Home >Documents >Reguli Generale de Aparare Impotriva Incendiilor

Reguli Generale de Aparare Impotriva Incendiilor

Date post:12-Nov-2015
Category:
View:32 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Reguli de aparare impotriva incendiilor Republica Moldova promovat de catre pompieri
Transcript:
 • 3/13/2015 lex.justice.md/md/325634/

  http://lex.justice.md/md/325634/ 1/50

  HGO1159/2007IDinternunic:325634

  Fiaactuluijuridic

  RepublicaMoldova

  GUVERNUL

  HOTRRENr.1159din24.10.2007

  cuprivirelaaprobareaReglementriitehniceReguligeneraledeaprarempotrivaincendiilorn

  RepublicaMoldovaRTDSE1.012005

  Publicat:02.11.2007nMonitorulOficialNr.171174artNr:1204

  n scopul executrii prevederilor art. 8 al Legii nr. 267XIII din 9 noiembrie 1994 privind aprareampotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15 16, art. 144) , GuvernulHOTRTE: 1. Se aprob Reglementarea tehnica Reguli generale de aprare mpotriva incendiilor n RepublicaMoldovaRTDSE1.012005(seanexeaz).2.Organelecentraledespecialitatealeadministraieipublice,nbazaprezenteiReglementritehnice,vorelaboraregulidepartamentaledeaprarempotrivaincendiilor.

  PRIMMINISTRUVasileTARLEV

  Contrasemneaz:MinistruladministraieipublicelocaleValentinGuznacMinistrulafacerilorinterneGheorghePapucMinistruleconomieiicomeruluiIgorDodon

  Nr.1159.Chiinu,24octombrie2007.

  AprobatprinHotrreaGuvernuluinr.1159

  din24octombrie2007REGLEMENTAREATEHNIC

  REGULIGENERALEDEAPRAREMPOTRIVAINCENDIILORNREPUBLICAMOLDOVARTDSE1.012005

  I.DISPOZIIIGENERALEPrincipiigenerale

  1.ReglementareatehnicReguligeneraledeaprarempotrivaincendiilornRepublicaMoldovaRTDSE 1.012005 (n continuare Reglementare tehnic) stabilete condiii speciale de aprare mpotrivaincendiilor, conform legislaiei n vigoare i este obligatorie att pentru autoritile publice, persoanelejuridice,indiferentdetipuldeproprietateiformajuridicdeorganizare,ctipentrupersoanelefizice.

 • 3/13/2015 lex.justice.md/md/325634/

  http://lex.justice.md/md/325634/ 2/50

  2.Pentruasigurareaaprriimpotrivaincendiilor,paralelcuprezentaReglementaretehnic,trebuiedeinut cont ide standardele,normele i regulile n construcie,normeledeproiectare tehnologic, reguliledepartamentale de aprare mpotriva incendiilor, precum i de alte acte normative ce reglamenteazprevederiledeaprarempotrivaincendiilor,aprobatenmodulstabilit. Att reguliledepartamentaledeaprare mpotriva incendiilor, ct i alte actenormativede specialitate,aprobatenmodulstabilit,nutrebuiesdiminuezeprevederileprezenteiReglementritehnice. 3.Lafiecareobiectiv (teritoriu, ntreprindere,cldire, instalaie, ncpere, instalaieexterioar,depozit,mijlocdetransport,terendeschis,procestehnologic,utilaj,produs)trebuieasiguratsecuritateapersoanelorncazdeincendiu,precumielaborateinstruciuniprivindmsuriledeaprarempotrivaincendiilorpentrufiecare sector (atelier, secie etc.) cu pericol de explozieincendiu i de incendiu, conform anexei nr.1 laprezentaReglementaretehnic. 4. Lucrtorii ntreprinderilor se admit la exercitarea funciilor de serviciu numai dup trecereainstructajuluideproteciecontraincendiilor,iarlaschimbareaspecificuluidelucrutrebuiesurmezecursurisuplimentaredeprevenireistingereaeventualelorincendii,nmodulstabilitdelegislaianvigoareideconductorulntreprinderii. 5. Persoanele responsabile pentru aprarea mpotriva incendiilor la sectoare separate, cldiri, edificii,ncperi,secii,proceseiutilajetehnologice,utilajeinginereti,reeleelectriceetc.senumescprinordindectreconductorulntreprinderii. 6. Pentru antrenarea lucrtorilor ntreprinderilor n activitatea de prevenire i stingere a incendiilor, laobiective,nmodulstabilitdeGuvern,secreeazformaiunibenevoledepompieri(FBP). 7. Responsabilitatea personal privind asigurarea aprrii mpotriva incendiilor la ntreprinderi i lasubdiviziunileinterioare,nconformitateculegislaianvigoare,opoartconductorii.Responsabilitateaprivindasigurareaaprriimpotrivaincendiilorlaobiectiveleprivate(caseindividuale,vile,garaje,construciiauxiliareetc.)opoartproprietarii,iarladareanlocaiuneacldirilor,construciilor,ncperilor,instalaiilorarendaii.8.nconformitatecuLegeaprivindaprareampotrivaincendiilor,factoriidedeciziedinorganelecentraledespecialitatealeadministraieipubliceiautoritileadministraieipublicelocale,nlimitelecompetenei,sntobligaisasigure: a) realizareamsurilor de aprare mpotriva incendiilor la ntreprinderile din subordine i pe teritoriulrespectivb)creareaintreinerea,nconformitatecunormelestabilite,aorganelordeconducereisubunitilordepompieriisalvatori,finanatedinbugetelerespectiveoriprincontractc)acordareadesprijinserviciuluidepompieriisalvatorilandeplinireasarcinilorpused)creareacondiiilornvedereaantrenriicetenilornactivitateadeprevenireistingereaincendiilor e) organizarea activitii de explicare i instruire a populaiei privind msurile de aprare mpotrivaincendiilorf)realizareamsurilorceindestimulareasocialieconomicaasigurriiaprriimpotrivaincendiilorg)creareacondiiilornecesarepentruactivitateaeficientaFBP.Msurileorganizatoricepentruasigurareaaprriimpotrivaincendiilor 9. n toate ncperiledeproducie,administrative,dedepozitareiauxiliare, n locurilevizibile trebuieafiatetabelecuindicareanumruluidetelefonalserviciuluipompieriisalvatori.10.Reguliledeutilizareafoculuideschispeteritoriulntreprinderilor,circulaiatransportului,permitereafumatului i efectuarea lucrrilor temporare cu pericol de incendiu se stabilesc n instruciunile generalepentruobiectiveprivindaprareampotrivaincendiilor. 11. La fiecare ntreprindere, prin ordin (instruciune), trebuie stabilit un regim de protecie contraincendiilor,corespunztorpericoluluideincendiulaaceastntreprindere,inclusiv:a)ssestabileascisseamenajezelocurilepentrufumatb)ssestabileasclocurileicantitateaadmisibildematerieprim,semifabricateiprodusefinitecaresepstreazconcomitentnncperic)ssestabileascmoduldenlturareaprafuluiiadeeurilorcombustibile,depstrareambrcminteidelucruimpregnatecuuleid)ssestabileascmoduldedeconectareautilajelorelectricencazdeincendiuilaterminareazileidemunce)ssereglementezemoduldeexecutarealucrrilortemporarecufoculiaaltorlucrricupericoldeincendiu,modul de control i de nchidere a ncperilor dup terminarea lucrului, aciunile lucrtorilor la

 • 3/13/2015 lex.justice.md/md/325634/

  http://lex.justice.md/md/325634/ 3/50

  constatareaincendiului f) s se determinemodul i termenele de desfurare a instructajelor de protecie contra incendiilor,precumidesemnareapersoanelorresponsabiledeorganizareaacestora. 12.Conductorii ntreprinderilor lacare seutilizeaz,prelucreazi sepstreazsubstanepericuloase(explozive),substaneputernictoxicesntobligaiscomuniceunitilorserviciuluidepompieriisalvatoridatele necesare pentru asigurarea securitii personalului antrenat la stingerea incendiului i la efectuarealucrrilordesalvaredeblocarelaacestentreprinderi.13.Lacldiriiinstalaii(cuexcepiacaselordelocuit)ncareseaflconcomitentpeunetajmaimultde10persoanetrebuieelaborateiafiatenlocurivizibileplanurile(schemele)deevacuareapersoanelorncazdeincendiu,deasemenea,trebuiesfieprevzutunsistem(oinstalaie)deavertizaredespreincendiu. Conductorulobiectivuluicuaglomerri(50depersoaneimaimult),suplimentarlaplanulschemdeevacuareapersoanelorncazdeincendiu,esteobligatselaborezeinstruciunipentrustabilireaaciunilorpersonaluluilaasigurareaevacuriioamenilornscurttimpifrpericol,conformcrora,minimumodatnjumtatedeantrebuiesseefectuezeantrenamentepracticecutoilucrtoriiantrenainaceastaciune.Pentruobiectivelecuaflareapersoanelorpetimpdenoapte(grdinie,coliinternate,spitaleetc.)trebuieprevzutedouvariantedeaciuni,petimpdenoapteipetimpdezi. 14. Persoanele responsabile de organizarea activitilor cu participarea n mas a oamenilor (serate,discoteci, ceremonii, srbtori de revelion etc.) snt obligate s controleze cu atenie ncperile nainte denceperea aciunilor respective i s asigure nivelul pregtirii pe deplin a lor privindmsurile de aprarempotrivaincendiilor.15.Lucrtoriintreprinderilor,precumipersoanelefizicesntobligai: a)s respecte laserviciui nviaacotidianprevederiledeaprare mpotriva incendiilorprevzute nstandarde,normeireguli,aprobatenmodulstabilit,srespecteismeninregimuldeproteciecontraincendiilor b)sexecutemsuriledeprecauie la folosireaaparatelorcugaze,obiectelorchimice,deuzcasnic, laefectuarea lucrrilor cu lichide uor inflamabile (LUI) i lichide combustibile (LC), cu alte substane,materialeiutilaje,careprezintpericoldeincendiuc)ncazdedescoperireaincendiuluisanuneserviciuldepompieriisalvatoriisiamsurilecuvenitepentrusalvareaoamenilor,bunurilorilichidareaincendiului. Persoanelefizicesntobligatesacorde, nmodulstabilitdelegislaie,posibilitateinspectorilordestatpentru supravegherea msurilor contra incendiilor s efectueze examinri i controale n ncperile deproducie,auxiliare,de locuitetc.care leaparin, nscopuldeacontrola respectareamsurilordeaprarempotrivaincendiilor.Prevederiledeaprarempotrivaincendiilorprivindteritoriile,cldirile,instalaiileincperile1)ntreinereateritoriului 16.Teritoriul localitilori ntreprinderilor, n limiteledistaneidesiguran la incendiudintrecldiri,construcii i depozite deschise, precum i sectoarele din apropierea caselor de locuit, vilelor i altorconstruciitrebuiecuratelatimpdedeeuricombustibile,gunoi,ambalaje,frunzeiiarbuscatetc.Deeurilecombustibile,gunoiuletc.trebuieadunatenlocurispeciale,ncontaineresaulzi,pentruafiulteriortransportate. 17. n limiteledistanei de siguran la incendiudintre cldiri, instalaii, stivede lemn, cherestea, altematerialeiutilajenusepermitedepozitareamaterialelor,utilajeloriambalajelor,parcareamijloacelordetransportiamplasareacldiriloriinstalaiilor. 18.Drumurile, ciledeacces, trecerile lacldirile, instalaiile,depoziteledeschise i la surseledeappentrustingereaincendiilor,precumilascriledeincendiuilamijloaceledestingereaincendiilor,trebuiesfiepermanentlibereisfiemeninutenstareceasigurposibilitateadeacces. Unitile serviciului de pompieri i salvatori trebuie s fie anunate de ctre administraia localdesprenchidereaautostrzilorsauacilordecirculaie,pentrureparare,saudesprealteactiviticearputeablocacirculaiaautospecialelor. Pe perioada de nchidere a autostrzilor, n locurile corespunztoare trebuie s se instaleze semne cuindicareadirecieideocoliresausseamenajezelocuridetrecerepestesectoa

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended