Home >Documents >RAPORTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE - · PDF file- procent bun de promovare la EN clasa a VIII-a...

RAPORTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE - · PDF file- procent bun de promovare la EN clasa a VIII-a...

Date post:12-Sep-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAPORTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE DESFĂŞURATE ÎN

  ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

  Analiza privind starea şi calitatea învăţământului la nivelul Şcolii Gimnaziale „George

  Vâlsan” Amara are în vedere următoarea structură:

  Argument

  Obiective urmărite

  Aspecte vizate

  Analiza S.W.O.T.

  I. Activitatea managerială

  II. Resurse umane

  III. Desfăşurarea procesului instructiv – educativ

  IV. Calitatea actului didactic şi formarea continuă a personalului didactic

  V. Dezvoltare şi relaţii comunitare

  VI. Conservarea, estetizarea şi modernizarea bazei didactico-materiale

  VII. Climatul de muncă

  Anexe

  ARGUMENT

  Anul şcolar 2013-2014 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în

  educaţie, ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi modenizarea

  sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, ofertă educaţională, structuri şi

  factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei

  abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Managementului

  instituţional şi a Comisiei de Asigurare a Calităţii.

  Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi

  exigenţelor, pe care le presupune integrarea europeană.

  Procesul de predare- învăţare – evaluare s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale şi

  normele de conduită promovate de legislaţia în viguare: competenţă profesională, obiectivitate,

  responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul

  eficient între profesori, elevi şi părinţi.

  Oferta educaţională a fost atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ,

  activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional şi încurajarea respectului de sine au

  asigurat şcolii noastre o populaţie şcolară motivată spre obţinerea performanţei. Dovezi în favoarea

  acestor opţiuni sunt rezultatele bune obţinute în perioada de referinţă.

  În această etapă rezultatele sunt mărturia succesului, analiza activităţii prin evidenţierea

  performanţelor, dar şi prin recunoaşterea punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional

  şi managerial, dar reprezintă şi un punct de plecare, un reper important pentru activitatea din anul

  şcolar 2013 - 2014.

 • 2

  Material realizat de Director - Profesor Cristina BUZOEANU

  dezbătut şi validat în Consiliul Profesoral din data de 10.10.2014

  OBIECTIVE URMĂRITE:

  Creşterea calităţii managementului şcolar la nivel strategic şi instituţional;

  Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competenţelor necesare reuşitei şcolare şi

  sociale a preşcolarilor şi elevilor, pentru egalitatea de şanse oferită elevilor din mediul urban;

  Consilierea şi orientarea elevilor în vederea realizării unei alegeri de continuare/de

  reorientare a traseului educaţional adaptate intereselor şi capacităţilor individuale, în scopul

  prevenirii abandonului şcolar;

  Compatibilizarea strategiilor şi standardelor de evaluare în unităţile de învăţământ preşcolare,

  primar şi gimnazial, din mediul urban;

  Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate şi a parteneriatului internaţional

  ASPECTE VIZATE:  creşterea calităţii managementului şcolar la toate nivelurile (al unităţii, al ariilor curriculare, al

  comisiilor metodice, al comisiilor permanente, cât şi la nivelul fiecărei clase) prin valorificarea

  cât mai bună a resurselor materiale şi umane de care dispune şcoala;

   aplicarea standardelor de calitate necesare unui învăţământ de calitate (organizarea pe comisii de

  lucru şi comisii metodice);

   asigurarea cu cadre didactice calificate a catedrelor vacante, a logisticii necesare unui proces

  didactic corespunzător cerinţelor şi repartizarea judicioasă a sarcinilor în cadrul comisiilor

  metodice şi comisiilor de lucru;

   perfecţionarea continuă a întregului personal;

   ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor în conformitate cu nevoile de instruire la nivel

  individual şi la nivel de clasă;

   conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte exigenţa impusă de cerinţele examenelor de absolvire;

   pregătirea elevilor la clasă şi în cadrul orelor suplimentare în vederea susţinerii examenului

  national;

   desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea activă a

  cât mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială;

   colaborarea cu comunitatea locală.

