+ All Categories
Home > Documents > RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente...

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente...

Date post: 29-Jul-2018
Category:
Upload: lamcong
View: 249 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 31 /31
1 RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA DATA DE 31.12.2013 S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 şi a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. In urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizeaza si ia fiinta SC Electrocontact SA . S.C.Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botosani, in calitate de persoana juridica romana este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J07/88/1991, cod fiscal 607321. Sediul societatii este in Romania, judetul Botosani, localitatea Botosani, str. Calea Nationala, nr. 6. Societatea este cu capital integral privat si este cotata la Bursa de Valori. Obiectul de activitate al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea de aparataj electric de joasa tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice si de mecanica fina, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. Tipul activitatii principale si codul CAEN: “Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii”, cod CAEN 2712. Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei, impartit in 145.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0, 10 lei. Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului. Evolutia capitalului social de la infiintare si pana la 31.12.2013 se prezinta in felul urmator: Explicatie Data Valoare - lei - Transfer capital social la infiintare prin HG nr.1254/1990 Dec.1990 61.552 Reevaluare active corporale conf. HG nr.945/1990 Dec.1991 4.489 Reevaluare active corporale conf. HG nr.26/1992 Dec.1992 327.598 Reevaluare active corporale conf. HG nr.500/1994 Dec.1994 1.733.701 Diferente reevaluare active corporale conform HG nr.26/1992 si HG nr.500/1994 Dec.1996 32.993 Divizare conform hotarare AGA Dec.1999 (1.515.308) Reevaluare active corporale conf. HG nr.403/2000 Dec.2001 4.754.975 Reevaluare active corporale Dec.2002 2.700.000 Repartizare din profitul net obtinut in anul 2002 Apr.2003 2.200.000 Repartizare din profitul net obtinut in anul 2003 Mai 2004 700.000
Transcript
Page 1: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

1

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

LA DATA DE 31.12.2013 S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 şi a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. In urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizeaza si ia fiinta SC Electrocontact SA . S.C.Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botosani , in calitate de persoana juridica romana este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J07/88/1991, cod fiscal 607321.

Sediul societatii este in Romania, judetul Botosani, localitatea Botosani, str. Calea Nationala, nr. 6. Societatea este cu capital integral privat si este cotata la Bursa de Valori. Obiectul de activitate al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea de aparataj electric de joasa tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice si de mecanica fina, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. Tipul activitatii principale si codul CAEN: “Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii”, cod CAEN 2712.

Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei, impartit in 145.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0, 10 lei. Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

Evolutia capitalului social de la infiintare si pana la 31.12.2013 se prezinta in felul urmator:

Explicatie Data Valoare - lei -

Transfer capital social la infiintare prin HG nr.1254/1990

Dec.1990 61.552

Reevaluare active corporale conf. HG nr.945/1990

Dec.1991 4.489

Reevaluare active corporale conf. HG nr.26/1992

Dec.1992 327.598

Reevaluare active corporale conf. HG nr.500/1994

Dec.1994 1.733.701

Diferente reevaluare active corporale conform HG nr.26/1992 si HG nr.500/1994

Dec.1996 32.993

Divizare conform hotarare AGA Dec.1999 (1.515.308) Reevaluare active corporale conf. HG nr.403/2000

Dec.2001 4.754.975

Reevaluare active corporale Dec.2002 2.700.000 Repartizare din profitul net obtinut in anul 2002 Apr.2003 2.200.000 Repartizare din profitul net obtinut in anul 2003 Mai 2004 700.000

Page 2: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

2

Repartizare din profitul net obtinut in anul 2004 Iunie 2005 900.000 Repartizare din profitul net obtinut in anul 2005 Iunie 2006 1.900.000 Repartizare din profitul net obtinut in anul 2006 Mai 2007 700.000 TOTAL CAPITAL SOCIAL 31.12.2013 14.500.000

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune.Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului. Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara au impus ajustarea capitalului social, prin:

• aplicarea IAS 29 “ Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”, care a presupus afectarea costului istoric cu indicele de inflatie .

• ajustari cu sumele reprezentand diferente din reevaluari ale imobilizarilor corporale, care au fost

incluse in perioadele anterioare in capitalul social si care, in urma retratarii, au trebuit inregistrate ca din diferente din reevaluare ( cu exceptia surplusului din evaluare care a fost realizat ).

Intrucat la intocmirea situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar al anului 2013 s-a constatat intelegerea si aplicarea gresita a reglementarilor privind retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, pentru evidentirea corecta a influentelor retratarii s-au facut o serie de corectii si ajustari. Acestea sunt prezentate in tabelul urmator:

Note contabile reconsiderate Note contabile initiale 118 = 1028 6.202.982,22

1028 = 105 3.216.172,78

105 = 1175 54.587,16

105 = 1175 170.243,61

1028 = 105 7.454.975,00

105 = 1171 1.915.564,58

118 = 1028 1.640.044,90

118 = 419 443,26

231 = 118 25.480,80

4091 = 118 8.602,11

4092 = 118 19.862,75

Erorile constatate au fost :

• calculul gresit al indicelui de inflatie aplicat la ajustarea capitalului social pentru perioada 1991-2003.

• aplicarea IAS 29 si la conturile de active si pasive fara aplicarea testului de depreciere

Page 3: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

3

In retratarea efectuata la anul 2012 indicele de inflatie folosit a fost de 1104,20 % pentru perioada 1991 – 1999 si 118% pentru perioada 2000-2003. Indicii de inflatie corecti sint: • pentru perioada 1991 – 1999 - 590,113 • pentru perioada 2000 – 2003 - 2,466 , • mai 2003 – decembrie 2003 , indicele de inflatie este de 1.089. In urma aplicarii noilor indici de inflatie la capitalul social existent la 31 decembrie 2003 au rezultat urmatoarele ajustari : • in contul 1028 “Ajustari ale capitalului social” suma de 2 986.809.44 - sold creditor; • in contul 105 “ Rezerve din reevaluarea MF” suma de 3 216 172.78 - sold creditor.

Aceasta suma a rezultat din eliminarea din capitalul social al majorarilor din Rezerve din reevaluare nerealizate la 31 12 2012.

• in contul 118 “rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 ”Raportarea financiara in economii hiperinflationiste” suma de 6 202 982,22 – sold creditor;

Pentru 2013 s-au efectuat urmatoarele operatiuni privind capitalul propriu: - in contul 1175 ” Rezultat reportat reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare” suma de 224 830.77 reprezentind rezervele din reevaluare realizate in anul 2013.

Firma aplica trecerea in rezultatul reportat (cont 1175) a rezervelor din reevaluare pe masura ce se realizeaza: iesirea mijlocului fix din gestiune sau prin amortizare.

Din analiza modului de interpretare a IAS 29 in 2012 , a rezultat necesitatea corectiei notelor contabile prin stornare pentru aplicarea IAS 29 privind conturile 419, 231,4091,4092 . Precizam : firma a aplicat IAS 29 doar la Capitalul social Filialele nu detin actiuni ale societatii mama. Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titlur i de crean ţă.

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii nu există şi nu a existat vreun litigiu care să conteste dreptul de proprietate.

Structura actionariatului este urmatoarea:

Detinator Numar actiuni % Gabriel Chiriac – presedinte CA 104.907.500 72,35 Actionari persoane fizice 40.092.500 27,65 TOTAL 145.000.000 100

Componenta Consiliului de Administratie In perioada 01.01-31.12.2013 administrarea societatii a fost asigurata de :

- Gabriel Chiriac - presedinte - Secrieru Florina Dorina - membru

Page 4: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

4

- Ghiga Dana - membru In cursul anului 2013, doi dintre membrii CA, resp ectiv d-nii Cucu Bogdan

si Cretu Viorel si-au inaintat demisia din motive personale. Conducerea executiva, formata din:

- Munteanu Viorica - Presedinte Executiv - Avasiloaie Alexandru - Director General Executiv - Tirmac Marinela Livia - Director Comercial - Neamtu Valeriu - Director Productie - Amarandei Daniela - Director Economic - Gula Lucretia - Director Tehnic

Evolutia societatii in anul 2013

Evoluţia activităţii firmei în anul 2013 a fost mult sub previziuni , cifra de afaceri realizata ridicandu-se doar la suma 5.238.407 lei, înregistrand o scadere faţă de 2012 cu 859.125 lei, respectiv 16,4% iar valoarea productiei realizate a fost mult mai mica decat valoarea producţiei planificate, respectiv cu 2.177.233 lei, adica 36,59%.

