânge aflat la nivelul placentei, cantitate suplimen-tarã celei recoltate în mod clasic, din cordonul om-bilical. Adicã un numãr mai mare de celule stem, ogrefã calitativ superioarã care oferã ºanse crescu-te de reuºitã în cazul unui transplant.Este o procedurã medicalã nouã, iniþiatã de cãtreCord Blood Center ca expresie a preocupãrii pen-tru obþinerea unor grefe de cea mai bunã calitate.Testele efectuate au evidenþiat creºterea cu peste15% a parametrilor cantitativi,comparativ cu pro-cedura clasicã.

De ce acest nou serviciu??Analizele transplanturilor de sânge placentar efec-tuate în ultimii 12 ani au indicat o creºtere semni-ficativã, de 8 ori mai mare a gradului de utilizare aacestor grefe în transplantul de celule stem hema-

topoietice, în prezent, la nivel mondial efectuân-du-se anual peste 3 500 de transplanturi.Conform estimãrilor National Marrow Donor Pro-gram din SUA se preconizeazã cã pânã în 2015,numãrul anual al transplanturilor cu grefe de sân-ge placentar va ajunge la 10 000.Experienþa acumulatã pânã în prezent în domeniultransplantului a confirmat importanþa numãruluide celule existente în grefa de sânge placentar,pentru gradul de utilizare a unei grefe ºi ºanseleunei evoluþii favorabile a transplantului.Corelând activitatea de banking de sânge placen-tar cu experienþa clinicã de transplant acumulatãîn domeniu, Cord Blood Center ºi-a propus sã ofereclienþilor sãi o nouã modalitate de creºtere a cali-tãþii grefelor obþinute ºi a ºanselor de utilizare aacestora.

Pentru informaþii suplimentare vã invitãmsã accesaþi:

wwwwww..ccoorrddcceenntteerr..rroo

Aflã valoarea unei decizii!

Prima bancã de celule stem din România©

Page 6: Revista Saptamana Medicala

6

PUNCT DE VEDERE

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

ea mai modernã metodã de a scãpa defini-tiv de ochelari sau lentile de contact estechirurgia refractivã (operaþie cu laser) - maiexact, aceasta corecteazã viciile de refracþie

ale ochiului, care apar prin modificãri ale corneeiºi/sau cristalinului. Viciile de refracþie corectate prinaceste metode includ miopia, hipermetropia ºi astig-matismul. Corecþia presbiopiei (scãderea, cu vârsta,a posibilitãþii de a citi de aproape) cu ajutorul tehni-cilor laser nu a luat încã o mare amploare ºi, chiardacã se face în anumite centre oftalmologice dinlume, corecþia nu este permanentã ºi nu are probatimpului.

Miopia de pânã la -7 D se poate reduce prin ope-raþii cu laser (Lasek, Prk, Lasik). Hipermetropia secorecteazã prin laser cu destulã precizie pânã la +4D, depinzând de caz. Astigmatismele de 3-4D se potcorecta cu laser.

În cazurile în care dioptriile sunt mai mari de -7la miopie, +4 la hipermetropie sau 3 la astigmatism,

singurul mod de scãdere a numãrului de dioptriieste schimbarea cristalinului. În acest caz se înlo-cuieºte cristalinul natural cu un cristalin artificialadaptat la puterea dioptricã necesarã. În cazul încare dioptriile sunt foarte mari, sunt disponibile cris-taline personalizate.

Pentru a beneficia de operaþii cu laser, trebuieca vârsta sã fie, cel mai bine, de peste 18-20 ani,refracþia ocularã sã fie stabilã, adicã sã fim siguri cãdioptriile nu mai cresc (mai ales în cazul miopiilor),operaþia este recomandatã pentru cei care vor sã re-nunþe la ochelari sau lentile de contact.

Pacienþii nu trebuie sã aibã alte afecþiuni siste-mice (reumatism articular acut, diabet zaharat, LES,leucemii, limfoame sau alte neoplazii etc.).

Persoanele care au purtat lentile de contact vorîntrerupe purtarea lor cu 1-2 sãptãmâni înainte deoperaþie. Preoperator, se vor face diverse mãsurã-tori (autorefractometrie, keratometrie, topografiecorneanã, pahimetrie ºi chiar câmp vizual). Operaþiase realizeazã fãrã internare, cu anestezie topicã (pi-cãturi).

AAtteennþþiiee!! VVeeddeerreeaa oobbþþiinnuuttãã ppoossttooppeerraattoorr nnuu oo vvaaddeeppã㺺ii ppee cceeaa ccaarree ppooaattee ffii oobbþþiinnuuttãã ccuu cceeaa mmaaiibbuunnãã ccoorreeccþþiiee ccuu oocchheellaarrii..

Tipuri de operaþie cu laser sunt: PRK (photore-fractive keratectomy) sau fotokeratectomia refrac-tivã se bazeazã pe fotoablaþia þesutului cornean an-terior în zona opticã; se realizeazã o remodelare asuprafeþei de ordinul micronilor. Laserul se aplicãnumai pe partea anterioarã a corneei timp de 30-60secunde.

LASEK (Laser assisted subepithelial keratecto-my) seamãnã cu precedenta, dar este mai bine to-leratã.

AAcceessttee ddoouuãã mmeettooddee ((LLAASSEEKK ººii PPRRKK)) ssuunntt cceelleemmaaii lliippssiittee ddee rriissccuurrii..

C

Reducerea dioptriilor cu aparatur/de ultim/ genera[ie

Dr. Andrei FILIPMedic PrimarOftalmologDoctor \n }tiin[eMedicalewww.lasek.ro

Page 7: Revista Saptamana Medicala

7

PUNCT DE VEDERE

www.saptamanamedicala.ro

LASIK (laser în situ keratomileusis) - Este o auto-grefã refractivã, lamelarã, care permite corecþia prinaplatizarea curburii corneene anterioare. Se reali-zeazã o keratectomie lamelarã, respectiv îndepãr-tarea straturilor anterioare ale corneei, se aplicã la-ser, apoi grefonul se repune la loc. Prezintã maimulte riscuri decât LASEK ºi PRK.

În primele 24-72 ore, postoperator, apare senza-þia de corp strãin, lãcrimare, fotofobie, chiar durerecare cedeazã la administrarea de antialgice în câte-va ore. Imediat postoperator, bolnavilor li se aplicãlentile de contact terapeutice, timp de 5-7 zile. Vorpurta ochelari de soare pentru protecþie ºi vor urmatratament topic cu antiinflamatorii steroidiene ºinesteroidiene, cicatrizante corneene etc.

În prima lunã, pacienþii vor evita expunerea lasoare, aburi, fum, machiaj, efort fizic excesiv.

Postoperator se face control la 24 ore, 7 zile, 30zile, 3 luni.

Recuperarea totalã postoperatorie este varia-bilã, putând dura pânã la câteva luni.

Pe termen lung, în majoritatea cazurilor, evoluþiapostoperatorie este favorabilã.

Pentru metodele LASEK ºi PRK, complicaþiilecare pot apãrea sunt rare, constând în: vindecarelentã a epiteliului cornean, “haze” (ceaþã) cornean ºihalouri, dificultate la vederea nocturnã sau la lu-minã puternicã, regresia corecþiei refractive. Infecþii-le oculare sunt extrem de rare, fiind dependente derespectarea unei igiene riguroase de cãtre pacient.

Dupã LASIK, pot apãrea: amputãri sau pierde-rea ale flapului, flapuri incomplete sau neregulate,perforaþie corneanã, defecte epiteliale, keratitã la-melarã difuzã.

Existã disponibile în þara noastrã aparate laserde ultimã generaþie, respectiv 2010, care oferã înplus faþã de generaþiile anterioare precizia mult maimare a corecþiei dioptriilor ºi creºterea confortuluipacientului.

Operaþia de scãdere a dioptriilor cu laser are oratã foarte mare de succes, este uºor suportatã depacient, iar vindecarea este rapidã. În România, pre-þul unei astfel de operaþii, cu toate cã se efectueazãcu exact aceeaºi aparaturã de ultimã orã, este multmai mic decât în þãrile vecine, Comunitatea Euro-peanã sau Statele Unite ale Americii.

Rupe lan[ul infec[iei cu S/punul lichidantibacterian Dettol pentru mâini

Considerãm cã suntem atenþi la sãnãtatea noastrã ºi a familiei noastre. Needucãm copiii sã se spele des pe mâini mai ales cã foarte multe boli serãspândesc datorite unei igiene precare. Atunci când atingem diferiteobiecte, în special din spaþiul public, colectãm milioane de microbi ce pottransmite boli grave.

Sãpunul lichid antibacterian Dettol protejeazã împotriva bacteriilor ce serãspândesc prin atingere. Substanþa activã din sãpunul antibacterianDettol distruge 99.9% din bacteriile ºi virusurile comune, inclusiv celerãspunzãtoare pentru rãcealã ºi gripã. Acesta este testat dermatologic, areun miros proaspãt, iar formula ºa oferã o îngrijire delicatã pielii mâinilor.

Dettol vine în ajutorul tãu cu încã 2 produse antibacteriene ºi anume:Spray-ul dezinfectant pentru suprafeþe ºi Gelul antibacterian pentru mâini.Spray-ul pentru suprafeþe Dettol poate fi folosit atât în bucãtãrie cât ºi înbaie, practic pe toate suprafeþele care prezintã un risc de transmitere amicrobilor, iar Gelul antibacterian este soluþia idealã când nu ai sãpun ºiapã la îndemânã.

Singura recomandatã de Societatea Romanã de Pediatrie.

Produsele antibacteriene Dettol sunt disponibile doar în farmacii.

ÎÎnnvvaaþþãã ffaammiilliiaa ttaa ssãã aaiibbãã ggrriijjãã ddee

ssããnnããttaattee!! Preþ recomandat:

14.99 Ron

Page 8: Revista Saptamana Medicala

8

PUNCT DE VEDERE

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Þi s-a întâmplat ca, dupã o zi întreagã de purtarea lentilelor de contact (LC), sã ai o senzaþie de dis-confort? Sã-þi simþi ochii obosiþi? Sau uscaþi? Sã numai vezi foarte clar? Sã-þi spunã colegii de serviciucã ochii tãi sunt roºii?

Oricare dintre aceste manifestãri poate repre-zenta primul semn cã trebuie sã-þi faci o reexami-nare oftalmologicã. Ignorarea acestor semne ºi pur-tarea în continuare a LC poate duce la apariþia unorcomplicaþii, cum ar fi: conjunctivita giganto-papilarã(CGP), keratita punctatã superficialã, vascularizaþiacorneanã sau keratita infecþioasã. Acestea necesitãîntreruperea temporarã a purtãrii LC, tratament spe-cific ºi reluarea purtãrii dupã vindecarea complica-þiilor.

Care ar putea fi cauzele ce duc la apariþiaacestor manifestãri?

Poate fi vorba de o instabilitate a filmului lacri-mal, de un reflex de clipire deficitar, de leziuni pro-duse de lentilele prea rigide, prea strânse, cu otransmisibilitate la O2 insuficientã, de o purtareprea îndelungatã faþã de recomandarea medicului,de depuneri proteice pe suprafaþa lentilei, de o so-luþie de întreþinere iritantã, de o igienã deficitarã laaplicarea ºi scoaterea LC.

Procurarea LC prin internet sau din alte surseneautorizate ºi utilizarea acestora fãrã un control despecialitate - care sã ateste o bunã adaptare la ochi- ºi, de asemenea, lipsa unor controale periodice potduce la apariþia complicaþiilor.

Pentru o mare parte dintre aceste neplãceri me-dicul îþi poate recomanda schimbarea lentilelor ac-tuale cu unele de generaþie nouã, având proprietãþiîmbunãtãþite, dar ºi creºterea frecvenþei de înlocuirea LC. Se poate trece de la lentilele cu schimbare lao lunã la cele cu schimbare la 2 sãptãmâni sau lalentilele cu purtare de 1 zi.

În ceea ce priveºte îmbunãtãþirea proprietãþilorLC din noile generaþii, putem vorbi despre creºtereatransmisibilitãþii O2 (care contribuie la menþinereastãrii de sãnãtate a suprafeþei oculare), a graduluide hidratare (cu efect asupra claritãþii vederii ºi astãrii de confort la purtarea prelungitã), scãderea ri-giditãþii LC (prevenind apariþia iritaþiilor mecanice).Unele dintre LC noi sunt tratate pentru a împiedicadepunerile proteice ºi lipidice, cu efecte beneficeasupra calitãþii vederii ºi cu scãderea frecvenþeicomplicaþiilor alergice. Creºterea protecþiei împotri-va radiaþiilor UV A ºi B previne apariþia efectelor ne-gative la nivelul limbului cornean, cristalinului ºiretinei.

Noile generaþii de LC care se adreseazã pa-cienþilor cu astigmatism asigurã o corecþie adecvatãºi o vedere mult mai clarã, eliminând compromisulechivalentului sferic, cu care vederea nu era ceamai performantã.

Cel mai mare progres este reprezentat de apa-riþia LC zilnice, “de unicã folosinþã”, având toate pro-prietãþile amintite mai sus. Sunt cele mai sãnãtoa-se, pentru cã nu sunt reutilizate, reducând riscurilealergice ºi infecþioase ce pot apãrea ca urmare amanipulãrii lor repetate. De asemenea, nu mai estenevoie de întreþinerea ºi curãþarea acestora cu so-luþii care pot fi iritante.

Iatã suficiente motive pentru ca, la apariþia pri-melor semne de disconfort ocular legat de purtareaLC, sã-þi faci reevaluare oftalmologicã. Recomanda-rea medicului va fi pentru tipul de lentilã care esteadaptatã ochilor tãi, însoþitã de explicarea calitãþilorLC, de modalitatea de întreþinere, de ritmul de înlo-cuire ºi de frecvenþa controalelor periodice necesa-re. Respectând aceste recomandãri, te poþi bucurade purtarea lentilelor de contact având ochii sãnã-toºi, o vedere bunã ºi un confort prelungit.

Cât de bine te sim[i cu lentilele talede contact ?

Dr. Monica Apostolescu Medic specialistoftalmolog Oftaprowww.oftapro.ro

Page 9: Revista Saptamana Medicala
Page 10: Revista Saptamana Medicala

10Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

rechile clãpãuge reprezintã de fapt o malfor-maþie de formã a cartilajului auricular, caremodificã poziþia urechii în raport cu extre-mitatea cefalicã.

De cele mai multe ori, persoanele cu urechiclãpãuge sunt þinta unor glume rãutãcioase încã dincopilãrie, motiv pentru care, adesea, aceastãproblemã poate genera complexe importante. Darrezolvarea problemei ºi pentru a scãpa de astfel decomplexe o reprezintã OTOPLASTIA.

Ce este otoplastia??Otoplastia este metoda chirurgicalã prin care se

pot corecta atât forma cât ºi dimensiunile pavilio-nului auricular, dar ºi poziþia acestuia în raport cuextremitatea cefalicã. În concluzie, prin otoplastie sepoate remodela cartilajul auricular, redând astfelurechii forma ºi dimensiunile normale, micºorându-se totodatã ºi unghiul format între ureche ºi extre-mitatea cefalicã. Concomitent, se poate remodela ºilobul auricular dacã este necesar.

Cui se adreseaz/ aceast/interven[ie chirurgical/??Intervenþia este indicatã pentru toþi cei care su-

ferã de complexul urechilor clãpãuge, atât copii(dupã 10-12 ani) cât ºi adulþi. Este relativ simplã, iarrezultatele sunt adesea spectaculoase, modificândradical înfãþiºarea ºi redând încrederea în propriapersoanã.

De ce vom [ine seama înainteaopera[iei??O astfel de intervenþie trebuie programatã din

timp, deoarece existã o serie de tratamente care tre-buie întrerupte preoperator (exemple: anticoncepþio-nalele, antiinflamatoarele, antidepresivele etc.).Este contraindicatã o astfel de intervenþie în pe-rioada menstruaþiei sau imediat dupã o naºtere.Înaintea unei astfel de intervenþii sunt necesare oserie de analize ºi investigaþii preoperatorii.

Detalii despre interven[ia chirurgical/ ]i perioadapostoperatorie imediat/Operaþia se poate face atât cu anestezie localã

cât ºi cu anestezie generalã, iar durata acesteiaeste de aproximativ 2 ore. Nu necesitã spitalizare.Prin aceastã operaþie, practic, se remodeleazã carti-lajul auricular, care genereazã forma, dimensiunileºi poziþia urechii. De regulã, se opereazã ambeleurechi, pentru a obþine simetrie. Incizia de abord sepoziþioneazã în spatele urechii (chiar în pliul re-troauricular), astfel încât cicatricea rãmasã în urmaacestei intervenþii sã nu se observe ulterior. Imediatdupã operaþie apar edeme ºi echimoze, dar disparrapid în câteva zile dupã operaþie. Durerile sunt su-portabile ºi se pot ameliora cu analgetice obiºnuite.Vindecarea necesitã circa 2 sãptãmâni, dar reluareaactivitãþii este posibilã a doua zi dupã intervenþie.Totuºi, pentru a se asigura o vindecare de calitate ºiun rezultat durabil în timp, postoperator este nece-sarã purtarea unei bentiþe elastice, pentru o pe-rioadã de aproximativ 4-6 sãptãmâni dupã operaþie.

În concluzieOtoplastia este o intervenþie minimã, se poate

face cu anestezie localã ºi nu necesitã spitalizare.Convalescenþa este scurtã, durerile sunt practicinexistente, iar rezultatele se pot observa imediat.Acestea pot fi adesea extrem de spectaculoase.Caracterul minim invaziv, precum ºi efectele adeseaspectaculoase fac din aceastã intervenþie o soluþieoptimã pentru toþi cei care suferã de complexul ure-chilor clãpãuge, indiferent de sex sau vârstã.

U

Otoplastiacorectarea „urechilor

cl/p/uge“

Dr. Cristina BrezeanuMedic primar chirurgie plastic/Asistent universitarUMF Carol Davila Doctor \n ]tiinte medicale Tel: (+)40 [email protected] www.aestheticsurgery.ro

Înainte Dupã

CHIRURGIE ESTETIC?

Page 11: Revista Saptamana Medicala
Page 12: Revista Saptamana Medicala

12Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

OSTEOARTROLOGIE

Fibromialgia este un sindrom dureros cronic, cu etiologie ]ifiziopatologie incomplet elucidate, reprezentând a douaboal/ întâlnit/ în practic/ de medicul reumatolog dup/

boala artrozic/. În 75-80% din cazuri afecteaz/ femeile cuvârste cuprinse între 30 ]i 50 de ani, existând dovezi ale

agreg/rii familiale.

Fibromialgia

FFiibbrroommiiaallggiiaa este un sindrom dureros cronic, cuetiologie ºi fiziopatologie incomplet elucidate, re-prezentând a doua boalã întâlnitã în practicã de me-dicul reumatolog dupã boala artrozicã. În 7755--8800%%ddiinn ccaazzuurrii aaffeecctteeaazzãã ffeemmeeiillee ccuu vvâârrssttee ccuupprriinnssee îînnttrree3300 ººii 5500 ddee aannii,, eexxiissttâânndd ddoovveezzii aallee aaggrreeggããrriiii ffaammii--lliiaallee..

Existã studii care demonstreazã câteva meca-nisme posibile implicate în ffiizziiooppaattoollooggiiaa FFMM: ipotezametabolicã - rolul stresului oxidativ în alterarea func-þiei musculare (deficitul coenzimei Q10 în celulelemononucleare asociat cu disfuncþia mitocondrialãºi, implicit, cu producerea de radicali liberi ai oxige-nului); ipoteze neuroendocrine - disfuncþia procesã-rii durerii la nivelul SNC rezultând din atenuareaselectivã a caii descendente inhibitorii a durerii ceimplicã serotoninã, norepinefrinã ºi dopaminã, creº-terea nivelului substanþei P în LCR; inflamaþia (creº-terea numãrului mastocitelor în papilele dermuluigenerând stimuli ce pot cauza hipersensibilitatea ladurere); scãderea CRH, IGF-1; ipoteza infecþioasã(Borrelia burgdorferi, HIV, virusul hepatitis C,CMVetc).

Numeroase ssiimmppttoommee sunt asociate cu FM: re-doarea matinalã difuzã, cefalee sau durere facialã,tulburãri de somn, modificãri cognitive, tulburãrigastrointestinale (disfagie, sdr. de intestin iritabil),genitourinare (polachidisurie, vulvodinie, dismeno-ree), neurologice (parestezii, “sdr. picioarelor ne-liniºtite”, hiperexcitabilitate - sensibilitate la luminã,zgomote, mirosuri), modificãri mucoase ºi tegu-mentare (prurit, rash, fenomen Raynaud-like, livedoreticularis, xeroftalmie, xerostomie), depresie ºi an-xietate.

Clasic,, ddiiaaggnnoossttiiccuull ppoozziittiivv se realiza pe baza cri-teriilor elaborate de ACR în 1990: 1. Istoric de dure-re generalizatã cu durata peste 3 luni, de intensitateºi localizare variabila; 2. Identificarea a 11 din 18

puncte sensibile la palparea digitalã (cu o forþã deaprox. 4kg/cm2 ) .

Având în vedere cã FM este o entitate complexãce presupune nu doar durere generalizatã, ci ºi oserie de alte manifestãri, în 2010 au fost elaboratennooii ccrriitteerriiii ddee ddiiaaggnnoossttiicc care includ ºi indicatoriobiectivi ai acestora: WPI (widespread pain index) ºiSS (symptom severity scale).

Astfel, diagnosticul pozitiv presupune prezenþaa 3 condiþii:

� WPI >=7 ºi SS>=5 sau WPI 3-6 ºi SS>=9� Simptome prezente de mai mult de 3 luni;� Excluderea altor afecþiuni ce pot cauza

durere.TTrraattaammeennttuull presupune mãsuri nefarmacologi-

ce: exerciþii fizice (aerobice, stretching, înot); terapiacognitiv-comportamentalã; balneoterapie; terapiialterne, precum ºi mãsuri farmacologice. Dintreacestea, sunt aprobate de FDA Pregabalina (anti-convulsivant de generaþia a doua)), Duloxetine ºiMilnacipramul (inhibitori ai recaptãrii duale a sero-toninei ºi norepinefrinei), dar se mai pot folosi anti-depresive triciclice (Amitriptilina, Cyclobenzaprina),Tramadolul, antiinflamatoare nesteroidiene saucombinaþii ale acestora. Nu este doveditã eficienþacorticosteroizilor, calcitoninei, benzodiazepinelorsau opioizilor, aceºtia din urma fiind ultima opþiuneterapeuticã.

Rezultatele tratamentului sunt variabile ºi nesa-tisfãcãtoare, evoluþia bolii fiind de lungã duratã.

�� Dr Claudia HaralambieMedic specialist

Reumatologie Sanador

Page 13: Revista Saptamana Medicala

13

RECUPERARE MEDICAL?

www.saptamanamedicala.ro

Dupã cum am arãtat, cauzele de instalare alesindromului de tunel carpian sunt numeroase.Simptomele sindromului de tunel carpian pot

sã aparã la ambele mâini, fiind adesea mai grave la omânã comparativ cu cealaltã. Pacienþii descriu apari-þia simptomelor la început noaptea, pentru ca în timpele sã aparã ºi în timpul zilei, sub formã de dureri ºiamorþeli sau parestezii ce se agraveazã pe mãsurã ceeste folositã mâna ºi se accentueazã în momentul încare sunt efectuate miºcãri de apucare sau de flexie amâinii. Pot fi însoþite de dureri apãrute ocazional, înantebraþ sau de imobilitatea ºi impotenþa funcþionalãa degetelor, resimþite dimineaþa la trezire cu senzaþiade slãbiciune a mâinii, de imposibilitate de a þineobiectele sau de a le apuca.

Scopul tratamentului sindromului de tunel carpianeste ameliorarea simptomelor ºi reluãrii miºcãrilor cumâna respectivã, dar ºi prevenirea evoluþiei bolii ºiapariþia complicaþiilor. În cazul în care sindromul detunel carpian apare pe fondul altor afecþiuni, este foar-te important ca acestea sã fie tratate corect.

Tratamentul sindromului de tunel carpian se rea-lizeazã în funcþie de gravitatea afecþiunii, þinându-secont ºi dacã existã sau nu leziuni nervoase sau alteboli sistemice.

Opþiunile terapeutice includ mãsuri medicamen-toase, fizicalkinetice ºi chirurgicale.

Tratamentul medicamentos este un tratamentsimptomatic, ce poate ameliora durerea ºi inflamaþiaþ.Alte variante terapeutice, în scopul ameliorãrii simpto-melor sindromului de tunel carpian, sunt: friziokineto-terapie, exerciþii de stretching, masaj. Se adaugã tera-pia cu ultrasunete, unde scurte, laserterapia, magne-toterapia, termoterapie contrastantã. De asemenea,se pot recomanda tehnici de terapie alternativã, pre-cum acupunctura sau diferite tehnici de relaxare ce

pot ameliora ºi ele durerea resimþitã în articulaþii ºiunii muºchi, precum ºi anumite poziþii yoga sau tehnicide stretching, în scop de tonifiere ºi echilibrare mus-cular.

Toate acestea pot îmbunãtãþi semnificativ simto-matologia unor pacienþi cu sindrom de tunel carpian.Se mai poate recomanda administrarea unor supli-mente vitaminice, precum vitaminele complexului B,ce pot ameliora simptomele. Specialiºtii chirurgi reco-mandã proceduri fizicale ºi de electrostimulare,stretching ºi kinetoterapie ºi dupã efectuarea interven-þiei chirurgicale, în vederea recuperãrii postoperatorii.

Dacã însã, metodele conservatoare recomandatede cãtre specialiºþti nu se dovedesc satisfãcãtoare, serecomandã montarea unor orteze sau atele ºi/sau in-tervenþia chirurgicalã.

Tratamentul chirurgical este recomandat atuncicând alte terapii se dovedesc ineficiente în controlulsimptomelor ºi împiedicarea evoluþiei bolii, dar ºi cândexistã semne care sugereazã o leziune importantã anervului median. În cadrul procedurii chirurgicale seva secþiona ligamentul carpian transvers, singurul ele-ment anatomic ce delimiteazã tunelul carpian asupracaruia se poate interveni.

Datele statistice indicã faptul cã peste 70% dinpacienþii operaþi se declarã satisfãcuþi de rezultateletratamentului chirurgical ºi cã peste 90% îºi pot reluaactivitãþile cotidiene normale. Existã ºi un prognosticmai puþin favorabil dar este înregistrat în bolile cu evo-luþie lungã, netratate sau în afecþiunile care se compli-cã cu sindrom de tunel carpþian, cum este cazul dia-betului, obezitãþii, hipotiroidismului sau în cazul pa-cienþilor alcoolici, fumãtori ºi a celor care nu respectãrecomandãrile postchirurgicale ºi îºi reiau activitãþilefizice intense mai repede decât le-a fost recomandat.Indiferent de tipul de intervenþie ales, recuperareaeste în general rapidã, iar cicatricea care rãmâne esteesteticã ºi funcþionalã.

Sindromul de tunel carpian:cauze, prevenire

(partea a 3-a)

Dr. GeorgianaOzana Tache, Medic primar fizioterapie,recuperare medical/,Doctor în }tiin[e medicaleMedic coordonatorCentrul de RecuperareMedical/ „Medical Care“0723.626.289

Page 14: Revista Saptamana Medicala

14Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

RECUPERARE MEDICAL?

Sportul, tratament profilactic ]i curativ

Sunt medici care alãturãsau înlocuiesc anumite me-dicamente prin aceastã

recomandare de miºcare, iar re-zultatele sunt de-a dreptul mira-culoase.

Putem enumera afecþiunidintre cele mai diverse care potfi prevenite prin sport, acestaavând rolul de a întãri masa mus-cularã. Prin efort se reduc sub-stanþe din corpul nostru care în exces fac rãu (za-hãr), dar în schimb creºte producþia de alte substan-þe, care fac bine la rândul lor (serotonina). Se previnastfel afecþiuni ca entorse, fracturi (cãderile pe solnu mai sunt atât de periculoase, ”ne þin muºchii” casã atenuãm viteza cãderii), hernia de disc (sã lãsamºi muºchii spatelui sã preia greutatea corpului, carealtfel rãmâne doar pe coloana vertebralã), cefaleea(miºcarea ajutã la eliberarea în organism a unorsubstanþe antidurere), depresiile (serotonina, supra-numit hormonul fericirii, care se elibereazã în timpulefortului, are efecte antidepresive).

Paleta de afecþiuni în care kinetoterapia ”faceminuni”, este foarte largã.

Afecþiuni neurologice (accidente vasculare cere-brale cu sechele hemiplegii, paraplegii, boala Par-kinson, scleroza multiplã, vezica neurogenã, neuro-patiile de diverse cauze, recuperarea motorie a co-piilor cu diferite handicapuri neurologice etc.), afec-þiuni neurochirurgicale (hernia de disc ante ºi post-operator atunci când se ajunge la intervenþie chirur-gicalã), afecþiuni cardiovasculare (recuperare postin-farct miocardic, tratament adjuvant al cardiopatiei

ischemice, al hipertensiunii arteriale), afecþiuni en-docrine ºi metabolice (diabet zaharat - se ºtie cã gli-cemia scade în timpul efortului -, obezitate), afec-þiuni osteoarticulare dintre cele mai diverse (artroze,artrite, recuperare postfracturã, entorse, luxaþii, spon-dilita ankilopoieticã, osteoporozã etc.), o listã carese poate mult prelungi. Trebuie sã enumerãm ºiafecþiuni din zona ortopedie (cifoze, scolioze, lor-doze, stern înfundat, alte deficienþe ale cutiei tora-cice, sechele postrahitism, dar ºi deficienþe alemembrelor superioare sau inferioare - picior strâmb,tal valg, coxa vara picior plat etc.). Nu trebuie uitateafecþiunile respiratorii, în care sportul este indicatcu acelaºi mare succes (astmul bronºic, bronºitacronicã obstructivã). Chiar ºi efect antitabagic sepoate spune cã are, ºtiindu-se cã fumãtorii cronicisunt oameni mai sensibili, mai timizi, dar care, prinsport, pot cãpãta încredere în ei, ajungând astfel sãrenunþe la acest viciu.

Creºterea imunitãþii organismului este un alt be-neficiu al practicãrii sportului. Vârsta a treia trebuiesã beneficieze de avantajele sportului, fie cã se faceîntr-o salã specializatã, fie prin miºcare în aer liber.

Pânã la urmã, este un cost mic pentru un bene-ficiu imens. Profesorul Klaus Scule, cercetãtor înºtiinþele sportului ºi ºeful Institutului de reabilitareal Facultãþii de sport din Köln, spune cã “nu existãmedicament mai ieftin decât miºcarea”.

Sportul ne vindecã de boli sau ne fereºte de ele,fiind inclus în bioritmul nostru ºi, alãturi de apã, aerºi alimentaþie, are sau trebuie sã aibã un rol esenþialîn dezvoltarea fiecãrui individ. El ne face sã suferimmai puþin, sã tratãm ce am cãpãtat deja, dar ºi sãcunoaºtem ºi sã socializãm cu persoane care auaceleaºi preocupãri ca ale noastre, care au înþelesdeja cã miºcarea înseamnã sãnãtate, ca viaþa de-vine mai frumoasã când avem mai mult timp pentrunoi, cã în loc sã dãm banii pe medicamente, care auatâtea efecte secundare, ne ocupãm într-un fel multmai modern ºi mai sãnãtos de viaþa noastrã.

�� Dr. Carmen MihalacheClinica medical/ Sport Med Center

www.sportmedcenter.ro

Sunt multe categorii de medici carerecomand/ sportul ca tratamentprofilactic ]i curativ. Sunt, de asemenea, multe boli care pot fi|prevenite sau tratate chiar p`n/ la vindecare prin sport. Este un mijlocla \ndem`na oricui, poate fi foarteieftin sau chiar gratis dac/ se practic/ la domiciliu.

Page 15: Revista Saptamana Medicala

15

FARMACOLOGIE

www.saptamanamedicala.ro

Sã ne reamintim ce sunt vitaminele: sunt sub-stanþe organice naturale cu structurã chimicãfoarte variatã, indispensabile organismului uman ºicare, în doze foarte mici, asigurã dezvoltarea, creº-terea ºi funcþionarea normalã a acestuia.

Diminuarea lor din alimentaþie determinã hipo-vitaminoze care, pe mãsurã ce carenþa vitaminicãdevine mai pronunþatã, duc la avitaminoze(lipsa vitaminelor).

Deoarece din punct de vedere structural vi-taminele aparþin unor clase foarte diferite desubstanþe, singurul criteriu de clasificare fiindcel al solubilitãþii avem vitamine liposolubile (A,D, E, K) ºi vitamine hidrosolubile (C, P, grupul B).

SSãã nnee oopprriimm ppuuþþiinn aatteennþþiiaa aassuupprraa ccaarreennþþeelloorrvviittaammiinneelloorr lliippoossoolluubbiillee!!

� Vitamina A se gãseºte în produse vege-tale sub formã de provitamine numite caroteni:a, b, g. Dintre cele trei tipuri cel mai importanteste b carotenul, din care, la nivelul ficatului, seobþine retinolul cu rol important în biochimiaprocesului vizual.

Carenþa de vitamina A duce la: tulburãri decreºtere, atrofieri ºi keratinizãri ale þesutului epi-telial, modificãri ale epiteliilor interesate în pro-cesul vederii (xeroftalmia = uscarea corneei, nic-talopia = neadaptarea rapidã la trecerea de laluminã la întuneric, hemeralopia = scãdereaacuitãþii vizuale la lumina crepuscularã).

� Vitaminele D, denumite antirahitice, re-prezintã un grup de vitamine cu roluri biologiceºi structurale asemãnãtoare. Intervin în proce-sele de osificare, favorizând absorbþia intestina-lã a calciului ºi fosforului. Carenþa de vitamina Ddeterminã la copil apariþia rahitismului, iar laadult apariþia osteomalaciei ºi osteoporozei .

� Vitaminele E intervin în procesul de ferti-litate, având un rol important în spermatoge-nezã la bãrbat ºi în gestaþie la femeie precum ºiîn sinteza proteicã, acþionând ca antioxidanþifaþã de lipide. Carenþa de vitamine E, pe lângãafectarea fertilitãþii, accelereazã îmbãtrânireaorganismului.

� Vitaminele K participã la sinteza în ficata protrombinei, proteinã care intervine în coa-gularea sângelui. Carenþa de vitamina K esteastfel asociatã cu creºterea timpului de coagu-lare a sângelui ºi perturbarea mecanismelor decontrol al leziunilor hemoragice. O parte din ne-

cesarul de vitamina K este produsã de flora micro-bianã intestinalã. Cum aceasta poate fi distrusã deantibiotice, insistãm asupra administrãrii antibio-ticelor numai la recomandarea unui medic.

Centrul Medical Bio Terra Medwww.bioterramed.ro

Hipovitaminoze - Avitaminoze

Page 16: Revista Saptamana Medicala

In dorinta de a fur-niza intreaga gama aserviciilor medicale,Sanador a deschis pri-mul spital privat cu ser-vicii medicale com-plete, in care se asigu-ra tratament inclusivpentru situatii de ur-genta.

Cu o suprafata to-tala de 18.000 de mpsi o capacitate de 290de paturi, Spitalul Sa-nador dispune de celemai noi tehnologii, apa-ratura de ultima gene-ratie, personal medicalprofesionist cu o vastaexperienta, oferind tra-tamente la standardeeuropene.

Infiintat in anul2001, Sanador a cu-noscut o dezvoltarecontinuã, în prezentdeþinând cel mai marespital multidisciplinarprivat din þarã, trei cli-

nici (Victoriei, Decebal, Baneasa) si douã labora-toare in Bucuresti. Echipa medicala de exceptie sicomplexitatea serviciilor medicale oferite fac dinSanador un nume de referinþã in domeniul medicalprivat.

Spitalul este deservit de 7 lifturi, are 125 locuride parcare in cele 3 subsoluri (ac-ces direct in spital cu 4 lifturi), ocafeterie, punct de presa, florarie,farmacie. Spitalizarea se face inrezerve cu un pat sau cu doua pa-turi, fiecare avand consola degaze medicale si dotare de 5 * (fo-toliu sau canapea extensibile,televizor LCD, frigider minibar, ca-seta de valori, uscator de par, can-

tar). Fieca-re pacientb e n e f i -ciaza de halat, prosoape, papuci, obiecte de toaletade unica folosinta, un telefon mobil avand buton de“call nurse”cu ajutorul caruia poate apela si comuni-ca direct cu asistentele de pe sectie si cu alte per-soane din afara spitalului. Pe toata durata spi-talizarii, catering-ul este asigurat de City Grill, fiecarepacient beneficiind de mai multe tipuri de meniuripersonalizate in functie de afectiuni si de varsta,meniuri strict monitorizate de dieteticienii spitalului.

Fisa medicala a fiecarui pacient aflat in baza dedate poate fi vizualizata “on line”, in orice punct delucru Sanador, detinand un sistem complet informa-tizat al programarilor, fiselor medicale si rezultatelorinvestigatiilor paraclinice.

Spitalul dispune si de o sala de conferinte si unamfiteatru cu o capacitate de 100 de persoane,dedicate simpozioanelor, cursurilor, manifestarilormedicale.

Spitalul Sanador, situat in centrul Bucurestiului,pe Strada Sevastopol, nr. 9, la 200 de metri de PiataVictoriei, cuprinde toate specialitatile medicale sichirurgicale, fiind singular, din acest punct de ve-dere, pe piata de profil din Romania.

Specialitatile medicale disponibile sunt:� Alergologie si Imunologie Clinica � Cardiologie Cardiologie pediatrica Dermato-venerologie� Diabet zaharat, boli de nutritie si metabolism� Endocrinologie/ andrologie Epidemiologie� Gastroenterologie Genetica medicala� Hepatologie Medicina Interna Medicina de Urgenta Nefrologie� Neurologie Oncologie� Pneumologie Pediatrie� Reumatologie� Recuperare, Medicina fizica si Balneofizioterapie

Page 17: Revista Saptamana Medicala

Avem dotarea necesarea pentru a aborda toatespecialitatile chirurgicale, Sanador detinand cel maibine dotat si perfomant bloc operator din sistemulmedical privat:

� Obstetrica ginecologie cu maternitate� Chirurgie generala/ chirurgie oncologica/

chirurgie endocrinologica� Chirurgie cardiovasculara� Chirurgie toracica� Chirurgie pediatrica� Neurochirurgie� Oftalmologie� O.R.L. � Ortopedie traumatologie� Urologie/chirurgie urologica, inclusiv litotritie

In SSeeccttiiaa ddee UUrr--ggeennttaa a spitalului func-tioneaza atat dispece-ratul si asistenta medi-cala de urgenta 24/24,cat si Compartimentulde Primiri urgenteadulti si copii, cu cir-cuite separate,. Sana-dor detine flota propriede ambulante disponi-bile 24 /24 (Call Cen-ter 021-9699) echipa-te la cele mai inaltestandarde, prin careasigura asistenta me-dicala de urgenta inBucuresti si judetulIlfov.

SSeeccttiiaa ddee AAnneessttee--zziiee TTeerraappiiee IInntteennssiivvaa detine un rol crucial in siguran-ta actului medical chirurgical si este dotata pentru aface fata oricarei interventii chirurgicale.

DDeeppaarrttaammeennttuull ddee ccaarrddiioollooggiiee iinntteerrvveennttiioonnaallaadin cadrul Spitalului Sanador este impartit in LLaabboo--rraattoorruull ddee CCaatteetteerriissmm ccaarrddiiaacc utilat cu angiograf

Siemens AArrttiiss zzeeee de ultima generatie (coronaro-grafii, angiografii, ventriculografii, angioplastii, che-moembolizari, flebografii etc.) si LLaabboorraattoorruull ddeeEElleeccttrrooffiizziioollooggiiee (ablatii, implanturi, defibrilatoare,pacemaker).

SSeerrvviicciiuull ddee rreeccuuppeerraarree –– mmeeddiicciinnaa ffiizziiccaa dinstructura spitalului Sanador este structurat din maimulte compartimente: compartimentul de electro-terapie in care se aplica terapiile cu curenti de joa-sa, medie, si inalta frecventa, magnetoterapie, ter-apie cu ultrasunete /laser terapie , compartimentulde masaj, compartimentul de termoterapie, de hi-droterapie, de kinetoterapie.

Programarile pentru orice interventie din cadrulSpitalului Sanador se pot obtine la CCaallll CCeenntteerr 002211--99669999..

Page 18: Revista Saptamana Medicala

18Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Cauzele provocatoare de astmPrincipalii factori care determinã îngustarea cãilor

aeriene ce determinã simptomele de astm sunt: con-tracþia fibrelor musculare situate în jurul bronhiilor(spasm bronºic), iritarea ºi congestia mucoasei bron-ºice ºi acumularea de mucus vâscos anormal în inte-riorul bronhiilor.

La majoritatea copiilor bolnavi de astm ºi laaproape jumãtate dintre adulþi boala se produce prinmecanisme alergic-inflamatorii la substanþe prezenteîn aer, care declanºeazã în organism eliberarea unormediatori (cum ar fi, de exemplu, histamina), care de-clanºeazã contracþia bronºicã. Un alt procent de pa-cienþi dezvoltã boala astmaticã având ca trigger (factordeclanºator) infecþii virale repetate cu virusuri agre-sive. Întotdeauna, la aceºti pacienþi, existã un terengenetic înnãscut care predispune la îmbolnãvire ºi fa-vorizeazã hiperreactivitatea bronºicã. Aceasta repre-zintã un rãspuns exagerat al cãilor aeriene la stimuliexteriori (aer rece, efort fizic, fum de þigarã sau alþipoluanþi inhalaþi, alergeni, infecþii virale etc.), dar ºi lastimuli de naturã psihologicã, precum stresul.

Astmul este boala cronicã cea mai rãspânditã lacopii. În cursul ultimilor 50-100 de ani, a avut loc ocreºtere sensibilã a numãrului de cazuri de alergii ºiastm. Predispoziþia la alergii ºi la astm este ereditarã,boala apãrând deseori la mai mulþi membri dinaceeaºi familie.

Manifest/rile bolnavilor cu astmAstmaticii se plâng de crize de sufocare ce apar

brusc în diferite circumstanþe, deseori asociate cu otuse iritantã care, foarte rar, poate fi singurul simptomal bolii. Respiraþia este ºuierãtoare ºi atrage atenþiapacientului ºi celor din jur. Majoritatea persoanelorafectate remarcã singure în ce context apar probleme-le lor, aceste observaþii ajutând la descoperirea originiiºi factorilor declanºatori ai astmului.

ccoonnttiinnuuaarree îînn nnuummããrruull vviiiittoorr

Astmul bron]ic

INVESTIGA{II MEDICALE

Clinica ScienceMed Bucure]tiBucure]ti, B-dul Constantin

Br`ncoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,sector 4

Tel: 0723.175.208 e-mail:

[email protected]

Clinica ScienceMed Buz/u Buz/u, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,

parterTel: 0735.779.330

e-mail:[email protected]

ªtiinþa în armonie cu natura

Astmul bron]ic este o boal/ careafecteaz/ c/ile aeriene ce conducaerul c/tre pl/m`ni, dintre care bronhiile sunt cele care sufer/ unimportant proces inflamator. La astmatici bronhiile se \ngusteaz/,fenomen ce conduce la apari[ia dificult/[ilor \n circula[ia aerului at`tla inspira[ie, c`t ]i la expira[ie.

Page 19: Revista Saptamana Medicala

19

INVESTIGA{II MEDICALE

www.saptamanamedicala.ro

Afecþiunile cardiovasculare constituie o cauzãmajorã de mortalitate ºi morbiditate în socie-tatea modernã de azi. În acest context, diag-

nosticul precoce al afecþiunilor cardiace, monitori-zarea evoluþiei postterapeutice (medicamentoase ºichirurgicale), precum ºi stabilirea unor factori deprognostic al unor eventuale evenimente acute vas-culare miocardice au devenit prioritãþi, care pot firealizate prin intermediul cardiologiei nucleare, unuldintre domeniile importante ale medicinei nucleare.Cardiologia nuclearã utilizeazã radiotrasori (Tl201,Tc99m) ºi radiofarmaceutice specifice (Sestamibi,Tetrofosmin), care sunt administrate prin injecþie in-travenoasã ºi care, prin proprietãþile lor, se vor con-centra la nivelul miocardului. Prin dezintegrare la ni-velul corpului pacientului, acestea vor emite radiaþiigamma cu timp de viaþã scurt, care sunt detectatecu ajutorul gamma camerei, obþinându-se o imaginescintigraficã a cordului.

În România, principalele radiofarmaceutice utili-zate sunt cele marcate cu Tc99m (Sestamibi ºi Tetra-fosmine), care, fiind complexe cationice lipofile, vorfi rapid captate de celulele miocardice, unde vor di-fuza pasiv. Gradul de fixare a acestor radiofarmaceu-tice la nivel miocardic va reflecta debitul coronarian.

Tomoscintigrafia miocardicã de perfuzie(SPECT) sincronizatã ECG (Gated-SPECT) permiteanalizarea în trei dimensiuni a perfuziei miocardice,iar prin cuplarea cu ECG, evaluarea contractilitãþii(cineticii) miocardice segmentare ºi globale a ven-

triculului stâng, cu determinarea parametrilorfuncþionali ai VS, în condiþii de repaus ºi de stress(bicicleta ergonomicã/banda de alergare, stress far-macologic).

Principalele indicaþii ale scintigrafiei miocardicede perfuzie sunt:

1. Diagnosticul bolii coronariene la pacienþii carenu pot efectua în condiþii optime testul ECG de efort,la cei cu modificãri ECG tip bloc de ramurã stângã,la femei;

2. Clasificarea pe grupe de risc:� dupã infarct miocardic acut;� înainte ºi dupã bypass coronarian, angioplas-

tie, trombolizã;� evaluarea perfuziei miocardice atunci când

angiografia coronarianã evidenþiazã leziuni minore;� detecþia restenozãrii dupa angioplastie,

bypass coronarian;3. Evaluarea viabilitãþii miocardice ºi detecþia

„miocardului hibernant” la pacienþii cu insuficienþãseverã ventricularã stângã;

4. Evaluarea altor afecþiuni: cardiomiopatie hi-pertroficã, boalã Kawasaki, arterã coronarã stângãatipicã, corectarea unei transpoziþii a marilor vase,sindrom X coronarian.

Cardiologia nuclear/

Dr. Adriana RimbuMedic primar Medicin/Nuclear/Medic specialistRadiodiagnosticDoctor \n ]tiin[e medicalePre]edint/ a Societ/[ii Rom`nede Medicin/ Nuclear/0724.201.203; 0763.337.493

Page 20: Revista Saptamana Medicala

20Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

INVESTIGA{II MEDICALE

Ecografia mamar/ - o investiga[ie necesar/femeilor de toate vârstele

na dintre principalele indicaþii ale ecografieieste utilizarea ei pentru investigarea glan-dei mamare, deoarece se pot obþine nume-roase informaþii utile despre patologia glan-

dei, mai ales la persoanele tinere cu sânul dens fi-broglandular, care nu poate fi investigat prin mamo-grafie. Motivul pentru care femeile tinere trebuie sãînceapã investigarea sânului cu o ecografie, nu cumamografie, este acela cã mamografia nu poatevizualiza sânul dens, spre deosebire de ecografie.Aºadar, ecografia se poate aplica la orice vârstã,este total inofensivã, nedureroasã ºi repetabilãoricând.

Ecografia este metoda de investigare cea maipotrivitã pentru a diferenþia un chist (formaþiune li-chidã) de un nodul (formaþiune solidã). Aceastã dife-renþiere este importantã deoarece tratamentul estecomplet diferit: un chist se poate trata conservator,pe când un nodul trebuie excizat chirurgical. Pe dealtã parte, ecografia poate face distincþia între unnodul benign ºi unul malign, mai ales la dimensiuniîncepând cu 1 cm. Sub aceastã limitã, mamografiaeste superioarã ecografiei. De fapt, posibilitateaidentificãrii nodulilor maligni infracentrimetrici (maiales în sânul matur de peste 45 de ani) este princi-palul atu al mamografiei.

De ecografie pot beneficia toate femeile, indife-rent de vârstã, începând cu tinerele pubere care seprezintã de obicei pentru asimetrie mamarã. La eco-grafie se stabileºte cauza asimetriei: un sân estemai puþin dezvoltat din cauza unor probleme hormo-nale sau celãlalt sân este mai dezvoltat din cauzaunor chisturi sau noduli formaþi în el. În cazul în carefemeile însãrcinate simt ceva suspect la palpare sau

observã o roºeaþã însoþitã de durere, ele trebuie sãse prezinte la ecografie. În cazul femeilor însãrci-nate nu se poate face mamografie, din cauza iradie-rii la care ar fi expuse.

De multe ori, în cazul femeilor care au avut unnodul benign (fibroadenom) înainte de sarcinã, sepoate întâmpla cã acesta sã sufere anumite modi-ficãri în cursul sarcinii ºi sã-ºi mãreascã volumul (setransformã în adenom de lactaþie). Pe de altã parte,în timpul graviditãþii sau lactaþiei se poate produce oinflamare a sânului (mastita acutã). Ambele situaþiipatologice pot fi diagnosticate ecografic.

Pentru tinerele care vor sã facã un control anualal sânului, ecografia este cea mai indicatã metodã,deoarece multe formaþiuni nu pot fi depistate la pal-pare, de exemplu cele mici sau cele situate profundîn sân, dar care se identificã foarte bine la ecogra-fie. Pe de altã parte, de multe ori autopalparea spe-rie pacienta, aceasta interpretând drept “tumori”constituenþi normali ai sânului. Cel mai bine este cao datã pe an sã efectueze o ecografie mamarã decontrol, deoarece aceastã investigaþie va reflectafidel starea sânului. Cea mai indicatã perioadã pen-tru efectuarea acestei ecografii este în prima jumã-tate a ciclului menstrual. În acest fel se evita reten-

U

Dr. Corina PopescuMedic ecografist, Centrul Medical Medsana,www.medsana.ro

Ecografia sau ultrasonografia este ometod/ imagistic/ neinvaziv/ ce

folose]te ultrasunetele pentru a vizua-liza organele-[int/. Aceast/ metod/

nu este iradiant/ pentru c/ nu sebazeaz/ pe radia[ii ionizante X.Ecografia se poate folosi pentru

vizualizarea organelor abdominale,cu excep[ia tubului digestiv,

a glandelor mamare, salivare,tiroidei, a mu]chilor ]i tendoanelor.De asemenea, ecografia are un rol

aparte în vizualizarea ]i urm/rireabunei dezvolt/ri a f/tului în interiorul

uterului matern.

Page 21: Revista Saptamana Medicala

21

INVESTIGA{II MEDICALE

www.saptamanamedicala.ro

þia hidricã de la nivelul sânului, normalã în perioadapremenstrualã, care ar accentua o eventualã masto-patie chisticã.

Ecografia este recomandatã ºi femeilor care factratamente hormonale cu estrogeni pentru fertili-zare, deoarece, prin aceastã metodã, pot fi urmãriteeventualele efecte secundare ale tratamentuluiasupra sânului. Ecografia ajutã ºi la monitorizareanodulilor benigni sau a chisturilor. Prin ecografie seurmãreºte evoluþia dimensiunilor acestora, dar ºiunele modificãri de structurã ce pot apãrea în timp:necroze, calcificãri, hialinizare – în cazul nodulilor,precum ºi suprainfectare sau hemoragie intrachis-ticã – în cazul chisturilor.

Mastopatia fibrochisticã, atât de frecvent întâl-nitã, care reprezintã o predispoziþie a sânului spreformarea de chisturi, se poate monitoriza foartebine ecografic: se analizeazã dimensiunile ºi struc-tura conglomeratelor fibrochistice, se identificãeventualele noi chisturi apãrute, se apreciazã rãs-punsul la tratamentul aplicat. Papiloamele intraduc-tale sau intrachistice (tumori benigne în interiorulunui canal galactofor sau al unui chist) pot fi, deasemenea, vizualizate bine ecografic.

ªi femeile în vârstã de peste 45 de ani benefi-ciazã de ecografie pentru exact aceleaºi indicaþii caîn cazul celor mai tinere (cu excepþia sarcinii,bineînþeles), doar cã la aceastã vârstã trebuie

neapãrat efectuatã ºi o mamografie. Dacã sunt pro-bleme care necesitã supraveghere pe timp îndelun-gat, de exemplu monitorizare dupã o operaþie decancer mamar la un sân, cea mai bunã soluþie estealternanþa mamografie-ecografie într-un ritm stabilitde medicul oncolog care urmãreºte pacienta.

Ecografia mamarã include neapãrat ºi vizua-lizarea axilelor, putând pune în evidenþã prezenþaunor glande mamare accesorii la acest nivel. Identi-ficarea acestora este importantã deoarece, fiind lo-calizãri anormale ale þesutului glandular mamar, aurisc mai mare de a dezvolta noduli maligni ºi, deaceea, necesitã o monitorizare mai riguroasã, în spe-cial prin mamografie. Ecografia analizeazã ºi gan-glionii limfatici din axile, existând mai multe criteriiecografice de diferenþiere a celor benigni de ceimaligni. Dimensiunea nu este printre aceste criterii,de multe ori ganglionii mici (sub 1 cm) sunt dejasediul unor metastaze pornite de la un nodul malignmamar.

Ecografia mamarã poate avea ºi un rol terapeu-tic, acela de a ajuta la evacuarea unui chist mamarprin puncþie aspirativã sub ghidaj ecografic. Avanta-jele acestei puncþii ghidate de ecograf este cã medi-cul poate vedea pe ecranul aparatului chistul pecare urmeazã sã-l aspire, fiind sigur de evacuareatotalã a acestuia. De asemenea, dacã într-un con-glomerat existã mai multe chisturi în contact întreele ºi doar unul trebuie analizat, ecograful ajutã la

puncþionarea precisã a chistuluirespectiv. Apoi lichidul aspiraturmeazã sã fie analizat micro-scopic pentru a avea un diagnos-tic cert.

Ghidajul ecografic poateajuta ºi la biopsia unui nodulmamar sau a unui ganglion lim-fatic, mãrind precizia acesteia ºiîmbunãtãþind acurateþea diag-nosticului.

În concluzie, ecografia ma-marã este o excelentã metodãde vizualizare a sânului, trebuindsã fie prima investigaþie pentruorice femeie, de multe ori unicãpentru femeile de pânã în 45 deani, dar dublatã neapãrat de ma-mografie la cele de peste 45 deani.

Page 22: Revista Saptamana Medicala

22Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Ce sunt simptomele de discontinuareTermenul de discontinuare se foloseºte pentru a

descrie simptomele resimþite la încetarea administrãriiunor medicamente prescrise, care nu sunt droguri cecreeazã dependenþã.

Între simptomele de discontinuare ºi cele de se-vraj (sau abstinenþã) existã o diferenþã semanticã im-portantã. Drogurile creeazã dependenþã sau, mai co-rect, adicþie - antidepresivele nu intrã în aceastã cate-gorie de substanþe, din punct de vedere medical, chiardacã uneori, pentru pacient, aceastã diferenþiere esteirelevantã.

Simptomele de discontinuare pot sã aparã dupãîntreruperea a numeroase medicamente, inclusiv anti-depresivele, din cauza reactivitãþii unor receptori dincreier. Aceste simptome de discontinuare pot fi cu to-tul noi sau asemãnãtoare cu unele dintre simptomelebolii respective.

Debutul are loc în decurs de 5 zile de la încetareatratamentului sau dupã omiterea (uitarea) unor doze,ocazional ºi în cursul scãderii treptate a medicaþiei.

Simptomele sunt variate, de obicei uºoare ºi auto-limitate ºi doar în unele cazuri sunt severe ºi prelun-gite. De multe ori, din cauza lipsei de informare asuprafaptului cã e posibil sã aparã aceste simptome, suntamplificate ca severitate pe fondul fobiei de boalã apacientului îngrijorat.

Importan[a ]i aspectul clinicSimptomele unei reacþii de discontinuare pot fi

confundate cu recãderea bolii sau cu apariþia unei noiboli somatice (fizice), conducând la investigaþii inutilesau la reintroducerea antidepresivului.

Simptomele pot fi suficient de severe pentru a in-terfera cu funcþionarea cotidianã, iar cei care s-au con-fruntat cu stãrile respective pot sã considere cã anti-depresivele sunt adictive (sau creeazã o dependenþãorganicã sau psihicã) ºi sã refuze sã mai accepte tra-tamentul.

Aceste simptome pot apãrea în urma opririi bruºtea antidepresivelor sau când sunt luate neregulat(oprite câteva zile), când au fost luate împreunã cu altemedicamente, la cei cu anxietate marcatã la începutulterapiei, la cei care obiºnuiesc automedicaþia etc.

Exemple de simptome de discontinuare conside-rate a fi cele mai frecvente: � Simptome pseudogri-

pale � Senzaþii de “curentare“ � Ameþealã exacer-batã de miºcãri � Insomnie, vise excesive (foarte vii)� Iritabilitate, accese de plâns � Mai rar tulburãri demiºcare sau dificultate în concentrare

Cum se evit/ sau cum se trateaz/În general, terapia cu antidepresive trebuie între-

ruptã treptat pe parcursul a cel puþin 4 sãptãmâni.Sfârºitul perioadei de întrerupere treptatã trebuie sãfie mai lent, sã “se piardã” în timp de 8 sãptãmâni, cadozã de medicament.

Mulþi pacienþi au simptome în ciuda întreruperiilente.

Tratamentul este pragmatic, urmãrind cazul la psi-hiatru.

Dacã simptomele sunt uºoare, se reasigurãpacientul despre apariþia ºi benignitatea lor ºi cã vortrece în câteva zile. Dacã simptomele sunt severe, sereintroduce antidepresivul iniþial ( sau altul din aceeaºiclasã, dar mai tolerat) ºi se reduce treptat corect doza,urmãrind simptomele.

În concluzie, este extrem de important ca pacien-tul sã fie corect informat de psihiatru, mai ales asuprafaptului cã antidepresivele nu sunt adictive.

În urma unor anchete s-a constatat cã 78% dintrecei întrebaþi cred cã aceste medicamente creeazãdependenþã. Este importantã risipirea acestui mit.

Pentru ca un medicament sã fie adictiv trebuie sãîndeplineascã anumite criterii (toleranþã, creºterea uti-lizãrii etc.).

Pentru cã aceastã diferenþiere medicalã nu estesesizatã de mulþi oameni, ea trebuie obligatoriu discu-tatã cu pacientul. Este baza începutului unei terapii desucces, mai ales în afecþiunile de tip nevrotic cu an-xietate.

�� Dr. Emilia {in[Medic primar psihiatru

Simptomele de discontinuare

ale antidepresivilor

PSIHIATRIE

Page 23: Revista Saptamana Medicala

23

OBSTETRIC? GINECOLOGIE

www.saptamanamedicala.ro

TTrraattaammeennttuull mmeeddiiccaammeennttooss

GGnnRRHH � Analogii GnRH sunt preparate injectabile (fo-

losite lunar sau trimestrial) care ar trebui sã fie fo-losite de femeile cu SPM sever atunci când toate ce-lelalte tratamente au eºuat.

� Medicamentele lucreazã blocând produce-rea estrogenului natural ºi a progesteronului, cau-zând menopauza temporarã, aºa cã nu aveþi ovula-þie ºi nici menstruaþie.

� Trebuie sã folosiþi analogii GnRH timp de celmult 6 luni. În cazul în care îi utilizaþi mai mult timp(peste 6 luni) veþi fi sfãtuitã sã încercaþi terapia desubstituþie hormonalã (THS) pentru a reduce compli-caþiile menopauzei, cum ar fi osteoporoza (subþiereaoaselor).

� Dacã utilizaþi analogi GnRH mai mult de doiani, ar trebui sã faceþi o scanare a densitãþii osoaseîn fiecare an, pentru a verifica eventuala osteopo-rozã.

PPrrooggeesstteerroonn ssaauu pprrooggeessttooggeenn� Prin folosirea progesteronului natural sau sin-

tetic nu se amelioreazã imediat simptomele SPM.Acestea pot dura pânã la trei luni, iar pentru a simþibeneficiile noului tratament este important sã com-pletaþi jurnalul dumneavoastrã cu simptomele dedinainte ºi din timpul tratamentului.

TTeerraappiiaa ccoommpplleemmeennttaarrããExistã mai multe alternative sau terapii comple-

mentare pentru SPM. Multe femei considerã cãacestea sunt utile, deºi existã puþine dovezi care sãarate aceasta, dar existã ºi puþine dovezi care sãarate cã ele fac rãu.

� Adresaþi-vã medicului dumneavoastrã pentrurecomandãri înainte de a utiliza un tratament com-plementar!

� Informaþi medicul dumneavoastrã dacã uti-lizaþi orice medicament sau supliment! Acest lucrueste necesar deoarece unele terapii complementarepot reacþiona cu alte medicamente. De exemplu, su-

nãtoarea poate face ca unele metode hormonale decontracepþie (cum ar fi pilula) sã fie mai puþin efi-ciente. Unele terapii complementare ajutã doar unasau douã simptome. Existã, de asemenea, dovezi cãsuplimentele de calciu ºi vitamina D ºi E, magneziu,pot fi de folos. Uleiul Evening Primrose poate reducesensibilitatea la sân. Unele femei afirmã cã le ajutãvitamina B6 (ºi complexul de vitamine B).

CChhiirruurrggiieeEliminarea ovarelor, uneori împreunã cu uterul

(Histerectomie), are ca rezultat instalarea menopau-zei ºi poate îmbunãtãþi simptomele SPM.

Dar:� Aceasta este o operaþie majorã, astfel cã ea

vã va fi recomandatã de medicul dumneavoastrãdoar dacã aveþi simptome severe ºi toate celelaltetratamente au eºuat.

� Dacã aveþi vârsta sub 50 de ani ºi aveþi sus-piciuni de simptome de menopauzã (bufeuri, pieleuscatã), dupã operaþie veþi fi supusã mai mult lariscul de apariþie a osteoporozei. Hormonii de înlo-cuire – HRT – feminini vã pot ajuta însã în simpto-mele de menopauzã ºi vã vor proteja oasele.

� Dacã luaþi în considerare aceastã opþiune,medicul dumneavoastrã vã poate sugera sã utilizaþianalogii GnRH ºi HRT timp de trei pânã la ºase luni.Analogii GnRH au efect similar asupra hormonilor caatunci când ovarele sunt extirpate ºi vã pot oferi oidee despre cum vã veþi simþi dupã operaþie. Prinurmare, îmbunãtãþirea simptomelor vã va oferi ºan-sa de a vedea care vor fi beneficiile operaþiei chirur-gicale. De asemenea, aveþi posibilitatea sã verificaþidacã, utilizând HRT dupã operaþie, aceºtia vi se po-trivesc.

Variante de tratament, informaþii ºi sprijin suntdisponibile pentru a vã permite sã gestionaþi simp-tomele ºi sã le suportaþi în continuare mult maiuºor.

Dr. Majid VahdaniMedic specialist obstetric/-ginecologie

Centrul Medical Materno-Infantil Persepoliswww.persepolispediatrie.ro

Sindromul premenstrual (SPM)- Informa[ii utile -

ccoonnttiinnuuaarree ddiinn nnuummããrruull ttrreeccuutt

Page 24: Revista Saptamana Medicala

24Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

ONCOLOGIE

Când sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim cepoate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-tiv pentru noi. Nu strategiile de marketing trebuie

sã recomande un asemenea produs, ci doar dovezile.Când avem în faþã situaþii care privesc viaþa ºi moar-tea, este mai bine sã utilizezi suplimente cu rezultatedocumentate ºi de la companii care îºi pot susþine afir-maþiile fãcute la adresa produselor pe care le au, cumateriale obþinute din cercetãri clinice, acceptate ºipublicate.

DDAAIIWWAA PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall CCoo,, LLttdd..,, TTookkyyoo,, JJaappoonniiaa,este o astfel de companie ºi puteþi fi convinºi cã, în ur-ma studiilor efectuate, BBiioo BBrraann // MMGGNN--33 AArraabbiinnooxxiillaanna dovedit cã poate stimula, mai puternic ºi mai eficientdecât probabil oricare alt produs, un sistem imunitarslãbit din cauza stresului, a alimentaþiei nesãnãtoase,a poluãrii ºi a altor factori care induc aceastã stare.

Ce este BioBran?BBiioo BBrraann 11000000//MMGGNN--33 AArraabbiinnooxxiillaann, supliment nu-

tritiv natural ºi GMO free (nemodificat genetic), estebrevetat de pr. dr. Hiroaki Maeda - director de cercetareºi dezvoltare la DDaaiiwwaa PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall CCoo,, LLttdd,, ddiinnTTookkyyoo,, JJaappoonniiaa,- ºi utilizat din 1990 în diverse þãri depe glob (SUA, Japonia, Germania, Anglia, Spania, Italiaetc.). Dr. Mamdooh Gohoneum, profesor de imunolo-gie la Drew, Universitatea de Medicinã ºi ªtiinte Me-dicale din Los Angeles, a realizat o mare parte din cer-cetarea privind rãspunsul imunologic al organismuluipentru suplimentul BioBran. El afirmã despre BioBrancã este cel mai puternic imunomodulator cu care alucrat în ultimii 20 de ani.

AArraabbiinnooxxyyllaannuull eessttee oo ffiibbrrãã aaccttiivvãã ddiieetteettiiccãã,, eesstteeeexxttrraassãã ddiinn ttããrrââþþaa ddee oorreezz,, pprriinn hhiiddrroolliizzãã ppaarrþþiiaallãã eennzzii--mmaattiiccãã,, pprroodduuccâânndd ffrraaccþþiiuunnii mmoolleeccuullaarree ppaarrþþiiaall ssoolluubbiilleeccaarree ppoott ffii aabbssoorrbbiittee ddiinn iinntteessttiinnee îînnttrr--oo ccaannttiittaattee sseemm--nniiffiiccaattiivvãã ccaa mmoodduullaattoorr lliimmffoocciittaarr. Hidroliza este efectu-atã cu un extract din ciuperca schiitake, utilizatã înJaponia la tratamentul cancerului. Cu toate cã en-zimele ciupercii Shitake sunt utilizate în procesul de fa-bricare pentru hidrolizã, nnuu eexxiissttãã nniicciiuunn ccoonnþþiinnuutt ddeecciiuuppeerrccii mmããssuurraabbiill îînn pprroodduussuull ffiinnaall,, aassttffeell ccãã aaffeeccþþiiuu--nniillee ccuu iinnttoolleerraannþþãã llaa cciiuuppeerrccii nnuu aauu nniicciiuunn ffeell rreeaaccþþiieenneeggaattiivvãã llaa aacceeaassttaa..

Efectul BioBran asupra organismuluiAtunci când organismul este slãbit sau într-o stare

de boalã, sistemul imunitar poate deveni suprasolici-tat, iar activitatea celulelor imune poate deveni anevo-ioasã. Cercetãrile au dovedit ca BioBran/MGN-3 Arabi-noxilan poate ajuta în mod considerabil la refacereamecanismului natural de distrugere a celulelor tumo-rale ºi la o creºtere puternicã a sistemului imunitar, ast-fel:

� creºte sseemmnniiffiiccaattiivv ººii rraappiidd aaccttiivviittaatteeaa limfo-citelor, cceelluulleelloorr NNKK (Natural Killer cells, celule care dis-trug celulele canceroase) cu aproape 300%, dar ºi acti-vitatea cceelluulleelloorr BB ((pprroodduucc aannttiiccoorrppii)) ccuu 220000%% ººii TT ((ddiiss--ttrruugg cceelluulleellee ccaanncceerrooaassee)) cu 150%,

� stimuleazã ccrreeººtteerreeaa pprroodduuccþþiieeii ddee cciittookkiinneennaattuurraallee precum IInntteerrffeerroonniiii,, IInntteerrlleeuukkiinneellee,, FFaaccttoorriiii ddeeNNeeccrroozzaarree aa TTuummoorriilloorr ((TTNNFF)) ,

� induce creºterea AAppooppttoozzeeii ºi a calitãþii vieþii((QQOOLL)).

Produsul BBiiooBBrraann 11000000,, în cceeii 2200 aannii ddee uuttiilliizzaarreeºi având o serie întreagã de studii care îl susþin((wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo,, wwwwww..ddaaiiwwaa--pphhaarrmm..ccoomm,,wwwwww..jjaaffrraa..ggrr..jjpp..,, wwwwww..bbiioobbrraann..oorrgg,,wwwwww..ddhhddeeuurrooppee..sskk..)), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:� Adjuvant în terapia medicamentoasã a cance-

rului, indiferent de stadiu, inclusiv leucemie (cancer desân, prostatã, plãmân, colon, stomac, pancreas, rectal,vezicã etc.);

� Recomandat înainte, în timpul ºi dupã perioadacurelor radio ºi chimioterapice (le îmbunãtãþeºte rezul-tatele, le reduce efectele negative);

� Hepatita B ºi C (ciroza, cancer hepatic); � Diabet (noninsulino dependent);� Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice);� Tabagism, etilism, persoane cu deficite imuni-

tare, SIDA, reumatism cronic etc.;� Persoane care provin din familii cu antecedente

neoplazice.

Beneficii:� Puternic imunomodulator;� Reduce în mod real efectele negative ale trata-

mentului chimioterapic ºi radioterapic;� Efect rapid (la câteva zile de la administrare);� Îmbunãtãþeºte cu adevãrat calitatea vieþii

(QOL);� Efect antioxidant ºi antiinflamator;� Uºor de administrat (pudrã solubilã sau ta-

blete);� Natural ºi GMO free (nemodificat genetic) indi-

cat ºi vegetarienilor;

CANCERUL a mai pierdut un pas!

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil cel mai puternic imunomodulator NATURAL

]i GMO free (nemodificat genetic)

Page 25: Revista Saptamana Medicala

25

ONCOLOGIE

www.saptamanamedicala.ro

� Fãrã efecte secundare, nontoxic, indicat ºi pen-tru copii;

� Nu interfereazã negativ cu alte tratamente me-dicamentoase sau fitoterapice;

� Nu necesitã regim alimentar special;� Susþinut de studii efectuate ºi publicate în Japo-

nia, SUA ºi Europa;� Calitate demonstratã în timp, utilizat cu succes

de peste 20 ani la nivel mondial.� Înregistrat ºi în România

M?RTURII ÎN URMA UTILIZ?RII BIOBRAN

�� Cancer de colon, pulmonar ]i sânSunt din Tecuci ºi doresc sã împãrtãºesc celor

care au nevoie, despre binefacerile miraculosului BioBran. În iulie 2010 am fost diagnosticatã cu un cancerde colon plus metastaze pulmonare ºi la sân. Tumoradin colon mãsura 7,3 cm. Am început imediat trata-mentul recomandat de medici: radioterapie ºi chimio-terapie. În acelaºi timp am început sã iau ºi Bio Branavând confirmarea unui medic oncolog cã pot sã facasta. Tratamentul oncologic a durat cinci sãptãmâni,iar eu am putut sã-l suport uºor. Bio Bran iau în conti-nuare ºi mã simt bine.Tumora mea din colon a scãzutcu 3 cm, nu mai sunt propusã pentru operaþie. Mã simtbine ºi cred ca Bio Bran-ul mã ajutã.

�� Cancer la sân ]i plãmâniMã numesc P.E am 61 de ani ºi sunt din Calafat.

Acum ºase ani am fost diagnosticatã cu cancer la sângradul 3. Am fost operatã dar dupã cinci ani de la ope-raþie boala a recidivat. Ma simþeam foarte rãu, nu maiaveam poftã de mâncare, putere ºi nici poftã de viaþã.Nu puteam sã fac nici un efort deoarece oboseamfoarte tare.

În urma analizelor ºi tomografului am fost diagnos-ticatã cu noduli metastazici intercostali, subclaviculariºi la plãmâni. Medicul nu le-a dat copiilor prea multesperanþe, urmând sã rãmân în spital pentru tratamen-tul cu chimioterapie, dar am cautat ºi soluþii alternativecu chimioterapia descoperind astfel BIO BRAN 1000

Sunând la numãrul postat pe site am obþinut maimulte informaþii de la compania Chemomed despremodul în care acþioneazã BIO BRAN ºi astfel am hotã-rât sã îl achiziþionãm. Dupã câteva luni de chimiote-rapie în paralel cu BIO BRAN m-am simþit din ce în cemai bine iar rezultatul analizelor mi-a dat ºi mai multesperanþe. Starea mea începuse sã se îmbunãtãþeascãputând astfel sã fac scurte plimbãri ºi reuºind chiar sãajung la greutatea pe care o aveam de obicei.

Astãzi, la un an de la urmarea tratamentului dechimioterapie împreunã cu BIO BRAN 1000, rezulta-tele analizelor au fost uimitoare, nodulii gãsiþi acum unan au dispãrut complet. Fiind foarte mulþumitã de re-zultatele acþiunii BIO BRAN-ului m-am decis sã îl iau încontinuare deoarece mã ajutã sã mã simt foarte bine.

�� Cancer ovarianMã numesc M.T. sunt din Deva, am 61ani ºi în 9

martie am fãcut trei ani de la operaþie. Cu trei aniînainte mi s-a pus diagnosticul de neoplasm ovarianbilateral, apoi puþin mai târziu s-a completat cu stadiul3. Aceste zile au fost cele mai cumplite zile din viaþamea. Deci, am fost operatã, apoi am fãcut chimiote-rapia cu taxol ºi carbo, medicamente cu multe efectesecundare.

Încã de la aflarea diagnosticului, copiii mei au cãu-tat pe internet sã afle totul, sau cât mai multe despreaceastã boalã. Am avut avantajul ca unul este medic ºiamândoi ºtiu câteva limbi strãine ºi în plus am vorbitdeschis despre cum sã încerc sã lupt cu boala. Aºa amaflat de existenþa BIO BRAN 1000 / MGN3-lui, pe carel-am cumpãrat la început din Canada, apoi din Angliaºi acum din România, produs care m-a însoþit de la în-ceperea chimioterapiei pânã azi. Consider cã în totacest timp faptul cã m-am simþit relativ bine, cã mi-amputut continua activitatea, ca în toþi aceºti ani am avutun marker în valorile normale s-a datorat în moddeosebit BIO BRAN-ului.

Accesând wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo veþi putea citi cartea,,,,BBiiooBBrraann ººii lluuppttaa ppeennttrruu ccrreeººtteerreeaa ssiisstteemmuulluuii iimmuunniittaarr..IImmuunnoommoodduullaaþþiiaa ººii bbeenneeffiicciiiillee ssaallee ppeennttrruu bboollnnaavviiii ddeeccaanncceerr”” ºi viziona filmul ,,,,AArraabbiinnooxxiillaann ((BBiiooBBrraann)) ººii iimmuu--nniittaatteeaa uummaannãã””,, precum ºi alte studii efectuate cuBioBran.

Ofertã valabilã pânã la 30 iunie 2011în limita stocului

PPuutteeþþii aacchhiizziiþþiioonnaa BBiiooBBrraann 11000000 ((225500)) ddiinn ffaarrmmaacciiii,, iinncclluussiivv ddiinn ffaarrmmaacciiiillee DDOONNAA

ssaauu CCOONNTTAACCTTAAÞÞII IIMMPPOORRTTAATTOORRUULL!!

ªªaannssaa uunnuuii nnoouu îînncceeppuutt!!

AAcchhiizziiþþiioonnâânndd uunn ppaacchheett ddee ttrraattaammeenntt ssttaannddaarrdd ddee 44 ccuuttiiii

BBiioo BBrraann 11000000,, vveeþþii ppllããttii ddooaarr 33 ccuuttiiii..

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti, Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710; e-mail: [email protected] Vizitaþi: www.chemomed.ro; www.daiwa-pharm.com;www.jafra.gr.jp; www.dhdeurope.sk; www.biobran.org

Page 26: Revista Saptamana Medicala

26Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Bolile inimii au o mare rãspândire în lume, evo-lueazã în majoritatea cazurilor în mod cronic ºi suntrelativ dificil de tratat.

LLyyoonn HHeeaarrtt contribuie la menþinerea funcþiona-litãþii normale a inimii prin creºtereaputerii de contracþie ºi a randamentu-lui muºchiului cardiac, prin norma-lizarea ritmului bãtãilor inimii ºi redu-cerea spasmelor coronariene. Areefect diuretic ºi calmant, contribuindastfel la scãderea valorilor mari aletensiunii arteriale. Efectul regenerantgeneral, de adaptare la stres ºi anti-inflamator, hipocolesterolemiant ºicarminativ contribuie, de asemenea,la eficienþa produsului.

Extractul de TTeerrmmiinnaalliiaa aarrjjuunnaaeste sursã de taninuri astringente,are proprietãþi tonice, stimulent car-diac, rol antioxidant puternic faþã deradicalii liberi oxigenaþi, produºi înorganism ca urmare a arderilor in-complete datorate stresului. Se reco-mandã în hipertensiune arterialã, tul-burãri de ritm cardiac, anginã pec-toralã (stabilã ºi instabilã) ºi în tera-pia infarctului miocardic.

Extractul de TTrriibbuulluuss tteerreessttrriiss(fructele) sunt considerate diuretice, tonice, implicitproduc scãderea tensiunii arteriale. Extractul deRRoossaa cceennttiiffoolliiaa conþine ulei eteric, zaharuri, acidmalic, acid citric, pectine, taninuri, vitaminele A, B2,C, K, PP, minerale Ca, K, Fe, Mg, cu rol calmant pen-tru inimã ºi normalizator al circulaþiei mari ºi mici.

Extractul de CCrraattaaeegguuss ooxxyyccaanntthhaa (pãducel), areurmãtoarele proprietãþi: acþiune inotropã pozitivã ºibatmotropã pozitivã; creºte aportul de sânge la ni-velul vaselor coronare ºi miocardice. În prezent serecomandã în stãri de decompensare cardiacã con-gestivã, în special în faza iniþialã a insuficienþei car-diace, insuficienþei coronariene uºoare a miocardu-lui, care încã nu necesitã digitalice ºi în tulburãri deritm cardiac.

Cercetãrile clinice recente au demonstrat efi-cienþa preparatelor pe bazã de pãducel în amelio-rarea funcþiei cardiovasculare, fãrã efecte cola-terale, care a fost însoþitã de o scãdere a simptoma-tologiei clinice (edeme periferice ale membrelor infe-rioare, dificultãþi respiratorii). Eficienþa terapeuticã aprodusului se referã la acþiunea vasodilatatoare pe-rifericã.

Sub acþiunea stresului, s-a observat o prelungirerefractarã asupra miocardului, iar prin administra-

rea produsului se reduce acest efect. Produsul pro-tejeazã miocardul confruntat cu ischemia.

Nu în ultimul rând amintim extractul de WWiitthhaa--nniiaa ssoommnniiffeerraa (Ashwagandha), demnã de menþionatpentru proprietãþile sale: adaptogenã, mãrirea ran-damentului fizic ºi mental, antiamnezicã, imuno-stimulantã, antiagregantã a elementelor figurate alesângelui, hipoglicemiantã, normalizatoare a schim-burilor electrolitice, calmantã, relaxantã.

Datoritã tuturor proprietãþilor menþionate maisus, se recomandã produsul în:

� Tulburãri circulatorii� coronariene ºi sistemice� Tulburãri de ritm cardiac� Insuficienþã cardiacã de � debut� Hipertensiune arterialã� Hipercolesterolemie� Exces ponderal� Fibrozã miocardicã� Sclerozã coronarianã� Endocardite� Extrasistole

MMoodd ddee aaddmmiinniissttrraarree:: 1-2 tablete de 3 ori pe zi înainte

de mesele principale cu jumãtate deorã.

A nu se întrerupe brusc medica-þia de fond!

Toate produsele firmei SSTTAARRIINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL MMEEDD sunt obþinute

din plante medicinale native din India,cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin proce-dee tehnologice netermice, la standarde interna-þionale de calitate (ISO), fiind avizate de I.B.A.

PPRROODDUUSSEELLEE SSEE GGÃÃSSEESSCC ÎÎNN TTOOAATTEE FFAARRMMAACCIIIILLEE ªªII UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE PPLLAAFFAARR DDIINN BBUUCCUURREEªªTTII ªªII DDIINN ÞÞAARRÃÃ

SSAAUU ÎÎNN MMAAGGAAZZIINNUULL PPRROOPPRRIIUU DDIINN BBDD.. CCAARROOLL II NNRR.. 4466

((VVIISS--AA--VVIISS DDEE BBIISSEERRIICCAA AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

Star International Medwww.ayurmed.ro

[email protected]./Fax: 021.313.94.81

021.303.80.44; 021.311.33.11

Lyon Heart

AYURVEDA

Page 27: Revista Saptamana Medicala

27

TERAPII COMPLEMENTARE

www.saptamanamedicala.ro

xpunerea la soare, pornind de la durate limi-tate (10-15 minute) pânã la expunerea pre-lungitã (6-10 ore), poate avea consecinþe dra-matice.

Intervenþia unor circumstanþe agravante (gaura deozon deasupra Europei Centrale, creºterea niveluluide radioactivitate la nivel global prin accidentele de laFukushima ºi Cernobîl), creeazã premisele unor agre-siuni concertate ºi sinergice asupra regiunilor cuta-nate expuse (faþã, umeri, mâini) cu consecinþe greu deprevãzut.

UVB din radiaþiile solare modificã ADN-ul din celu-lele cutanate, mai ales pe suprafeþele expuse liber(faþã, umeri, antebraþe).

Arsurile din copilãrie dubleazã riscul apariþiei can-cerului cutanat.

Arsurile de grad I se manifestã prin sensibilitate laatingere, eritem cutanat, edem localizat.

Expunerea prelungitã la soare amplificã leziunile,iar arsura trece în stadiul II - vezicule pline cu lichid pesuprafaþa afectatã.

Cefaleea, frisoanele, greaþa, voma, starea de slã-biciune, completeazã tabloul clinic.

Spectrul UV din radiaþia solarã constituie cca 1-2%,restul de 41-42% fiind spectrul vizibil, iar 57% infra-roºu.

Prin protecþia cutanatã cu geluri, emulsie, cremese asigurã blocarea strictã a UVB, celelalte radiaþii pu-tând sã treacã fãrã niciun obstacol.

Stadiul I al arsurii cutanate se trateazã prin aplica-rea de Oþet de Mere cu Miere ºi Sãruri Marine . Se facaplicaþii repetate la cca 2-3 ore.

Un alt remediu excelent este Frecþia Elidor, urmatãde aplicaþii blânde cu Kinetic Gel.

Pacientul venit de pe plajã pare ieºit din rotisor,astfel încât aplicaþiile repetate cu Frecþie Elidor ºi Kine-tic Gel sunt o adevãratã binefacere cu efect rãcoritor,calmant, antiinflamator.

Profilaxia arsurilor solare constituie cheia proble-mei.

Cu circa 2 ore înainte de a pleca la plajã, se poateaplica Ulei pentru Plaja cu Protecþie Solarã pe întrea-ga suprafaþã corporalã.

Este necesarã repetarea aplicaþiilor la cel mult2-3 ore distanþã dacã se considerã cã pacientul intrãîn apã.

Emulsia pentru Plajã este dedicatã celor care seexpun la soare perioade mai lungi ºi efectiv asigurã oprotecþie realã pentru UVB (peste 90% din UVB).

Din experienþa noastrã, emulsiile pentru Plaja s-aucomportat excelent, asigurând un bronz uniform ºifarã arsuri cutanate.

Emulsia dupã plajã aplicatã dupã plecarea de peplajã, reface alert biostructura cutanatã atât anatomiccât ºi biochimic. Se aplicã de 4-6 ori/zi.

Considerãm cã hidratarea cutanatã este obligato-rie, aplicându-se predilect Crema cu ulei de cãtinã, uleide migdale ºi rozmarin cu efecte antioxidante, epiteli-zante ºi cicatrizante.

Nu trebuie uitate câteva situaþii care se constituieefectiv în contraindicaþii – cei cu piele sensibilã, cei cualergii solare, acnee nodularã ºi nodularo-chisticã, cu-perozã.

Umbrela de pe plajã nu asigurã decât o protecþieparþialã, cãci multe raze sunt reflectate de nisip, apã,betoane ºi ferestre.

Alegerea destinaþiei de vacanþã presupune luareaîn calcul a vârstei, a statusului cutanat ºi a afecþiunilorcurente. Orice exces fiziologic se loveºte de resursebiologice limitate.

�� Pentru informa[ii suplimentarepute[i contacta Farmacist Mioara Duvlea,

Farmacia Afina:0744 622 587

E

Expunerea la soare -riscuri ]i remedii

Dr. Sorin GodeanuLaboratoarele Elidor

www.elidor.ro Telefon: 021.335.95.63

Page 28: Revista Saptamana Medicala

28

UNIT?{I MEDICALE

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Clinici medicale

MATE FIN MEDICAL

Str. Maior Ion Coravu, nr. 20,sector 2, BucureºtiTel: 021.310.16.52;021.310.17.52;[email protected]

SSCCIINNTTIIGGRRAAFFIIEE Scintigrafie tiroidãScintigrafie renalã Scintigrafie pulmonarãScintigrafie osoasãScintigrafie cu mibiScintigrafie cu hematiimarcate, hemoragiigastrointestinale, MugaScintigrafie glande salvareScintigrafie diverticul MeckelScintigrafie celebralãEECCOOGGRRAAFFIIEEEcografii uzuale

Ecografie mamarã, pãrþi moi,

pediatricã, sarcinã,

transvaginal

GRAL MEDICAL

Str. Traian Popovici (fosta

Unitãþii) nr. 79-91, sector 3,

Bucureºti

Tel./Fax: 021/323.00.00 (02)

Mobil: 0724.242.259

www.gralmedical.ro

[email protected]

Consultaþii ºi investigaþii de

specialitate

Analize medicale de

laborator

Imagisticã medicalã

(radiologie, CT, RMN,

mamografie)

Radiologie dentarã

Abonamente de sãnãtate

Medicina muncii

Spitalizare de zi (Dializã,

Litotriþie, Tratamentul

Pintenilor Calcaneeni,

Tratamentul Rãnilor

Deschise, Radioterapie ºi

Chimioterapie)

CENTRUL MEDICAL MATEI BASARAB

Str. Matei Basarab nr. 45,sector 3, BucureºtiTel: 021 302,94,34

Analize de laboratorEcografieMorfologie fetalãObstetricã-ginecologiePneumologie/SomnologieNeurologieEndocrinologieCardiologie/Medicinã internãORLDermatologieAcupuncturãStomatologieMedicina muncii

CENTRELE MEDICALE PULS

www.PULSMEDICA.roStr. Tunari, nr. 37tel: 212.40.400745.12.99.440723.180.968Str. Teiul Doamnei, nr. 2 tel: 242.13.760745.12.99.550723.180.969Str. Turda, nr. 127tel: 224.01.870741.20.99.650723.180.979

Specialitati medicale:- Alergologie; - Chirurgie- Cardiologie; - Dermatologie- Endocrinologie- Gastroenterologie;- Medicina interna;- Medicina de familie;- Medicina muncii;- Neurologie; - Nefrologie;- Orl- Audiometrie;- Oftalmologie- Obstetrica-Ginecologie - Oncologie - Ortopedie- Pediatrie - Pneumologie- Psihiatrie - Psihologie- Reumatologie - Urologie

SOS MEDICAL GRUPStr. Caragea Ioan Vodã, Nr. 1, sector 1, Bucureºti Tel: 021 / 212.13.43 Fax: 021 / 212.14.59 E-mail: [email protected] Web: www.sos-medical.net Alergologie, Cardiologie Dermatologie, Diabet ºinutriþie, Endocrinologie

ºi disfuncþii sexualePsihoterapie Neurologie Oftalmologie, Ortopedie Urologie, Ginecologie Psihiatrie, Psihologie Pediatrie -Homeopatie copiiGedicinã generalãMedicinã internãMedicinã de familie

CENTRUL MEDICAL DR TIRON

Str. ªtirbei Vodã, nr. 94, sector 1, Bucureºtitel 313.50.93; fax 313.50.24;[email protected]

Analizã mineralã tisularãOrtopediePosturologieOzonoterapieOsteopatieAcupuncturãMedicinã generalã

•computer tomograf •rezonanta magnetics •radiologie conventionala •mamografie

• osteodensiometrie DXA •electromiografie •neurosonologie •ecografie doppler •ecografie

generala •cardiologie •medicina de familie •laborator analize medicale.

Centrele MedicaleHIPERDIA

ªI PROLIFE

•Str. Ritmului, nr.2, sector 2

Tel./Fax: 021. 250.67.85,

021.250. 73.20

[email protected]•Sos. Berceni, nr. 10-12,sector 4 (Spitalul Bagdasar-Arseni)Tel./Fax: 021. 334.37.30,021. [email protected]

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1, Tel./Fax: 021.250.67.85,[email protected]•Sos. Stefan Cel Mare, nr.19-21, sector 2 (Spitalul Colentina)Tel./Fax: 021. 311.73.7l,021. [email protected]

Page 29: Revista Saptamana Medicala

29

UNIT?{I MEDICALE

www.saptamanamedicala.ro

CLINICA INTRO MED Bd. Ferdinand I, nr. 31, et. 1,sector 2, BucureºtiTelefon: (021) 252 55 58;(031) 805 62 95Fax: (021) 252 55 59e-mail: [email protected]: www.intromed.ro

•medicinã internã, •cardiologie,•pediatrie, •endocrinologie, •dermatologie (inclusiv laser CO2), •obstetricã-ginecologie, •fizioterapie•Ecografie: abdomen, cord,vase, tiroidã, sân, transvaginalã, sarcinã, 4D, Doppler color

MEDISYSTEM CENTRU MEDICAL

BucurestiBd. Timisoara, nr. 17A, sector 6Tel: 021 440.30.91/440.30.92Cardiologie, dermatologie,ecografie, ginecologie, labo-rator analize medicale, medi-cina muncii, medicina gener-ala, medicina interna, neurologie, oftalmologie, ORL.

CENTRUL MEDICAL LOTUS MEDICA

Sos. Olteniþei, nr.105, blocintec, et.2, sector 4332.31.41, 332.27.89,332.63.75, 332.63.75 [email protected]

stomatologieradiologie analize de laboratormedicina munciibalneofizioterapiecabinete de specialitatecardiologiechirurgiedermatologie-venerologie ecografiegastroenterologie medicinã internã nefrologie neurologie obstetricã-ginecologieoftalmologie orl psihiatrie psihologireumatologie

Investigaþii medicale LIL MED CLINICA MEDICALA

Bucuresti, Suzana nr. 7, corp1, sector 5 Telefon: (021) 420.60.55Fax: (021) [email protected]

Laborator de analize medicale (hematologie, coag-ulare, imunohematologie, imunolo-gie, biochimie, microbiologie,parazitologie, citologie: examen Babes Papanicolau)Recoltare probe de sangeRecoltare probe de microbiologie: Exudat faringian, Exudat lingual, Exudat nazal, Sputa,

Urocultura,

Sediment urinar,

Coprocultura,

Examen coproparazitologic

Radiologie –

imagistica medicala

•Ecografii:

abdominala, parti moi,

obstretica–ginecologie,

vasculara doppler

Medicinã de urgenþã

AMBULANÞA SOSStr. Caragea Ioan Vodã, Nr. 1, sector 1, Bucureºti 021.97610722 333 0000744 323 0000788 787 000 [email protected] Web: www.sos-medical.net

SALVAREA PULS tel: 021.97330749.973.9730720.973.973

UrgenteTratamenteAnalize la domiciliuTransport medicalizatECG; Ecografii

Ginecologie

Oftalmologie

AMA OPTIMEXStr. Toamnei, nr. 54, sector 2Tel: 021-610 36 47;021-21116 22;0723 889 315;0372708 708Fax: 0372 708 733E-mail: [email protected]@cataracta.ro www.amaoptimex.ro

•Investigatii oftalomologice:Biometrie, Ecografie,Tonometrie oculara, Examende camp vizual computerizat,Pahimetrie, Dioptron,Keratometrie, Determinareadiametrului pupilar,Determinarea diametruluicorneean, Topografiecorneeana, BiomicroscopieSpeculara (masurareacelulelor endoteliale)•Operatii: de Cataracta, deGlaucom, de Pterigion, deStrabism, ale Pleoapelor.Reducerea dioptriilor cu laser - LASEK, PRK(miopie, hipermetropie, astig-matism), reducerea dioptriilorforte (miopie, hipermetropie)•Tratamente Laser•Tratamentul DMLV(degenerescenta macularalegata de varsta)•Analize necesare pentruoperatie:Hemoleucograma,Coagulograma, Glicemie, Uree, VSH,AST, ALT, Bilirubina totala,HVB, HVC, HIV, Consult cardi-ologic, EKG,dispozitive deajutor vizual pentru slabvazatori •Optica Medicala

Page 30: Revista Saptamana Medicala

30

UNIT?{I MEDICALE

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 134 � 15 - 28 iunie 2011

Psihiatrie

PSIHOTOP CABINET PSIHIATRIC

BucurestiStr. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,Sector 1 Tel./Fax: 230 96 12 Email: [email protected]•Examinare psihiatrica, psihodiagnostic cu indicatiipentru tratament de specialitate •Control psihiatric periodic •Tratament psiho-relaxantcentrat pe pacient

Recuperare

MEDICAL CARECENTRU DERECUPERARE MEDICALÃ

Intr. Tudor Stefan nr.42-44 (Dorobanti),Sect.1, BucureºtiTel.: 233.97.760723 626 [email protected]

MMeeddiicciinnaa ffiizziiccãã ººii ddee rreeccuuppeerraarree mmeeddiiccaallãã,, LLaasseerrtteerraappiiee,, MMaassaajj tteerraappeeuuttiicc ººii ddee rreellaaxxaarree,, GGiimmnnaassttiiccãã mmeeddiiccaallaa,, FFiittnneesssstteerraappeeuuttiiccKKiinneettootteerraappiieeCEDRU - SAN

Sos. Stefan Cel Mare, nr. 240, bl. 59A, et. 1, ap. 4, sector 2Tel: 021 619 1117, 021 619 [email protected]

Recuperare medicalã, medicinã fizicã ºi balneologie

MICK-MED Str. Prof. Georgescu, nr. 23,sector 4Tel:021 327 [email protected]

Recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie, medicinã naturistã

DUO CENTRUL MEDICAL PROFESIONAL

Strada Pitar Mos nr 29,interfon 11 c, Sector 1,Bucuresti Tel:0723425634; 3105657;0767571355 [email protected]

KKiinneettootteerraappiiee:: Gimnasticamedicala pentru copii si ado-lescenti, Gimnastica pre si postnatala pentrumamici, Gimnastica deintretinere, Recuperare med-icala pentru adulti

Masaj si Gimnastica

BBeebbeelluussii:: Programe

speciale de masaj si

gimnastica medicala

pentru bebelusi.

FFiizziiootteerraappiiee::

Electroterapie, Terapie cu

ultrasunet, Terapie cu vacu-

um, Terapie combinata pen-

tru remodelare corporala

MMaassaajj::

Masaj Terapeutic

(loco - regional, general

si al femeii insarcinate),

De stimulare a circulatiei

periferice, Anticelulitic,

Shiatsu.

Stomatologie

FINESS DENT•CotroceniBulevardul Eroilor nr. 16, sec-tor 5Telefon / Fax: 004-021- 410.43.63004-021- [email protected]

•RosettiBulevardul Hristo Botev nr.7,sector 3Telefon: 004-021-313.47.81Fax [email protected]

Consultatie, Profilaxie, Albiri,

Estetica Dentara, Terapia estetica, Fatete, Ceramica integrala,Incrustatii, Coroanele metalo-ceramice,Endodontie, Pedodontie, Ortodontie, Chirurgie, Implantologie,Paradontologie, Anestezie, Radiologie, Laborator

NEOCLINIQUEStr. Rosia Montana, nr. 6, bl.O7, sc. 2, interfon 56,BucurestiInformatii si programari: 021430 33 65021 430 31 99031 409 12 [email protected]

Stomatologie NON STOPRadiologie DentaraImplantologieChirurgie OMFOrtodontieCosmetica dentaraServicii dentare pentru copii

DENT ELYSEEStr. J.L. Calderon nr.51, sector 2, Bucuresti Tel/fax: 021.312.33.00 Mobil: 0723.380.498 E-mail: cabinet@dentelysee.roProfilaxieOdontologieOrtodontieProteticaEndodontieParodontologiePedodontie;Cosmetica dentaraChirurgie si implantologieTratamentul disfunctiilorocluzale, bruxism

Medicina muncii

MEDICAL OCUPATIONAL

Str.Grigore Alexandrescu nr. 8, Sector 1, BucurestiTel: 021-3175337Fax: 021-3175332http://www.medicalocupa-tional.go.ro/Email: medicalocupatio-

[email protected] Program de lucru: Luni-Vineri 9.00 - 17.00Medicina muncii

MEDICAL EXCELLENCE CENTER

Str. Dragos Voda, nr. 16www.medicalexcellence-cen-ter.rooffice@medicalexcellence-center.roTel: 021 / 61.90.111

•Medicina de familie •Medicina interna •Medicina muncii •Psihiatrie •Neurologie •ORL •Obstetrica - ginecologie •Chirurgie generala sireparatorie •Oftalmologie •Psihologie

MEDICAL CITY BLUEPopa Savu nr. 16, sector 1, BucurestiTelefon: 021-222.17.70,021-222.17.81, 021-222.55.50Fax: 021-222.18.23Mobil: 0746.202.288,0788.708.701E-mail: [email protected]://www.medicalcity.ro-medicina munciiMEDICORMEDICA

- Bulevardul AlexandruObregia, nr. 20, sector 4,Bucuresti - Str. Sebastian, nr. 136, bl. V90, Ap. 93, parter, sector 5, [email protected] - medicina muncii

CENTRUL MEDICAL SANOREX

Strada Av.StefanProtopopescu 1, Bl. C6, Ap.4,Interfon 4CTel: 021.230005.23 web: www.sanorex.roe-mail: [email protected]•medicina muncii•medicina de familie•analize de laborator

Page 31: Revista Saptamana Medicala
Page 32: Revista Saptamana Medicala

Recommended