  ANALIZA S.W.O.T. LA NIVELUL FIECĂRUI OBIECTIV PROPUS ÎN

  PLANUL MANAGERIAL

  Obiectiv 1. Creşterea calităţii managementului şcolar la nivel strategic şi instituţional

  Puncte tari Puncte slabe

  - Informarea cadrelor didactice cu privire la politica educaţională naţională, judeţeană şi cea a şcolii, şi, la setul

  de documente manageriale care orientează activitatea în anul

  şcolar 2013-2014 prin diverse moduri( e-mail, afișaj)

  - Elaborarea documentelor manageriale la nivelul şcolii (planul managerial director, comisii metodice,

  proiectarea documentelor cadrelor didactice in conformitate

  - Elaborarea documentelor ale fiecărui profesor corelate, bazate pe nevoile

  identificate nu s-a făcut la timp, încât la

  inspecţia tematică au fost avertizaţi colegii

  respectivi;

  - predarea cu întârziere (de către unii

  profesori ) a unor situaţii solicitate;

 • 3

  Material realizat de Director - Profesor Cristina BUZOEANU

  dezbătut şi validat în Consiliul Profesoral din data de 10.10.2014

  programele scolare, reglementarile/ recomandarile

  institutiilor abilitate)

  - Aplicarea corecta a curriculum- ului la fiecare disciplină

  - Elaborarea unor programe de pregatire suplimentara a

  elevilor pentru concursurile şcolare si examenele naţionale

  - Creşterea interesului cadrelor didactice pentru elaborarea si

  desfăşurarea unor proiecte educative - Au fost elaborate documentele școlare conform

  calendarului

  - A fost stimulată munca în echipă și comunicarea

  interinstituțională la nivelul C.M

  - aplicarea testelor iniţiale/summative, înregistrarea

  rezultatelor, analiza acestora, stabilirea planurilor remediale;

  -parcurgere ritmică a conţinuturilor;

  - monitorizarea procesului instructiv-educativ prin asistenţe

  la orele de curs şi valorificarea acestora prin discuţii purtate

  cu profesorul asistat;

  - analiza periodică, în cadrul comisiei de curriculum

  ş i a C.A. , a activităţii fiecărei comisii/compartiment

  funcţional, cu stabilirea de măsuri pentru remedierea

  aspectelor negative;

  - buna pregătire metodică şi de specialitate a majorităţii

  cadrelor didactice; şcoala beneficiază de

  personal didactic calificat în procent de 95,55%;

  - adoptarea unui nou Regulament de Ordine Interioară în care sunt prevăzute noi sancţiuni cu scopul de

  a diminua absenteismul şi actele de indisciplină, prin

  implicarea elevilor în activităţile administrative ale şcolii;

  - informarea familiilor şi a autorităţilor locale (primărie- serviciul de asistenţă socială, posturi de poliţie)

  privind neprezentarea nejustificată la cursuri a elevilor prin

  scrisori recomandate şi apeluri telefonice;

  - Cadrele didactice au fost la curent cu politica educaţională atât a M.E.N., I.S.J., cât şi a şcolii prin diverse

  moduri (e-mail, avizier);

  - A fost stimulată munca în echipă în cadrul comisiilor metodice;

  - Creşterea interesului cadrelor didactice pentru elaborarea şi desfăşurarea unor proiecte educative;

  - imposibilitatea organizării tuturor

  activităţilor propuse la nivelul comisiilor

  metodice datorita numărului mare de

  activităţi neprevăzute desfăşurate într- un

  interval scurt de timp care a suprasolicitat

  atât elevii cât şi cadrele didactice;

  - Dezvoltarea capacității de implementare a

  managementului calității;

  - Lipsa participării cadrelor didactice la

  cursurile de formare continuă prin

  programele- ERASMUS + (LLP);

  -Lipsa varietăţii CDŞ-urilor (se optează

  mai mult pentru opţionalul “Educaţie

  pentru sănătate”

  - deficienţe în ceea ce priveşte ritmicitatea

  notării;

  - nu se utilizează un sistem unitar de

  evaluare a elevilor;

  - neadaptarea lecţiei la diferitele stiluri de

  învăţare ale elevilor;

  Oportunităţi Ameninţări

  -cadre didactice cu experienţă şi gradul didactic I;

  -interesul educatoarelor/învăţătoarelor/ profesorilor pentru

  documente corect întocmite şi cu o estetică aleasă;

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended