Home >Documents >REFORMA ADMINISTRA¥¢IEI PUBLICE CENTRALE £N REPUBLICA ... FINAL.pdf¢ ...

REFORMA ADMINISTRA¥¢IEI PUBLICE CENTRALE £N REPUBLICA ... FINAL.pdf¢ ...

Date post:16-Sep-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EVALUAREA PERFORMANŢELOR IMPLEMENTĂRII

 • 2

 • 3

  REFORMA REFORMA ADMINISTRAŢIEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE PUBLICE CENTRALE în în REPUBLICA MOLDOVAREPUBLICA MOLDOVA:: EVALUAREA PERFORMANŢELOR EVALUAREA PERFORMANŢELOR IMPLEMENTĂRIIIMPLEMENTĂRII

  Chişinău • Editura Epigraf • 2011

 • 4

  CZU  () R 

  Această lucrare a fost editată la iniţiativa şi cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova

  Opiniile exprimate în acest studiu aparţin în exclusivitate autorilor şi nu refl ectă neapărat poziţia instituţiei fi nanţatoare.

  Coordonatorul grupului de autori: Veaceslav Bulat

  Autori: Vladimir Arachelov, Stela Corobceanu, Iurie Pîntea, Igor Talmazan

  © Fundaţia Soros-Moldova. © Veaceslav Bulat, Vladimir Arachelov, Stela Corobceanu, Iurie Pîntea, Igor Talmazan.

  M : V M P : A T

  ISBN ----

  Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

  Reforma Administraţiei Publice Centrale în Republica Moldova: evaluarea performanţelor implementării / Veaceslav Bulat, Vladimir Arachelov, Stela Corobceanu [et al.] – Ch.: Epigraf S.R.L., 2011 (F. E. -P. Tipografi a Centrală). – 80 p.

  150 ex. ISBN 978-9975-109-53-6 354 (478)

 • 5

  C U P R I N S

  Abrevieri .......................................................................6 Lista fi gurilor ...............................................................7 Lista tabelelor .............................................................7 INTRODUCERE .............................................................8

  SUMAR EXECUTIV .................................................... 11 EXECUTIVE SUMMARY ............................................ 14

  CAPITOLUL 1. COMPONENTA I. „REORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE”

  1.1 Introducere ..................................................... 17 1.2 Obiectivele procesului de reorganizare

  în perioada de evaluare .............................. 18 1.3 Implementarea procesului de reorga-

  nizare a APC în perioada 2009-2010 ...... 19 1.4 Concluzii şi recomandări ............................ 23

  CAPITOLUL 2. COMPONENTA II. „PROCESUL DECIZIONAL”

  2.1 Introducere ..................................................... 24 2.2 Perfecţionarea procesului decizional .... 25 2.3 Asigurarea unui proces decizional

  transparent, echitabil şi efi cient .............. 26 2.4 Concluzii şi recomandări ............................ 30

  CAPITOLUL 3. COMPONENTA III. „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE”

  3.1 Introducere ..................................................... 31 3.2 Optimizarea managementului funcţiei

  publice şi al funcţionarilor publici .......... 31 3.3 Îmbunătăţirea procedurilor existente

  privind MRU .................................................... 34 3.4 Perfecţionarea sistemului de motivare

  a funcţionarilor publici ............................... 37 3.5 Formarea unui corp de funcţionari pu-

  blici profesionişti ........................................... 38 3.6 Concluzii şi recomandări ............................ 40

  CAPITOLUL 4. COMPONENTA IV. „MANAGEMENTUL FINANŢELOR PUBLICE”

  4.1 Introducere ..................................................... 42

  4.2 Crearea unui sistem efi cient şi durabil de interacţiune a procesului de elabo - rare a politicilor sectoriale cu procesul bugetar ............................................................. 43

  4.3 Concluzii şi recomandări ............................ 46

  BIBLIOGRAFIE .......................................................... 48

  ANEXE ............................................................49

  ANEXA 1. METODOLOGIA DE EVALUARE ........ 51 5.1 Introducere ..................................................... 51 5.2 Conceptul de monitorizare şi evaluare ... 52

  5.2.1 Cadrul conceptual al metodologiei..................52 5.2.2 Semnifi caţia noţiunilor de monitorizare

  şi evaluare .......................................................................53

  5.3 Sistemul de evaluare ................................... 53 5.3.1 Cadrul de evaluare ......................................................53 5.3.2 Metodele şi instrumentele de colectare

  a datelor ...........................................................................54 5.3.3 Calendarul de realizare a procesului

  de evaluare .....................................................................55

  5.4 Sistemul de evaluare a componentelor Reformei APC în Republica Moldova ..... 56

  5.5 Reorganizarea administraţiei publice centrale ............................................................. 56

  5.5.1 Tabelul indicatorilor de performanţă ............... 56 5.5.2 Descrierea indicatorilor ............................................ 57 5.5.3 Argumentarea indicatorilor ................................... 57

  5.6 Procesul decizional ....................................... 61 5.6.1 Tabelul indicatorilor de performanţă ...............61 5.6.2 Descrierea indicatorilor ............................................62

  5.7 Managementul resurselor umane .......... 63 5.7.1 Tabelul indicatorilor de performanţă ............... 63 5.7.2 Descrierea indicatorilor ............................................ 65

  5.8 Managementul fi nanţelor publice.......... 66 5.8.1 Tabelul indicatorilor de performanţă ............... 66 5.8.2 Descrierea indicatorilor ............................................ 68

  5.9 Resurse bibliografi ce ................................... 69

  ANEXA 2. CHESTIONARUL DE EVALUARE ....... 71

  ANEXA 3. INSTITUŢII INTERVIEVATE .................. 77

 • 6

  REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EVALUAREA PERFORMANŢELOR IMPLEMENTĂRII

  ABREVIERI

  AAP Academia de Administraţie Publică AAPC Autorităţile Administraţiei Publice Centrale AF Analiză funcţională AIR Analiza Impactului de Reglementare APC Administraţie Publică Centrală ARFC Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru ARM Agenţia Rezerve Materiale AŞM Academia de Ştiinţe a Moldovei BBP Buget în bază de programe BNS Biroul Naţional de Statistică CAPC Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei CC Curtea de Conturi CCCEC Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei CCTM Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu CIPS Comitetul Interministerial pentru Planifi care Strategică CNAA Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare CNOC Certifi catul Naţional de Operare pe Calculator CNPF Comisia Naţională a Pieţei Financiare CS Cancelaria de Stat DAMEP Direcţia Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor DPC Direcţia Politică de Cadre HG Hotărâre de Guvern IP Indicator de Performanţă MA Ministerul Apărării MAEIE Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene MAI Ministerul Afacerilor Interne MAIA Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MC Ministerul Culturii MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor MCT Ministerul Culturii şi Turismului ME Ministerul Economiei MEd Ministerul Educaţiei MF Ministerul Finanţelor MFP Managementul Finanţelor Publice MJ Ministerul Justiţiei MM Ministerul Mediului MMPSF Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei MRU Managementul Resurselor Umane MS Ministerul Sănătăţii MTIC Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor MTID Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor MTS Ministerul Tineretului şi Sportului OECD Organisation of Economic Cooperation and Development PDI Planul de dezvoltare instituţională PG Procuratura Generală RAPC Reforma Administraţiei Publice Centrale S/D Secţia / direcţia SIGMA Programul „Support for Improvment in Governance and Management” SIS Serviciul de Informaţii şi Securitate SND Strategia Naţională de Dezvoltare SRAPC Strategia de Reformă a Administraţiei Publice Centrale TI Tehnologii Informaţionale TIC Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale UE Uniunea Europeană.

 • 7

  Componenta I. „Reorganizarea Administraţiei Publice Centrale” Capitolul 1

  LISTA FIGURILOR

  Figura 1-1. Percepţia intervievaţilor privind argumentarea acţiunilor de reorganizare ...................................... 20

  Figura 1-2. Percepţia intervievaţilor privind argumentarea acţiunilor de reorganizare ...................................... 20

  Figura 1-3. Percepţia intervievaţilor privind necesitatea unor acţiuni de reorganizare în cadrul instituţiei (aparat central) ................................................................................................................... 21

  Figura 1-4. Percepţia intervievaţilor privind necesitatea unor acţiuni de reorganizare în cadrul instituţiilor subordonate .................................................................................................................... 22

  Figura 1-5. Percepţia intervievaţilor privind ponderea timpului acordat diferitor activităţi .............................. 23

  Figura 1-6. Percepţia intervievaţilor privind implementarea ..........................................................

Embed Size (px)
Recommended