La sfarsitul anului 2013 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 543.807 lei.

O analiza comparativa a cifrei de afaceri realizata in ultimii ani evidentiaza o scadere continua a volumului de vanzari, accentuata puternic de criza economica si ulterior de perpetuarea efectelor acesteia. Astfel, daca in 2008 acestea au fost cu 11,74% mai mici decat in 2007, in cursul anului 2009 cifra de afaceri neta realizata a fost sub orice asteptari si previziuni, scazand cu 24,23% fata de perioada anterioara, in cursul anului 2010 a scazut cu 17,29% fata de perioada anterioara, tendinta mentinandu-se si in 2011 scaderea inregistrata fiind de 13,46% fata de 2010 si in 2012 diminuarea inregistrata fiind de 11.80 %, rezultand ca in 2013 scaderea a fost de 16,4% fata de 2012.

Prezentam mai jos analiza comparativa a cifrei de afaceri realizata in ultimii ani care evidentiaza scaderea continua a volumului de vanzari, astfel: - 2006 – 15.898.818 lei – 4.701.428 Euro - 2007 – 14.242.840 lei – 3.945.166 Euro - 2008 – 12.570.834 lei – 3.154.380 Euro - 2009 – 9.524.349 lei – 2.252.578 Euro - 2010 – 7.878.002 lei – 1.838.593 Euro - 2011 - 6.817.985 lei – 1.578.347 Euro - 2012 - 6.097.532 lei – 1.376.822 Euro - 2013 - 5.238.407 lei - 1.171.903 Euro

Activitatea de vanzare a societatii se desfasoara pe doua piete : piata interna si piata intracomunitara se prezinta astfel:

Page 5: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

5

Exercitiul financiar Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 incheiat la 31 decembrie 2012 Piata interna 4.980.790 95,08% 5.940.446 97,42% Piata intracomunitara 257.617 4,92% 157.086 2,58% ____________________________________________________________________________________

5.238.407 100,00 6.097.532 100,00% .

Pentru produsele realizate, strategia de distributie a SC Grupul Industrial Electrocontact SA Botosani se bazeaza pe potentialul uman, financiar, comercial. Tinind cont de faptul ca produsele din gama de fabricatie se adreseaza atat consumatorilor individuali cat si consumatorilor industriali, principalele canale de distributie ale SC Grupul Industrial Electrocontact SA sunt:

• distributie directa • distributie prin distribuitori zonali

Distributia directa este realizata prin forta de vanzare proprie a firmei si prin parcul auto din dotare. Deasemenea pentru o diminuare a timpului de livrare a produselor, se creeaza un stoc de siguranta pentru produsele de catalog si a fost perfectat un contract cu o firma de cuierat rapid prin care se asigura livrarea in regim de urgenta a produselor.

De asemenea strategia de distributie urmareste proiectarea si managementul sistemului fizic de distributie (ambalare, depozitare, manipulare, transport, sustinere tehnica prin piese de schimb si service, primirea si procesarea comenzilor, controlul stocurilor).

Cifra de afaceri neta defalcata pe subpietele interne carora le sunt destinate produsele SC Grupul Industrial Electrocontact SA in anul 2013 reprezinta 71,21% din cifra de afaceri neta totala si se prezinta conform situatiei de mai jos :

lei Piata Valoare cifra de afaceri

neta an 2013 (lei) Aparataj Anti-exploziv 1386004 Aparataj antigrizutuos AG 499956 Comutatoare cu came 267206 Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare si separatoare tripolare 201136 Produse pentru subcontractare (Terti) 332965 Diverse alte produse (piese schimb) 24959

Pentru piata intracomunitara, cifra de afaceri a fost de 257.617 lei,de 1,64 ori

mai mare decat cea din 2012. Din punct de vedere al sigurantei necesare a fi realizate in exploatare in utilizarea produselor, produsele destinate pietii specifice utilizarii in medii potential explozive reprezinta 1.885.960 lei, adica 35,986% din cifra de afaceri neta totala, in vreme ce

Page 6: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

6

produsele destinate pietii aferente utilizarii in medii industriale normale reprezinta 1.845.936 lei, adica 35,22% din cifra de afaceri neta totala. Asa cum am prezentat mai sus in cursul anului 2013 vanzarile pentru produse au reprezentat doar 80,36% din cele similare aferente anului 2012. Aceasta evolutie a fost si este influentata de concurenta produselor din import, sustinuta de preturile neatractive determinate de cresterea preturilor la principalele utilitati. Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential foarte puternic, atit pe plan intern cit si extern. Astfel principalii concurenti interni sint : Lapp Kable Romania (fost COELCO TRADE Bucuresti), COMTEC Bucuresti, Romplast Recomplast Buzau, Eximprod Buzau, Electromagnetica Bucuresti, Relee Medias, Luxten Timisoara, Electrotel Alexandria, Electropromex Petrosani, Gerom Petrosani, Electroalfa International Botosani, Electroechipament Industrial SRL Resita (Bocsa), AEM Timisoara, PGA Electric Baia Mare, Energobit Group Cluj Napoca. Dintre concurentii externi enumeram : Legrand Franta, CEAG Germania, WISKA Germania, CAR-TEM Italia, Vigano Italia, TECHNOR ITALSMEA Italia, Scame Italia, Fanton Italia, APATOR Polonia, GEWISS Germania, KONTAVILL Ungaria, SCHNEIDER Franta, PRODAX Ungaria, MAKEL Turcia, Tempa-Pano Turcia, GAWE Spania, EMPRO Serbia, SIEMENS Germania, ENSTO Finlanda, Obzor Zlin Cehia, Stahl Germania. Concurenta va cunoaste de asemenea un potential crescator atat din perspectiva accentuarii prezentei pe piata a firmelor europene, ca urmare a continuarii intrarii pe piata unica a unor firme de profil similar, cat si datorita intrarii si dezvoltarii firmelor de import care ofera produse fabricate in zona asiatica , cu precadere China, precum si pe fondul evolutiei cres catoare estimate in prima jumatate a anuluiate a cursului RON/Euro si crester ii costurilor de mediu , de aliniere la cerintele UE, utilitati, salariale. De asemeni existenta pe piata libera si cea organizata a produselor de origine asiatica, la preturi foarte mici, afecteaza cererea de produse ale societatii . Un aspect aparte cu care Grupul Industrial Electrocontact SA se confrunta este cel al concurentei neloiale, practicate de firme care vand produse ale Grupului cu an de fabricatie vechi, provenind cel mai probabil din depozite, dezmembrari, reconditionari, la preturi cu 10-15% mai mici deca t cele actuale ale Grupului. Nu in ultimul rand, tendintele de modificare fluctuanta, pe plan european, a preturilor la principalele materiale neferoase, metalele pretioase, materiale plastice specifice care sunt utilizate in realizarea produselor electrotehnice au influentat in mod nefavorabil si activitatile de identificare de noi posibilităţi de colaborare în domeniul subcontractărilor pentru realizare de produse apartinand grupelor de repere şi subansamble din materiale metalice, limitand si diminuand posibilitatile de ofertare de produse catre partenerii externi. Situatia existenta pe piata produselor industriale din gama de productie a Grupului Industrial ELECTROCONTACT, situatie caracterizata prin activitati investitionale, de modernizari si mentenanta scazute, face ca practic diminuarea comenzilor oricarui client sa aiba un impact negativ asupra volumului de vanzari.Grafic, vanzarile pe principalele grupe de produse pentru anul 2013, precum si o estimare a vanzarilor pe 2014, se prezinta in felul urmator :

Page 7: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

7

In 2014 se preconizeaza mentinerea concentrarii vanzarilor si productiei catre clientii din 4 mari piete :

1. produsele industriale destinate utilizarilor in conditii deosebite de

exploatare: Atmosfere potential explozive (Petrol, Chimie, Minerit), Siderurgie (Industria Aluminiului, industria otelului), Energetica (Complexe Energetice), Naval, Feroviar

2. distributia electrica (Firide de Bransament, Firide Centralizate de Palier pentru masura si protectie, Blocuri de Masura si Protectie Trifazate si Monofazate, Echipamente electrice in regim de unicat, Tablouri de distributie, protectie, comanda si semnalizare, automatizare, tablouri unicate, Cutii de masurare, Cutii de sectionare si jonctiune etc pentru clienti care actioneaza in retelele de distributie ale Electrica, ENEL Romania, CEZ Romania, E-on Romania)

3. produsele realizabile in conditii de subcontractare (repere si subansambluri din mase plastice, metal, inclusiv matritele aferente) pentru acoperirea capacitatilor de productie disponibile

4. elemente de constructii metalice complexe- confecti i metalice

Page 8: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

8

Numarul mediu de salariati in 2013 a fost de 115 angajati .

Salariati la data de 31 decembrie 2012 2013 Total/din care: 114 112 - direct productivi 44 48 - indirect productivi 70 64 Cheltuielile totale cu salariile si indemnizatiile platite in 2013 au fost de 1.622.915 lei, iar

cheltuielile totale privind asigurarile sociale au fost de 708.260,79 lei. Alte cheltuieli de natura salariala In anul 2013 cheltuielile cu remunerarea colaboratorilor au fost de 67.010 lei.

Gradul de sindicalizare al forţei de muncă este de 80,70%, din numărul total de salariaţi la 31.12.2013, 22 angajati nefăcând parte din sindicat. Chiar si in conditiile dificile prin care organizatia a trecut si inca mai trece datorita implicatiilor efectelor crizei economice si in plan social, raporturile dintre manageri şi salariaţi sunt caracterizate printr-un climat normal neexistând elemente conflictuale.

Page 9: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

9

Sub aspectul impactului activit ăţii de baz ă a societatii asupra mediului inconjur ător precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator ,Grupul Industrial Electrocontact desfăşoară următoarele activităţi de bază cu posibil impact asupra mediului:

1 Acoperiri pentru protec ţie anticoroziva Vopsitorie Pentru reducerea impactului asupra mediului se utilizează cu preponderenţă

vopsirea în câmp electrostatic, pe bază de vopsele sub formă de pulbere, cu filtru de reţinere şi recirculare. Pregatirea pieselor (degresare) se realizeaza utilizand solutii chimice nepoluante si biodegradabile.

Galvanizare In 2013 s-a mentinut functionalitatea statiei de epurare ape reziduale rezultate

din procese, investitie realizata in anul 2005, neutralizarea apelor reziduale fiind facuta in regim semiautomat sau manual; validarea conformitatii cu prevederile standardelor aplicabile din punct de vedere la calitatii apelor evacuate a fost realizata pe baza rapoartelor de analiza emise de laboratorul specializat. Nămolul de precipitare rezultat în urma epurării este filtrat şi presat prin filtru presă şi apoi depozitat în incintă separată din staţia de epurare, namolul solid fiind ambalat si stocat in spatiu adecvat.

Atelierul de galvanizare este dotat cu instalaţie de ventilaţie generală şi ventilaţie cu reţinere de noxe de la decapare alamă, instalatie mentinuta in functiune si a carei eficacitate este demonstrata de rezultatele corespunzatoare ale buletinelor de analize specifice care atesta conformarea cu cerintele de automonitorizare a indicatorilor de calitate pentru apa, aer, sol prevazute in reglementarile in vigoare.

In anul 2013 s-a mentinut procesul de aliniere la prevederile normativelor europene de protectie a mediului, prin: - continuarea programului de lucru prin utilizarea zincarii cu consum redus de cianuri la tambur, trecerea la zincarea alcalina-necianurica, initiata in 2013 urmand a fi finalizata in 2014, - continuarea utilizarii decaparii Cuprului si aliajelor de Cupru, pe baza unei solutii de decapare cu continut redus de acid azotic si fara acid sulfuric, - s-a realizat in continuare inlocuirea cadmierii pentru produse in executie tropicalizata si navala cu zincare urmata de suprapasivizare (evitandu-se astfel consumul de cianuri si simplificandu-se implicit procesul de tratare a apelor reziduale) si crescand rezistenta la coroziune, rezultatele obtinute fiind confirmate de buletinele de verificari/incercari aferente, - s-au respectat prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor si ale Autorizatiei de Mediu nr. 151/28.11.2011, cu o valabilitate de 10 ani de la data emiterii. - a fost intocmit, predat si avizat la / de catre Agentia pentru Protectia Mediului Botosani « Planul de Decontaminare/ Eliminare pentru Echipamentele si Materialele ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decat cantitatile minimale » conform notificare din 23.01.2013.

Page 10: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

10

2. Secţii prelucr ări mecanice (strungărie, prese mecanice, turnătorie, confecţii metalice)

Gestiunea deşeurilor rezultate din procese de producţie se efectuează conform legislaţiei în vigoare (colectare separată şi predare la magazia de deşeuri metalice în vederea valorificării prin firme specializate).

3.Secţie prelucrare mase plastice Gestionarea deşeurilor rezultate se realizează conform legislaţiei în vigoare

privind colectarea, depozitarea şi valorificarea prin intermediul firmelor specializate. In anul 2013 in cadrul Grupului Industrial ELECTROCONTACT SA s-a continuat

activitatea de automonitorizare relativa la tinerea sub control a parametrilor referitori la influenta exercitata de procesele productive asupra aerului, solului, apelor si nivelului sonor, masuratorile reliefand incadrarea parametrilor monitorizati in limitele admisibile de reglementarile in vigoare si Autorizatiei de mediu nr.151/28.11.2011.

Pe linia gestionarii deseurilor, in cursul anului 2013 s-a realizat prelungirea contractului incheiat cu SC Phaselis Eximp SRL Iasi (nr. 412.03.2012) pentru preluarea de deseuri periculoase si nepericuloase.

A fost continuata activitatea, conform contract seria 107010084411 si a certificatului aferent cu valabilitate ian. 2013-dec.2013, privind „Preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje in vederea realizarii obiectivelor anuale” incheiat cu SC Ecologic 3R.

Activitatea de Cercetare si Dezvoltare s-a concretizat in anul 2013, dupa cum urmeaza: pentru produsele destinate functionarii in medii potential explozive (gaze si prafuri combustibile) s-a avut in vedere reavizarea ATEX, realizandu-se 2 recertificari complete pentru 1 produs cu 99 variante de echipare, 1 produs cu 6 variante de echipare, alte 4 produse totalizand 9 variante constructive si 23 variante de echipare fiind in proces de recertificare inceput in 2013 si care se va finaliza in 2014, prin alinierea produselor in conformitate cu normele ATEX şi implementarea Directivei 94 / 9 / EC , concomitent cu extinderea gamei de fabricatie.

Pentru domeniul echipamentelor electrice au fost realizate conform specificatiei clientului, 3 produse , s-a obtinut « Scrisoare de acceptare produs» Electrica SA, pentru produsele tip aparataj de comutatie pentru 3 produse (game de produse) cu 56 de variante constructive.

Completarea nomenclatorului de fabricatie (pentru toate grupele de produse) cu produse noi sau variante de echipare pentru produsele existente in nomenclatorul nostru de fabricatie in urma solicitarii de piata, produse identificate prin cereri de oferta: s-a realizat pentru un numar de 25 produse noi (ca variante constructive la variantele de baza), 33 de produse in regim de unicat si au fost realizate modificari constructive conform cerintelor clientilor pentru un numar de 151 produse .

Obiectivele generale pentru anul 2014 ale Directiei de Cercetare Dezvoltare din cadrul firmei raman proiectarea şi asimilarea de produse, mentinerea in vigoare a certificatelor ATEX pentru produsele destinate functionarii in medii potential explozive, continuarea identificarii posibilitatilor de parteneriat pentru initierea colaborarii cu minim o firma specializata in domeniul energiilor regenerabile in vederea realizarii de produse specifice, pentru intrarea pe piata utilizatorilor de echipamente destinate producerii de

Page 11: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

11

energie folosind disponibilul surselor regenerabile (solar,eolian, biogas, etc.), identificarea posibilitatilor de parteneriat/colaborare cu minim 1 firma specializata in domeniul statiilor de incarcare a acumulatoarelor utilizate in cazul masinilor electrice si/sau identificarea posibilitatilor adaptare a sistemelor de tip priza-fisa pentru realizarea de alimentari/surse de alimentare-incarcare a acumulatoarelor utilizate in domeniul autovehiculelor rutiere electrice.

De asemenea, focalizarea activitatilor va tine seama de implementarea normativelor în vigoare pentru creşterea performanţei produselor, extinderea posibilităţii de utilizare a dotărilor tehnologice actuale, identificarea posibilitatii de asimilare de produse noi solicitate de actualele conditii de piata.

Pentru realizarea acestor obiective se preconizează a se aloca fonduri pentru asimilare produse noi şi menţinerea (recertificare, reomologare tehnica) produselor aflate in nomenclatorul de fabricatie, prin alocarea de resurse corespunzatoare potrivit oportunitatilor identificate si solicitarilor pietii.

Realizarea obiectivelor propuse este in stransa legatura cu productia si evolutia din domeniile energetic, al petrolului si gazelor naturale, petrochimic, chimic, minier, siderurgic, feroviar, domenii pentru care sunt destinate aceste produse, acordarea de resurse urmand a fi facuta si in functie de gradul de realizare a veniturilor reale obtinute prin vanzarile de produse catre potentialii utilizatori care activeaza in domeniile precizate.

Evaluarea activit ăţii societ ăţii comerciale privind managementul riscului

Principalele riscuri la care este expusa firma sunt : • Riscul de incasare • Riscul de lichiditate • Riscul de credit • Riscul de inflatie • Riscul de efractie • Riscul politic si legislativ • Riscul de calamitati

Riscul de incasare Riscul ca o terta parte sa nu-si respecte obligatiile contractuale fata de entitate, provocandu-i astfel acesteia pierderi financiare, reprezinta risc de incasare. In vederea eliminarii/limitarii efectelor generate de producerea unui asemenea risc, s-a implementat un sistem de evaluare a clientilor,atat a celor vechi cat si a celor nou aparuti, prin monitorizarea, respectiv verificarea acestora in bazele de date ale Ministerului de Finante, precum si prin urmarirea informatiilor publicate in cotidiene nationale si locale. Livrarile catre clientii noi se fac doar in baza instrumentelor de plata sau plata in avans, pentru clientii traditionali acceptandu-se si plata la scadenta, conform clauzelor contractuale negociate. Urmarirea si evaluarea clientilor se face de catre personalul departamentului de vanzari.

Page 12: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

12

Cu tot efortul facut de societate , in anul 2013, tot am avut situatii in care unele instrumente financiare la plata nu au fost incasate sau s-au incasat cu f mare greutate. Riscul de lichiditate Gestionarea riscului de lichiditate se face prin intocmirea permanenta de prognoze privind lichiditatile pe perioada urmatoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitati de plata furnizorilor. Se urmareste negocierea unor termene pentru plata datoriilor mai mari decat cele pentru incasarea creantelor. Pana la jumatatea anului 2013 gestionarea acestui risc s-a facut si prin mentinerea unei facilitati de credit. Insa, politicile bancare, care in ultima perioada au exclus ofertele de acces al majoritatii firmelor la credite pentru finantari ale activitatilor specifice, iar in perspectiva pe termen scurt si mediu nu acorda o atentie aparte oferirii unor credite pentru dezvoltarea afacerilor sau sprijinirii posibilitatilor de crestere a competitivitatii firmelor autohtone in procesul concurential, prin creditari corespunzatoare pe termen lung, influenteaza in mod negativ atat desfasurarea unor activitati corespunzatoare cat si chiar posibilitatile de mentinere pe piata si de viabilitate a firmelor. Riscul de credit Riscul de credit consta in probabilitatea ca partile contractante sa-si incalce obligatiile contractuale, ceea ce conduce la pierderi financiare pentru societate. De asemenea, incidenta crescuta a cazurilor de insolventa duce la cresterea riscului privind recuperarea contravalorii produselor livrate anterior declansarii procedurii insolventei. Riscul de inflatie este dat de cresterea preturilor la materiile prime si materialele de baza, precum si de cresterea alarmanta a pretului utilitatilor, aceste cresteri neputand fi incluse in totalitate si intotdeauna in pretul produselor executate si livrate. Riscul de efractie In cursul anului 2013, paza firmei a fost asigurata de catre o firma de paza si conform Planului de paza aprobat de catre Politia Municipiului, conform regementarilor legale in vigoare. Totodata, dispunem de un sistem de supraveghere cu camere de luat vederi si inregistrare, amplasate in puncte cheie. Firma a incheiat o polita de asigurare pentru constructiile si continutul acestora, impotriva urmatoarelor riscuri : incendiu, trasnet, explozie, caderea unui aparat de zbor, a unei parti a acestuia sau a obiectelor transportate, izbirea din exterior de catre vehicule, cutremur de pamant, inundatii si alunecari de teren, greutatea stratului de zapada, avarii accidentale la instalatiile de apa, furt, vandalism etc ( toate riscurile ).

Page 13: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

13

Riscul politic si legislativ In mod direct, firma SC Grupul Industrial ELECTROCONTACT SA nu este sub influenta unor elemente care tin de domeniul politicului, in sensul ca factorii de conducere si decizie nu sunt membri ai unor formatiuni politice, evolutia firmei in domeniul economic nu este influentata prin comenzi sau impuneri provenind din mediul politic, nu se efectueaza presiuni sau alte forme de constrangere din partea exponentilor provenind din mediului politic in luarea deciziilor, firma nu beneficiaza de avantaje in relatiile comerciale ca urmare a unor conexiuni cu mediul politic, firma nu sprijina mediul politic prin forme sau metode de sponsorizari, donatii, etc. In mod indirect, toate deciziile politice care conduc la crearea si implementarea mare sau mai mica, in mod pozitiv sau negativ, atat evolutia cat si performantele firmei, intrucat :

A. Pe plan intern , principalele domenii carora le sunt destinate produsele realizate de firma domeniile industrial, energetic, petrol si gaze naturale, chimic, naval, siderurgic, transporturi feroviare-au fost, sunt si vor fi componente esential e ale mediului economic romanesc, dar evolutiile acestor domenii depind de modul de implementare a prevederilor strategiilor de dezvoltare stabilite la nivel politic.

Astfel, in domeniul industrial, o strategie coerenta de reindustrializarea Romaniei, in contextul mai amplu al intentiilor declarate ale reindustrializarii UE (« Obiectivul politic prin care Europa intenţionează să inverseze tendinţa descrescătoare a industriei de la nivelul actual de 16% din BIP până la 20% din BIP în 2020 trebuie îndeplinit »- Franck Proust, (FR, C&D) raportor ITRE si INTA, declaratie in cadrul Dezbaterii publice „Reindustrializarea Europei”, Bruxelles, 04 septembrie 2013) poate oferi atat oportunitati cat si constrangeri pentru gamele de produse ale firmei. Un aspect aparte il poate oferi actiunile intreprinse de Comisia Europeana pentru aplicarea « Planului de actiune pentru siderurgie », prin care se evidentiaza faptul ca Europa nu poate sa existe fara industria siderurgica, iar sectorul trebuie sa ramana pe un loc central si sa constituie un model de performanta.

In domeniul energetic , conform discutiilor purtate cu Fondul Monetar International, se estimeaza ca in anul 2014 va avea loc listarea la bursa a companiilor energetice de stat ( in Mai 10% din compania Hidroelectrica, in Septembrie un pachet de 10% din Nuclearelectrica, in Octombrie un pachet de 10% din Romgaz, respectiv un pachet de 15% din Complexul Energetic Oltenia in luna Iunie), ceea ce poate determina din partea acestora atat o stare temporara de expectativa cat si o diminuare a achizitiilor si investitiilor, v cu efecte asupra posibilitatii de acces la obtinerea de contracte si/sau comenzi in urma participarii cu succes la procedurile de achizitii organizate de aceste entitati. In acelasi context, deciziile care au determinat si determina in continuare evolutia sectorului minier (inchiderea minelor neviabile, dezvoltarea si modernizarea celor considerate profitabile) sunt tot atatea puncte de infuenta a

Page 14: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

14

nivelului de perfomanta in impunerea produselor autohtone in aceste proiecte. Spre exemplu, decizia unor entitati miniere de a realiza proceduri de achizitii de echipamente prin acceptarea doar a ofertelor care indeplinesc conditia de furnizare prin „credit furnizor” a constituit si constituie o bariera importanta pentru posibilitatile de participare a firmelor romanesti, si o poarta de acces pentru firme straine ale caror capabilitati finaciare le permit acceptarea unei semenea conditii. O aceeasi stare de fapt, cu efecte similare asupra posibilitatilor de realizare de vanzari de produse specifice domeniilor respective, poate fi intalnita si in cazul privatizarilor estimate din domeniul feroviar (spe exemplu Transport Marfa) sau chimic (spre exemplu Oltchim). In domeniul petrol, gaze naturale, deciziile politice prin care România va fi interesată şi de accentuarea rolului Mării Negre pe harta energetică a UE, prin prisma atuurilor multiple ale acestui bazin (rezerve de hidrocarburi, poziţionare pe ruta transportului hidrocarburilor caspice, platformă de cooperare în domeniul energiilor regenerabile între ţările riverane), iar pe dimensiunea externă, deciziile prin care România acordă interes prioritar interconectărilor cu Republica Moldova, pe electricitate şi gaz natural (interconectorul Iaşi-Ungheni), pot constitui elemente de stimulare a concentrarii activitatii firmei catre realizarea si vanzarea de produse destinate mediilor potential explozive . Deciziile politice investitii, conduc de asemenea la crearea de posibilitati favorabile de crestere a nivelurilor de vanzari pentru produsele speciale destinate acestor domenii. Deciziile geo-politice, referitoare la aspectele de organizare administrativa si cele politice care stau la baza procesului legislativ pot conduce in anumite situatii la aspecte de incoerenta legislativa, care contribuie la amplificarea caracterului de impredictibilitate a mediului de afaceri, politica fiscala considerata nepopulara, datorita masurilor dure aplicate, fiscalitatea foarte ridicata comparativ cu alte tari, toate acestea determina efecte negative asupra nivelului de investitii realizabile de potentiale entitati investitionale si implicit asupra cererii si ofertei de produse necesare implementarii investitiilor, adica a posibilitatilor firmei de evolutie corespunzatoare. B.Pe plan extern , influentele fenomenelor politice de la nivel regional, european si mondial (spre exemplu Ukraina) care determina uneori in mod decisiv deciziile investitorilor de a intra sau a ramane si a se dezvolta pe anumite piete, care pot induce si amplifica fenomene de nesiguranta si incertitudine in zonele de referinta, cu influente accentuate asupra domeniilor economice, atat financiar –bancar cat si cel industrial, energetic, constituie elemente care genereaza o evolutie nefavorabila a mediului de afaceri local.

Referitor la anul 2014 se estimeaza a fi un an in care cresterea economica prognozata continua, dar mai lenta fata de anul 2013, cu o medie de 2.2% si o crestere a PIB-ului de 2,2% fata de 2013, pot fi determinate de relansarea treptata a activitatii tuturor sectoarelor, cu accent pe domeniul constructiilor, industriei energetice (electricitate si gaze naturale), industriei siderurgice. Totusi, o continuare a activitatii productive diminuate in domeniile constructiilor industriale, siderurgic, petrochimic, chimic, mentinerea limitarii investitiilor, privatizarile necesare a fi facute in cadrul unor operatori din domeniile, energetic, industriei chimice

Page 15: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

15

si transportului feroviar, intrarea in stare de insolventa sau mentinerea acestei stari in cazul unor beneficiari uzuali ai gamelor de produse ale Grupului, ar putea conduce la mentinerea la niveluri minime a comenzilor din partea clientilor principali, afectand negativ volumul de vanzari.

Cresterile preturilor la gaze naturale si combustibili, modificarea salariului minim pe economie, vor contribui de asemenea la modificari crescatoare ale costurilor de productie.

Cu toate acestea, presiunile subiacente asupra preturilor interne sunt moderate si se preconizeaza ca inflatia va fi de maxim 3% in cursul anului 2014.

Evenimentele, schimb ările economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de bază sunt: - creşterea preţurilor utilităţilor, in special a gazelor naturale, energiei electrice, combustibililor auto; cresterea preturilor la combustibili auto ar putea afecta mai puternic activitatea de export, prin scaderea competitivitatii ofertei datorata costurilor de transport catre beneficiarii din UE - creşterea preţurilor materiilor prime şi materialelor; - intrarea pe piaţa românească a produselor de import ce concurează produsele societăţii si a produselor contrafacute, a concurentei asiatice, care datorita pretului redus pot afecta posibilitatile de mentinere pe piata a produselor Grupului; - continuarea prezentei si dezvoltarea unor forme de concurenta neloiala, din partea unor firme care promoveaza la preturi derizorii produse realizate in trecut de Grup, prezentate ca fiind reconditionate sau chiar ca produse realizate actual, si care provin de fapt din dezmembrari, depozite sau contrafaceri, - pierderea de pieţe de desfacere prin închiderea diverselor societăţi în special în domeniul mineritului si situatia administrativa premergatoare privatizarilor din domeniul energetic; - incoerenta unor masuri economice si a prevederilor legislative - un nivel scazut al productiei in domeniile energetic, chimic, petrochimic, siderurgic, al petrolului si gazelor naturale, care va conduce la diminuarea comenzilor pentru produsele specifice realizate si realizabile de Grupul Industrial Electrocontact

Situa ţia financiar-contabil ă

Obiectivele, politicile si procedurile de administrare a capitalului vizeaza continuitatea activitatii in conditiile mentinerii unei structuri optime a capitalului. Ca obiectiv societatea a urmarit ca anual din profitul obtinut (in anii cand s-a inregistrat profit) sa se constituie rezervele legale minime obligatorii prevazute de legislatia romaneasca (5% din profitul anual). Totodata societatea monitorizeaza la fiecare data a intocmirii situatiilor financiare corelatia dintre activul net (determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare (activul net > 1/2 capitalul social subscris), si dispunerea eventualelor masuri pentru reintregirea capitalului social.

Page 16: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

16

Evolutia relatiei din ultimii trei ani pentru care societatea a prezentat situatia pozitiei financiare ne indica gestionarea corespunzatoare a capitalului social:

2013

lei 2012

lei 2011

lei Total Active 11.988.296 13.040.071 14.779.325 Total Datorii 2.665.068 3.317.468 3.081.260 Active nete 9.323.228 9.722.603 11.698.065 Capital social subscris 14.500.000 14.500.000 14.500.000

% Activ / Cap. soc. 64,30 67,05 80,68

Societatea nu face obiectul unor dispozitii impuse din exterior privind administrarea capitalului.

In structura elementele si datele din bilant se prezinta astfel:

Elemente de bilant

2010

%

2011

%

2012

% 2013

TOTAL ACTIVE Active imobilizate Din care : Imobilizari corporale Imobilizari financiare

15.311.746 7,349,154

5,100,680 2,247,261

100 48,00

33,31 14,68

14.777.197 7.104.844

4.857.208 2.247.636

100 48,08

32,871

5,21

13.431.248 7.392.092

4.806.781 2.585.311

100 55,04

35,7919,25

11.988.296 6.680.295

4.559.170 2.121.116

100 55.46

38.06 17.40

Active curente Din care: Stocuri Creante Numerar si alte lichiditati

7,962,592

2,925,701 4,301,826 735,065

52,00

19,10 28,09 4,80

7.672.353

2.778.599 4.249.378 644.376

51,92

18,80 28,76

4,36

6.039.156

2.364.443 3.381.847

292.866

44,96

17,60 25,18

2,18

5.308.001

2.688.335 2.546.596

73.070

44.56

22.42 22.08 0.06

TOTAL PASIVE Capital social Ajustari ale capitalu lui social Rezerve din reeva luare Rezerve legale Alte rezerve Actiuni proprii Rezultat reportat Provenitdin retratarea- Cont 118 - Cont 117 Profit/ pierdere

15.311.746 14.500.000 618.049 35.196 -498.750

100 94.70 4.03 0.22 -3.25

14.777.197 14.500.000 618.049 35.196 -1.123.484

100 98.12 4 .18 0.23 -7.49

13.431.248 14.500.000 2.986.809 3.236.588 618.049 1.425.706 35.196 -6.202.982 -5.088.411 -1.099.911

100 107.95 22.23 24.09 4.60 10.60 0.26 -46.17 -37.88 - 8.18

11.988.296 14.500.000 2.986.809 3.011.758 618.049 1.425.706 35.196 -6.202.982 -5.828.060 -534.807

100 120.95 24.91 25.12 5.15 11.88 0.29 - 51.73 - 48.61 - 4.45

Datorii total 3.059.113

19,97 3.043.735

20.59 3.317.025 24.69 2.665.068 22.23

Page 17: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

17

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari corporale Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost. Ulterior, pe baza legislatiei romanesti, acestea au fost supuse reevaluarilor periodice realizate fie de catre o comisie interna, fie de catre evaluatori independenti autorizati. Ultima reevaluare pentru instalatii tehnice si utilaje, mijloace de transport si mobilier birotica s-a facut in anul 2001, cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative: HG nr. 403 / 19.05.2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, Norma din 19 mai 2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale. La imobilizarile corporale din categoria “constructii” ultima reevaluare s-a efectuat la 31 decembrie 2012 , iar rezultatele reevaluarii au fost incluse in situatiile financiare ale anului 2012. Operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale din categoria „constructii” a fost efectuata de catre un evaluator autorizat, iar rezultatele acesteia sunt valabile incepand cu data de 31 decembrie 2012.Baza de evaluare din raportul de expertiza este data de Standardul International de Aplicatie in Evaluare IVA 1 – evaluarea pentru raportarea financiara. Evaluarea executata conform raportului de expertiza reprezinta o estimare a valorii de piata pentru teren si a costului de inlocuire net pentru constructie, asa cum acestea sunt definite in Standardele Internationale de Evaluare. Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea reevaluata mai putin amortizarea cumulata. Concomitent cu reevaluarea valorilor de inventar s-a recalculat amortizarea pentru perioada de exploatare consumata. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila estimata. Durata de viata utila luata in calcul la alocarea amortizarii este cea prevazuta in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Denumirea elementului de imobilizare

Terenuri si constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Investitii imobili-are

Imobilizari corporale In curs

TOTAL

Sold la 1 ianuarie 2013 Intrari in 2013 Iesiri / transferuri, Sold la 31 decembrie 2013 Amortizare cumulata Sold la 1 ianuarie 2013 Amortizarea exercitiului Amortizare aferenta iesirilor Sold la 31 decembrie 2013 Valoare contabila neta La 31 decembrie 2013

5.830.360 - 380.227 5.450.133 3.043.818 130.010 309.745 2.864.083 2.586.050

5.087.838 - 329.149 4.758.688 4.861.940 58.070 329.149 4.590.861 167.827

123.623 - - 123.623 105.271 3.347 - 108.617 15.006

675.575 1.269 - 676.844 70.635 4.561 - 75.196 601.648

1.171.049 43.080 - 1.214.129 - - - - 1.214.129

12.888.44544.349 709.376 12.223.417 8.081.663195.988 638.894 7.638.757 4.584.660

Page 18: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

18

Conform acestuia, duratele de viata utila estimate pentru principalele grupe de imobilizari corporale sunt: Grupa 1. Constructii : 10 - 50 ani; Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii : 2 – 17 ani; Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale : 5 – 15 ani Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii. Intretinerile si reparatiile se trec pe cheltuieli in contul de profit si pierdere atunci cand apar, iar imbunatatirile si modernizarile pentru care se indeplinesc conditiile IAS 16 sunt capitalizate. Imobilizarile corporale cesionate sau casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Castigurile sau pierderile din aceste operatiuni se determina ca diferenta intre suma estimata si valoarea contabila neta si se ia in calcul la profitul din exploatare. Pe parcursul functionarii entitatii, dintre imobilizarile corporale aflate in patrimoniul societatii s-au constituit garantii, fie pentru garantarea creditelor acordate, fie pentru garantarea unor datorii la buget. De-a lungul timpului o serie dintre acestea au ramas fara obiect, insa, din cauza costurilor ridicate, formalitatile de radiere nu au fost efectuate . Investitii imobiliare Valoarea investitiilor imobiliare evidentiate in situatiile financiare este in suma de 676.844 lei, din care: terenuri – in suma de 494.982 lei cladiri – in suma de 181.862 lei Pentru investitiile imobiliare, in cursul anului 2013 sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atat venituri cat si cheltuieli, astfel: Pentru investitiile imobiliare din categoria „teren uri”: venituri din arenda in suma de 211.848 lei cheltuieli cu impozitul pe teren in suma de 22.279 lei pentru investitiile imobiliare din categoria „const ructii”: venituri din chirii in suma de 75.799 lei cheltuieli cu amortizarea in suma de 4.561 lei cheltuieli cu impozitul pe cladiri in suma de 2.546 lei Imobilizari necorporale Imobilizarile necorporale includ cheltuielile de dezvoltare efectuate cu ocazia implementarii proiectului “Certificarea produselor pentru medii potential explozive, prin alinierea la prevederile standardelor europene armonizate” din cadrul Programului de crestere a competitivitatii

Page 19: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

19

produselor industriale, administrat de MEC. Derularea programului a inceput in anul 2006, avand termen de finalizare 30.09.2007, termen ce a fost respectat intocmai. Criteriile pentru recunoasterea initiala fiind satisfacute, toate cheltuielile ocazionate de implementarea acestui proiect, in suma de 142.073,52 lei, au fost evidentiate ca si imobilizare necorporala pe masura efectuarii lor, recuperarea facandu-se prin amortizare liniara. Durata de viata utila fiind estimata la 5 ani, pana la 31 decembrie 2013 aceste imobilizari au fost recuperate prin amortizare, astfel ca in situatiile financiare valoarea contabila neta este 0. Valoare bruta Amortizare Valoare neta inregistrata 31 decembrie 2007 142.074 19.837 122.237 2008 122.237 47.365 74.872 2009 74.872 44.732 30.140 2010 30.140 28.927 1.213 2011 1.213 1.213 0 Instrumente financiare Societatea detine urmatoarele participatii:

Societatea Natura % in Participatiei capitalul social Electromining SA Intreprindere asociata 40.36% Electrocontact International SRL Intreprindere asociata 24.00% Electrogama SRL Intreprindere asociata 20.00% Electroalfa Trading SRL Intreprindere asociata 20.00% Electrocontact IT SRL Intreprindere asociata 50.00% Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Matrite Intreprindere asociata 20.00% Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Transformatori Intreprindere asociata 20.00% Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Electronice Intreprindere asociata 20.00% Agricola Natural SRL Filiala 90.00% Laboratoare SRL Intreprindere asociata 20.00% Electrototal SA Intreprindere asociata 40.26% Agromih SA Intreprindere asociata 34.65% Compania Agricola Intreprindere asociata 20.00% Electrocontact France Filiala 60.00% Dintre acestea, urmatoarele firme se afla sub incidenta Legii 85/2006: SC Electrogama SRL - deschiderea procedurii generale de insolventa a fost comunicata prin sentinta nr. 39/22.01.2009, pronuntata de Tribunalul Botosani. SC Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Matrite SRL - prin Sentinta nr.25/13.01.2010 in dosarul nr.4285/40/2009, s-a dispus intrarea in faliment in procedura generala SC Agromih SA - inceperea falimentului la SC Agromih SA a fost pronuntata de catre judecatoul sindic in sedinta publica din 2 martie 2006, incheierea nr.99. SC Electrocontact International SRL - in sedinta Camerei de consiliu din data de 22 februarie 2011, prin judecatorul sindic Axinte Lacramioara, a fost admisa cererea formulata de administratorul societatii pentru deschiderea procedurii insolventei.

Page 20: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

20

SC Electroalfa Trading SRL - in sedinta Camerei de consiliu din data de 22 februarie 2011, prin judecatorul sindic Lica Pruteanu, a fost admisa cererea formulata de administratorul societatii pentru deschiderea procedurii insolventei. Intrarea in procedura de faliment a fost pronuntata conform sentintei nr.849 din 28.11.2013 a Tribunalului Botosani, sectia comerciala si de contencios administrativ in dosarul nr.1806/40/2011- lichidator judiciar Dascalu Constantin Lulu Activele financiare detinute de firma sunt structurate dupa cum urmeaza:

Exercitiul incheiat la 31.12.2012 ( lei)

Exercitiul incheiat la 31.12.2013 ( lei)

Actiuni detinute la filiale Actiuni detinute la entitati asociate si la entitati controlate in comun Alte imprumuturi*

157.880 95.503 1.994.253

17.961 235.422 1.867.733

TOTAL 2.247.636 2.121.116

*Aceste sume au fost acordate ca sprijin financiar anterior anului 2013.

STOCURI Valoarea contabila pe categorii de stocuri este urmatoarea: -lei-

Exercitiul incheiat la 31.12.2012

( lei)

Exercitiul incheiat la 31.12.2013

( lei) 206.896 47.131 36.341

133.747 1.554.877

3.235 382.216

211.623 34.949 40.714

501.095 1.531.741

3.235 364.978

Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse in curs de executie Produse finite, produse reziduale Materii prime si materiale la terti Marfuri si ambalaje (inclusiv la terti)

TOTAL

2.364.443 2.688.335

Firma nu are stocuri gajate in contul datoriilor.

CASA SI CONTURI LA BANCI

Casa in lei Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Carduri in lei Carduri in valuta Alte valori

7.179 236.856

48.831 - - -

11.011 51.348 10.711

Page 21: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

21

TOTAL 292.866 73.070

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR - lei -

Termen de lichiditate Creante Sold la 31.12.2012

Sold la 31.12.2013 (col 2+3) Sub 1 an Peste 1an

0 A 1 2 3 Creante – total din care: -creante comerciale -alte creante, din care: -debitori diversi

3.353.382

2.572.292 781.090 91.230

2.546.596

1.563.002 983.594 234.062

2.546.596

1.563.002 983.594 234.062

-

- - -

CREANTE COMERCIALE 2012 2013

- clienti - clienti incerti sau in litigiu

2.547.830 24.462

1.538.540 24.462

TOTAL 2.572.292 1.563.002

ALTE CREANTE

- Creante- personal - Impozite si taxe achitate in plus - Debitori diversi - Decontari din operatii in curs de clarificare - Avansuri pentru bunuri si servicii

590 -

91.230 195.344

493.926

390 -

234.062 193.850 546.326

TOTAL 781.090 974.628

- lei -

Termen de exigibilitate Datorii

Sold la 31.12.2012

Sold la 31.12.2013 (col 2+3+4) Sub 1 an 1-5 ani

Peste 5 ani

0 1 2 3 4

Page 22: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

22

Datorii-total Din care: -datorii comerciale -sume datorate institutiilor de credit -avansuri incasate in contul comenzilor -alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

3.316.350

1.476.138

316.205

18.335

1.505.672

2.657.126

1.517.247

173

35.703

1.104.003

2.248.212

1.517.247

173

35.703

695.089

408.914

408.914

-

- - -

-

-

Pentru linia de credit pe care firma a avut-o contractata la Banca Comerciala Romana Suc.Botosani, in suma de 400.000 lei, dobanda a fost ROBOR la 3 luni plus o marja de 6,3 p.p. pe an. Pentru obtinerea liniei de credit au fost constituite urmatoarele garantii in favoarea bancii :

• garantie reala mobiliara pe soldul creditor al conturilor/subconturilor deschise la BCR Sucursala jud. Botosani si la alte banci

• ipoteca de rang I asupra lotului cu numarul cadastral 1350/23/1

Desi scadenta liniei de credit era data de 19 iunie 2013 si desi erau incepute demersurile pentru prelungirea acesteia, in data de 11 iunie 2013 am primit instiintarea pentru anularea acesteia. Decizia BCR nu a fost argumentata si nici nu a avut la baza o conduita profesionala necorespunzatoare din partea noastra, pe parcursul indelungatei colaborari nefiind inregistrat nici macar un singur incident care sa sustina o asemenea decizie. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

- credite bancare pe termen scurt 316.205 173

DATORII COMERCIALE 2012 2013

- furnizori - furnizori de imobilizari

1.455.827 20.311

1.496.936 20.311

TOTAL 1.476.138 1.517.247 ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE

Page 23: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

23

Personal – salarii datorate Retineri din salarii datorate tertilor Alte datorii cu personalul Drepturi de personal neridicate Impozit pe profit Impozit pe salarii TVA de plata CAS si sanatate Somaj Impozite si taxe locale Fonduri speciale Dividende Decontari din operatii in participatie Creditori Dobanzi si penalitati

485.266 7.138 1.683 2.692 - 28.078 94.382 87.913 1.672 87.221 1.423 11.508 85.612 16.516 594.569

388.306 12.426 1.683 2.692 - 23.678 29.696 73.460 1.378 69.527 1.130 11.508 2.086 11.486 474.947

TOTAL 1.505.673

1.104.003

Datorii curente (altele decat cele datorate buget ului) 2012 2013

- Avansuri clienti - Salarii pesonal - Drepturi de personal neridicate - Retineri din salarii datorate tertilor - Alte datorii cu personalul - Dividente de plata - Decontari din operatii participatii - Creditori diversi - Venituri in avans

18.335 485.266

2.692 7.138 1.683

11.508 85.612 16.516

674

35.703 388.306

2.692 12.426 1.683

11.508 2.086

11.486 7.943

TOTAL 629.424 473.834

Datorii bugetare pe termen lung

- Impozit pe dividende - Alte datorii la bugete -

69.525 475.627

52.149 357.050

Page 24: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

24

TOTAL 545.162 409.199

Datorii bugetare curente

- Datorii bugetul asigurarilor sociale - Datorii fondul de somaj - TVA de plata - Impozit pe salarii - Impozit pe dividende - Impozite si taxe locale - Datorii fonduri speciale - Alte datorii la bugete

87.913 1.672

94.382 28.078 17.376

320 1.423

118.932

73.460 1.378

29.696 23.678 17.376

- 1.130

117.747

TOTAL 350.096 264.465

Situatia veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE 6.775.816 6.240.539 CHELTUIELI TOTALE 7.875.727 6.775.346 PROFIT/PIERDERE (1.099.911) (534.807)

CIFRA DE AFACERI NETA 2012 2013

- Venituri din vanzarea produselor finite - Venituri din vanzarea produselor reziduale - Venituri din servicii prestate - Venituri din chirii - Venituri din vanzarea marfurilor - Reduceri comerciale acordate

5.002.226 41.276 61.723

264.580 740.095 12.368

3.952.320 455.063

94.677 421.163 315.447

263

TOTAL 6.097.532 5.238.407

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Page 25: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

25

- Venituri din productia de imobilizari - Venituri din investitii imobiliare - Alte venituri din exploatare

96.885 24.918 22.831

43.081 -

72.315 TOTAL 144.634 115.396

VENITURI FINANCIARE 2012 2013

- Venituri din diferente de curs valutar - Venituri din dobanzi - Alte venituri financiare

8.562 7.933 3.673

4.827 543 196

TOTAL 20.168 5.566

VENITURI AFERENTE PRODUCTIEI STOCATE

- Variatia productiei executate - Variatia productiei in curs

379.735 133.747

380.075 501.095

TOTAL 513.482 881.170

REPARTIZAREA PROFITULUI SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2013 cu un rezultat negativ de 534.807 lei. In situatiile financiare nu se regasesc dividende, acestea fiind distribuiri din profitut proportional cu partea detinuta de catre detinatorii de investitii de capital. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - lei -

INDICATORUL

2012 2013

Page 26: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

26

Cifra de afaceri neta Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activitatii de baza Cheltuielile activitatilor auxiliare Cheltuieli indirecte de productie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuieli de desfacere Cheltuieli generale de administratie Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

6.097.532 5.238.407 4.887.434 3.734.604 2.262.944 1.895.440 1.512.434 793.787 1.112.059 1.045.377 1.210.095 1.503.803 308.104 300.126 2.648.339 2.722.051 633.199 996.566 (1.134.149) (521.808)

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE TOTAL 7.868.7 97 6.735.306

Din care:

CHELTUIELI CU MATERIALELE SI MARFURILE

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele - Cheltuieli cu marfurile - Ajustari privind stocurile

1.418.719 731.205 366.294

1.403.428 229.780 -18.055

TOTAL 2.516.218 1.615.153

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

- Amortizare constructii - Amortizare instalatii tehnice si masini - Amortizare alte imobilizari

143.279 85.958 3.816

130.010 58.070

3.347

TOTAL 233.053 191.427

CHELTUIELI CU UTILITATILE 2012 2013

- Cheltuieli cu energia electrica - Cheltuieli cu gazele naturale - Cheltuieli cu apa

411.328 258.289

20.189

481.486 98.137 35.282

TOTAL 689.806 614.905

Page 27: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

27

CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 2012 2013

Cheltuieli privind prestatiile externe, din care : Intretinere si reparatii Chirii Asigurari Comisioane si onorarii Protocol, reclama si publicitate Transport Deplasari Servicii postale si de telecomunicatii Servicii bancare Alte servicii Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli privind investitiile imobiliare Alte cheltuieli

858.239 10.835 63.738 68.247

- 2.076

21.983 67.903 31.786 35.607

556.064

153.621 2.761

44.030

934.965 7.359

31.062 77.120

- 1.784

26.008 86.549 25.355 18.655

657.598

171.990 -

149.739

TOTAL 1.058.651 1.253.219

CHELTUIELI FINANCIARE 2012 2013

- Cheltuieli din diferente de curs valutar - Cheltuieli cu dobanzi - Alte cheltuieli financiare

6.915 -

15

4.190 17.850

-

TOTAL 6.930 22.040

Guvernanta corporativa (cf. Sectiunii 10/OMFP 3055/2009, Legea 31/1990 cu modificarile la zi, Legea 297/2000 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare)

SC Grupul Industrial Electrocontact SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de directorii executivi sub supravegherea Consiliului de Administratie.

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare. Exista persoane special desemnate si calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de Consiliului de Administratie.

Elementele de guvernanta corporativa sunt implementate in cadrul Societatii conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori

Page 28: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

28

Bucuresti (BVB) in decembrie 2007, cu termen de implementare incepand cu Raportul Anual 2010.

Societatea a adoptat in mod voluntar, prevederile CGC – BVB si raporteaza catre BVB stadiul conformarii cu cele 19 principii si 41 de recomandari - toate avand egala putere si importanta - prin Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia “Aplici sau Explici”). Entitatea a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului si prezentarea transparenta a acestor rezultate. Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativa vor fi cuprinse in cadrul unor documente/politici emise care vor asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativa, principiile si regulile de activitate, responsabilitatile si competentele Consiliului de Administratie si ale conducerii executive a societatii. Societatea va disemina pe website-ul companiei informatii cu privire la structurile sale de guvernanta corporativa precum si lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi. Postarea pe website-ul societatii a unor rapoarte si documente va analiza oportunitatea diseminarii pe website-ul societatii si a altor documente/regulamente si informatii privind principiile si structurile de guvernanta corporativa. Acestea vor completa informatiile, comunicatele si raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic actionarilor companiei.

Astfel, Grupul Industrial Electrocontact SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor ( AGA ), respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea, societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila, Societatea pune la dispozitie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale. Relatia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata, dedicata informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de patru ani, cu respectarea normelor legale in vigoare.

In Consiliul de Administratie toti membrii sunt ne-executivi. La data de 31 decembrie 2013, in structura Consiliului de Administratie al

societatii figurau 3 administratori, din care 2 independenti, asigurandu-se astfel in mod corespunzator obiectivitatea procesului decizional. Societatea a aderat la criteriile de evaluare a independentei prevazute de legislatia in vigoare si CGC –BVB, administratorii din afara societatii indeplinind toate conditiile de independenta mentionate.

Numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac pe deplin principiile VI si VII ale CGC-BVB. Structura desemnata a Consiliului de Administratie permite o coordonare eficienta a managementului executiv

Page 29: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

29

pe toate directiile de activitate – management general, financiar, management de productie si coordonarea activitatii comerciale. Membrii CA nu sunt propusi sau alesi in in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine. In cursul anului 2013, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 13 sedinte – fiind astfel satisfacuta cerinta de intrunire cel putin odata pe trimestru - in prezenta majoritatii membrilor sai si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

Astfel, la intrunirile trimestriale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, , scoaterea din gestiune a stocurilor fara miscare, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre BVB.

Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: toti administratorii au mandate remunerate , pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii companiei in cadrul Adunarilor Generale. Remunerarea administratorilor include o componenta lunara fixa, acordata functie de indicatorii de realizare a prevederilor bugetare si de indicele de renumerare a personalului indirect si o componenta suplimentara a carei limite generale au fost stabilite de catre adunarea generala a actionarilor. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanad in sarcina Consiliului de Administratie.

Societatea va analiza oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie.

Grupul Industrial Electrocontact SA si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Compania depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor ( AGA ), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Societatea Grupul Industrial Electrocontact SA a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta. Compania a adoptat proceduri in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti legate. O tranzactie cu partile legate

Page 30: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

30

inseamna un transfer de resurse sau obligatii intre partile legate, indiferent daca se percepe sau nu un pret, ca de ex: cumparari sau vanzari de bunuri, de proprietati imobiliare sau de active; prestarea sau primirea de servicii; acorduri de reprezentare; acorduri de leasing; transferuri de cercetare si dezvoltare; contracte de licenta; finantari (inclusiv imprumuturi si aporturi de capital in numerar sau in natura); garantii personale si reale; contracte de management. Tranzactiile cu partile legate in care a fost implicata societatea in anul 2012 s-au derulat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piata, pe baze comerciale.

Grupul Industrial Electrocontact desfăşoară activităţi de bază cu posibil impact asupra mediului. Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu, din punct de vedere a adaptarii la prevederile normativelor europene de protectie a mediului, masurile intreprinse in acest sens fiind prezentate la la paragraful referitor la « aspectul impactului activit ăţii de baz ă a societatii asupra mediului inconjur ător ».

Declaratie de conformitate cu IFRS-urile

Situatiile financiare individuale au fost intocmite ( pentru prima data ) prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate.

Politici contabile semnificative

Baza de intocmire a situatiilor financiare

Situaţiile financiare anuale individuale sunt intocmite in baza cerintelor OMFP nr.

881/2012, si ale OMFP 1286/2012 pentru aprobarea reglementărior contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale individuale, societatea a aplicat

IFRS. In acest sens, situatia pozitiei financiare, parte componenta a situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2013, cuprinde informatii comparative corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar de raportare (31 decembrie 2013), sfarsitul exercitiului financiar anterior celui de raportare (31 decembrie 2012).

Situatia rezultatului global cuprinde doua coloane de informatii comparative,

corespunzatoare exercitiului financiar curent (de raportare) si exercitiului financiar anterior celui de raportare.

Conducerea a evaluat capacitatea societatii de a-si continua activitatea in viitorul

previzibil si a concluzionat ca prezumtia continuitatii activitatii este adecvata pentru intocmirea situatiilor financiare pe baza acestui principiu.

Page 31: RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA … · Prize si fise industriale 363272 Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 267487 Limitatoare 388911 Intrerupatoare

31

Cu exceptia informatiilor privind fluxurile de trezorerie, situatiile financiare sunt intocmite folosind contabilitatea de angajamente. Potrivit contabilitatii de angajamente o entitate recunoaste elementele din situatiile financiare drept active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli atunci cand acestea respecta definitiile si criteriile de recunoastere din Cadrul general conceptual pentru raportarea financiara. Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a Societatii Comerciale Grupul Industrial Electrocontact SA, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2013 si sunt intocmite in moneda nationala. Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea prezentului Raport al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor. Semnat in numele Consiliului de Administratie, Gabriel Chiriac Presedintele Consiliului de Administratie


Recommended