+ All Categories
Home > Documents > RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a...

RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a...

Date post: 22-Mar-2018
Category:
Upload: nguyenminh
View: 224 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 32 /32
Numele şi prenumele expertului atestat: ing. CIOBOTARU P. DINU Nr. 02/ACD Data: 28.11.2015 conform registrului de evidenţă RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Privind expertizarea cladirii parter existenta in amplasament, a obiectivului de investitii "Lucrari de constructii in vederea executiei de amenajare si reparatii, cladire parter existenta, cu pastrarea bransamentelor de utili tati aferente, cu pastrarea partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate si utilizare a imobilului ", pentru realizarea solutiei de amenajare, la exigenta /IA-Rezistenta si stabilitate" in conformitate cu Legea m.l0 / 1995cu privire la calitatea in constructii, a standardelor, normativelor siprescriptiilor in vigoare. Lucrarile propuse de beneficiar sunt: -inlocuire invelitoare; -anveloparea termica la pereti si tavan; -igienizare birouri (reparatii pereti ,glet si zugraveli lavabile la pereti ,montaj EaJ~hef.siANr tavane false casetat)inlocuire gresie sifaianta la grupurile sanitare; ,,~ x A I .() <; -inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie din profile PVCsiusi MDFla iIJ:.t€rJ;QrY.~i. ':.. C.p. S. <J'~, -inlocuire corpuri de iluminat se vor inlocui cu lampi cu LED; :? CCr1';trl;~:tJ. l:igiI,erilo r '\, -inlocuire i~stalatie sanitara s~inlocuire obiecte sanitare; i. - •, (1(:' :~~~.:')~i:':ctai1ţf ~ i -recompartimentare grup samtar; '" RI:GIST,,,' U Id');'1 el 'S Ă.fJ:?:;T~';'C'P.S. 11 1.-Date de identificare: -PC(:1 l'Vr. 2d21f.~"i . /jUr \.. - proiectant releveu situatie existenta: Se.APPRAISALS & CONSULTING DIVISI6~ SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor PaIlady nr.42, sector 3, Bucuresti - arh. Georgian Mircea Dima, inscris in Tabloul National al Ordinului Arhitectiilor din Romania cu m.6724, in conformitate cu prevederile Legii m.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale Bucuresti a O.A.R., -inginer Ing.GORUIAN OVIDIUALINTMm.133/2009; -inginer constructii Corina Sandu -proiect m. 0152/ octombrie 2015; -obiect:cladire Pecica,Birouri RAMPA,m.inv. 110626,judetulArad; -amplasament: Pecica,judetul Arad/cod postal 317235; -beneficiar: Se. CONPET S.A. -suprafata construita: 84,05m 2 -suprafata desfasurata: 116,15m 2 - suprafata utila: 79,45m 2 ~- .
Transcript
Page 1: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

Numele şi prenumele expertului atestat:ing.

CIOBOTARU P. DINUNr. 02/ACD Data: 28.11.2015conform registrului de evidenţă

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Privind expertizarea cladirii parter existenta in amplasament, a obiectivului deinvestitii "Lucrari de constructii in vederea executiei de amenajare si reparatii, cladireparter existenta, cu pastrarea bransamentelor de utili tati aferente, cu pastrareapartiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit defunctionalitate si utilizare a imobilului ", pentru realizarea solutiei de amenajare, laexigenta /IA-Rezistenta si stabilitate" in conformitate cu Legea m.l0 / 1995 cu privire lacalitatea in constructii, a standardelor, normativelor si prescriptiilor in vigoare.Lucrarile propuse de beneficiar sunt:-inlocuire invelitoare;-anveloparea termica la pereti si tavan;-igienizare birouri (reparatii pereti ,glet si zugraveli lavabile la pereti ,montaj EaJ~hef.siANrtavane false casetat)inlocuire gresie si faianta la grupurile sanitare; ,,~ xA I .()<;-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie din profile PVC si usi MDF la iIJ:.t€rJ;QrY.~i.':.. C.p. S. <J'~,

-inlocuire corpuri de iluminat se vor inlocui cu lampi cu LED; :?CCr1';trl;~:tJ. l:igiI,erilor

'\,-inlocuire i~stalatie sanitara s~inlocuire obiecte sanitare; i. - • , (1(:' :~~~.:')~i:':ctai1ţf~ i-recompartimentare grup samtar; '" RI:GIST,,,' U Id');'1 el

'S Ă.fJ:?:;T~';'C'P.S. 111.-Date de identificare: -PC(:1 l'Vr. 2d21f.~"i

. /jUr \..- proiectant releveu situatie existenta: Se.APPRAISALS & CONSULTING DIVISI6~SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor PaIlady nr.42, sector 3, Bucuresti- arh. Georgian Mircea Dima, inscris in Tabloul National al Ordinului Arhitectiilor dinRomania cu m.6724, in conformitate cu prevederile Legii m.184/2001 privindorganizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republica ta, aflat in evidenta Filialeiteritoriale Bucuresti a O.A.R.,- inginer Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TMm.133/2009;- inginer constructii Corina Sandu- proiect m. 0152 / octombrie 2015;- obiect: cladire Pecica,Birouri RAMPA, m.inv. 110626,judetul Arad;- amplasament: Pecica, judetul Arad/cod postal 317235;- beneficiar: Se. CONPET S.A.- suprafata construita: 84,05m2

- suprafata desfasurata: 116,15m2

- suprafata utila: 79,45m2

~-.

Page 2: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

2.-Caracteristicile principale ale constructiei expertiza te:

0,8

1,01,2

2

*** conditii de amplasament:• acceleratia terenului conform normativului P100-1 / 2013 ag IMR=225ani=O,20gundeg=981cm/ sec2;• perioada de control (colt) Tc=O,70secunde;• conform reglementarii tehnice CR 1-1-4/2012 (cu completarile din 2013, anexele E siF) "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor", valoarea dereferinta a presiunii dinamice a vântului este qb=O,50kPa,iar categoria terenului este IV(Tabelul 2.1).• conform reglementarii tehnice CRl-1-3/2012 (cu completarile din 2013, anexele D siE)"Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", valoareacaracteristica a încarc arii din zapada pe sol este sk=l,50kN/m2.• conform SREN 1993-3-1/2007 constructiile ce fac obiectul investitiei descrise mai sus seincadreaza in clasa de importanta "III".• pentru instalatiile si echipamentele ce urmeaza a fi montate, Normativul P100-1/2006 stabileste zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt)Tc a specificului de raspuns si zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varfale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediude recurenta IMR = 100am;• coeficient de amplificare dinamica ~o, are valoarea 2,50 pentru orice perioada,proprie de vibratie a structurii mai mica de 1,6 secunde; /":;;:';\l:.c TA,\ r /) .• in c~~ormitate cu SR 11100/ 1 - ~993 Zonar~a seis:ruca a :eri~oriului I~~"'".A 1.e .<- J'",.

Romaruel,amplasamentul se gaseste In zona de IntenSItate seIsffilca "71'1(r~~c,ţ~k~îţ~ ~~:;~'. ?-<;:-

scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani). / ~ COD.;tructoriF' :~'.~rt:or.S***fiactorul de importanta-expunere: i ~ ~"...'.1.;C[Jnţ: ~::

, ele .. '.dIC+u"j .-J

• constructiile sunt impartite in clase de importanta-expunere, in functi~4dE.8EGI$H'U A re •...~onse~in~ele umane si economice ale unui cutremur major precum si d~,-~ortah~a:: lor~'T' .P.s'q..In actiurule de raspuns post-cutremur. \ 'PC' 1\r. 2rJ2 ..0'

'- -i;" '"* actorul de im ortanta-ex unere: 1 ,,18H... 'G '0

Clasa de im ortanta - ex unere'I'Clasa 1. Cladiri si structuri esentiale entru societateClasa 2. Cladiri si alte structuri ce constituie un pericol substantial pentruviata oamenilor in caz de avariereClasa 3. Toate celelate cladiri cu exce tia celor din clasele 1,2,4Clasa 4. Cladiri temporare, cladiri agricole,cladiri pentru depozite, etc.caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieti omenesti in caz deavariere la cutremur

*** forta seismica de proiectare:• forta seismica de proiectare (forta taietoare de baza) corespunzatoare moduluipropriu fundamental, pentru fiecare directie orizontala principala considerata incalculul cladirii, se determina dupa relatia:

Fb=YIISd(TI)rnA,unde:Sd(TI) - ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoarfundamentale TI ~TI - perioada constructiei/ structurii in modul fundamental de vibrati. ,,"'tm - masa totala a constructiei calculata ca suma a maselor de nivel (iC,,n

1 +¥o!"

Page 3: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

Y I - factorul de importanta-expunere al constructieiA - factor de corectie care tine seama de contributia modului propriufundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia, ale carui valori sunt:

Y =0,85 daca TI <Te si cladirea are mai mult de doua niveluri siA =1,00 in celelalte situatii

*** elemente generale de calcul, incarcari, eforturi, deformatii:• pentru determinarea starii de eforturi si deformatii a structurii, precum si apresiunilor pe terenul de fundare si a tasarilor, s-au utilizat modele spatiale pentrucalcul automat;• datele de calcul s-au stabilit conform solutiilor constructive si precizarilor clientului,cu respectarea prevederilor din normele in vigoare;*** incarcari• pentru dimensionarea si verificarea starii limita ultime si starii limita a exploatariinormale s-au avut in vedere urmatoarele grupari de incarcari:*** Gruparea fundamentala• incarcari de calcul pentru verificarea starii ultime de rezistenta si stabilitate, relatiilede calcul sunt:

1,352:Tj+ 1,5Qk,1+ 2),5ljlo,lQk,i,unde:Gk,j - efectul pe structura al actiunii permanente j, luata cu.valoarea sa caracteristica;Qk,l - efectul pe structura al actiunii variabile, ce are ponderea predominanta intreactiunile variabile, luata cu valoarea sa caracteristica;Qk,i - efectul pe structura al actiunii variabile i, luata cu valoarea sa caracteristica;ljlO,l - factor de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile (i=2+m)luate cu valorile lor caracteristice; ,.*** gruparea actiunilor pentru calculul eforturilor din actiunea seismica " '~'~()\L L. I A Iv r b I!

• pentru calculul eforturilor din actiunea seismica,incarcarile s-au stabilit!~it:ţ. A o ,. C. P. S .;;,conformitate cu Normativul P100/1-2012(2013) "Cod de proiectare seismic;a,..!.I?ar~~e.~:~wir'""1 1'c;.P d. d' 1 d' ." () lOt ' ,t,n or ()reve en e prOIectare pentru c a IrI , ; % \.. n.; nlC,'~)ri F,';ic'ctd{)i:::'• relatia de calcul folosita: t,- . (!le :'""i'uef,l:'i - .ţ, 2

IGk,j + ylAEk+ Iljl2,iQk,i,unde: \\..•...•.RE GbToi<.l1 A.Le,poS. 'i

AEk - valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalhlÎ1j.meâf.~t4~:~T ~recurenta, IMR adoptat de cod (IMR=100ani in P100-2006) \ :C'f;> .\ •. il) <J~Pljl2,i - coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii ~{lbf1"', -it OVavand valorile recomandate in tabelul 4.1 din "Cod de proiectare. Bazele proiecstructurilor in constructii"YI - coeficient de importanta a constructiei/ structurii avand valorile din tabelul 4.2in functie de clasa de importanta, Anexa 1 din "Cod de proiectare. Bazele proiectariistructurilor in constructii" .• lucrarile de construire propuse prin proiect vor fi realizate si vor respectaunnatoarele conditii:-asigurarea un nivel superior de utilizare;-mentinerea ca spatiu de birouri;-mentinerea coloanelor de instalatii electrice, sanitare, gaze si ventilatii;-mentinerea iluminatului natural direct si ventilarea naturala

ocupate;-respectarea unitatii compozitionale arhitectonice a fatadei;

3

Page 4: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

-nu vor fi afectate elementele structurii de rezistenta, stabilitatea in intreg saupartial a unor elemente ale constructiei existente;-vor fi respectate de asemenea prevederile legislatiei in vigoare in special cele ale

Legii nr.10/1995, cu privire la calitatea in constructii si ale OGR nr.20/1994(republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1 ,nr.453/ 04.07.2007), privindmasuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente (cu completarile simodificarile ulterioare);***proiectarea si realizarea unor reamenajari si reparatii ale unei constructii parter+mansarda,

cu pastrarea regimului final de inaltime P+M, se va executa cu asigurarea protectiei antiseismiceîn conditii de rezistenta, stabilitate si deformabilitate controlate si de respectare a normelor deurbanism, este reglementata în mod expres de urmatoarele documente tehnice si juridiceoficiale:• P100-3/2008 & P100-l/2013-Cod de proiectare seismica;• NP112-04-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;• CR 0-2005-Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii Actiuni inconstructii; Clasificarea si gruparea actiunilor;• NE 012-2010-Normative pentru executarea lucrarilor din beton si beton armatsi beton precomprimat;• STAS 10107/0-90 -Alcatuirea si calculul elementelor de beton armat;• C-169-88: Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizareafundatiilor constructiilor civile si industriale;• C-29-85: Normativ privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prinprocedee mecanice (caietele I...VI);• P-10-86: Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe laconstructii;• STAS 1243-88: Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamânturilor;• STAS 3950-81: Geotehnica.Terminologie,simboluri si unitati de masura; .,\I:,C( A i\ r .{)• STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet; /. ~~l.. ro 1; J';-.• STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul; /:J', A,L •....P:S.. l'v• STAS 3300/2-85: Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in câiuf~or!a\lal:l'{in'~r11or (~

'.J I on ..t1'lJ"t,,-, F. i . ..fund arii directe' % , .• ,. ...lu, '~.~ctallţi~:::

• STAS 19!3h.3-83 :Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor cir.. REG~'~r;:';SU~'~.~.P.s.;:-:compactare. Incercarea Proctor; \, -t 1\ n;)T\ r q..

• C 239-92: îndrumator tehnic provizoriu pentru calculul terenului de fuh~afe, Nr. 282 ~t-,,0'

al presiunii pamantului, prelucrari de sustinere si al stabilitatii tasarl1Q '-1 /3 IT., ~o\.."V

versantilor la actiuni seismice: Ghid pentru executia compactarii in plan înc .' . \.si orizontal;• NEOOl-96:Cod de proiectare si executie constructii fundate pe pamânturi cuumflari si contractii mari;• C196-86:Instructiuni tehnice pentru folosirea pamânturilor stabilizate lalucrarile de fundatii• P7-92:Normativ privind executarea si exploatarea constructiilor fundate pepamânturi sensibile la umezire; ~. DIN!J*** La lucrarile de cofraje, esafodaje, se vor avea in vedere urmatoarele st 4r'te sinormative de referinta: J...,~ \>-""\~. "• STAS 9824/0-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiil O '!f ...:':-;"Î 1'2) \ )

Prescriptii generale; ((~; ~ ;;: '\::ttJ~ ) ,'.:;::

,

\ ;: ",.•.'!;-' "/ "',ţ;,• '",,- ~/ <". '':II

4 . \~ - , ':---', .;~~,," .~ E= •••. ",>v

....:::,--.....r ~

Page 5: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

• STAS 9824/1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile,industriale si agrozootehnice;• C 11 -83 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea în constructii apanourilor din placaj pentru cofraje (Re. 4/1975);• C 83-75 îndrumator privind executarea trasarii de detaliu în constructii• NE 012-2010 Normative pentru executarea lucrarilor din beton si beton armatsi beton precomprimat;• Catalog de schele, boburi si elemente metalice de inventar pentru realizareaesafodajelor si sustinerea cofrajelor-proiect IPCnr.7069/l/1972);*** La lucrarile de betonare se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative dereferinta:• NE 012-2010 Normative pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

si beton precomprimat;• STAS 438/1,2,3,4-98: Produse de otel pentru armarea betonului;• ST 009-96: Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentruarmaturi;• SR 1500/96: Cimenturi compozite ;• SR 1500-96: Cimenturi compozite uzuale de tip II, III, IV, V ;• SR 388/95: Ciment Portland;• SREN 3011-96: Metode de incercare a cimenturilor.Metode de prelevare sipregatirea probelor de ciment;• STAS 10107/0-90: Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton,beton armat si beton precomprimat;• STAS 8625-90: Aditiv plastifiant mixt pentru betoane;• STAS 5511-89: Incercari pe betoane. Determinarea aderentei beton armatura;• STAS 1275-88: Detenmnarea rezistente lor mecanice la betoane;• C149-87: Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pet;B'}J;\AN r D~,elemente de beton si.beton armat~ . ." . . . i ~~-'. S. S'l'.p• C 56-85: Normativ pentru venfIcarea calItatiI sueceptia lucranlor de /}~ A ',I.e.: 'i.., -'1 <:;.

tr ti" ,7'" j. S'W':1,\<l \'.:'!Il.edor ,Acons uc 1; '.:.: '. "', . '.,',. 't"1ţ; ~,- " ';'nc'o-r\ F ,.1.~Cal. .' ,• C 26-85: Incercari ne distructive ale betonului; ~ ,..orb ~e '~.:ru-:~,d el

• C 16-~~:Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de \,- REGiSTRU l\,l.c.p,S .. ~ ItconstructiI; '\.. Ar r,) T \ T .Q:o !

• STAS 790-84: Apa pentru betoane si mortare; ~-fl" NI. 262 ~,R;en;~~~ 6652/1-82: Incercari nedistructive ale betonului. Oasifieare si indicatil:.":~~ O"

• C 54-81: Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor;• STAS 1799-81: Constructii de beton armat si beton precomprimat; Tipul sifrecventa incarcarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor;• STAS 8573-78: Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment;• STAS 1667-76 : Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare;• STAS 35189-76: Incercari pe betoane,Verificarea impermeabilitatii la apa;• C 56-85:Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor deconstructii.• C 150-84: Normativ privind calitatea imbinarilor sudate;

5

Page 6: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

6

• C 16-84:Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor deconstructii;• C 28-83:Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton;• STAS 1125/1-81;1125/2-81:Electrozi pentru sudarea metalelor;• STAS 500/1,2,3-80:Oteluri de uz general pentru constructii;• Legea nr.50/1991- privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuripentru realizarea locuintelor;• Legea 10/1995- privind calitatea în constructii;• H.G.R. nr. 261/1994- Regulamentul privind urmarirea comportarii în exploatare,interventiile în timp si postutilizarea constructiilor;• Legea nr. 137/1995- privind asigurarea protectiei mediului;• G.G.R. nr. 34/1995- privind masurile pentru colectarea, reciclarea si reintroducereaîn circuitul productiva deseurilor refolosibile de orice fel;• Legea nr. 90/1996- privind protectia muncii;• C 300 -1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executariilucrarilor de constructii;• Indicativ NE 006 - 97 - Normativ privind postutilizarea constructiilor. Interventii lacompartimentarile spatiilor interioare.• Organizarea de santier, gararea sau parcarea si scurgerea apelor pluviale se vorprevedea si realiza in incinta proprietatii, cu respectarea HCGMB 66/ 06.04. 2006privitor la locurile de parcare; se va respecta deasemenea HCGMB nr.347/25.11.2008privind amenajarea si intretinerea spatiului verde cu suprafata de cel putin 30% dinsuprafata totala a parcelei afectata proiectului, iar restul va avea asigurata drenareaexcesului de umiditate;*** descrierea generala a cladirii parter+mansarda existenta in amplasamentul propus:** date generale:*la solicitarea beneficiarului, s-a solicitat realizarea lucrarilor de relevare a imobiluluimai sus amintit;*scopul realizarii prezentului releveu de arhitectura, este de a fi folosit in co.pţtri'Ua'klaS'" ,realizarea unor investitii de renovare/amenajare; ,<;-c.\. . p 5 s?'1>\,

*caract~risticile constructiei: ,~' P,.. ,..C\"l~;ln~rnor~~\- functiunea: BIROURI; , :-:(1',l\o(',~at.\3~.'f~,~.h"ctanţ'\;; \- di~ensiu~ m~xime cladire: 8,01x 11,89m; :? tcn'\tn~~tr~,17\f\!C~;~:i -))1- regIm de maltime: PARTER+MANSARDA; ~ .. (~::.,.,'\j l\.l.c.P.s ..•. \- Hmax• cornisa (streasina) : +3,78m(CTN=-0,26m);, ;:n.(31,,'~;£:;1 ,'\T ~IJ

t .' , • t.i:- Hmax• coama: +7,00m(CTN=-0,26m);;".&-/ ¥",:r., ','2321 <),.'- Suprafata Construita = 84,05m2; '''Ci~,. l 'f.',. <oo•...~- Suprafata Desfasurata =116,15m2; , ,_',

- Suprafata Utila =79,45m2;

*constructia relevanta se incadreaza la CATEGORIA "C (normala)" DE IMPORTANTA;*constructia pentru care se propune realizarea unor reamenajari si reparatii nu este monumentde arhitectura si nu prezinta particularitati arhitectonice. Prin interventia pe care beneficiarulpreconizeaza a o realiza nu este afectat specificul arhitectonic al zonei.**elemente de trasare: ' p O Iit*constructia propusa se afla in interiorul proprietatii beneficiarului, nefiin ~a pe IV liniciuna din laturi de alta constructie sau de vreo limita a terenului; *cota:t , ~t,te ~\\14 , .•.

~

~ ~~t\T"'41 O...... "

1, ~ o:: ~ ~1;."':J'<J;)),:,if/\ ~~. / 4:::ţ ,,---~~<~~~~'~~:f:':.~'\ '

Page 7: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

+0,26 m fata de cota terenului sistematizat. Inaltime a libera a nivelului este de + 3,00mla parter, respectiv de +2,40m la mansarda;**descriereafunctionala:*cladirea prezinta 4 usi de acces din exterior, situate pe fatada principala si cea lateraladreapta pentru parter si posterior pentru mansarda. Aceasta are urmatoareaconfigurare:- acces 1: hol 4,84 m2; birou Sef Rampa 11,19 m2; birou 17,40 m2;

- acces 2: antreu 3,77 m2; birou Sef Tura 11,00 m2;grup sanitar 6,17m2;

- acces 3: laborator 6,27 m2;

- acces 4 mansarda: antreu 3,70 m2; camera 1: 6,86 m2; camera 2 11,42 m2;pod 1:21,83m2; pod 2: 21,46m2;

*Total suprafata utila: 79,45 m2;

*Total suprafata construita: 84,05 m2;

*Total suprafata desfasurata 116,15 m2;

*constructia este conformata functional astfel incat sa deserveasca necesitatilebeneficiarului, cladire in care isi desfasoara activitatea;*cota :t0,00 a parterului este ridicata de la nivelul terenului la cca.26 cm;*solutii constructive si de finisaj;**sistemul constructiv:*din studiul cladirii, rezulta ca a fost realizata in faze successive, cu grosimi diferite;*atat peretii exteriori cat si nivelul planseului peste parter, au o mica variatie de nivel;*din investigatiile nedistructive realizate, rezulta ca avem de a face cu o structura dinpereti structurali (portanti) de caramida confinata cu samburi de beton armat si planseudin beton armat;**inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:*inchiderile exterioare si interioare sunt realizate din pereti portanti din caramidaceramica plina confinata cu nuclee din beton armat;**jinisaje:*la interior, cladirea este tratata in functie de destinatia incaperilor si anume, spatiile debirouri si de depozitare au peretii zugraviti simplu cu vopsea lavabila (pereti si tavane),pardoselile fiind din parchet sau gresie;*in cazul Laboratorului, peretii sunt placati circa 2/3 cu faianta, de asemenea pardosealafiind de gresie;*tamplaria exterioara si interioara este din P.V.c. cu sticla float 4+8+4,sau panouriopace.*accesul la mansarda se face dinspre fatada posterioara prin intermediul unei scarimetalice exterioara;**jinisajele exterioare:*la exterior cladirea este finisata simplu cu o tencuiala driscuita, zugravita in culori pebaza de apa;**acoperisul si invelitoarea:*acoperisul este de tip sarpanta din lemn pe scaune din lemn de rasinoase geluit;*acoperisul in varianta initiala a cladirii a fost tip terasa, dar probabil in anii anteriori,datoria unor infiltratii, in urma realizarii unor renovari au fost create niste pante deaproximativ 66%(in doua ape) si se afla in stare satisfacatoare.

7

Page 8: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

**indeplinirea cerintelor de calitate:Cerinta "A" REZISTENTA si STABILITATE:*la data expertizarii cladirea nu prezinta neconformitati (fisuri, crapaturi sau tasari)vizibile, avand in vedere ca renovarea fatadelor este relativ recenta;*planseul, la o examinare vizuala nu prezinta deteriorari sau deformari relevante.*in cazul interventiei asupra cladirii, se recomanda realizarea unei documentatii tehnicede rezistenta, pe baza concluziilor prezentei expertize. De asemenea se va avea invedere faptul ca la data investigatiilor nu s-au obtinut date privind realizareafundatiilor cladirii, dar lipsa crapaturilor si a tasarilor indica o dimensionarecorespunzatoare;****incadrarea in clasa de risc seismic ale constructiei cu nr.inv. 110626, sediu BirouriRAMPA,Pecica,judetulArad, propusa pentru reamenajare si reparatii:***concluzii privind aplicarea metodei El, asupra constructiei parter +mansarda cu nr.inv.110626, sediu Birouri RAMPA,Pecica,judetul Arad:• pe baza celor aratate mai sus, se poate aprecia ca fata de nivelul incarcarilorseismice de proiectare constructia cu structura descrisa se va comporta corespunzator insensul ca nu se vor produce avarii majore si nici pierderi de vieti omenesti;• luarea unei decizii privind o eventuala interventie prin consolidare pe baza deproiect a elementelor structurale nu este necesara pentru faza de interventie propusa siva fi corelata cu rezultatul celorlalte metode de investigare utilizate.***rezultatul aplicarii metodei de calcul simplificat £la, asupra constructiei parter cu nr.inv.

110626, sediu Birouri RAMPA,Pecica,judetul Arad:in conformitate cu prevederile normativului PIOO-lj2013,tab.12.1.,valoarea minima. 'admisa pentru gradul de asigurare la actiuni seismice R, pentru clasa de imP9rţ~Dta'JHiA 1\r ~:'"

065 ,.~ v",este , ; . . ... ,',,4;0 AI. C.P J'?\• s-a executat un calcul de tip E2a pentru structura conSIderata, m sItuatia' ~ţ:1uaJ.(ib()Ua1"";;", 1'e;:::\(conform releveului de rezistenta) a rezultat urmatorul coeficient de asigut.:a.-re($~i~wi~~::,;,:,eI1Jor S \co~p .parter. existent (.R!ong,=O,82;Rtra~sv.=?,72);.se observa ~a ~esi din pum-t d~ v,(ţ,d~~¥i1;hl;~;-ctai1ţi;; !SeISmICcladIrea cu nr.mv.110626, sedIUBIrOUrIRAMPA,PecIca,judetul Arad,; lU:.GLTP ti A,l.c.p -i!• beneficiaza de o asigurare seismica corespunzatoare, avand in vedere dllucraril€ lE.),', T ,S. ",'

propuse nu vor necesita lucrari de interventie de consolidare a cladirii e{i~ţ~nt~1T.in~.:)2:-:::pf.l::o

afara unor amenajari specifice care sa asigure si conditiile de rezistenta, Sigurân:t~tk~lO' :0stabilitate pentru propunerea beneficiarului; "lucrarile de interventie asupra constructiei propuse cu nr.inv. 110626, sediu BirouriRAMPA,Pecica,judetul Arad,se vor realiza pe baza unui proiect de rezistenta avizatconform reglementarilor in vigoare dupa eliberarea Autorizatiei de Construire;• lucrarile de interventie propuse pentru cladirea parter cu nr.inv. inv.110626, sediuBirouri RAMPA,Pecica,judetul Arad:, se vor face cu luarea tuturor masurilor deprotejare a constructiilor din vecinatatea cladirii propuse;***incadrarea in clasa de risc seismic ale constructiei cu nr.inv. 110626, sediu BirouriRAMPA,Pecica,judetul Arad, propusa pentru reamenajare si reparatii:* Stabilirea factorului de incredere si a valorilor de calcul a rezistentelor:*** In conformitate cu prevederile SR 11100/1-1993 Zonarea seismica a teritoriului

Romaniei, amplasamentul se gaseste in zona de intensitate seismica II 7111 (caracterizata

de scara de intensitate MSKcu perioada medie de revenire de 50 ani).*** In conformitate cu prevederile paragrajului 4.3 si a tabelului 4.1 din Normal' \Jj'NJo-'5 yNli2008 si a intregii activitati de culegere de informatii privitoare la cladirea anali " sttib11~~e...." .•.gradul de cunoastere: . O i'?-~''\T' ".• KLl-cunoastere limitata si in consecinta gradul de incredere CF=l,3 ,ţl1'J ~o ....~' X;'J \

I!O \~;;: ~~ 1" •. ' ~ (J

8 ~" ' ,~~. ~J""fJ':i~~ ~ ''''' .••.<v.:t:"''''' iNG",""

~x~

Page 9: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

9

***Conditiile seismice de amplasament si alegerea nivelelor de performanta:In functie de Codul de proiectare seismica pentru cladiri P 100 I 1- 2013 incadrarea esteurmatoarea:* având în vedere ca este o cladirea cu functiune a de birouri, constructia este incadratain clasa a 3- a de importanta si expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tipcurent, care nu apartin celorlalte categorii, la care factorul de importanta este fI = 1,00(conf. tab. 4.2);* acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat)

este agIMR=100ani=O,24gpentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 100 ani;*perioadele de control (colt) ale spectrului de raspuns, specifice amplasamentului sunt

: TB = 0,16 s; Tc = 1,60 s; TD = 2,00 s;*factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre

structura este p = pa = 2,50pentru TB < T < Te .***Inconformitate cu prevederile cap.A2 din anexa A a Normativului P100-3j 2008, nivelul debaza al hazardului seismic pentru evaluarea constructiei analizate se va folosi intervalul derecurenta de 40 ani rezultand :*valoarea de conversie a ag IMR=40ani=O,65ag,conform tabel A2, avandu-se in vedereindeplinirea nivelui de performanta obligatorii:• limitarea degradarilor;• siguranta vietii;***Alegereametodologiei de evaluare:**avan~ in vedere ~reved~rile din Anexa D, tabel 6.1.-metodologia de eval~ar~}&11Ds1taTvI;este va fImetodologIa de nIvel 1; .~~~ sI'

** urmare a aplicarii acestei metodologii notarea se va face prin apreciere cu urmat@'u.l pu~chff; P:S.. 1't;-. . 1 . d 1" *** 10 ( , ') <> II s()('1at 13 h'T1r:enlor (\• cntenu este m ep mIt puncte puncta] maXIm; .,', .. ,.f,. ':"",r' .'::"'~' o. .; ~. d 1'" ***8 10 ..J \.cn ." lh.v . J r- .,1,Cra,lţ • .-• nem ep mIre rmnora - puncte; '< '0'0 . , .' ?J

- oe .'.",r~_L>'1:1 -1'

• neindeplinire moderata ***4- 8 puncte; REGEr', IJ A.I.C.P.S. :1

• neindeplinire majora ***0- 4 puncte; ,",~ Ari:; T '. T

**gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica Rl - in conformitate Cîl:>;p.revldeile32capitolului O 3.3.2., rezultand urmatorul punctaj:<:1' ii{

*calitatea sistemului structural ***eficientaconlucrarii spatiale a elementelor strucare depinde de natura si calitatea legaturilor intre peretii de pe directiile ortogonale alegaturilor intre pereti si plansee;existenta ariilor de zidarie suficiente si aproxima vegale pe cele doua directii : ***9;*calitatea zidariei ***calitateaelementelor, omogenitatea tasarii, regularitatea rosturilor,gradul de umplere cu mortar, existenta unor zone slabite de slituri si I sau nise, etc. :***9;*tipul planseelor ***rigiditatea planseelor in plan orizontal si eficienta legaturilor cuperetii(capacitatea de a asigura compatibilitatea deformatiilor peretilor structurali si dea impiedica rasturnarea peretilor pentru forte seismice perpendiculare pe plan ***8;*configuratia in plan *** compactitatea si simetria geometrica si structurala inplan, exprimate prin raportul intre lungimile laturilor si prin dimensiunile retragerilor inplan,existenta sau absenta bowindow-urilor :***7;*con~iguratia i~ elevatie ***.uniformitatea .geometr.ica si struc.tural. . tele.Qâti~Uexpnmate pnn absental eXIstenta retragenlor eta]elor succesIve~~nta u~orproeminente la ultimul nivel,discontinuitati create de sporirea ariei g ~ o~~rclila parter Ila un nivel intermediar ***:7; Q) o~...~r 1 '!l.

O ioc: ~ ~')f9, ••• i;) (.)~) ~~~' ~~'~r:;~:C;:I'\\<O

Page 10: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

*distante intre pereti ***distantele intre peretii structurali, pe fiecare dintre directiileprincipale ale cladirii ***:8;*elemente care dau impingeri laterale *** existenta arcelor, boltilor, cupolelor ,sarpantelor, cu / fara elemente care preiau /limiteaza efectele impingerilor: ***8;*tipul terenului de fundare si al fundatiilor *** natura terenului de fundare(normal/ dificil), capacitatea fundatiilor de a prelua si transmite la teren incarcarileverticale, eforturile provenite din tasari diferentiate si din actiunea cutremurului ***: 9;*interactiuni posibile cu cladirile adiacente ***criterii de apreciere: existenta / absentariscului de ciocnire cu cladirile alaturate (cladire izolata, cladire cu vecinatati pe 1,2,3laturi), inaltimile cladirilor vecine, existenta riscului de cadere a unor componente alecladirii vecine ****: 9;*elemente ne structurale *** existenta unor elemente de zidarie majore (calcane,frontoane, timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezintarisc de prabusire ***8i• rezultatul analizei calitative detaliate in raport cu criteriile de conformarestructurala, de alcatuire a elementelor si respectare a regulilor constructive, secuantifica prin gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica,respectivindicatorul R1.

Total R1 =:E P i= 82 puncte***in functie de punctajul atribuit fiecarei categorii de conditii de alcatuire s-a facut

incadrarea in clasa de risc seismic, conform tabelului urmator :

Tabelul 1. Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismicClasa de risc seismic

1 I II I III I NValori R1

< 30 I 30 - 60 I 61- 90 I 91-100. /.,iCCTA"t

Pentru o valoare a indicatorului R1= 80 puncte valoare cuprinsa in~e' 61~'9'(jpuncte Jj (;

cladirea poate fi incadrata in clasa a III-a de risc seismic. /~~<:<;.. A. i.C.P.S. 0...~

***gradul de afectare structurala Rz-in conformitate cu prevederile Tab:~:'~~':~!,~~ez.lillfMierilor "\urmatoarele: ~ -< "I/",on F-. ,;",,(. . ~,, - " " \,. ,::U)" ,'-*descrierea degradarilor:: l, REG (le .':"ru,::fu:'j , \. ::

\' >l'T" .~• fisuri inclina te nesemnificative in peretii exteriori; ~""ţ. ;,.;~.~~.~.c.P.s.• fisuri verticale nesemnificative ale peretilor interiori; \ ~ ~~1' • !',\1 ~_

• ("'o ' •• <: Cy• crapaturi minore in elementele sarpantei din lemn; \<~:...rli, '1""."",,:,--• nu s-au constatat deplanari ale peretilor din caramida ceramica; " .• tasari locale minore ale trotuarelor;• fisuri minore acoperite local dupa fiecare cutremur;*elemente verticale: avarii nesemnificative pe 1/3+2/3 din suprafata afectata Ay=70;*elemente orizontale :avarii moderate pe 1/3+2/3 din suprafata afectata Ah=20;*Rz =Av+Ah=90puncte;***in functie de amploarea si distributia nivelului de avarie re pe intreaga constructie,punctajul detaliat pentru diferitele categorii de avarii, clasa de risc seismic '~conform tabelului urmator: le~.·iJ

l~(l;~~:;)~~j10 \.V \ ",~' '" «t ~

\ '-.'/ "'),.,~

~

' '-...._--~ \, ~'<;1N 0~,,\

EXf'~

Page 11: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

Tabelul 2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismicClasa de risc seismic

1 T II I III I IVValori R2

<40 I 40 -70 I 71- 90 I 91-100Pentru o valoare a indicatorului R2= 90 puncte cuprinsa intre 71-90 puncte , cladireapoate fi incadrata in clasa III-a de risc seismic.**gradul de afectare structurala R3-in conformitate cu prevederile cap.D.3.4.1.5. au rezultaturmatoarele:***determinarea s-a facut conform metodologiei de verificare a capacitatii de rezistentapentru cladiri cu plansee fara rigiditate semnificativa in plan orizontal prezentata inanexa D, pct.D.3.4.1.5.din Normativul P100-3/2008:** avand in vedere faptul ca rezistenta laterala este asigurata de pereti din zidarieneconfinati pentru o constructie realizata anterior aparitiei reglementarilor tehnice deproiectare seismica, se adopta metodologia de nivel 1;** verificarile se fac numai la starea limita ultima, considerand structura incarcata cu oforta static echivalenta;** conform tabelului 6.1 din cod P100 - 1 / 2013, factorul de comportare q =1,5 pentruzidarie simpla nearmata.****pentru cladirea parter+mansarda din zidarie confinata s-au verificat peretii structurali inurmatoarele ipoteze:• peretii structurali din zidarie armata se considera ca elemente in consola (montanti);• sunt luati in calcul numai peretii verticali care au o comportare semiductila;• se neglijeaza aportul elementelor de cuplare (parapeti ,buiandrugi din lemn), la carese constata o stare de fisurare nesemnificativ a; /'" r t' RO, i~ C "

• se neglijeaza conlucrarea cu peretii structurali adiacenti, avand in ved~ze~~litatea -1i~/'

umplerii rosturilor cu mortar; " .::?COl} "\'O,r,/,,/!: 1.C' <:iţ<'• dupa caz, s-au luat in considerare si conlucrarea cu peretii interse~tati priril;;i'l(',:~~{qI<,.~ oS. ~,introducerea unei talpi cu latimea de cel mult 0,50din inaltime a inin¥JL 4'~,(:0(, 1\:';1 ;:;:'/J('/'il i• structura este constituita din montanti de zidarie simpla incastratitlâ2niv~l'iif:';.u'.'("<.':'i,</~'('1;:;'o/" F

.. '. ~j/'h. A';' "'}I:"",!fundatiIlor; \ C(, /'!;... <'-'/'."1.('. 'l..~':• prin calcul s-a constatat ca cedarile montantilor sunt de tip casant, f~ia ~taditit,~l ',1 ~ "'-

lucru cu fisuri; (jr~. . ;"11-.•. a ~ezultat un grad de asigurare R3 de : 82 pe directie longitudinala, respec' ", 'e"dIrectie transversala; (Rlong.=0,82;Rtransv.=O,72);

Tabelul 3. Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismicClasa de risc seismic

1 I II I III I IVValori R3 ( (10)

< 35 I 35 - 65 I 66 - 90 I 91-100

Pentru o valoare a indicatorului R3= 72 puncte cuprinsa intre 66 - 90 puncte, cladireapoate fi incadrata in clasa III-a de risc seismic, care cuprinde constructii! -il \~yefectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structu ~âre ~u •afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile n~ cu .aiftPO't'-fi importante; 1tJ.-;. ~ţ-~ ţ..T ""'J ~

,O O ••••' (..e ".....•. . ,) .•...i y"" O' :;: C;;':<- !l:: -)\'c) C-' . 2:11 11-' .,>~ •... lJJ;:ţ:j'u >0'0 ."../ ~I.t;

~

'- ..-/"" A..---- 0 '")"... '~ \-l.",., ~

E )!.Y '"

Page 12: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

12

** incadrarea in clasele de risc seismic in conformitate cu prevederilor si tabel 1 -3 a rezultat:*indicator R1-82pct. - clasa III de risc seismic;*indicator R2 -90pct. - clasa III de risc seismic;*indicator R3 -72% - clasa III de risc seismic;*** In conformitate cu prevederile NP 074/2007:Estimam ca din punct de vedere geotehnic cladirea poate fi incadrata in categoriageotehnica 2 cu risc geotehnic moderat.*** In conformitate cu prevederile HG 766/1997:In conformitate cu HG m.766 din 21.11.1997,prin care s-au aprobat unele regulamenteprivind calitatea in constructii si stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,cladirea cu destinatia de birouri face parte din categoria de importanta C (constructiede importanta normala).***In conformitate cu prevederile P 118-99 Conform II Normativului de siguranta la foc aconstructiilor II indicativ P 118-99,constructia existenta avand destinatia de birouri, areriscul de incendiu IImicll pentru toate incaperile,Conform tabelului 2.1.9din P118-99cladirea are gradul II de rezistenta la foc.- Evaluarea calitativaAsa cum s-a mentionat anterior in art 8, pct. 2 din Ordonanta de urgenta, pentruurgentarea implementarii programului multianual privind cresterea performanteienergetice a cladirii de tip locuinta, se precizeaza ca analiza structurii de rezistenta aimobilului se va face numai prin metoda calitativa.- Comportarea cladirii la seismele suportate:Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradeaza rigiditCl;ţeaconstructiei si consuma din resursele acesteia. Intrucat nu au fost gasite planurile"WijaleE C 1"<1.

~r~lo Jy/,"

ale cladirii, nu se poate face o comparatie cu releveul intocmit si mentiona 7v,~{;lmale~eI 6 ,

modificari majore suferite in timp de structura. i '.iYC ~sor:/a:;' .C. p. s <-V'. \

Conform studiilor si cercetarilor actuale pe tipuri de cladiri cu construe:tii gi1n1ip.-r:eJh"'/h' -;,,I ""''T'' <'t'ril c:amplasate prin apropiere, se poate afirma cu certitudine ca aceste cutrem1flrfail'l.,..,cofid"4:tfţ;,(;j." ar ()

la reducerea rigiditatii constructiei. Nu exista informatii privind comportal,rej!cfa<tt1Hi?~liCt!1;"l'C'titj]ţj 2/.1 ' \ Ar. -1/ ;;.,cutremure e mentionate. .p ': I::~)'r ' 'C.p •.../

I .. ,f,' de ld' . . ,C) "'T ,11' .S /f- nterventll suJente ca Ire In tImp: '\ \-:., . ':l& ..• jJ

Din discutia purtata cu proprietarul a reiesit ca, nu au existat avarii provoc'â~. ~ \,,0'"explozii, incendii, gelivitate sau alte accidente tehnice. '. 4'0Expertul nu a constatat in imobilul propus modificari in compartimentare, prinextindere in plan ale cladirii sau suprainalta re, fata de situatia initiala.- Incadrarea constructiei in clase de risc seismic:Valorile celor trei indicatori, masuri ale performantei seismice asteptate a constructiei,trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare aconstructiei într-o anumita clasa de risc seismic.Decizia privind încadrarea cladirii într-o anumita clasa de risc trebuie sa fie rezultatulunei analize complexe a ansamblului conditiilor de diferite naturi. Investigatiileefectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural sideficientele semnificative ale elementelor nestructurale. Odata identificate, acestedeficiente trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potentiale asuprastabilitatii structurii în cazul atacului unui cutremur puternic si al riscului de pievietii oamenilor si de vatamare a acestora, sau a pagubelor materiale. ~ ~. {)iN !J *~

~ \A .I...~ '\'1-~ Ţ ."~.~~ "'J .

O .••.,' ,,(O tJ,. _ ~.,'\ţ(l 1\1:t ~ .:S-~ " : :).u '-..,- ';>/ ~<J.;...• ~./ "..•...~---- (, ""

,.. \'~",,'?-, E)l'?

Page 13: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zonaseismica in care este amplasata constructia, precum si alte criterii privind alcatuireaconstructiei, comportarea in exploatare si la actiuni seismice, cum sunt:* regimul de inaltime initial: P+M;* vechimea constructiei existente;* sistemul structural - pereti structurali confinati cu centuri, grinzi si stalpisori din

beton armat, cu plansee din beton armat;* conformarea structurala - gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire - R 1;* gradul de afectare structurala - R2;* gradul de asigurare structurala seismica - R3;* starea elementelor nestructurale .

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unorcutremure, caracteristice amplasamentului, asupra constructiei existente analizate inacest caz, expertul incadreaza cladirea parter+mansarda cu nr.inv. 110626 , birouriRAMPA, localitatea Pedca,judetul Arad, in clasa Rs III de risc seismic, corespunzandconstructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradaristructurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la caredegradarile nestructurale pot fi importante;

3.- Sinteza evaluarii si formularea concluziilor :

Expertul precizeaza inca o data ca expertiza a avut ca scop analizarea structurii derezistenta a cladirii parter+mansarda cu nr.inv. 110626, birouri RAMPA, t9.calitateaPedca,judetul Arad,din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiaI.e,.'~u.:!Jij'&~;i;SA;:rtenta mecanica si stabilitate II prin metoda calitativa, in vederea realizariiJirmat4Ja,relor .()~

• '~ A ",f.,'O .J>lucrarI: rj'> '80r:!i:l(ia ;./ . S. ~-inlocuire invelitoare; :::;.....o!J~trIlC~n,.; I ')'{1t?eri/or ~

l :/ J r-,. n-anveloparea termica la pereti si tavan; !" R. ,.0'(> \:':.",:,' :~fCfai7ţf =-igienizare birouri (reparatii pereti,glet si zugraveli lavabile la pereHo;/mgritărp;<}.r9Pef Fi 'si tavane false casetat)inlocuire gresie si faianta la grupurile sanitare;,::-p A"TE,;r \ /l.?,S. .(-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie din profile PVC si usi Mbfl.:a.iJt&ri:O~ .o~-inlocuire corpuri de iluminat se vor inlocui cu lampi cu LED; 1l1{jr 1I.fl' i)\":i"

-inlocuire instalatie sanitara si inlocuire obiecte sanitare;-recompartimentare grup sanitar;In urma analizei facute expertul considera ca structura expertizata prezinta un ad

corespunzator de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii", fiind capabila sapreia actiunile seismice, cu o marja sufidenta de siguranta fata de nivelul dedeformare, la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietileoamenilor sa fie protejate.De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare, cu un

grad corespunzator de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor" pentru a ficapabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz, insituatia realizarii lucrarilor propuse.Fiind o cladire incadrata in clasa a III-a de risc seismic, aceasta cores

constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta gil'jlR'<lJil t.Jstructurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, 4.~ă c"'J~~_degradarile nestructurale pot fi importante; 1f2~ ,\f'-\~\A 'J

~ ~~T ~".> \'O o:;' '60 u\

1m ce. "'. '\:J~.'l':-I, ~. 4J~'

\.,.A " .•••13 '- '. ? ..~""

"'-...." .../ .... '"--- ,,"-\'-\1(;.~

Ey.,?

Page 14: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

14

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistentaexistenta a imobilului parter+mansarda cu nr.inv. 110626 , birouri RAMPA,localitatea Pecica,judetul Arad,poate sa suporte amenajarea si reparatiile propuse;

4.- Recomandari ale expertului tehnic:

*** Odata cu obtinerea Autorizatiei de Construire pentru constructia, cladiriiparter+mansarda cu nr.inv. 110626 , birouri RAMPA, localitatea Pecica,judetul Arad sirealizarea lucrarilor propuse:• beneficiarul are obligatia legala de urmarire a comportarii in exploatarea cladiriisi a urmaririi in timp a starii tehnice a constructiei, in vederea mentinerii aptitudiniila exploatare pe toata durata de existenta a acesteia , in conformitate cu"Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp sipostutilizare a constructiilor", aprobat cu HGR nr.766j 21.11.1997 precum si cuNormativul P130j 99" - Norme metodologice privind comportarea constructiilor,inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora ";• urmarirea comportarii in exploatare a cladirii se face in vederea depistarii dintimp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare .• urmarirea comportarii in exploatare a cladirii se face prin urmarirea curenta, careare un caracter permanent , durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva acladirii.• urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unormijloace simple de masurare',/"-:C:r"A"N"'."_• rezultatul supravegherii curente a starii tehnice (urmarirea curenta) se in~cri;tf*ri' r IJI:;'''',jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei. /'~~~ A.l.e. P.S. J'~\,• beneficiarul are obligatia verificarii comportarii, o data pe semestru pteţU1hss'i!a(ia hginerilor ~\dupa ~rice even~ment.deosebit (cutremur, ~~j~lie,to~~ada, inundatie, ploi 3 ccmtr~Ict?ri P"'iectal1ţi '?)"torenhale, caden masIve de zapada, explozl1,mcendl1 etc.). ,oe \~ruchl;,i ei• urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrari, analizandu,-~P~GIS1:~:J,.:l\.I.C,P.s.,Jsituatia terenului de fundare (tasare ,umplere, umezire avansata, aluneca~);~p ~jl~::'~~~T o.Q;-;! .-fundatii (fisurare, deplasare, rotire); '<("<0'1 <:>,s. .-structura de rezistenta (fisurare, coroziune, deformare, defecte la imbm~~';""Ă ~o\..distrugeri de elemente);-peretii exteriori,interiori si finisaje (fisurare, coroziune, exfoliere, condens);-disconfort (hidrotermic, acustic, vibratoriu);-instalatii (electrice, sanitare, incalzire, gaze);• obligatiile beneficiarului,asa cum rezulta din anexa 4 din HGR nr.766j21. 11.1997,constau in efectuarea unor lucrari de intretinere periodica , a unor remedieri saureparatii ale partilor vizibile ale elementelor de constructie (finisaje, straturi deuzura, invelitori de protectie).Pentru eliminarea oricaror accidente de munca in timpul lucrarilor propuse, se vor luatoate masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor "Regulamentului privindprotectia si igiena muncii in constructii" aprobat cu Ordinul nr.9jNj15.03.1993 deMinisterul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului: . 0\ N- volumul A-Norme generale comune lucrarilor de constructii, montaj si inst 'g. IJ- volumul B- Lucrari de terasamente si consolidari de teren; .~. A- volumul C - Lucrari de constructii; i:! ~.~~l'

O ~~(""0 0;:1 ~'~

~

\" \~ .-: ~:,:

\ """ \ "/!:", "

~. ".... • ~- ~.r' • .:Jr ~~•."'\0.. li 1 :Cr..",-y,:-"'"",- .- .. ;;:.'~.Y../'--~~---:~~~

Page 15: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

e •

*** DOCUMENTAR FOTO * CONPET SA * PECICA * judetul AR ****** cladire BIROURI RAMPA numar inventar 110626 ***

Page 16: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

0.90

~-I

~ ~----.!:~._----J..- [dl_,t'"~ 1.4601

hp=O.74m

~"

~ I- 1-

E laborntor ,~ro I E ~~:i h=3.05moi Ji

"'Su=6.27mp

~~ ;li \~2.60 ~U.I

~ IQ ~92 ;(~~ I

4.86

3.91

1-

grup sanitarh=2.95m

'1"-6.17mp

hp-o.83011.4401

l 1]5 r'1-'-l 1.05

3.07

6 .2

II lI-I hp-=1.97m

51

E t-$E<1:!birou set tur,,?~I:

h-2.97m 2" .5u-ll.OOmp t--~r=M7J

:2

1.71

1.lS

~I

::1'"", 1.13

..._. __ 038

1.06 0.3

II'hp""1.96m",,"~'~,l

hol 01h-2.90m :;1

5u-4.84mp I!I

~ [ţO;OO] I

II

1.18 ~

_ _' -1

092 Id."~~. I

~I~I

D.32

birouC'l h=2.93m-i Su=17.40mp

4.2

l hp-1.95m ~

0.4303411\ 093 11XJ34

~_____ ~~~ 1.20 j~l~.'~.=.

8.01

1.07

@On!l"u!A,lul<'rti."•..

~'~ln~~£t;jC~AOIRE EXISTENTA IN VEOEREA eXP'ERTlZI\RU IN SCOPUL. EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPAR~';'il

2.82. _

1.20

II Se- 84.05 mp III 5e-116.15 mp III 5e-79.45mp I

~ I " I E ~:: 8 i$ -,g-::

3.13

~oi

2.75

"

~ I "1 E~:: :::i?-o-

"'~

birou sef rampah=2.92rn

Su-ll.19mp

~ ~ ~ QiJi2J"

1 Total suprilfata construita

I Total suprafata desfasurata

I Total suprafata utila

Jud. BIHOR. Loc. PECICA I"""fi"'" se CONPET SA I ~.---.,'Ci. Birouri Rampa- Poclca. • - • • . ~

nr.lnv. 110626 IlntocmitIIArh.DimaGrorgianMir.:ea-TNA6724 Ic==J Iii',,,,,, II rVlasur;;ltlllng. Tudor lonut Cntalin - RO-TR-F 00631 c==J <" ( •• ,_J~l,;ţ/I V~rificatIIIJlg. Sandu Corina 1c==J CO:S~L~~~~~~~O~H~.R.LPLAN COTA :tO,OO

IFRELEVEU I PlA ~(11 15"~/50 I P'01'52

Page 17: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

terasaSu=11.73mp

-----l1

I

1

1 II 1I I1 1I I1 I1 1I 11 11 1I 11 1 ""\ \1: erA i\ t1 I '-... /J /:..1 I •./ .•..••' '.

I I/b~ A.f.i t:l ~ ~:::.,."\1 I .""V -. C. 'ft,; ~rI :I::!! f. S1("<1I ia / r.I • 1 I "'i;'"eil)r (\ '1 rJ Ca ..trl1ct0,Î F _ '1'" , -11: (: , ... 'e/.I' -:: : Oe '."t'l..l":! ,l'j ';;\. R r'. -.1(1. .:'T.\'tJA,l.c.p

66% ~~ ~ ~ E\ f.t<r.\ T . ~.I f\~- r ,:t-I 1 C', Sr. 2d2 '1ii'" >, eU~T 130\°'1 11 II 1I 1

: 1 __ ~'_

2.43

3.0

pod 1h""2.20n

5u'"'21.83r, p

1.29

camera 1h-2.15m

Su-6.86mp

calnera 2h-2.15mSu-ll.42mp

.,

E hp-o.R3

5.0':1

_____ 0_,1 :.Q~~.!;"H..Q.:1.S~_

pod 2h-2.20mSu-21.46m

3.69

1IIIII<-1--66%

III1

IIIII1I1I

R,Ol

h~.74m1.31m

1~---''''''-l.4.L 1

045

l

@Ordir>"1

A,hM''t!h"

~~L~~~~j~~AO'RE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPAr::.tTil

Jud. BIHOR, Loc. PECICA IB~ndjciar: 5 C CONPET S ACI. Birouri Rampa- Poeiea, • • • ,

nr.inv. 110626 l'nto.::mitIIArh,DinltlGellrgianMirct'a-TNA6724I c=JIMo;;uriltlllng. Tudor lonul Catalin - RO-TR-FOO6.11 c=JIVerificatI ling. Sandu Corina Ic=J CO~S~L~~~~A~~~:o~H:.R.L

II 5<= 84,05 mp

115<=116,15 mp

II Se••79,45mp

I 1I II 11 11 II I1 1I 1

i t _____'_.31__ .,.

L _

1 Totill suprafata construita

I Total suprafata desfasurata1 Total suprafata utila

Page 18: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

InveJitoare din tigle ceramice dispusa pe sarpantadin lemn cu scaune grele

4.86

S.C. APPRAISALS ANDCOHSUL TINO DIVISIOH S.R.L

Page 19: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

<Ct<CUJ

15<C...J<C

""UJf-<C...J<Co

~u..

._£'

)Ejjn

FATADA FRONTALA~

~FATADA POSTERIOARA

~-

r jGHEABURJ DIN TABLAI GALVANIZATA

I

\\

"

!!

I

!!!

\... ZUGRA VEALA SIMPLA.CULOARE ALB

c::=:Jc::=:JDO

De

($>

:'>••, D,

'Y~).?

\L SOCLU.ZUGRAVEALA ,

SIMPLIJA'CUL()~R~ NEG~< ;J r ,'v 1;~- ••~';;el o '". p~- ~ _ ~.~ 'r

,0 1;.: ;\.:) o SCHEMAPOZITIONARE• ~ \.,J .~ -, .-, S 1/200 @, ;:" ~. .;).;:;-:-» -r. , A> '...~~re. {": ;.~ (\

~

.? .....,. •. _., - ~ o.

.~. ~;: ~ ~?.~.:- Ooenumii roicrt: .:~~~

_ r-.:> ~1 :- .:: ,? -CRELE9i~U CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REI'ARATII

..•. 0'.; ~ ::J•. ~ -'~:"".. . Amplasa cnt: Jud. BIHOR, Loc. PECICA IBeneficiar: S.C.CONPET S.A. It:-j -i ..-,.... ~. ~j. U.'-.. CI. Birouri Rampa- Pecica, _r...... . ":; '--- nr.inv. 110626 r:--:ll I r_I

• - (""...... . ~ Arh. Dima Gcorgian ~lircea - TNA6724 l-.-J•.•.• ,-t- - Dell[eplan: ----------~r_I.v ?: g ",,'" FATADAFRONTALA IMasuratIIJng.Tudorlonl1tCillilJîn-RO-TR-FD063!l-.-J...,..~ ~.. ----------~r-1 S.C. APPRAISALS AND

.'" _---,'(\ SCHEMA POZITIONARE ~ Ilng,S.nduCu'in, Il-.-J CONSULTING "'VISION S.RoL

)1'\\ ~ - I-F""-I~~~I <c_••n ••_,u."o,~"mxo~"~'U __""_'~_~ __ ""' __'"IID,t.PWi"C ]• RELEVEU I A 004 111/50 II 0152 1=.::-2:.r.-:::::..:.::::.:-::;:;:::,:"",,:;.::~::::.:::: •..:.',::;;-,:::~~ SEPT. 2015

lII

I

\\

"

TAMPLARIE DIN LEMNCU STICLA SIMPLA 4mm

INVELITOARE DIN TIGLA CERAMIPESARPANTA DE LEMN

~,,1/+3.28

~

,,1/+7,00

:tO,O\v

Page 20: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

,,1/+3,78,,1/+3,28

,,1/+2,68

'\1/+700

TAMPLARIE DIN LEMNCU STICLA SIMPLA 4mm

IJGHEABURI DIN TABLAGALVANIZATA

//

/

\\\uN

//

/

\\\

//

/

//

/

Il'

:26,,1/+3,27

BALUSTRADA METALICA

:tU,OO

FATADA LATERALA STANGAS,1/50

RELEVEU

Demireplan:

FATADA LATERALA STANGASCHEMA POZITIONARE

Faza:

\.- ZUGRA VEALA SIMPLA-CULOARE ALB

/" .\ ;', G I~E"R~~,.,/ ••. C- 1",0" ,

O'" <'(-'t-- \.? 'fJ jrt\ {:.. 9, ••.~Oo.~'i;;''Y (\~;, (t n ...-;:.0.-- ....

•~'" ...-:\ r1' ~,. 'y.-1' fM .w" J; =A () ,..-./

~. / .•. ,_'F- ~. ~ • L~ t't. (- •..., ~ ...•o •..;• j.'- C -,,:' , W•••• ,.. .•• "'\7' ro- \ ,-" (Jl .•.•... ~

~ ~ ~~\- ":. :t. ~. h; ~~n:~.O&1tmîre proiect: ("1' \J ~ e,.... Il;:" ••REţ..~YEU Cl.AD'MY= EXI¥EtoţSA 'f::l,tr£:DEREA EXPERTIZARIlIN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Ampl'''',''''nl', '1' JUil~.BIHC).~(]"O~, PECICA IBenefici.C S.C.CONPET S.A. II ~,)l( CI. âlrO~.Rampa. PeClC3, ~--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.c.-_ ----

. '!~.\\ nr.lnv. _1_106261IntocmitIIArh.DimaGcOrgianl\Iircca.~~

jMi\surat[ !lng.TudorIonutCalalin-RO-TR.FOO6. ..~1~~ lIng. Sandu Corina I ~ CO:S~L~~~~~~~~~O~N:.R.L

15e. AI'I'R"'~"l.S •••m C('S~lJLllNG DIV'SION S.1l.L .• "SI" ,","''li! """lui ~"""", .•". ~'riU, ••", •• "1 D<lt<lFroiect

~~'~.~.:,~;rr:::;::":~~~::'~,''r":::~1;~:~~~.:,~.:~,"..~~I=I"'":=:~;~;.:::~~;~ 5 EPT. 2015

~ SOCLU-ZUGRAVEALASIMPLA- CULOARE NEGRU

~FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARES,1/200

Page 21: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

r JGHEABURI DIN TABLAI GALVANIZATA

I

TAMPLARIE DIN LEMNCU STICLA SIMPLA 4mm

BALUSTRADA METALlCA

FATADA POSTERIOARAS.1I50

0152Proiect

///

I/W'\

\

NII

;:"

\'\

r",-

III

~_., .~'\~~SOCLU, iU~RAţEAL': j\; ;: ('?:i .ii~¥EALA SIMPLA,SIMPLA","i'Ji.OARl;<NEGRlb' "'- CULQeRtsALB

'O f" t:I.F" 1> "\,) m .'.'" 0\'-'1 Cl q- ~'r' \

~\ ....• :.7 ~. ~ i;'» 'f."'2: :.,:: I~. ~~- .~.:- C;.-, r' :: .:f ::1, ._ () >'

~--1 C t.:: 7.? :~ :.-J... i:.' J',5..:-O !"-1

-l :- J. '~, ~ ffl b fA'.,o A::J.. I'J] ~

~ ~5 s -~ o~ ~ A~

E EXISTE'Jrt'A I ~EREA EXPERTIZARH IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARA!r11" JU<j.1!, 1, R; ,~C. PECICA IBonof'"'' S.C.CONPET S.A. I::-::;~J;:E}1!:9~rIRampa~ Peclca, ~, _

nr.lnv. 110626 Iln,ocmitll-A-,h-,-D-'m-,-C-,o-,g-',-n-'-.Hr-,,-,-.-TN-A-.-n-,-Ic=J!MasuratIIJng. Tudor IonutCatalin. RQ-TR-F 006..'\1 c=J~ ling. Snndu Corina Ic=J CO:S~L~::A~~~~~O~:'R.lI

s.c- ""~'11.AISAlS AND<;<.''''ŞUI.llNC DI"ISIQ"l ŞXI. .. ,."" "<lO<UI"",, ••• oo.-u •••..•• , U""'."".\ 1.\ I Data Proiect52::~~,r~.:;:::::'::;;~~:~':,~;;;;;':'::,::;~:,"::~-":;:;:,:;;::':";;;:,SEPT. 2015

Demireplan:

SCARA METALICA

TAMPLARIE DIN LEMNCU STICLA SIl\1PLA 4mm

INVEUTOARE DIN TIGLA CERAMICAPESARPANTA DE LEMN

-0,26

«t«UJ

'"el

~UJ•...«--'«el;:;«...

w+7,00

~W+3,28

W+2,68

~~'

FATADA POSTERIOARA

:to,O\v

-<()Z

~-<--'6iUJ•...:'iCi-<~...

~FATADA FRONT ALA

SCHEMAPOZITlONARES,1/200

Page 22: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

\,[/+7,00

\,[/+3,78

\,[/+3.28

\,[/+2,68

r JGHEABURI DfN TABLA/ GALVANIZATA

~~

~FATADA FRONTALA

SCHEMA POZITIONARES,1/200

BALUSTRADA METALICA

FATADA LATERALA DREAPTAS.1/50

\.- SCARAMETALICA

'\

I "", ...~",""O"","",O"""~ m ''''''~~''~_~'O""'''''''llatal>f0iect:~'". - ,.,,," ~ ••~~ ..•••• - ••"••.••••". '" .." •.., ,~ .•,,' ""O ,••••'", "....... SEPT 2015~:~~":,:L."."':;;-;:: .""om"". '""l"""o'.1",1'-'''''"..ut"..,.•. '-\;,.••',,"'";,.,.'N'-","" an« •

~ TAMPLARIE DIN LEMNCU STICLA SIMPLA 4mm

//

/

"//

/

Il

RELEVEUF,lza:

\\

~ ZUGRAVEALA SIMPLA.CU;9ARE'A1B':~",:~ "'......

/" ,)()\\,,1 '<\'--.,'""-(> /:ty ("'G ~~

c'!> '7: O" ~ ...\i:," > Â /2. .t:!..\. <P.

.;.--r ...,- . ...,.::;. ,i>- ,Y- ~ ~ .\'o-~~ 4",;:') ~

~

J::' ,'; ~. ,.':=. /1 ~~'.b.. o:~\) -~.~.Â- ~I ~ ~. ~ -:...•. r; . .....•. 1::.

. .'--. ," "'r-;.t?' n n fii;:.,;c ) .0 :....~ ..: -:....;. '-t ~,j "\7':::--' S'.'b A M_'~umi~1iJ.~ ~ I

, RELE~ ~DIRE EX. STENTA IN VEDEREA EXPERT.ZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

iÎmPlasi;ent: •. ud. BIHOR, Loc. PECICA I Beneficiar: S.C.CONPET S.A. 1' (!!ll -,n't')S CI, Birouri Rampa- Peclca, - _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~---~

, " nr.lnv. 110626IIntocmitIIArh.DimaGeorSiani\lircea-TNA6n41c==JDemne plan: ~ ~

FATADA LATERALA DREAPTA IM"u",II'ng. Turlo"onu'Cot,lin. RO.11<.F006.11 c==JSCHEMA DE POZITIONARE IVerifica~ IIng.SanduCorina I c==J !CO:S~L~::A~~~~O~N:'R.L

But=JO

SOCLU.ZUGRAVEALASIMPLA. CULOARE NEGRUFATADA POSTERJOARA

~

:tO,O\v

Page 23: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

SECTIUNEA A- A'S.1/50

SOCLU.ZUGRAVEALASIMPLA. CULOARE NEGRU

r

i~I01,!

\ /

" /

" /

U \\

"

N'~oi

RELEVEU

Dcmîreplan;

Faza:

~~._" ..

/...~\Y'\'" lNG;~,")<> ::;, r- 'Y.f' "

/ 4~ h7 {]').. 1>'.,..~ S:;;::;,::;;'..o

,r-. :;;..~ V,, Q.::J ~ '1>.••..... -_ • ......,rp C ,.

;: :-< tT7 ..:\.~.:; ,~~ ..ii! ..'lJ,.::~ ~-~ S~3:~'S .. r

~,. ~:;.::o..Ci. 'r1';?.n .::

.-'" C .' J'; """t--. ~'O n ::.;;.";~",\J ;-

'-J' .=-0 • it !!f .v) '1 @o.....~ !?;::,. '>-(:;. .••'r .;::;.~ c.. ~ O,d;nul

Denumire ;roiect: 1 t :~l.,,'\\~)..., A~~£1i:"RELEVEU CLA~'HElc)(lSTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARIi IN SCOPUL EXECUTIE' DE LUCRARI DE REPARATU

Ampla!1amcnt Jud. BIHOR, Loc. PECICA IBeneficiar: S.C.CONPET S.A.CI. Birouri Rampa- Peclca, _

nr.lnv. 110626 Intocmit rIA-.h-.-D-im-'-G-",-.g-i,-n-'-tl-."-'-.-TN-'A-6-72~41 c=JIMasuratlllng. Tudor lanul Catalin - RO-TR-F 006..1[c=J~ !Ing. Sandu Corina Ic=J CO:S~L~::~~~~O~N:'R.LIK .• ", •• ,.~."oco,.,",n"o",,", m." ..... "."""_~,"""._.,' IID"o 1'ooioec I5~5£.S~:,£7:::,:t:=:":;;..m::I'"':'..:'::';~'::~'="''=;:;:::~;: SEPT. 2015 ,

" "'[!ll /,:'ili LJI ~ II J ~ I~:C~:~~~~""~

81~!

c:.::::JE=J

INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICAPE SAR PANTA DE LEMN

\1/+3,78

'\1/3.28~

~

~'

:to,O\v

~-

SCHEMAPOZITIONARES,1/200

Page 24: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

FOT09INTERIOR CAMERA 1

Faza:RELEVEU

@SCHEMAPOZITIONARE O,d",,1

. . S. 1/200 "";',':"0<~ELE~~UlegLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament ~~~i~~~~~'a~;~::e~li~~IBenefiCiar S.C.CONPET S.A. I ~

Demireplan REPORTAJ FO~~n;RA:::2:1:::::~~:II::':li~::::~~tg;~:a:::~~:~::6:::31:-= _.' ,: ~

I II I S.C. APPRAISALS ANDVerificat Ing. Sandu Corina ~ __ ~ CONSULTING DIVISION S.R.L

Page 25: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

FOT07INTERIOR LABORATOR

~.i~.:,." .!@JrREPORTAJ FOTOGRAFIC 4

II I s.c. APPRAISALS ANO__________ ~ CONSULTING OIVISION S.R.L

Demire plan:

@SCHEMAPOZITIONARE O,d',"'

. . S. 1/200 Arh~tjC;iJor

~eEL.EV~lrgL.ADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATÎI

Amplasament: Jud. BIHOR, Loc. PECICA IBenefiCiar: S C CONPET S ACI. Birouri Rampa- Pecica, "_" o_o __

nr.inv. 110626 ~---------~ ~--~

l _

Page 26: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

FOT05INTERIOR BIROU

II I S.C. APPRAISALS AND______________ CONSULTING DIVISION S.R.L

Demire plan:

REPORTAJ FOTOGRAFIC 3

Faza:RELEVEU

@SCHEMAPOZITIONARE 0""0"'

. . S. 1/200 A<h~'i~dilo,

~eEL.E\;~lrgLAOIRE EXISTENTA IN VEDEr~.EA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATii'

Amplasament: Jud. BIHOR, Loc. PECICA IBeneficiar: S.C.CONPET S.A.CI. Birouri Rampa- Pecica, _

nr.inv. 110626

Page 27: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

FOT03PERSPECTIVA CUFATADA LATERALADREAPTA

FOT04

FOT03

SCHEMAPOZITIONARE O,d;""'

. . S. 1/200 Arh~tj~ctilor

DenumIre prOIect: RomâniaRELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARIlIN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament ~~~i~~~~~'a~~~~:e~i~~, IBenefiCiar S.C.CONPET S.A. I ~

D,m",'" REPORTAJFO~~";RA:;:2: i:::::::i I:,::::: ::::;::,:~~:o::'::,1: : ~I II I

S.C. APPRAISALS ANDL- -.J Verificat Ing. Sandu Corina CONSULTING DIVISION S.R.L

Faza:RELEVEU

Page 28: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

FaTO 1FATADA FRONTALA

1:3pot Iy°2 @SCHEMAPOZITIONARE FOTOI On"m"

. . S. 1/200 Mh~';~ctil"

~eEl.EV~UleCLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATÎI

REPORTAJ FOTOGRAFIC 1

~ S_.C_.C_O_N_P_E_T_S_.A_. __ 1=~~~~_-_-_-_-_-_---1=-.1-----------11 I S.C. APPRAISAlS ANO

___________ . _. .. CONSUl TlNG OIVISION S.R.l

Page 29: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

11

SCHEMAPOZITIONARE ""'"'''', , S. 1/200 '\'":,',';'''''''

Denumire prOiect: I{"ill,inl,l

RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE HEI"ARATII

jAmplasamc'nt: Jud. BIHOR, Loc. PECICA IBen,'ficiar: S.C.CONPET S.A. II ~_,,~ 1

I CI. Birouri Rampa- Pecica, -,----------------~ I ~~ 1

IDemirepl'1I1 nr.lnv. 110626: ~ I~A-rh-,-Di-m-a-G-eO-rg-ia-n-M-ir-C<-.a--T-N-A-6-72-41[I--~I. jV"riJ')! :! REPORTAJ FOTOGRAFIC 61~ Ing Tudor 1~~~~~9~~ 1 i ',,' /' I

I -~ _, . r--i : S.C. APPRAISALS ANO~ i !Verificatl ~SandULOrIna I ~ . iCO~SUL,TI~~[)IV_'SIONS.:.~._L

FOTO 11INTERIOR 1 GRUP SANITAR

Page 30: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

Cod numeric personal:I

, Profesie ..!.tY.£:.,~.~t!..ş,7Y!!9TO.eATESTAT

PeIitrucompetenta: ..G'A'PE&:'L ...Z2'7tN1C",tridoinenille: ..r;;gN.s.z-g.(,.C1VIL.E.".JI.(.I?/lrS.T~:7'".~.?(J.o,t ..CLI..SJ:C/.{q;..!I£â ..lJ.(N.~A11Y.'.Almlfl...r.rgjyMZ;"~~-r.~ ..{;f.tf/ .tri specialitatea: :::-::::::- : , .

•••• :_ 0'0 o.o••~ ••0'0 ••• _ ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 0.0. 0.0 nu.'u',' UH •••••••• 0.0 0.0 •••••• 04 ••••• _ ••••••••• ~ •••••••••

, "

Dir~ctQr~_enea~C!!IS1lM . = '5"Ţ,rtM14-7. ,', c;:-. '

, " Selrtnlltura titularului ..................•............ SefSeJ."Jc}u 01 >" ,r. h'j ~' ,l)j)a8rfCJl>.)(14~. C'.,\,~',.~'< Data eliberării: .2.V..i..l.'(J ?f!.L .

Prctttim ICJdtimalie'esk ,v.W~&..o~tI de certificatul de.• /Stare lehniro-profeslonaIă emis in 'Legii Of. 101199) I'rij'ind'ca1ita1l:a in ~~ eu modific4rile ulterioare, p8 HotAririi Ouvemul,

Dupl7Ci;-~;Ja'iPL. NrN04-5676.0&.1

Page 31: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului
Page 32: RAPORTDEEXPERTIZĂTEHNICĂ - CONPET SA | · PDF file · 2016-04-08partiului si a functiunilor existente pentru realizarea unui grad sporit de functionalitate siutilizare aimobilului

e e

Competenţe profesionale dobândite

..

Autorizat pentru TOATE SPECIALITĂŢILE:

Conf. Regulament autorizare AICPS : Art. 15

Fundaţii, structuri din beton armat, structuri din metal, zidării, compozite şi lemn.

PREŞED1.NTE.A.LC.P.S.Dr:Ing.~MIXN POPP(/~ (--0'

~

...

PRESEDINTEComisia de autorizarAI.C.P.S.

_._--_._-------------------------------------------------------_. __ .._ ...._-----


Recommended