+ All Categories
Home > Documents > RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

Date post: 02-Feb-2017
Category:
Upload: trankiet
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
1 CAMERA DE CONTURI OLT RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 la nivelul județului Olt I. Prezentare generală Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Constituție și Legea nr. 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. La nivelul județului Olt, funcțiile Curții de Conturi se exercită prin Camera de Conturi a județului Olt. Informarea anuală a Parlamentului, a celorlalte autorități și instituții publice asupra rezultatelor acțiunilor de control/audit desfășurate de Curtea de Conturi se realizează prin rapoartele întocmite potrivit competențelor stabilite prin Constituție și legea sa de organizare și funcționare. 1. Sfera și competențele de activitate În conformitate cu atribuțiile și competențele conferite de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, Camera de Conturi Olt efectuează, în sfera finanțelor publice locale, controlul respectării dispozițiilor legale privind gestionarea și utilizarea fondurilor publice la unitățile administrativ – teritoriale din aria sa de competență. Funcția de control se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaționale general acceptate. Obiectivele principale ale controlului exercitat sunt, potrivit legii, cele legate de verificarea modului de formare, administrare și utilizare a resurselor financiare publice locale, gestionarea patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. Prin activităţile de control/audit desfăşurate la nivelul Camerei de Conturi Olt s-a urmărit identificarea deficienţelor în gestionarea fondurilor publice şi stabilirea măsurilor de înlăturare a acestora, respectarea disciplinei financiar-fiscale, dezvoltarea unor sisteme de control şi audit intern eficiente şi de calitate, creşterea responsabilităţii manageriale în utilizarea şi administrarea fondurilor publice.
Transcript
Page 1: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

1

CAMERA DE CONTURI OLT

RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013

la nivelul județului Olt

I. Prezentare generală

Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu

dispozițiile prevăzute în Constituție și Legea nr. 94/1992, republicată, privind organizarea și

funcționarea Curții de Conturi.

La nivelul județului Olt, funcțiile Curții de Conturi se exercită prin Camera de Conturi a

județului Olt.

Informarea anuală a Parlamentului, a celorlalte autorități și instituții publice asupra

rezultatelor acțiunilor de control/audit desfășurate de Curtea de Conturi se realizează prin

rapoartele întocmite potrivit competențelor stabilite prin Constituție și legea sa de organizare și

funcționare.

1. Sfera și competențele de activitate

În conformitate cu atribuțiile și competențele conferite de Legea nr. 94/1992 privind

organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, Camera de Conturi Olt efectuează, în

sfera finanțelor publice locale, controlul respectării dispozițiilor legale privind gestionarea și

utilizarea fondurilor publice la unitățile administrativ – teritoriale din aria sa de competență.

Funcția de control se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în

standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaționale

general acceptate.

Obiectivele principale ale controlului exercitat sunt, potrivit legii, cele legate de verificarea

modului de formare, administrare și utilizare a resurselor financiare publice locale, gestionarea

patrimoniului public și privat al unităților administrativ – teritoriale, ale instituțiilor și serviciilor

publice de interes local, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității,

eficienței și eficacității.

Prin activităţile de control/audit desfăşurate la nivelul Camerei de Conturi Olt s-a urmărit

identificarea deficienţelor în gestionarea fondurilor publice şi stabilirea măsurilor de înlăturare a

acestora, respectarea disciplinei financiar-fiscale, dezvoltarea unor sisteme de control şi audit

intern eficiente şi de calitate, creşterea responsabilităţii manageriale în utilizarea şi administrarea

fondurilor publice.

Page 2: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

2

În baza legii, Curtea de Conturi este singura competentă să certifice acuratețea și

veridicitatea datelor din conturile anuale de execuție verificate, asupra datelor înscrise în acestea,

nici o altă autoritate nu se poate pronunța decât provizoriu.

2. Domeniul supus auditării

În anul 2013 procesul bugetar s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 05 din 22.02.2013, respectiv ale O.G. nr. 17 din

05.08.2013 și O.U.G. 99 din 01.11.2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.

Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea,

angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților

administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice

locale.

Bugetul general centralizat al județului cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor

bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului (buget propriu), bugetelor

instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor

instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetelor împrumuturilor externe şi

interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Pe ansamblul județului Olt, execuția bugetară raportată la 31.12.2013, pe tipuri de bugete

este structurată astfel:

mii lei

Venituri (încasări)

Cheltuieli (plăţi)

Excedent/ Deficit

1. Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor

873.811 851.024 22.787

2. Bugetele instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii

205.494 209.010 -3.516

3. Bugetele creditelor externe - - -

4. Bugetele creditelor interne - 75.495 -75.495

5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile - - -

Total bugete 1.079.305 1.135.529 -56.224

Conform datelor transmise de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt, veniturile totale ale bugetului general centralizat

al județului Olt au fost în sumă de 1.079.305 mii lei, iar cheltuielile în sumă de 1.135.529 mii lei. Pe

ansamblul județului Olt execuția bugetară s-a încheiat cu un deficit de 56.224 mii lei din care

3.516 mii lei provin din execuția bugetelor instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau

parțial din venituri proprii.

Page 3: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

3

În totalul veniturilor și cheltuielilor realizate la nivelul județului, ponderea o dețin veniturile

și cheltuielile bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor și judeţului (buget propriu)

care reprezintă 80,96% la partea de venituri și 74,95% la partea de cheltuieli.

Veniturile bugetelor locale aparţinând unităţilor administrativ teritoriale de pe

raza judeţului Olt – execuţie bugetară la 31.12.2013

Situația privind execuția la partea de venituri ale bugetelor locale, comparativ cu

prevederile inițiale și definitive estimate prin bugete de unitățile administrativ teritoriale, se

prezintă astfel:

mii lei

Prevederi

inițiale

Prevederi

definitive

Încasări

%

încasări

din

prevederi

inițiale

%

încasări

din

prevederi

definitive

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii,

alte vărsăminte, alte venituri 296.838 329.735 312.077 105,13 94,64

2.Cote și sume defalcate din impozitul

pe venit 157.300 158.828 151.594 96,37 95,45

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea

adăugată 315.197 346.021 345.104 109,49 99,73

4.Subvenţii de la alte nivele ale

administrației publice 137.590 191.267 153.121 111,29 80,06

5.Sume primite de la UE/alți donatori în

contul plăţilor efectuate și refinanțări 128.242 184.518 117.409 91,55 63,63

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.035.167 1.210.369 1.079.305 104,26 89,17

Analizând datele de mai sus, rezultă că încasările bugetelor locale reprezintă 89,17% față

de prevederile definitive. Cele mai scăzute procente de realizare față de prevederile definitive le

reprezintă sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate, realizate în proporție

de 63,63% precum și subvențiile de la alte nivele ale administrației publice, realizate în proporție

de 80,86 %.

În cazul sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit, procentul de realizare este de

95,45% față de prevederile definitive, fiind în descreștere față de anul anterior când acesta a fost

de 99,71%.

Page 4: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

4

Reprezentarea grafică a veniturilor bugetelor locale (încasări) la nivelul judeţului Olt,

pentru anul 2013, se prezintă astfel:

Analizând datele de mai sus rezultă că încasările bugetelor locale la nivelul judeţului Olt

provin în principal din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, reprezentând 31,97% din

total încasări, în condiţiile în care veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte

venituri, reprezintă doar 28,91%. Se observă astfel un nivel scăzut al gradului de autofinanțare a

cheltuielilor.

Față de anul 2012, în anul 2013 s-a constatat o scădere a sumelor defalcate din taxa pe

valoarea adăugată cu 4%, toți ceilalți indicatori înregistrând creșteri cuprinse între 7,7% în cazul

cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit și 35% în cazul sumelor primite de la UE/alți

donatori în contul plăţilor efectuate și refinanțări.

Cheltuielile bugetelor locale aparţinând unităţilor administrativ teritoriale de pe

raza judeţului Olt la 31.12.2013

La partea de cheltuieli situația se prezintă astfel:

mii lei

Prevederi

inițiale Prevederi definitive

Plăți efectuate

% plăți din

prevederi inițiale

% plăți din prevederi definitive

1.Cheltuieli de personal 408.120 435.306 431.955 105,84 99,23

2.Bunuri şi servicii 273.541 307.320 261.258 95,51 85,01

3. Dobânzi 16.079 15.884 12.818 79,72 80,70

4. Subvenţii 1.865 2.172 1.958 104,99 90,15

5. Fonduri de rezervă 6.395 145 - 0,00 0,00

6. Transferuri între unități ale administrației publice

17.995 22.535 20.488 113,85 90,92

Page 5: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

5

7. Alte transferuri 7.082 6.934 2.866 40,47 41,33

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

202.214 282.867 148.061 73,22 52,34

9. Asistență socială 72.763 82.072 79.673 109,50 97,08

10. Alte cheltuieli 8.670 8.825 8.601 99,20 97,46

11. Cheltuieli de capital 125.257 170.959 133.200 106,34 77,91

12. Operaţiuni financiare 31.877 40.907 35.670 111,90 87,20

13. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-91 -376 -1.019 1119,78 271,01

CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 1.171.767 1.375.550 1.135.529 96,91 82,55

Potrivit execuției bugetare anuale la partea de cheltuieli, rezultă că la data de 31.12.2013

s-au efectuat plăți în sumă de 1.135.529 mii lei, care s-au încadrat în prevederile anuale definitive

aprobate de 1.375.550 mii lei.

La încheierea exercițiului financiar al anului 2013, raportat la prevederile definitive,

cheltuielile au fost realizate în proporție de 82,55%.

Cele mai mici realizări s-au înregistrat la plățile pentru alte transferuri 41,33% și la

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 52,34%, în timp ce gradul de realizare

cel mai ridicat, în cadrul cheltuielilor cu pondere mare în total, s-a înregistrat la cheltuieli de

personal 99,23%.

Ponderea diferitelor categorii de cheltuieli în totalul execuției bugetare raportată la data de

31.12.2013 se prezintă astfel:

Cheltuieli ale bugetelor locale la nivelul județului Olt,

pentru anul 2013

Din analiza datelor prezentate în diagramă, rezultă că ponderea cea mai mare în total

cheltuieli o au cheltuielile de personal 38,04%, urmate de bunuri și servicii 23,01% și cheltuieli

cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 13,04%.

Page 6: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

6

Față de anul anterior se constată o creștere în sumă absolută a cheltuielilor de personal

cu 14,50% în timp ce în cazul cheltuielilor de capital creșterea este de 10,50%.

II. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit/control desfăşurate la nivelul județului

În anul 2014 la nivelul unităților administrativ teritoriale au fost programate un număr de

63 de acțiuni, din care:

- 42 acțiuni de audit financiar;

- 2 de audit al performanței;

- 19 acțiuni de control.

Până la data prezentului raport au fost realizate un număr de 59 acțiuni, din care:

- 42 acțiuni de audit financiar,

- 17 acțiuni de control.

Un număr de 4 acțiuni de control/audit se află în desfășurare, respectiv două acțiuni de

control la UAT municipiul Slatina și SC Olt Drum S.A. și două acțiuni de audit al performanței la

UAT municipiul Caracal și SC Compania de Apă Olt S.A.

Acțiunile de audit financiar realizate au vizat auditarea financiară a conturilor anuale de

execuție bugetară ale unităților administrativ teritoriale, în timp ce acțiunile de control au avut ca

temă:

- 16 acțiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin

decizie;

- o acțiune de control privind „Situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului

public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”.

1. Informații relevante cu privire la rezultatele acțiunilor de audit/control

Sintetic, situația acțiunilor desfășurate, a actelor întocmite, a deciziilor emise și a

măsurilor dispuse prin decizii se prezintă astfel:

Total din care:

Audit

financiar

Acțiuni

de

control

Audit al

performanței

1.Acțiuni desfășurate la nivelul județului 59 42 17 -

2.Certificate de conformitate 1 1 - -

3.Rapoarte de control/audit 43 42 1 -

4.Procese verbale de constatare 42 41 1 -

5.Note de constatare 24 24 - -

6.Decizii emise 37 37 - -

7.Măsuri dispuse prin decizii 240 240 - -

În anul 2014 au fost emise un număr de 37 de decizii, aferente acțiunilor de audit

financiar.

Prin cele 37 decizii au fost dispuse un număr de 240 măsuri, toate ca urmare a misiunilor

de audit financiar.

Page 7: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

7

2. Informații privind categoriile de entități verificate la nivelul județului Olt

În anul 2014 în conformitate cu prevederile programului anual de activitate au fost

efectuate 59 de acțiuni de verificare la un număr de 80 entități – inclusiv ordonatori terţiari de

credite verificați odată cu ordonatorul principal de credite, pe categorii situația prezentându-se

astfel:

Categorii de entităţi verificate la nivelul

unităţilor administrativ-teritoriale

Entități existente

Entităţi verificate

%

1.Ordonatori de credite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, din care:

195 79 40,5

1.1. ordonatori principali de credite, din care: 113 55 48,7 - consilii județene 1 1 100,0 - municipii 2 2 100,0 - orașe 6 4 66,7 - comune 104 48 46,2

1.2. ordonatori secundari de credite 0 0 - 1.3. ordonatori terţiari de credite, din care: 82 24 29,3

- verificați prin acțiune distinctă x 0 - - verificați odată cu ordonatorul principal

de credite x 24 -

2. Regii autonome de interes local 0 0 - 3. Societăţi comerciale de interes local 27 1 3,7 4.Alte entități 0 0 - TOTAL 222 80 36,0

Numărul entităților verificate în anul 2014 reprezintă 36,00 % din totalul entităților

aparținând administrației publice locale, aflate în sfera de competență a Camerei de Conturi Olt

respectiv 48,70% din totalul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor unităților administrativ

teritoriale.

În anul 2014 la nivelul unităților administrativ teritoriale au fost realizate un număr de 58

de acțiuni la un număr de 55 ordonatori principali de credite, existând trei situații în care s-au

desfășurat mai multe acțiuni de verificare la același ordonator de credite, astfel:

1. UATO Corabia: - Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității

Administrativ Teritoriale - Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie

2. UATO Drăgănești Olt: - Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității

Administrativ Teritoriale - Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie

3. UATC Nicolae Titulescu: - Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității

Administrativ Teritoriale - Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie

Page 8: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

8

3. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate

mii lei

Estimări abateri

constatate

Accesorii Total estimări

1.Venituri suplimentare 2.103 785 2.888

2.Prejudicii 9.853 482 10.335

3.Abateri financiar-contabile 52.673 0 52.673

Total sume 64.629 1.267 65.896

4. Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate

Sumele estimate reprezentând venituri, prejudicii și abateri financiar – contabile

constatate urmare misiunilor de audit financiar și acțiunilor de control desfășurate în anul 2013,

se prezintă astfel:

mii lei

Venituri

suplimentare Prejudicii

Abateri financiar contabile

1 U.A.T.J. OLT 91 1.257 468

- Activitatea proprie 0 42 162

Spitalul Județean de Urgență Slatina 0 432 0

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

0 0 306

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea și Păstrarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”

91 783 0

2 U.A.T.M. SLATINA 108 278 20.063

- Activitatea proprie 108 211 20.063

Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina

0 62 0

Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina 0 5 0

3 U.A.T.M. CARACAL 158 76 4.580

- Activitatea proprie 158 7 4.413

Colegiul Tehnic „Matei Basarab” 0 33 167

Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” 0 10 0

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal 0 12 0

Colegiul Național „Ioniță Asan” 0 9 0

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” 0 5 0

4 U.A.T.O. BALS 132 368 4.164

- Activitatea proprie 132 368 4.164

5 U.A.T.O. CORABIA 0 396 0

- Activitatea proprie - 396 -

6 U.A.T.O. DRAGANESTI OLT 102 21 69

- Activitatea proprie 102 1 61

Școala gimnazială Comani 0 19 8

Liceul Tudor Vladimirescu 0 1 0

Page 9: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

9

7 U.A.T.O. SCORNICESTI 86 193 827

- Activitatea proprie 86 193 827

8 U.A.T.C. CALUI 6 253 315

- Activitatea proprie 6 253 315

9 U.A.T.C. CEZIENI 0 0 92

- Activitatea proprie 0 0 92

10 U.A.T.C. CIRLOGANI 50 0 238

- Activitatea proprie 50 0 238

11 U.A.T.C. CUNGREA 10 127 406

- Activitatea proprie 10 127 406

12 U.A.T.C. CURTISOARA 0 151 141

- Activitatea proprie 0 151 141

13 U.A.T.C. DEVESELU 480 591 0

- Activitatea proprie 480 591 0

14 U.A.T.C. DOBRETU 9 1 99

- Activitatea proprie 9 1 99

15 U.A.T.C. DOBROSLOVENI 0 16 282

- Activitatea proprie 0 16 282

16 U.A.T.C. DOBRUN 2 25 3.474

- Activitatea proprie 2 25 3.355

Școala Gimnazială Dobrun 0 0 119

17 U.A.T.C. FAGETELU 114 0 30

- Activitatea proprie 114 0 30

18 U.A.T.C. FALCOIU 0 29 0

- Activitatea proprie 0 29 0

19 U.A.T.C. FARCASELE 8 11 179

- Activitatea proprie 8 11 179

20 U.A.T.C. GANEASA 0 0 994

- Activitatea proprie 0 0 616

Școala Gimnazială Găneasa 0 0 378

21 U.A.T.C. GOSTAVATU 0 29 196

- Activitatea proprie 0 0 33

Școala gimnazială Gostavățu 0 29 163

22 U.A.T.C. GRADINILE 2 0 659

- Activitatea proprie 2 0 659

23 U.A.T.C. GROJDIBODU 0 41 0

- Activitatea proprie 0 41 0

24 U.A.T.C. GURA PADINII 0 18 5

- Activitatea proprie 0 18 5

25 U.A.T.C. IANCA 0 0 0

- Activitatea proprie 0 0 0

26 U.A.T.C. ICOANA 1 152 120

- Activitatea proprie 1 152 120

27 U.A.T.C. IPOTESTI 811 62 106

- Activitatea proprie 811 62 21

Scoala gimnazială Ipotești 0 0 85

28 U.A.T.C. IZVOARELE 36 405 3.712

- Activitatea proprie 36 398 3.712

Page 10: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

10

Liceul Tehnologic Izvoarele 0 7 0

29 U.A.T.C. MIHAIESTI 53 0 6.243

- Activitatea proprie 53 0 6.206

Școala gimnazială Mihăești 0 0 37

30 U.A.T.C. MILCOV 62 0 157

- Activitatea proprie 62 0 157

31 U.A.T.C. N.TITULESCU 1 29 409

- Activitatea proprie 1 29 364

. Școala Gimnazială Nicolae Titulescu 0 0 45

32 U.A.T.C. Optași Măgura 0 0 0

- Activitatea proprie 0 0 0

33 U.A.T.C. OSICA DE JOS 1 4 19

- Activitatea proprie 1 4 19

34 U.A.T.C. PÂRSCOVENI 21 0 213

- Activitatea proprie 0 0 172

Școala Gimnazială Pârşcoveni 21 0 41

35 U.A.T.C. RUSANESTI 34 0 136

- Activitatea proprie 34 0 54

Școala Gimnazială nr. 2 Rusănești 0 0 82

36 U.A.T.C. SCARISOARA 0 0 0

- Activitatea proprie 0 0 0

37 U.A.T.C. SCHITU 51 50 335

- Activitatea proprie 51 50 335

38 U.A.T.C. TRAIAN 0 0 41

- Activitatea proprie 0 0 41

39 U.A.T.C. TUFENI 0 16 179

- Activitatea proprie 0 16 179

40 U.A.T.C. URZICA 0 169 452

- Activitatea proprie 0 169 452

41 U.A.T.C. VOINEASA 116 19 973

- Activitatea proprie 116 19 603

Școala gimnazială Mărgăritești 0 0 370

42 U.A.T.C. VULTURESTI 6 9 292

- Activitatea proprie 6 9 292

43 COMPANIA DE APA OLT S.A. SLATINA 337 5.539 2.005

- Activitatea proprie 337 5.539 2.005

44 SC OLT DRUM S.A. SLATINA* - - -

Total sume 2.888 10.335 52.673

*) acțiunea se află în procedura de valorificare.

Page 11: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

11

III. Obiectivele urmărite și principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control

desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Urmare acțiunilor de audit financiar/control desfășurate în perioada de raportare la cele 80

entități verificate au fost constate abateri în sumă totală estimată de 65.896 mii lei, astfel:

- mii lei -

Estimări abateri

constatate

Accesorii Total

estimări

1. Venituri suplimentare 2.103 785 2.888

2. Prejudicii 9.853 482 10.335

3. Abateri cu caracter financiar contabil 52.673 0 52.673

TOTAL 64.629 1.267 65.896

Cele mai semnificative aspecte legate de constatările înscrise în actele de control/audit

întocmite în perioada de raportare se referă la:

a) Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2013, precum și

autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat

- neînscrierea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2013 a fondului de

rezervă bugetară în cota de până la 5% din totalul cheltuielilor, pentru finanţarea unor cheltuieli

urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar la UAT municipiul Caracal, UAT

orașele Balș, Drăgănești Olt, UAT comunele Călui, Cungrea, Cezieni, Cîrlogani, Dobrosloveni,

Dobrun, Fărcașele, Găneasa, Grădinile, Icoana, Ipotești, Mihăești, Milcov, Nicolae Titulescu,

Osica de Jos, Pârșcoveni, Schitu, Tufeni, Urzica, Voineasa și Vulturești;

- introducerea unor obiective de investiții în programul anual de investiții fără a avea la

bază note de fundamentare și documentații tehnico-economice aprobate la UAT comuna

Gostavățu;

- nerespectarea prevederilor legale privind fundamentarea bugetelor de venituri și

cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar, în funcție de costul standard per

elev/preșcolar pentru finanțarea de bază asigurată din bugetul de stat, din sume defalcate din

taxa pe valoarea adăugată, ceea ce a condus la alocarea de sume suplimentare pentru

finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar la UAT municipiul Caracal în sumă de

890 mii lei, UAT orașul Balș în sumă de 2.067 mii lei, UAT comunele Călui în sumă de 185 mii lei,

Cîrlogani în sumă de 126 mii lei, Cungrea în sumă de 194 mii lei, Curtișoara în sumă de 141 mii

lei, Dobrun în sumă de 19 mii lei, Găneasa în sumă de113 mii lei, Grădinile în sumă de 99 mii lei,

Mihăești în sumă de 84 mii lei, Nicolae Titulescu în sumă de 41 mii lei, Pârșcoveni în sumă de 68

mii lei, Voineasa în sumă de 337 mii lei și Vulturești în sumă de 182 mii lei;

- neincluderea în bugetul de venituri și cheltuieli și neîncasarea veniturilor reprezentând

cota parte din tariful de gestionare stabilit de administratorul fondului cinegetic și datorat de

Page 12: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

12

gestionarul acestuia la UAT comunele Cungrea, Dobrosloveni, Dobrun, Izvoarele, Nicolae

Titulescu, Osica de Jos, Pârșcoveni, Tufeni și Voineasa;

- nerespectarea prevederilor legale privind previzionarea în buget a veniturilor din chirii şi

concesiuni, detaliate pe venituri curente, debite restante și majorări, pe baza inventarierii anuale

a contractelor de concesiune/închiriere la UAT municipiul Slatina.

b) Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

Au fost constatate abateri cu caracter financiar contabil care au influenţat situaţiile

financiare ale anului 2013, pe categorii situaţia prezentându-se astfel:

- neînregistrarea în evidența contabilă și neconducerea evidenței analitice a drepturilor de

creanță cuvenite bugetului local din valorificarea unor bunuri din domeniul privat al unităţii

administrativ-teritoriale la UAT municipiul Slatina în sumă de 1.283 mii lei;

- neînregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice de ieşire a unor bunuri

din patrimoniu (terenuri) la UAT municipiul Slatina în sumă de 310 mii lei;

- neconcordanțe între evidența contabilă sintetică și cea analitică a conturilor de

imobilizări corporale reprezentând construcții și terenuri la UAT municipiul Slatina în sumă de

2.149 mii lei;

- neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală privind drepturi de creanță din

impozite și taxe locale neînregistrate în contabilitate la UAT comunele Dobrețu în sumă de 99 mii

lei, Făgețelu în sumă de 11 mii lei și Găneasa în sumă de 347 mii lei;

- neînregistrarea în evidența contabilă a unor obiective de investiții în curs de execuție la

UAT municipiul Caracal în sumă de 1.198 mii lei;

- înregistrarea eronată pe cheltuieli a unor bunuri de natura mijloacelor fixe la UAT

municipiul Caracal în sumă de 167 mii lei;

- neînregistrarea în contabilitate a unor obligații de plată privind drepturi de personal

stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și neactualizarea cu indicele de inflație a

provizioanelor înregistrate pentru astfel de drepturi la UAT comunele Găneasa în sumă de 377

mii lei, Ipotești în sumă de 85 mii lei, Mihăești în sumă de 38 mii lei și Voineasa în sumă de 370

mii lei;

- nestabilirea și neînregistrarea amortizării activelor fixe corporale și necorporale,

conform prevederilor legale la UAT municipiul Slatina, UAT comunele Dobrosloveni, Osica de Jos

și Voineasa;

- efectuarea de înregistrări contabile eronate care au denaturat situațiile financiare anuale

la UAT comuna Dobrun în sumă de 33 mii lei;

- neconducerea și neorganizarea evidenței contabile analitice a mijloacelor fixe, a

materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință și a materialelor consumabile la UAT

comunele Cârlogani, Găneasa, Gostavățu, Grădinile, Gura Padinii, Izvoarele, Urzica și Vulturești;

Page 13: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

13

- neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a unor bunuri care fac parte din

domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum și nereevaluarea acestora

la UAT municipiul Slatina, UAT comunele Curtișoara, Deveselu, Găneasa, Pârșcoveni și Tufeni;

- nu au fost înregistrate în evidența contabilă rezultatele reevaluării elementelor

patrimoniale la UAT comuna Mihăești în sumă de 5.938 mii lei;

- scăderea eronată din evidența contabilă a unor creanţe bugetare, reprezentând debite

înregistrate de un operator economic pentru autorizaţii speciale de transport neachitate, şi

înregistrarea acestora în contul special în afara bilanțului, fără ca persoana juridică respectivă să

fie declarată în stare de insolvabilitate la UAT județul Olt în sumă de 162 mii lei.

c) Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control

intern (inclusiv audit intern) la entitățile auditate

Nerespectarea prevederilor legale privind auditul public intern, astfel:

- neorganizarea compartimentului de audit intern, conform prevederilor legale privind

auditul intern la UAT comuna Ipotești și Nicolae Titulescu.

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la controlul financiar preventiv, astfel:

- nu au fost stabilite proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu,

documentele justificative și circuitul acestora și nu au fost detaliate prin liste de verificare (check-

lists), obiectivele supuse controlului financiar preventiv, pentru fiecare operațiune cuprinsă în

cadrul specific al entității la UAT orașul Balș, UAT comuna Curtișoara, Deveselu, Izvoarele și

Traian;

- persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu nu îndeplinesc

cumulativ condițiile prevăzute de lege, respectiv nu au studii superioare economice sau juridice la

UAT comuna Izvoarele.

Neimplementarea dispoziţiilor privind controlul intern/managerial, astfel:

- nu a fost organizat sistemul de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile

legale, nefiind dispuse măsurile necesare pentru elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control

managerial, care să cuprindă obiectivele generale, obiectivele globale, obiectivele derivate,

stabilite pe fiecare compartiment în funcție de activitățile specifice desfășurate de acesta,

obiectivele individuale atribuite fiecărui angajat, responsabilitățile, termenele, precum și acțiunile

de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele

cu funcții de execuție la UAT comunele Cezieni, Curtișoara, Deveselu, Grojdibodu, Izvoarele,

Milcov, Nicolae Titulescu, Schitu și Urzica.

d) Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a veniturilor bugetare, în cuantumul şi la

termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat

nerealizarea acestora

Urmare acțiunilor desfășurate au fost constatate venituri suplimentare, pe categorii de

abateri situaţia prezentându-se astfel:

Page 14: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

14

- stabilirea eronată a impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice care

nu au reevaluat clădirile în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referință prin

aplicarea eronată a unei cote de impozit mai mică decât cea prevăzută de Codul fiscal la UAT

comunele Deveselu, Dobrețu, Făgețelu, Grădinile, Ipotești, Schitu, Voineasa și Vulturești;

- neevidenţierea şi neurmărirea încasării la termen a veniturilor din arendă și a majorărilor

de întârziere calculate conform prevederilor contractuale la UAT comuna Pârșcoveni în sumă de

21 mii lei;

- neînregistrarea în evidenţa fiscală şi în evidenţa contabilă a unor drepturi de creanţă,

reprezentând venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate conform dispozițiilor legale la UAT

comuna Milcov în sumă de 62 mii lei.

- neurmărirea și neîncasarea taxei pentru vizarea anuală a autorizațiilor pentru activitatea

de alimentație publică la UAT comuna Cârlogani în sumă de 50 mii lei.

- nestabilirea impozitului pe teren pentru toți contribuabilii persoane fizice care dețin în

proprietate terenuri agricole la UAT comuna Cungrea în sumă de 10 mii lei;

- nestabilirea prin hotărâre a consiliului local a cotelor de impozitare în cazul clădirilor

deținute de contribuabili persoane juridice care nu au reevaluat clădirile în ultimii 3 ani, respectiv

5 ani anteriori anului fiscal de referință la UAT comunele Dobrețu, Ipotești, Rusănești, Schitu, și

Voineasa;

- neorganizarea activităţii de inspecţie fiscală în domeniul impozitelor, taxelor şi a altor

venituri cuvenite bugetului local și neefectuarea de inspecții fiscale la contribuabili în vederea

verificării realității datelor furnizate prin declarațiile fiscale la UAT orașele Balș, Scornicești și UAT

comuna Fărcașele;

- neînregistrarea în evidența contabilă și neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local,

reprezentând redevență/chirie datorate de concesionari/chiriași la UAT comuna Izvoarele în

sumă de 26 mii lei;

- nu au fost stabilite, evidențiate și încasate taxa pe clădiri și taxa pe teren aferente

clădirilor și terenurilor din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale, concesionate

sau închiriate la UAT comuna Izvoarele în sumă de 9 mii lei;

- stabilirea eronată a taxei pentru eliberarea autorizației de construire la UATC Mihăești în

sumă de 53 mii lei și UAT comuna Schitu în sumă de 5 mii lei;

- neînregistrarea în evidența contabilă a drepturilor de creanță reprezentând venituri din

dividende repartizate din profitul net realizat de operatorii economici la care unitățile administrativ

teritoriale dețin părți din capitalul social la UAT orașul Drăgănești Olt și UAT comuna Cungrea;

- nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul

primăriilor a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de

construire, în scopul regularizării taxei pentru autorizațiile de construire eliberate al căror termen

de valabilitate a expirat şi al identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării la UAT

orașul Drăgănești Olt, UAT comunele Călui, Deveselu, Mihăești și Vulturești;

- neaplicarea în totalitate a procedurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Codul

de procedură fiscală în vederea încasării veniturilor proprii, pentru creanțele bugetare neîncasate

Page 15: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

15

la termenele scadente la UAT orașele Balș, Drăgănești Olt, Scornicești, UAT comunele Cezieni,

Cârlogani, Dobrun, Găneasa, Grădinile, Ianca, Ipotești, Mihăești, Milcov, Voineasa și Vulturești;

- nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor cuvenite bugetelor locale

reprezentând cota parte din veniturile încasate de ordonatorii terțiari de credite pentru bunurile

din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale primite în administrare și

închiriate la UAT municipiul Caracal în sumă de 158 mii lei;

- impozitele și taxele datorate de contribuabili nu au la bază declarații de impunere şi nu

sunt stabilite în funcţie de materia impozabilă înregistrată în registrele agricole şi în evidențele

specifice cadastrului imobiliar la UAT comuna Deveselu.

Calitatea gestiunii economico financiare

La acest obiectiv au fost constatate abateri semnificative, pe categorii situația

prezentându-se astfel:

Efectuarea inventarierii, respectiv a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale:

- nu au fost respectate reglementările legale privind organizarea lucrărilor de inventariere

și evidențierea rezultatelor inventarierii la UAT comunele Gostavățu, Gura Padinii și Osica de

Jos;

- nu a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului la UAT comuna Izvoarele;

- nu a fost efectuată operațiunea de reevaluare a activelor fixe de natura construcțiilor și

terenurilor, cel puțin o dată la 3 ani la UAT municipiul Slatina, UAT orașul Scornicești, UAT

comunele Cezieni, Dobrun, Găneasa, Ianca, Ipotești, Milcov, Scărișoara, Osica de Jos și

Voineasa.

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu

prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită:

- finanţarea nelegală a unor cheltuieli neeligibile, reprezentând sprijin financiar

nerambursabil de la bugetul local al municipiului Slatina, acordat ,,Asociației Clubul Sportiv

Aluminiu Alro Slatina”, în baza contractului de finanțare la UAT municipiul Slatina;

- efectuarea de plăţi din bugetul local fără justificare legală, reprezentând amenzi

contravenționale aplicate de organele abilitate prin lege la UAT municipiul Slatina în sumă de 66

mii lei și UATC Grojdibodu în sumă de 41 mii lei;

- efectuarea de cheltuieli de personal, reprezentând drepturi salariale acordate unor

persoane detaşate din sectorul privat pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcţii

aprobat, fără organizarea de concurs sau examen conform legii şi a căror ocupare a fost

suspendată prin OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, la Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Olt, ordonator terțiar de credite al UAT județul Olt, UAT comunele Călui,

Cungrea, Găneasa, Gura Padinii, Izvoarele și Schitu.

- efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate

sau executate la prețuri supraevaluate, precum și cote de cheltuieli indirecte și profit mai mari

Page 16: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

16

decât cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului la Spitalul Judeţean de Urgenţă

Slatina, ordonator terțiar de credite al UAT județul Olt în sumă de 432 mii lei;

- efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare prestări servicii artistice, fără

documente justificative care să confirme serviciul prestat, peste valoarea angajamentelor legale

încheiate, fără contracte sau alte acte juridice din care să rezulte angajarea unei obligaţii certe în

sarcina entității față de furnizorii respectivi şi fără ca acţiunile cultural-artistice respective să fie

aprobate conform prevederilor legale, la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea și Păstrarea

Culturii Tradiționale Doina Oltului, ordonator terțiar de credite al UAT județul Olt, în sumă de 468

mii lei;

- angajarea de cheltuieli și efectuarea de plăți nelegale pentru lucrări neexecutate în

cantitatea facturată și plătită la UAT orașele Balș în sumă de 368 mii lei, Corabia în sumă de 396

mii lei, UAT comunele Călui în sumă de 251 mii lei, Cungrea în sumă de 127 mii lei, Deveselu în

sumă de 374 mii lei, Icoana în sumă de 152 mii lei, Izvoarele în sumă de 381 mii lei, SC

Compania de Apă Olt S.A. în sumă de 368 mii lei;

- efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare materiale de construcţii

achiziţionate de către „Ansamblul Profesionist pentru Promovarea și Păstrarea Culturii

Tradiționale Doina Oltului”, ordonator terțiar de credite al UAT județul Olt pentru care nu au fost

prezentate documente justificative, întocmite în conformitate cu normele legale, care să certifice

că materialele au fost recepţionate şi utilizate pentru activitatea entităţi, în sumă de 124 mii lei;

- efectuarea de plăți direct din veniturile bugetului local încasate în numerar, fără ca

sumele respective să fie depuse, în prealabil, în conturile de disponibilități deschise la Trezoreria

statului la UAT comuna Dobrun;

- efectuarea de plăţi nejustificate reprezentând valoarea accizelor incluse în facturile

emise de furnizorul de gaze pentru gazele naturale livrate unităților de învățământ utilizate pentru

încălzire la UAT municipiul Caracal și UAT orașul Drăgănești Olt;

- efectuarea de angajamente legale noi fără a se realiza stingerea obligaţiilor existente la

finele anului anterior la UAT comuna Cungrea;

- angajarea de cheltuieli de personal și efectuarea de plăți reprezentând contravaloare

sporuri acordate fără bază legală și/sau peste cuantumul legal la UAT comunele Curtișoara,

Deveselu, Fălcoiu, Fărcașele, Ipotești și Voineasa;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanți la UAT

comunele Deveselu și Vulturești;

- efectuarea de cheltuieli interzise de O.U.G. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe

anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, respectiv achiziționarea unui autoturism

și achiziționarea de mobilier pentru dotarea birourilor la UAT comuna Grădinile.

Obligaţiile și creanţele statului și ale unităților administrativ teritoriale

- nerespectarea prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la bugetul

statului a sumelor datorate de instituțiile publice pentru neangajarea de persoane cu handicap la

UAT orașele Drăgănești și Scornicești;

Page 17: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

17

- nereținerea la sursă și nevirarea la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale a

impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, pentru plățile efectuate către persoane fizice

reprezentând lucrări și servicii executate sau prestate la Ansamblul Profesionist pentru

Promovarea și Păstrarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, ordonator terțiar de credite al UAT

județul Olt;

- neplata în termenul legal a dividendelor datorate unităților administrativ-teritoriale

deținătoare ale capitalului social la S.C. Compania de Apă Olt S.A Slatina.

Concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a

unităților administrativ teritoriale

- nerealizarea de către concesionar a investiţiilor programate în cadrul Contractului

privind concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca

obiect administrarea și exploatarea cimitirelor umane din municipiul Slatina la UAT municipiul

Slatina;

- neconstituirea de garanții în cazul contractelor de concesionare a bunurilor din

proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale la UAT orașul Balș, UAT

comunele Fărcașele, Izvoarele și Vulturești;

- neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la încasarea redevenței/chiriei

la termenele de plată și necalcularea de penalități de întârziere pentru neachitarea ori achitarea

cu întârziere a redevenței/chiriei datorate de concesionari/chiriași la UAT orașul Balș și UAT

comuna Fărcașele;

- transmiterea nelegală, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a unor bunuri din

patrimoniul unității administrativ teritoriale către alte persoane juridice de drept privat, fără

respectarea prevederilor legale, la UAT comuna Gura Padinii.

Planificarea achiziţiilor publice, iniţierea și lansarea procedurii de achiziţie publică,

administrarea contractului de achiziţie publică

- nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea valorii estimate a contractelor de

achiziții publice de lucrări la S.C. Compania de Apă Olt S.A. Slatina;

- cuprinderea în Programul anual de investiții publice a unor obiective de investiții fără a

avea la baza documentații tehnico-economice aprobate potrivit dispozițiilor legale la UAT

comunele Nicolae Titulescu și Schitu;

- neluarea măsurilor prevăzute de lege de constituire a garanției de bună execuție pentru

lucrările de investiții executate la UAT orașul Drăgănești, UAT comunele Cungrea, Gostavățu,

Grădinile, Gura Padinii, Traian și Urzica;

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea unui contract de lucrări prin

acceptarea și declararea câștigătoare a unei oferte neconforme cu cerințele impuse de

autoritatea contractantă prin documentația de atribuire. Oferta declarată câștigătoare nu conține

elementele esențiale necesare evaluării, respectiv cantitățile de lucrări și prețurile unitare

necesare cuantificării valorice a lucrărilor, la S.C. Compania de Apă Olt S.A. Slatina;

- introducerea nelegală în contractul de lucrări atribuit pentru realizarea obiectivului de

investiții „Extindere și reabilitare rețele publice de alimentare cu apă și canalizare, Slatina, județ

Page 18: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

18

Olt” a unor clauze de subcontractare care nu sunt în concordanță cu oferta câștigătoare,

ofertantul declarând că nu subcontractează parte/părți din contract;

- neîntocmirea programului anual al achizițiilor publice la UAT comuna Gostavățu.

Informaţii legate de cazurile de aplicare a contravenţiilor şi cazurile de sesizare a

organelor de urmărire penală

În perioada de raportare au fost aplicate un număr de 8 amenzi contravenţionale în

valoare totală de 9,5 mii lei, astfel:

- 4 amenzi contravenţionale în valoare totală de 4,0 mii lei aplicate conducătorilor

unităţilor administrativ teritoriale în cadrul acţiunilor de audit financiar, pentru nerespectarea

reglementărilor legale în vigoare privind modul de realizare al investițiilor;

- 2 amenzi contravenţionale în valoare de 2 mii lei aplicate pentru nereevaluarea

elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege;

- 1 amendă contravenţională în valoare de 3 mii lei aplicată pentru neorganizarea și

neefectuarea neinventarierii anuale a patrimoniului;

- 1 amendă contravenţională în valoare de 0,5 mii lei aplicată pentru nerespectarea

prevederilor legale privind ordonanţarea şi lichidarea cheltuielilor.

Față de constatările înscrise în actele de control întocmite cu ocazia acțiunilor de

audit/control, în majoritatea cazurilor conducătorii entităților verificate nu au formulat obiecțiuni

cu privire la constatările auditorilor publici externi, dispunând în timpul acțiunilor de verificare

măsuri operative de remediere a abaterilor.

Recomandările formulate și măsurile dispuse urmare acțiunilor anterioare au fost în

însușite, respectiv duse la îndeplinire de către conducătorii entităților verificate.

IV. Concluzii și recomandări

1. Referitor la abaterile care au generat venituri suplimentare la bugetele locale, în

sumă totală estimată de 2.888 mii lei, s-a constatat:

- neinventarierea de către unităţile administrativ teritoriale a materiei impozabile;

- neefectuarea de inspecţii fiscale de către serviciile de specialitate ale unităţilor

administrativ teritoriale la contribuabili, în vederea stabilirii realităţii şi exactităţii datelor declarate

de aceştia privind impozitele şi taxele locale;

- verificarea superficială de către persoanele cu atribuţii în stabilirea impozitelor şi taxelor

locale a documentelor prezentate de contribuabili în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale;

- neurmărirea de către compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administrativ

teritoriale a depunerii de către toţi contribuabilii a declaraţiilor fiscale pentru stabilirea impozitelor

şi taxelor locale;

Page 19: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

19

- neurmărirea și neîncasarea de către compartimentul de specialitate din cadrul unităţii

administrativ teritoriale a redevențelor datorate de concesionari pentru bunurile și serviciile

publice concesionate;

- neînregistrarea în evidența contabilă și neîncasarea drepturilor de creanță reprezentând

dividende repartizate din profitul realizat de operatorii economici la care consiliul local este

asociat;

- lipsa de preocupare a conducătorilor unităţilor administrativ teritoriale în ceea ce priveşte

încasarea veniturilor proprii ale bugetului local.

2. Referitor la abaterile care au determinat producerea de prejudicii în sumă totală

estimată de 10.335 mii lei, s-a constatat:

- exercitarea unei activități necorespunzătoare de către managementul entității, în sensul

neimplicării sistematice în detectarea și identificarea la timp a neregulilor generatoare de

prejudicii pentru entitate;

- necunoaşterea de către personalul de specialitate al unităţilor administrativ - teritoriale a

prevederilor legale privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului;

- necunoaşterea de către personalul de specialitate al unităţilor administrativ - teritoriale a

prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

- organizarea defectuoasă a controlului intern, a controlului financiar preventiv propriu şi

auditului public intern;

- urmărirea defectuoasă a derulării contractelor de achiziție publică, a comportamentului

antreprenorilor din perspectiva respectării clauzelor contractuale, neimplementarea unui plan al

calității conform prevederilor legale, decontarea lucrărilor fără efectuarea verificărilor calitative și

cantitative obligatorii.

3. Referitor la alte nereguli şi abateri cu caracter financiar-contabil în sumă estimată

de 52.673 mii lei, care nu au determinat producerea de prejudicii şi nu au condus la

stabilirea de venituri suplimentare, s-a constatat:

- necunoaşterea de către personalul de specialitate din cadrul unităţilor administrativ

teritoriale, a prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea eficientă a patrimoniului

public şi privat al acestora;

- slaba preocupare manifestată de către personalul de specialitate din cadrul entităților,

pentru identificarea și corectarea erorilor apărute;

- neelaborarea de politici contabile, care să se materializeze prin emiterea unor proceduri

de lucru formalizate pentru activitățile și obiectivele specifice entităților;

În concluzie, misiunile de audit public extern desfășurate în anul 2014 la unitățile

administrativ teritoriale au scos în evidență o insuficientă preocupare din partea majorității

conducătorilor acestor entități pentru asigurarea acurateței datelor din situațiile financiare și

pentru un management financiar bazat pe buna gestiune economico – financiară și respectarea

principiilor economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice.

Page 20: RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2013 ...

20

Abaterile constatate au fost determinate în principal de încălcarea legislației privind

finanțele publice, din domeniul fiscal, al salarizării, achizițiilor publice și contabilității, astfel:

- nerespectarea prevederilor legale și a procedurilor cu privire la angajarea, lichidarea,

ordonanțarea și plata cheltuielilor;

- nerespectarea prevederilor legale privind modul de stabilire, evidențiere, urmărire și

încasare a veniturilor cuvenite bugetelor locale;

- nerespectarea prevederilor legale privind controlul financiar preventiv propriu;

- acordarea de drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale;

- decontarea unor lucrări de investiții neexecutate;

- efectuarea de plăți către diverși furnizori, fără contracte sau alte acte juridice din care să

rezulte angajarea unei obligaţii certe și exigibile în sarcina entității față de furnizorii respectivi și

fără documente justificative care să confirme livrarea bunurilor și prestarea serviciilor, precum și

recepția acestora;

- lipsa de interes în clarificarea situației bunurilor proprietate publică;

- abordarea superficială a regulilor și activităților privind inventarierea patrimoniului.

Ținând cont de categoriile de abateri constatate și de cauzele care le-au generat,

formulăm următoarele recomandări:

- evaluarea și fundamentarea corectă atât a veniturilor bugetare cât și a cheltuielilor

publice în vederea îmbunătățirii activității de programare bugetară. Autoritățile și instituțiile

publice trebuie să elaboreze politici publice în fiecare domeniu și să le evalueze impactul bugetar

pentru a putea fi incluse în cadrul bugetar multianual urmând ca alocările anuale să fie temeinic

fundamentate;

- creșterea responsabilității la nivelul conducerilor executive pentru un management

financiar contabil corespunzător și care să fie îndreptat către identificarea de soluții care să

prevină fenomenul risipei;

- acordarea atenției și importanței cuvenite activităților de control intern și audit intern, a

căror misiune este de a identifica, diminua și/sau elimina riscurile privind gestionarea

defectuoasă a fondurilor publice și a patrimoniului;

- monitorizarea constantă a încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor, pe parcursul

execuției bugetare;

- întărirea controlului cheltuielilor publice prin care să se urmărească economicitatea,

eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor publice;

- monitorizarea strică a acelor categorii de cheltuieli pentru care cu ocazia auditului s-a

constatat încălcarea prevederilor legale;

- constituirea unui mecanism integrat de monitorizare a impactului generat de cheltuirea

fondurilor publice din perspectiva efectelor sociale obținute.


Recommended