Home >Documents >Rdspunderea civild pentru malpraxisul profesional civila pentru malpraxisul... malpraxisul...

Rdspunderea civild pentru malpraxisul profesional civila pentru malpraxisul... malpraxisul...

Date post:11-Feb-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Lacrima Bianca LUNTRARU

  Rdspunderea civild pentru malpraxisul profesional

  Universul Juridic Bucuregti

  -2018-

 • I-ncrim s Birnrcs Luntrnt'u

  - V. Wester-Ouisse, Les mdandres de la perte de chance en droit Revue Lamy droit civil, 2013.

  - C. Yuego, Responsabilitd du praticien: cause d'exondration, LPA, 2008.

  - F. Viangalli, Le consentement d lq violence et Ia rdgle volenti non ftt iniuria dqns Ia responsabilitd cfvile, Droits +9,2009.

  - G. Viney, B. Marchesinis, La rdparation de dommage corporel. Essai de comparaison des droits anglais etfrangais,Economica Paris, 1985,

  - G. Viney, La responsabilit1,LcDJ, Paris, 1982' - G. Viney, Les intdr€ts protdgls par Ia responsabilitd civile (synthdse), in

  Groupe de Recherche Europ6en sur la Responsabilit6 Civile et l'Assurance, le droit frangais de la responsabilitd civile confrontd aux proiets europdens d'hqrmonisation, LGDJ, Collection Bibliothdque de I'lnstitut de Recherche Juridique de la Sorbonne-Andr6 Tunc, Paris, 2012.

  - G. Viney, P, Sargos, Le devoir d'informqtion du mddecin, RDC' 2072' - E. Wagner, Le r6le des syndicats dans la d1fense des droits et I'accds d la

  justice des salari4s, Droit ouvrier [6ditions NVO), 1990' - B.J. Wasserman, Professional Malpraxls, New Jersey Law Journal, vol' 2L1',

  nr. 3, 13 ianuarie 2013.

  E c.rprin,

  ABREVIERI

  PRIMAVERBA

  CONSIDERATII GENERALE PRIVIND RASPUNOEREA PENTRU MALPMXISUL PROFESIONAL............. ..................,............11 TITLUL I SEMNIFICATIILE ETICO-IURIDICE ALE RASPUNDERII CIVILE PENTRU MALPRAXISUT PROFESIONAL........, .,.......''''.'..',.....' 15

  Secliunea I. Pre1iminarii....................... .............,............,15 Secliunea a II-a. Particularitili privind raportul juridic dintre profesionist gi beneficiarul prestafiei .......................1,7

  1. Subiectele raportului juridic .......,......... .....................17

  3. Mecanismul de formare a raportului juridic...,........ ...25 4. Conlinutul raportului juridic profesional,. .............................27 5. Fundamentul rispunderii profesionale,.,.........,.,.... ...............29

  TITLUL II ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE RASPUruNNRII CryILE PENTRU MALPRAXISUL PROFESIONAL......

  Preliminarii. Plan de expunere ..33 qARTEA r. RAS?UNDEREA DELTCTITALA A pROFESTONT$T110R...,.,..................,.....35

  Secfiunea L Cadrul 1egaI............... ...............,..... 3 5 Secliunea a II-a. Prejudiciul..........,..... ...........................39

  1. Definirea confinutului noliunii de ,,prejudiciu"...,.......,....,..........,..,.,............40 2. Natura efectelor negative considerate a fi,,adevdrate prejudicii" ........44 3. Condifiile prejudiciului reparabil ....,....,..........S5

  Secliunea a III-a. Fapta iliciti de malpraxis profesional.. ...........65 1. Fapta iliciti - dinamica gi formele acesteia.,.,.... ..................,6S 2. Cauze care inldturd caracterul ilicit al faptei ....,........ ,..........68

  Secliunea a IV-a. Raportul de cau2alitate.,.,.,................. ...................72 L. Stabilirea raportului de cau2aIitate..........,.,......... ....................72 2. Cauzele care exclud existenla raportului de cau2aIitate...........................74

  m1dical,

  4 aprilie

 • '{-scrimn Bianca Luntrsru

  2,1. Forla majori '''',',.,'''74 2.2. Cazul fortuit.,.,.,.,.... 2.3.Faptavictimei gi fapta unei terle persoane...... """"""76

  Secliunea a V-a. VinovSlia civi15........ """"."."'.-.-..-".'7 6 1. Definilia vinovdliei civile .....,........ """"'.""""""'7 6

  Rdspunder ea ciaild p entru malpraxisul profesionnl

  5. Problematica rdspunderii civile a unit5lilor sanitare..............................202 6. Telemedicina - o noud provocare in materia rispunderii pentru malpraxis medical......... ..,..,.............209

  Secliunea a II-a. Rdspunderea civil5 a avocatului.... ....................209

  l:sr

  2. Formele vinov51iei............. 3. Gradele vinovdtiei.... .,...........,.,.............,...84 4. Problematica stabilirii vinovitiei civile.. ........,.,.,.,..85 5. Trlsituri specifice ale culpei in malpraxisul profesional.'..'.'.'..'.'........'..'87

  Secliunea a VI-a. Corelafia dintre elementele constitutive ale rdspunderii civile., ..............,.,.,90

  ZARTEA A II-A. RASPU N D EREA CONTRACTUALA A PROFESION I$T11OR..,.,........93

  Secliunea L Cadrul Iegal............. Sectiunea a II-a. Elementele constitutive ale rispunderii contractuale Secliunea a III-a. Pozilia doctrinei in ceea ce privegte elementele constitutive ale rispunderii contractuale....'.,.,.,.,.........'

  TITLUL III REGULILE SPECIFICE nASpUwIERII PROFESIONI$TILOR.,.,.,...............,........100

  Secliunea L Constantele rdspunderii civile a profesionistului'..'...'."",',.'......100

  ................209 2. Cadrul juridic nalional........,.......... ............................. 2 10 3. Natura juridicd a rdspunderii avocatului .............,..............,215

  3,1. Rdspunderea contractuali a avocatului... ..................2L7 3.2. Rdspunderea delictualS a avocatuIui............... 2L9

  4. Obligaliile profesionale ale avocatului...................,... ..........222 5. Fundamentul rdspunderii civile a avocatului ....................229 6. Concluzii. ...............23I

  Secliunea a III-a. Rdspunderea civilS a notarilor publici,.,................................231, 1. Preambul. 2. Cadrul juridic na!iona1........ ......233 3. Fundamentul rispunderii notarului public ...........235 4. Condiliile angajdrii rdspunderii gi elementele specifice,.,......................237 5. Exonerarea de rdspundere...,.,........., ............................. 2 43 6. furispruden!5 selectivi relevantd..... ............244

  Secliunea a IV-a. Rdspunderea civili a arbitrului......... 246 1. Preambul ,...................... 2 4 6

  Lt2 2. Cine este arbitrul?.......,.,..........,., .........................247 3. Elementele specifice rlspunderii civile a arbitru1ui.,.,.............................2+g 4. furisprudenli selectivd relevantd...... ...........252

  Secliunea a V-a, Rispunderea civild a expertului judiciar...........,................,...253 1. Preambu1.,.,.............,.,. ...,...........,,..253 2. Cadrul juridic na!iona1........ .....254 3. Elementele specifice rispunderii expertului judiciar............,.,...............255 4. Fundamentul rdspunderii juridice a expertului judiciar........................260 5. furisprudenli selectivi relevanti..... ............260

  Secliunea a VI-a. Rdspunderea civili a arhitectului. ..................26I 1. Pre1iminarii......,........... ....261 2. Cadrul Iegal.... 262 3. Natura juridicl a obligaliilor existente in sarcina arhiteclilor ............266 4. Aspectele juridice specifice angajdrii rispunderii arhitectului. ..........273

  Secliunea a VII-a. Rispunderea civild a transportatorului........,.,....................2BB 1,, Preliminarii....,.,.,.,...,......... 2. Legislafie. .............289 3. Condigiile angajdrii rdspunderii transportatorului....,.......... ....................299

  95

  96

  1. Obligaliile generale........ 2. Obligaliile speciale.........

  ......1.02

  2.1. Considerafii introductive.,,..,........... ""'.'L12 2.2. Aspecte relevante privind dinamica contractual5 specificd domeniului rispunderii contractuale a profesionistului,'.".......". "'."'L74 2.3. Analiza punctualS a obligaliilor speciale care se impun

  118

  Secliunea a II-a. Variabilele rdspunderii civile a profesionistului..."....'.."'..152 l-. Variabile ce lin de persoane 2. Variabile ce lin de circumstanfe......,., ...............1.62

  TITLUL IV REGIMURI PARTICULARE DE RASPUNINRE A PROFESIONISTILOR iru nrvnnsn DoMENII DE ACTIVITATE................ .............................L64

  Secliunea I. Rispunderea civilS a medicului ................r64 1. Preambul. ..764 2. Cadrul juridic nalional .'."."""'1'67 3. Elementele specifice angajdrii rdspunderii civile a medicului,','.".""'I70 4. Medicina de grup gi echipa medicald...... "'.'1'99 3.L. Analiza contractului de transport... .................. 29 I

 • {,ncrima Binnca Lun.tr artt

  3.2. Obligagiile transportatorului ...,.............303

  CONCLUZII

  3.3. Fundamentul rdspunderii transportatorului 304 3.4. Observarea condigiilor specifice fiecirui domeniu.....,.,,.................305

  4. Relapia dintre rispunderea civili a transportatorului gi rdspunderea civild a agenfiei de turism..,., -) LO

  JJL

  336

  Malpraxisul medical. Particularitifile rispunderii civile medicale. Jurisprudenfl interni.

  Malpraxisul profesiilor Iiberale Edifia a II-ao revilzutil qi adiugiti

  Autor Gabriel Adrian Ndsui

  BIBLIOGMFIE

  Comandd rapid gi comod: 021.312.22.21 l0f33.6T3.SSil [email protected] www.ujmag.ro

 • Ml Lacrims Bimtca Luntraru

  rdspundere agravatd., motivati de pricepere, mdiestrie, informafie, cunoagtere in fala riscului producerii de prejudicii pentru beneficiarul prestafiei.

  AvAnd in vedere faptul cd, potrivit orientdrii tradilionale a dreptului comun, rdspunderea izvordgte din acte gi delicte, considerdm utild in compo- nenfa Titlului II al lucrdrii prezentarea informaliilor privind rdspunderea delictuald, respectiv rdspunderea contractilald a profesionistilor. in continuare, in Titlul III vom analiza regulile specifice rdspunderii profesionistilor, de naturd sd argumenteze ideea recunoagterii unei rdspunderi speciale, care nu se identificd pe deplin cu rlspunderea contractualS sau delictualS tradigionali.

  in partea finald a lucririi, in Titlul IV, ne propune

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended