+ All Categories
Home > Documents > rasp imun

rasp imun

Date post: 09-Apr-2018
Category:
Upload: savona2x13
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 58

Transcript
 • 8/7/2019 rasp imun

  1/58

  RSPUNSUL IMUN

 • 8/7/2019 rasp imun

  2/58

  RRSPUNSULSPUNSUL

  IMUNIMUNUMORALUMORAL

  Interrelaiile dintreInterrelaiile dintrelimfocitele B i Tlimfocitele B i T

 • 8/7/2019 rasp imun

  3/58

  Rspunsul imun

  1.1. Faz cognitiv .Faz cognitiv . Limfocitele T recunoscLimfocitele T recunoscantigenele strine in asociaie cu MHC.antigenele strine in asociaie cu MHC.

  2.2. Faza de proliferareFaza de proliferare i difereniere ai difereniere alimfocitelor.limfocitelor.

  3.3. Faza efectoare.Faza efectoare. Limfocitele acioneaz intrLimfocitele acioneaz intr--

  o manier ce duce la eliminarea antigeneloro manier ce duce la eliminarea antigenelorstraine.straine.

 • 8/7/2019 rasp imun

  4/58

  I. Rspunsul imun umoral

  j n snge - n splin unde va avea loc irspunsul imun

  j prin tegument - pe cale limfatic la primulganglion limfatic

  j prin traversarea mucoaselor - MALT

  Soarta antigenelor depinde de calea de ptrundereSoarta antigenelor depinde de calea de ptrundere

 • 8/7/2019 rasp imun

  5/58

  Limfocitele T c

  spunsu imunspecific Antigen

  Macrofag

  Limfocitul Helper T

  Limfocitele T c Limfocitele B

  Distrug celuleleinfectate

  Limfocitele T c cumemorie Plasmocite

  Limfocitele Bcu memorie

  Anticorpi

  Complexe ag ac

  Imunitate celular

  Imunitate umoral

 • 8/7/2019 rasp imun

  6/58

  E

  F

  MHCMHC IIIICD4CD4

  Receptorul TReceptorul T

  LLTT HelperHelper

  CPACPA

  AGENI INFECIOI EXTRACELULARIAGENI INFECIOI EXTRACELULARI

  1. Faza cognitiv

  In organul limfoid antigenele sunt preluate prinfagocitoz de macrofage.

  -aici antigenele vor fi digerate deenzimele lizozomale pn la eliberarea epitopilorsecveniali, (ntotdeauna peptide scurte).

  -epitopii secveniali ajung (mecanism

  nc necunoscut) la suprafaa macrofagului, care lprezint LTh n asociaie cu MHC de clasa II.

 • 8/7/2019 rasp imun

  7/58

  j LIMFOCITUL T RECUNOASTECARRIERUL

  j LIMFOCITUL B RECUNOASTEHAPTENA

  Antigenele complete: Imunogenitate + antigenicitate

  Haptene: Lipsite de imunogenitate

  Antigenicitate +++Sunt imunogene numai n asociere cu un carrier. Efectorii

  imuni rezultai vor reaciona cu haptena neasoociat cu un

  carrier

 • 8/7/2019 rasp imun

  8/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  9/58

  Epitopi BEpitopi B epitopi structuraliepitopi structurali

  Epitopii care vor fi recunoscui de anticorpi saulimfocitele B sunt proeminene ale unor moleculeghemuite la suprafaa antigenului i se numescepitopi structurali sau epitopi B. Aceti epitopi nusunt antigenici dect n stare nativ, denaturareaproteinei modificnd aspectul acestor epitopi.

 • 8/7/2019 rasp imun

  10/58

  EpitopEpitop TT -- secvenialsecvenial

  Limfocitele T recunoscdoar epitopi situai ninteriorul moleculei de

  antigen i care sunt peptidescurte (8-10 aminoacizi).

  Aceti epitopi liniari senumesc epitopi secvenialisau epitopi T. Ei sunt recunoscui de limfocitelele Tdoar dup procesareaantigenului de ctremacrofag i dup ce ajung la

  suprafaa acestuia.

 • 8/7/2019 rasp imun

  11/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  12/58

  Preluarea antigenuluiPreluarea antigenului

  Limfocit T hLimfocit T helperelper

  Limfocit BLimfocit B

  CytokineCytokine

  CPACPA

  CDCD44

  TCRTCR

  MHC IIMHC II

  Interaciunea dintre LTh i LB

 • 8/7/2019 rasp imun

  13/58

  nn contactcontact cucu unun LThLTh (a(a cruicrui receptorreceptor esteestecomplementarcomplementar antigenuluiantigenului ii poartpoart lala suprafasuprafaantigenulantigenul CDCD44),), sese produceproduce unun semnalsemnal carecare vavastimulastimula:: secreiasecreia dede ILIL--11 dede ctrectre macrofagmacrofag.. ILIL--11 vava acionaaciona asupraasupra LThLTh carecare vava secretasecreta ILIL--22,, ILIL--22 vava induceinduce cretereacreterea celulelorcelulelor cece auau receptorireceptori

  pentrupentru aceastaceast IL,IL, printreprintre carecare chiarchiar LThLTh (activare(activare

  autocrin)autocrin)..

  2.2. Faza de activareFaza de activare (proliferare)(proliferare)

 • 8/7/2019 rasp imun

  14/58

  LB este stimulat la rndul su de epitopul structuralLB este stimulat la rndul su de epitopul structural,,neprelucrat, nativ (in timp ce LTh este stimulat deneprelucrat, nativ (in timp ce LTh este stimulat deepitopul secvenial, prelucrat i prezentat de macrofage,epitopul secvenial, prelucrat i prezentat de macrofage,

  al unui antigen)al unui antigen)

  Epitopul structural este un prim semnal pentru LB, dareste un prim semnal pentru LB, darinsuficient pentru a produce un rspuns n anticorpi. Aiciinsuficient pentru a produce un rspuns n anticorpi. Aiciintervineintervine LTh care a fost stimulat de epitopul secvenialLTh care a fost stimulat de epitopul secvenial

  al aceluiai antigenal aceluiai antigen..

  LTh va secreta dup activare un factor de cretere i unLTh va secreta dup activare un factor de cretere i unfactor de difereniere pentru limfocitele B,factor de difereniere pentru limfocitele B,

  3. Faza efectoare3. Faza efectoareLB se vor transforma n limfoblati, plasmoblati i nLB se vor transforma n limfoblati, plasmoblati i nfinal plasmocite secretoare de anticorpi care impreun cufinal plasmocite secretoare de anticorpi care impreun cucomplementul, fagocitele vor elimina agenii infecioicomplementul, fagocitele vor elimina agenii infecioi

  extradelulari.extradelulari.

 • 8/7/2019 rasp imun

  15/58

  nn decursuldecursul rspunsuluirspunsului imunimun oo parteparte dindinLThLTh ii LBLB sese vorvor difereniadiferenia nn LT,LT, respectivrespectiv LBLB dede

  memoriememorie,, carecare vorvor iniiainiia lala oo stimularestimulare ulterioarulterioarcucu acelaiacelai AgAg unun rspunsrspuns secundarsecundar maimai rapidrapid iieficienteficient..JJ nn afarafar dede AgAg TDTD maimai existexist ii AgAg TITI..AcesteaAcestea suntsunt nn generalgeneral antigeneantigene cucu epitopiepitopirepetitivirepetitivi (care(care sese repetrepet nn modmod regulatregulat dede--aalungullungul moleculeimoleculei ca,ca, dede exemplu,exemplu, polizaharidulpolizaharidulpneumococic)pneumococic).. EleEle stimuleazstimuleaz directdirect LB,LB, frfrparticipareaparticiparea LTLT.. AcesteAceste antigeneantigene inducinduc ununrspunsrspuns nn anticorpianticorpi discretdiscret ii frfr memoriememorieimunologicimunologic..

 • 8/7/2019 rasp imun

  16/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  17/58

  Rolul anticorpilorRolul anticorpilor n aprarean aprarea

  antiinfecioasantiinfecioas

  rolrol esenialesenial nn aprareaaprarea antiinfecioasantiinfecioas

  fafa dede bacteriilebacteriile cucu habitathabitat extracelularextracelularefectefect blocantblocant ii neutralizantneutralizant:: uneoriuneori esteestesuficientsuficient doardoar prezenaprezena ACAC pentrupentru aa prevenipreveniapariiaapariia infecieiinfeciei (IgA(IgA dede pepe suprafaasuprafaa

  mucoaselormucoaselor sese uneteunete cucu uneleunele antigeneantigene dedesuprafasuprafa aa bacteriilor,bacteriilor, blocndblocnd astfelastfel ataareaataareadede receptoriireceptorii specificispecifici dede pepe mucoase)mucoase)..

 • 8/7/2019 rasp imun

  18/58

  Fa deFa de bacteriile toxigenebacteriile toxigene, cum sunt, cum suntbacibacillul difteric, botulinic sau tetanic,ul difteric, botulinic sau tetanic,

  organismul produceorganismul produce anticorpi antitoxicianticorpi antitoxicicare se leag de toxinele microbienecare se leag de toxinele microbienempiedicnd ataarea i, respectiv,mpiedicnd ataarea i, respectiv,ptrunderea lor n celulele int.ptrunderea lor n celulele int.

  AC pot produceAC pot produce imobilizareaimobilizarea iiaglutinarea microorgansimeloraglutinarea microorgansimelor.. Cei maiCei maibuni anticorpi imobilizani sunt IgM care aubuni anticorpi imobilizani sunt IgM care au

  10 situsuri de combinare la care se adaug10 situsuri de combinare la care se adaugfavorizarea fagocitozei i activareafavorizarea fagocitozei i activareacomplementul (IgG, IgM).complementul (IgG, IgM).

 • 8/7/2019 rasp imun

  19/58

  OpsonizareaOpsonizarea.. BacteriileBacteriile suntsunt pregtitepregtitepentrupentru fagocitozfagocitoz prinprin opsonizareopsonizare cucu

  opsonineopsonine nespecificenespecifice (C(C33b,b, PCR,PCR,

  fibronectina)fibronectina) sausau opsonineopsonine specificespecifice (AC)(AC)..

  BacteriileBacteriile capsulatecapsulate (pneumococii),(pneumococii), nunu suntsunt

  accesibileaccesibile fagocitozeifagocitozei.. DacDac ns ns eleele suntsunt

  opsonizateopsonizate dede IgGIgG anticapsularanticapsularee,, aceacesteastea sese

  vorvor fixafixa cucu fragmentulfragmentul FcFc dede fagocitfagocit ii cucu FabFab

  dede bacteriebacterie.. nn acestacest fel,fel, fagocitozafagocitoza vava fifi

  posibilposibil sisi eficientaeficienta..

  nn oriceorice caz,caz, bacteriilebacteriile cucu habitathabitat

  extracelularextracelular suntsunt eliminateeliminate n n finalfinal prinprin

  fagocitozfagocitoz..

 • 8/7/2019 rasp imun

  20/58

  LizaLiza bacteriilorbacteriilor..PrinPrin unireaunirea IgGIgG sausau IgMIgM cucu antigeneleantigenele dede

  suprafasuprafa aa bacteriilorbacteriilor sese activeazactiveazcomplementulcomplementul pepe calecale clasic,clasic, ceeaceea cece vavadeterminadetermina fenomenulfenomenul dede bacteriolizbacterioliz..

 • 8/7/2019 rasp imun

  21/58

  ACAC suntsunt implicaiimplicai ii nn rezistenarezistena fafa dedemicroorganismemicroorganisme cucu habitathabitat intracelularintracelular,, iianumeanume nn citotoxicitateacitotoxicitatea mediatmediat celularcelularanticorpodependentanticorpodependent::IgGIgG sese vorvor fixafixa prinprin FabFab dede antigeneleantigenele

  viralevirale sausau proveniteprovenite dede lala aliali ageniageni cucuhabitathabitat intracelularintracelular (fungi,(fungi, bacterii)bacterii)exprimateexprimate lala suprafaasuprafaa celulelorcelulelorinfectate,infectate, iariar cucu fragmentulfragmentul FcFc dede

  receptoriireceptorii pentrupentru FcFc dede pepe suprafaasuprafaa LKLK(killer)(killer).. AcesteaAcestea vorvor distrugedistruge celulacelulainfectatinfectat prinprin perforareaperforarea membraneimembraneicelulare,celulare, printrprintr--unun mecanismmecanism

  asemntorasemntor complementuluicomplementului..

 • 8/7/2019 rasp imun

  22/58

  IIII.. RspunsulRspunsul imunimun celularcelular

  eficienteficient fafa dede

  microorganismemicroorganisme cucu habitathabitat obligatoriuobligatoriuintracelularintracelular:: virusurile,virusurile, bacterii,bacterii, protozoareprotozoare

  unun habitathabitat facultativfacultativ intracelularintracelular:: bacilulbacilultuberculos,tuberculos, bacilulbacilul leprei,leprei, etcetc..

  ii carecare suntsunt protejateprotejate dede aciuneaaciunea ACAC..

 • 8/7/2019 rasp imun

  23/58

  Imunitatea mediat celular cuprinde nImunitatea mediat celular cuprinde nesen dou procese:esen dou procese:

  1. distrugerea de ctre LTc CD8+1. distrugerea de ctre LTc CD8+(ajutate de LTh)(ajutate de LTh) a celulelor care conina celulelor care coninun microorganism n faz replicativ (deun microorganism n faz replicativ (deobicei un virus)obicei un virus)

  2. activarea prin2. activarea prin IFN i alteIFN i alte

  citokine a macrofagelor pentru a le facecitokine a macrofagelor pentru a le facecapabile s distrug microorganismulcapabile s distrug microorganismulcare se dezvolt chiar n interiorul lorcare se dezvolt chiar n interiorul lor(bacilul tuberculos, bacilul leprei,(bacilul tuberculos, bacilul leprei,

  toxoplasma, legionella etc.)toxoplasma, legionella etc.)

 • 8/7/2019 rasp imun

  24/58

  1. n prima situaie1. n prima situaie:: LTc CD8+ (ajutate deLTc CD8+ (ajutate deLTh)LTh)

  rspunsul celular este declanat derspunsul celular este declanat de LTh activat deLTh activat demacrofagmacrofag. Astfel, un virus este fagocitat de. Astfel, un virus este fagocitat demacrofag, care prezint limfocitului Th epitopulmacrofag, care prezint limfocitului Th epitopulsecvenial n asociaie cu MHC de clasa II.secvenial n asociaie cu MHC de clasa II.

  Pe de alt parte,Pe de alt parte, virusul ptrunde i n alte celulevirusul ptrunde i n alte celuledect macrofagedect macrofage. Antigenele virale modific. Antigenele virale modificimunogenicitatea acestor celule, care devin astfelimunogenicitatea acestor celule, care devin astfelnonnon--self.self. Celulele nucleate ale organismului au laCelulele nucleate ale organismului au la

  suprafaa lor MHC de clasa I n asociaie cu care Agsuprafaa lor MHC de clasa I n asociaie cu care Agde suprafa aprut datorit infeciei virale va fide suprafa aprut datorit infeciei virale va fivzut de LTcvzut de LTc. Acestea se vor nmuli sub actiunea. Acestea se vor nmuli sub actiuneaILIL--2 secretate de ctre LTh stimulat de macrofage.2 secretate de ctre LTh stimulat de macrofage.Rezultatul va fi cRezultatul va fi c LTc activate vor secreta citotoxineLTc activate vor secreta citotoxine

  letale pentru celula virus infectatletale pentru celula virus infectat..

 • 8/7/2019 rasp imun

  25/58

  Ca i n cazul LTh i LB,Ca i n cazul LTh i LB, o parte din LTc seo parte din LTc se

  vor diferenia n limfocite Tc de memorievor diferenia n limfocite Tc de memorie,,capabile s iniieze un rspuns celular maicapabile s iniieze un rspuns celular maiprompt la un al doilea contact cu acelaiprompt la un al doilea contact cu acelaiantigenantigen

 • 8/7/2019 rasp imun

  26/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  27/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  28/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  29/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  30/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  31/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  32/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  33/58

  2. nn infeciileinfeciile cucu germenigermeni cucu habitathabitatfacultativfacultativ intracelularintracelular (TBC,(TBC, leprlepr etcetc..),),

  unun rolrol importantimportant ll auau macrofagelemacrofagele ii LThLTh.. AcesteaAcestea secretsecret limfokinelimfokine carecare activeazactiveaz

  macrofagelemacrofagele ii recruteazrecruteaz ii altealte celuleceluleparticipanteparticipante..mpreunmpreun vorvor ininiiiaia unun rspunsrspuns inflamator,inflamator,denumitdenumit dede tiptip ntrziatntrziat -- deoarece,deoarece, elel apareapare

  dupdup celcel puinpuin 2424--4848 dede ore,ore, sausau chiarchiar maimaitrziutrziu (spre(spre deosebiredeosebire dede rspunsulrspunsul inflamatorinflamatoriniiatiniiat dede anticorpi,anticorpi, carecare apareapare nn timpultimpul celcel maimaiscurtscurt --minuteminute sausau ore)ore)..

 • 8/7/2019 rasp imun

  34/58

  OO parteparte dindin micmicrroorganismeleoorganismele carecare iidesfoardesfoar ciclulciclul dede viavia ii supravieuiescsupravieuiesc nn

  macrofagemacrofage mor,mor, iariar produseleprodusele lorlor dede degradaredegradareprelucrateprelucrate vorvor ajungeajunge lala suprafaasuprafaa acestoracestorcelulecelule..

  MacrofagulMacrofagul vava prezentaprezenta LThLTh acesteaceste AgAg nn

  asociaieasociaie cucu antigenulantigenul MHCMHC dede clasaclasa IIII.. LThLTh vavadeclanadeclana secreiasecreia dede gIFNgIFN carecare vava transformatransformamacrofagulmacrofagul ntrntr--unun macrofag macrofag activatactivat sausaufuriosfurios..

  FactoriiFactorii dede activareactivare aa macrofagelormacrofagelor (mai(mai alesalesIFN)IFN) vorvor activaactiva mecanismemecanisme microbicidemicrobicideputerniceputernice carecare vorvor reuireui dede regulregul distrugereadistrugerea

  microorganismuluimicroorganismului aflataflat nn celulcelul,, dardar nunu

 • 8/7/2019 rasp imun

  35/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  36/58

  AglomerareaAglomerarea ii proliferareaproliferarea

  macrofagelormacrofagelor ii aa limfocitelorlimfocitelor vorvor determinadeterminaformareaformarea unuiunui focarfocar inflamatorinflamator..ActivareaActivarea macrofagelormacrofagelor areare doudou faetefaete::

  --esteeste beneficbenefic dacdac sese petrecepetrece nn

  limitelimite fiziologice,fiziologice,--dardar esteeste nocivnociv atunciatunci cndcnd

  depetedepete nn intensitateintensitate anumiteanumite limitelimitedeoarecedeoarece procesulprocesul inflamatorinflamator produceproduce

  leziunileziuni aleale esuturiloresuturilor nn carecare sese petrecepetrece.. EaEastst lala origineaoriginea unorunor infinfececiiii cronicecronice(tuberculoz,(tuberculoz, leprlepr -- vezivezi hipersensibilitateahipersensibilitateadede tiptip IVIV mediatmediat celular)celular)..

 • 8/7/2019 rasp imun

  37/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  38/58

  C e l l - M e d i a t e I m m u n i t yT H 1 - - C e l l -m e d i a t e d

  I m m u n i t y

  y p r o d u c e si n t e r f e r o n - K ( I F N K )

  y p r o d u c e si n t e r l e u k i n - 2 ( I L - 2 )

  y p r o d u c e s t u m o r n e c r o s i s f a c t o r - F

  ( T N F F )y i n d u c e s c e l l -

  m e d i a t e d im m u n i t yb y a c t i v a t i o n o f :

  o c y t o t o x i c Tc e l ls ( C T L )

  o n a t u r a l k i l l e r ( N K ) c e l l s

  o m a c r o p h a g e sy I L - 1 0 ( f r o m T H 2

  c e l l s ) d o w nr e g u l a t e s T H 1a c t i v i t y

  .

 • 8/7/2019 rasp imun

  39/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  40/58

  1.1. rspunsulrspunsul imunologicimunologic primarprimar -- organismulorganismulvinevine nn contactcontact pentrupentru primaprima oaroar cucu ununantigenantigen timodependenttimodependent LTLT ii LBLB dedememoriememorie..

  2.2. RspunsRspuns imunologicimunologic secundarsecundar rentlnirearentlnireacucu acelaiacelai antigenantigen -- receptoriireceptorii pentrupentruantigenantigen sese gsescgsesc nn concentraieconcentraie maimai maremare

  dectdect lala primaprima ntlnirentlnire -- probabilitateaprobabilitateantlniriintlnirii partenerilorpartenerilor dede reaciereacie potriviipotriviicrete,crete, reaciareacia imunogeneticimunogenetic decurgnddecurgnd maimairapidrapid..

  Rspunsul primar i secundarRspunsul primar i secundar

 • 8/7/2019 rasp imun

  41/58

  Rspunsul primarRspunsul primar

  perioad de latenperioad de laten, a crei durat, a crei duratdepinde de natura antigenului i caredepinde de natura antigenului i caredureaz n generaldureaz n general 2 sptmni,2 sptmni,

  o faz de cretereo faz de cretere, n cursul creia apar, n cursul creia aparanticorpii, titrul lor crescnd n progresieanticorpii, titrul lor crescnd n progresiegeometric,geometric, -- IgMIgM

  o faza n platouo faza n platou, n care AC se menin, n care AC se menin

  la un nivel costant pentru cteva sptmnila un nivel costant pentru cteva sptmni o faz de descretereo faz de descretere, n care AC sunt, n care AC suntmetabolizai i disparmetabolizai i dispar

 • 8/7/2019 rasp imun

  42/58

  RspunsulRspunsul secundarsecundar

  11.. cineticacinetica rspunsuluirspunsului:: fazafaza dede latenlaten nnrspunsulrspunsul secundarsecundar esteeste maimai scurtscurt ((33--55 zile),zile), fazafazadede platouplatou prelungitprelungit (luni)(luni) ii descretereadescreterea maimailentlent (luni,(luni, ani,ani, uneoriuneori pepe toattoat viaa)viaa)..22.. nivelulnivelul dede anticorpianticorpi:: titrultitrul maximmaxim dede

  anticorpianticorpi esteeste nn generalgeneral dede 1010 oriori maimai marimari dectdect nnrspunsulrspunsul primarprimar..33.. clasaclasa dede anticorpianticorpi:: ACAC dindin rspunsulrspunsul primarprimarsuntsunt IgM,IgM, iariar ceicei dindin rspunsulrspunsul secundarsecundar IgGIgG..

  4.4. afinitateaafinitatea anticorpiloranticorpilor:: nn rspunsulrspunsul secundar,secundar,afinitateaafinitatea anticorpiloranticorpilor fafa dede antigenantigen esteeste maimaimaremare dectdect nn rspunsulrspunsul primarprimar..AmplitudineaAmplitudinea ii rapiditatearapiditatea rspunsuluirspunsului secundarsecundarsausau aa unorunor rapelurirapeluri ulterioareulterioare -- memoriaimunologic.

 • 8/7/2019 rasp imun

  43/58

  Cunoaterea dinamicii de

  apariie ai anticorpilor n

  rspunsul primar i secundar

  este important pentrucalendarul de vaccinri.calendarul de vaccinri.

 • 8/7/2019 rasp imun

  44/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  45/58

  ReglareaReglarea rspunsuluirspunsului imunimun

  MultiplicareaMultiplicarea lala nesfritnesfrit aa efectorilorefectorilor imuniimuni esteestesupussupus unorunor mecanismemecanisme riguroaseriguroase dede reglarereglare ..

  11.. DurataDurata dede viavia relativrelativ scurtscurt aa celulelorcelulelor efectoareefectoare(plasmocitele,(plasmocitele, dede pild,pild, auau oo duratdurat dede viaaviaa dede ctevactevazile)zile)..

  22.. ScdereaScderea progresivprogresiv aa cantitiicantitii dede Ag Ag pnpn laladispariiadispariia sasa.. ScopulScopul nsinsi alal aprriiaprrii antiinfecioaseantiinfecioaseesteeste eliminareaeliminarea ageniloragenilor infectioiinfectioi dindin organismorganism..ndeprtareandeprtarea lorlor nseamnnseamn implicitimplicit dispariiadispariia stimulriistimulriiantigeniceantigenice ..

 • 8/7/2019 rasp imun

  46/58

  J

  3.3. Legarea AC de Ag previne recunoaterea nLegarea AC de Ag previne recunoaterea ncontinuare a acestora de ctre LB.continuare a acestora de ctre LB. n consecin,n consecin,proliferarea lor i diferenierea spre plasmociteproliferarea lor i diferenierea spre plasmociteva fi oprit.va fi oprit.

  4.4. LTs, care au un rol limitativ asupraLTs, care au un rol limitativ asuprarspunsului imunitar, prolifereaz pe msur cerspunsului imunitar, prolifereaz pe msur cese nmulesc LThse nmulesc LTh. Acest mecanism de feedback. Acest mecanism de feedbackpermite autoreglarea activitii a celor doupermite autoreglarea activitii a celor dousubpopulaii de limfocitesubpopulaii de limfocite

  C l iiC l ii

 • 8/7/2019 rasp imun

  47/58

  ConcluziiConcluzii

  nn primaprima etap,etap,

  asupraasupra miroorganismuluimiroorganismului vorvor acionaaciona factoriifactorii aprriiaprriinespecificenespecifice prinprin barierelebarierele externeexterne cece sese opunopun atariiatarii iiptrunderiiptrunderii..

  oo datdat ajunsajuns nn esuturileesuturile sterile,sterile, microorganismulmicroorganismul vava

  fifi supussupus aciuniiaciunii factorilorfactorilor interniinterni aiai rezisteneirezisteneinaturalenaturale (complementul,(complementul, interferonii,interferonii, citokinele,citokinele,substanesubstane bacteriolitice,bacteriolitice, fagocitozafagocitoza prinprin PMNPMN iimacrofage,macrofage, celulelecelulele NKNK etcetc..))..

  nn anumiteanumite situaii,situaii, microorganismulmicroorganismul vava fifi distrusdistrusprinprin activitateaactivitatea bacterioliticbacteriolitic aa complementuluicomplementului ii prinprinfagocitozfagocitoz..

  DacDac distrugereadistrugerea ii eliminareaeliminarea microorganismuluimicroorganismuluiesteeste incomplet,incomplet, sese vorvor distrugedistruge PMNPMN ii vorvor interveniinterveni

  macrofagelemacrofagele carecare prelucreazprelucreaz agag ii iniiaziniiaz fazafaza

  EtEt 22 ti lti l i t l ii t l i SCICSCIC dd

 • 8/7/2019 rasp imun

  48/58

  EtapaEtapa 22--aa:: stimulareastimularea sistemuluisistemului SCICSCIC carecare vava produceproduceefectoriiefectorii imuniimuni (AC(AC ii LL sensibilizate)sensibilizate) fafa dedemicroorganismulmicroorganismul respectivrespectiv..

  Etapa

 • 8/7/2019 rasp imun

  49/58

  Rezultatul aciunii efectorilor imuniRezultatul aciunii efectorilor imuni ::

  efect beneficefect benefic asupra organismuluiasupra organismului rspuns neadecvatrspuns neadecvat, imunopatologic, imunopatologic

  sistemul imun nu mai are capacitatea de asistemul imun nu mai are capacitatea de adiscrimina selful de nondiscrimina selful de non--self, ceea ceself, ceea ce

  constituie bazaconstituie baza bolilor autoimunebolilor autoimune..

  nn imunodeficieneimunodeficiene, rspunsul este, rspunsul estedeficitar, lipsa unor efectori imunideficitar, lipsa unor efectori imuniproducnd infecii repetate i greu deproducnd infecii repetate i greu de

  controlatcontrolatdepete n intensitate rspunsul normaldepete n intensitate rspunsul normaldeterminnd fenomenele dedeterminnd fenomenele dehipersensibilitatehipersensibilitate..

 • 8/7/2019 rasp imun

  50/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  51/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  52/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  53/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  54/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  55/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  56/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  57/58

 • 8/7/2019 rasp imun

  58/58


Recommended