Home >Documents >regulament NTE 009-10-00

regulament NTE 009-10-00

Date post:01-Jul-2015
Category:
View:1,884 times
Download:55 times
Share this document with a friend
Transcript:

REGULAMENT GENERAL DE MANEVREn instala iile electrice de medie i nalt tensiune - NTE 009/10/00 din 26 august 2010

EMITENT: AUTORITATEA NA IONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 01/10/2010 Elaborator: C.N. TRANSELECTRICA S.A. Executant: C.N.TRANSELECTRICA - UNO DEN Aprobat prin Ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al pre edintelui ANRE nlocuie te PE 118/92 CAP. I SCOP ART. 1 Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modului de preg tire, organizare i efectuare a manevrelor n instala iile electrice din SEN, n vederea desf ur rii corecte a acestora, precum i a sarcinilor i responsabilit ilor persoanelor care particip la preg tirea, organizarea i efectuarea manevrelor. CAP. II DOMENIUL DE APLICARE ART. 2 Regulamentul General de Manevre este un act normativ care face parte din sistemul de reglement ri ce constituie legisla ia secundar pentru func ionarea SEN. ART. 3 (1) Prezentul Regulament se aplic la manevre n instala iile de producere, transport i distribu ie a energiei electrice ale sectorului energiei electrice precum i n instala iile electrice ale consumatorilor din SEN, n conformitate cu principiile de conducere prin dispecer a SEN i Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autorit ii de conducere prin dispecer (2) Prezentul Regulament se refer numai la ma nevrele executate n instala iile de medie i nalt tensiune. (3) Dispozi iile locale, procedurile i instruc iunile privind efectuarea manevrelor n instala iile din Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) se stabilesc n conformitate cu prevederile prezentului Regulament; reglement rile/ normativele tehnice au prioritate fa de cele economice/organizatorice dac se pot evita pierderi de vie i omene ti, animale, deteriorarea mediului i a echipamentelor.

1

ART. 4 Regulamentul general de manev re n instala iile electrice (RGM) este elaborat de Compania Na ional de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. ART. 5 Regulamentul general de manevre se aprob prin ordin de c tre Autoritatea Na ionala de Reglementare n Domeniul Ene rgiei - A.N.R.E. (denumit n continuare Autoritatea Competent ). ART. 6 Prevederile acestul Regulament sunt n concordan cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie, Codul Comercial al pi etei angro de energie electrica i au prioritate fa de interesele individuale de natur economic sau financiar ale de in torilor i utilizatorilor re elelor electrice de transport i distribu ie. CAP. III

DEFINI IIART. 7 n Regulament se folosesc urm toarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor con inute: - trebuie, este necesar indic obligativitatea strict a respect rii prevederilor n cauz . - de regul indic faptul c prevederea respectiv trebu ie s fie aplicat n majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie s fie temeinic justificat . - se recomand indic o rezolvare preferabil , care trebuie s fie avut n vedere la solu ionarea problemei; nerespectarea unei as tfel de prevederi nu trebuie justificat . - se admite indic o solu ie satisf c toare, care poate fi aplicat n cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei. S-au definit termeni i expresii utilizate n cuprinsul Regulamentului, dup cum urmeaz :

Autoritatea Na ional

Autoritatea Competent

de Reglementare n domeniul Energiei

- ANRE

Ansamblul atributelor cu care este investit un centru de conducere prin dispecer, n scopul conducerii o perative

Autoritatea de conducere operativ

Stare de func ionare rezultat dup pierderea unor surse de alimentare sau a unor instala ii importante ale re elei de transport caracterizat prin valori ale parametrilor de regim n af r limitelor admi sibile sau prin oscila ii de mare amplitudine care pot periclita func ionarea n sincronism

Avarie de sistem electroenergetic

Avarie de sistem electroenergetic care are ca efect i ntreruperea aliment rii consumatorilor dintr -o zon de sistem sau din ntregul sistem.

Avarie extins

de sistem electroenergetic

2

Centru de dispecer

Structura organizatoric care este investit cu atributele autorit ii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente i instala ii din SEN. Codul comercial al pie ei angro de energie e lectric (Codul Comercial) Colec ie de reglement ri referitoare la rela iile comerciale pe pia a angro a energiei electrice (definirea participan ilor i a regulilor pie ei: nregistrare, ofertare, efectuare de pl i, ncheiere de tranzac ii, constitui ri de garan ii, regulariz ri, penalit i financiare, etc). Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie (Cod RED) Colec ie de reglement ri cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli i proceduri obligatorii pentru to i participan ii la pia a energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea i ntre inerea re elelor electrice de distribu ie. Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport (Cod RET) Colec ie de reglement ri cu caracter tehnic prin care se sta bilesc reguli i proceduri obligatorii pentru to i participan ii la pia a energiei pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea i ntre inerea re elelor electrice de transport Compania Na ional S.A. de Transport al Energiei Electrice TRAN SELECTRIC

Societate comercial de interes public i na ional care desf oar activit i specifice de Operator de Transport, Operator de Sistem (dispecer) Operator Comercial (burs a energiei) i coordonarea planific rii, dezvolt rii sistemului el ectroenergetic n baza politicii energetice na ionale.

Atribut al autorit ii de conducere prin dispecer cu care este investit un centru de dispecer prin care i se permite a efectua maneve de execu ie i reglajul parametrilor d e func ionare n instala ii utilizand un sistem teleinforma ional. Comanda de execu ie se poate considera comanda nemijlocita dac telecomanda este efectuata de personal operativ din alt punct decat centrul de dispecer sau camera de comanda a instala iei.

Comanda de execu ie

dispecer a SEN care const n comanda exercitat ierarhizat, n timp real de c tre un centru de dispecer referitoare la ac iunile asupra echipamentelor i instala iilor din SEN n scopul coordon rii acestora i men inerii SEN n stare normal de func ionare.

Comanda operativ a SEN Component a conducerii prin

Activitate tehnic specific sectorului energiei electrice care este efectuat de unit i specializate ce au rela ii de autoritate asupr a participan ilor la pia a energiei electrice, n scopul conducerii coordonate a instala iilor i echipamentelor componente ale SEN care necesit o comand unitar .

Conducere prin dispecer (Conducere operativ )

Ie irea din func iune ca urmare a unui incident a unui singur echipament din SEN, care poate fi un circuit de linie, o unitate de

Contingen

simpl

3

transformare dintr -o sta ie electric , un grup generator sau un consum concentrat. Criteriu (n-1) Criteriu de dimensionare i verificare a unui sistem electroenergetic care este satisf cut dac , n urma unei contingen e simple: - nu au loc ntreruperi n alimentarea consumatorilor de energie electric ; - sistemul r mne unitar; - nu declan eaz alte echipamente; - SEN trece ntr -un regim sta ionar cu parametri norma li de func ionare; - nu sunt afectate contractele i conven iile ncheiate privind transferul de putere prin SEN i intre SEN i vecini. Criteriul (n-1) este ndeplinit cnd puterea total generat ntro zon poate fi transportat n condi ii de ie ire din func iune a unui element de re ea, f r a ie i din limitele parametrilor st rii normale de func ionare. Observa ie: se consider c schema cu (n) echipamente este: - Schema complet a SEN (n cazul evalu rii siguran ei de func ionare n activitatea de planificare a dezvolt rii re elei); - Schema programat de func ionare (n cazul evalu rii siguran ei n func ionare n activitatea de programare a func ion rii); - Schema n care se func ioneaz n momentul considerat (n cazul evalu rii siguran ei n func ionare n activitatea de conducere operativ ). Criteriul de stabilitate static Criteriu de dimensionare i verificare prin respectarea puterilor limit de stabilitate n sec iunile SEN astfel nct s fie asigurat rezerva de stabilitate sta ic : 1. de 20% din puterea limit de stabilitate pentru fiecare sec iune, n schema cu (n) elemente n func iune. 2. De 8% din puterea limit de stabilitate n cazul unei contingen e simple innd seama i de puterea fluctuant P (f). Puterea maxim admisibil n sec iune care asigur o anumit rezerv de stabilitate static se calculeaz cu formula: *T* P(limita) - P(f) P(max.adm) = K[rez(%)] 1 + 100 unde P(f) = 1,4 Radical PC *ST* P(limit ) este limita de stabilitate static n sec iune; P(c) este puterea consumat n zona cu cel mai mic consum de o parte i de alta a sec iunii; K(rez) este procentul normat de rezerv de stabilitate static pe sec iune.

Evolu ia sarcinii n func ie de timp.

Curb

de sarcin

4

Conducerea SEN cu luarea n considerare a program rii operative i cu respectarea condi iilor tehnice de siguran i calitate a func ion rii SEN. Energizare (n vederea restaur rii func ion rii SEN) Procedura de punere sub tensiune a elementelor de re ea ntr -un traseu prestabilit de restaurare, din grupuri generatoare cu capacitate de pornire f r alimentare din sistem (cu surse proprii de pornire) sau dintr -un sistem electroenergetic vecin. Func ionare n paralel (func ionare n sincronism) Stare de func ionare a unui ansamblu de grupu ri generatoare interconectate printr -o re ea de curent alternativ, caracterizat prin faptul c fazorii tensiunilor electromotoare ale tuturor grupurilor generatoare se rotesc sincron

Dispecerizare

Valoarea minim

Gol de consum (gol de sarcin )a sarcinii nreg istrat

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended