+ All Categories
Home > Documents > Revista Constructiilor Nr 04 Mai 2005

Revista Constructiilor Nr 04 Mai 2005

Date post: 18-Nov-2015
Category:
Upload: tureaiv
View: 61 times
Download: 11 times
Share this document with a friend
Description:
RC_4
177
sumar Editorial 3 Construct Expo - Ediþia a XII-a 4 - 6 Cimenturi cu adaosuri. Evoluþii pe plan european 8 - 9 Conferinþa Naþionalã ARACO - Problemele constructorilor în centrul dezbaterilor 16 - 18 Casa Socialã a Constructorilor la ora bilanþului 20 - 21 Coºurile industriale din beton armat, un subiect tratat cu indiferenþã! 22 - 24 Silozuri pentru mortare, ºape uscate ºi tencuieli 26 - 27 Pregãtirea unitãþilor de construcþii-montaj pentru integrarea în Uniunea Europeanã 32 - 34 Ghid pentru acordarea contractelor de lucrãri publice 40 - 42 Simpozionul anual al IASS - 2005 44 - 45 Cimenturi pe bazã de lave bazaltice alterate 48 - 50 Sisteme speciale de consolidare cu fibre în matrice polimericã 51 Controlul calitãþii elementelor de construcþii (II). Metode atomice 56 - 60 Sisteme automate pentru sudura plaselor metalice 57 Cerinþe de calitate în procesarea agregatelor minerale de balastierã 62 - 65 Ingineria seismicã ºi platformele seismice româneºti 66 - 67 Containere modulare pentru birouri, locuit, grupuri sanitare 68 - 71 Soluþii de placãri cu tablã cutatã 74 Acoperiºuri fãlþuite 78 Consolidarea clãdirilor cu sisteme speciale de protecþie antiseismicã 80 - 84 Sisteme moderne de închidere pentru pereþi ºi acoperiºuri 85 Cunoaºterea comportãrii in situ a construcþiilor 90 - 92 Echipamente hidraulice de ultimã generaþie pentru transport de ºpan, celulozã ºi materiale lemnoase 94 - 95 Tehnologia de turnare a betonului cu braþe staþionare la clãdiri înalte 96 - 97 Proiectarea ºi montajul pereþilor cortinã (II) 106 - 110 Estimarea performanþelor energetice ale clãdirilor 114 - 121 Mansarda Anului 2005 130 Sisteme de sigilare structuralã a sticlei 131 Reabilitarea termicã a clãdirilor cu destinaþia locuinþe sociale 134 - 140 Cum sã ne ferim de surprizele unei hidro-termoizolaþii executate defectuos (I) 145 Masticuri de etanºare a rosturilor 146 Amenajãri acustice speciale 148 Mãsuri de intervenþie la construcþii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã 150 - 154 Tehnologie nouã pentru eliminarea simultanã a fierului, manganului, amoniacului ºi duritãþii apei 156 - 157 Podurile ºi mediul înconjurãtor (I) 166 - 171 Incinte sprijinite cu minipiloþi 173 Internetul în construcþii 172 - 176 Talon pentru abonament “Revista Construcþiilor” Am fãcut un abonament la “Revista Construcþiilor” pentru ......... numere, începând cu numãrul .................. . 11 numere - 750.000 (75,00) lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoanã fizicã persoanã juridicã Nume firmã ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal (dispoziþie de platã) nr. .............................................................................................................................................. în contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Vã rugãm sã completaþi acest talon ºi sã-l expediaþi într-un plic, sau prin fax împreunã cu copia chitanþei de platã a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - “Revista Construcþiilor”, Str. Horia Mãcelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucureºti. * Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. “Revista Construcþiilor” este o publicaþie lunarã care se distribuie gratuit, prin poºtã, la câteva mii dintre cele mai importante societãþi de: proiectare ºi arhitecturã, construcþii, producþie, import, distribuþie ºi comercializare de materiale, instalaþii, scule ºi utilaje pentru construcþii, prestãri de servicii, beneficiari de investiþii (bãnci, societãþi de asigurare, aeroporturi, antreprizele judeþene pentru drumuri ºi poduri etc.), instituþii centrale (Parlament, ministere, Compania de investiþii, Compania de autostrãzi ºi drumuri naþionale, Inspectoratul de Stat în Construcþii ºi Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comerþ a României ºi Camerele de Comerþ Judeþene etc.) aflate în banca noastrã de date. Restul tirajului se difu- zeazã prin abonamente, prin agenþii noºtri publicitari la mani- festãrile expoziþionale specializate, naþionale ºi judeþene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societãþi comer- ciale ºi prin centrele de difuzare a presei. Încercãm sã facilitãm, în acest mod, un schimb de informaþii ºi opinii cât mai complet între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii. În fiecare numãr al revistei sunt publicate: prezentãri de materiale ºi tehnologii noi, studii tehnice de spe- cialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii ºi anchete având ca temã problemele cu care se confruntã societãþile implicate în aceastã activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de construcþii, prezentãri de firme, informaþii de la patronate ºi asociaþiile profesionale, sfaturi economice ºi juridice, programul târgurilor ºi expoziþiilor etc. Revista Construcþiilor Caracteristici: z Tiraj: 8.000 de exemplare z Frecvenþa de apariþie: lunarã z Aria de acoperire: întreaga þarã z Format: 210 mm x 282 mm z Culori: integral color z Suport: hârtie LWC 70 g/mp în interior ºi DCL 170 g/mp la coperte
Transcript
 • s u m a rEditorial 3

  Const ruc t Expo - Ediia a XII-a 4 - 6

  Cimenturi cu adaosuri. Evoluii pe plan european 8 - 9

  Conferina Naional ARACO - Problemele

  constructorilor n centrul dezbaterilor 16 - 18

  Casa Social a Constructorilor la ora bilanului 20 - 21

  Courile industriale din beton armat,

  un subiect tratat cu indiferen! 22 - 24

  Silozuri pentru mortare, ape uscate i tencuieli 26 - 27

  Pregtirea unitilor de construcii-montaj

  pentru integrarea n Uniunea European 32 - 34

  Ghid pentru acordarea contractelor

  de lucrri publice 40 - 42

  Simpozionul anual al IASS - 2005 44 - 45

  Cimenturi pe baz de lave bazaltice alterate 48 - 50

  Sisteme speciale de consolidare

  cu fibre n matrice polimeric 51

  Controlul calitii elementelor

  de construcii (II). Metode atomice 56 - 60

  Sisteme automate pentru sudura plaselor metalice 57

  Cerine de calitate n procesarea

  agregatelor minerale de balastier 62 - 65

  Ingineria seismic i platformele seismice romneti 66 - 67

  Containere modulare pentru birouri,

  locuit, grupuri sanitare 68 - 71

  Soluii de placri cu tabl cutat 74

  Acoperiuri fluite 78

  Consolidarea cldirilor cu sisteme speciale

  de protecie antiseismic 80 - 84

  Sisteme moderne de nchidere

  pentru perei i acoperiuri 85

  Cunoaterea comportrii in situ a construciilor 90 - 92

  Echipamente hidraulice de ultim generaie

  pentru transport de pan, celuloz

  i materiale lemnoase 94 - 95

  Tehnologia de turnare a betonului

  cu brae staionare la cldiri nalte 96 - 97

  Proiectarea i montajul pereilor cortin (II) 106 - 110

  Estimarea performanelor energetice ale cldirilor 114 - 121

  Mansarda Anului 2005 130

  Sisteme de sigilare structural a sticlei 131

  Reabilitarea termic a cldirilor

  cu destinaia locuine sociale 134 - 140

  Cum s ne ferim de surprizele

  unei hidro-termoizolaii executate defectuos (I) 145

  Masticuri de etanare a rosturilor 146

  Amenajri acustice speciale 148

  Msuri de intervenie la construcii amplasate

  pe terenuri sensibile la umezeal 150 - 154

  Tehnologie nou pentru eliminarea simultan

  a fierului, manganului, amoniacului i duritii apei 156 - 157

  Podurile i mediul nconjurtor (I) 166 - 171

  Incinte sprijinite cu minipiloi 173

  Internetul n construcii 172 - 176

  Talon pentru abonamentRevista Construciilor

  Am fcut un abonament la Revista Construciilor pentru ......... numere, ncepnd cu

  numrul .................. .

  11 numere - 750.000 (75,00) lei

  Nume ........................................................................................................................................

  Adresa ......................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  persoan fizic persoan juridic

  Nume firm ............................................................................... Cod fiscal ............................

  Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat potal (dispoziie de plat)

  nr. ..............................................................................................................................................

  n contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani.

  V rugm s completai acest talon i s-l expediai ntr-un plic, sau prin fax mpreun cu

  copia chitanei de plat a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - Revista Construciilor,

  Str. Horia Mcelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucureti.

  * Creterile ulterioare ale preului de vnzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

  Revista Construciilor este o publicaie lunar care se distribuie gratuit,prin pot, la cteva mii dintre cele mai importante societi de: proiectare iarhitectur, construcii, producie, import, distribuie i comercializare demateriale, instalaii, scule i utilaje pentru construcii, prestri de servicii,beneficiari de investiii (bnci, societi de asigurare, aeroporturi, antreprizelejudeene pentru drumuri i poduri etc.), instituii centrale (Parlament, ministere,Compania de investiii, Compania de autostrzi i drumuri naionale,Inspectoratul de Stat n Construcii i Inspectoratele Teritoriale, Camera deComer a Romniei i Camerele de Comer Judeene etc.) aflate n bancanoastr de date.

  Restul tirajului se difu-zeaz prin abonamente, prinagenii notri publicitari la mani-festrile expoziionale specializate,naionale i judeene, sau cu ocaziavizitelor la diversele societi comer-ciale i prin centrele de difuzare a presei.

  ncercm s facilitm, n acest mod, unschimb de informaii i opinii ct mai completntre toi cei implicai n activitatea de construcii.

  n fiecare numr al revistei sunt publicate: prezentride materiale i tehnologii noi, studii tehnice de spe-cialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii ianchete avnd ca tem problemele cu care se confruntsocietile implicate n aceast activitate, reportaje de laevenimentele legate de activitatea de construcii, prezentri defirme, informaii de la patronate i asociaiile profesionale, sfaturieconomice i juridice, programul trgurilor i expoziiilor etc.

  RReevviissttaaConstruciilor

  Caracteristici:

  Tiraj: 8.000 de exemplareFrecvena de apariie: lunar

  Aria de acoperire: ntreaga arFormat: 210 mm x 282 mm

  Culori: integral colorSuport: hrtie LWC 70 g/mp

  n interior i DCL 170 g/mp

  la coperte

 • Revista Construciilor mai 22005 3

  Capitalism vrem, capitalismvom avea!

  O dat pe an "floarea" celorocupai cu treburi n domeniul con-struciilor i d ntlnire n mai nula o lun de "miere", ci la o con-fruntare acerb pentru o poziiesuperioar n ierarhia performerilor.Este momentul cnd fiecare arhi-tect, proiectant, constructor, pro-ductor sau comerciant de utilaje imateriale de construcii se uit n"curtea" vecinului s vad ncotrobate vntul concurenei.

  Prilejul este oferit, din plin, degenerosul eveniment reprezentatde Construct Expo. Aceast mani-festare expoziional de excepie asurclasat n ultimii ani TIB-ul, TIBCO,BIFE etc., devenind de departe tr-gul care domin ca dimensiune totceea ce organizeaz pe plan internRomexpo.

  S-a ajuns, astfel, ca suprafeelesituate n pavilioane sau n spaiileexterioare lor s fie "ticsite" cu celemai noi i ndrznee oferte pentrupiaa investiional din Romnia.

  Participanii, fie ei de-ai "notri"sau din strintate, i mbrachaine de srbtoare i-i pun lavedere tot ceea ce cred c intere-seaz, pentru a reui n lucrrile deconstrucii angajate cu beneficiarii.

  Confruntarea nu este nici pedeparte una de "salon", ci, din con-tr, o disput fr menajamente dincare ies nvingtori cei mai buni imai convingtori.

  Ce denot asemenea duel?

  n primul rnd, se recunoatefaptul c motorul oricrei economiieste sectorul construciilor, domeniumenit s impulsioneze dezvoltareaunei societi moderne. ConstructExpo este un exemplu edificatordin acest punct de vedere.

  De remarcat ns c, dei estevorba de construcii i termenul arsugera cu precdere o dezvoltareextensiv, se poate constata c oasemenea dezvoltare nu poates se mai desfoare dect ncondiii ridicate de productivitatei tehnicitate.

  Orice investitor vrea s benefi-cieze, n timp scurt, de valorificareabanilor destinai construirii obiec-tivelor industriale, civile, culturale,sportive etc., iar constructorul nupoate s-i satisfac o asemeneandreptit cerin dect cutehnologii, utilaje i materialeperformante.

  Toate aceste atribute, mpreuncu logistica de care trebuie s dis-pun societile de construcii atuncicnd se ntlnesc pe terenul licita-iilor, trebuie s fie la cel mai ridicatnivel.

  Pornind i de la faptul c suntem"invadai" de strini, rivalitile sesoluioneaz n favoarea unora saualtora numai i numai pe baza unorargumente solide i convingtoare.Lucru, n sfrit, neles de tot maimuli dintre participanii romni laprocesul investiional pentru c,iat, la recenta Conferin Naio-nal ARACO, cea mai larg ireprezentativ grupare de breasl,

  competitivitatea i alinierea lacerinele europene au fost temeleaflate n prim-planul dezbaterilorcare au avut loc cu acest prilej.Or, n sectorul de construcii suntenorm de multe de fcut pe liniancadrrii n exigenele cerute deUE pentru acest domeniu.

  S-a neles c, de acum nainte,nu mai merge cum mergea, pentruc finalul constat doar nvingtorii... falii. Oricum, numrul actual alcelor cu treburi n domeniul con-struciilor se va micora simitor,rmnnd cei performani.

  Deci, cine are urechi de auzit saud, pentru c societatea capita-list n care vrem s ne integrmtocmai asta face, i selecteaznumai pe cei mai buni i benefi-ciaz de pe urma lor.

  Cu alte cuvine, "capitalismvrem, capitalism vom avea".

  Ciprian ENACHE

  P.S. Uf! Pe ultima sut demetri, Europa i d avizul pentruaderarea noastr la marea familiecomunitar. S fie ntr-un "ceasbun", pentru c de "ceasul ru"trebuie s ne ferim noi n primulrnd prin voin, coeren, serio-zitate i consecven n tot ceeace ni se pretinde, dac vrem ca n2007 visul nostru s devin orealitate indubitabil.

  e d ! t o r i a l

  Director Ionel CRISTEA0722.460.990

  Redactor-ef Ciprian ENACHE0722.275.957

  Redactor Alina ZAVARACHE0723.338.493

  Tehnoredactor Cezar IACOB0726.115.426

  Corector Viorica Gh. CRISTEA

  Editare text Luminia CLIN

  Colaboratori

  prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEIdr. ing. Felician Eduard Ioan HANNprof. univ. dr. ing. Polidor BRATUdr. ing. Tudorel POPAing. Daniel DIACONUef lucr. univ. dr. ing. Octavian George ILINOIUprof. univ. dr. ing. Ioan POPconf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCAdr. ing. Victor POPAprof. univ. dr. ing. Ioan VLADconf. univ. dr. ing. Emilia-Cerna MLADINlector univ. ing. Mihaela GEORGESCUconf. univ. dr. ing. Clin MIRCEA

  R e d a c i a013935 Bucureti, Sector 1Str. Horia Mcelariu nr. 14-16Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15

  Tel.: 031.405.53.82, 021.232.14.47Tel./Fax: 031.405.53.83Mobil: 0723-297.922E-mail: [email protected]

  [email protected]

  Redacia revistei nu i asum responsabilitateapentru coninutul materialului publicitar (text sauimagini). Reproducerea integral sau parial aoricrui material scris sau ilustrativ din aceastpublicaie este interzis n lipsa unui acord scrisdin partea editorului. Articolele semnate decolaboratori reprezint punctul lor de vedere i,implicit, i asum responsabilitatea pentru ele.

  ISSN 1841-1290

  Tiparul executat la:Grupul de pres i tipografie

  ROMPRINT Bucureti

  Editor:STAR PRES EDIT SRL

 • Revista Construciilor mai 220054

  Cons t ruc t EExpoEDIIA aa XXII-aa

  Ciprian Enache: Cu toat con-curena aprut i n acestdomeniu, Romexpo este ceamai important societate orga-nizatoare de manifestri expozi-ionale din Romnia. Cum areuit Romexpo aceast per-forman n cei 15 ani dup 1990?George Cojocaru: Cnd vorbeti

  despre performana obinut deRomexpo SA, trebuie s ai n vederemai multe aspecte. n primul rnd,este vorba despre motto-ul nostru:mpreun pentru afacerea dvs. Cu altecuvinte, succesul nostru este strnslegat de cel al firmelor care, an dean, vin la manifestrile organizateaici, la Complexul ExpoziionalTrgul Internaional Bucureti-Romexpo.

  n al doilea rnd, trebuie menio-nat capacitatea specialitilor de laRomexpo SA de a identifica noi sec-toare ale industriei care au potenialde dezvoltare. Romexpo SA este,aa cum ai afirmat i dvs., cea maiimportant societate organizatoarede manifestri expoziionale dinRomnia. Dar, pentru a organiza untrg, trebuie s ai sprijinul specia-litilor din respectivele domenii. Or,Romexpo se poate mndri cuparteneriate de succes att cuautoritile guvernamentale, ct icu asociaiile i organizaiile de profil.

  Nu n ultimul rnd, succesulnregistrat de Romexpo SA sedatoreaz i muncii de echip pecare o presupune activitatea expo-ziional, a profesionitilor de laRomexpo care, an de an, vin nntmpinarea cerinelor expozanilor.

  ntr-un cuvnt, succesul nregis-trat de Romexpo SA se datoreazunei activiti ale crei coordonateau fost: seriozitatea, profesiona-lismul, dorina de a construi o marcde rezonan la nivel internaional.

  C.E: De la 1-2 trguri anual,astzi Romexpo SA organi-zeaz peste 40 asemeneaconfruntri cu participareintern sau internaional.n ce au constat msurile luatepentru a satisface amploareadesfurrii acestor manifes-tri expoziionale?G.C: ntr-adevr, n prezent orga-

  nizm anual peste 40 de manifestriexpoziionale cu o tematic foartevariat, de la medicin, turism ipn la industria militar. La nivelglobal, se constat o tendin deabordare a domeniilor care cunoscun ritm mai nalt de dezvoltare neconomia rii.

  Revenind la ntrebarea dvs., estenendoielnic dezvoltarea economieiromneti n ultimii 15 ani. Foartemulte sectoare ale economiei aucunoscut ritmuri de dezvoltare mai

  mult sau mai puin dinamice. n acestcontext, Romexpo SA s-a concentratasupra sectoarelor cu potenial ridi-cat de dezvoltare. Ca urmare aacestei politici de marketing amajuns, aa cum bine ai remarcat, dela cteva trguri organizate la nivelulanului 1990, la 40 de manifestriexpoziionale specializate a crormenire este aceea de a sprijinidomeniile respective.

  C.E: Diversificarea i individu-alizarea trgurilor organizatede Romexpo indic o msurpentru o activitate mai bogatsau sunt i alte motive?G.C: Diversitatea i individu-

  alizarea trgurilor organizate de noiindic strategia Romexpo de a sealinia la standardele i cerinele lanivel internaional. Tendinele inter-naionale i cele ale UFI subliniaznecesitatea organizrii de mani-festri expoziionale superspecia-lizate. Este adevrat c uneledomenii, precum cel al construciilor,au i sectoare complementare.Dar nu trebuie trecut cu vedereascopul organizrii acestor trguri. ianume, acela de a reuni specialitiiunui domeniu i de a le facilitaaccesul la informaie!

  C.E: Care au fost argumentelecare au fcut din ConstructExpo principalul trg organizatde Romexpo?

  Aa cum ne-am obinuit de 12 ani ncoace, n fiecareprimvar cele mai importante firme din domeniul con-struciilor i etaleaz la Romexpo oferta de produse,tehnologii i servicii.

  La 12 ani de la debut, Construct Expo a devenit cea maiimportant manifestare expoziional specializat din Romnia.i nu ntmpltor!

  Construct Expo este o reflectare a faptului c sectorul con-struciilor pe care aceast expoziie l "ilustreaz" este la rndullui cel mai dinamic sector al economiei naionale romneti.

  An de an, constructorii i furnizorii lor de materiale, sub-ansambluri i instalaii i msoar forele ntre ei, dar i cufirmele strine de profil prezente la aceast manifestare.

  Ce aduce nou Construct Expo 2005?ncercm s aflm n interviul cu dl George Cojocaru

  director general al Romexpo gazda acestei expoziii.

  continuare n pagina 6

 • Revista Construciilor mai 220056

  G.C: Ceea ce am spus ntot-deauna despre noi nine este vala-bil, inclusiv, pentru manifestrile pecare le organizm. Adic, sperm caprezenta ediie s fie mai bun caprecedenta i mai puin bun caviitoarea. n ceea ce privete meni-rea Construct Expo, ea se nscrie ncoordonatele pe care le-am avut nvedere n urm cu 12 ani, atuncicnd am inclus aceast tematic npeisajul expoziional romnesc.Pentru o corect evaluare a impor-tanei Construct Expo, pentru piaaconstruciilor din Romnia, trebuieneles contextul n care organizareaacestei manifestri a devenit o nece-sitate. De aceea, nainte de a vrspunde, concret, la ntrebare, ams-mi permit o scurt trecere nrevist a problematicii n sine.

  Construciile reprezint un dome-niu deosebit de important n econo-mia unei ri. Oamenii au i vor avean permanen nevoie de locuinenoi i confortabile, de cldiri adminis-trative n care s-i desfoare acti-vitatea, de coli n care s nvee, despitale n care s-i ngrijeascsntatea. i enumerarea poatecontinua, mergnd pn la micilembuntiri pe care fiecare dintrenoi le aduce propriei locuine pentrusporirea confortului.

  Iat de ce, pot spune c mani-festarea expoziional Construct Exporeprezint punctul de ntlnire alcererii i ofertei dintr-un domeniu ncontinu dezvoltare. S nu uitm cmajoritatea antreprenorilor din con-strucii sau a productorilor de mate-riale de construcii, ca s nu maivorbim de importatori sau comer-ciani, aparin sectorului privat, ceeace demonstreaz deschiderea ctrenou i performan a acestui dome-niu de activitate. Tot de nou i deperforman ine i tendina deintegrare n parametrii occidentali ide aliniere la standardele cele maimoderne.

  Construct Expo ocup, cu sigu-ran, un loc pe podiumul nvingto-rilor, fiind cel mai dinamic evenimentexpoziional organizat de Romexpo SA.

  Este o manifestare care nu nce-teaz s surprind n fiecare an, prinevoluia sa constant ascendentcare reflect dezvoltarea con-struciilor n ara noastr i care,prin numrul impresionant de partici-pani, face ca spaiile de expuneres devin nencptoare. Aflat lacea de-a XII-a ediie, Construct Expova reuni la startul su 1.024 defirme, dintre care 790 romneti i234 strine. Suprafaa ocupat estede circa 60.700 mp., din care spaiulinterior este de aproximativ 43.200 mp,iar spaiul exterior 17.400 mp.

  Este impresionant participareainternaional. La aceast mani-festare, n standuri sunt reprezen-tate 23 de ri, respectiv: Austria,Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca,Elveia, Frana, Germania, Grecia,Hong-Kong, Italia, Macedonia,Marea Britanie, R. Moldova, Olanda,Polonia, Romnia, Serbia iMuntenegru, Slovacia, Slovenia,Spania, Turcia i Ungaria.

  Ca de obicei, i n acest an,Romexpo SA ofer participanilor oserie de nouti i puncte de atracie.La ediia 2005 a Construct Expo,data de 12 mai va fi dedicat specia-litilor, sub genericul Ziua Arhitectului.Accesul pentru arhiteci i studeniide la Universitatea de Arhitectur seva face gratuit, pe baza legitimaieide arhitect sau a legitimaiei de stu-dent valabil pentru anul 2005.

  O premier a Construct Expoeste organizarea Salonului ExpoInvest Imobiliar, salon de finanri iinvestiii imobiliare. OrganizareaSalonului Expo Invest Imobiliar esterezultatul efortului depus n comunde Romexpo SA i firma No-Cash.

  De asemenea, Romexpo SA vaorganiza, n colaborare cu Universi-tatea de Arhitectur i UrbanismIon Mincu, precum i cu sprijinulBicau, un simpozion pe teme deurbanism, precum i un program dezile tematice pentru specialitii dindomeniul construciilor. n respec-tivele zile, firmele expozante laConstruct Expo vor avea posibili-tatea de a-i prezenta cele mai noiproduse i sisteme.

  n ultima zi a expoziiei, 15 mai,prin tragerea la sori a biletelor deintrare va fi acordat Premiul vizita-torului, constnd n produse speci-fice oferite de expozani.

  C.E: Ce faciliti acordai pentruca tot mai multe societi comer-ciale din sfera larg a con-struciilor s participe pe planconcurenial la Construct Expo?G.C: Sprijinirea i stimularea

  societilor comerciale constituiepreocuparea principal a CamereiNaionale i a celei a MunicipiuluiBucureti. n ceea ce privete activi-tatea de organizare de trguri iexpoziii, aceasta i revine societiiRomexpo SA, CCIRB organiznddoar unele manifestri comerciale,cu caracter intern.

  Ct despre prghiile de stimularea agenilor economici, n vedereaparticiprii lor la manifestrile expo-ziionale, cele dou instituii aplicun program comun de acordare aunor bonificaii substaniale, care potmerge pn la 40% din tarif. De elebeneficiaz membrii Camerei, fiindsuportate de ctre aceasta, dat fiindfaptul c Romexpo SA este osocietate comercial care nupoate funciona dect pe criteriide eficien.

  C.E: Dac n acest momentConstruct Expo ocup aproapetoate spaiile Romexpo, pentruviitor avei intenii de sporire asuprafeelor destinate trguluisau v gndii la fragmentarealui pe domenii specializate?G.C: Strategia Romexpo SA este

  de a rspunde ct mai eficient cerin-elor pieei. Practic, dac firmele par-ticipante la Construct Expo vorconsidera c este oportun frag-mentarea acestui trg n saloanesuper specializate, vom analizaaceast posibilitate.

  n ceea ce privete sporireasuprafeelor de expunere, nu fac unsecret din faptul c politica deinvestiii a Romexpo SA vizeazextinderea spaiului expoziional, princonstruirea unor noi pavilioane.

  urmare din pagina 4

 • Revista Construciilor mai 220058

  Majoritatea cimenturilor autohtonese produc n baza standardului SR EN197-1:2002 care reprezint versiunearomneasc obinut prin traducereastandardului european EN 197-1:2000.Aceste cimenturi au primit denumireade cimenturi uzuale, fiind destinaterealizrii de betoane simple, armate iarmate dispers, cu o gam extins deutilizare n domeniul construciilor civile,drumurilor, prefabricatelor etc.

  SR EN 197-1:2002 este armonizatcu Directiva European 89/106 - Pro-duse pentru construcii i nlocuieteurmtoarele standarde naionale:

  SR 388:1995 Ciment Portland;SR 1500:1996 Cimenturi com-

  pozite uzuale de tip II, III, IV i V;SR 6232:1996 Cimenturi, adaosuri

  minerale i aditivi;Standardul SR EN 197-1:2002

  (Ciment. Partea 1: Compoziie, specifi-caii i criterii de conformitate ale cimen-turilor uzuale) prezint condiiile fizice,chimice i mecanice necesar a fi ndepli-nite de 27 de tipuri uzuale de cimentconsiderate tradiionale i bine verificatede ctre organismele naionale destandardizare din Comitetul European deStandardizare. Din aceste 27 de tipuriuzuale de ciment, 26 de tipuri sunt cimenturi n care pro-poria de clincher variaz ntre 5% i 94%, restul fiindreprezentat de adaosuri de fabricaie (incluznd aici icomponentele auxiliare minore).

  Cele 27 de produse din familia cimenturilor uzualesunt grupate n cinci tipuri principale de ciment (CEM I,CEM II, CEM III, CEM IV i CEM V) ; prezena tipurilorde adaosuri de fabricaie n acestea este indicat ntabelul 1.

  Conform standardului de produs, cele 27 de tipuri decimenturi se pot gsi n 6 clase de rezisten conformtabelului 2.

  Plecnd de la statistici oficiale ale CEMBUREAU (lanivelul anului 2002), n continuare sunt trecute n revistcteva aspecte referitoare la tipurile de adaosuri folosite,pe clase de rezisten (32,5, 42,5 i 52,5).

  Tipul aadaosurilor ffolosite ppe cclase dde rrezisten]\(32,5, 442,5, 552,5) aa ccimenturilor

  Pentru clasa de rezisten 32,5, (fig. 1) se constat c:ponderea cimenturilor fr adaos (CEM I) de clas

  de rezisten 32,5 este n scdere;ponderea cimenturilor cu adaos de zgur (CEM II i

  CEM III) este n cretere uoar;se manifest o evoluie spectaculoas a cimenturilor

  cu calcar (CEM II/L) i a celor puzzolanice (CEM IV) ndauna celor compozite (CEM II/M).

  Din stat ist ici le analizate nu se poate deter-mina compozi ia cimenturilor Portland Compozite(CEM II/M) i de tip principal CEM IV i CEM V.

  Pentru clasa de rezisten 42,5, (fig. 2) se constat c:ponderea cimenturilor fr adaosuri (CEM I) scade

  n avantajul cimenturilor cu calcar CEM II/L 42,5;ponderea cimenturilor cu adaos de cenu este n cretere.

  CCiimmeennttuurrii ccuu aaddaaoossuurriiEVOLUII PPE PPLAN EEUROPEAN

  n baza standardului SR EN 197-1:2002, la fabricarea cimenturilor se poate folosi o mare varietate deadaosuri. Din cele 27 de tipuri de cimenturi uzuale, posibil a fi fabricate n baza standardului menionat, 26 suntcimenturi cu adaosuri de fabricaie. Prezena acestor adaosuri (singure sau n combinaii) n ciment influ-eneaz comportarea betonului proaspt i ntrit.

  Rezultatele cercetrilor experimentale desfurate pe plan naional, experiena internaional, apariia anumeroase documente naionale fac posibil elaborarea documentului naional aplicativ al Normei EN 206-1.Apariia pe piaa romneasc a noi tipuri de cimenturi impune o perioad de adaptare i informare, denelegere a rolului i importanei prezenei adaosurilor n ciment.

  Prezentul articol arat ponderea diferitelor tipuri de cimenturi n rile membre i asociate CEMBUREAU,precum i alte aspecte privitoare la tipurile de adaosuri de fabricaie folosite.

  Tabelul 1

  Tabelul 2

  Not: x - adaos prezento - nu e prezent

 • Revista Construciilor mai 22005 9

  Ponderea cimenturilor fr adaosuri n clasa derezisten 52,5 este covritoare (fig. 3).

  Conform statisticii CEMBUREAU, pe ansamblul pro-duciei la nivel european:

  ponderea cimenturilor fr adaosuri este de 28,7%din totalul produciei;

  ponderea cimenturilor fr adaosuri (CEM I) dintotalul produciei este cea mai redus n Italia (9%),Austria (12,1%), Romnia (12,2%) i Luxemburg (13,9%);

  cimenturile n care se utilizeaz zgura de furnal pepost de adaos n proporie de pn la 35% reprezintdoar 5,8% din total la nivel european.

  Cea mai ridicat pondere a cimenturilor Portland cuzgur (CEM II/A,B-S) este n Romnia cu 56,2% (37,5%din producie este reprezentat de CEM II/A-S 32.5R -cimentul uzual ntlnit, n proporie de 90%, n staiile debetoane). n ordine descresctoare urmeaz Cehia cu48,4% i Ungaria cu 32,9% din volumul produciei.

  Ponderea cimenturilor cu adaos de calcar (majoritaresunt CEM II/A-L, LL) din totalul produciei la nivel euro-pean este surprinztoare. Lideri n acest domeniu sunt:Portugalia (77,4%), Suedia (73%), Italia (62,4%), Fin-landa (43%) i Danemarca (12,6% din producie repre-zentat de CEM II/B-LL 52,5) (fig. 4).

  Cimenturile de furnal (CEM III), dei reprezint doar5% din totalul produciei n Europa, au extindereexcepional n:

  Belgia: 50,8% (din care 35,8% de clasa de rezis-ten 42,5);

  Luxemburg: 57,5% (din care 40% de clasa derezisten 42,5);

  Olanda: 65,4% (din care 62,6% sunt cimenturiCEM III/B 42,5 cu pn la 80% zgur).

  Cimenturile puzzolanice (CEM IV), reprezentnd9,9% din totalul produciei n Europa, au extindere marentr-o arie tradiional pentru calitatea tufurilor vulcanice,exploatate nc din antichitate: Turcia (51%), Grecia(29,2%) i Italia (10,4%) (fig. 5, 6).

  ConcluziiRomnia era n 2002 lider european la producia de

  cimenturi Portland cu zgur (CEM II/A,B S 32,5), avndo pondere de 56,2% din producie. Privit strict prinprisma cifrelor, aceasta pare a reprezenta o performann ceea ce privete utilizarea sub-produselor industriale(n cazul de fa, zgura de furnal) la fabricarea majoritiicimentului comercializat, n conformitate cu evoluiile peplan european.

  De fapt, reflecta (n 2002) expresia dependenei pentrucimentul comercializat vrac, cel puin, de:

  un singur tip de adaos (zgura de furnal);normative care interziceau utilizarea cimenturilor cu

  un coninut ridicat de adaosuri n beton armat (implicitaccesul acestor cimenturi n staiile de betoane).

  Extinderea posibilitii de utilizare i a altor adaosuri nciment (singure sau n combinaii) reprezint una dintredireciile de dezvoltare a gamei de produse Carpatcement.Suntem preocupai de dezvoltarea i introducerea pepia a noi tipuri de cimenturi eficiente, n deplin concor-dan cu exigenele standardului european de produs.

  Utilizarea cimenturilor cu unconinut ridicat de adaosuri (CEMII/B, CEM III) n betoane armate, nconformitate cu experiena inter-naional i documentele naionaleaplicative ale EN 206-1 din diferiteri, constituie o perspectiv i nRomnia. Modificarea NE 012-1999(apariia pe baza experieneinaionale a documentului aplicatival SR EN 206-1) va fi pasul decisiv,din acest punct de vedere.

  Fig. 1: Cimenturi de clas de rezisten 32,5dup tipul adaosurilor de fabricaie

  [% se refer la volum producie]

  Fig. 2: Cimenturi de clas de rezisten 42,5dup tipul adaosurilor de fabricaie

  [% se refer la volum producie]

  Fig. 3: Cimenturi de clas de rezisten 52,5dup tipul adaosurilor de fabricaie

  [% se refer la volum producie]

  Fig. 4: Ponderea cimenturilor CEM II produse n Europadup tipul adaosurilor. Analiza CEMBUREAU 2002

  Fig. 5: Clasa de rezisten a cimenturilor.Analiza CEMBUREAU 2002

  Fig. 6: Cimenturi fabricate n Europa, petipuri principale. Analiza CEMBUREAU 2002

 • Revista Construciilor mai 2200514

  CCuu nnooii ssuucccceessuull eessttee ggaarraannttaatt!!

  O asemenea societate este i

  General Construct din Piatra

  Neam. n ultimii ani, managerii de

  aici au reinvestit, cu abilitate, profi-

  tul rezultat n noi capaciti de pro-

  ducie menite s eficientizeze

  activitatea principal a holdingului,

  cea de construcii.

  Aa se face c dup punerea n

  funciune a staiilor de betoane, a

  fabricii de fasonat oel-beton i a

  staiei de sortare a agregatelor

  minerale, n 2004 s-a finalizat fabrica

  de mixturi asfaltice. Este o capaci-

  tate de producie gndit s asigure

  materialele necesare pentru lucrrile

  din domeniul infrastructurii rutiere,

  prezente i viitoare, din judeul

  Neam i din zonele limitrofe, pe o

  raz de circa 200 km.

  Fabrica produce mixturi asfaltice

  pentru: mbrcmini bituminoase

  cilindrate la cald (SR 174/1:02),

  straturi de baz cilindrate la cald

  (SR 79/70:01), mbrcmini bitumi-

  noase uoare (CD. 16:02).

  Noua capacitate are urmtoarele

  caracteristici:

  productivitate: 80 tone/h;

  introduce n oper materiale

  certificate;

  beneficiaz de personal calificat

  i instruit;

  are mentenan planificat

  pentru echipamente;

  efectueaz ncercri de laborator;

  livreaz mix tu r i as fa l t i ce

  certificate;

  fabrica este atestat de ISC.

  De menionat, de asemenea, c

  monitorizarea i controlul procesului

  de producie sunt automatizate.

  n funcie de solicitri, se poate

  asigura transportul mixturii asfaltice

  pn la distana de 200 km, cu

  mijloace echipate adecvat asigu-

  rrii temperaturii minime de punere

  n oper.

  Riscul privind calitatea, protecia

  mediului, sntatea i securitatea n

  munc este limitat prin Sistemul de

  Management Integrat, adoptat

  conform standardelor SR EN ISO 9001;

  SR EN ISO 14001.

  Laboratorul societii autorizat

  de ISC, gr. II, dotat cu aparatur tip

  ELLE din Anglia, poate asigura

  clienilor ncercri pentru infrastruc-

  tura i structura drumurilor ca:

  ncercri de materiale, determinri

  Proctor, grad de compactare,

  prelevri i ncercri carote, defecto-

  metrie, ncercri beton pentru dru-

  muri.

  Cu noi mergei la sigur!!!

  Pe msur ce ne apropiem de momentul intrrii n UniuneaEuropean, concurena i pe piaa construciilor din Romnia sensprete. Iar dup 2007 pe aceast pia vor rezista, probabil,numai societile care i-au gndit o strategie pe termen lung i odezvoltare integrat menit s le asigure potenialul tehnic, tehnologici logistic necesar pentru a-i desfura activitatea n condiii deeficien similare cu ale celor mai bune firme europene n domeniu.

 • Revista Construciilor mai 2200516

  Lucrrile Conferinei au fost conduse de dl MarcelFlorescu preedintele ARACO, care a prezentatRaportul de activitate al asociaiei pe perioada noiem-brie 2002 martie 2005.

  Interveniile membrilor ARACO n cadrul dezbaterilorpe marginea raportului prezentat au reliefat disfunciona-litile din procesul investiional i de construcii, ntrecare lipsa transparenei i aplicarea deficitar a legis-laiei privind achiziiile publice, care conduc la o folosireineficient a fondurilor publice i la apariia pe plan locala clientelismului i corupiei.

  Totodat, constructorii i-au exprimat nemulumireapentru faptul c accesul la licitaii pentru lucrri mari deinvesii este posibil numai pentru firme strine, dincauza discriminrilor legiferate pentru calificare: capaci-tatea financiar, valorile mari pentru lucrri similare exe-cutate i pentru garanii de participare.

  Propunerile, sugestiile i aciunile desprinse din dis-cuii au fost reinute de conducerea ARACO, urmnd sse caute soluii pentru rezolvarea lor.

  n cuvntul su, dl ministru Laszlo Borbely a confirmatfaptul c problemele semnalate de constructori sunt natenia MTCT, preciznd ntre altele:

  ARACO este considerat un partener real al MTCT;Legislaia achiziiilor publice va fi modificat i

  completat cu consultarea ARACO pentru a fi armo-nizat cu legislaia Uniunii Europene i va fi promovatlegea contractului de execuie tip FIDIC n urmtoarele2-3 luni;

  MTCT va sprijini direct ARACO n legiferarea prin-cipalelor activiti pentru creterea autoritii profe-sionale (acordarea statutului de utilitate public,certificarea calificrii societilor i chiar preluarea unoratribuii de la autoriti, prin descentralizare).

  De asemenea, dl ministru a solicitat s-i fie adusedovezi clare de corupie a instituiilor publice care

  organizeaz licitaii, manifestnd deschidere pentrueradicarea acestui fenomen.

  Doamna inspector general de stat Dorina Isopescui-a manifestat disponibilitatea de colaborare cu ARACOpentru ncurajarea aciunilor care conduc la cretereacalitii lucrrilor de construcii; de asemenea, i-a oferitsprijinul n procesul de pregtire a integrrii i al circu-laiei produselor pentru construcii atestate calitativ.

  Dup ncheierea dezbaterilor, Conferina Naional aaprobat documentele prezentate:

  Raportul ARACO pentru perioada noiembrie 2002 martie 2005;

  Raportul Cenzorilor;Strategia ARACO program de obiective i aciuni

  pe perioada 2005 2006;Principalele probleme ale sectorului de investiii i

  construcii-montaj;Modificarea i completarea Statutului ARACO;Proiectul de buget pe anul 2005.

  A fost adoptat Hotrrea Conferinei, care stabileteobiectivele n vederea pregtirii societilor de con-strucii pentru integrarea n Uniunea European.

  Conferina Naional ARACO a ales Consiliul Centrali Comitetul Director.

  Consiliul CCentral AARACOaprobat lla CConferin]a NNa]ional\

  din 331 mmartie 220051. Preedinte ing. Marcel Florescu, director general

  ARCOM INTERNATIONAL SA Bucureti2. Prim-vicepreedinte ing. Adrian Florescu,

  director general TIAB SA Bucureti3. Vicepreedinte ing. Mihaela Zanfir, director general

  TMUCB SA Bucureti4. Vicepreedinte ing. Victor Dumitrache, consilier

  BADUC SA Bucureti

  Conferina NNaional AARACOPPRROOBBLLEEMMEELLEE CCOONNSSTTRRUUCCTTOORRIILLOORR NN CCEENNTTRRUULL DDEEZZBBAATTEERRIILLOORR

  Dup cum deja cunoatei, la sfritul lunii martie a.c., la Hotelul Orizont din Predeal s-a desfurat cea de-a VIII-aConferin Naional ARACO, ocazie cu care s-au dezbtut principalele probleme ale sectorului de investiii-construcii n etapa actual.

  Peste 150 de conductori ai firmelor de construcii-montaj, consultan, proiectare, producie i comer-cializare de utilaje i materiale de construcii au participat la evenimentul onorat de prezena i interveniilectorva personaliti din domeniul construciilor, dintre care menionm: Laszlo Borbely ministru delegatpentru lucrri publice i amenajarea teritoriului, prof. dr. ing. Dorina Isopescu, inspector general de stat nconstrucii, prof. dr. ing. Mihai Voiculescu, decanul Facultii de Construcii Civile din cadrul UTCB, prof. dr.ing. Mihai Manoliu, secretar general ACPR, Paul Cristian Stamatiade, director la MTCT, Mihai Vestea, primaruloraului Predeal, i Mircea Petcu, director la ASRO.

  Reuita uunui eeveniment

 • Revista Construciilor mai 22005 17

  5. Vicepreedinte ing. Valentin Feodorov, directorgeneral IRIDEX GROUP CONSTRUCII SA Bucureti

  6. Vicepreedinte ing. Laureniu Plosceanu, directorgeneral ABC Asigurri-Reasigurri SA Bucureti

  7. Vicepreedinte ing. George Rozorea, directorgeneral METROUL SA Bucureti

  Membri:8. ing. Ioan Achilean, preedinte ACI CLUJ SA

  Cluj-Napoca9. ing. Petre Badea, director general AEDIFICIA

  CARPAI SA Bucureti10. ing. Ion Bunghez, director general LUCS SA Braov11. ing. Paul Costel Butnariu, director general

  SCCF MOLDOVA SA Iai12. ing. Constantin Cacaval, director general CARTEL

  BAU SA Cluj-Napoca13. ing. Miron Cheregi, director general AMARAD SAArad14. ing Cristian Cinc, director general ENERGO-

  CONSTRUCIA SA Bucureti15. ing. Victor Ciobanu, director general ACI A.G. SRL

  Suceava16. ing. George Ciobot, director general CONCID

  SA Bistria17. ing. Tudorel Cioarmndr, director general

  CISTUD TRADING SRL Brila18. ing. Dumitru Ciubotariu, director general

  EXPRES CONSTRUCT ANK SRL Bolintin19. ing. Petru Clain, director general CONSTRUCII

  HIDROTEHNICE SA Iai20. ing. Nicolae Constantinescu, director general

  CCCF SA Bucureti21. ing. Marius Cornea, director general ICSIM SA

  Bucureti22. ing. Alexandru Dimitriu, director ELECTRIC

  GRUP Filiala Bucureti23. ing. Alexandru Dobre, director general

  INFRAMOD SRL Bucureti24. ing. Raul Doicescu, preedinte BOG'ART SRL

  Bucureti25. ing. Liviu Eugen Dracinschi, director general

  CONSTRUCII ROMLOTUS SA Galai26. ing. Dan Dragomir, director general IMSAT SA

  Rmnicu-Vlcea27. ec. Adrian Dumitrescu Elian, director general

  SAIFTIM SA Timioara28. ing. Mircea Dumitrescu, director general ORION

  SA Ploieti29. ing. Dan Nicolae Ene, director general STIZO SA

  Bucureti30. ing. Nicolae Gbreanu, director general ARCOM SA

  Bucureti31. ing. Cornel Georgescu, director general CORALSRL

  Tulcea

  32. ing. Mircea Georgescu, director general NORD-CO SAPiteti

  33. ing. Gheorghe Gemnar, director generalCOMINCO SA Bucureti

  34. ec. Alexandru Handolescu, director IMSAT SAMotru

  35. ing. Iosif Icobescu, director tehnic SOCOT SATrgu Mure

  36. ing. Gheorghe Idora, director general TUNGALMETROU SA Bucureti

  37. ing. Ion Lcan, director general ELTA SRLFocani

  38. ing. Nicolae Lzrescu, director general CROSI SAReia

  39. prof. dr. ing. Dan Lungu, director generalINCERC SA Bucureti

  40. ing. Ioan Mancea, director general GENERALCONSTRUCT SA Piatra-Neam

  41. ing. tefan Manea, director general TUNELE SABraov

  42. ing. Lucian Mocanu, director general ICSIM SABucureti

  43. ing. Ioan Moga, director general ANTREPRIZADE CONSTRUCII BARBU SA Satu-Mare

  44. ing. Vasile Moldovan, director general MOVA SRLAlba Iulia

  45. ing. Ioan Minta, director general CIAC SAOradea

  46. ing. Dorin tefan Oltean, director general TCICONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca

  47. ing. Alexandru Onac, consilier CONSTRUCIIMONTAJ SA Zalu

  48. ing. Doru Pan, director general MIDOCARCONSTRUCT SRL Bucureti

  49. ing. Marin Pantelimon, director general BUILDING'SSTAR SRL Constana

  50. prof. dr. ing. Petre Ptru, preedinte CA laUniversitatea Tehnic de Construcii Bucureti

  51. ing. Rducu Gabriel Pop, director general AMI SABaia Mare

  52. ing. Eugen Popa, director tehnic HIDRO-CONSTRUCIA SA Bucureti

  53. ing. Crian Victor Popescu, director generalROSTRADA SA Bucureti

  54. ing. Sergiu Popovici, director general ASCON SABotoani

  55. ing. Ioan Prip, director general Direcia Jude-ean a Drumurilor RA Deva

  56. ing. Petru Rpic57. ing. Dumitru Rbei, director general GRUP

  CONSTRUCT SA Iai58. ing. Mircea Neculai Rusu, director general

  HIDROCONSTRUCIA SIRET SA Bacu

  continuare n pagina 18

 • Revista Construciilor mai 2200518

  59. ing. Octavian Rusu, director general QUALITASSA Bucureti

  60. ing. Doru Seceleanu, director general ISAF SABucureti

  61. ing. Marian Sterian, director general APASCO SAMneciu

  62. ing. Ion Tudose, director general SOPREX-IMI SABucureti

  63. ing. Cristian Turturescu, director generalINDEPENDENA SA Craiova

  64. ing. Emil ugui, director general COREMI SACraiova

  65. ing. Ghiorghe Zaharia, director general UTIL-TRANS SA Constana

  Comitetul DDirector AARACOPreedinte ing. Marcel FlorescuPrim-vicepreedinte ing. Adrian FlorescuVicepreedinte ing. Mihaela ZanfirVicepreedinte ing. Victor DumitracheVicepreedinte ing. Valentin FeodorovVicepreedinte ing. Laureniu PlosceanuVicepreedinte ing. George RozoreaMembri:ing. Ioan Achilean, ing. Cristian Cinc, ing. Nicolae

  Constantinescu, ing. Alexandru Dimitriu, ing. AlexandruDobre, prof. dr. ing. Dan Lungu, ing. Doru Pan ,ing. Eugen Popa, ing. Crian Victor Popescu,ing. Dumitru Rbei

  Hot\rreaConferin]ei NNa]ionale AARACO

  Reprezentanii societilor din domeniul construciilordin Romnia membri ai Asociaiei Romne a Antre-prenorilor de Construcii ARACO cu reprezentativi-tate la nivel naional, ntrunii la 31 martie 2005 nConferina Naional, hotrsc ca aciune prioritarpentru perioada 2005-2006 pregtirea societilorpentru integrarea n Uniunea European n planinstituional, tehnic, economic i financiar, avndurmtoarele obiective constituite n

  "Foaia de parcurs pentru integrarea n UniuneaEuropean":

  A. Susinerea i implicarea ARACO ncunoaterea i aplicarea legislaiei armonizate cucea a Uniunii Europene i cu impact direct asupradomeniului construciilor

  1. Organizarea unor seminarii zonale cu societiledin domeniul construciilor, n vederea prezentriicondiiilor impuse n contextul aderrii la Uniunea Euro-pean, cu participarea autoritilor guvernamentale ndomeniu;

  2. Elaborarea unei foi de parcurs pentru societilede construcii, pe baza unor studii de caz privind etapele

  care trebuie parcurse n vederea integrrii n UniuneaEuropean, finanate total sau parial din fonduri de inte-grare acordate Romniei;

  3. Modificarea i completarea legislaiei achiziiilorpublice, dup modelul Uniunii Europene, adoptareamodelului de contract FIDIC i instituirea unei autoritiguvernamentale unice n domeniul achiziiilor publice;

  4. Consolidarea mediului de afaceri concurenial,transparent i nediscriminatoriu n domeniul construciilor,inclusiv prin cointeresarea unui grup de bnci; facilitareaaccesului societilor de construcii la credite i garaniibancare directe, pentru lucrri n ar i strintate.

  5. Solidaritatea societilor din domeniul construciilorprin parteneriat, participare i colaborare pentrusoluionarea problemelor i atingerea obiectivelor strate-gice i pentru pregtirea integrrii n Uniunea European.

  B. Implicarea i susinerea de ctre ARACO aconsolidrii parteneriatului cu puterea executiv ipatronatele din Romnia

  1. Atribuirea pentru ARACO, prin hotrre guverna-mental, a competenei certificrii calificrii profesionalea societilor de profil din Romnia i instituirea certi-ficrii ca o condiie obligatorie pentru participarea la lici-taii publice de execuie;

  2. Preluarea de ctre ARACO, prin externalizareaunor atribuii aparinnd Inspectoratului de Stat nConstrucii, a activitilor privind atestarea tehnico-pro-fesional a specialitilor cu activitate n construcii:dirigini de antier i responsabili tehnici cu execuia;

  3. Implicarea ARACO n finalizarea aciunii de coagu-lare a patronatului romn, pentru crearea unui parteneriatreal i oportun cu Guvernul.

  4. Susinerea cu fermitate a intereselor legitime aleARACO, utiliznd toate cile legale.

  C. Consolidarea parteneriatului dintre ARACO isindicatele de ramur din Romnia

  1. Finalizarea negocierii primului acord sectorial ntrepartenerii sociali din construcii din Romnia ARACO isindicatele de ramur;

  2. Consolidarea i dezvoltarea Casei Sociale aConstructorilor cu noi proiecte:

  Casa de Sntate i Securitate n Munc aConstructorilor;

  Casa de Meserii a Constructorilor;Casa de Concedii a Constructorilor.

  3. Implicarea activ a ARACO n negociereamodificrilor Codului Muncii, armonizate ca spirit,l i ter i echil ibru social cu legislaia muncii dinUniunea European.

  urmare din pagina 17

 • Revista Construciilor mai 2200520

  Casa SSocial aa CConstructorilor -la oora bbilanului

  Ionel Cristea: Pentru nceput,

  v-a propune o rememorare a

  desfurrii evenimentului la

  care ne referim.

  Mihai Damian: n 20 aprilie 2005

  a avut loc Adunarea General a

  Reprezentanilor celor peste 560 de

  societi de construcii, totaliznd

  circa 45% din totalul salariailor din

  ramurile de construcii i materiale

  de construcii, membre ale Casei

  Sociale a Constructorilor, unicul

  operator privat de protecie social

  din Romnia.

  n prim-plan s-au aflat i de

  aceast dat membrii privilegiai ai

  Casei, care au depus fonduri n con-

  formitate cu prevederile legale i

  statutare pn la 31.12.2004. Procen-

  tul de participare al membrilor cu drept

  de vot a fost de aproximativ 60%.

  n cadrul Adunrii s-au discutat:

  1. Raportul Consiliului de Adminis-

  traie privind activitatea sa i exe-

  cuia bugetar n anul 2004;

  2. Raportul Comisiei de Cenzori;

  3. Aprobarea bilanului contabil

  aferent exerciiului financiar 2004;

  4. Programul de Protecie Social

  i Bugetul de Venituri i Cheltuieli

  pentru administrarea CSC aferent

  anului 2005;

  5. Programul de investiii pentru

  anul 2005.

  Cu aceast ocazie, preedintele

  Casei, dl ing. Laureniu Plosceanu a

  prezentat Raportul Consiliului de

  Administraie, care reprezint o

  radiografie a ntregii activiti a CSC

  pentru anul 2004, punctnd ele-

  mentele de noutate fa de anul

  precedent: modul de realizare a Pro-

  gramului de Protecie Social i a

  Bugetului de Venituri i Cheltuieli

  pentru administrarea CSC, dinamica

  numrului de membri, dinamica

  activelor financiare, fondul consumat

  pentru finanarea proteciei sociale

  n anul 2004.

  Ionel Cristea: Care au fost proble-

  mele de interes deosebit reieite

  din documentele prezentate n

  cadrul adunrii generale?

  Ovidiu Iliescu: n primul rnd,

  este de semnalat faptul c dinamica

  activelor Casei i-a meninut trendul

  cresctor nregistrat din 1998 i

  pn n prezent, valoarea acestora

  la finalul anului 2004 fiind de 405 mili-

  arde de lei, fa de 305 miliarde de lei

  la finalul anului 2003.

  ntr-o asemenea situaie s-a aflat, spresfritul lunii aprilie, o instituie cu largiatribuii pe linia asigurrii desfurrii coerentei stabile pe o perioad ct mai ndelungatdintr-un an a activitii din sectorul construciilor.Este vorba despre Casa Social a Construc-torilor care ofer celor interesai o gam variatde servicii, tentant i avantajoas oricruiparticipant la actul investiional.

  Exist de acum multe firme care, nelegndrostul Casei n ansamblul desfurrii procesuluide construcii, i-au stabilit pe baz de con-tracte relaii de pe urma crora s beneficieze

  atunci cnd situaiile ivite pe antiere se pot rezolva i cu ajutor din afara firmei n cauz.Despre atribuiile i oferta Casei Sociale a Constructorilor ai mai luat cunotin i din revista noastr care a

  aprut n luna februarie.De aceast dat, pe fondul comunicrilor fcute recent la Adunarea General a Reprezentanilor acestei

  instituii, mpreun cu dl ing. Mihai Damian director general i dl Ovidiu Iliescu - director economic,v aducem n prim-plan cteva elemente i date din care vei putea nelege mai bine rostul conlucrrii cuCasa Social a Constructorilor.

  ing. Mihai Damian - director general ing. Ovidiu Iliescu - director economic

 • Revista Construciilor mai 22005 21

  Apoi, totalul intrrilor de fonduridin sursele definite legal i statutarn 2004 a fost de 238,9 miliarde de lei,fa de 162,4 miliarde de lei n 2003.De remarcat totodat c finanareaproteciei sociale a personalului dinconstrucii n 2004 a atins valoareade 119,5 miliarde de lei, fa de98,1 miliarde de lei n anul precedent.

  Nu lipsit de interes este c unuldintre indicatorii definitorii ai activitiiunei asemenea instituii l reprezintcel care asigur o carte de vizitconvingtoare. n acest sens, veni-turile financiare obinute de Casprin multiplicarea activelor sale aufost de 46,3 miliarde de lei n 2004,fa de un program de 40 miliarde de leistabilit pentru anul 2004. Pe fonduldiminurii inflaiei i a dobnzilormedii bancare, multiplicrile reali-zate n 2004 au fost de 17,5%, la oinflaie de 9,3%, CSC ndeplinindangajamentul luat n AGR de aobine randamente la multiplicri cuminim 4% peste inflaie.

  Ponderea plasamentelor CSC lafinalul anului 2004 era de 41,4% ntitluri de stat, certificate de depozit iobligaiuni, iar restul de 58,6% ndepozite bancare.

  Ionel Cristea: Ce ne-ai relatatpn acum se refer la trecut.Dar viitorul, anul 2005 deexemplu, cum l prefigurai?Ovidiu Iliescu: Pentru anul

  2005, programul prevzut estedestul de ambiios. Intrrile de fon-duri au fost previzionate la valoareade 662 miliarde de lei, plile de pro-tecie social la 240 miliarde de lei,iar multiplicrile vor ncerca sating pragul de 51 miliarde de lei.

  Ionel Cristea: Mai departe de2005 ce va fi n ansamblulactivitii Casei Sociale a Con-structorilor?Mihai Damian: n scopul diversi-

  ficrii serviciilor oferite de CasaSocial a Constructorilor au fostprezentate planurile i perspectiveleCasei pentru anii viitori i care, nprincipiu, conin urmtoarele proiecte:

  Casa de Meserii a Constructo-

  rilor (CMC), fundaie nfiinat n

  august 2004, avnd ca unic fondator

  CSC i-a stabilit ca obiective principale

  derularea unor programe flexibile de

  formare profesional continu a

  adulilor, care s ridice nivelul de

  pregtire al lucrtorilor din con-

  strucii i materiale de construcii,

  acest lucru constituind garania exe-

  cutrii unor lucrri de calitate i cu

  productivitate crescnd.

  Pe un plan mai larg n vederea

  alinierii la exigenele europene apare

  Casa de Sntate i Securitate n

  Munc, a crei nfiinare nu e doar o

  dorin a noastr, ci i o obligaie

  impus de dou directive comunitare.

  n acelai sens, apariia Casei de

  Concedii are la baz ideea plii

  concediilor salariailor din construcii

  printr-un fond care gestioneaz i

  multiplic banii virai de angajatori cu

  aceast destinaie.

  Toate aceste proiecte au pornit de

  la faptul c autoreglementarea sec-

  torial este de baz n rile UE.

  De asemenea, s-a avut n vedere

  impactul aderrii asupra firmelor de

  construcii din rile valului 2. n acest

  sens, se ncearc accesarea unor

  fonduri europene pentru finanarea

  unui studiu de impact, pentru a

  vedea la ce s ne ateptm n 2007.

  Toate materialele supuse votului

  Adunrii Generale a Reprezentanilor

  au fost aprobate n unanimitate,

  aceasta demonstrnd nc o dat c

  platforma CSC reprezint spaiul

  unde interesele organizaiei se

  mpletesc armonios i constructiv cu

  cele ale partenerilor si sociali.

  Ionel Cristea: Pn acum ne-ai

  furnizat date generale despre

  CSC. Totui, ce-i frmnt pe

  partenerii dvs. de activitate, la

  ce aciuni deosebite s-au mai referit

  ei n cadrul adunrii generale?

  Mihai Damian: n urma prezen-trii datelor aferente anului 2004,participanii la discuii i-au exprimatopiniile, toi pornind de la ideea caorganizaia Casa Social a Con-structorilor s coaguleze intereselefirmelor care doresc s fie pregtitepentru integrarea n Uniunea Euro-pean. Astfel :

  s-a solicitat organizarea decursuri avnd ca tematic standar-dele europene de calitate/proteciamediului/sntate i securitate nmediul de munc/proceduri contrac-tuale pentru domeniul construciilor;

  s-a propus crearea la nivelulCSC a unei o micro-burse de mrfuri;

  s-a solicitat sprijinul Casei nvederea obinerii n condiii maiavantajoase a unor credite bancarenecesare retehnologizrii, precum i

  s-a emis ipoteza posibilitilorde parteneriat cu centrele depregtire i reconversie profesio-nal, autorizate pentru activitispecifice nvmntului postliceal in curs de autorizare pentru apregti muncitori n meserii ca:asfaltatori, mecanici etc., existenten cadrul societilor membre CSC.

  Casa Social a Constructorilor i-ansuit punctele de vedere expri-mate, astfel nct toate aciunileprezente i viitoare ale Casei, ncolaborare cu partenerii sociali, voravea ca unic scop:

  sporirea competitivitii firmelorprintr-un management performant;

  ridicarea calitii muncii prinprofesionalism;

  creterea productivitii i acalitii execuiei n ramurile de con-strucii i materiale de construcii lanivelul standardelor europene.

 • n cei peste 44 de ani n care a proiectat i executat85 de couri industriale din beton armat, avnd la bazsoluii tehnice proprii, brevetate, GIP GRUP SA adobndit o vast experien i i-a creat un nume nacest domeniu. De la couri cu structura de rezistennevizitabil pn la couri duble cu structura vizitabil,GIP GRUP a reuit s proiecteze i s executeasemenea obiective n termene i cu costuri reduse,meninnd gradul de siguran i calitate impus.Cel mai reprezentativ dintre obiectivele realizate naceast perioad de GIP GRUP este coul de disper-sie de la PHOENIX Baia Mare cu o nlime de 352 m.

  Avnd n vedere importana unor asemenea struc-turi pentru economia naional, s-ar impune castarea lor de sntate i siguran n exploatare sfie meninut de ctre beneficiari n parametriiimpui de noile reglementri n vigoare. Realitateademonstreaz, ns, nu numai c acetia nu au iniiatlucrri de reparaii i consolidare, dar nu au ntre-prins nici mcar lucrri de ntreinere curent sauinspectri periodice n interiorul courilor pentru adepista problemele aprute i a putea interveni dintimp ca acestea s nu se amplifice.

  n general, reparaiile fcute la asemenea structuricum sunt courile industriale se rezum la zugrvirealor, fr a trata viciile de fond. n unele situaii s-a pututconstata chiar amplificarea condiiilor de deteriorareprin obturarea voit a golurilor de ventilare prevzute,din motive tiute numai de proprietarii lor, fr acontientiza paguba adus structurii prin mpiedi-carea ventilrii i eliminrii acumulrilor de gaze agre-sive, extrem de duntoare betonului i armturilor.

  Aa s-a ajuns n prezent ca unele couri de fum sreprezinte n exploatare adevrate pericole publice,gradul lor de avariere i degradare fiind foarte avansat.

  Nici ntr-o asemenea situaie grav nu se iau,nc, msuri concrete pentru restabilirea siguranein exploatare a acestor gigani din beton armat.

  O ntrebare simpl s-ar putea formula cam aa:Ce anume ar trebui s se ntmple pentru a deter-mina factorii de decizie s ia, n sfrit, msuri concrete?

  Lanul problemelor pe care le-ar putea generascoaterea din funciune a ctorva couri de fum ntimpul unui seism major este destul de lung,incluznd domenii cheie ale economiei naionale.

  GIP GRUP SABucureti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod potal 030218

  Cod unic de nregistrare: 325517; Atribut fiscal: RCapital social: 13.410.319 mii lei;

  Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. AcademieiTel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: [email protected], [email protected]

  Courile iindustriale ddin bbeton aarmat,un ssubiect ttratat ccu iindiferen!

  ing. Cristian GRIGORE

 • n general, ar aprea probleme n toatedomeniile n care se utilizeaz energieelectric. De aceea, asemenea con-strucii, cum sunt courile industriale defum, trebuie considerate eseniale i tratatecu atenia cuvenit.

  Specialitii GIP GRUP au informat nrepetate rnduri ministerele, centraleletermice, directorii uzinelor, Inspectoratul deStat n Construcii, n legtur cu acesteaspecte, ns fr efecte semnificative.

  Deocamdat, din fericire nu s-a ntm-plat nimic grav. ns, vrem sau nu vrem,mai devreme sau mai trziu, n ara noastraflat ntr-o zon seismic se poate pro-duce un cutremur sau mai multe, de mareintensitate. Important este ca factorii dedecizie s neleag c se impun stringentnceperea procesului de inventariere aproblemelor existente i reabilitarea aces-tor construcii deosebite.

  n ultimul an, n Romnia a aprut ifenomenul de uragan (n zonele Fcieni,Deva, Trgu Jiu) care poate produce, deasemenea, avarierea grav a structurilor derezisten industriale.

  La Conferina ARACO din 31.03.2005de la Predeal, GIP GRUP S.A. a propus sse aplice bulina roie i pe construciileindustriale speciale care pot genera acci-dente grave (couri de fum, bataluri delam, baraje, rezervoare etc).

  Rugm pe aceast cale Inspectoratulde Stat n Construcii s promovezeaceast propunere la nivel naional.

  Mai mult, n ultima perioad, n aranoastr se vehiculeaz o alt idee, ianume, s nu se mai repare courileexistente, ci s se importe i s se mon-teze couri noi din oel, mpreun cuinstalaiile de desulfurare aferente.

  Pentru c prerea noastr ar putea ficonsiderat subiectiv, v prezentm ncontinuare, recomandrile CICIND (ComitetulInternaional al Courilor Industriale) ndomeniul courilor industriale. Studiile reali-zate de acest organism internaional, careau luat n calcul toate aspectele, att celetehnice, ct i cele economice i de efi-cien, au ajuns la concluzii care permitCICIND s fac urmtoarele recomandri:

  structurile de rezisten pentrucourile industriale se realizeaz dinbeton armat cu seciuni care s permit2-3 tuburi de evacuare a gazelor provenitede la cazanele pe care le deservesc;

  structurile din beton au avantaje certe:- durat de via de 50-60 de ani;- suprafa mic ocupat pentru funcio-

  narea a 2-3 tuburi de evacuare;- costuri minime pentru ntreinere;- comportare foarte bun la sarcini

  severe din cutremure i furtuni de vnt;- costuri reduse cu 20%-30 % fa de alte

  tipuri de structuri;- courile sunt vizitabile i pot fi ntreinute

  uor, conform programului de ntreinere ireparaii, fr oprirea cazanelor.

  Tuburile de evacuare a gazelor se reali-zeaz n interiorul structurii din beton cumateriale rezistente la agresivitatea gazelorde evacuare:

  - crmizi antiacide cu profil nut i feder;- poliesteri armai cu fibre de sticl;- "Plasticon" - GRP rezistent la acizi;- metal protejat cu sticl borosilicat;- oeluri speciale rezistente la acizi.

  GIP GRUP SABucureti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod potal 030218

  Cod unic de nregistrare: 325517; Atribut fiscal: RCapital social: 13.410.319 mii lei;

  Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. AcademieiTel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: [email protected], [email protected]

  El poate fi sintetizat de graficul de mai jos:

  continuare n pagina 24

 • Toate courile trebuie s aib o structurvizitabil care s permit ntreinerea irepararea tubului de evacuare a gazelor odat cu repararea cazanelor.

  Structura de rezisten a coului poate fiindependent sau poate servi ca nucleu derezisten a halei n care sunt amplasateinstalaiile tehnologice.

  n toate rile unde exist structuri decouri se schimb sau se cptuesctuburile de evacuare a gazelor n urmaintroducerii instalaiilor de desulfurare.

  Un exemplu l reprezint reabilitareatuburilor de evacuare de la Coleson Cove Canada sau Eggborough Anglia.

  La Coleson Cove Canada au fost cptuitetuburile cu plci de borosilicat rezistent la acizi,iar la Eggborough Anglia au fost introdusetuburi GRP produse de firma Plasticon.

  i la noi n ar se pot folosi aceste soluii lacourile existente, dac se dorete o redu-cere a costurilor de modernizare.

  De peste 150 de ani, tuburile de evacuarea gazelor se cupleaz ntr-un nucleu derezisten pentru a economisi fonduri

  i a reduce spaiul ocupat. Astfel a fost evacuatfumul din case, fabrici i centrale termice.

  La noile noastre instalaii ecologice, sedorete s se fac pentru fiecare agentpoluant n parte cte un co. Este evidentc pe ansamblul unei centrale termoelec-trice vor rezulta costuri mai mari. Suntemoare att de bogai nct s ne permitem srenunm la construciile existente care sepot repara i reabilita cu costuri relativreduse i s importm altele noi, mult maicostisitoare?

  Este o ntrebare pe care o adresm, deasemenea, specialitilor i factorilor dedecizie din economia romneasc.

  Mai ales c n ultima perioad i alte riau aplicat metodele pe care le propunemnoi. Aa s-a procedat la Complexul ener-getic Curtis H. Stanton - Orlando, USA, ila Hadong - Coreea de Sud, unde la struc-turile de couri au fost cptuite tuburile deevacuare n vederea introducerii unei staiide desulfurare n ansamblul funcional. Iarmodernizarea s-a fcut cu costuri minimeprin pstrarea courilor de fum existente.

  GIP GRUP SABucureti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod potal 030218

  Cod unic de nregistrare: 325517; Atribut fiscal: RCapital social: 13.410.319 mii lei;

  Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. AcademieiTel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: [email protected], [email protected]

  Elemente "Plasticon GRP"

  Complexul energetic "Curtis H. Stanton" Orlando USA

  urmare din pagina 23

 • Revista Construciilor mai 22005 25

  Centrul RRegional dde AAfaceripentru PPromovarea AActivitilor EEconomice - TTimioara

  ARCOM SA a finalizat, n cali-tate de antreprenor general,Centrul Regional de Afaceripentru Promovarea ActivitilorEconomice Timioara. Recepiala terminarea lucrrilor a avut loc nprima decad a lunii aprilie 2005.

  Proiectant general este "ABPAlina Club" SRL Timioara, iarbeneficiarul investiiei este Camerade Comer, Industrie i AgriculturTimioara.

  Centrul Regional de Afacerieste o cldire multifuncionalsituat n zona interseciei bule-vardelor 1 Decembrie i Eroilor dela Tisa cu Aleea Sportivilor, n ime-diata apropiere a campusuluiuniversitar, stadionului Dan Plti-nian, slii Olimpia, hoteluluiBoavista i a Casei Tineretului.Cldirea are un regim de nlimeP+1 (volum construit: 27.380 mc),dispunnd de o suprafa construitde 3.525 mp, o suprafa construitdesfurat de 5.486 mp i osuprafa util total de 5.126 mp(POT=27%; CUT=0,42), i a fostedificat pe un teren de 20.480 mp,concesionat de ctre ConsiliulLocal.

  Centrul cuprinde dou sli poliva-lente totaliznd 1.965 mp: una laparter, cu suprafaa de 1.637 mpi o capacitate de 1500 de per-soane i una la etaj, cu suprafaade 328 mp i o capacitate de 230 depersoane. Pe lng acestea, maisunt prevzute: o sal de consiliu(86 mp), o sal de protocol (35 mp),spaii pentru birouri la parter (265 mp)

  i la etaj (520 mp). Spaiile benefi-ciaz de instalaii de traduceresimultan i aparatur de prezen-tare multi-media, fiind destinateurmtoarelor funciuni majore:expoziii cu caracter permanent,conform standardelor UniuniiTrgurilor Internaionale, organi-zarea conferinelor, seminariilor,activitilor de instruire, parteneri-atelor n afaceri, promovareaexportului. n plus, centrul dispunei de birouri pentru activitiadministrative, un fast-food, spaiide depozitare i spaii tehnice.

  Amenajrile exterioare, totali-znd 9.500 mp, cuprind: spaiiverzi (2.850 mp), parcaje pentru82 de autovehicule (1.025 mp),alei carosabile (2.752 mp), aleipentru bicicliti (250 mp) i aleipietonale (2.452 mp).

  Faadele au nchideri mixte(zidrie BCA, placat cu panouricompozite din aluminiu i pereicortin). Faada cortin este reali-zat din profile de aluminiu cubarier termic i panouri ter-mopan. Acoperiul este format dinpanouri uoare tip sandwich, de 10 cmgrosime, fixate pe grinzi i pane destructura metalic a cldirii.

  Compartimentarea interioari tavanele suspendate sunt reali-zate cu panouri din gips-carton,inclusiv izolaie fonic. Finisajeleinterioare includ vopsitorii lavabilepentru perei i tavane (pereii dingrupurile sanitare sunt placai cufaian), pardoseli din gresie lacirculaia orizontal i vertical.

 • Revista Construciilor mai 2200526

  Firma Baumit introduce constant nouti pe piaamaterialelor de construcie din Romnia. nc de la nfiin-area sa (anul acesta Baumit mplinete 10 ani de exis-ten n Romnia), firma are ca prioritate dezvoltareagamei de produse i servicii puse la dispoziia clienilor.

  n acest sens, Baumit a reuit ca, prin producia demortare, ape i tencuieli predozate, s se situeze nfiecare an, pe primele locuri ntre productorii cu acelaiprofil din Romnia, iar n curnd va inaugura la Teiu, onou capacitate de producie, cu o gam i mai larg deasemenea produse.

  Primul pas n dezvoltarea noilor tehnologii de exe-cuie n sistem mecanizat a fost fcut o dat cu intro-ducerea produciei i livrrii la sac, precum i amainilor de tencuit, crendu-se astfel premiseletrecerii la etapa urmtoare Sistemul SILO.

  Acest sistem este prezentat de ctre Baumit, n premierromneasc, la Construct EXPO 2005.

  Componen]a ssistemului SSILOSILO reprezint un sistem integrat prin care se pun

  n oper materiale uscate produse ntr-o unitatecentralizat.

  Elementul de baz este, cum era i normal, silozul.Acesta este transportat la antier cu silotransportorul i,dup golire, este rencrcat cu siloncrctorul.

  Practic, pe un antier pot fi unul sau mai multesilozuri, n funcie de tipurile de materiale pe care lefolosete constructorul. Silozul poate fi ncrcat numaicu materiale produse ntr-o unitate centralizat - ofabric de mortare uscate - de aici rezultnd i eficienalui din punctul de vedere al costurilor, pe o raz deaproximativ 100 de kilometri n jurul unitii de producie.

  Silozurile pot avea diferite capaciti, ncepnd cu 1 m3 i terminnd cu 22 m3. n acestea se pot punemateriale ca: mortare pentru zidrii, amors pentru ten-cuieli (priul), mortare pentru tencuieli mecanizate interioare sau exterioare, ape, tencuieli decorative,adezivi pentru gresie i faian i, cteodat, beton.

  La siloz se pot lega o serie ntreag de maini iutilaje i se pot crea o diversitate de combinaii n funciede necesitile constructorului.

  Iat, mai jos, o parte din variantele posibile, prezen-tate i n desen:

  Legarea la siloz a unui malaxor cu amestecarecontinu. Materialul astfel preparat poate ajunge lafrontul de lucru fie cu ajutorul unei bene sau trgi ridicatede o macara, fie cu o pomp pentru mortar sau ap, nfuncie de tipul de material.

  La siloz se poate lega direct o instalaie detransport pneumatic. Aceasta poate transporta materi-alul uscat din siloz pn la o main de tencuit sau pnla un malaxor cu amestecare continu sau chiar la omain de amestecat i pompat.

  Silozul poate fi direct conectat la o main deamestecat i pompat.

  Dup cum se poate vedea n variantele prezentatemai sus, materialul din siloz poate fi transportat fieuscat, fie gata amestecat cu ap, n funcie de situaia inecesitile din antier.

  Exist o multitudine de tipuri de malaxoare cuamestecare continu, maini de amestecat i pompat,pompe pentru mortar, pentru ap sau instalaii detransport pneumatic; acestea vor fi prezentate detaliatntr-un articol ulterior.

  Avantajele ssilozuluiCrete productivitatea muncii, scad costurile

  aferente manopereiPentru a exemplifica acest lucru vom alege activi-

  tatea de tencuire a pereilor.VARIANTA A - prepararea mortarului pe antier din

  ciment, nisip, var i ap; transportul mortarului la frontulde lucru cu roaba sau gleata; pregtirea final amortarului pentru tencuial - trei oameni;

  - tencuirea efectiv manual - un om.

  n actualitate

  SSiilloozzuurriillee ppeennttrruu mmoorrttaarree,, aappee uussccaattee ii tteennccuuiieellii

 • Revista Construciilor mai 22005 27

  TOTAL VARIANTA A - PATRU OAMENIPRODUCTIVITATE DE REFERIN 100%VARIANTA B - mortar la sac, manipularea sacilor,

  prepararea mortarului cu ajutorul unei bormaini - doi oameni;

  - tencuirea efectiv executat manual - un om.TOTAL VARIANTA B - TREI OAMENIPRODUCTIVITATE 200% (fa de varianta A)VARIANTA C - mortar la sac, manipulare saci, ncr-

  care main de tencuit - un om;- tencuirea efectiv fcut cu maina de tencuit -

  un om.TOTAL VARIANTA C - DOI OAMENIPRODUCTIVITATE 400% (fa de varianta A)VARIANTA D - siloz, transport material sub presiune

  pn la maina de tencuit, tencuire efectiv mecanizat- un om.

  TOTAL VARIANTA D - UN OMPRODUCTIVITATE 600% (fa de varianta A) Aceste variante sunt prezentate i n schemele alturate.

  Prin folosirea materialelor produse n fabric,nu mai sunt probleme cu calitatea

  Pentru prepararea mortarelor, apelor i tencuielilorpe antier se adaug doar ap, ceea ce asigur con-stant o calitate deosebit a produselor.

  Uurarea transportului materialului n cadrulantierului

  Datorit existenei silozului, transportul materialuluiatt pe vertical, ct i pe orizontal ctre mainile detencuit, de preparat mortar sau de preparat ap sepoate face foarte uor cu ajutorul unui compresor spe-cializat i a unor furtunuri.

  Se reduce la maximum suprafaa de depozitarea materialelor

  Un siloz ocup o suprafa foarte mic n plan - ma-ximum 6,25 m2. Sunt din ce n ce mai multe antiere ncadrul urban pentru care spaiul de depozitare reprezinto problem.

  Depozitarea materialelor uscate se face ncondiii optime

  Silozul asigur o protecie foarte bun mpotrivaumiditii, principalul inamic al produselor uscate, fieele ape, mortare sau tencuieli.

  Se mpiedic furtul materialelor O dat materialul introdus n siloz, acesta se poate

  scoate foarte greu n alt mod dect prin presiune

  cu ajutorul unui compresor. Chiar dac se reuetescoaterea materialului din siloz, acesta este n vrac i seva transporta dificil.

  Se elimin complet pierderile de material Dac materialul uscat ajunge direct n maina care-l

  prepar sau l aplic pe perete, evident, pierderile suntreduse la minimum.

  Materialele uscate livrate la siloz se aprovizio-neaz foarte uor

  Silozul poate fi livrat la antier gata ncrcat sau,dup golire, poate fi reumplut. Pentru ambele operaiuniexist cte un autovehicul specializat: silotransportorulpentru transportul silozului gol sau plin i siloncrctorulpentru ncrcarea silozului.

  ConcluziiFolosind sistemul SILO, se pot atinge productiviti

  foarte mari. De exemplu, n loc de 15 m2 de tencuial pezi, n sistemul tradiional - preparare i aplicare manual- folosind sistemul SILO cu main de tencuit, un ompoate tencui 50 m2 pe zi. Aceste productiviti crescpeste tot unde sunt folosite silozurile n combinaie cumainile i utilajele prezentate mai sus. n rile undesilozurile sunt utilizate frecvent se spune c acela carele-a folosit o dat nu mai poate renuna la avantajele ila tot ceea ce nseamn ele pentru un constructor.

  Firma Baumit este singurul productor de materialeuscate din Romnia care v poate pune la dispoziie sistemulSILO cu mainile i utilajele sale componente. Premierasemnat Baumit Romnia Com v st la dispoziie.

  siloncrctor

  compresor

  compresor main de

  tencuit

  siloz

  siloz

  main de amestecat ipompat

  malaxor cu amestecarecontinu

  fabrica

  silotransportor

  A B

  C D

 • Revista Construciilor mai 2200528

  LLooccuuiinneellee AAnnddaammii ddiinn CCoorrbbeeaannccaavvoorr ffii ccoonnssttrruuiittee aavvnndd llaa bbaazz ssiisstteemmuull ""CCoonnccrreewwaallll

  Printre numeroase investiii importante, Andami asigurproiectarea, construcia i finanarea unui cartier cu 44 devile la Corbeanca, propunndu-i s caute i alte locaiipentru construcia de blocuri sau locuine unifamiliale nBucureti.

  Vilele sunt construite pe un teren, proprietate a firmeiANDAMI, cu o suprafa de 30.000 metri ptrai.

  Valoarea total a investiiei (teren, utiliti i construciilepropriu-zise) se ridic la circa trei milioane de euro.Preul unui metru ptrat construit este de 480 de euro iinclude dotrile i finisajele.

  Execuia primelor locuine a demarat la finele anului trecut,urmnd construirea ntregului ansamblu pn cel trziun luna decembrie a anului 2005.

  Locuinele Andami din Corbeanca vor fi construite avnd labaz o tehnologie italian pentru fabricarea de cofrajeincluznd armtur i izolaie termic, cofraje ce pot fifolosite pentru turnarea diafragmelor din beton armat careformeaz structura de rezisten a caselor. Elementul debaz al sistemului este panoul obinut prin asamblareaunei plci de polistiren dur ntre dou plase metalice. Prinasamblarea a dou panouri simple, se realizeaz unpanou dublu, n interiorul cruia se toarn beton,formndu-se, astfel, miezul de beton armat monolit.Rezultatul este un imobil pe structura din beton armat,bine izolat termic, fonic i cu o rezisten ridicat la seism.

  Termenul de execuie al unei case de circa 200-250 mpeste de dou luni i jumtate.

  Principalele avantaje sunt costurile sczute cu materi-alele de construcii datorate proiectrii asistate de calcu-lator, utilizarea optim a manoperei, care se rezum laoperaiuni de montaj, viteza mare de execuie a lucrriii obinerea, nc din faza de construcie, a parametrilorde rezisten la seism i a coeficienilor maximi deizolare termic i fonic.

  Interiorul caselor se va finisa cu glet i vopsea lavabilde tip "Optima". Tencuielile la interior i exterior vor fiarmate cu profile metalice speciale pentru proteciacolurilor. Pentru pardoselile din zonele umede (bi ibuctrii), constructorul folosete gresie i faian dinimport. Pentru zonele uscate, este utilizat parchet lami-nat, inclusiv plinte i praguri. La etaj, va fi montat plafonfals, din sistem de ghips-carton cu plac antifoc.Scara interioar va avea trepte din beton placate culemn i balustrad din lemn.

  nvelitoarea va fi din igl de beton "Elpreco", cu toateaccesoriile necesare (folie, coame, parazpad, aerisire etc).Jgheaburile i burlanele sunt de tip "Valrom".

  Tmplria exterioar va fi din PVC cu geam termoizolator,iar cea interioar este "Pinum" (inclusiv feronerie). Uile exte-rioare sunt metalice, cu sistem antiefracie. Glafurile exterioaresunt din tabl vopsit, iar cele interioare, din marmur com-pozit tip. Tencuiala exterioar decorativa este "Ceresit".

  Fiecare locuin va fi dotat cu central termic mural cutiraj forat i boiler ncorporat, de calitate superioar.

  Radiatoarele sunt din oel, iar conductele de nclzire dincupru.

  Garajul va fi acoperit tot cu igl de beton tip "Elpreco", iarnchiderile exterioare vor fi din tmplrie PVC cu geamtermoizolator. Ua de acces n garaj va fi izolat termici acionat electric cu telecomand.

  Toate casele vor beneficia de reea de electricitate, gazei fos septic. Gardul care mprejmuiete proprietateava fi din panouri metalice, iar iluminatul curii va fi asiguratprin lmpi poziionate pe cas.

  Casele vor putea fi cumprate la preuri ncepnd de la125.000 de euro, n funcie de finisajelealese, sum care includeutilitile i preul terenului cu o suprafa de 600 mp.

  Fondat n 1992, ANDAMI este o societate cu capital integral romnesc fiind unul dintre liderii n domeniul depozitrii, aldistribuiei i comercializrii materialelor de construcii i a produselor metalurgice. Seriozitatea cu care este abordatorice proiect, disponibilitatea i flexibilitatea manifestate pentru partenerii si i dorinele acestora, calitateaproduselor comercializate i profesionalismul angajailor sunt garania unor colaborri eficiente pe termen lung.

  Unul dintre atuurile cu care ANDAMI s-a impus pe pia este parteneriatul cu mari firme de profil din ar i dinstrintate, precum: LAFARGE ROMCIM, LAFARGE ARCOM GIPS, ISPAT SIDEX, HENKEL BAUTECHNIK,SIDERURGICA Hunedoara, LAMINATE Focani, ELPRECO, AUSTROTHERM, WIENERBERGER.

 • Revista Construciilor mai 2200532

  Pregtirea uunitilor dde cconstrucii-mmontajpentru iintegrarea n UUniunea EEuropean

  dr. ing. Mihai LESNIC, dr. ing. Alexei ATUDOREI

  n prezent, Romnia a adoptataproape n ntregime actele norma-tive ale Uniunii Europene, trans-punnd n legi, hotrri de guvern iordine ministeriale directivele,regulamentele etc. De asemenea,conveniile internaionale referitoarela mediu au fost n ntregime sem-nate i ratificate, avnd, n conformi-tate cu Art. 10 din ConstituiaRomniei, prioritate n aplicare.

  Noile prevederi ale actelor nor-mative intrate n vigoare vor aveaanumite efecte asupra societiinoastre. De aceea, este imperiosnecesar s se investigheze con-secinele implementrii acestora.

  Societile comerciale de con-strucii-montaj trebuie s reali-zeze, din vreme, obligaiile care lerevin pentru respectarea condii-ilor cerute de legislaia n vigoare,referitoare la impactul activitilorde construcii asupra mediuluinconjurtor.

  Dac msurile de respectare acondiiilor impuse pentru proteciamediului sunt luate din vreme, se potevita costurile suplimentare provo-cate de ntrzieri.

  ntr-o prim etap este necesarinvestigarea instrumentelor legisla-tive i a efectelor implementrii lorasupra activitilor din sectorul con-struciilor. Concluziile rezultateloracestor investigaii vor prezentainteres pentru urmtoarele categoriide persoane:

  productori ai materialelor deconstrucii;

  clieni (publici i particulari);executani i proiectani;proprietari/ocupani ai cldirilor.

  Dac din cele 1.221 de standardedin domeniul construciilor aflate nvigoare n UE, n Romnia (2) s-auadoptat 1.056 n anul 2003, nu sepoate spune acelai lucru despretranspunerea tuturor directivelordin UE n legislaia romneasc.De fapt, transpunerea n practicpune probleme deoarece incumbcosturi mari sau tehnologii care nusunt ntotdeauna disponibile.

  Deocamdat, s-au identificat optdirective care au o semnificaie impor-tant n relaia cu mediul i care tre-buie avute n vedere pentru a acionan procesul de integrare n UE.

  Dintre acestea, ase directivesunt mai puin aplicate i necesit oatenie mrit din partea factorilorinteresai:

  "Documentul verde" ("Greenpaper") al politicii integrate de mediuasupra produselor;

  Directiva Parlamentului Euro-pean 226/2001 asupra perfor-manelor energetice ale cldirilor.Substanele care deterioreazstratul de ozon (EC REGULATION2037/2000);

  Directiva Uniunii Europene1999/31/EC asupra depozitelor dedeeuri;

  Directiva Parlamentului Euro-pean care modific Directiva94/62/EC asupra ambalrii i amba-lajelor din deeuri;

  Directiva 2000/60/EC direc-tiva cadru a apei;

  Directiva 98/8/EC biocidele.Implicaiile acestor directive pen-

  tru dezvoltarea durabil n domeniul

  construciilor vor trebui scoase neviden n baza unui studiu detaliati trebuie evaluate n continuare dectre decidenii guvernamentali.

  "Documentul verde" ("Greenpaper") cuprinde o strategie i oreorientare a politicilor de dezvoltarea fabricaiei de produse "curate", nscopul promovrii unei piee de astfelde produse. Aceast strategie sebazeaz pe abordarea unei politiciintegrate, prin care se urmretedezvoltarea unei game largi de pro-duse i servicii care s conduc lareducerea impactului asupra mediuluial activitilor care se desfoar petot ciclul, de la extracia materiilorprime la producia, distribuia,folosirea produselor i, n final, lagospodrirea deeurilor provenitedin folosin.

  Dezavantajele poteniale careapar din punerea n aplicare aprevederilor acestui act sunt:

  produsele pot avea preuri maimari;

  lipsa informaiilor asupraimpactului acestor produse asupramediului.

  Aciunile principale care ar trebuiluate se refer la:

  contientizarea productorilor;sporirea ateniei consuma-

  torilor (ARACO, Oficiul pentruProtecia Consumatorilor);

  iniierea i extinderea aciunilorde etichetare a produselor de con-strucii n legtur cu impactul pecare l exercit asupra mediului i cuperioada de garanie.

  Din punct de vedere strategic, sectorul construcii-montaj este important pentru Europa, deoarece asigurinfrastructura tuturor sectoarelor economice. n rile Uniunii Europene aproximativ 26 de milioane de lucr-tori depind ntr-un fel sau altul de sectorul construciilor (11,8 milioane lucrtori sunt angajai direct, ceea cereprezint 28% din personalul ramurii industriale). n anul 2003, n rile UE s-au investit n construcii n jurde 910 miliarde EURO, adic 10% din produsul intern brut (1).

  n rile candidate la integrare n Uniunea European exist o nevoie presant de regenerare a aezrilorumane i de realizare a principalelor lucrri de infrastructur transeuropene.

  Relaia dintre construcii (mediul construit) i dezvoltarea durabil este complex i, de aceea, implic oatenie deosebit.

 • Revista Construciilor mai 22005 33

  EnergiaDirectiva 2001/77/EC promo-

  varea surselor regenerabile deenergie

  Se preconizeaz ca n rile UEenergia electric produs din surseregenerabile s constituie, pn nanul 2010, 12% din consumul intern.n Romnia s-au introdus n legis-laie obligaii privitoare la produciade energie din surse regenerabile.n consecin, industria construciilorva trebui s devin competent pentruinstalarea infrastructurilor pentru energiirecuperabile n cldiri.

  Directiva 226/2001 a Parlamen-tului European asupra perfor-manelor energetice ale cldirilor

  Se propune un cadru generalavnd urmtoarele cinci aspecte:

  metodologia comun pentrucalculul performanei energeticeintegrate;

  standarde minime de perfor-mane energetice pentru construciinoi sau n renovare;

  sisteme de certificare energe-tic a construciilor (maximum 5 anivechime);

  inspecia periodic a cazanelori sistemelor de aer condiionat,evaluarea instalaiilor de nclzire(> 15 ani vechime);

  Directiva 91/565/EEC etiche-tarea energetic este o directiv-cadru prin aceea c nu se specificnici o limit sau niveluri de perfor-man. Directiva prevede aplicareaetichetrii pe produse-etichete, astfelnct produsele s poat fi com-parate ntre ele.

  Potenialul dezavantaj al aplicriiacestei directive const n discri-minarea unor bunuri n comparaie cualtele care sunt mai energo-intensive.

  Se preconizeaz urmtoarelemsuri:

  etichetarea ecologic: Directiva91/565/EEC;

  cerine de eficien energetic:92/42/EEC cazane, 95/12 EEC etc.;

  constructorii i autoritile localevor trebui s prevad produse cores-punztoare directivelor UE.

  Convenia de la Viena pentru pro-tecia stratului de ozon (1985), Proto-colul de la Montreal (1987) asuprasubstanelor care deterioreaz stratulde ozon i Regulamentul EC 2037/2000introduc interdicii n aprovizionarea saufolosirea substanelor care deterioreazstratul de ozon.

  Societile de construcii trebuies acorde atenie prevederilor Direc-tivei 1037/2000, care are implicaii

  asupra agenilor de rcire sau deexpandare, asupra stingtoarelor deincendii i a sistemelor de rcire dincldirile noi sau renovate.

  Gospod\rirea dde[eurilorDirectiva 94/62 EC asupra

  ambalrii i deeurilor stipuleazintroducerea de msuri pentru pre-venirea formrii deeurilor dinambalaje i ncurajarea dezvoltriiunor sisteme de recuperare,colectare i reciclare a deeurilor dinambalaje, care s ating urm-toarele procente:

  recuperarea: ntre 50% i 65%;reciclarea: ntre 25% i 45%,

  cu minimum 15% pentru fiecarematerial de ambalare.

  Dificultile principale care aparn aplicarea acestei directive sunt:

  ambalajele materialelor deconstrucii sunt variate i dificil deprocesat;

  definiia "ambalare" este dificilde interpretat.

  Principalele aciuni ce trebuieavute n vedere n sectorul con-struciilor pentru implementareaacestei directive sunt:

  introducerea n ProgramulNaional de Gospodrire a Deeurilora msurilor de prevenire i reducerea ambalajelor din construcii;

  refolosirea i recuperareaambalajelor din construcii.

  Directiva Parlamentului Euro-pean 94/62/EC asupra ambalrii ideeurilor provenite din ambalajerevizuiete i stabilete noi cerinede recuperare i reciclare a ambala-jelor pn la 30 iunie 2006.

  Principalele msuri care trebuieluate n sectorul de construcii pentruimplementarea acestei directivesunt:

  identificarea i clasificareadeeurilor rezultate din activitateade construcii;

  ghiduri pentru sectorul de con-strucii referitoare la obligaii n acestdomeniu;

  dezvoltarea de sisteme decolectare i depozitare a ambalajelordin construcii.

  Principalele dificulti n aplicareaacestei directive sunt:

  variabilitatea ambalajelor rezul-tate din antierele de construcii;

  interpretarea ambigu a obliga-iilor ntreprinderilor de construcii, nceea ce privete gospodrireaambalajelor, cu referire n special laimport;

  faptul c antierele nu au unamplasament stabil determin difi-culti n prevederea serviciilor decolectare a deeurilor;

  deteriorarea produselor dincauza minimizrii ambalajelor.

  Directiva 1999/31/EC asupradepozitelor de deeuri definetediverse categorii de deeuri.

  Se disting 3 clase de depozite:pentru deeuri periculoase, deeurinepericuloase i deeuri inerte.

  Principalele dificulti i dezavan-taje n aplicarea acestei directive dectre sectorul construciilor sunt:

  selectarea deeurilor de dragulselectrii, acolo unde nu se poatepractica refolosirea sau reciclarea,poate descuraja ntreprinderile de con-strucii s participe la acest proces;

  lipsa unor sisteme mecanicede selecie la faa locului, unde seproduc deeurile din construcii;

  interzicerea depozitrii unordeeuri n gropile de gunoi, fr oalternativ viabil;

  n eventualitatea existenei maimultor depozite de deeuri inerte,este posibil reducerea reciclriideeurilor inerte.

  Aciunile necesare pentru imple-mentarea acestei directive n cadrulsectorului construciilor sunt urm-toarele:

  dezvoltarea sistemelor deselectare n amplasamentul antie-relor sau n afara acestora;

  pretratarea deeurilor dinconstrucii;

  instruirea personalului n vedereanelegerii clasificrii dup cataloguleuropean n deeuri periculoase inepericuloase.

  Directivele COM (2000) 347 iCOM (2001) 316 se refer la redu-cerea cantitilor de deeuri prove-nite de la echipamentele electrice ielectronice care se depoziteaz ngropile de gunoi. Acestea trebuiecolectate separat fa de deeurileoreneti.

  Principalele dificulti i dezavan-taje n legtur cu aplicarea acestordirective sunt:

  costurile suplimentare pentrurenovare i demolare;

  lipsa pieei, n special pentrucomercializarea materialelor vechiprovenite din echipamentele elec-trice i electronice.

  Aciunile necesare pentru imple-mentarea acestor directive sunturmtoarele:

  clarificarea responsabilitilorpentru reciclarea deeurilor prove-nite din demolri;

  evitarea includerii n deeurimunicipale.

  continuare n pagina 34

 • Revista Construciilor mai 2200534

  Rela]iamediu - [[antier dde cconstruc]ii

  Directiva 96/62/EC directiva-cadru a calitii aerului

  Aceast directiv a fost transpusn ara noastr prin Legea protecieiatmosferei, prin diverse hotrri deGuvern i ordine ministeriale.

  Principalii poluani emii dinactivitile de construcii sunt pulbe-rile, oxizii de azot, oxidul de carboni compuii organici volatili i provindin faza de execuie a construciilor(de la vehicule cu motoare Diesel,operaii de vopsitorie, excavaii etc.).

  Directiva 2000/60/EC direc-tiva-cadru a apei, care stabileteobiective de mediu pentru diferitesituaii ale apei, n vedereagospodririi integrate a bazinelorhidrografice.

  Aceste obiective se bazeaz pe:parametrii ecologici i chimici;strategiile de monitorizare i

  evaluare;amenajrile bazinelor hidro-

  grafice;programele de msuri pentru

  atingerea obiectivelor.Prevederile directivei se refer la

  toate sectoarele economice careafecteaz resursele naturale de ap,inclusiv la sectorul construciilor.Directiva se aplic n combinaie cualte directive:

  Directiva 98/15/EC privind epu-rarea apelor uzate oreneti;

  Directiva 98/83/EC privind cali-tatea apei, care urmeaz s fiefolosit pentru consumul uman ialtele. Directiva-cadru a apei estetranspus n Legea 310/2004, caremodific i completeaz Legea apei 107/1996.

  Este necesar s se considereimpactul construciilor pe o zon maiextins locului n care acest impactse produce, i anume la ntregulbazin hidrografic de care aparineresursa natural de ap respectiv.

  Directiva 98/8/EC referitoare labiocide cuprinde prevederi defolosire a pesticidelor neagricolecare vor necesita aprobri pentrufolosire.

  n cazul sectorului construciilor,implementarea directivei se refer latratamentele care se aplic materi-alelor lemnoase (cherestelei).

  Aciunile necesare pentru apli-carea acestei directive sunt urm-toarele:

  monitorizarea substanelor dinlista substanelor active din aceastcategorie, folosite n construcii;

  trecerea n revist a efectelordirectivei asupra gospodririi pro-duselor lemnoase tratate, utilizate nconstrucii;

  creterea ponderii folosirii lem-nului de esen tare i nlocuireaproduselor din lemn de esenmoale tratate.

  Impactul activitilor de con-strucii asupra mediului se refer, nprincipal, la perioada execuieilucrrilor. Principalul scop al studiilorde impact este identificarea msu-rilor ce trebuie luate pentru proteciamediului. Aceste msuri vizeaz toifactorii de mediu, dup cumurmeaz:

  Sursele de poluare i proteciafactorilor de mediu:

  Protecia calitii apelor:- alimentarea cu ap i necesarul

  de ap;- categoriile de ape uzate, locul

  de evacuare i emisarul;- sursele de poluare pentru ape;- instalaiile de epurare a apelor

  uzate, atunci cnd este cazul;- respectarea indicatorilor de cali-

  tate a apelor uzate, conform norma-tivelor n vigoare (NTPA 001 i002/2000).


Recommended