+ All Categories
Home > Documents > Raport de activitate INCDSB 2011

Raport de activitate INCDSB 2011

Date post: 03-Jan-2017
Category:
Upload: duongbao
View: 288 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 205 /205
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE pentru ŞTIINŢE BIOLOGICE RAPORT DE ACTIVITATE - 2011 -
Transcript
Page 1: Raport de activitate INCDSB 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

pentru

ŞTIINŢE BIOLOGICE

RAPORT DE ACTIVITATE

- 2011 -

Page 2: Raport de activitate INCDSB 2011

1

CUPRINS 1. Datele de identificare ale INCDSB .................................................................................................. 3

2. Scurtă prezentare a INCDSB .......................................................................................................... 3 2.1 Istoric ......................................................................................................................................... 3 2.2 Organigramă INCDSB .............................................................................................................. 4 2.3 Domeniul de specialitate al INCDSB ........................................................................................ 5 2.4 Direcţii de cercetare-dezvoltare................................................................................................ 5

3. Structura de Conducere a INCDSB ............................................................................................... 10 3.1 Consiliul de administratie ........................................................................................................ 10 3.2 Consiliul stiintific .................................................................................................................... 10 3.3 Comitetul de directie ............................................................................................................... 10

4. Situaţia economico-financiară a INCDSB ..................................................................................... 11

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare .......................................................................... 14

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare ............................................................................................ 17

7. Rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare ............................................................................... 72

8. Masuri de crestere a prestigiului si vizibilitatii INCDSB ............................................................. 73 8.1. Activitati de colaborare prin parteneriate ............................................................................... 81

8.2. Targuri si expozitii nationale si internationale la care INCDSB a participat ......................... 88 8.3. Activitati de mediatizare ........................................................................................................ 89

9. Perspective/ Prioritati pentru anul in curs ...................................................................................... 91

Anexe ................................................................................................................................................. 96 Anexa 1.1 Contracte de cercetare-dezvoltare nationale, finantate de la bugetul de stat, desfasurate in 2011 Anexa 1.2. Contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale, finanţate din fonduri publice, desfasurate in 2011 Anexa 1.3. Contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private (nationale si internationale), desfasurate in 2011 Anexa 1.4. Alte activitaţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala, etc), desfasurate in 2011 Anexa 2. Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate cotate/indexate ISI – 2011 Anexa 2.b Citari in reviste de specialitate cotate ISI – 2011 Anexa 3. Brevete de invenţie (solicitate / acordate) – 2011 Anexa 3.b Citari brevete in sistemul ISI - 2011 Anexa 4. Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovatii proprii - 2011 Anexa 5. Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI - 2011 Anexa 6. Carti publicate in 2011 Anexa 6.b Capitole publicate in 2011 Anexa 7. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale - 2011 Anexa 8. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale - 2011 Anexa 9. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar - 2011 Anexa 10. Membri in colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale Anexa 11. Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS) – 2011

Page 3: Raport de activitate INCDSB 2011

2

Anexa 11.b Referenti articole in reviste recunoscute la nivel international si national - 2011 Anexa 12. Premii internationale obtinute prin proces de selectie – 2011

Page 4: Raport de activitate INCDSB 2011

3

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INCDSB - 2011

1. Datele de identificare ale INCDSB

1.1. Denumirea: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

1.2. Actul de înfiinţare, cu modificarile ulterioare: H.G. nr. 1317/11.12.1996 cu modificarile

ulterioare din HG nr. 1272/13.11.2002 si HG nr. 2082/24.11.2004.

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 2461

1.4. Director general: Dr. SIDOROFF Manuela Elisabeta

1.5. Adresa: Splaiul Independenţei nr. 296, sector 6, cod 060031, Bucureşti

1.6. Telefon: +0421 220 77 80

Fax: +0421 220 76 95

Pagina web: www.dbioro.eu

e-mail: [email protected]

2. Scurta prezentare a INCDSB

2.1 Istoric

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice - INCDSB este

persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţific ă. S-a înfiinţat prin H.G. 1317/11 dec.

1996, prin reorganizarea Institutului de Biologia Dezvoltării Bucureşti şi fuziunea cu Institutul de

Cercetări Biologice Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, şi C.C.B.C.G. "Stejarul"

Piatra Neamţ. A fost reacreditat conform Ordinului Ministrului nr. 7293 din 20 decembrie 2001.

Prin H.G.1272 din 13 noiembrie 2002 a preluat prin absorbţie Institutul Naţional de Cercetare

pentru Biotehnologie. În prezent INCDSB este organizat şi funcţionează în condiţiile prevazute de

HG nr. 2082/24.11.2004 şi a fost reacreditat prin Decizia nr. 9688 / 30.06.2008.

INCDSB are sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr.296, sector 6, este inregistrat

la Registrul Comertului sub nr. J 40/189/1997 si are cod unic de inregistrare R 3324060. Prin

Ordinul MedCT nr. 3750/17.04.2008 s-a aprobat o noua structura organizatorica a institutului care

este in vigoare de la data aprobarii ei.

INCDSB a fost infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare

tehnologica in domeniul biologiei si al disciplinelor conexe, participand la elaborarea strategiei de

dezvoltare a domeniului respectiv si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice ale

Programului National de Cercetare Stiintifica, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, a programului de

Page 5: Raport de activitate INCDSB 2011

4

Fonduri Structurale, a cooperarii la programe internationale de profil (FP6, FP7) si implementarea

rezultatelor in viata economica si sociala a Romaniei.

2.2 Organigrama INCDSB

Fig.1. Organigrama INCDSB

Page 6: Raport de activitate INCDSB 2011

5

2.3 Domeniul de specialitate al INCDSB

a. conform clasificării UNESCO: cod 24

b. conform clasificării CAEN: cod 7219 – cercetare si dezvoltare in alte stiinte naturale

si inginerie

2.4 Directii de cercetare-dezvoltare

In INCDSB se desfasoara:

• activitati de cercetare-dezvoltare;

• activitati conexe (investitii, servicii stiintifice si tehnice, dezvoltarea sistemului informational,

activitate de consultanta, transfer tehnologic, testare si control a unor principii active sau produse

biologice);

• activitati de formare si specializare profesionala in domeniul stiintelor vietii;

• activitati de colaborare cu alte entitati (nationale si internationale) in domeniu;

• editare de publicatii de specialitate;

• activitati de diseminare a rezultatelor cercetarii (organizare si participare la simpozioane,

congrese, work-shopuri, mese rotunde).

Activitatile de cercetare-dezvoltare care se desfasoara in INCDSB se incadreaza in

urmatoarele arii tematice :

� biologie celulara si moleculara;

� bioanaliza;

� biotehnologii;

� biomateriale;

� taxonomie;

� ecologie si utilizarea durabila a resurselor;

� bioinformatica;

� controlul calitatii produselor si mediului;

� cercetari cu aplicatii in domeniul biomedical.

� Biologie celulară şi moleculară

- studii privind interacţia celulă-matrice extracelulară în ţesuturi normale şi patologice;

- dezvoltarea de noi metode de evaluare biologică în culturi de celule a polimerilor naturali şi

biomaterialelor conform normativelor europene;

Page 7: Raport de activitate INCDSB 2011

6

- dezvoltarea de noi metode de evaluare biologică a polimerilor naturali şi biomaterialelor în

vederea acreditării conform normativelor europene;

- studiul efectelor unor agenţi fizici, chimici şi biologici, naturali, de semisinteză şi sinteză asupra

celulelor normale şi neoplazice ca fundamentare a valorii lor terapeutice;

- studierea mecanismelor celulare şi moleculare ale unor procese biologice (îmbătrânire, apoptoză

celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular);

- dezvoltarea ingineriei tisulare prin realizarea in vitro de substituienţi tisulari (pe bază de

componente matriceale şi diverse tipuri de celule, inclusiv celule stem) implantabili şi funcţionali;

- obţinerea unor modulatori naturali de apoptoză din flora României pentru noi medicamente şi

biotehnologii;

- dezvoltarea şi adaptarea unor noi metode de citometrie în flux pentru cercetare şi biotehnologii, în

particular pentru dezvoltarea unei platforme de exploatare pe bază de chip-uri şi citometrie

exploratorie.

� Microorganisme producătoare de substanţe biologic active

- monitorizarea proceselor biochimice, fiziologice şi genetice la unele microorganisme producătoare

de substanţe biologic active;

- optimizarea producerii de substanţe biologic active (alcaloizi, enzime, antibiotice, micotoxine)

prin utilizarea unor agenţi fizici, chimici şi biologici în vederea bioconversiei subproduselor cu

consecinţe asupra gradului de utilizare a acestora şi a reducerii poluării mediului înconjurător;

- biotehnologii pentru obţinerea de metaboliţi primari şi secundari cu aplicaţii biomedicale,

biopesticide, alcaloizi, enzime;

- reactivitatea fiziologică şi biochimică a unor specii forestiere de mare interes economic la atacul

unor agenţi patogeni;

- izolarea, purificarea şi selecţia de tulpini fungice cu capacitate de biodegradare a unor poluanţi din

apă şi sol;

- mecanisme de acţiune la nivel individual, celular, subcelular şi molecular a unor agenţi biologici

activi de natură fizico-chimică cu implicaţii asupra stării de sănătate a organismelor vii şi în

protecţia mediului înconjurător;

- modularea metabolismului microorganismelor producătoare de substanţe biologic active.

� Taxonomie, ecologie, fiziologie şi biochimie

Cercetări de taxonomie moleculară, sintaxonomie, palinologie şi de diversitate taxonomică

referitoare la diferite specii de organisme şi arii geografice ale României. Aprofundarea şi

modernizarea cercetărilor de taxonomie şi ecologie cuprinde:

Page 8: Raport de activitate INCDSB 2011

7

- taxonomia vegetală (cormoflora) şi animală (pedofauna) pentru elucidarea unor aspecte morfo-

structurale la unele grupe de specii “problemă” de interes naţional şi european prin tehnici

morfologice şi de biologie moleculară;

- continuarea cercetărilor de autoecologie şi de funcţionalitate a ecosistemelor naturale, pentru

evaluarea factorilor de risc ecologic care periclitează existenţa speciilor de plante rare şi vulnerabile

din principalele tipuri de habitate “Natura 2000” stabilite pentru România;

- dezvoltarea şi studierea colecţiei de alge vii din institut, singura din România, în scopul

clarificării unor aspecte de taxonomie, filogenie şi ecofiziologie pentru selectarea unor suşe algale

cu posibilităţi de utilizare în biotehnologii;

- abordarea unor cercetări de filogeografie privind unele specii de interes din Romania, specii rare

şi endemice din Carpaţii româneşti, în scopul evidenţierii structurii lor genetice şi clarificării

centrelor genetice de formare a lor şi de conservare “in situ”.

- cercetări de chemotaxonomie la specii de plante medicinale de interes farmaceutic, selecţia

variantelor/chemotipurilor, selecţia plantelor înalt producătoare de metaboliţi secundari şi rezistente

la stresul abiotic.

� Cercetări de fiziologie şi biochimie:

- investigarea corologică, ecologică şi biochimică a unor grupe de plante din flora spontană a ţării

pentru obţinerea unor produse farmaceutice cu valori terapeutice certe în tratarea unor maladii

umane;

- transformarea genetică a unor plante de cultură de interes economic pentru a le conferi rezistenţă

la dăunători (insecte, moluşte etc);

- crioconservarea unor soiuri de plante valoroase economic (măr, păr, trandafir, lalele etc.),

omologate naţional, în scopul stocării lor pe termen îndelungat în bănci de gene;

- continuarea cercetărilor de fiziologie animală şi histologie în vederea testării pe animale de

laborator a extractelor vegetale cu efecte terapeutice.

� Cercetări de citogenetică şi genetică moleculară:

- cercetări de mutageneză şi realizarea de teste fitobiologice;

- transformarea genetică a unor organisme (de ex. a unor plante de cultură de interes economic

pentru a le conferi rezistenţă la dăunători, ierbicide, etc.;

- testarea, detectarea, identificarea şi cuantificarea Organismelor Modificate Genetic (OMG);

- adoptarea şi aplicarea unor noi tehnici (ex. microarray, NGS - next generation Sequencing).

Page 9: Raport de activitate INCDSB 2011

8

� Ecologie şi utilizarea durabilă a resurselor

- studii privind structura, funcţionarea şi productivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate;

- fundamentarea şi elaborarea strategiilor de reabilitare a ecosistemelor degradate;

- măsuri şi metode pentru conservarea biodiversităţii;

- managementul resurselor de apă.

� Biotehnologii

- inducerea variabilităţii genetice prin culturi de ţesuturi, mutageneză experimentală la plantele

medicinale şi aromatice, autohtone şi alohtone; biotehnologii de regenerare şi micropropagare a

speciilor de interes farmaceutic;

- identificarea şi obţinerea de noi principii active şi evaluarea bioproductivităţii acestora la plante

medicinale şi aromatice obţinute prin culturi convenţionale;

- obţinerea de fitopreparate/suplimente alimentare pe baza selecţiei fitocomplecşilor cu proprietăţi

farmacologic active;

- elaborarea de tehnologii moderne de obţinere a unor principii active din diverse surse şi testarea

acţiunii lor biologice;

- elaborarea de biotehnologii pentru remedierea mediului înconjurător;

- avansarea de noi soluţii tehnologice privind protecţia unor culturi de plante în câmp;

- elaborarea de tehnologii de obţinere a unor bioproduse cu utilizări în medicină şi zootehnie.

� Biomateriale

- cercetări privind dezvoltarea de noi biomateriale şi bioproduse destinate domeniului medical şi

protecţiei mediului;

- obţinerea de noi materiale compozite şi materiale reactive pe bază de substanţe biologic

active;

- studiul impactului biomaterialelor cu mediul gazdă.

� Bioanaliză

- elaborarea şi utilizarea de metode şi tehnici moderne pentru analiza de probe biologice,

medicamente şi metaboliţi ai acestora, alimente;

- caracterizarea analitică a substanţelor, produselor, proceselor şi fenomenelor de interes

biologic aplicabile în domeniul biotehnologic, medical, protecţia mediului, alimentar.

� Bioinformatică

- elaborarea de modele matematice discrete şi continui cu aplicaţii în ştiinţele vieţii;

Page 10: Raport de activitate INCDSB 2011

9

- metode computerizate pentru simularea conformaţiei proteinelor.

Promovarea cercetărilor conform ariilor tematice mai sus menţionate au ca finalitate :

� Aplicaţii în domeniul medical;

� Aplicaţii în domeniul agriculturii şi siguranţei alimentare;

� Controlul calităţii produselor;

� Controlul calitatii mediului.

- elaborarea de produse pentru terapii alternative pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii,

cartilagiilor, oaselor, intestinului, nervilor periferici;

- obţinerea de produse farmaceutice din plante medicinale (extracte lichide sau substanţă solidă

încapsulată) cu efecte terapeutice în tratarea unor maladii umane;

- obţinerea de nanostructuri pentru eliberarea controlată de substanţe active cu potenţial terapeutic;

- obţinerea pe baza colaborării cu unităţi producătoare de profil a unor fitopreparate/suplimente

alimentare alcătuite după formule ce conţin principii active - fitocomplecşi/principiu izolat şi testate

fitobiologic;

- obţinerea materialului de înmulţire prin tehnici convenţionale şi in vitro pentru micii producători,

unităţi de procesare, prelucrare plante medicinale şi aromatice;

- elucidarea mecanismelor ce duc la apariţia unor boli cu impact major în starea de sănătate a

populaţiei şi care pot conduce la găsirea de noi soluţii de predicţie şi tratament al acestora;

- elaborarea de bioteste celulare toxicologice (ecotoxicologice) cu aplicaţii în determinarea

sanogenezei produselor alimentare;

- biomonitorizarea poluării mediului;

- elaborarea unei metode biologice, bazată pe flora algală, pentru evidenţierea toxicităţii apei din

bazinele de captare a apei potabile;

- elaborarea unei tehnici de monitorizare a stabilităţii genetice a materialului vegetal regenerat din

material crioconservat.

Page 11: Raport de activitate INCDSB 2011

10

3. Stuctura de Conducere a INCDSB 3.1 Consiliul de administratie Membri consiliului de administratie conform Ordinului nr. 6474/09.12.2011:

Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff - Presedinte - Director General INSB Dr. Simona Clara Litescu - Membru – Presendinte al Consiliului Stiintific al INSB Consilier Letitia Clara Stanila - Membru - Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Cercetarea

Stiintifica Consilier Monica Andreea Marinescu - Membru - Reprezentantul Ministerulului Finantelor Publice Consilier Alina Valentina Nita - Membru - Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidaritatii

Sociale si Familiei Dr. Alexandru Babes - Membru – Specialist, Profesor Universitatea Bucuresti Dr. Octavian Popescu - Membru – Specialist, Profesor Babes Bolyai Cluj

3.2 Consiliul stiintific

Dr. Simona Clara LITESCU - Presedinte Dr. Elvira GILLE - Vicepresedinte

MEMBRI:

Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General Dr. Alina BUTU - Director Stiintific Dr. Gabriel Lucian RADUDr. Lucia MOLDOVAN Dr. Anca OANCEA Dr. Oana CRACIUNESCU Dr. Luminita TCACENCO Dr. Daniela BRATOSIN Dr. Gheorghe COLDEA Dr. Victor BERCEA Dr. Craita ROSU Dr. Otilia IVAN Dr. Adela HALMAGY Dr. Sorina FARCAS Dr. Adrian OPREA

3.3 Comitetul de directie

Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General INCDSB Ec. Vladimir SANDRU - Director Economic INCDSB Dr. Alina BUTU - Director Stiintific INCDSB Dr. Sorina FARCAS - Director filiala ICB Cluj Dr. Otilia IVAN - Director filiala ICB Iasi Dr. Elvira GILLE - Director sucursala CCB "Stejarul" Piatra Neamt Dr. Anca Olguta OANCEA – Director Incubator Tehnologic si de Afaceri

Page 12: Raport de activitate INCDSB 2011

11

4. Situa ţia economico-financiar ă a INCD:

� Venituri totale1 - 19 872 000 Lei , din care:

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare nationale finantate de

la bugetul de stat – 13 157 208 Lei;

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale

finanţate din fonduri publice – 1 003 594 Lei;

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri

private – 157 350 Lei

- venituri realizate din activitaţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea

drepturilor de proprietate intelectuala) - 251 405 Lei

- venituri din subventii de la bugetul de stat – amortizari – 4 416 698 Lei

1 se prezinta in anexa 1 la raportul de activitate numarul, denumirea si valoarea proiectelor /contractelor finantate de bugetul de stat, din fonduri publice internationale (in special ale UE), din fonduri ale beneficiarilor (operatorilor economici) si din activitati economice proprii

Page 13: Raport de activitate INCDSB 2011

12

Page 14: Raport de activitate INCDSB 2011

13

Page 15: Raport de activitate INCDSB 2011

14

5. Structura resursei umane de cercetare - dezvoltare

� total personal : 185, din care:

- personal de cercetare – dezvoltare atestat cu studii superioare: 123

- personal auxiliar: 31

nr Crt

CATEGORIE

VARSTA

TOTAL

PERS ACTIV.

CD

PERS. STUDII SUPERIOARE

TOTAL

CERCETATORI MASTERANZI

DOCTORANZI

ABSOLVENTI MASTE

R

DOCTORI CS I CS II CSIII CS ACS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 1 PESTE

65 ANI

4 4 3 3 3 3

2 INTRE 60-65 ANI1

10 8 9 8 6 2 7

3 INTRE 55-60 ANI

26 14 15 9 5 2 2 1 9

4 INTRE 45-55 ANI

41 33 23 16 3 8 4 1 1 3 15

5 INTRE 35-45 ANI

48 43 38 35 2 5 18 7 3 2 10 23

6 PANA IN 35 ANI

56 52 53 52 4 22 26 8 21 5 12

7 TOTAL

185 154 141 123 19 17 28 30 29 11 34 6 69

Page 16: Raport de activitate INCDSB 2011

15

In anul 2011 membrii INCDSB au urmat 31 de cursuri de perfectionare incluzand cursurile de

masterat si doctorat. Informatiile privind activitatile de perfectionare a resursei umane (personal

implicat in procese de formare - stagii de pregatire, cursuri de perfectionare) sunt prezentate in

tabelul urmator:

Tabel 9. Stagii de pregatire/ perfectionare efectuate in 2011 nr crt

Nume, Prenume denumire stagiu perioada

desfasurarii locul desfasurarii

1 Paun, Laura

Scoala de vara "High Performance Computing and

Cloud Computing for Sustainable Development"

12/09/2011 - 16/09/2011

Constanta

2 Mateescu, Iris

Scoala de vara "High Performance Computing and

Cloud Computing for Sustainable Development"

12/09/2011 - 16/09/2011

Constanta

3 Popescu, Stefan

Scoala de vara "High Performance Computing and

Cloud Computing for Sustainable Development"

12/09/2011 - 16/09/2011

Constanta

4 Roata, George

Scoala de vara "High Performance Computing and

Cloud Computing for Sustainable Development"

12/09/2011 - 16/09/2011

Constanta

5 Stefanache

Camelia Paula

Applicant for 12 months Scientific Doctoral

Fellowship within Scientific Exchange Programme

between Switzerland and the New member States of

the European Union

12 months

Zurich University of Applied Sciences /

Institute of Biotechnology (Host

Mentor/Coordinator dr. Evelyn Wolfram)

6 Ana Maria Gheorghe

Curs de citometrie 8-10 noiembrie

2011 Arad, Romania

7 Andreea Lavinia Ciotec

Curs de citometrie 8-10 noiembrie

2011 Arad, Romania

8 Ana Maria Gheorghe

Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V.

Goldis West University 4-9 iulie 2011 Arad, Romania, 2011

9 Andreea Lavinia Ciotec

Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V.

Goldis West University 4-9 iulie 2011 Arad, Romania, 2011

10 Truică, Georgiana

metode analitice aplicate in arheologie

03 mai- 05 august

Bari, Italia

11

Stanciuc Ana-Maria,

Constantin Daniel

Terapii regenerative prin transplant de celule, Modul 2:

Celule stem adulte

30 mai – 04 iunie 2011

Institutul national de Virusologie "Stefan S.

Nicolau", Bucuresti

12 Oprita Elena Iulia

Quantifying nucleic acids by Real-Time PCR

29 - 30 sept 2011 Birbeck, Universitatea din Londra, Anglia

Page 17: Raport de activitate INCDSB 2011

16

13 Stanciuc Ana-Maria

Training de flow-citometrie 13 – 16 sept

2011 INCDSB

14 Constantin Daniel Training de flow-citometrie

13 – 16 sept 2011 INCDSB

15 Oprita Elena Iulia

Training de flow-citometrie 13 – 16 sept

2011 INCDSB

16 Gaspar Alexandra Training de flow-citometrie

13 – 16 sept 2011 INCDSB

17 Utoiu Elena Training de flow-citometrie 13 – 16 sept

2011 INCDSB

18 Toma Liana Training de flow-citometrie 13 – 16 sept

2011 INCDSB

19 Savin Simona Training de flow-citometrie 13 – 16 sept

2011 INCDSB

20 Tatia Rodica Training de flow-citometrie 13 – 16 sept

2011 INCDSB

21 Utoiu Elena Stagiu de pregatire doctoral 01.11.2011-30.06.2012

Universitatea Tehnica si Economica din Budapesta,

Ungaria, Facultatea de Tehnologie Chimica si

Biotehnologie, Departament de Chimie

Fizica si Stiinta Materialelor, Centru pentru

Chimia Coloizilor

22

Moldovan L., Craciunescu O. - furnizare de

probe caracterizate

EC- NMI3 "European Community – Access activities of the Neutron scattering and Muon spectroscopy Integrated

Infrastructure Initiative" - Small angle neutron

scattering on solutions of bovine trachea and shark

cartilage chondroiti

1-5 dec 2011 Laboratoire Leon Brillouin

CEA-Saclay, Franta

23 Berteanu Elena Doctorat 2011-2014 Universitatea Politehnica

Bucuresti

24 Enache Mihaela Masterat 2011-2013 Universitatea Politehnica Bucuresti - Materiale si Sisteme Biocompatibile

25 Zuav Adina Lidia

Masterat 2011-2013 Universitatea Politehnica Bucuresti - Materiale si Sisteme Biocompatibile

26 Golea Diana

2nd Training School on “Self-assembled guanosine

structures for molecular electronic devices”.

11 - 15 septembrie 2011

Spa, Belgia

27 Manole Carmen

2nd Training School on “Self-assembled guanosine

structures for molecular electronic devices”.

11 - 15 septembrie 2011

Spa, Belgia

28 Golea Diana

Stagiu de pregatire doctorala la Universitatea din Coimbra,

Departamentul de Chimie, Laboratorul de

Bioelectrochimie, Portugalia

ianuarie - august 2011

Coimbra Portugalia

Page 18: Raport de activitate INCDSB 2011

17

29 Grosu Iulian Alexandru

Masterat 2011-2013

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de

biologie - Master Biotehnologie microbiană

şi Genetică

30 Dobre Andreea Masterat 2011-2013

USAMV, Facultatea de Biotehnologii -

Biotehnologii in Protectia Mediului

31 Steliana Rodino Masterat 2011-2013

USAMV, Facultatea de Biotehnologii -

Biotehnologii in Protectia Mediului

32 Georgeta Fidler Masterat 2010-2012

USAMV, Facultatea de Biotehnologii -

Biotehnologii in Protectia Mediului

In anul 2011 in cadrul INCDSB au fost sustinute 4 teze de doctorat. Date despre acestea sunt

prezentare in tabelul de mai jos:

1 Gheorghe Ana-Maria

Cercetari asupra mecanismelor celulare si moleculare ale apoptozei eritrocitare. Aplicatii in

patologie, transfuzia sanguina, toxi- si ecotoxicologie

biologie

Universitatea de Vest

Vasile Goldis din Arad

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean

205

2 Neagu Elena

Determinări de substanţe biologic active extrase din plante prin procedee membranare

chimie Politehnica Bucuresti

G L Radu 230

3 Grigoras Valentin

Geochimia sedimentelor de râu din bazinul

Bistriţei, aval de lacul Izvorul Muntelui

Geologie / Geochimie

Univ. "Al. I Cuza" Iasi

Iasi

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Gabriel

Iancu 150

4 Coman, Cristian

Studiul biodiversităţii comunităţilor

cianobacteriene asociate izvoarelor termominerale

din Câmpia de Vest a României prin tehnici

moleculare

Biologie Universitatea

Babe�-Bolyai

Nicolae Drago�

165

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

� Laboratoare de cercetare-dezvoltare Nr. Crt. Laboratoare de cercetare-dezvoltare

Teze de doctorat realizate/sustinute in INCDSB in 2011 nr crt

Nume, Prenume

Titlul tezei Domeniul Institutie Coordonator Nr pag

Page 19: Raport de activitate INCDSB 2011

18

INCDSB Bucuresti 1 Laborator bioanaliza 2 Laborator biomateriale si biopreparate 3 Laborator dinamica celulara si citometrie in flux 4 Laborator bioinformatica 5 Laborator de microscopie electronica 6 Laboratoar de culturi celulare 7 Laborator de biochimie 8 Laborator de biologie celulara si moleculara 9 Laborator biotehnologii microbiene

10 Laborator extracte vegetale 11 Laborator biotehnologii agricole 12 Laborator spectrofotometrie

Filiale INCDSB

IC „Stejarul” Piatra Neamt

1 Laborator biologie vegetala si experimentala 2 Camera de culturi de tesuturi vegetale 3 Laborator ecologie, resurse si mediu

ICB Cluj 1 Laborator de taxonomie moleculara 2 Laborator de culturi de celule si tesuturi 3 Laborator de algologie

ICB Iasi 1 Laborator de biologie celulara 2 Laborator de microbiologie 3 Laborator de ecologie si combatere biologica

Page 20: Raport de activitate INCDSB 2011

19

Echipa 1: Bioanaliza

Centrul de Bioanaliză este rezultatul firesc determinat de activitătile institutiei si de interesul

continuu în domeniul biochimiei si cel al analizelor chimice. Este expresia pasului înainte pentru un

domeniu de granită, definit în sine ca unul interdisciplinar. Pentru a sprijini acest deziderat atât

infrastructura cât si resursele umane s-au dezvoltat în vederea dezvoltării unor directii de dezvoltare

stiintific ă bine definite. Trebuie mentionat faptul că mare parte a infrastructurii de cercetare a fost

achizitionată prin eforturi proprii (prin implementarea proiectelor de cercetare ale echipei). Una

dintre prioritătile Centrului, impusă de conducerea acestuia, a fost alocarea a mai mult de 18% din

bugetul proiectelor realizare pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare.

Focalizarea cercetării. Centrul de Bioanaliza, consolidat în urma implementării unor proiecte de

cercetare si sprijinit de o infrastructura de cercetare bine dezvoltată începând cu 2005, îsi desfăsoară

activitatea pe patru directii principale de cercetare, si anume:

• Elaborarea, dezvoltarea si validarea de metode analitice pentru caracterizarea biocompusilor si

bioproceselor: tehnici combinate cromatografice, spectrometrice (FTIR, Spectrometrie de Masă,

MALDI, fluorescentă) si electrochimice;

• Determinarea compozitiei si eficacitătii plantelor si extractelor din plante analizate;

• Realizarea, caracterizarea si aplicarea materialelor biomimetice;

• Realizarea unor sisteme de tip “biosensing” pentru determinarea principiilor active sau

contaminantilor din alimente, mediu etc.

Cuvântul cheie al activitătii Centrului este interdisciplinaritatea , astfel incât echipa poate exista

doar functionând interdisciplinar si implicând mai multe abordări: cercetare, activitate didactică si

educatie, servicii de cercetare-dezvoltare. Interdisciplinaritatea în directiile de cercetare este

sustinută de parteneriatele nationale si internationale de cercetare-dezvoltare si implementarea

acestora în domenii specifice precum: sănătate, alimentatie si agricultură, nanomateriale (materiale

noi), mediu si securitate. Această afirmatie este sprijinită financiar atât de proiectele realizate

precum si de cele aflate în desfăsurare, iar caracteristicile interdisciplinare ale componentelor

educationale si didactice sunt sprijinite de stagiile de cercetare pentru studenti (licentă, masterat,

Page 21: Raport de activitate INCDSB 2011

20

stagii doctorale), de cursuri si lucrări practice pentru asigurarea calitătii, validarea, monitorizarea si

controlul mediului realizate de membrii echipei pentru universităti nationale ca Universitatea

Politehnica din Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Universitatea „Ovidius” din Constanta etc.

Resurse umane. Strategia de dezvoltare a resursei umane s-a bazat pe recrutarea tinerilor

absolventi si sprijinirea dezvoltării carierei lor prin obtinerea diplomelor de licentă si master în

domeniile chimie, biochimie si biologie . Ulterior, absolventii formati au fost inclusi în programele

doctorale ale Centrului de Bioanaliza, programe realizate sub coordonarea sefului de centru. Astfel,

structura echipei este formată din 11 doctori si 7 doctoranzi, aproape toti membrii echipei urmând

acelasi drum de la specializarea de bază până la stagiul postdoctoral. Trebuie mentionat faptul că o

mare parte din personalul atestat a efectuat stagii în străinătate pe perioada doctoratului, sau pe

perioada postdoctoratului, în echipe de cercetare cu activităti asemănătoare sau complementare, în

universităti internationale (Franta, Italia). Continuitatea resurselor umane a fost influentată în

ultimii ani de întreruperile determinate de concediul de maternitate destul de lung (până la 2 ani).

Astfel, numărul de persoane implicate efectiv în executia proiectelor si publicarea rezultatelor a fost

diminuat. O medie anuală a personalului calificat implicat în activitatea de cercetare este în jur de

15, în loc de 19 (numărul total de membri atestati angajati ai echipei).

Membrii echipei de cercetare fac parte atât din Consiliul stiintific (2 cercetători) cât si din Comitetul

de Directie al institutiei. Seful Centrului de Bioanaliză are de asemenea abilitare de conducere de

doctorat, iar alti membri ai echipei de cercetare a fost membri in comisiile de sustinere publica a

unor teze de doctorat la Universitatea Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti,

Universitatea „Gh.Aschi” din Iasi etc.).

Realizări . Îmbunătătind continuu activitatea de cercetare, de instruire (pentru cercetătorii tineri) si

activitătile de înaltă specializare pe cele 4 directii principale, principalele realizări ale centrului fiind

atât cantitative (ca număr de proiecte realizate, buget realizat si număr de publicatii stiintifice) cât si

calitative (vizibilitate si cooperare internatională, factorul de impact al lucrărilor publicate, numărul

de citări etc.).

Principalele rezultate cantitative: În cadrul centrului au fost implementate în ultimii 4 ani un număr

de 24 de proiecte (20 Nationale - domeniile biotehnologie; sănătate; securitate; programe idei si

resurse umane; 3 proiecte Europene -FP 6 si 7- si 1 bilateral), 14 din ele fiind încheiate, cu un buget

total de 1.981.000 Euro, si 10 din ele fiind în desfăsurare, cu un buget de 1.142.401 Euro.

Principalele rezultate calitative: Vizibilitatea pe plan international a Centrului de Bioanaliză a

crescut pe baza rezultatelor stiintifice obtinute si a lucrărilor publicate, începând cu participarea

echipei de cercetare în consortiile europene ale programelor europene de cercetare derulate (FP6-

Nutrasnacks, 2006-2009; FP7-Sensbiosyn, 2009-2011), ale proiectelor de instruire (IRSES –EMAP-

Edible Medicinal and Aromatic Plants, Marie Curie Networking, 2010-2013), fiecare din ele fiind

Page 22: Raport de activitate INCDSB 2011

21

de fapt expresia expertizei echipei în cele 4 directii de cercetare mentionate: Nutrasnack în directia

cercetării extractelor de plante si a biosenzorilor; Senbiosyn în biosenzori si realizarea materialelor

biomimetice, în timp ce EMAP este expresia clară pentru realizarea unor metode precum si

validarea focalizată pe caracterizarea extractelor de plante.

Publicatii. În ultimii ani a crescut numarul de publicatii cotate ISI concomitent cu cresterea gradului

de acceptare spre publicare in domeniile bioanaliza si biosenzori, precum si numarul de lucrari

publicate in colaborare cu echipe de cercetatori din străinătate. Câteva exemple sunt: Sensors and

Actuators Journal (RIS, 1,839) Trends in Food Science & Technology (RIS 4,66); European Food

research and Technology (RIS 1,45), sau capitole de carte publicate în LANDES BIOSCIENCES.

Proiecte. Proiecte în derulare: vezi CF1 la CF12, proiecte finalizate cu succes vezi F1 - F24.

Serviciile de cercetare oferite sunt mai numeroase datorită portofoliului activitătii stiintifice, dar

sunt ocupa o pondere redusa in activitatea generala. Prin proiectele noastre europene de tip FP6 si

FP7 am arătat interesul crescut fată de necesitătile pietei de cercetare si preocupările noastre de a le

îndeplini cât mai bine. Astfel s-a creat o nouă orientare a activitătilor centrului si chiar o nouă

perspectivă si directie de dezvoltare, cum ar fi posibilitatea formării de entităti “spin-off”, cu

sprijinul părtilor interesate. În concordantă cu principalele directii de cercetare, centrul are un

portofoliu de metode specifice pentru analiza câtorva categorii de compusi: principii active din

plante (vitamine; antioxidanti; terpene; carotenoizi etc.); markeri biochimici (SAM/SAH); pesticide;

metale grele; peptide si proteine etc. Centrul de Bioanaliza este capabil să realizeze analiza

compusilor mentionati adaptând metodele existente la matricea specifică probei (e.g. pesticide din

sol, apă, material vegetal); vitamine din plante, drojdii, medicamente etc.

Promovare si diseminare. Centrul de Bioanaliză are traditie în organizarea workshopului

“Bioanaliza versus Biotehnologia”, un brand al centrului, care a început cu o modestă participare în

2004 (36+ participanti) si a ajuns acum la dimensiuni nationale (100+ participanti în 2010).

Centrul este membru al European Technology Platform for Innovative Medicine for Europe si al

European Technology Platform Food for Life, având ca scop cresterea vizibilitătii centrului, a

performantelor si a participării proactive în comunitatea stiintifică competitivă.

Contact: Prof.dr. Lucian Gabriel RADU

Centre of Bioanalysis

National R&D Institute for Biological Sciences, Bucharest

Email: [email protected]

http://www.bioanaliza.ro

tel/fax:0212239070, 0212200090

Page 23: Raport de activitate INCDSB 2011

22

Echipa 2: Bioinformatica

Departamentul de Bioinformatica realizeaza activitati de cercetare intr-un domeniu ce presupune

interconectarea unor stiinte precum Biologia, Informatica (Calculatoare si Tehnologia informatiei)

si Matematica (Statistica).

Directii de cercetare:

Biologie moleculara si biologia sistemelor: sunt derulate proiecte care implica efectuarea de

calcule, modelari si simulari privind celulele, pentru a demonstra stiintific faptul ca orice poate fi

facut intr-un calculator de siliciu poate fi, de asemenea, realizat cu un biometru. In aceasta directie

s-au obtinut trei granturi in acest departament. Directorul de proiect este un expert in domeniu; unul

din articolele lui a fost ales de Thomson ISI ca fiind un articol revolutinar in domeniu si a primit

mai mult de 300 de citari.

Biotatistica: in aceasta directie, unul dintre proiectele derulate, finantat prin Planul National de

Cercetare, Dezvoltare si Inovare, presupune dezvoltarea unei noi metode de segmentare a ADN

microarray cu scopul de a obtine rezultate mai precise decat cele obtinute prin metodele actuale.

Biomedicina: presupune o colaborare intre mai multe echipe de cercetare pentru studierea diverselor

fenomene ce au loc la nivel microscopic in corpul uman, pentru intelegerea mecanismelor anumitor

boli.

O alta responsabilitate a departamentului de Bioinformatica este crearea si intretinerea bazei de date

a Institutului (continand rezultatele activitatilor de cercetare din toate departamentele, informatii

aferente proiectelor derulate in cadrul Institutului, date despre plantele medicinale si aromatice, etc).

Resurse umane:

Echipa are 9 cercetatori in domenii precum: Matematica Aplicata, Informatica si Fizica, dintre care

4 sunt cercetatori seniori cu doctorat in Informatica, Analiza si modelare computationala, Fizica

teoretica si Statistica. Acestia sunt de asemenea indrumatorii celor mai tineri cercetatori pentru

Page 24: Raport de activitate INCDSB 2011

23

studii doctorale si integrarea lor in directiile de cercetare ale departamentului, pentru ca, pana la

sfarsitul anilor de studii doctorale, sa poata realiza o cercetare de calitate.

Scopul departamentului este nu numai de a realiza cercetare in domeniile in care cercetatorii au

experienta ci si de a realiza o cooperare cu celelalte departamente din Institut si din afara acestuia.

Prin natura lor, Bioinformatica si Biostatistica sunt domenii care completeaza si sustin o gama larga

de alte discipline. Astfel, departamentele de Bioanaliza, Biologia Celulara si Moleculara si

Dinamica Celulara si Citometrie colaboreaza permanent cu departamentul de Bioinformatica.

Cooperarea dintre departamentele de Bioinformatica, Biotehnologie si Bioproduse si Bioanaliza are

ca scop dezvoltarea a trei directii principale de cercetare pe care Institutul le considera prioritare:

cercetare biomedicala, agro-alimentara, si cercetare asupra biodiversitatii si a mediului.

Realizari:

Membrii departamentului sunt coordonatori a 7 proiecte in valoare totala de 2 milioane de euro,

finantate de UEFISCDI, MDRL si de autoritatile publice nationale si au fost implicati in alte 10

proiecte coordonate de alte departamente ale Institutului.

Publicatii si brevete:

In ultimii patru ani, au fost publicate peste 28 de articole stiintifice in reviste si proceeding-uri in

urma unor conferinte internationale (9 lucrari in reviste cotate ISI, 5 lucrari in baze de date

internationale si 14 proceeding-uri de conferinte internationale), s-au inregistrat doua brevete, 5

carti si 8 capitole de carti publicate de edituri nationale si internationale (de exemplu, Chapman &

Hall sau Oxford University Press).

Premii si distinctii:

In ultimii patru ani, personalul Departamentului a condus, ca directori de proiect, mai multe

proiecte de cercetare, finantate prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare. De

asemenea, cercetatorii au fost implicati si in alte proiecte conduse de membrii altor departamente

din Institut, ceea ce sustine afirmatia noastra anterioara despre un parteneriat de succes intre

departamentele Institutului.

Contact: Dr. Andrei Paun, Ph.D.

Departamentul de Bioinformatica

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Bucuresti

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/index.php?lang=ro

Page 25: Raport de activitate INCDSB 2011

24

Echipa 3: Biologie Celulara si Moleculara

Rezultate semnificative

Pe parcursul derularii proiectelor de cercetare din 2011, in cadrul departamentului nostru s-au

obtinut rezultate atat din domeniul cercetarii fundamentale

- studii, metode de laborator, modele experimentale in vitro de care beneficiaza laboratoarele de

cercetare ale institutului nostru si ale institutelor partenere, precum si ale facultatilor de specialitate,

dar si din domeniul cercetarii aplicative

- mostre de produse inovative, biotehnologii imbunatatite, metode brevetabile.

Activitatea de cercetare a fost imbunatatita in 2011, comparativ cu ultimii 4 ani.

a) Numarul de publicatii a fost de 10 lucrari in reviste cotate ISI si 11 lucrari in reviste indexate

in baze de date internationale. Dintre revistele cu factor de impact si scor relativ de influenta in care

am publicat enumeram: Central European Journal of Biology, Annals of Anatomy, Journal of

Cellular and Molecular Medicine, etc. Numarul de citari a crescut de la 0 in 2007 la 46 in ultimii 4

ani, dintre care 16 in 2011.

b) Desfasurand o cercetare cu un caracter pronuntat aplicativ, departamentul nostru si-a imbunatatit

semnificativ numarul de patente inregistrate si depuse, ca un indicator de deschidere catre

sectorul industrial. In 2011, am obtinut 1 brevet de inventie si am inregistrat la OSIM 4 cereri de

brevete dintre care 2 ca solicitanti. Finalizarea fiecarui proiect coordonat de noi in 2011 a condus la

depunerea unui brevet, demonstrand ca rezultatele obtinute din cercetarile noastre au fost 100%

brevetabile. Produsele brevetate au fost prezentate la targul national CONRO.

c) In 2011, am publicat 2 capitole de carte in Nanocomposites and Polymers with Analytical

Methods, John Cuppoletti (ed.), InTech, Rijeka, Croatia si in Biomaterials and plasma processing,

N. Dumitrascu & I. Topala (eds.), University A.I. Cuza Publishing, Iasi, Romania.

d) Participarile la conferinte pentru prezentarea si diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul

proiectelor au fost in numar de 9 la 6 manifestari internationale si 5 la 3 la manifestari

nationale. Am participat la conferinte internationale prestigioase (TERMIS-EU, Granada, Spania,

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural

Product Research, Antalia, Turcia, 23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland,

EuroNanoForum, Budapest, Hungary, 24th European Conference on Biomaterials, Dublin, Irlanda,

International Materials Research Congress, IMRC XX, Cancun, Mexic), in domenii de interes

pentru noi, cu scopul de a urmari progresele la nivel mondial si pentru a discuta cu cercetatori din

alte tari pe baza lucrarilor prezentate. De asemenea, s-au realizat contacte in vederea publicarii

datelor in reviste de specialitate internationale.

Page 26: Raport de activitate INCDSB 2011

25

e) In 2011, am finalizat 5 proiecte PNCDI II si 2 proiecte Nucleu, in valoare de 1960 mii lei, cu

tematici din domeniul strategic de dezvoltare a departamentului. In 2011, am depus 6 propuneri de

proiecte la Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicata, dintre care 3 in colaborare

cu firme si o propunere de proiect la IDEI - Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie. In

2011, am participat la un experiment de cercetare obtinut prin competitie internationala, in

colaborare cu INCDFIN Magurele, in cadrul laboratorului Leon Brillouin CEA-Saclay, Franta,

pentru utilizarea unei instalatii de varf de difractie de neutroni.

f) Proiectul finantat din fonduri structurale , MedPlaNet, a permis departamentului nostru sa

ajute primaria comunei Stefan cel Mare, Calarasi, precum si a localitatii Silistra sa dezvolte

regiunea de frontiera Romania-Bulgaria din punct de vedere economic, prin cultivarea de plante

medicinale traditionale cu potential de valorificare ca produse pentru fitoterapie. In cadrul acestui

proiect, furnizam studii, asistenta, cursuri si ghiduri pentru desfasurarea acestor activitati.

Prezentarea rezultatelor s-a realizat prin materiale de popularizare a stiintei, in cadrul unor seminarii

deschise tuturor celor interesati din zona de dezvoltare Calarasi-Silistra, cultivatori, procesatori,

elevi din licee agricole, etc.

g) In 2011, s-a obtinut prelungirea acreditarii de catre RENAR a laboratorului de testare in vitro a

biocompatibilitatii dispozitivelor medicale. Au fost validate doua metode, conform normelor

standardizate in SR EN ISO 10993-5. Laboratorul certificat a marit finantarea departamentului din

surse non-R&D. De asemenea, a permis obtinerea de rezultate reproductibile, validate, pentru

testarea biocompatibilitatii dispozitivelor medicale in vitro.

Directii de cercetare

Principalele directii de cercetare abordate de departament in 2011 au fost:

- cercetari biologice si biochimice asupra componentelor matricei extracelulare (colagen,

glicozaminoglicani, elastina) din tesuturi conjunctive normale si patologice;

- proiectarea si dezvoltarea de compozite pentru aplicatii medicale (repararea pielii, osului,

cartilajului, nervilor periferici, etc) prin amestecarea polimerilor naturali (colagen, elastina,

glicozaminoglicani) si polimerilor sintetici (PVC, poliuretan, PEG, PVA), sau ceramice

(hidroxiapatita, fosfat tricalcic), sau extracte vegetale bogate in polifenoli si polizaharide;

- dezvoltarea de substituenti tisulari in vitro prin cultivarea celulelor (celule stem mezenchimale,

fibroblaste, osteoblaste, Schwann-like, etc) in suporturi tridimensionale si utilizarea lor in medicina

regenerativa;

- modele experimentale in vitro, ca alternativa la modelele animale, pentru evaluarea activitatii

antioxidante, anti-inflamatorii, regenerative si antiproliferative a diferitelor biomateriale;

Page 27: Raport de activitate INCDSB 2011

26

- dezvoltarea de sisteme nanostructurate pentru transportul si eliberarea controlata a substantelor

bioactive (anti-inflamatorii, anti-proliferative), utile in tratamentul diferitelor afectiuni.

Colaborari si contracte de servicii

Subiectele si directiile de cercetare s-au diversificat, pe de o parte datorita complementaritatii

echipei departamentului (biochimisti, biologi, biotehnologi, chimisti, fizicieni, ingineri) si, pe de

alta parte, datorita colaborarii interdisciplinare in cadrul proiectelor de cercetare cu:

- alte institute de cercetare de biochimie (Institutul de Biochimie al Academiei Romane), fizica

(IFIN Magurele), inginerie (Universitatea Politehnica Bucuresti),

- facultati de biologie, medicina veterinara, medicina umana si farmacie din centre universitare din

Bucuresti, Iasi si Constanta,

- diferite clinici medicale si spitale (Spitalul Clinic Bagdasar-Arseni, Spitalul Clinic Fundeni, etc).

Pe langa proiectele desfasurate in parteneriat, am realizat contracte R&D pentru analiza activitatii

antioxidante a unor produse naturale pentru SC Doctor Natura SRL si analiza ultrastructurala a

nanoparticulelor pentru INCD Fizica Materialelor.

Pe langa acestea, am incheiat contracte de servicii cu IMM-uri si persoane fizice, care ne-au

solicitat pentru testarea unor produse naturale si a unor dispozitive medicale din punct de vedere al

citotoxicitatii in vitro a acestora (CE Mark SRL, SC Hofigal SA, UMF Iasi, INCDIE ICPE-CA,

INCDTP Bucuresti, etc).

Resursa umana

Echipa departamentului BCM este tanara, varsta medie 44 ani, formata din 20 persoane (1 CS I, 4

CS II, 3 CS III, 5 CS, 2 ACS, 5 tehnicieni), dintre care 6 doctori. Se observa un numar mare de

cercetatori tineri (7 CS si ACS), dintre care 2 masteranzi si 2 doctoranzi, care isi pregatesc tezele

in domeniile chimie farmaceutica si medicina regenerativa, de interes pentru department. Un

doctorand desfasoara un stagiu doctoral la Universitatea Tehnica si Economica din Budapesta,

Ungaria, Facultatea de Tehnologie Chimica si Biotehnologie, Departament de Chimie Fizica si

Stiinta Materialelor, Centru pentru Chimia Coloizilor in perioada 01.11.2011-30.06.2012.

Page 28: Raport de activitate INCDSB 2011

27

Resursa umana a cunoscut o variatie in perioada 2007-2011, cand 4 membri au plecat la stagii de

doctorat si postdoctorat in strainatate, la Universitatea din Geneva, Elvetia, Universitatea din Creta,

Grecia, Universitatea din Barcelona, Spania si Max Planck Institute for Molecular Biomedicine

Muenster, Germania si au fost angajati 6 tineri cercetatori si masteranzi.

In 2011, am participat la cursuri de perfectionare in flow-citometrie, organizat de INCDSB,

Asociatia de Citometrie si Nova Intermed, in culturi de celule stem, organizat la Institutul de

Virusologie “Stefan S. Nicolau”, Bucuresti si in dozarea acizilor nucleici prin Real-Time PCR la

Universitatea din Londra, Anglia.

Contact: Dr. Lucia Moldovan, PhD

Department of Cellular & Molecular Biology

National R&D Institute for Biological Sciences, Bucharest

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/incdsb_bucuresti/departamentul_de_biologie_celulara_si_moleculara-481-

ro.html

Page 29: Raport de activitate INCDSB 2011

28

Echipa 4: Departamentul de biomateriale, bioproduse

Obiectivul principal al activitatii noastre este de a obţine noi biomateriale şi bioproduse cu aplicatii

diverse, în special în terapia umană şi veterinară. Scopul nostru este de a susţine activităţile

complexe privind cercetarea şi dezvoltarea fenomenelor, proceselor, pentru experimentarea şi

elaborarea de soluţii pentru tehnologii in realizarea de biomateriale si bioproduse. Ne străduim să

găsim soluţii noi, pentru realizarea unei game complexe de bioproduse naturale,din surse, animale

şi componente vegetale, cu rol în îmbunătăţirea posibilitatilor de îngrijire şi a organismului, oferind

o soluţie alternativă la modalităţile de tratament actuale. Pe această direcţie ne aducem un aport

important în imbunatatirea procesului de extracţie şi utilizarea surselor proteice, cu rol stimulator al

proceselor de regenerare. Incercăm să dezvoltam cunoştinţele ştiinţifice privind organismele şi

diversitatea biomoleculelor, care pot constitui la randul lor sursa principala de compunere a unor

noi bioproduse; sa dezvoltam noi procedee de extractie din surse animale si vegetale pentru

realizarea de noi bioproduse. Desfăşurăm de asemenea cercetări pentru stabilirea toxicitatii

bioproduselor obtinute, in vederea caracterizarii lor. Scopul nostru este de a promova produse

obtinute din surse naturale, cu biocompatibilitate crescută, costuri reduse, cu efecte poluante

minime şi care sa contribuie pe termen lung la cresterea calitatii vietii. De asemenea, am realizat

studiul privind obţinerea de biomateriale pe baza de enzime imobilizate pe suporturi naturale si

sintetice cu aplicatii multiple, în fabricarea de biosenzori şi de sisteme biocatalitice pentru diverse

biotehnologii.

Cercetarile ştiintifice elaborate s-au efectuat in cadrul a numeroase proiecte de cercetare ştiinţific ă,

atât în calitate de coordonatori cat şi de colaboratori alaturi de specialisti din alte institute de

cercetare. Mentionam de asemenea ca o parte din cercetatorii departamentului nostru au fost

integrati ca participanti activi si în alte echipe de cercetare din cadrul institutului nostru.

Page 30: Raport de activitate INCDSB 2011

29

Prezentam în continuare lista a proiectelor de cercetare – dezvoltare elaborate în anul 2011 in

departamentul nostru:

- PNCDII 72151 “Nanoparticule magnetice functionalizate pentru biosensori”., 01.10.2008 –

10.12.2011 Dr. Tcacenco Luminita

- PNCDII 62075 “Noi produse cu actiune antialergica si antiinflamatoare pe baza de inhibitori

naturali ai serin-proteazelor” (01.10.2008 – 10.12.2011) Dr. Tcacenco Luminita

- PNCDII 32145 “Tehnologie complexa curata pentru conversia deseurilor vegetale regenerabile

biodegradabile in bioetanol in conditii de eficienta” (01.10.2008 – 20.09.2011) Dr. Tcacenco

Luminita

- PNCDII 72-193 “Tehnologie si instalatie inovativa pentru realizarea de membrane selective

biocompatibile cu sangele uman destinate realizarii unui dispozitiv oxigenator extracorporal”

(01.10.2008 – 30.09.2011) Dr. Iordachel Catalin

Valorificarea activitatii ştiinţifice (2007-2011) s-a concretizat în articole publicate, brevete,

participări la manifestări ştiinţifice de profil. Astfel au fost publicate 13 articole in reviste de

specialitate cu cotatie ISI.

In ceea ce priveste participarea la manifestări ştiinţifice s-au facut 25 de comunicari la diferite

conferinţe si simpozioane naţionale şi internaţionale.

In cadrul departamentului s-au elaborat urmatoarele brevete de inventie, inregistrate la OSIM :

- RO 121671 / 28.02.2008 Componenţa gel pentru igienă şi procedeu de obţinere.

- RO 126534 / 30.08.2011 Matrice naturala bioactiva.

- RO123298 B1/2011 Procedeu de obtinere a lipazei cu o tulpina Yarrowia Lipolytica.

- RO 122194B1/2009 Compozite vitroceramice pentru imobilizarea acidului L-aspartic si L-

asparaginei.

- RO 122233 B1/2008 Metoda calitativa de determinare a heparinei cu sulfat de protamină

imobilizat pe suport de natură proteica.

- RO-122364 B1/2008 Procedeu de imobilizare a tripsinei pe suport biopolimeric.

- RO 122677/30.11.2009 Procedeu de obtinere a unui bioprodus polienzimatic de uz furajer.

- RO 122338 / 30.04.2009 Procedeu pentru obtinerea uniu gel bazat pe ingrediente naturale active

pentru îngrijirea picioarelor.

STRATEGIA DEPARTMENULUI BIOMATERIALE, BIOPRODUSE

Termen scurt:

a. Stiinta si tehnologie.

- Colectivul a participat la competitia PN3-Parteneriate cu urmatoarele propuneri de proiecte:

1. Advanced biomaterials derived from natural polymers with biomedical uses

Page 31: Raport de activitate INCDSB 2011

30

- Coordonator

2. Hipoimunogenic implantable biomaterial for tissue regeneration and device for cellular

transplantation in cellular therapy

- Coordonator

3. Mechanical stable bone bioimplants manufacturing technology – useful as osteosynthesis

graft materials by isostatical pressing

- Partener Sanimed International

- va participa cu inca 2 propuneri de proiecte in coordonare si ca partener la 2 proiecte la

competitiile de proiecte de cercetare organizate in 2012.

b.Surse financiare

Pe langa sursele financiare rezultate din competie ne vom preocupa de atragerea de fonduri prin

incheierea de contracte de prestari servicii cu terti,cca 5% din fondul de salarii pe colectiv.

c. Personal

-In functie de rezultatele la competitie vom promova in 2012, 2 persoane in functia de AC si vom

organiza concurs pentru completarea posturilor vacante de CS,CSIII si CSII din cadrul

departamentului.

d. Dezvoltarea infrastructurii de C-D.

In functie de rezultatele la competitie vom achizitiona aparatura mentionata in propunerile de

proiecte.

Termen mediu si termen lung

a. Stiinta si tehnologie

- Ne propunem sa acreditam un laborator specializat in determinarea activitatii enzimatice pentru

enzime provenite din surse diferite.

- Sa infiintam o mica linie de fabricatie de biomateriale de uz cosmetic si farmaceutic.

- Sa participam cu specialistii din departament la realizarea de echipe de cercetare

interdepartamentale

- Sa participam cu propuneri de proiecte la programele europene de cercetare

b.Surse financiare.

- surse publice prin accesarea fondurilor puse la dispozitie pentru programele de cercetare-

dezvoltare nationale.

- surse europene, participarea la competitiile programelor europene pentru cercetare

- surse din domeniul privat national si international prin contracte de colaborare cu SRL-uri,IMM-

uri si ONG-uri din tara si strainatate.

c.personal. Cresterea personalului specializat in domeniul biomaterialelor cu 25 % in 2020,fata de 2011.

Page 32: Raport de activitate INCDSB 2011

31

d.Dezvoltarea infrastructurii de C-D.

- Dotarea cu aparatura necesara a laboratorului de determinari enzimatice conform normelor

necesare acreditarii.

- Dotarea spatiului liniei de fabricare a biomaterialelor de mic tonaj cu echipamentele necesare

conform legislatiei in vigoare.

Contact: Dr. Luminiţa Tcacenco, CS1

Department of Biomaterials and Bioproducts

National R&D Institute for Biological Sciences, Bucharest

Email: [email protected], [email protected]

http://www.dbioro.eu/incdsb_bucuresti/departamentul_pentru_biomateriale_biopreparate-483-

ro.html

Page 33: Raport de activitate INCDSB 2011

32

Echipa 5: Biotehnologii

Directii de cercetare:

Activitatea echipei de biotehnologii se concentreaza pe doua directii de cercetare: biotehnologii

microbiene si biotehnologii vegetale.

Biotehnologiile microbiene sunt folosite pentru a obtine substante biologic active din biomasa

microbiana si pentru a optimiza parametrii de cultura a microorganismelor in vederea eficientizarii

producerii de substante biologic active.

Biotehnologiile vegetale sunt folosite atat in exploatarea potentialului terapeutic al plantelor din

flora indigena cat si in remedierea solului si in imbunatatirea calitatii mediului. Biotehnologiile

vegetale se ocupa cu biotehnologii ecologice bazate pe folosirea laserelor non termale si LED’uri

superluminiscente in vederea imbunatatirii recoltelor. Aplicatiile practice ale biotehnologiilor

vegetale apartin domeniului agriculturii ecologice. Conform directiei de cercetare ale

biotehnologiilor vegetale si microbiene, activitatile echipei de biotehnologii sunt adecvate pentru

urmatoarele profile de cercetare: dezvoltarea unor tehnologii moderne pentru obtinerea de principii

active din diferite surse si testarea efectului biologic al acestora, implementarea unor noi solutii

tehnologice pentru protectia culturilor, dezvoltarea de tehnologii pentru obtinerea unor biopreparate

cu utilizare in medicina si cresterea animalelor, dezvoltarea unor biotehnologii pentru remedierea

mediului, dezvoltarea unor metode pentru multiplicarea in vitro a materialului vegetal, analiza si

caracterizarea biochimica a principiilor active prin metoda spectroscopiei de absorbtie in domeniul

UV-VIS si in spectru de emisie.

Scopul activitatilor de cercetare a echipei de biotehnologii este sa obtina produse care sa creasca

longevitatea vietii omului si sa ii imbunatateasca calitatea. In acelasi timp, suntem intr-o continua

cautare pentru a identifica noi metode de obtinere atat a unor produse inovatoare in vederea

preventiei si a tratamentului diferitelor boli ale animalelor, cat si a unor produse folosite in

cultivarea plantelor, pentru controlul si tratamentul diferitelor boli ale acestora.

Page 34: Raport de activitate INCDSB 2011

33

Resursele umane: Echipa noastra cuprinde cercetatori din diferite domenii precum fizica,

biotehnologii, horticultura si chimie. In 2007, departamentul avea 5 membri din care doi era CS II,

unul CS III si doi ACS. Aceasta structura includea un doctor in stiinte si doi studenti ce urmau

cursuri de master. In 2008, unul dintre ACS a parasit echipa pentru un doctorat cu bursa in

Germania. Intre timp, in 2011, preocuparea constanta a administratiei departamentului de a atrage

tineri cercetatori a rezultat intr-un total de zece membri ai echipei, din care doi sunt CSII, doi sunt

CSIII, doi CS si patru ACS. Echipa de biotehnologii include acum un doctor in stiinte, trei

doctoranzi si patru studenti ce urmau cursuri de master.

Structura prezenta a echipei a rezultat in septembrie 2011, dupa intoarcearea unui CSIII (dupa patru

ani de suspendare de contract) si dupa angajarea unui CS si a doi ACS.

Echipa de biotehnologii a asigurat programe de stagiatura pentru studenti si masteranzi din Regatele

Unite ale Marii Britanii, Franta si Romania. Competenta specialistilor din principalele domenii de

cercetare au fost exploatate prin coordonare si colaborare in proiectele din cadrul Programelor

Planul National PNCDI I si II, Programului Nucleu si a unor proiecte de cercetare cu finantare

internationala si prin coordonarea proiectului Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania –

Bulgaria. Rezultatele obtinute in proiectele de cercetare sunt diseminate prin publicarea articolelor

stiintifice in principalele jurnale de stiinta din tara si din strainatate, participarea la meetinguri

stiintifice din tara si strainatate si in capitolele unor carti stiintifice. Activitatea echipei de cercetare

se bucura de recunoastere in lumea stiintifica, evidentiata atat prin colaborarea cu experti din

institutii prestigioase din tara si strainatate (Universitatea Saarland – Germania, ICTP – Italia,

Centrul pentru Cercetarea Cancerului si Studierea Biologiei Celulare – Regatele Unite,

Universitatea Maine – Franta, Universitatea Ruse – Bulgaria) cat si prin evaluarea rezultatelor

noastre realizata de aceste institutii.

Realizari: In ultimii patru ani, membrii echipei de biotehnologii au publicat peste 20 de articole (4

cu factor ISI si 6 in baze de date internationale), 51 de comunicari in cadrul unor conferinte

(orale/postere) si un capitol de carte. De asemenea am inregistrat 3 patente nationale, 3 cereri de

patentare la nivel national si una la nivel international. Alte realizari mentionabile:

- 2 premii CNCSIS in 2009 pentru patentul nr. 122437 si nr. 122438;

- Premiul intai si medalia de aur la pavilionul INVENTIKA, Bucuresti, Romania, 6 – 9 octombrie,

2010;

- Premiul intai si medalia de aur la INNOVA, Bruxelles, Belgia, Noiembrie 18 – 20, 2010;

- Premiul special al Republicii Moldova, INNOVA, Bruxelles, Belgia, Noiembrie 18 – 20, 2010;

- Medalia de Bronz: Markeri Biologici la PROINVENT editia a 9-a, Cluj-Napoca, RO, Martie 22-

25, 2011;

Page 35: Raport de activitate INCDSB 2011

34

- Diploma de Excelenta si medalia de bronz pentru Coccinovet la PROINVENT editia a 9-a, Cluj-

Napoca, RO, Martie 22-25, 2011.

Pe durata acestei perioade am continuat sa dezvoltam parteneriate nationale si internationale in

vederea participarii in programe de cercetare nationale si international specifice domeniului nostru

de activitate. Astfel, mai multe propuneri de proiecte de cercetare au fost inscrise. Dupa perioada de

evaluare, unele au fost propuse pentru finantare iar altele sunt in curs de evaluare.

Din 2007 si pana in anul 2011, echipa de biotehnologii a participat la realizarea a 23 de proiecte, din

care 5 au fost internationale. Trei proiecte nationale si trei proiecte internationale au fost

manageriate de catre membrii echipei de biotehnologii in postul de director de proiect si sapte

proiecte nationale si unul international in postul de responsabili de responsabili de proiect. Valoarea

totala a activitatii de cercetare realizata intre anii 2007-2011 a fost de aproximativ 1.000.000 Euro.

O scurta lista a proiectelor realizate de echipa de biotehnologii dupa cum urmeaza:

- Obtinerea de produse cu aplicatii in terapia si profilaxia bolilor intalnite la animale;

- Solutii si procese ecologice de remediere a solurilor si a apei contaminate cu radionuclizi si

metale grele;

- Tehnologii ecologice neconventionale pentru tratamentul plantelor in camp zific in vederea

protejarii mediului;

- Dezvoltarea unor dispozitive optice micro si nano-structurate pentru procesesarea optica a

informatiei;

- Structurarea integrata a cercetarii in cooperare Europeana si internationala in privinta folosirii

potentialului microorganismelor psihrofile in bioremediere;

- Noi abordari in analiza si caracterizarea fenomenelor din biologia plantelor si aplicatii ale

acestora;

- Monitorizarea starii de sanatate a familiilor de albine prin diagnosticarea complexa din probe

hemolimfatice si optimizarea profilului metabolismului si a dietei, corelat cu statutul imunologic

crescator al lui Apis melifera;

- Analiza unor agretate proteice folosind metode de statistica.

- Structuri de guanozina cu autoasamblare pentru dispozitive moleculare electronice;

- Biocombustibili – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera.

Date de contact: Dr. Alina Buţu, Ph.D.

Departamentul de Biotehnologii

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Bucuresti

Email: [email protected]

http: //www.dbioro.eu/incdsb_bucuresti/departamentul_biotehnologii-482-ro.html

Page 36: Raport de activitate INCDSB 2011

35

Echipa 6: Departamentul de dinamica celulara si citometrie in flux Activitatea principala de cercetare a Departamentului Dinamica Celulara si Citometrie in Flux a

inceput acum 15 ani iar activitatea din prezent este bazata pe rezultate importante obtinute in

cercetarea fundamentala intreprinsa pentru dezvoltarea de noi aplicatii si biotehnologii. In ultimii

patru ani, activitatea s-a axat pe urmatoarele domenii majore de cercetare:

1. Mecanismele celulare si moleculare ale imbatranirii celulare si apoptozei, in particular ale

senescentei si eritrofagocitozei

2. Terapie celulară: Îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a componentelor sanguine destinate

transfuziei şi celulelor stem hematopoietice din maduva osoasă şi sângele periferic pentru

transplant.

3. Mecanismele moleculare ale patogenezei osteoartitice; aplicatii pentru ingineria tisulara a

cartilajului

4. Medicina regenerativa bazata pe celule stem si inhibitori de apoptoza; elaborarea unor noi

medii de cultura pentru celule si pentru organele transplantate

5. Evaluarea toxicitatii si a riscului asupra mediului a diferitilor poluanti (metale grele,

nanoparticole, etc)

In ultimii 4 ani, cercetarile au fost intreprinse pe baza unui contract international cu compania

farmaceutica MACOPHARMA, Tourcoing, France, contract ce a debutat in anul 2002 si a 4

granturi nationale.

Pe baza rezultatelor noastre originale obtinute in ultimii 10 ani in domeniul apoptozei eritrocitare

cand am aratat ca moartea eritrocitelor anucleate este un fenomen de moarte celulara programata ce

opereaza in absenta mitocondriei si a nucleului, am adus contributii majore in elaborarea unor

criterii de viabilitate si biocompatibilitate utilizand citometria in flux precum si a unor noi medii si

pungi de stocare pentru conservarea eritrocitelor si a plachetelor in Centrele de transfuzii (Mitrofan-

Oprea L., et al., Novel criteria for assessing red blood cell viability in blood banks, Transfus. Clin.

Biol., 14, 393-401, 2007).

Cu aceste criterii noi si originale bazate pe citometrie in flux am investigat eritrocitele din maladia

Gaucher cu scopul de a gasi o explicatie a eritrofagocitozei intense ce produce ca si consecinta

anemia caracteristica acestei boli (Bratosin D., et al., A cytometric study of the red blood cells in

Gaucher disease reveals their abnormal shape that may be involved in increased

erythrophagocytosis, Cytometry Part B (Clinical Cytometry), Volume: 80B, 1 , 28-37, 2011;

Gheorghe A-M, et al., Flow cytometric analysis as a quick and efficient method for morphological

changes determination in hematological diseases. RBCs of Gaucher disease as a model, Studia

Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Vol. 20, 2, 5-9, 2010). De asemenea, in

Page 37: Raport de activitate INCDSB 2011

36

domeniul maladiilor hematologice, am studiat prin citometrie in flux eritrocitele din Polycythemia

vera (Gheorghe A-M, et al., Flow cytometric analysis of red blood cells in Polycythemia Vera,

Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Vol.21,1,29-35, 2011).

Metodele noastre originale de determinare a viabilitatii eritrocitelor umane utilizand Calcein – AM

ne-au condus la elaborarea unui nou test de depistare a autotransfuziei (autodoping) la sportivi, o

forma de dopaj “curat” ce este imposibil de detectat in prezent (Cerere de inregistrare la OSIM nr.

A/00431 din 05.05.2011).

In ceea ce priveste eritrocitele nucleate, in 2004 am demonstrat de asemenea ca moartea lor are loc

printr-un fenomen apoptotic. Pornind de la aceste rezultate, am elaborat un nou model celular bazat

pe utilizarea eritrocitelor nucleate de pesti si batracieni care sunt expuse direct poluantilor absorbiti

pe diferite cai si a analizei prin citometrie in flux pentru determinarea citotoxicitatii si ecotoxicitatii

a diferitilor poluanti (metale grele, nanoparticole, etc) in mediul acvatic (Bratosin D, et. al., In

vitro toxi- and eco-toxicological assessment of porphyrine nanomaterials by flow cytometry using

nucleated erythrocytes, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 6, 2, 225 –

234 ,2011; Bratosin D., et. al., Nucleated erythrocytes - A new experimental cell model for assesing

in vitro toxicity, ecotoxicity and to determine the safety of fresh fish products. A review, Studia

Universitatis "Vasile Goldis", Seria Stiintele Vietii, vol.21, S1,pg.163-174, 2011). In colaborare cu

compania farmaceutica MACOPHARMA si cu Universitatea de Stiinte si tehnologii Lille 1, am

adus contributii in intelegerea mecanismului patogenezei osteoartritice (Takacs - Buia L., et. al.,

Pathogenesis of osteoarthritis: Chondrocyte replicative senescence or apoptosis?, Cytometry Part B

(Clinical Cytometry) 74B:356–362, 2008) si am elaborat de asemea o noua metoda pentru

stimularea proliferarii celulelor differentiate din linia condrocitara (French Patent No 0707113;

European Patent no. WO 2009/080914 A3 and USA patent Pub.No. US 2010/0256234 A1).

Aceste rezultate, au stat la baza dezvoltarii “Centrului de Biotehnologii pentru terapie celulara si

medicina regenerativa pe baza de celule stem si modulatori de apoptoza” proiect co-finantat de

Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Sectorial “Cresterea

Competitivitaii economice” axa prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare

Page 38: Raport de activitate INCDSB 2011

37

Tehnologica si Inovare, Operatiunea 2.1.2 “Poiecte CD de Inalt nivel Stiintific la care vor participa

specialisti din strinatate”, cu o valoare de 6 000 000,00 RON (proiect in derulare).

În ceea ce priveşte resursa umana, în ultimii 4 ani departamentul nostru a avut o creştere de la 4

persoane (1 CSI, 1 CS III, 1 ACS, si 1 technician) la 8 persoane (1 CSI, 1 CS III, 1 CS , 4ACS şi 1

tehnician ) cu o medie de vârstă de 37 de ani, două persoane fiind inscrise la doctorat şi o persoană

la master.

Pe viitor, departamentul nostru va pastra directia principala de cercetare cu un interes major pentru

obtinerea de biothenologii pe baza de eritrocite pentru transportul medicamentelor, in vederea

infiintarii unei comapanii de tip “start-up”sau “spin-of” in acest domeniu, asa cum au aparut si in

alte tari (de exemplu, ERYtech Pharma, o companie terapeutica din Franta ce a aparut in 2006).

Obtinerea de subtituenti ai sangelui (in mod deosebit obtinerea de inlocuitori de trombocite), este

de o importanta majora in actuala criza a transfuzilor de sange, tinandu-se seama de faptul ca

trombocitele sunt conservate doar pentru 5 zile.

Pe de alta parte, vor fi facute cercetari pentru obtinerea de noi biomateriale inteligente bazate pe

nanoparticole camuflate in membrana eritrocitara ce vor asigura o buna biosecuritate si o circulatie

mai lunga. Aceste rezultate preconizate, pot fi baza unor metode eficiente in medicina personalizata

pentru diagnosticare, cum ar fi sondele de imagistica, noi modalitati terapeutice incluzand sistemele

de eliberare controlata a medicamentelor.

In domeniul terapiei celulare si al ingineriei tisulare bazate pe celule stem si modulatori de

apoptoza pentru medicina regenerativa, cercetarile noastre se vor axa pe obtinerea de noi structuri

tridimensionale, implantabile, stabile mecanic, biocompatibile si biodegradabile, care sa permita

aderenta, proliferarea si pastrarea proprietatilor celulare specifice pentru dezoltarea in Romania a

unor centre ortopedice bazate pe terapia celulara, similare cu cele ce exista in alte tari din Europa

(Institut du Genou- Dr Michel Assor, primul centru ortopedic din Franta, aparut in Septembrie

2010).

Un interes major al strategiei departamentului nostru este acela de a mentine colaborarile

internationale cu Universitatea de Stiinte si Tehnologii Lille 1 - PhD. J-C. Michalski; Laboratoarele

Farmaceutice MacoPharma, Tourcoing, France - PhD. F.Goudalier ; Universitatea Paris-Est

Creteil, Institut Mondor, Facultatea de Créteil-Henri Mondor; Unité INSERM U-841, France –

Professor J.C. Ameisen si PhD J. Estaquier) si de asemenea de a dezvolta alte colaborari noi cu

ERYtech Pharma, Lion, France - Project Manager Juliette Angel pentru RBCs drug delivery, cu

Université Libre de Bruxelles pentru celule stem utilizate in bolile pancreatitice (PhD Iuliana

Ristea) si Université Laval (PhD J.Estaquier) si M. Brand Professor de la University of Ottawa.

Pe de alta parte, vom extinde colaborarile noastre nationale, in special cu intreprinderile mici si

mijlocii pentru tranferul tehnologiilor si de asemenea cu unitatile de invatamant, cu tinerii

Page 39: Raport de activitate INCDSB 2011

38

absolventi, doctoranzi si cu cercetatori post-doctoranzi din aria noastra de cercetare, in special

pentru terapie celulara si medicina regenerativa.

Contact: Dr. Daniela Bratosin, Ph.D.

Department of Cellular Dynamics & Flow Cytometry

National R&D Institute for Biological Sciences, Bucharest

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/incdsb_bucuresti/dinamica_celulara_si_citometrie_in_flux-660-ro.html

Page 40: Raport de activitate INCDSB 2011

39

Echipa 7: ICB Cluj-Napoca

De-a lungul celor 4 ani, ICB Cluj-Napoca a urmărit să aibă

continuitate, atât în privin�a publica�iilor cât �i a

resurseiumane. Am fost implica�i în proiecte fina�ate atât prin

programul PC6 cât �i prin cel de Fonduri Structurale, ambele

finan�ate de UE. Institutul a fost implicat în atragerea de fonduri

europene începând cu 1992, luând parte în două proiecte PC5.Pe

lângă proiectele cadru, institutul a avut success în atragerea de

fonduri�i din competi�iile na�ionale la care a participat.

Interese �tiin�ifice. Punctul central al cercetărilor noastre e

axat pe biodiversitate, începând de la bacterii, la alge, plante

superioare �i nevertebrate. În eforturile noastre privind

producerea de energie alternativă,studiem cianobacteriile, ca producători naturali de hidrogen. De-a

lungul ultimilor 4 ani,membri ai echipei noastre au fost autori sau coautori la 36 de articole cotate

ISI, cu factor de influen�ă relative mai mare de zero, cu un scor cumulat de aprox. 50. De

asemenea, numărul căr�ilor publicate a fost de 11, la care se adaugă alte 3 contribu�ii sub formă

de capitole. Ca număr de proiecte aflate în derulare sau încheiate in perioada 2007-2011, acestea

numără 32, finan�ate prin programe na�ionale si 2 finan�ate prin programe ale UE.

Resursă umană. Institutul nostru s-a axat pe intărirea compartimentului de tineri cercetători.Astfel,

în timp ce 5 membri au fost pensiona�i, al�i 15 au fost angaja�i (12 dintre ace�tia având sub 35

de ani). Este de remarcat că în ace�ti 4 ani, 6 membri ai institutului au primit titlul de doctor în

biologie si al�i 2 pe cel de master. Un aspect important în ace�ti 4 ani a fost că am reu�it să ne

facem vizibili cercetătorilor români care �i-au ob�inut titlurile de doctor sau ce au dobândit

experien�ă postdoc în institu�ii de renume interna�ional, din străinătate. Trei astfel de cercetători

au fost atra�i în decursul celor 4 ani.

Proiect reprezentativ. Studiul diversită�ii vegetale în sectorul subalpin/alpin al Carpa�ilor a

constituit întotdeauna o prioritate pentru noi.Aceasta ne-a adus recunoa�tere atât pe plan na�ional

cât �i interna�ional, fiind invita�i în calitate de parteneri la 3 proiecte de anvergură pe această

temă, finan�ate prin programele cadru ale UniuniiEuropene. Un prim-pas în în�elegerea dinamicii

vegeta�iei subalpine/alpine a fost culegerea unui volum cât mai mare de date floristice, ca punct de

plecare în elaborarea hăr�ilor de vegeta�ie. Rezultatul l-a constituit elaborarea unei baze de date

consistente pentru Carpa�ii Române�ti, ce include informa�ii despre bogă�ia �i distribu�ia

spa�ială a speciilor, caracteristici ale diferi�ilor taxoni studia�i, centre genetice etc. Am fost de

Page 41: Raport de activitate INCDSB 2011

40

asemenea interesa�i de dinamica speciilor de plante de-a lungul timpului, care este influen�ată în

mare măsură de doi factori: schimbările climatice si presiunea antropică. În privin�a primului, am

fost parteneri ai proiectului interna�ional GLORIA Europe, parte a PC5, ce a început în 2001 �i va

continua colectarea de date despre temperature aerului �i solului până în 2020. Datele ob�inute

astfel vor fi coroborate cu cele din teren, privind densitatea �i distribu�ia speciilor vegetale, pentru

a se putea face corela�ii �i elabora ipoteze în privin�a impactului avut de schimbările climatice

asupra florei. Un alt aspect de interes pentru noi l-a constituit în�elegerea �i explicarea

diversită�ii genetice din sectorul studiat, folosind metode ale biologiei moleculare. S-a pus accent

mai ales pe clarificarea statutului taxonomic al unor specii problematice folosind diferi�i markeri

moleculari, coroboat cu o analiză popula�ională a speciei de interes. Am fost astfel în măsură să

confirmăm sau să respingem taxonomia mai multor specii ce fuseseră anterior clasificate doar pe

criterii morfologice. Ca parteneri la un consor�iu European mai larg (INTRABIODIV, parte a

PC6) am fost de asemenea implica�i în caracterizarea moleculară a popula�iilor a două specii

alpine ce sunt răspândite pe întregul continent.

Contact: Dr. Sorina Fărcaş

Biological Research Institute, Cluj-Napoca (INSB Branch)

National R&D Institute for Biological Sciences

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/filiale/filiala_cluj_napoca-114-ro.html

Page 42: Raport de activitate INCDSB 2011

41

Echipa 8: Departamentul de Biologie celulara si Microbiologie, ICB Iasi

Directii de cercetare: Biologie celulară şi moleculară, Fiziologie animală, Microbiologie,

Biotehnologie, Genetica si biochimie vegetala

Biologie celulară şi moleculară:

- activitatea de cercetare in vitro a fost orientata spre: investigarea interactiunilor noilor agenti

bioactivi cu structurile moleculare, subcelulare si celulare ale unor tipuri de celule eucariote animale

sanatoase si maligne, cu scopul de a stabili mecanismele de actiune moleculara implicate in

exprimarea efectelor lor farmacodinamice antineoplazice, imunomodulatoare si normolipemiante;

studiul in vitro al reactivitatii metabolice si membranare, corelat cu analiza activitatii enzimatice a

culturilor de celule normale si canceroase, in conditiile tratamentului cu noii agenti bioactivi, ca

baza stiintifica pentru evaluarea potentialului lor citostatic si citotoxic in vitro.

Fiziologie animală:

- investigatii in vivo: efecte fiziologice ale radiatiilor electromagnetice de joasa intensitate si

frecventa asupra organismului animal; interrelatii hipotalamo – hipofizo – glande endocrine ţintă si

mecanisme hipotalamo - extrahipotalamice implicate în: reglarea neurosecreţiei hipotalamice,

activităţii sistemului endocrin, metabolismelor intermediare glucidic, lipidic si proteic,

metabolismelor energetic si hidromineral, termoreglare, comportamentul alimentar, etc. Studii

preclinice in vivo privind efectele farmacodinamice ale unor noi produşi biologic activi de

biosinteză (antibiotice, polifenoli, glicozide, exopolizaharide, alcaloizi ergolinici), de semisinteză

(antibiotice şi flavonglicozide) şi sinteză (derivati acexamici si dihidroxamici) şi evaluarea

potenţialului lor toxicologic in vivo.

Aceste activitati diverse, complexe si actuale ale cercetarii noastre se efectueaza pe modele

experimentale adecvate, in conformitate cu programele nationale si internationale de pre-screening

si screening, folosind echipamente moderne, precum si metodologii, tehnici si metode de finite si

mare acuratete, dupa cum urmeaza:

Page 43: Raport de activitate INCDSB 2011

42

1. Flowcitometru Cell Lab Quanta SC, ultracentrifuga Beckman-Coulter Optima L-80XP, Analizor

hematologic Melet Schloesing, dispozitiv pentru prepararea gradientului de sucroza, sisteme de

electroforeza verticala si orizontala, dispozitiv automat Maxwell 16 -Promega pentru extractia si

purificarea ADN genomic, ARN si proteine, ultrasonificator SONOPULS, spectrofotometre in

domeniul vizibil si UV, boxa cu flux laminar orizontal, incubatoare CO2, balante analitice de inalta

precizie, autoclave electrice, pH–ionometru, diverse refrigeratoare, vortexuri, centrifugi cu racire,

masina de preparat gheata, pompa peristaltica, microscoape.

2. Tehnici de culturi celulare, metodologii pentru studii farmacodinamice si farmacotoxicologice,

tehnici de transplant tumoral, metode biochimice pentru analiza calitativa si cantitativa a

proteinelor, acizilor nucleici, enzimelor, glucidelor, lipidelor, complementului seric CH50,

complexelor imune circulante, tehnica de inregistrare electronica, cu microelectrozi intracelulari de

sticla, a potentialului membranar de repaus, tehnici de preparare a omogenatelor celulare, metode de

fractionare a tesuturilor animale si de separare a componentelor subcelulare pe gradienti de glucoza

continui sau discontinui, metode de izolare si purificare a membranei celulare, electroforeza acizilor

nucleici pe geluri de agaroza 3%, analiza ARN pe gradient continuu de glucoza 5-20%, analiza

ARN prin cromatografie de afinitate pe oligo-DT-celuloza, alnaliza polisomilor liberi sau disociati

pe gradient de sucroza 10-50%, flowcitometria ciclului celular animal (iodura de propidiu, kit NIM-

DAPI), evaluarea flowcitometrica si electroforetica a apoptozei celulare; INCDSB, Raport de auto-

evaluare 2007-2011.

- Evidentierea si cuantificarea gradului de genotoxicitate al unui preparat bioactiv prin testul

COMET si testul micronucleilor; tehnici RT – PCR pentru evaluarea nivelului expresiei unor gene

implicate in apoptoza celulara si in transformarea celulei maligne; metode de estimare a CC50 si

DL50, ponderostatului animal, tabloului hematologic, parametrilor biochimici plasmatici, indicatori

care caracterizeaza toxicitatea noilor agenti bioactivi; metode de analiza statistica, metode

hemocitometrice (cu tripan blue), spectrofotometrice (cu MTT) si flowcitometrice (cu iodura de

propidiu si 7-ADD) in vederea evaluarii gradului de viabilitate celulara, metoda

microrespirometrica Warburg pentru determinarea respiratiei celulare, metoda flowcitometrica (cu

CFS) pentru studiul procesului de proliferare celulara.

Microbiologie si biotehnologie:

- microbiologia solului si apei. Metodologie: Determinarea grupelor ecofiziologice de

microorganisme din sol; determinarea coliformilor totali, streptococi fecali- STAS – 3001/91-, E.

coli, Pseudomonas aeruginosa, clostridii reducatoare de sulfiti (determinarea MPN), Salmonella

spp. (test de prezenta/absenta), Aeromonas sp., si stabilirea numarului total al celulelor viabile la

370C si 220C din ape (ape de suprafata si bazine piscicole).

Page 44: Raport de activitate INCDSB 2011

43

- bioremedierea apelor reziduale din industria textila (optimizarea procesului de decolorare a apelor

poluate cu coloranti textili, de natura azoica, de catre drojdii si ciuperci). Metodologie: Metode

standard utilizate in microbiologie, spectrofotometrie, enzimologie (azoreductaza, Mn-peroxidaza,

catalaza, dehidrogenaza).

- biodegradarea deseurilor celulozice in vederea asigurarii de resurse abundente si ieftine pentru

diferite procese biotehnologice. Metodologie: influenta aminoacizilor, microundelor, ferofluidelor,

azotului mineral, oligoelementelor, vitamine hidrosolubile, factori fizici (pH, temperatura, camp

magnetic static si camp electromagnetic continuu si discontinuu) pe complexe celulazice de

Alternaria alternata, Chaetomium globosum si Trichoderma viride

- biosinteza de substante biologic active (glucani si alcaloizi ergotici) de catre tulpini de Claviceps

purpurea, substante folosite ca agenti antitumorali. Metodologie: hibridare intraspecifica, cultura

fungala in conditii de laborator si de bioreactor, spectrofotometrie, metode de biologie celulara (asa

cum este prezentat mai sus).

Biochimie si genetica vegetala

- biochimie vegetala: caracterizarea biotipurilor din grupul “plante pentru viitor”, cu impact asupra

dezvoltarii durabile si ecologice in pomicultura (Hyppophae rhamnoides ssp. carphatica, Rosa

canina L., Cornus mas, Lonicera caerulea, Aronia sp.), cu privire la valoarea nutritiva a fructelor

proaspete si conservate si incarcatura lor microbiana.

- citogenetica vegetala: axata pe studiul constitutiei cromosomale si stabilirii trasaturilor cariotipice

ale unor specii de plante de interes economic. Activitatea de cercetare a condus la urmatoarele

rezultate: caracterizarea cromosomilor mitotici, constructia cariotipurilor si idiogramelor la plante

greu de studiat din punct de vedere cariologic: Hippophae rhamnoides L., Cornus mas L., Lonicera

coerulea, Aronia melanocarpa, Rosa sp. Metodologie: prefixarea materialului biologic cu inhibitori

ai diviziunii celulare, fixare, conservare, realizare preparate, analiza microscopica a lamelor,

realizare fotografii digitale, procesare si determinari metrice cu program specific pe calculator,

interpretare rezultate, construirea cariotipurilor (pe baza criteriilor de clasificare ale lui Levan) si a

idiogramelor.

- estimarea genotoxicitatii unor factori xenobiotici (pesticide, hormoni de crestere, metale grele),

prin evaluarea amplitudinii efectelor induse asupra suportului genetic si repercusiunile asupra

fenotipului biochimic si fiziologic al sistemelor vegetale supuse tratamentelor experimentale.

Metodologie: tratamentul cu factorii xenobiotici, fixarea materialului biologic, preparate squash,

analiza preparatelor microscopice, calculul indicatorilor citogenetici (mitotic index, frecventa

aberatiilor cromosomiale ana-telofazice, frecventa anomaliilor metafazice), comparativ cu

controlul, calcule statistice.

Page 45: Raport de activitate INCDSB 2011

44

Realizari. Experienta stiintifica remarcabila a echipei este certificata de numeroase lucrari aparute

in reviste cotate ISI si de calitatile reale in managerierea proiectelor, confirmate de managementul

unui numar important de proiecte de cercetare castigate prin participarea la competitii si, de

asemenea, prin programul national public Nucleu.

Publicatii: 7 carti

- 22 articole ISI cu FI (cumulat - 27,53), dintre care 14 articole ISI cu scor relativ de influenta non-

zero (cumulat -14,5602)

- 10 rezumate in reviste ISI cu FI (cumulat - 30,59) si scor de relevanta non-zero (cumulat -14,34).

- 78 articole in reviste indexate CNCSIS (B+) si in baze de date internationale (BDI).

Brevete: 1 brevet OSIM, 7 brevete Republica Moldova (AGEPI Chisinau), o cerere brevet OSIM.

Comunicari: 41 comunicari la manifestari stiintifice internationale si 74 de comunicari la

manifestari stiintifice nationale.

Proiecte:

6 proiecte aflate in curs de implementare:

Nationale - PN-II-ID-PCE (2011 -2014) – Director proiect CS Dr. Rodica Efrose

PN II - 62-076/2008 (2008 – 2011) - CS I Dr. Pincu Rotinberg

PN II - 62-065/2008 (2008 –2011) - CS II DR Craita Rosu

PN II - 52-0142/2008 (2008 – 2011) - CS II DR Craita Rosu

Internationale : 47/04-9-4077-2009/2011 - CS. Dr. Vochita Gabriela

13 proiecte finalizate (2007 -2011):

CEEX AGRAL 37/2006, CEEX MENER 640/2005, CEEX VIASAN 10/2005, PNCDI

2/BIOTECH, Contract de prestari servicii POS MEDIU/cod proiect 1469/30.04. 2009 - C.S.I dr.

Alexandru Manoliu

CEEX 49 AGRAL/2006 - CS II Dr. Craita Rosu

CEEX AGRAL 15 / 03.10.2005, CEEX BIOTECH 110 / 01.08.2006, 2 contracte prestari servicii -

CS I Dr. Rotinberg Pincu

CEEX MENER 730/2006, CEEX 109 BIOTECH CS I dr Stefania Surdu

Program Nucleu: BIOSTAR 2006-2008 si BIODIV 2009-2011 (PN 09-36-301/27.02.2009)

Participari la Conferinte Internationale:

- XVIII International Botanical Congress, 23-30 July 2011, Melbourne, Australia

- 12th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanta, Romania, 6-8 iulie 2011

- 36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, Italy, June 25-30,

2011

- XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, 4-9 July 2010,

Valencia, Spain

Page 46: Raport de activitate INCDSB 2011

45

- 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition, “Biotechnology for the

Sustainability of Human Society”, 14-18 September 2010, Rimini – Italy

- 8th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, 28

of march 2010, Rostock, Germany.

- International Conference on Environmental Radioactivity - New Frontiers and Developments.

Roma, Italia, 25-27 oct. 2010.

- 12th International Magnesium Symposium Iasi, Romania, 22-25 September 2009

- 22nd New Phytologist Symposium “Effectors in plant–microbe interactions”, INRA Versailles

Research Centre, Paris, France, 13–16 September, 2009

- 57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural

Product Research, August 16-20, 2009, Geneva, Switzerland

- XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB 2008), 17-22

August 2008, Tampere, Finland)

- XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August 2008, Istanbul,

Turkey

- 3rd International Seabuckthorn Association Conference, August 12-16, 2007. Université Laval.

Québec (Québec), Canada

- The 4-th Symposium on Biosorption and Bioremediation, August 26-30, 2007, Prague, Czech

Republic

Premii internationale:

Iurea D., Pavel Chintea ;Premiul I de Excelenta, Salonul International jubiliar al Cercetarii,

Inventiilor si Transferului Tehnologic “Inventica 2008” (International exhibition of

inventions, research and technological transfer “Inventics-Performance and technical

creativity”), 14-24 mai 2008, Iasi

Mangalagiu I, Sacarescu I, Ungureanu M., Diamandescu I., Iurea D., Nichifor M., Munteanu N.

Diploma de excelenta si medalia de argint, Salonul International jubiliar al Cercetarii,

Inventiilor si Transferului Tehnologic “Inventica 2008”, mai 2008, Iasi.

Mangalagiu I, Sacarescu I, Ungureanu M., Diamandescu I., Iurea D., Nichifor M., Munteanu N

Diploma de excelenta si medalia de argint, Salonul International jubiliar al Cercetarii,

Inventiilor si Transferului Tehnologic “Inventica 2008”, mai 2008, Iasi

Dorina Iurea, Pavel Chintea, Roxana Ionela Iurea, Ionel Mangalagiu - Medalie de aur

„EUROINVENT 2009” – European exhibition of creativity and innovation

Dorina Iurea, Pavel Chintea, Roxana Ionela Iurea, Ionel Mangalagiu Diploma de Excelenţă -

Medalia de aur la “The 13-th International Salon of Research, Innovation and Technological

Transfer - Inventica 2009”

Page 47: Raport de activitate INCDSB 2011

46

Dorina Iurea, P. Chintea, Roxana-Ionela Iurea, I.Mangalagiu Diploma of Excellency

„EUROINVENT 2009” – European exhibition of creativity and innovation

Dorina Iurea, Chintea P., Mangalagiu I., Roxana-Ionela Iurea Medalia “INVENT -

INVEST”2010, Targul International de inventii “ INVENT – INVEST SIR 2010

Dorina Iurea, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea, Pavel, Iurea Roxana-Ionela ,

Medalia AGEPI , pentru : Treatment Process Of Apple Tree, Expozitia Internationala a

Creativitatii si Inovarii, “Euroinvent 2011”, Agentia de Stat pentru Protectie Intelectuala,

Chisinau, Republica Moldova;

Dorina Iurea, Diploma de Merit, Centrul de studii si Cercetari Psihotronice si Ufologice,

“INFOINVENT 2011”, 22-25.11.2011, Chisinau, Republica Moldova.

Dorina Iurea, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Mustea Mihai, Chintea, Pavel, Chirilov

Alexandru, Cotenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana-Ionela, Siromeatnicov Iulia, Istrate

Mihai, Chirilov Eleonora, Diploma INFOINVENT 2011 si Medalie de argint- pentru

Utilizarea glicozidelor steroidice la cultivarea culturilor agricole, 22-25.11.2011, Chisinau,

Republica Moldova.

Premii nationale (Academia Romana si CNCSIS)

Carmen Mihaela Popescu, Alexandru Manoliu , Gabriela Lisa, Petronela Gradinariu, Cornelia

Vasile Premierea rezultatelor cercetării / Articole /2010 CNCSIS.

Carmen Mihaela Popescu, Gabriela Lisa, Alexandru Manoliu , Petronela Gradinariu, Cornelia

Vasile, Premierea rezultatelor cercetării / Articole /2010, CNCSIS.

Dorina Iurea - Special Diploma and Scientific Order “Leonardo da Vinci”, for promotion of

Creativity, “Euroinvent 2011”, Iasi, , Romania, 14 May 2011 ;

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea Pavel, Chirilov Eleonora,

Contenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela – Diploma Gold Medal “Henry

Coanda” – The XV-th International Exhibition of Research, Innovation and Research,

Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2011” (Grup de inventii), Iasi,

Romania, 8-10 June 2011

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea Pavel, Chirilov Eleonora,

Contenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela Gold Medal Diploma (Group of

invention), “Euroinvent 2011”, Iasi, Romania, 14 May 2011.

Brevete

1. Procedeu de obtinere a unui complex enzimatic hidrolitic cu o tulpina de Trichoderma

Autori: Stefana Jurcoane, Camelia Diguta, Florentina Matei Radoi, Florentina Israel, Vasilica

Simion, Luminita Tcacenco, Alexandru Manoliu, Brevet nr. 06.01.2009/ OSIM

Page 48: Raport de activitate INCDSB 2011

47

2. Utilizarea glicozidei steroidice purpureagitozid – 3-o-β-D-glucopyranosyl (1→2)-[o-β-D-

xylopyranosyl(1→3)]-o-β-D-glucopyranosyl(1→4)-o-β-D-galactopyranosyl-5α-furostan-2α,

3β, 22α, 26-tetraol-26-o-β-glucopyranosyd- in calitate de compus ce poseda activitate

antitumorala (a 2008 0154)

Autori: Dorina Iurea, I.Mangalagiu, P. Chintea, V. Iurea, Roxana-Ionela Iurea, Brevet 2008 AGEPI

Chisinau

3. Procedeu de cultivare a viţei de vie

Autori: Iurea Dorina, ., Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Mustea Mihai, Chintea Pavel,

Chirilov Alexandru, Cotenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana-Ionela, Brevet MD.2010

AGEPI Chisinau .

4. Procedeu de biostimulare a culturii de tomate

Autori: Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea Pavel, Iurea Roxana –

Ionela, Cotenco Eugenia, Iurea Pavel,, Brevet MD/2010, AGEPI Chisinau .

5. Procedeu de tratare extraradiculara a plantelor de tomate

Autori - Iurea D. Dorina, Munteanu Neculai, Mangalagiu Ionel, Chintea Pavel, Contenco Eugenia,

Siromeatnicov Iulia, Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela, Brevet MD, nr.235 /2011, AGEPI

Chisinau .

6. Procedeu de cultivare a viţei de vie

Autori - Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Mustea Mihai, Chintea Pavel,

Chirilov Alexandru, Contenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana-Ionela, Brevet MD, nr.

271 / 2011, AGEPI, Chisinau

7. Procedeu de cultivare a marului

Autori - Iurea Dorina, Chintea Pavel, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chirilov Eleonora,

Cotenco Eugenia, Iurea Roxana-Ionela, Hot. Acordare brevet nr. 6882 / 13.04.2011, AGEPI,

Chisinau

8. Procedeu de tratare a plantelor de ardei gras

Autori - Iurea Dorina, Chintea Pavel, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Istrate Mihai, Cotenco

Eugenia, Iurea Roxana-Ionela, Brevet MD, nr. 342/ 20.01.2011, AGEPI, Chisinau

9. Preparat de tip clavinic cu acţiune antitumorală, de uz veterinar şi procedeu de obtinere

Autori: Craita Maria ROSU, Pincu ROTINBERG, Zenovia OLTEANU, Stefania SURDU, Elena

TRUTA, Cosmin Teodor MIHAI, Luminita HRITCU, Daniela GHERGHEL, Monica

HANCIANU, Anca MIRON, Ana Clara APROTOSOAIE, Oana CIOANCA Cerere brevet,

Nr.inregistrare A/01301din 05.12.2011.

Afilieri la diferite organizatii de prestigiu:

- Societatea Romana de Biochimie si Biologie moleculara, afiliata FEBS

Page 49: Raport de activitate INCDSB 2011

48

- Societatea Nationala de Biologie Celulara

Resurse umane. Membrii echipei noastre sunt specialisti (2 CSI, 2 CSII, 1 CS III si 2 CS), doctori

in biologie si 3 tehnicieni. Gama noastra de competente variaza de la biologie moleculara si

celulara, fiziologie animala, farmacologie, imunologie, genetica vegetala, biochimie pana la

microbiologie (biodiversitatea solului si apei) si biotehnologii microbiene. In conformitate cu

expertiza grupului si cu sustinerea prin noile achizitii in infrastructura, in ultimii 4 ani, colectivul

nostru a participat la proiecte complexe de cercetare interdisciplinara, fundamentale si cu

aplicabilitate practica.

Echipa noastra de cercetatori a oferit o asistenta stiintifica continua, adecvata, pentru realizarea mai

multor lucrari de licenta si masterat, precum si pentru realizarea a cel putin 10 lucrari de doctorat

pentru studenti si absolventi ai Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, Facultatea de Biologie

(Departamentul de Fiziologie Animala si Umana si Departamentul de Microbiologie) si ai

Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” – Facultatea de Farmacie).

Permanenta preocupare pentru ameliorarea nivelului de expertiza al membrilor echipei a fost

reprezentata de:

- CS II Dr. Craita Maria Rosu “visiting scientist”: – la Universitatea de Agricultura din

Atena, Departamentul de Biotehnologie Agricola (2008) – specialist in cadrul Programului

PathogenCombat (identificarea prin tehnici specifice PCR and RAPD-PCR a speciei

Lactobacillus plantarum PCA 236);

- CS III Dr. Gabriela Vochita, la IUCN Dubna (Federatia Rusa), 2010, pentru studiul

formarii si repararii leziunilor ADN in limfocitele umane, leziuni cauzate de radiatii

ionizante cu transfer de energie liniar diferit, ca si pentru investigarea proceselor de

apoptoza in limfocitele umane si pentru prepararea lamelor microscopice. In 2008, a

participat la cursuri profesionale postdoctorale organizate de Universitatea de Medicina si

Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca”, cu temele: Tehnici de biologie moleculara

folosite in analiza diferitelor variatii genetice” si “Biotehnologie moleculara – aplicatii

medicale”

- CS Dr. Cosmin Teodor Mihai – bursa post-doctorala la Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, cu

o tematica de cercetare focusata pe “Mecanisme moleculare implicate in reactivitatea

celulelor sanatoase sau neoplazice transformate la actiunea unor agenti antineoplazici fizici

si chimici”, “internship” la Centrul Medical Universitar, Freiburg, Germania (Core Facility),

31 ianuarie – 2 martie 2011, pentru imbogatirea fondului de cunostinte teoretice si practice

in flowcitometrie si in trierea cromosomilor umani prin folosirea unui aparat MoFlo Cell

Sorter.

Page 50: Raport de activitate INCDSB 2011

49

Infrastructura de care dispunem si expertiza dobandita de membrii echipei ne-au dau posibilitatea

de a extinde aria de expertiza a departamentului in domeniul taxonomiei moleculare, in cadrul

proiectului intitulat “Identificarea si caracterizarea moleculara si biochimica a unor tulpini

indigene de Rhizobium in vederea utilizarii lor ca biofertilizatori si bioremediatori” PN-II-ID-PCE-

2011”(1 700 000 lei/2011 - 2014). Totodata, proiectul propus va combina atat cercetarea teoretica,

cat si pe cea aplicata, in domenii de tehnologii –omice, biochimie si biotehnologie aplicata, cu

scopul de a izola si caracteriza din punct de vedere molecular si biochimic tulpinile rhizobiene

indigene capabile sa noduleze specii de leguminoase de interes economic si care au potential de a fi

folosite ca bioremediatori, si, de asemenea, de a analiza trasaturile fiziologice si moleculare ale

leguminoaselor cu nodozitati prin intermediul tehnologiilor –omice.

Cercetatorii tineri (nivel doctoral si post-doctoral) vor fi angajati pe durata perioadei de desfasurare

a proiectului, durata contractuala fiind variabila.

In acest mod, prin integrarea cercetarii avansate cu un mecanism eficient de transfer al

cunostintelor, de formare si diseminare, se va contribui in mod favorabil la consolidarea cercetarii

de calitate in cadrul departamentului.

A. Strategia in domeniul cercetarii –dezvoltarii –inovarii (2012 -2015)

Biotehnologie

- studiul biodiversitatii, biologiei şi ecologiei microorganismelor producătoare de substanţe biologic

active in vederea elaborarii biotehnologiilor de obtinere a acestora

- obtinerea si caracterizarea de extracte vegetale cu potential de utilizare ca biopesticide (bactericid,

fungicid, acaricid)

- obtinerea si caracterizarea de extracte vegetale cu potential de utilizare in domeniul medical

(antitumoral, antidiabetic, anti-colesterolemiant)

- studii de taxonomie moleculara in vederea identificarii de tulpini bacteriene (rizobacterii) cu

potential de utilizare ca biofertilizatori;

- izolarea, purificarea si selectia de tulpini fungice si bacteriene cu capacitate de biodegradare a

unor poluanti din ape si sol, precum si optimizarea proceselor de bioremediere a acestora in urma

contaminarii cu coloranti textili, respectiv, compusi halogenati (1,2-Dibromoethane - DBE si1,2-

Dichloroethylene - DCE) cu ajutorul tulpinilor microbiene.

Biologie celulara si moleculara

- interacţiuni si interferente ale unor agenţi fizici, chimici si biologici cu structurile si procesele

moleculare implicate in controlul si reglarea proceselor membranare, metabolice si genetice

celulare, ca suport stiintific de fundamentare a unor posibilitati de valorificare biomedicala a

acestora.

Page 51: Raport de activitate INCDSB 2011

50

- evaluarea calitativă şi cantitativă a efectelor farmacodinamice antitumorale, imunomodulatoare,

antidiabetice, normolipemiante induse de noi preparate de biosinteză, semisinteză şi sinteză şi de

unii agenţi fizici (câmp electromagnetic);

- aprecierea biocompatibilităţii organismului animal cu diversele noi tipuri de tratament

- noi produse şi procedee biotehnologice de eficientizare a chimioterapiei antitumorale, a

imunoterapiei, a terapiilor unor boli de nutritie si metabolism umane si veterinare.

Citogenetica vegetala:

- caracterizarea cromosomologica, numerica si morfostructurala, la specii de interes economic, cu

intocmirea cariotipului si idiogramei.

- evaluarea potentialului genotoxic al unor factori stresori chimici/fizici, prin cuantificarea efectelor

induse asupra materialului genetic si diviziunii celulare la plante, precum si asupra

comportamentului unor parametri morfofiziologici si biochimici.

Servicii de cercetare oferite in urmatoarele directii:

- determinarea efectelor farmacodinamice a unor noi produsi biologic activi de biosinteza

(antibiotice, polifenoli, glicozide, exopolizaharide, alcaloizi ergolinici), semisinteza (antibiotice si

flavonoglicozide) sau sinteza.

- intocmirea cariotipului si idiogramei la specii vegetale de interes economic.

- evaluarea potentialului genotoxic al unor factori stresori chimici/fizici, asupra plantelor de cultura.

- microbiologia apei si solului

- posibilitati de bioremediere a apelor uzate colorate provenite din industria colorantilor textili

- biosinteza de alcaloizi clavinici din tulpini de Claviceps purpurea, agenti antitumorali de uz

veterinar.

B. Strategia in domeniul economico –financiar

- asigurarea fondurilor financiare necesare activităţilor de cercetare-dezvoltare, prin:

- participare la viitoarele competiţii organizate pe plan naţional;

- promovarea acţiunilor de colaborare la programe internaţionale de cercetare;

- creşterea veniturilor din alte activităţi, în special cu agenţi economici;

- modernizarea în continuare a bazei materiale proprii, prin dotarea cu aparatură modernă a

laboratoarelor (Fitotron).

C. Strategia relationala

In vederea creşterii prestigiului si imaginii pe plan naţional şi internaţional se au in vedere:

- lărgirea colaborărilor şi relaţiilor cu unităţile de profil din tara interesate în rezolvarea unor

probleme de interes comun, de nivel academic universitar, institute de cercetare, dar şi cu staţiunile

de cercetare cu profil agro-horticol;

Page 52: Raport de activitate INCDSB 2011

51

- lărgirea colaborărilor internationale (Departamentul de Biotehnologie, Universitatea Agronomica

din Atena, Grecia), prin participarea la programe de cercetare comune si organizarea de workshop-

uri.

- intensificarea participării la viaţa ştiinţific ă naţională şi internaţională prin îmbunătăţirea

diseminării rezultatelor ştiinţifice;

- intensificarea creaţiei ştiinţifice, brevetării şi inovării în domeniu;

- participarea la activitatea organizaţiilor profesionale, organismelor, grupelor de cercetare internă

şi internaţională;

- stabilirea de relaţii cu producători şi utilizatori ai rezultatelor de vârf din domeniul

biotehnologiilor.

Contact: Dr. Crăiţa Maria ROŞU, CS2

Sef de Departament - Biologie Celulara si Microbiologie

Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Institutul National de Cercetare –dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Bucuresti

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/filiale/filiala_iasi-116-ro.html

Page 53: Raport de activitate INCDSB 2011

52

Echipa 9: Ecologie, Taxonomie şi Combatere biologica, ICB Iasi Echipa de cercetare este compusă din 7 specialişti (1 CS I, 2 CS II şi 4 CS III) cu doctorat şi 1

tehnician. Acest grup de cercetare multidisciplinară include cercetători cu competenţe în

ecopedologie, microbiologia solului, botanică, fiziologia plantelor, zoologia solului (acarologie),

entomologie şi combatere biologică.

Direcţii de cercetare: Echipa desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în

domeniul ecologiei terestre, axate pe următoarele direcţii:

-investigarea biodiversităţii în ecosisteme naturale şi antropice;

-studiul structurii ecosistemelor şi a interrelaţiilor biotop-biocenoză, în contextul schimbărilor

climatice, precum şi a altor factori de impact naturali;

-studii de caz în ecosisteme afectate de diferite activităţi umane (industriale - inclusiv minerit,

agricultură intensivă, îndiguiri, desecări etc.);

-monitorizarea calităţii solurilor cu ajutorul bioindicatorilor;

-monitorizarea stării ecosistemelor pe parcursul aplicării măsurilor de reconstrucţie ecologică;

În perioada 2007-2011, principalele proiecte care au inclus toţi membrii echipei de cercetare au fost

BIOSTAR şi BIODIV (Programul Nucleu):

PN 06-400302/27.01.2006: Cercetări ecologice asupra structurii, funcţionalităţii şi diversităţii

ecosistemelor naturale şi antropizate din Câmpia Moldovei, în contextul cerinţelor dezvoltării

durabile

PN 09-36-302/27.02.2009: Evaluarea biodiversităţii şi vulnerabilittăţii unor ecosisteme din Podişul

Central Moldovenesc, în vederea mangementului lor durabil

Alte proiecte de cercetare - 2 proiecte internaţionale, 11 naţionale, 11 alte contracte - au fost

realizate în cadrul a trei grupuri de lucru, după cum urmează:

Grupul de lucru Biodiversitate

Teme de cercetare

- diversitatea florei şi a vegetaţiei;

- studii ecofiziologice privind metabolismul şi stresul la plantelor, influenţa diferitelor substanţe

chimice asupra biosintezei pigmenţilor fotoasimilatori, a metabolismului glucidelor şi a regimului

hidric;

- evaluarea biodiversităţii unor grupe faunistice (insecte şi acarieni) în ecosisteme naturale şi

antropizate;

- evaluarea biodiversităţii şi a impactului antropic; efectele induse de poluare asupra biotopului şi

biocenozei; acarieni edafici ca bioindicatori ai calităţii solurilor; fundamentarea unor măsuri de

conservare şi remediere;

Page 54: Raport de activitate INCDSB 2011

53

-investigaţii faunistice şi ecologice asupra unor grupe de insecte entomofage (parazitoizi şi

prădători) în vederea fundamentării ştiinţifice a combaterii biologice a dăunătorilor, atât în

agricultură, cât şi în silvicultură;

Proiecte de cercetare: 4 proiecte naţionale (CEEX – AGRAL, PNCDI II, grant CNCSIS), 3 alte

contracte.

Realizări principale:

-Studii şi baze de date privind biodiversitatea în ecosistemele terestre

-Studii taxonomice asupra unor grupe de nevertebrate; descrierea unor specii noi pentru ştiinţă

(Acari: Oribatida, Gamasina)

-Studii referitoare la impactul antropic asupra mediului, exercitat prin poluare industrială (la Copşa

Mică, Taşca-Bicaz, Baia Mare, Zlatna, Hunedoara), prin măsuri hidrotehnice (în lunca râului Prut),

prin minerit sau prin agricultură intensivă;

-Studii ştiinţifice în unele situri Natura 2000 şi în arii protejate din România, în vederea evaluării

stării de conservare a habitatelor şi a speciilor (Directiva Habitate 92/43/EEC);

-Îmbunătăţirea tehnologiei de combatere a insectelor defoliatoare în pădurile de cvercinee.

Publicaţii: 41 articole; 2 cărţi (1 sub tipar) şi 3 capitole de carte, publicate la edituri recunoscute

CNCSIS

Grupul de lucru Ecopedologie

Teme de cercetare

- Studii ecopedologice şi pedobiologice privind impactul eroziunii pluviale, al sărăturării,

acidifierii, compactării, excesului sau deficitului de umiditate asupra indicatorilor de fertilitate şi

calitate a resurselor de sol în agroecosistemele din zonele colinare.

- Studiul impactului măsurilor tehnologice asupra activităţii biologice din soluri erodate pluvial.

- Stabilirea surselor generatoare de risc şi a modului de intersecţie cu fluxul tehnologiei de

cultivare; analiza factorilor de risc la sol (apă, plantă şi produs proaspăt); cardul de sănătate a

solului.

- Testarea unui sortiment de îngrăşăminte noi în vederea omologării.

- Teste, analize şi studii eco-pedologice de calitate a solului (servicii).

Proiecte de cercetare: 3 proiecte naţionale (CEEX – BIOTECH, PNCDI II), 8 alte contracte.

Realizări principale:

- Stabilirea soluţiilor tehnologice pentru valorificarea terenurilor afectate de eroziune pluvială,

sărăturare, acidifiere, compactare, exces sau deficit de umiditate în agroecosistemele din zonele

colinare.

Page 55: Raport de activitate INCDSB 2011

54

- Stabilirea tehnologiilor de cultură durabile şi a tehnicilor de ameliorare, de conservare şi de

valorificare a solurilor pe terenurile agricole afectate de diferite forme de degradare şi de deficit de

umiditate.

- Indicatori eco-pedologici: fişe de specific ecologic, diagnoza ecopedologică a troficităţii efective a

resurselor de sol, diagnoza pedo-biologică a resurselor de sol

- Indicatori pedo-biologici: Indicatorul Potenţialului Activităţii Vitale (IPAV %), Indicatorul

Potenţialului Activităţii Enzimatice (IPAE %), Indicatorul Sintetic Biologic (ISB%)

- Evaluarea cantitativă şi calitativă a specificului ecopedologic şi a activităţii biologice a solului în

condiţii de stres cauzat de surse de risc

- Evidenţierea efectului unor îngrăşăminte solide şi lichide, aplicabile la sol şi pe plante, româneşti

şi de import, asupra productivităţii şi a calităţii producţiei la plantele de câmp, legume, pomi şi viţă

de vie

Publicaţii: 18 articole ştiinţifice, 1 capitol de carte, publicată la o editură recunoscută internaţional.

Acord de cooperare pentru doctorate internaţionale între Universita degli Studi di Palermo, Italia

(Doctorat de Cercetare în Agricultură ambientală), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară Iaşi, România (Doctorat de cercetare în horticultură), cu participarea Institutului de

Cercetări Biologice Iaşi, România (responsabil Dr. Geanina Bireescu).

Grupul de lucru Combatere biologică

Teme de cercetare

- Studii asupra diversităţii entomofaunistice, prin monitorizarea comparativă a agroecosistemelor

aflate în conversie spre o producţie ecologică (biologică, organică)

- Aplicarea şi extinderea folosirii agenţilor biologici - duşmanii naturali ai dăunătorilor din unele

agroecosisteme, în scopul reducerii la maximum, până la eliminarea completă a insecticidelor

- Studiul relaţiilor tri-trofice: plantă – fitofag - duşman natural, şi în special al complexelor de

parazitoizi ai unor specii de insecte dăunătoare culturilor, atât sub aspectul cercetării fundamentale,

cât şi aplicative, ca bază pentru stabilirea unor măsuri eficiente şi coerente de combatere biologică

în protecţia plantelor

- studii comparative pentru a stabilirea mecanismelor de invazie ale unor specii de plante, pentru

alegerea celor mai eficiente modalităţi de combatere a speciilor invazive în afara teritoriilor lor de

origine

- combaterea biologică a plantelor originare în regiunea noastră, care au devenit invazive în alte

zone geografice (în special în America de Nord), prin identificarea de noi potenţiali agenţi de

combatere biologică şi testarea capacităţii acestora de a fi utilizaţi ca mijloace de luptă.

Page 56: Raport de activitate INCDSB 2011

55

Proiecte de cercetare: 2 proiecte internaţionale (Programul SCOPES - Elveţia; Universitatea

Montana, Missoula - Statele Unite ale Americii), 4 proiecte naţionale (CEEX, AGRAL, BIOTECH,

RENAR).

Realizări principale:

- dezvoltarea unei metodologii pentru conversia livezilor de măr din sistemul intensiv, prin

adaptarea tehnologiilor de protecţie a plantelor şi fertilizare, în conformitate cu regulile producţiei

ecologică

- tehnologie pentru producţia în masă a trichogrammelor într-un sistem modular, cu o capacitate de

producţie adaptată la cerinţele agricultorilor

- creşterea trichogrammelor pentru scopuri de cercetare, într-un sistem modular, cu o capacitate de

producţie care să acopere necesităţile a cel puţin 10 hectare de livadă intensivă de măr

- tehnologie de combatere a dăunătorilor la măr şi păr din livezile clasice

- tehnologie îmbunătăţită pentru exploatarea ecologică a unei unităţţi de suprafaţă de livadă

intensivă de măr.

Publicaţii : 7 articole ştiinţifice, 4 dintre ele în reviste cu IF; 1 carte

Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea nivelului de expertiză a membrilor echipei s-a

concretizat în:

- participarea la Şcoala Internationala de Vară - „Soluri forestiere şi schimbările globale” -

Universita degli Studi del Molise, Campobasso, Italia, 9 - 23 septembrie 2007; participan ţi: dr.

L igia Acatrinei, dr. Geanina Bireescu, dr. Adina Călugăr.

- colaborări în calitate de cercetător în vizită de lucru: dr. Ligia Acatrinei - Agricultural University

of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, Laboratory of Plant Physiology (Prof. G.

Karabourniotis), iunie 2008; dr. Adina Călugăr - Agricultural University of Athens, Faculty of

Plant Production Science, Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology (Professors

Nicholas Emmanouel, George Th. Papadoulis and Dr. Eleftheria Kapaxidi, Acarologist - Benaki

Phytopathological Institute), iunie 2008.

Conferinţe şi simpozioane

- Al II-lea Simpozion Internaţional privind Protecţia şi Sănătatea plantelor în Europa, Berlin, 10-

12.04.2007

- Al XII-lea Simpozion Internaţional privind Controlul Biologic al Buruienilor - Montpellier,

Franţa, 22-27.04.2007

- Al V-lea Congres Internaţional al Societăţii Europene de Conservare a Solului: The Soils of

Tomorrow – Soils Changing in a Changing World, Palermo, Italy, 25-30 iunie 2007

- Al 6-lea Simpozion al Asociaţiei Acarologilor Europeni (EURAAC), Montpellier, Franţa, 21-25

iulie 2008

Page 57: Raport de activitate INCDSB 2011

56

- Congresul EUROSOIL 2008- Soil – Society - Environment, Viena, Austria, 25-29 august 2008

- A XXXVIII Întâlnire Anuală ESNA, Cracovia, 27-31August, 2008

- A 23-a Conferinţă IUFRO ”Air Pollution and climate change”, Murten, Elveţia, 7-12 septembrie

2008

- A 5-a Conferinţă Internaţională asupra Degradării Solului, Valenzano, Bari, Italia, 18-22

Septembrie 2008

- Conferinţa Internaţională a Societăţii Europene de Conservarea Solului “Protection of the

Ecological and Productivity Functions of Soil in a PAN European Context” - Průhonice, Cehia, 23

– 25 iunie 2009

- Al-15 Congress Internaţional al Centrului Ştiinţific Internaţional pentru Fertilizanţi (CIEC) -

Meeting the Fertilizer Demand on a Changing Globe: Biofuels, Climate Change and Contaminants,

Bucureşti, România, 29 august-2 septembrie 2010

- Prima Conferinţă Internaţională ”Structures and Processes of the Initial Ecosystem Development”,

Cottbus, Germania, 20-24 septembrie, 2010

- peste 30 de evenimente ştiinţifice naţionale.

Membri în asociaţii profesionale:

- European Society for Soil Conservation (ESSC)

- International Society of Hymenopterology

- The Swiss Society of Entomology

- The Society of Entomofauna for East and Central Europe - SIEEC

- European Association of the Acarologists – EURAAC

- International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC)

- Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului (SNRSS) – afiliată la International Union of Soil Science

(IUSS)

- Societatea Română de Entomologie Generală şi Aplicată

- Societatea Lepidopterologică Română

Contact: Dr. Otilia Ivan

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Combatere biologică

Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, România

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/filiale/filiala_iasi-116-ro.html

Page 58: Raport de activitate INCDSB 2011

57

Echipa 10: BIOLOGIE VEGETALA SI EXPERIMENTALA, CCB “Stejarul” Piatra-Neamt

Echipa de Biologie vegetala si experimentala (specii medicinale si aromatice) din cadrul INCDSB

Bucuresti / Centrul de Cercetari Biologice „Stejarul” Piatra Neamt este alcatuita din 5 cercetatori

(din care 1 CS I, 1 CSII, 2 CS si 1 ACS) si structurata pe nivele diferite de varsta (3 persoane sub 35

de ani) si pregatire profesionala (3 doctoranzi).

Directii de cercetare

- Studii fitochimice la specii medicinale si aromatice; evaluarea bioproductivitatii acestora,

identificarea de noi principii active;

- Biotehnologii vegetale: culturi de tesuturi (regenerare, micropropagare, culturi de calus, cutlturi

submerse) la specii de plante medicinale si aromatice;

- Inducerea variabilitatii genetice (culturi de tesuturi, mutageneza experimentala cu radiatii gamma

si /sau cu agenti alkilanti);

- Caracterizare morfo-anatomica, genetica, fiziologica si fitochimica pentru genotipurilor noi

(chemotip/chemovarietate) selectate prin aplicarea tehnicilor genetice experimentale;

- Conservarea si valorificarea resurselor genetice, la specii cu importanta economica sau/si statut

special de conservare, cu impact in dezvoltarea durabila in zona montana.

Domeniile de cercetare abordate s-au diversificat/modelat in acord cu prioritatile

regionale/nationale si europene/internationale (boli majore, crestere economica – economie bazata

pe cunoastere, conservarea resurselor genetice naturale): biotehnologii (culturi de tesuturi pentru

multiplicarea speciilor de PMA si obtinerea de principii active, inducerea variabilitatii genetice prin

mutageneza experimentala cu radiatii gamma si/sau agenti alchilanti, propagarea genotipurilor noi

selectate in urma tehnicilor genetice experimentale), fitochimie (identificarea de noi principii active

din plante medicinale – analiza calitativa si cantitativa a principiilor active, elaborarea de formule

de biopreparate cu utilizari in fitoterapie, cosmentica, alimentatie), conservarea biodiversitatii si

Page 59: Raport de activitate INCDSB 2011

58

dezvoltare sustenabila (dezvoltarea de strategii si solutii pentru dezvoltarea rurala sustenabila in

zona montana).

Membri in asociatii profesionale, activitati in cadrul acestora

Membri activi a 4 asociatii profesionale europene din domeniul de activitate: Society for Medicinal

Plant and Natural Product Research (GA), The Phytochemical Society of Europe (PSE) (CS I Dr.

Elvira Gille is Regional Representative of Eastern Europe, since May 2010), International Society for

Horticultural Science (ISHS), AMAPSEEC South-East European Society of Medicinal Plants (CS I

Dr. Elvira Gille is founding member, since 2000), participand la manifestarile stiintifice organizate de

acestea, de exemplu: International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant

and Natural Product Research – 2007, 2008, 2009, 2010; International Symposium on ''Terpenes-

Application, Activity and Analysis'' – Turcia, 2010; Ist International Symposium on Medicinal,

Aromatic and Nutraceutical Plants from Mountainous Areas – Elvetia, 2011. Realizarea de contacte

profesionale la nivel internaţional, pentru dezvoltarea de colaborari cu echipe de cercetare in scopul

initierii unor proiecte de CD comune (institute de cercetare din Elvetia, pe tematica biotehnologiilor si

a sustainable capitalization of bioresources in mountain area).

Membri in comisii stiintifice

- Member of the SEE Standardazation Comission (South East Europe Project)

- Evaluation Expert of the PNCDI II Project, 2010, 2011;

- Member of Phd Examination Boards, 2004 – present, in 4 Universitati (Univ. de Medicina si

Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, Facultatea de Farmacie; Univ. de Stiinte Agricole si Medicina

Veterinata “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Facultatea de Agricultura, Facultatea de Horticultura;

Univ. “Al. I. Cuza”, Iasi, Facultatea de Biologie; Univ. Bucuresti, Facultatea de Biologie).

Stagii de pregatire

Membrii echipei au participat la stagii de pregatire in domeniile de cercetare sau conexe, in tara si

strainatate: CS I Dr. Elvira Gille si CS II Dr. Doina Danila specializare Manager de Proiect (2007); ACS

Drd. Camelia Paula Stefanache specializare Manager de Proiect (2009) and Application for 12 months

Scientific Doctoral Fellowship (2011) within Scientific Exchange Programme between Switzerland and

the New member States of the European Union, at Zurich University of Applied Sciences / Institute of

Biotechnology (Host Mentor/Coordinator dr. Evelyn Wolfram). The application is under evaluation, the

selection meeting being at the end of March 2012.

Participare work-shop-uri, seminarii

- CS Drd. Radu Necula, seminar Noi realizari in cromatografie si spectrometrie de masa - GS/MS/MS,

HPLC/MS, organizat de SC. AGILROM SCIENTIFIC SRL si AGILENT TEHNOLOGIES (2008),

seminar Cromatografie, spectrometrie de masa, analiza elementara CHNS-O; Proteomica, organizat de

Pro Analysis Sistem si Thermo scientific (2009).

Page 60: Raport de activitate INCDSB 2011

59

- CS I Dr. Elvira Gille si CS II Dr. Doina Danila, workshop Genetic Resources, Conservation and

Breeding (International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural

Product Research, Chair: Prof. Dr. Ch. Franz/Permanent Committee on Breeding and Cultivation of

Medicinal Plants), Geneva, 2009.

- ACS Drd. Camelia Paula Stefanache, workshop, Biotechnology in breeding and cultivation of

medicinal plants (International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and

Natural Product Research, Chair: Prof. Dr. Ch. Franz/Permanent Committee on Breeding and

Cultivation of Medicinal Plants), Berlin, 2010.

- CS I Dr. Elvira Gille invited speaker 4th Thematic workshop of Crops2Industry EU Project (7th

Framework Programme/Crops Industry), “Niche markets for specialty industrial crops”, Vegetal

Bioresources, from Ecological Cultures to Industrial Capitalization, September 2011, Thessaloniki,

GREECE; SEE Network in Phytochemistry and Chemistry of Natural Products as Contribution to a

Regional Strategy for Growth and Jobs Creation , Session II. Organizing commercial utilization of

phyto- and other natural derivatives: European general frame and some case studies, Sofia,

September-October 2011, Bulgarian Academy of Sciences.

Participare targuri/expozitii

- SALONUL CERCETARII prezentarea gamei de produse finite si preparate intermediare realizate in

colaborare SC CCPPM Plantavorel SA, in cadrul proiectelor PN II, octombrie, 2009, Bucuresti

- EXPOTEHNICA Salonul Regional al Cercetarii (ADR Nord-Est): prezentarea gamei de produse

finite si preparate intermediare realizate in colaborare SC CCPPM Plantavorel SA, in cadrul

proiectelor PN II, noiembrie 2009, Bacau.

In perioada 2007-2011 E1, in colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru

Stiinte Biologice Bucuresti, a organizat doua editii ale National Symposium "MEDICINAL

PLANTS–PRESENT AND PERSPECTIVE" (The 10th and 11th Edition www.stejarul2011.ro) si a

editat 3 volume ale revistei/jurnalului Romanian Biological Sciences (vol. V, no. 1-2, 2007; vol.

VII, no. 1-4, 2009, vol. IX, no. 1-4, 2011).

Vizibilitatea pe plan intern si international este rezultatul participarii la manifestari stiintifice (15

internationale) si a publicarii de articole (11 articole ISI).

In perioada 2007-2011 au fost finalizate 4 masterate: CS I Dr. Elvira Gille si CS II Dr. Doina

Danila in domeniul Plant product: medicines, nutritional supplements, food (Univ. of Medicine and

Pharmacy „Gr. T. Popa” Iasi, 2008); CS Drd. Georgiana Ghita (Univ. Politehnica din Bucuresti,

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, 2007-2009), ACS Drd. Camelia Paula

Stefanache in domeniul Biotehnologii microbiene si celulare (Facultatea de Biologie, Univ. “Al. I.

Cuza” Iasi, domeniul Biologie, 2009-2011). In prezent sunt in derulare 3 doctorate: CS Drd.

Georgiana Ghita si ACS Drd. Camelia Paula Stefanache (Facultatea de Biologie, Univ. “Al. I.

Page 61: Raport de activitate INCDSB 2011

60

Cuza” Iasi, domeniul Biologie), CS Drd. Radu Necula (Facultatea de Farmacie, Univ. de Medicina

si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, domeniul Farmacie).

Proiecte de CD

I. Finalizate. Din 2007 pana in prezent au fost derulate 9 proiecte de CD, ca si coordonatori si

parteneri, in cadrul programelor nationale: 3 proiecte CEEX si 6 proiecte PN II. Proiectele (7) s-au

derulat in parteneriat public-privat, consortiile fiind alcatuite din centre de cercetare, universitati,

statiuni de cercetare si productie agricola (SCDA si SCDL) si societati cu capital privat (IMM-uri

vorel), implicand in procesul de CDI resurse financiare (cofinantare) si umane din mai multe medii:

stiintific, academic (studenti, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice) si economic/privat.

II. Initiate/depuse, in curs de evaluare: Atragerea cofinantarii: IMM-uri (SC CCPPM Plantavorel

SA, Piatra Neamt; SC DACIAPLANT SRL, Brasov), ONG (Centrul de Incubare Creativ Inovativ

de Afaceri Roznov Neamţ), respectiv statiuni de cercetare si productie agricola (Statiunea de CD

Agricola Secuieni Neamt; Statiunea de CD pentru Legumicultura, Bacau) pentru proiecte de CD;

continuarea parteneriatelor traditionale si initierea de noi colaborari.

Intarirea relatiilor cu mediul privat prin accesare de fonduri comune, transfer tehnologic si obtinere

de brevete pentru suplimente alimentare si metode moderne de analiza fitochimica.

Proiectele cu tematica interdisciplinara complexa au ca finalitate realizarea de bioproduse (cu uz

alimentar, farmaceutic si cosmetic) valorificate de catre IMM-ul cofinantator, in scopul cresterii

economice si promovarea potentialului de inovare, diversificarea gamei de produse (pentru

imbunatatirea calitatii vietii). Tematicile prioritare de cercetare pentru proiectele noi sau finalizate, ca

indicator de interdisciplinaritate: Mediu, Agricultura, siguranta si securitate alimentara, Biotehnologii,

Materiale, procese si produse inovative, Cercetare socio-economica si umanista.

Un alt obiectiv al proiectelor de CD realizate in parteneriat il constituie dezvoltarea de solutii pentru

dezvoltarea rurala sustenabila in zona montana si conservarea biodiversitatii resurselor genetice

autohtone, aplicabilitatea rezultatelor fiind sustinuta de experienta in relationarea cu factorii de decizie

locali si ONG-uri in scopul transferului rezultatelor cercetarii si a colaborarii la nivelul ADR Nord-

Est. Implicarea in dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorificarea resurselor vegetale din zona

montana si promovarea inovarii prin initierea elaborarii unor propuneri de proiect in domeniul

mecanisme colaborative specifice clusterelor, cu importanta pentru masuri active de ocupare in zona

montana, in parteneriat cu un centru de incubare inovativ.

III. Collaboration Contract (nr. 179/02.04.2007) Institute for Plant - Physiology and Genetics of

the Academy of Sciences - Republic of Moldova, Chisinau (2007-2012). Manager (head) CS I Dr.

Elvira Gille.

Page 62: Raport de activitate INCDSB 2011

61

Ca strategie imediata si de perspectiva, se are in vedere atragerea de fonduri europene prin

programe bilaterale, Programul Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene, Fonduri Structurale,

pentru dezvoltarea de proiecte de anvergura, pe tematici de excelenta.

Cereri de brevet de inventie

A/00857/01.09.2011, PROCEDEU DE OBTINERE A UNUI DERMOPREPARAT CU ACTIUNE

CICATRIZANTA DIN ALLIUM CEPA L. (Elvira Gille , Gabriela Tătărîngă, Monica Hăncianu,

Ana-Clara Aprotosoaie, Ursula Helena Stănescu, Roxana Laura Mihăilescu, Doina Dănilă, Adina

Cătălina Druţu, Anca Miron, Oana Cioancă); A/00858/01.09.2011, PROCEDEU DE OBTINERE A

UNEI FRACTIUNI MACROMOLECULARE DIN TELEKIA SPECIOSA (SCHREB.) BAUMG.

CU ACTIUNE IMUNOSTIMULATOARE (Elvira Gille , Monica Hăncianu, Ursula Helena

Stănescu, Roxana Laura Mihăilescu, Doina Dănilă, Anca Miron, Ana-Clara Aprotosoaie, Oana

Cioancă, Radu Necula, Georgiana Luminiţa Ghiţă); A/00859/01.09.2011, METODA PENTRU

REALIZAREA CULTURILOR IN VITRO LA SPECIA ARNICA MONTANAL. UTILIZATA IN

EVALUAREA BIOSINTEZEI UNOR COMPUSI BIOLOGIC ACTIVI, (Camelia Paula

Ştefanache, Doina Danilă, Elvira Gille , Smaranda Vântu, Radu Necula, Cătălin Tănase, Carmen

Elena Ţebrencu); A/00860/01.09.2011, PROCEDEU DE MICROPROPAGARE LA SPECIA

VERONICA OFFICINALIS L. PRIN CULTURI DE TESUTURI (Doina Danilă, Camelia Paula

Ştefanache, Elvira Gille, Radu Necula, Adina Cătălina Druţu, Elena Trotuş, Ana-Clara

Aprotosoaie, Anca Miron, Oana Cioancă).

Contact: Dr. Elvira Gille

Sef Departament Biologie Vegetala si Experimentala

Director Sucursala INCDSB/Centrul de Cercetari Biologice “Stejarul” Piatra Neamţ, Romania

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/filiale/sucursala_piatra_neamt-115-ro.html

www.stejarul.com

Page 63: Raport de activitate INCDSB 2011

62

Echipa 11: Ecologie, resurse si mediu, CCB “Stejarul” Piatra-Neamt Echipa noastra integreaza doua grupuri de cercetare dedicate factorilor de mediu biotici si abiotici:

Grupul de Biologie si Ecologie Moleculara si Grupul de Cercetari Geochimice si de Mediu.

(1) Grupul de Biologie si Ecologie Moleculara a atins masa critica de curand, prin angajarea a doi

tineri asistenti cercetare (ASC). Suportul financiar primit prin finantarea institutionala a fost

suplimentata cu success cu un contract national de cercetare stiintifica pe trei ani (2008-2011)

(PNII/Parteneriate in domenii prioritare) (contract nr. 32151/2008). Acest proiect ne-a permis sa

stabilim colaborari cu institutii de invamant superior si cercetare din tara si strainatate (Johannes

Gutenberg Universitaet, Mainz, Germania si Carl von Ossietzky Universitaet, Oldenburg,

Germania) dar sa si crestem vizibilitattea nationala si internationala a grupului si a cercetarilor

noastre prin publicarea, intr-un timp relativ scurt, a sase abstracturi in jurnale cotate ISI care vor fi

urmate in perioada urmatoare de articole full text, precum si de publicarea unei carti (in 2012).

Eforturi noastre constante pentru stabilirea de noi contacte europene si internationale ne-a permis sa

intram, ca parteneri, intr-un consortiu pan-european (cu 21 de membri) care a primit un contract de

finantare de 4 ani (2011-2015) de la Comisia Europeana prin FP7 (CP-KBBE-2011-5, contract nr.

289706). Putem anticipa ca datorita acestei colaborari se vor crea premizele aplicarii pentru noi

finantari din partea EC/FP-Orizont) si de publicare a rezultatelor obtinute, prin colaborare, , in

jurnale cu factor mare de impact.

Membrii grupului nostru au finalizat cu succes un doctorat in Stiinte biologice (2009) (Universitatea

“Al. I. Cuza” Iasi, Romania) si doua masterate in Biosafety in Plant Biotechnology) (2009)

(UNIDO si Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia) and Protectia plantelor (2011)

(USAMV Iasi, Romania); un alt masterat este in curs de finalizare (Genetica Moleculara) (2010-

2012) (Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, Romania).

Membrii grupului nostru au participat la un numar semnificativ (8) de congrese/conferinte

internationale: 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant

and Natural Product Research (GA2011) (4-9 September 2011, Antalya, Turkey), European

Biotechnology Congress (EUROBIOTECH2011) (28 September – 1 October 2011, Istanbul,

Turkey), AAB Conference “GM Crops: From Basic Research to Application (28-29 June, 2011,

Harpenden, UK), EMBO Conference “Chromatin and Epigenetics” (1 - 5 June 2011, EMBL

Heidelberg, Germany), IUBMB Congress “The Molecules of Life: from Discovery to

Biotechnology” (OzBio2010) (26 September - 1 October 2010, Melbourne, Australia), XVI

Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB2008) (17-22 August

2008, Tampere, Finland), FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants

(ISIMP2008) (12–15 August 2008, Vienna, Austria) si 32nd FEBS Congress “Molecular Machines

Page 64: Raport de activitate INCDSB 2011

63

and their Dynamics in Fundamental Cellular Functions” (FEBS2007) (7-12 July 2007, Vienna,

Austria).

Membrii grupului nostru au participat la un numar semnificativ (7) de cursuri internationale de

specializare: Biotechnology Ethics (2007) (BioTethed EC/FP6) (Vilnius, Lithuania), Genomic

instability and pathways of response (FEBS) (Yerevan, Armenia), RNA Structure and function

(ICGEB) (Trieste, Italy) (2011), Biotic and abiotic stresses (2009) si “Genetic resources for high

added value plant breeding” (2011) (AGRISAFE EC/FP7) (Martonvasar, Hungary), French

Summer School „Molecular Pathology and Pharmacology (2010, 2011) (Arad, Romania),

participarea la toate fiind sustinuta de granturi partiale/complete castigate prin competitie de la

institutiile organizatoare.

Suntem membri/afiliati la: GMO Technical Committee al International Seed Testing Association

(ISTA), International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), International

Organization for Biotechnology and Bioengineering (IOBB), Federation of European Biochemical

Societies (FEBS), Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB), Society for

Experimental Biology (SEB), European Federation of Biotechnology (EFB), European Association

of Pharma Biotechnology (EAPB), Young European Biotech Network (YEBN), Societatea Romana

de Biochimie si Biologie Moleculara (SRBBM), Societatea Romana de Biologie Celulara (SNBC)

si Societatea Romana de Bioinginerie si Biotehnologie (SRBB).

Cu ajutorul finantarii din PNII (Parteneriate, 32151/2008) am reusit sa ajungem la un nivel

satisfacator/mediu in ceea ce priveste capacitatile tehnice (echipament stiintific) necesare unui

laborator de genetica moleculara, dar suntem la un nivel insuficient/nesatisfacator in ceea ce

priveste capacitatile logistice (spatiul de laborator este insuficient si neadecvat cercetarilor

moleculare).

In privinta resursei umane, suntem hotarati sa continuam sa recrutam tineri colaboratori pentru

completarea grupului nostru: in prima faza ca stagiari (pe durata studiilor de licenta) si apoi angajati

la asistenti cercetare (ASC). Pe parcursul primilor doi ani se asteapta ca asistentii sa finalizeze

cursuri de master (specializari direct legate de specificul cercetarilor noastre – ex. Genetica

Moleculara) si sa urmeze cursuri internationale de specializare. Urmatoarea faza a traiectoriei

profesionale si academice o reprezinta urmarea unui ciclu complet de doctorat in strainatate, si

pentru a beneficia de avantajele reintegragii lor in grupul nostrum la finalizarea doctoratului, prin

contactele si colaborarile stabilite, abilitatile tehnice si excelenta stiintifica si academica, pentru

atragerea de noi fonduri si dezvoltarea de noi directii de cercetare in grupul nostru. In prezent, un

asistent cercetare a inceput un stagiu complet de doctorat, cu o bursa Marie Curie (FP7) (2011-

2014) la Martin Luther Universitaet (Halle, Germania), in domeniul epigeneticii plantelor, iar

celalalt asistent cercetare, care va vizita viitorul indrumator de doctorat cu sprijinul unei burse

Page 65: Raport de activitate INCDSB 2011

64

obtinute de la European Science Foundation (ESF, FroSpects Programme), se asteapta sa inceapa

un stagiu complet de doctorat in 2012 (2012-2015) la Carl von Ossietzky Universitaet (Oldenburg,

Germania) in domeniul filogeniei moleculare la plante. Conform strategiei, ambii asistenti au urmat

pana acum cursuri internationale de specializare (ex. ICGEB).

Datorita istoriei foarte limitate a grupului nostru (fiind creat ca directie de cercetare distincta acum

doi ani), pe langa neajunsurile acestei situatii, avem avantajul de a putea alege directiile de cercetare

in functie de specilizarile membrilor grupului si de finantarea pe care o putem atrage prin contracte

de cercetare. In acest sens, pornind initial de la interesul pentru Plantele Modificate Genetic (PMG),

pentru detectarea si identificarea evenimentelor transgenice, catre influenta factorilor abiotici de

mediu asupra stabitatii genomurilor transgenice, am reusit, cu ajutorul finantarii din proiectul FP7

sa incepem si cercetari care sa vizeze monitorizarea impactului asupra mediului ale PMG. Urmand

aceasta directie suntem hotarati sa continuam in directia realizarii de experimente de transgeneza

vegetala in house si teste de laborator asupra PMG.

Continuad cercetarile incepute in cadrul proiectului PNII (32151/2008), dorim sa finalizam

completarea facilitatilor tehnice pentru analize moleculare in vederea evaluarii biodiversitatii cu

ajutorul markerilor moleculari pentru inventarierea si conservarea resursdelor genetice, precum si

pentru autentificarea produselor botanice si nutraceutice prin metode moleculare (inclusiv DNA-

barcoding).

(2) Grupul de Cercetari Geochimice si de Mediu

A luat fiinta din necesitatea studierii complexe a factorilor care contribuie la caracterizarea unui

ecosistem (privit atat in ansamblul sau, cat si la nivelul fiecarei componente). Grupul a fost creat de

un cercetator stiintific grad 1 (retras din activitate in 2010), iar in prezent este alcatuit din 2 membri

(un cercetator si un tehnician) care beneficiaza de un laborator cu o dotare medie specifica

activitatilor sustinute.

In perioada 2007-2011 activitatea grupul a fost concretizata intr-o dizertatie sustinuta in 2007

(Master in Geochimia Resurselor Naturale, Univ. Al. I. Cuza Iasi) si intr-o teza de doctorat

sustinuta public in 2011 (Dr. in Geologie, Univ. Al. I. Cuza Iasi / studiu sustinut financiar de

MECTS, prin programul de Burse Doctorale, tip BD). In realizarea acestui din urma studiu,

doctorandul a beneficiat de un grant de mobilitate finantat din fonduri extrabugetare la Univ.

Ljubljana / Slovenia (programul CEEPUS), unde a urmat o specializare in Difractometria de raze X.

Directiile principale de cercetare care au fost si sunt avute in vedere acopera: ecologia si protectia

mediului; evaluarea impactului antropic asupra unor habitate; dezvoltarea unor metode si tehnologii

de bioremediere a solurilor si apelor contaminate; influenta factorilor biotici si a celor abiotici in

studiul biodiversitatii unor specii vegetale din Romania.

Page 66: Raport de activitate INCDSB 2011

65

Diseminarea rezultatelor obtinute in urma studiilor efectuate s-a concretizat prin participarea la

numeroase simpozioane nationale si internationale (ex: Simp. Int. Geology of Natural Systems -

Geo Iasi 2010), la conferinte internationale (ex: Waste Management, Water Pollution, Air Pollution,

Indoor Climate, Corfu/Greece 2008), precum si prin publicarea unor articole in jurnale de

specialitate din Romania si strainatate (ex: 2 abstracte indexate de Web of Knowledge).

Activitatea stiintifica a cunoscut unele oportunitati oferite de calitatea de membru al unor

organizatii profesionale: EAG (European Association of Geochemistry), IAGC (The International

Association of GeoChemistry) si a SGR (Societatea Geologica a Romaniei).

Multidisciplinaritatea studiilor abordate este sustinuta deasemenea si de colaborarile avute in

intervalul 2007-2010 cu Institutul de Biologie Bucuresti, Univ. Stefan cel Mare Suceava si

CCDCES Perieni, in cadrul a doua programe de cercetare cu finantare nationala. Atragerea

fondurilor extra-bugetare este facuta prin efectuarea de studii hidrogeochimice catre diversi

parteneri privati (studii de potabilitate, monitorizare perioadica a calitatii apei etc.).

Contact: Dr. Mihael Cristin Ichim

Manager: Ecologie, Resurse si Mediu

Centrul de Cercetari Biologice “Stejarul”, Piatra Neamt, Romania

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

Email: [email protected]

http://www.dbioro.eu/filiale/sucursala_piatra_neamt-115-ro.html

Page 67: Raport de activitate INCDSB 2011

66

INCUBATORUL TEHNOLOGIC SI DE AFACERI Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTECH a fost infiintat in anul 2006 ca un

departament al INCDSB cu autonomie financiara.

Misiunea acestui incubator este de a incuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate in domeniu,

prin transfer de inovatii si de tehnologii rezultate in urma cercetarilor stiintifice din INCDSB. ITA-

BINNOTECH va putea oferi intreprinzatorilor sin sectorul IMM consultanta pentru dezvoltarea

unei afaceri, consultanta in domeniul tranferului tehnologic si al proprietatii intelectuale si o

infrastructura adecvata si moderna.

Acest incubator a fost amenajat si dotat prin obtinerea finantarii unui proiect in cadrul programului

INFRATECH.

RAPORT

Privind activitatea Incubatorului Tehnologic si de Afaceri ITA BINNOTEH

Infrastructura de transfer tehnologic din cadrul INCDSB este asigurata de incubatorul tehnologic si

de afaceri ITA BINNOTEH. Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTECH a fost infiintat

in anul 2006 ca un departament al INCDSB cu autonomie financiara. Acest incubator - cu o

suprafata de 550 mp - este amenajat si dotat prin obtinerea finantarii unui proiect in cadrul

programului INFRATECH derulat conform HG 128/2004.

Scopul infiintarii este de a incuba firme care sa valorifice rezultatele CDI.

Domeniile de activitate ale firmelor care pot beneficia de serviciile incubatorului pot fi:

- biotehnologii;

- biomateriale;

- protectia mediului;

- tehnologia informatiei si comunicatii.

Misiunea acestui incubator este de a incuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate in domeniu,

prin transfer de inovatii si de tehnologii rezultate in urma cercetarilor stiintifice din INCDSB. ITA-

BINNOTECH ofera intreprinzatorilor din sectorul IMM consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri,

consultanta in domeniul tranferului tehnologic si al proprietatii intelectuale si o infrastructura

adecvata si moderna.

In prezent in cadrul incubatorului isi desfasoara activitatea 4 firme incubate fizic:

• SC Economix SA News – Centrul Tehnologic – CIT ENI care se ocupă cu publicitate şi

promovarea activităţii de cercetare, consultanta in domeniul inovarii si transferului tehnologic;

Page 68: Raport de activitate INCDSB 2011

67

• SC software development and research centre SRL care desfasoara activitati de cercetarea

aplicata si dezvoltarea produselor si serviciilor in domeniul ITC,cu prioritate in domeniul

managementului informatiei in cadrul companiilor private si institutiilor publice;

• SC CP MED LABORATORY SRL are ca domeniu de activitate consultanta, proiectare,

laborator analize. Societate atestata de ministerul mediului pentru toata gama de lucrari si servicii in

domeniul protectiei mediului;

• Asociatia centrul pentru strategia de dezvoltare durabila: Centrul pentru Strategia de

Dezvoltare Durabila, ONG creat In 2009, este unul dintre actorii nationali activi si reprezentativi In

promovarea si diseminarea principiilor de dezvoltare durabila si de protectie a mediului.

Angajamentele CSDD vizeaza, In special, problematici legate de managementul integrat al

deseurilor, gestiunea eficienta a serviciilor publice, ameliorarea cadrului institutional, amenajarea

teritoriului, tehnologii curate. Este angajat curent In actiuni, partenariate si proiecte – alaturi de

institutii centrale si locale, reprezentanti ai mediului antreprenorial, educational, artistic, de

cercetare.

• SC BETA MEG INVEST SRL

De asemenea exista un contract de incubare virtuala cu firma Asociatia Centrul Roman de

Bioresurse si Cercetari Avansate care efectueaza cercetari in domeniul Microbiologiei

microorganismelor nepatogene utilizabile in diferite procese biotehnologice si a liniilor celulare ca

un nucleu al culturilor de utilitate publica de interes national.

Serviciile oferite de icubator firmelor incubate:

- spatii pentru initierea si dezvoltare de afaceri;

- acces la infrastructura de comunicare;

- servicii de pază şi protocol;

- servicii specializate:

� servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;

� servicii de cercetare-dezvoltare;

� servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;

� servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;

� servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;

� servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi

internaţional.

� servicii de asistenţă:

� obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;

� identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;

� asigurarea accesului la baze de date specializate;

Page 69: Raport de activitate INCDSB 2011

68

� informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.

Pentru anul 2011, veniturile incubatorului au fost de 83 960 lei, cheltuielile au fost in valoare de

67 330 lei, realizandu-se un profit net in valoare de 13 970 lei. Desi veniturile ITA BINNOTECH

au scazut ca valoare in cursul anului 2011, trebuie avut in vedere ca pe o perioada de 9 luni au fost

incubate doar doua firme, contractele de incubare cu celelalte trei firme incubate fizic fiind

incheiate din cursul lunii septembrie. In acest context preconizam ca veniturile incubatorului pentru

anul 2012 vor creste cu aproximativ 40% fata de anul 2011.

Descrierea activitatilor realizate in perioada raportata

• Supravegherea desfasurarii activitatii firmelor incubate, urmarirea cheltuielilor si incasarilor

incubatorului.

• Realizarea activitatilor prevazute in procedura de incubare in vederea incubarii a trei noi firme.

Incheierea contractelor de incubare cu patru IMM-uri.

• Actualizarea prezentarii ITA BINNOTECH pe site-ul INCDSB (www.dbioro.eu/incubatorul

tehnologic de afaceri).

• Incheierea cu una din firmele incubate de contracte de servicii privind promovarea activitatii de

testare a dispozitivelor medicale si incubarea virtuala.

• Participarea directorului incubatorului la managementul proiectelor finantate din fonduri

structurale. Absolvirea de catre directorul incubatorului a unui curs de formatori organizat de

Universitatea Romano – Americana.

• Punerea la dispozitia controlorilor Curtii de Conturi a documentelor privind desfasurarea

acivitatii economice a incubatorului.

o Lista echipamentelor performante si facilitatile de cercetare specifice (echipamente corporale si necorporale)

nr. crt.

Denumire echipament corporal/ necorporal (C/N)

1 Spectrofluorimetru Perkin Elmer LS 55 C 2 Camera Climatica Climacell MB 45 C 3 Cuptor laborator L 1003 C 4 Rotavapor C 5 Bioreactor 1 l C 6 Bioreactor 7 l C 7 Autoclav vertical Tomy C 8 Dezagregator cu ultrasunete VCX 750 C 9 Bidistilator GFL C 10 Camera obscura UVI-PRO Platinum Explorer D-77LS 20M C 11 Balanta XS 204 / Metler Toledo C 12 Gradient thermal cycler TC-512 (Techne) C 13 Centrifuga 5414 R (Eppendorf) C 14 Purificator/sterilizator apa EASYPURE RODI (Thermo Scientific) C

Page 70: Raport de activitate INCDSB 2011

69

15 Hota cu flux laminar model ABS1500 Bioquell: Clasa de siguranta II, 2 filtre Hepa, lampa UV, racord pentru gaz, racord de vacuum, flux laminar vertical, geam de protectie din sticla rezistenta tip securit C

16 Microscop inversat model AXIO OBSERVER D1 CARL ZEISS: lumina transmisa, contrast de faza si fluorescenta, Condensor long distance cu apertura numerica minim 0.35 , cu minim 6 pozitii pentru camp luminos, contrast de faza si DIC, distanta de lucru minim 70 mm, obiective 10X, 20X, 40X, Oculare 10X focusabile, cu un camp larg de minim 23 mm, Calea optica ptr fluorescenta corectata apochromat, Suport pentru minim 6 filtre de fluorescenta, Filtre de fluorescenta de excitatie albastra si verde, Sursa de fluorescenta de minim 100W, adaptor optic ptr camera 0,63x pentru camera digitala de inalta rezolutie - color, Software de achizitie, arhivare si analiza imagini microscopice C

17 Microscop optic inversat Nikon: Inversat cu contrast de faza C 18 Incubator cu CO2 model REVCO ELITE II: controler cu microprocesor Revco IntraLogic II

pentru temperatura si gaz, volum camera: 164L, termostatare intre 50C - 600C, uniformitate: ± 0,4°C la 37°C C

19 Incubator cu CO2 Heraeus: capacitate 50L, termostatare la 370C C 20 Sonicator: Frecventa 20 kHz, timer 1 sec -10 ore, volum 0,2 – 2000 ml, sistem de racire,

microvarf 13 mm C 21 Taietor de piramide: Aparat de realizat piramide pentru ultramicrotomie C 22 Taietor de cutite: Aparat de facut cutite de sticla pentru ultramicrotom C 23 Ultramicrotom: Cutit de diamant si sticla, sectiuni variabile 2-5 um C 24 Autoclava verticala model SANYO MLS 3750: Capacitate 50L, incinta inox, temperatura de

sterilizare 105 – 135 oC, Sisteme de siguranta, 12 programe diferite C 25 Freezer pentru crioconservare SANYO model MDF: Capacitate utila 333L, domeniu de

temperatura -50...-860C, control prin microprocesor, agent de refrigerare HFC C 26 Liofilizator Gamma 1-16 LSC: Temperatura posibila a raftului la inghetare si uscare –

25oCsi 99oC, 5 rafturi de Φ200, capacitate maxima a condensatorului de gheata max.16Kg, C

27 Pompa vacuum: Protectie termica la supraincarcare C 28 Rotavapor: Domeniu 30-100oC, capacitate de evaporare 250ml H2O/h, arie de racire

270cm2 C 29

PCR (thermal cycler) PTC-100, MJ Research: Sistem de mentinere a temperaturii (0-1000C) fara ulei, rata de crestere a temp. 1.400/sec, capacitate 96 tuburi de 0.2ml C

30 Microscop electronic Philips EM 208 S: Filament tungsten, rezolutie 0,34 nm, tensiunea de acceleratie in domeniul 40-100kV, prelucrare computerizata (program Image Analysis Soft) C

31 Microscop optic AXIOSCOPE 40 CARL ZEISS: Obiective 6x, 10x, 20x, 40x, sistem de achizitie de imagini digital C

32 Aparat de apa ultrapura model Direct Q 3 - UV Millipore: produce apa de tip I ultrapura (apa pentru HPLC, AAS, GC, IC) si de tip III, cartus de filtrare SmartPak si cartus de ultrafiltrare BioPak, filtru final Millipak Express, debit instantaneu pentru apa ultrapura 0.5litri/min, rezervor apa pura 6 litri C

33 Sistem de analiza celulara prin citometrie in flux LSR II: Analizor automat de citometrie de flux cu 2 lasere “ solid- state “ cuplate cu sistem de fibra optica , care permite analiza a minim 9 parametri, soft de control, de achizitie a datelor C

34 Soft Modfit pentru LSR II, produs Verity, pentru prelucrare date de achizitie N 35 Centrifuga cu racire Beckman model Benchtop Centrifuge Allegra X15R: rotor swingout

(autobalansabil) - nu necesita echilibrare a cupelor inaintea centrifugarii (in limita a 50 g diferenta) - tehnologie ARIES, adaptoare de 1.5 si 10ml, posibilitate de utilizare directa pe rotorul swing-out a unui suport pentru microplaci, adaptoare pentru flasks de cultura de 75 cm si 25 cm, programarea si afisarea parametrilor de lucru, temperatura programabila intre : -10…+40 °C, Viteza maxima: 3.750 rpm; forta centr ifugala 3.270x g C

36 Cititor de microplaci multimodal model Berthold Mithras LB 940 Research II: Spectrometru cu detectie in UV-VIS, fluorescenta, pentru placi 6- si 384- godeuri, cuplare PC, soft adecvat + accesorii (agitator cu incubare si spalator automat pentru microplaci cu 2 canale) C

37 Etuva BINDER model FD 53: domeniu de temperatura 0-2500C, cu circulatie aer C 38 Aparat electroforeza: Sistem modular complet, electroforeza combinata, 2D si blotting,

migrare verticala, dimens. Placi 10x10 cm C

Page 71: Raport de activitate INCDSB 2011

70

39 Sistem HPLC 1100, Agilent:Sistem cu autosampler termostatat si injector manual, detector, colector de fractii, degazor faza mobila, soft de control de achizitie si prelucrare a datelor C

40 Spectrofotometru: UV-VIS, model V-650, dublu fascicol, lungime de unda 190-900nm, software de control si prelucrare a datelor SpectraManagerII C

41 Sistem automat de separare magnetica a celulelor AutoMACS Pro Separator C 42 QUBIT fluorometer, Invitrogen: pentru determinari de nanocantitati din probe C 43 Densitometru Infinity-CAPT: Camera CCD de inalta rezolutie si sensibilitate, software

pentru preluare si prelucrare imagini, camera obscura WL/LC, transiluminator, 312 nm, video printer C

44 Baie de termostatare DIGIBATH 2 – BAD 4: domeniu de temperatura: ambient pina la 99,9oC, rezolutia temperaturii 0,1oC ; stabilitate +/-0,15oC , omogenitate +/-1oC, termostat hidraulic de siguranta clasa 2 cu protectie la supraincalzire si nivel scazut al apei, timer programabil, senzor de temperatura incorporat PT 100 DIN, capacitate 12 l C

45 Agitator orbital: Viteza de agitare 200-1300 rpm C 46 Agitator magnetic cu incalzire RCT basic IKAMAG: plita din silumina, Termometru de

contact fuzi electronic ETS-D 4 – termometru de contact electronic cu control fuzilogic, cu sensor din otel inox., Clasa de protectie IP 42, circuit de siguranta ajustabil pentru o temperatura a plitei de 50-380 0C C

47 Agitator vortex: 0-3000 rpm,senzor de continuitate C 48 Agitator pentru microtuburi THERMOMIXER COMFORT EPPRNDORF: Cu contol al

temperaturii, cu blocuri de incalzire C 49 Platforma de agitare model ROTAMAX 120: miscare orbitala, viteza de rotatie intre 20-300

rpm, capacitate de incarcare max. 2 kg., rbita de vibratie de 20 mm : pentru agitare lenta, programarea digitala permite functionarea neasistata pana la 120 de minute si trimiterea unui semnal acustic la sfirsitul operatiei, Clasa de protectie IP 30, Control analog al frecventei de vibratie C

50 Ph-metru: Pentru determinarea conductivitatii, oxigenului dizolvat, pH-lui, turbiditatii, si analizor de ioni, domeniu pH –2/16, temperatura suportata 0-100oC C

51 Balanta pentru determinarea umiditatii: Temperatura 50-160oC, 9 programe de variatie a temperaturii, capacitate 0,02-30g, rezolutie 0,01% C

52 Balanta analitica KERN – ABT 220 – 5DM: Capacitate de catarire 220g; precizie 0,01mg, display LCD C

53 Balanta TEHNICA: Capacitate 200g; C 54 Incinta de sterilizare cu UV: Dimensiuni 660x560x420mm, lumina alba 15W, lumina UV

15W C 55 Biocontainer stocare probe sub azot lichid: model GT38 AIR LIQUIDE, capacitate utila 37L,

Rata evaporarii pe zi (la 20oC) 0.15 litri/zi, Timp de pastrare dinamic* (la 20oC) 153 zile C 56 Nisa chimica cu exhaustare TALASSI: plan de lucru din ceramica vitrificata antiacid, interior

imbracat in panouri laminate stratificate IGNIFUGO F1 antiacid de 5 mm, geamuri de siguranta 3+3 glisante pe orizontala montate pe usa frontala, laterale cu geamuri de siguranta 3+3 glisante, dispozitiv de siguranta SAFETY BLOCK care asigura automat blocarea usii frontale la orice inaltime in cazul defectarii unuia sau ambelor cabluri conform prevederilor normei DIN 12924-1 C

57 Concentrator de vid: 2 rotoare standard, valva electromagnetica, tub de vid C 58 Etuva de vacuum: Control al temperaturii, domeniu de temperatura +/-5 C-200 C, conexiuni

vacuum C 59 Scanner: Rezolutie 4800/9600 dpi, adaptor pentru filme microscopie C 60 Imprimanta: Ink jet color C 61 Calculator: Procesor INTEL PENTIUM 4 3000 MHz C 62 Calculator : Procesor ATHLON XP 1800 MHz C 63 Calculator: Procesor ATHLON XP 64 3200+ C 64 Calculator Lifebook : Procesor INTEL CUOREDUO C 65 Balanta analitica Toledo C 66 Biureta automata C 67 Etuva Binder C 68 Etuva Venticell C 69 Etuva Galeenkamp C

Page 72: Raport de activitate INCDSB 2011

71

70 Sistem de antrenare cu vapori Buchi +accesorii C 71 Centrifuga laborator – Sigma 1-6 si rotor angular 6x15 ml C 72 Agitator orbital Sanyo Mir – S 100 si platforma agitare, cleme de prindere, suport pentru

tuburi test C 73 Spectofotometru PG Instrumente T 60 C 74 Nisa chimica Tallasi + accesorii C 75 Liofilizator polietajat C 76 Sistem de mineralizare Buchi C 77 Termobalanta KERN MLB50 C 79 Analizor hematologic veterinar C 80 Balanţă analitică 4 zecimale C 81 Baie termostatată pentru acizi nucleici C 82 Calculator Pentium (CLCDAVIODUAL 805) şi monitor LCD (MONL1740P) C 83 Cameră foto digitală (CMFDSCW100) şi card memorie (MDSMSXN256) C 84 Cameră video digitală (CMVDCRDVD205) C 85 Centrifugă cu răcire 2-16K cu rotor la unghi fix 6x50 ml cu adaptoare şi rotor cu basculă 4 x

100 ml cu adaptoare şi tuburi C 86 Computer (Sistem de calcul Intel P4 cu Microsoft Windows Vista, BitDeffender) C+N 87 Computer (SISTEM PC SAMSUNG MONITOR LCD 932BF, Placa de baza ASUS P5B,

IntelP965, LGA775) C 88 Congelator de laborator 70L - GFL 6380, Germania C 89 Cuva electroforeza verticala C 90 Cuvă electroforeză orizontală și sursă de alimentare C 91 Distilator apă GFL C 92 Etuva sterilizator ESAC 100 i (cu imprimantă termică) C 93 Etuvă de laborator ED 53 cu termometru de control 5-300 C 94 Extractor automat de acizi nucleici si proteine C 95 Flowcitometru Beckman CellLab Quanta SC C 96 Frigider Ariston (FRDHTB45D2) C 97 Hotă cu flux laminar orizontal C 98 Incubator CO2 CB 150 C 99 Incubator cu CO2 Model LCO-165 AI C 100 LAPTOP DELL INSPIRON 1525, 15.4'' (WXGA), Core Duo T2390 1.86GHz, I C+N 101 Laptop TOSHIBA SATELLITE şi anexe (geantă laptop, mouse optic cu fir) C 102 Maşină fulgi de gheaţă S-080 C 103 Microcentrifugă cu răcire Model K280R C 104 Microscop Olympus C 105 MOBILIER (CV contract furnizare produse 64/28.06.2006) C 106 pHionometru cu anexe C 107 Plită electrică cu agitare C 108 Rotaevaporator cu condensator diagonal C 109 Sistem de calcul Intel P4 cu Microsoft Windows Vista, BitDeffender şi Microsoft Office C+N 110 Spectrofotometru UV-Vis cu anexe C 111 Spectrofotometru Vis cu anexe C 112 Thermoshaker cu anexe C 113 Ultracentrifugă Beckman Optima L-80 XP C 114 Ultrasonicator SONOPULS C 115 Vortexuri C 116 Microscop optic stereozoom trinocular Olympus tip SZ61 C 117 Camera uEye UI-1465LE-C+Quick PHOTO MICRO 2.2 Software C+N 118 Sursă lumină KL 1500 LCD C 119 Sistem portabil de determinarea fotosintezei Lci C 120 Hota chimica Vetox 120 C 121 Microscop optic cu anexe Olympus C

Page 73: Raport de activitate INCDSB 2011

72

122 Spectrofotometru UV-VIS Jasko C 123 Spectrofotometru UV-Vis PG C 124 Sistem de electroforeză pe minigeluri pentru ADN, ARN si proteine, cu cuvă orizontală si

verticala, pentru blooting si electroforeza 2D C+N

125 Distilator C 126 Liofilizator C 127 Bioreactor C 128 Thermocycler C 129 Analizor Geluri tip GelDoc C 130 Microscop optic cu camera video C 131 Analizor genetic ABI 3130 C 132 Thermocycler Biometra C 133 Fluorometru PAM 210 cu sift PAM-DA-TEACH C 134 Fluorometru PAM 100 cu sift C 135 Mikroscop Olympus C 136 Mikroscop Nykon C 137 Spectrometru ft-ir/ bruker tensor 27, cu dispozitiv atr C+N 138 Aparat de elecrtoforeza capilara/ agilent C+N 139 Aparat de elecrtoforeza /bio-rad, protean ii C 140 Aparat de elecrtoforeza /bio-rad, miniprotean C 141 Cromatograf de lichide (hplc) /jasco, cu detector uv şi de fluorescenţă C+N 142 Spectrofluorimetru/shimadzu, cu lampa de xenon C+N 143 Cromatograf de lichide (hplc)/ shimadzu, cu detector diode array cuplat cu detector de

masa C+N

144 Maldi-tof/shimadzu, cuplat cu cromatografie bidimensionala C+N 145 Spectrofotometru uv-vis jasco C+N 146 Combine electrochimice C+N 147 Baie cu ultrasunete C 148 Baie de apa cu termostat C 149 2 ph-metru/ inolab C 150 Agitatoare magnetice C 151 Vortexuri C 152 Camera de separare (spe) C 153 Camera de separare (tlc) C 154 Aparat apa bidistilata tecknolab C 155 Balanta analitica / metler toledo C 156 Centrifuga/ hettich, cu racire C 157 Turbo-vap C 158 Conductometru digital C 159 Etuva memmert C 160 Incubator cu CO2 Unitherm ( achizitie 2009) C 161 Hota cu flux laminar Faster OS-N3 (achizitie 2009) C 162 Concentrator Tip Centrifuga C

163 Microscop SEM Hitachi C

7. Rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare

2 se p3rezinta in anexa 2 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii]

NR.

7.1 Lucrări2 ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate cotate ISI. 71 7.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI. 139

Page 74: Raport de activitate INCDSB 2011

73

8. Masuri de crestere a prestigiului si vizibilitatii INCDSB In anul 2011 INCDSB a organizat si a participat la organizarea unor manifestari stiintifice in cadrul carora au fost prezentate rezultate activitatii de cercetare-dezvoltate si oferta de servicii si produse a INCDSB si a partenerilor INCDSB care au participat la aceste manifestari.

nr crt denumire manifestare perioada desfasurarii locul desfasurarii

functie

1 Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

08 – 10 iunie 2011 Piatra Neamt Organizator

2 Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

08 – 10 iunie 2011 Piatra Neamt Organizator

3 Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V. Goldis

West University 4-9 iulie 2011 Arad, Romania,

2011 coorganizator

4

International Symposium “Climate Change in the Carpathian-Balkan

Region During the Late Pleistocene and Holocene”

9-12 Iunie 2011 Suceava Organizational/Scientific Committee Member

3 se pr4ezinta in anexa 3 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, inventatorii/titularii] 4 se prezinta in anexa 4 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice si domeniu de utilizare 5 se prezinta in anexa 5 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 6 se prezinta in anexa 6 la raportul de activitate [titlu, autorii] 7 se prezinta in anexa 7 la raportul de activitate [titlu, conferinta, autorii] 8 se prezinta in anexa 8 la raportul de activitate [titlu, conferinta, autorii] 9 se prezinta in anexa 9 la raportul de activitate [titlu, operatorul economic, numarul contractului/protocolului etc.] 10 se prezinta in anexa 11 la raportul de activitate [titlu, revista, numele si prenumele persoanelor] 11 se prezinta in anexa 12 la raportul de activitate [titlu, revista, numele si prenumele persoanelor] 12 se prezinta in anexa 13 la raportul de activitate [premiul, autoritatea care l-a acordat, autorii] 13 se prezinta in anexa 14 la raportul de activitate [premiul, autoritatea care l-a acordat, autorii]

7.3 Citări in reviste de specialitate 315 7.4 Brevete3 de invenţie. (solicitate / acordate) 15/7

7.5 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovatii proprii4.

22

7.6 Lucrări ştiinţifice/tehnice5 in reviste de specialitate fără cotaţie ISI . 85 7.7 Carti, capitole6 publicate in carti 10 7.8. Comunicări ştiinţifice7 prezentate la conferinţe internaţionale. 69 7.9 Comunicări ştiinţifice8 prezentate la conferinte nationale 61

7.10

Studii9 prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar.

7.11

Membri10 in colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale.

8

7.12 Membri11 in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS). 1

7.13 Premii12 internaţionale obţinute prin proces de selecţie. 3 7.14 Premii13 naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele). 6 7.15 Număr conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare. 3 7.16 Număr de doctori, membri ai unităţii de Cercetare 69

Page 75: Raport de activitate INCDSB 2011

74

5

Workshop "Biofuels – source of common sustainable

development in the cross-border cooperation area"

02.12.2011 Consiliul Local Roata de Jos Organizator

Page 76: Raport de activitate INCDSB 2011

75

SESIUNEA ŞTIIN ŢIFIC Ă ANUALĂ

INCDSB Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

8-10 iunie 2011 Piatra Neamt

CONFERINTE IN PLEN

1. Vacuomul – un compartiment multifunctional al celulei vegetale

Prof. Dr. C. Toma, Conf. Dr. Lacramioara Ivanescu 2. Antistres-adaptogene de origine vegetala

Prof. Dr. Monica Hancianu, Prof. Dr. Ursula Stanescu 3. Combaterea bio-contrafacerii

C.Grigorut, C Anechitoae 4. Protectia noilor soiuri de plante prin mijloace juridice

C. Anechitoae, C. Grigorut 5. Determinarea capacitatii antioxidante a compusilor de origine vegetala cu ajutorul

biosenzorilor Prof. Dr. L. G. Radu, E.Sandra, S.Litescu

6. Parfumul – global, mirosul – individual Prof. Dr. Ursula Stanescu, Prof. Dr. Monica Hancianu, Sef Lucr. Dr. Ana Clara Aprotosoaie

PROGRAMUL PREZENTĂRILOR ORALE 1. Camelina sativa - o planta utila pentru biocombustibili, pentru nutritia umana si hrana

pentru animale Stefana Jurcoane, Dobre P., Cristina Florea, Petre S. M., Mariana Ropota 2. Modele in vitro pentru evaluarea evaluarea activitatii antidiabetice si antiinflamatoare

a unor extracte vegetale R. Albulescu, Monica Neagu, Cristiana Tanase, L. Albulescu, Alice Armatu, Virginia Vulturescu, Nermeen Fawzy,

Basma Sakr, M. Adly, S, Shaker, R. Bauer 3. Conservarea ex situ a unor specii de cormofite spontane cu valoare decorativa

importante din punct de vedere farmaceutic

C. Mardari, C. Tanase, Lucia Draghia 4. Categorii de sozofite în flora medicinala a Carpatilor Orientali Adrian Oprea, Nicolae Stefan 5. Cercetari preliminarii privind initierea unor variante de cultura la Arnica montana L.

in sistem ecologic C. V. Tomescu 6. Tehnologii de cultivare cu elemente organice a speciilor condimentar-aromatice si

medicinale

Page 77: Raport de activitate INCDSB 2011

76

Chisnicean Lilia 7. Contributii la studiul fitochimic al unor populatii de Polygala din Carpatii Orientali Elvira Gille, Radu Necula, Georgiana Ghita, Stefanache Camelia, Oana Cioanca, Doina Danila 8. Cercetari privind tehnologia de cultivare a speciei Origanum vulgare L. (sovarf) pentru

zona centrala a Moldovei Dutu Catalina, Trotus Elena, Gille Elvira 9. Cercetari privind tehnologia de cultivare a speciei Plantago lanceolata L. (patlagina

ingusta) pentru zona centrala a Moldovei

Dutu Catalina, Trotus Elena, Danila Doina 10. Variatia dinamicii ionilor din sange in timpul tratamentului cu namol Daniela Profir, Viorica Marin, Olga Surdu, Sibel Demirgian 11. Efectele namolului de Techirghiol asupra stresului oxidativ la pacientii cu osteoartrita Viorica M arin, Daniela Profir, Olga Surdu 12. Variatia nivelului de cd27 in serul sangvin la pacientii cu boli renale cronice sub

peloidoterapie Olga Surdu, T.V. Surdu, Monica Nechifor 13. Aspecte termografice ale crps in timpul terapiei cu namol Sibel Demirgian, Olga Surdu, T.V. Surdu, Mihaela Minea 14. Efectul tincturii de Eryngium planum intr-un model de inflamatie acuta indusa la

sobolan cu ulei de terbentina Simona Suciu, Alina Elena Parvu 15. Analogi structurali ai unor substante de origine vegetala in tratamentul bolilor rare Anca Miron, Monica Hancianu, Ana Clara Aprotosoaie 16. Extractibilitatea derivatilor polifenolici in diferite tipuri de preparate obtinute din

mostre farmaceutice de Chamomillae Flos

Oana Cioanca, Clara Aprotosoaie, Ursula Stanescu, Monica Hancianu 17. Aspecte privind analiza gaz-cromatografica a uleurilor volatile A.F. Spac, Elvira Gille, Ursula Helena Stanescu 18. Merisorul - un valoros antiseptic natural Daniela Ileana Vasile, Iuliana Marcescu, Dana Bobit 19. Analiza prin HPLC a unor componente din produse Dacia Plant R. Necula, C. Ianta, F. Catana-Bota, Georgeta Demeter, Georgiana Ghita, Elvira Gille POSTERE 1. Analiza in silico a peptidei antimicrobiene 2 din Amaranthus caudatus

M. Butu, Alina Butu 2. Studierea peptidelor antimicrobiene din plante prin metode computerizate

M. Butu, Alina Butu 3. Influenta concentratiei de sucroza asupra multiplicarii in vitro a speciei Ribes rubrum

Carmen Manole, Viorica Balan, Catalina Tudora, M. Butu, Georgeta Fidler, Alina Butu 4. Determinarea unor tioli in plasma umana prin cromatografie cu detectie in fluorescenta

Gatea Florentina, Catalina Petrareanu, G. L. Radu 5. Compozit colagen-enzima care nu dezvolta raspuns inflamator

Catalin Iordachel, Luminita Tcacenco, Elena Berteanu 6. Medplanet – retea de plante medicinale pentru cresterea avantajelor comparative ale zonei

transfrontaliere Calarasi – Silistra Manuela Sidoroff, Anca Oancea, Iris Mateescu, Laura Paun, Andrei Bancila, Stefan Popescu, George Roata

7. Liposan - biopreparat cu activitate lipolitica obtinut prin biosinteza si din plante indigene

Page 78: Raport de activitate INCDSB 2011

77

Tcacenco Luminita, Berteanu Elena, Jurcoane Stefana, Lupescu Irina, Tamas Viorica, Diguta Camelia, Constantinescu Diana

8. Biocompatibilizarea unor polimeri sintetici in vederea obtinerii de conducte nervoase Elena Utoiu, Viorica Coroiu, Sorin Manoiu, Daniel Constantin, Maria Lungu, Anca Oancea, Lucia Moldovan

9. Evaluarea in vitro a patru plante indigene utilizate in medicina traditionala pentru vindecarea ranilor

Valentina Alexandru, Tatia Rodica, Alexandra Gaspar, Elvira Gille, Viorica Coroiu, Elena Iulia Oprita

10. Noi metode de determinare a sigurantei produselor piscicole pe baza analizei hepatocitelor prin citometrie in flux

Daniela Bratosin, Alexandrina Rugina, Ana-Maria Gheorghe, Andreea C. L. Ciotec, Alina Paunescu, Iulian Stana, Violeta Turcus, Aurel Ardelean, Alexandru Gabriel Marinescu

11. Analiza in vitro prin citometrie in flux pe fibroblasti a toxicitatii nanomaterialelor pe baza de porfirine

Alexandrina Rugina, Ana-Maria Gheorghe, Daniela Ciuplea, Eugenia Fagadar-Cosma, Daniela Bratosin

12. Ingineria tesuturilor cartilaginoase: de la expansiunea crondocitelor la retea din biomateriale

Luminita Takács-Buia, Ana-Maria Gheorghe, Alexandrina Rugina, N. Efimov, C. Iordachel, Daniela Bratosin

13. Matrici colagenice reticulate pentru aplicatii medicale Oana Craciunescu, Lucia Moldovan, Elena Iulia Oprita, Alexandra Gaspar, Elena Utoiu

14. Evaluarea in vitro a proprietatilor antioxidante ale unor plante medicinale din Romania Alexandra Gaspar, Liana Toma, Oana Craciunescu, Lucia Moldovan

15. Izolarea unor noi tulpini de drojdii cu potential antagonist fata de fungi fitopatogeni Georgeta Fidler, M. Butu, Carmen Manole, Alina Butu, Petruta Calina Cornea

16. Capacitatea antioxidanta a extractelor din seminte de armurariu (Silybum marianum L. Gaertn.) studiata in vitro

A. Ciocarlan, Raisa Ivanova, Mariana Deleanu 17. Estimarea potentialului unor compusi ai zincului si cromului de a induce aberatii

cromosomiale la orz Elena Truta, Craita Rosu, Gabriela Vochita, Maria Magdalena Zamfirache, Zenovia Olteanu, Daniela Gherghel, Lacramioara Oprica

18. Studiul cromosomilor mitotici la specii medicinale spontane. 1. Datura stramonium L. Gabriela Vochita, Elena Truta, Daniela Gherghel, C. Mihai, Lacramioara Oprica, Elena Maxim

19. Optimizarea eficientei anticanceroase in vivo a unor oncochimioterapeutice standard prin asocierea lor cu campuri

electromagnetice de joasa frecventa si intensitate C. T. Mihai, Daniela Gherghel, Gabriela Vochita, Elena Truta, P. Rotinberg

20. Cercetari privind micromorfiologia perilor secretori si compozitia uleiului volatil la taxoni de plante medicinale si aromatice din

familia Lamiaceae Maria-Magdalena Zamfirache, Ioan Burzo, Irina Gostin, Monica Luminita Badea, Zenovia Olteanu, Marius Stefan, Claudia Padurariu, Elena Truta, Irina Boz, Anca Raluca Andro

21. Efectul altitudinii asupra compozitiei chimice a uleiului volatil de Thymus balcanus Borbás Irina Boz, I. Burzo, Maria-Magdalena Zamfirache, Lacramioara Ivanescu, Claudia Padurariu

22. Contributii la cunosterea structurii organelor vegetative de la Inula helenium L. Marinela Afemei, Irina Boz, C. Toma

23. Cercetari privind compozitia uleiului volatil la taxoni spontani ai genului Salvia L.

Page 79: Raport de activitate INCDSB 2011

78

Magda Coisin, I. Burzo, Maria-Magdalena Zamfirache, Irina Boz, Claudia Padurariu 24. Cercetari privind compozitia chimica a uleiului volatil de la taxoni ai genului Ocimum

Claudia Padurariu, Maria–Magdalena Zamfirache, Ioan Burzo, Zenovia Olteanu, Irina Boz 25. Investigatii privind viabilitatea si capacitatea biosintetica a culturilor tulpinii T10-1 de

Claviceps purpurea conservate prin metode diferite Ana Clara Aprotosoaie, Craita Rosu, Elena Truta, Anca Miron, Oana Cioanca, Stefania Surdu, Monica Hancianu

26. Stretegii bazate pe PCR pentru identificarea ADN specifica a unor specii si materii vegetale Ancuta-Cristina Raclariu, Paula Paraschiva Paramon, M.C. Ichim

27. Contributii la analiza HPLC a tirosolului din specii de Sedum si Rhodiola rosea Mihaela Hartan, A.F. Spac

28. Contributii la studiul fractiunii flavonice a speciei Bidens tripartita L. M. Zagnat

29. Studiu corelativ de extractie a substantelor polifenolice cu potentialul antioxidant pentru specii din fam. Rosaceae. Nota 1: fructe

de Prunus spinosa Carmen E. Tebrencu, R. Mihailescu, G. Mitroi, M. Chiriac, Elena Ionescu, N. Antohe

30. Studiu corelativ de extractie a substantelor polifenolice cu potentialul antioxidant pentru specii din fam. Rosaceae. Nota 1: fructe

de Rosa canina Carmen. E. Tebrencu, E. Iacob, V. Ionescu, Elena Ionescu, N. Antohe, D. Bumbu

31. Caracterizarea calitativa si cantitativa a extractelor hidroalcoolice de Trifolii rubri flos si Violae tricoloris herba

Cretu Ruxandra, Mihailescu Roxana, Verdes Ramona, Mitroi Gabriela, Iacob Elena, Chiriac Maria, Mierlici Ionela

32. Influenta solventului si a temperaturii de extractie asupra extractibilitatii substantelor polifenolice si a capacitatii antioxidante a

busuiocului (Ocimum basilicum L.) Ramona Verdes, Roxana Mihailescu, N. Antohe, Catrinel Giurescu, Elena Ionescu, Gabriela Mitroi, Elena Iacob

33. Bitter - tonic digestiv supliment alimentar cu proprietati tonic amare, aperitive, stimulente si antioxidante

Roxana Mihailescu, Catrinel Giurescu, Ruxandra Cretu, Ramona Verdes, N. Antohe, Antonela Macavei, V. Ionescu

34. Unele efecte citogenetice induse de etil-metan-sulfonat (EMS) si un extract cu actiune antioxidanta asupra speciei Hordeum

vulgare L. Mierlici Ionela, Ghiorghita G., Ruxandra Cretu, N. Antohe, Antonela Macavei

35. Studii estimative privind bioproductivitatea in populatii naturale de Arnica montana L. din Muntii Bistritei (Carpatii Orientali)

Doina Danila, Camelia Stefanache, Elvira Gille, C. Mardari 36. Studii preliminare pentru identificarea unor principii active in suspensii celulare la Arnica

montana L. Camelia Stefanache, R. Necula, Elvira Gille, Smaranda Vantu, Doina Danila

37. Evaluarea cantitativa a metalelor grele in sedimentele active de rau ale Bistritei (aval de lacul Izvorul Muntelui)

V. Grigoras 38. Carthamus tinctorius L. - o specie pe nedrept uitata

Dana Maria Bobit 39. Uleiul de jir - sursa de acizi grasi esentiali

Angela Marculescu, Romulus Gruia, Nicolae Tane, Oliviu Pop

Page 80: Raport de activitate INCDSB 2011

79

40. Carpomasa in vitro de aronie – sursa de principii active cu proprietati anitimicrobiene Tatiana Calalb, V. Prisacari

41. Strategii de conservare si cultivarea unor specii medicinale amenintate in gradina botanica a Academia de Stiinte a Moldovei

Nina Ciocarlan 42. Continutul fenolilor si activitatea antioxidanta ca indicii pentru predicţia termenului de

valabilitate Raisa Ivanova, P. Tatarov, A. Dascaliuc

43. Studii preliminare privind obtinerea unor produse fitofarmaceutice utilizate in terapia afectiunilor microbiene si in tratamentul

tulburarilor digestive Maria Ichim, Ramona Enache, Adriana Visan

44. Contributii la studiul compozitiei chimice a uleiului volatil separat din fructe verzi de chimion, prelevate din flora spontana

Adriana Trifan, Ana Clara Aprotosoaie, Doina Danila, A. Spac, Ursula Stanescu 45. Continutul in magneziu, calciu si zinc al plantelor medicinale

Cornelia Mircea, Gabriela Tataringa, Florina Crivoi, Monica Hancianu, Ursula Stanescu 46. Semnificatia citostatica in vitro a unor fitoextracte polifenolice totale sau fractionate

obtinute din Helleborus purpurascens Daniela Gherghel, Gabriela Vochita, C.T. Mihai, Gabriela Paun-Roman, L.G. Radu, P. Rotinberg

47. Dinamica activitatii catalazei si peroxidazei sub influenta variatiei de pH, la specia Fusarium graminearum Schwabe (Telemorfagibberella zeae Schwein.) Petch parazita pe grau

Petronela Gradinariu, .Al. Manoliu 48. Caracterizarea a patru populatii de Salvia officinalis cultivate in diferite conditii pe baza

corelatiilor genotipice si chemotipice Cucu Natalia, Arsene C., Pelinescu Diana Roxana, Anastasiu Paulina, Ortansa Csutak, Ghinea Raluca, Constantinovici Maria, Onisei Tatiana

BIOCOMBUSTIBILII - SURSA COMUNA DE DEZVOLTARE SUSTENABILA A ZONEI

DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE „Biofuels source of common sustainable development in the cross-border

cooperation area” 02.12.2011

1. Obiectivul stiintific al evenimentului Scopul principal al acestui workshop a fost acela de a prezenta situatia mondiala si din Romania asupra obtinerii biocombustibililor, de a scoate in evidenta prioritatile conform cu necesitatile si circumstantele nationale, de a identifica actiuni de coordonare si integrare a celor cu responsabilitati si atributii in domeniul cercetat. Scopul lucrariloe s-a incadrat in obiectivul general al programului care isi propune dezvoltarea comuna a zonei de cooperare prin utilizarea resurselor umane, naturale, de mediu, prin initiative comune in vederea identificarii si intaririi avantajelor pentru ambele parti. Proiectul “Biocombustibilii - Sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera” se desfasoara sub patronajul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, program operational cu finantare europena pentru Romania si Bulgaria, ce se deruleaza in intervalul 2011-2013.

Page 81: Raport de activitate INCDSB 2011

80

Organizatori: - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, Bucuresti - Consiliul Local – Roata de Jos, str. Republicii, nr.65, judet Giurgiu - Institutul Naţional De Cercetare - Dezvoltare Pentru Maşini Şi Instalaţii Destinate Agriculturii Şi Industriei Alimentare – INMA, Bucuresti 3. Programul

Workshop „Biofuels source of common sustainable development in the cross-border cooperation area” 09:30 – 10:00 Deschiderea reuniunii. Inscriere participanţi 10:00 – 10:20 Prezentare generala a proiectului 10:20 – 10:40 Prezentare generala – biodiesel 10:40 – 11:00 Prezentare generala – bioetanol 11:00 – 11:20 Pauză de cafea 11:20 – 11:40 Tehnologie de infiintare la cultura de rapita 11:40 – 12:00 Tehnologie de recoltare la cultura de rapita 12:00 – 12:20 Tehnologia de cultura la sofranel 12:20 – 13:20 Prânz 13:20 – 13:40 Tehnologie de obtinere a biodieselului din sofranel 13:40 – 14:00 Tehnologie de cultura la sorgului zaharat 14:00 – 14:20 Tehnologie de obtinere a bioetanolului din sorg zaharat 14:20 – 14:40 Pauză de cafea 14:40 – 15:50 Discutii 15:50 – 16:00 Închiderea reuniunii 4. Rezultate obtinute si estimate Prelegerile sustinute si discutiile purtate au subliniat probleme importante si au evidentiat numeroase aspecte cum ar fi : � avantajele care decurg din folosirea biocombustibililor si rolul lor in asigurarea unei productii agricole competitive si durabile � promovarea obtinerii si utilizarii biocombustibililor � stimularea cooperarii interregionale pentru obtinerea biocombustibililor � desi dezavantavele punctate nu sunt de neglijat, totusi prin derularea si realizarea proiectului se creaza cadrul propice investiţiilor si se promoveaza mediul de afaceri � rezultatele pentru durata de timp scurta si medie vor fi observabile în regiune datorita crearii cadrului propice investiţiilor de capital, pe baza unor planuri concrete şi bine fundamentate pe studii riguroase � promovarea inovarii si transferului tehnologic 5. Informatii privind organizarea evenimentului

Page 82: Raport de activitate INCDSB 2011

81

Lucrarile workshop-ului au avut loc pe 02 decembrie 2011, in sala de consiliu a Consiliului Local – Roata de Jos, str. Republicii, nr.65, judet Giurgiu. Pentru buna desfasurare a workshop-ului, sala a fost dotata cu retroproiector, laptop cu conexiune internet wireless. Invitatiile de participare au fost transmise grupurilor tinta si tuturor celor interesati, printre care mici producatori de material vegetal cu potential energetic, populaţia din regiunea transfrontalieră, etc.

8.1. Prezentarea activitatii de colaborare prin parteneriate:

� dezvoltarea de parteneriate la nivel national si international (cu personalitati/ institutii /

asociatii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene

specifice

INCDSB a continuat in anul 2011 dezvoltarea de parteneriate la nivel national si international in

vederea participarii la programele nationale si internationale de cercetare specifice domeniului de

activitate al institutului. Astfel au fost depuse mai multe propuneri de proiecte de cercetare. Unele

dintre acestea in urma evaluarii au obtinut punctaj ce a condus la propunerea lor spre finantare,

altele se afla in procesul de evaluare. Mai jos sunt enumerate principalele parteneriate:

Page 83: Raport de activitate INCDSB 2011

82

Partener Statut Legal Servicii Perioada Alliance for Regional and Civil Initiatives, Silistra, Bulgaria

International, NGO RD public project 2010-2012

New Century Foundation, Bulgaria

International, NGO RD public project 2010-2012

Laboratoire Pharmaceutique MacoPharma, Tourcoing, France

International, private Private service contract 2001-2011

BRCCI Ruse, Bulgaria International, private Technological Transfer 2009-2011 Université Paris-Est Creteil, France

International, public Private service contract

CABI Bioscience Centre Switzerland Delemont, Switerland

International, public RD public project 2005-2008

Centre National de la Recherche Scientifique, France

International, public RD public project 2007-2012

Institut fuer Spezielle Botanik/Johannes Gutenberg-Universitaet (Mainz, Germany).

International, public RD public project, Technological Tranfer

2008 – 2011

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Centrul Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale Chisinau, Republica Moldova

International, public RD public project, Technological Tranfer

2008 – 2011

Université des Sciences et Technologies de Lille 1, France

International, public

University of Palermo, Italia International, public Agreement for Doctorate internationalization (USAMV Iasi, ICB Iasi)

2010-2012

University of Montana, Missoula (USA)

International, public RD public project 2007-2012

University of Ruse, Bulgaria International, public Technological Transfer 2009-2011 BIOSENSOR S.R.L. SRL RD European Programme 7 2009-2011 AQUAMARIJN RESEARCH BV

R&D RD European Programme 7 2009-2011

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

International, public RD European Programme 7 2009-2011

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

International, public RD European Programme 7 2009-2011

ALGATECHNOLOGIES (1998) LTD

SME RD European Programme 7 2009-2011

Consiglio Nazionale delle Richerche

International, public Sixth Frame Programme 2006-2009

Martin-Luther- University Halle Wittenberg

Univeristy Sixth Frame Programme 2006-2009

University of Crete Univeristy Sixth Frame Programme 2006-2009 Institute of Soil Science and Plant Cultivation

R&D Sixth Frame Programme 2006-2009

Universita di Pisa University Sixth Frame Programme 2006-2009 Universite de Perpignan University Sixth Frame Programme 2006-2009 NeoSENS SME Sixth Frame Programme 2006-2009 ALSO SME Sixth Frame Programme 2006-2009 DAS SME Sixth Frame Programme 2006-2009 Medicinal Plants Research National, private RD public project, 2007 – 2010

Page 84: Raport de activitate INCDSB 2011

83

and Manufacture Centre PLANTAVOREL Piatra Neamt, Romania

Technological Tranfer

SC14 Hofigal Export-Import SA15

National, private RD public project, Private service contract

2007-2010, 2011

SC Research & Development Institute for Beekeeping SA (I.C.D.A)

National, private RD public project, Technological Tranfer

2007-2011

S.C.Heidi Chocolate Bucuresti

National, private Private service contract 2008-2011

SC 4ROptics srl16 National, private RD public project, Technological Tranfer

2007-2011

SC Agrocapital SRL Iasi International, private Private service contract 2010 SC BIOTEHNOL National, private RD public project 2008-2011 SC CE MARK SRL National, private Private service contract 2010, 2011 SC Chemical Independent Group SRL

National, private RD public project, Technological Tranfer

2010-2011

SC Dentalcare SA National, private RD public project 7.12.2009-15.01.2010 SC Denticare Implantology Center SRL

National, private Private service contract 7.12.2009-29.12.2009

SC DOCTOR NATURA SRL, Arad

National, private Private service contract 2009, 2010

SC Ferma SCHEI SRL National, private RD public project, Technological Tranfer

2007-2011

SC Fructex SA. BACAU National, private RD public project 2006-2008, 2008 -2011 SC Greenfiber National, private Private service contract 2.01.2010-26.01.2010 SC INCERPLAST SA National, private RD public project, Private

service contract 2005, 2008

Microbiene Biotechnologues Centre BIOTEHGEN (USAMV Bucharest)

National, public RD public project 2004-2007, 2007 -2010

Membranes and Macromolecular Materials Research Centre, Bucuresti

National, public RD public project 2006-2011

Forestry Department (Directia Silvica) Galati

National, public RD public project 2007-2010

Forestry Department (Directia Silvica) Iasi

National, public RD public project 2005-2007

Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering - IFIN H, BIOEVAL

National, public Private service contract 2009, 2011

NRDI17 – Food and Agriculture Machines and Instalations

National, public RD public project 2010-2012

NRDI – Pharmaceutical Chemistry

National, public RD public project 2010-2012

NRDI Lasers Phisics, Plasma and Radiations (Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiilor)

National, public RD public project 2005-2008, 2007-2010

NRDI for Microtechnologies (pentru Mictrotehnologie)

National, public RD public project 2008-2011

INCDIE ICPE-CA (National RD Institute for Electrical Engineering-Advanced Studies)

National, public RD public project, Private service contract

2007-2010, 2011

Institute for Biology and Animal nutrition (Institutul de Biologie si Nutritie Animala) Balotesti

National, public RD public project 2004-2007

NRDI for Vegetables and National, public RD public project 2008-2011

Page 85: Raport de activitate INCDSB 2011

84

Floriculture (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură), Vidra Forest Research and Management Institute (Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice) Bucuresti

National, public RD public project 2005-2007

Forest Research and Management Institute (Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice), Simeria

National, public RD public project 2007-2010 (3 projets), 2009-2011, 2005-2008 (2 projects), 2008-2011

Petru Poni Macromolecular Chemistry Isntitute (Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni) Iasi

National, public RD public project, Private service contract, Technological Transfer

2005-2008, 2006 -2008, 2009

“Simion Stoilow” Institute of Mathematics

National, public RD public project 2007-2010

Public Health Institute National, public RD public project 2006-2008 (2 projects)

NRDI for Chemistry and Petrochemistry ICECHIM București

National, public RD public project 2008-2011, 2006-2008, 2007-2010

NRDI for Fruit Trees, Pitești National, public RD public project 2007-2010 NRDI for Molecular and Isotopic Technologies (INCD pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare)

National, public RD public project 2007-2010, 2006-2008, 2005-2008

NRDI of Pedology, Agrochemistry and Environment protection, ICPA Bucuresti

National, public Private service contract 2007-2011

NRDI for textile and leather National, public Private service contract 2008, 2011 NRDI for Material Phisics Bucuresti

National, public RD public project 2008-2011

NRDI Danube Delta, Tulcea National, public RD public project 2007-2010 National R&D Institute for Food & Agricultural Machines, INMA

National, public RD public project, Technological Tranfer

2009-2011

R&D Institute for Plant Protection, ICDPP

National, public RD public project 2007-2011

Romanian Academy, Filiala Cluj-Napoca, E. Racoviță Speology Institute

National, public RD public project 2005-2008

Romanian Academy, Biochemistry Institute

National, public RD public project 1.10.2008-30.11.2011

Emergency Hospital Bagdasar-Arseni

National, public RD public project 2006-2008, 2007-2010, 2008-2011

Emergency Hospital Bucuresti National, public RD public project 18.09.2007-17.11.2010 Hsopital Fundeni Bucuresti National, public RD public project 2006-2008, 2008-2011 Research & Development Station for Viticulture and Oenology, Blaj

National, public RD public project 2007-2010

Research & Development Station for Pomiculture, Falticeni

National, public RD public project 2005-2008

Central Station for research for soil erosion prevention, Vaslui

National, public RD public project 2005-2008

Forest Research and Management Institute, Research Station, Craiova

National, public Private service contract 2010

Page 86: Raport de activitate INCDSB 2011

85

Agricola Secuieni Research & Development Station, Neamt

National, public RD public project 2007 – 2010

Research & Development Station for Vegetables, Bacau

National, public RD public project, Technological Tranfer

2005-2007, 2007-2010

Forest Research and Management Institute, Research Station, Tulcea

National, public RD public project, Private service contract

2011

Medicine and Pharmacy University « Gr.T.Popa » Iasi, Faculty of Medical Bioengineering

National, public Private service contract 20.03.2011-15.04.2011

Medicine and Pharmacy University « Gr.T.Popa » Iasi, Faculty of Pharmacy

National, public RD public project 2007 – 2010

Medicine and Pharmacy University « Gr.T.Popa » Iasi

National, public RD public project 2005 -2007, 2005- 2008, 2006- 2008, 2008-2010

“Al. I.Cuza” University, Iasi – Faculty of Chemistry

National, public RD public project 2006-2008

“Stefan cel Mare” Univeristy, Suceava, Fcaulty of History and Geography

National, public RD public project 2007 – 2010

Al. I. Cuza University, Iași National, public RD public project, Private service contract

2008-2011, 2010-2011

Babeș-Bolyai Univeristy, Cluj Napoca

National, public RD public project 2007-2010 (6 projects), 2008-2011, 2005-2008 (4 projects), 2006-2008 (2 projects)

Bucuresti Univeristy National, public RD public project 2007-2010 Bucuresti Univeristy, Faculty of Chemistry

National, public Technological Transfer 2007-2010

Bucuresti Univeristy, Faculty of Biology

National, public RD public project 2005, 2008, 2006-2008, 2007-2010, 2008-2011

Medicine and Pharmacy University “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

National, public RD public project 2008 – 2011

Medicine and Pharmacy University Carol Davila Bucuresti

National, public RD public project 2006-2008

Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures

National, public RD public project 2008- 2011

Medicine and Pharmacy University Cluj-Napoca

National, public RD public project 2005-2008, 2006-2008, 2007-2010

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “Ion Ionescu de la Brad”, Faculty of Veterinary Medicine

National, public RD public project 2006-2008, 2008-2011

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iasi

National, public RD public project, Private service contract

2007-2010 2008-2011

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucuresti

National, public RD public project 2006-2008, 2007-2010, 2008-2011

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Clu-Napoca

National, public RD public project 2008-2011 (2 proiecte), 2006-2008 (3 proiecte), 2007-2008, 2005-2008, 2007-2010 (3 proiecte)

West University Vasile Goldis – Arad, Faculty of Biology

National, public RD public project 2008-2011

Univeristy of Pitesi- Faculty National, public RD public project 2008-2011

Page 87: Raport de activitate INCDSB 2011

86

of Biology Univeristy Ovidius, Constanta National, public RD public project 14.09.2007-15.11.2010 Univeristy Polytechnica, Bucuresti, Centre for research and tests in metallurgy ECOMET

National, public Private service contract 1.09.2009-30.09.2009

Univeristy Polytechnica, Bucuresti

National, public RD public project 25.10.2005-30.07.2008

Technical University Gh. Asachi Iasi

National, public RD public project 2007-2010

Transilvania Univeristy, Brașov

National, public RD public project 2007-2010

Cercetatori din cadrul INCDSB sunt membrii ai unor asociatii profesionale, cum sunt:

� Societatea Nationala de Biologie Celulara;

� Societatea Romana de Biochimie afiliata la FEBS;

� Societatea Romana de Biotehnologie (afiliata Federatiei de Societati Europene de

Biolotehnologie);

� Societatea Romana de Biologie Industriala;

� Academia de Stiinte New-York;

� Membru “INGIMED”;

� Colegiul Medicilor;

� Romanian Society for Biomaterials;

� Asociatia EURACHEM-România;

� Asociatia Romana de Stiinta Chimiei Coloidale si Suprafetelor;

� Asociatia Inventatorilor din Romania;

� Asociatia Romana de Chimie Analitica;

� Asociatia Romana de Chimie;

� Federatia Românã de Inginerie Biomedicalã;

� Societatea Română de Fizică – nationala;

� Societatea Medicilor şi Naturaliştilor;

� Societatea de Ştiinţe Biologice;

� Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă - Filiala Iaşi;

� Asociaţia Română pentru Ştiinţele Vieţii;

� Societatea Română de Biomateriale;

� Societatea Română de Entomologie Generala si Aplicata;

� Societatea Lepidopterologică Română;

� Uniunea Societatilor de Stiinte Medicale, nationala;

� Asociatia românã de culturi de tesuturi si celule vegetale (ARTCV);

� Societatea fitosociologica romana (sfr);

Page 88: Raport de activitate INCDSB 2011

87

� Societatea naturalistilor pentru transilvania;

� Societatea paleontologilor din Romania;

� The Association of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries -

international;

� Society for Medicinal Plant and Natural Product Research - international;

� Societatea Europeană de Fizică - international;

� Societatea de Biochimie şi Biologie Moleculară afiliata FEBS - nationala si international;

� European Cell Biology Organisation;

� Uniunea Internaţională pentru Ştiinţa Solului IUSS - Filiala Română;

� Centrul Ştiinţific Internaţional al Fertilizării CIEC - Filiala Română;

� Societatea Internaţională de Himenopterologie;

� Societatea de Entomofaunisticã pentru Europa Centralã – SIEEC;

� G.A. (Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung e.V.) - Society for Medicinal Plant

Research - internationala;

� ESNA (European Society For New Methods In Agricultural Research) -internationala;

� Federation of European Biochemical Societies (FEBS) - internationala;

� European Federation of Biotechnology (EFB) – internationala;

� International Organisation for Biotechnology and Bioengineering (IOBB) - internationala;

� European Association of Pharma Biotechnology (EAPB) - internationala;

� Young European Biotech Network (YEBN) - internationala;

� Amicale internationale de phytosociologie camerino;

� European cellular biological organization (ECBO);

� European society of nematodology;

� International association of plant tissue culture (IAPTC);

� International association for vegetation science (AVS);

� International association for apterygotology;

� National Geographic Society-Marea Britanie;

� Reinholt-Tuxen Gesellschaft e.V. - Germania;

� Societe Francaise de Biochimie et Biologie Moleculaire;

� Association Francaise de Cytometrie;

� Asociatia Romana de Citometrie;

� European Cytometry Network;

� NanoImpactNet;

� BiomedExperts;

� Index Copernicus;

Page 89: Raport de activitate INCDSB 2011

88

� Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries (AMAPSEC);

� Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS);

� Societatea Europeana de Nanomedicina;

� Platforma tehnologica europeana de Nanomedicina.

8.2. Targurilor si expozitiilor nationale si internationale la care INCDSB a participat

� targuri si expozitii internationale

In anul 2011 INCDSB a participat la Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti, Expoziţia realizărilor

cercetării româneşti - SALONUL CERCETĂRII 2011, în Complexul expoziţional ROMEXPO, 05-

08 octombrie 2011

In cadrul targului au fost prezentate urmatoarele produse:

- extracte vegetale: extract din scoarta de stejar, extract de nalba mare, extract de cuisoare, extract

de cimbru, extract de frunze de nuc, extract de lucerna, extract de salvie, extract de muguri de pin,

amestec cimbru, frunze nuc, cuisoare, amestec salvie si muguri de pin, amestec scoarta de stejar si

lucerna; extract de leurda, extract merisor cu fructe, suc fructe merisor, extract alcoholic afin si

zmeura, dulceata de merisor, zmeura;

Page 90: Raport de activitate INCDSB 2011

89

- recipiente cu fructe de maces, scorus, porumbar, catina, afin, parte aeriana de sanziene, cimbru,

vindecea cimbrisor, isop, iarba talharului, sovarf, busuioc, busuioc rosu, vinerita, echinacee;

- recipiente cu tablete tamafort, diosgin, microflor – balance, colest – dim;

- produse in colaborare cu PLANTAVOREL: otet de fermentatie din fructe de merisor, paducel,

catina, corn, afin, maces, porumbar; extract acetic fructe de maces, ienupar, din flori de arnica,

radacina de angelica; extract din fructe de afin in vin alb, din fructe de catina in vin alb, din fructe

de maces in vin rosu, din fructe de corn in vin rosu si vin alb, din fructe de maces, din fructe de

paducel in vin alb; acetogrip, acetorem, aston, vinodigest, tonic vorel, vinofort; granulat din fructe

de maces, topinambur; extract uscat din echinacea, pufulita, brusture, leurda, ovaz, vita de vie;

- material compozit cu aplicatii in ingineria tisulara pentru regenerarea osoasa (COL-CS-HA)

- biomaterial compozit pe baza de colagen si fosfat tricalcic (COL-TCP)

- compozitie biocompatibila pe baza de poliuretan amestecat cu biopolimeri (PU-COL, PU-COL-

EL, PU-COL-EL-CS);

- colcat–burete colagen – catina (pansament biomedicale destinat tratamentului plagilor cutanate)

- produs LIPOSAN;

- postere, carti, pliante, mape si CD cu prezentarea institutului, catalog de prezentare institut.

8.3.Prezentarea activitatii de mediatizare:

� extrase din presa (interviuri)

In urma implinirii a 55 de ani de activitate centrul de cercetare Stejarul organizat atat ediţia a XI-a

a simpozionului dedicat plantelor medicinale, cat şi sesiunea anuală a INCDSB, eveniment surprins

si in ziarul Ceahlaul, publicat la data de 10 Iunie 2011.

Articolul ofera date suplimentare despre tema evenimentului, organizatori si despre parcipanti.

Page 91: Raport de activitate INCDSB 2011

90

............................................................................................................................

Comunicari stiintifice Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Articole ISI 29 30 68 71 Alte articole 155 124 47 80 Numar citari 83 138 215 286 Comunicari internationale

101 27 63 69

Comunicari nationale (alte comunicari)

117 59 42 60

Brevete 10 8 5 7 Cereri brevete 0 2 12 15 Carti si capitole 25 15 6 10

Page 92: Raport de activitate INCDSB 2011

91

Evolutia principalilor indicatori ai rezultatelor de cercetare-dezvoltare in perioada 2007-2011:

articole ISI; alte articole; comunicari nationale si internationale; brevete si cereri de brevete;

numar de citari.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Articole ISI

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Alte articole

0

20

40

60

80

100

120

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Comunicari

nationale

Comunicari

internationale

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Brevete

Cereri de

brevete

0

50

100

150

200

250

300

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Citari

9. Perspective/ Prioritati pentru anul in curs

Strategia de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2012-2013 propune concentrarea activitatilor

stiintifice pe urmatoarele directii, aflate in interconditionare directa:

I. Consolidarea competentelor de cercetare si dezvoltare existente si imbunatatirea semnificativa a

nivelului de performanta profesionala, astfel incat sa se asigure cresterea competitivitatii echipelor

de cercetare ale INCDSB pe tematicile prioritare la nivel national si international;

II. Integrarea INCDSB in sisteme de dezvoltare regionala si europeana de excelenta stiintifica;

III. Valorificarea rezultatelor cercetarii, a brevetelor, produselor si tehnologiilor prin directa

relationare cu IMM –urile interesate si alti potentiali end-useri.

Page 93: Raport de activitate INCDSB 2011

92

Acestea reprezinta cele trei mari directii care, in viziunea noastra trebuie considerate ca axa centrala

a activitatii noastre, si anume Cercetare biomedicala (inclusiv biologie celulara si moleculara,

inginerie tisulara), cercetari in domeniul agricol si alimentar, si cercetari in domeniul stiintelor

mediului si biodiversitatii. Aceste 3 directii sunt sustinute de o structura orizontala, care

functioneaza ca un liant comun, avand rolul pincipal de suport si corelare cu axele centrale. Aceasta

structura orizontala este compusa din: bioanaliza, bioinformatica, bioproduse, si biotehnologii.

Trebuie subliniat faptul ca fiecare dintre aceste departamente, si toate laolata reprezinta un

instrument puternic pentru cele trei directii de dezvoltare, si in acelasi timp, prezinta o contributie

proprie importanta la strea actuala a activitatii de cercetare. Cele trei directii principale sunt „sine

qua non” legate de structura orizontala creata de celelalte 4 domenii ale activitatii institutului. Nici

una dintre cele 3 directii (axa centrala) ale activitatii de cercetare nu exista fara suportul

„structurii orizontale a celor 4B”( 4B = Bioanaliza, Bioinformatica, Biotehnologie, Bioproduse).

In acelasi timp, un obiectiv strategic pe termen lung il reprezinta formarea si dezvoltarea Centrului

International pentru studii avansate „ Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra”.

Avand in vedere faptul ca directiile si obiectivele stiintifice strategice ale INCDSB se incadreaza in

directiile mentionate cum ar fi taxonomie, ecologie, genetica moleculara si citogenetica,

biotehnologie, bioanaliza, bioinformatica si analiza statistica, merita mentionat faptul ca obiectivele

de cercetare si dezvoltare ale institutului, pentru urmatoarele 12 luni, se pliaza perfect pe axa

prioritara 3 a Programului Orizont 2020, Societal Chalenges, asigurand astfel continuitatea

INCDSB la nivelul strategiei de cercetare. Axa prioritara 3 reflecta pricipalele abordari ale strategiei

Europa 2020, raspunzand preocuparilor majore impartasite de cetatenii din Europa si din alte zone.

Prioritatea Societal Challenges isi propune reunirea resurselor si a cunostintelor din diverse

domenii, tehnologii si discipline, acoperind activitati ample, de la cercetare pana la piata finala.

Printre cele mai importante provocari subliniate in aceasta prioritate cheie nr 3, se regasesc

urmatoarele: combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor �i materiile prime

securitatea alimentară, agricultura durabilă cercetarea în domeniul marin �i maritim �i

bioeconomia; sursele de energie sigure, ecologice �i eficiente; mijloacele de transport inteligente,

ecologice �i integrate.

Asadar, masurile care ar trebui aplicate, sunt bineinteles specifice fiecarui obiectiv, si pot fi

enumerate dupa cum urmeaza:

I. Consolidarea domeniilor de competenta si imbunatatirea performantelor personalului

CD. Pentru a indeplini acest obiectiv se va avea in vedere:

o Crearea de echipe mixte de lucru, inter-departamentale, care sa permita stabilirea conditiilor,

limitarilor, necesitatilor, si posibilitatilor de interactiune cu domeniile conexe, astfel incat sa se

Page 94: Raport de activitate INCDSB 2011

93

ajunga la identificarea mult mai clara a tematicii de cercetare a INCDSB care are valente de

excelenta, pe baza criteriilor de performanta recunoscute institutional;

o Corelarea mai buna a tematicii INCDSB cu a altor unitati nationale (unitati de invatamant

superior, alte institute de cercetare) si europene (CNR - Italia, CNRS - Franta, Germania,

Academiile de studii din Polonia, Ungaria, universitati etc) cu profil asemanator; sprijinirea

tematicilor de cercetare care se dovedesc strict corelate cu directiile de cercetare prioritare la

nivel national si european prin orientarea cu predilectie a resurselor financiare catre finantarea

acestor tematici;

o Includerea in strategia de cercetare si formare a INCDSB a sistemului de „mentor” in vederea

cresterii ratei de specializare pe domeniu a cercetatorilor tineri, a caror pondere in personalul

CD este de 20,43 %;

o Identificarea directiilor de cercetare pentru care personalul CD existent poate asigura

excelenta si asigurarea sprijinului pentru o formare continua a acestuia, in vederea crearii resursei

umane ca si garant al participarii INCDSB in sisteme de cercetare de tip ESFRI;

o Evaluarea competentelor profesionale individuale, stimularea competitivitatii individuale si

a excelentei individuale pe baza procedurilor documentate existente; introducerea obligativitatii

publicarii individuale, respectiv colective in reviste cotate ISI, astfel incat sa fie asigurat un factor

de impact (FI) minim anual;

o Stimularea participarii cercetatorilor INCDSB la manifestari stiintifice internationale de

prestigiu; organizarea anuala a unei conferinte proprii cu participare larga, la care sa se asigure

diseminarea rezultatelor cercetarii precum si cadrul optim al schimbului de opinii cu specialisti

recunoscuti din domeniile de competenta ale INCDSB.

Indicatori de performanta:

• Cresterea scorului relativ de influenta a personalului CD atestat la minim 2,5 in primele 12 luni

• Cresterea nivelului de performanta al publicatiilor INCDSB astfel incat sa se asigure un FI

minim anual de 1 per cercetator stiintific.

• Incadrarea si mentinere in urmatorii 4 ani, a INCDSB in categoria de institutii A+ .

II. Integrarea INCDSB in sisteme de dezvoltare regionala si europeana de excelenta stiintifica

Luand in considerare domeniile de competenta detaliate anterior, la punctul I, care au corelatii

evidente cu urmatoarele tematici din Programul Cadru 7 (respectiv propunerea de Program Cadru

8):

a. cooperare –sanatate (directia prioritara Biotechnology, generic tools and medical technologies

for human health); alimente, agricultura (directia prioritara: Food and feed chains, diet-related

Page 95: Raport de activitate INCDSB 2011

94

diseases, consumer food choices and the impact of food and nutrition on health); nanostiinte,

nanotehnologii, materiale si tehnologii noi (directia prioritara: Developing new multifunctional

materials with tailored properties and predictable performance for new products and processes as

well as for their repair); mediu (directia prioritara: Biodiversity and climate change) si energie.

b. capacitati (directia prioritara infrastructura de cercetare si directia cercetare in beneficiul IMM-

urilor ) se poate spune ca in urmatorii 4 ani se vizeaza dezvoltarea unor sisteme de consortii si

parteneriate, prin implicarea activa a acelor echipe inter-departamentale de specialisti propuse

anterior in crearea de noi consortii europene. Se urmareste astfel cresterea semnificativa a

numarului aplicatiilor de proiecte (si, respectiv, a finantarilor) pe sistemele de finantare de tip

Program Cadru. Daca in urma analizelor specifice rezulta necesitatea unor specializari pentru

management de proiect, acestea vor fi sustinute de catre INCDSB.

In acelasi timp, avand in vedere implicarea Romaniei in sisteme de finantare tot de tip consortiu, dar

cu procent ridicat de cercetare aplicata, adica in sisteme de finantare de tip: LIFE+, EUROSTARS,

MANUNET , se vizeaza implicarea activa a echipelor de cercetare ale INCDSB in aplicatii de acest

tip, pe domeniile nationale prioritare care sunt definite bianual de catre autoritatea de cercetare.

Pentru realizarea acestui obiectiv, o alta masura propusa este cresterea gradului de implicare a

personalului managerial si administrativ in relatia cu national contact persons (NCP) pentru aceste

instrumente de finantare.

De asemenea, se vizeaza cresterea numarului de aplicatii de tip Program Operational Sectorial si

fonduri structurale.

In vederea imbunanatirii capacitatii de networking a echipelor INCDSB, tinand seama si de

strategia ESFRI de dezvoltare a retelelor de infrastructura de cercetare de excelenta pana in 2020,

vor fi incurajate aplicatii de proiect si vor fi sustinute proiectele de networking si training de tip,

COST, Marie Curie training networks si participarea la realizarea de centre ESFRI , de exemplu:

participarea la retelele BBMRI (biobanking), respectiv realizarea Centrului International de Studii

Delta Dunarii pe sistem ESFRI.

Indicatori de performanta:

• Cresterea ponderii finantarilor europene in structura bugetului INCDSB cu 15 % in urmatorii 2

ani.

III. Cresterea nivelului de implementare a rezultatelor cercetarii prin directa relationare cu

end-useri astfel incat sa se asigure valorificarea patrimoniului de inventica si potentialului de

servicii (tehnologii, produse, metode) existent in INCDSB dar nevalorificat.

Page 96: Raport de activitate INCDSB 2011

95

Realizarea acestui ultim obiectiv strategic implica cresterea vizibilitatii rezultatelor INCDSB la

nivelul potentialilor utilizatori privati, atat nationali cat si internationali, prin organizarea de

workshop-uri de prezentare a rezultatelor cercetarii, implicarea IMM-urilor in consortiile si

parteneriatele create de INCDSB cu respectarea legii dreptului de proprietate intelectuala.

Astfel se va asigura stimularea desfasurarii de alte activitati tehnico-stiintifice aducatoare de

venituri (analize, consultanta, asistenta, microproductie, transfer de tehnologii etc). Un rol important

in realizarea acestui obiectiv trebuie sa il aiba Incubatorul Tehnologic de Afaceri a carui activitate

in INCDSB trebuie sa devina vizibila si cuantificabila in urmatorul an.

Indicatori de performanta:

• Cresterea ponderii fondurilor provenite din activitati de servicii CD la 7,5% din bugetul de

venituri ale INCDSB in urmatorii 2 ani.

• Transferul a 20 % din tehnologiile nevalorificate catre IMM-uri.

Page 97: Raport de activitate INCDSB 2011

96

ANEXE

Page 98: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt

Nr contract Acronim Programul Titlul proiectuluiPerioada de desfasurare

Valoare in anul 2011

(Lei)

Valoare totala (Lei)

Functia in cadrul

proiectului (CO/ P)

1 PN 62065/2008 CLAVIVET PNCDI- Parteneriate

Caracterizarea complexa a unor extracte citostatic active din tulpini de Claviceps purpurea

obtinute prin biotehnologii de hibridare parasexuala, in vederea valorificarii in

terapeutica veterinara

2008-2011 133,808.55 693,214.55 CO

2 PN II 62-076/2008BIOCITOEXTRAC

TPNCDI- Parteneriate

Tehnologie avansata de concentrare prin materiale permselective a principiilor bioactive cu actiune citostatica din extracte de Geranium

sp. si Helleborus sp. - prioritate in contextul actual al biotehnologiei

2008-2011 70,100 176,654 P

3 PN II 52-142/2008MULTIECOPLAN

TPNCDI- Parteneriate

Ameliorarea potentialului genetic si caracterizarea complexa a biotipurilor din grupa

Plante de viitor, cu impact asupra dezvoltarii ecologice si durabile in pomicultura

2008-2011 43,773 750,000 P

4PN II -ID - 282/2011

- PN-II-ID-PCE

Identificarea,caracterizarea biochimica si moleculara a unor tulpini rizobiene indigene In

vederea utilizarii lor ca biofertilizatori si bioremediatori

85663 1,700,000 CO

5PN II - 52-141 /

2008SIECOLEG PNCDI II

Fundamentarea siguranţei alimentare într-un sistem ecologic de producere a legumelor

proaspete prin studiul principalilor factori de risc în vederea sustenabilităţii producţiei

2008-2011 250000 P

6PN 06-

400301/Etapa I, faza 1

BIODIV NUCLEUFaza I/ Potentialul genotoxic al zincului si

cromului la plante de interes economic supuse tratamentelor singulare cu aceste metale grele

2009- 2011 247,000 P

7PN 06-400301/ Etapa I , faza 2

BIODIV NUCLEU

Faza II/ Optimizarea procesului de biodegradare a colorantilor textili, pe cale aeroba, prin testarea

a diferite surse de carbon si azot, asociat cu testarea influentei factorilor fizici in dinamica

procesului

2009-2011 247,000 P

Anexa 1.1 Contracte de cercetare-dezvoltare nationale, finantate de la bugetul de stat, desfasurate in 2011

Page 99: Raport de activitate INCDSB 2011

8PN 06-400301/ Etapa II, faza 3

BIODIV NUCLEU

Faza III/ Stresul biochimic, fiziologic şi citogenetic indus de expunerea unor sisteme

biologice vegetale la acţiunea combinată a unor metale grele

2009-2011 138,880 P

9PN 06-400301/ Etapa II, faza 4

BIODIV NUCLEU Faza IV/ fara etapa 2009-2011 130,495 P

10 32166/2008 PROBIO Parteneriate, 4Analiza factorilor de presiune asupra ariilor

protejate din Clisura Dunarii2008-2011 44917 100544 P

11 32135/25.09.2008 Carpatobiodiv PN2Studiul florei montane din Carpatii romanesti in scopul optimizarii strategiilor de conservare a

biodiversitatii genetice si interspecifice2008-2011 250127.25 1950000 CO

12 52-172/2008 FLORIGENBANCParteneriate in

domeniile prioritare

Conservarea unor soiuri autohtone omologate de plante ornamentale cu importanta in industria

floricola.2008 - 2012 336155.29 736191.29 CO

1309-36N

/13.02.2009 /09-360201

BIODIV NUCLEU

Evaluarea biodiversităţii din habitate reprezentative pentru vestul României în scopul obţinerii de noi bioresurse şi pentru conservarea

speciilor rare şi vulnerabile

2009-2011 1638248 4136502 CO

14 280/2011 IdeiEvaluarea stabilităţii genetice a unor soiuri de

tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) românesti de elită în urma crioconservării.

5.10.2011 - 5.10.2014

76603 1397000 CO

15 38/05.10.2011 PN2Producerea imbunătăţită de biohidrogen prin

tulpini cianobacteriene modificate genetic05.10.2011 - 04.10.2013

13,868 300,000 CO

16 22-085 PN2Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin

sisteme microalgale utile90000 219810 CO

17 39/05.10.2011PN-II-RU-PD-2011-

3-0217PN-II-Resurse

umaneSingle-colony PCR, o metoda moleculara noua in

studiul diversitatii genului Botryococcusoct.-dec. 21254.84 299999.99 CO

18 62-071 FITODERM PNCDI II-C2 Obtinerea unui fitoprodus topic eficient in

stimularea procesului de vindecare a leziunilor cutanate

2008-2011 50.000 143.850 P

19 09-360401 BIODIV PN

Valorificarea unor specii de plante medicinale si aromatice, pe baza unor compusi bioactivi cu proprietati de “scavenger” si efecte stomahice,

eupeptice, carminative si tonic digestive, utilizabile in formule de suplimente alimentare

2009-2012 697.490 - P

Page 100: Raport de activitate INCDSB 2011

20 62059/2008 CARTBIOTEH PNCDI II

O NOUA STRATEGIE DE TRATAMENT PENTRU REFACEREA LEZIUNILOR

CARTILAJULUI ARTICULAR UTILIZAND SUBSTITUENTI TISULARI BIOMIMETICI

OBTINUTI PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE

01.10.2008 - 30.11.2011

275625.08 565112.08 CO

21 62071/2008 FITODERM PNCDI IIOBTINEREA UNUI FITOPRODUS TOPIC

EFICIENT IN STIMULAREA PROCESULUI DE VINDECARE A LEZIUNILOR CUTANATE

01.10.2008 - 30.11.2011

283715.07 501118.07 CO

22 42136/2008 COLAGESTEM PNCDI IITERAPII ALTERNATIVE DE VINDECARE A

DEFECTELOR TISULARE MAJORE 01.10.2008 - 30.11.2011

53225 112625 P

23 72226/2008 CATENDO PNCDI II

PROCESARE CU PLASMA PENTRU CRESTEREA DURATEI DE VIATA A

CATETERELOR DE ENDOPROTEZARE URETERALA

01.10.2008 - 30.11.2011

55120 116245 P

24 42137/2008 REGENES PNCDI II

ELABORAREA UNEI METODE TERAPEUTICE ALTERNATIVE PRIVIND

REGENERAREA NERVOASA PERIFERICA, PRIN UTILIZAREA CONDUCTELOR

NERVOASE ASOCIATE CU CELULE STEM MEZENCHIMALE, TRANSDIFERENTIATE

NEURAL

01.10.2008 - 30.11.2011

84000 242599 P

25PN 09-

360102/2009BIODIV 102 NUCLEU

CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI BIOCHIMICA A UNOR COMPUSI BIOLOGIC

ACTIVI DIN EXTRACTE VEGETALE IN VEDEREA OBTINERII DE FITOPREPARATE DESTINATE MEDICINEI REGENERATIVE

03.01.2011-14.04.2011

370000 1063000

26PN 09-

360107/2009BIODIV 107 NUCLEU

UTILIZAREA PROTEINELOR SI GLUCIDELOR DE ORIGINE ANIMALA IN BIOCOMPATIBILIZAREA POLIMERILOR

SINTETICI

03.01.2011-10.12.2011

838500 2293500

27 62-053/2008 BIOMONOXSIS P4 (PN II)Sistem de monitorizare a efectelor unor nano-oxizi in descompunerea Speciilor Reactive ale

Oxigenului (SRO) din procese de interes biologic.

01.10.2008 ÷ 30.09.2011

242625 750000 CO

Page 101: Raport de activitate INCDSB 2011

28 62-076/2008BIOCITOEXTRAC

TP4 (PN II)

Tehnologie avansata de concentrare prin materiale permselective a principiilor bioactive cu actiune citostatica din extracte de Geranium

sp. si Helleborus sp.

01.10.2008 ÷ 30.08.2011

302525 1250000 CO

29 62-057/2008 AGECVD P4 (PN II)Studiul complex, metabolomic, genomic si epigenetic al aterosclerozei si patologiei

cardiovasculare in imbatranire

01.10.2008 ÷ 30.09.2011

54459 350000 P

30 62-086/2008 MAGEPIN P4 (PN II)

Elaborarea si implementarea unui nou algoritm diagnostic in patologia maligna a aparatului

genital si al glandei mamare bazat pe corelarea factorilor clinici si paraclinici cu markeri genetici

si epigenetici.

01.10.2008 ÷ 30.06.2011

90215 400000 P

31 82102/2008 BLUEBOXSENS P4 (PN II)

Construirea si caracterizarea unor senzori moleculari pe baza de derivati ai ciclobis (paraquat-p-fenilen) utilizati in detectia si

identificarea factorilor locali generatori de crize (substante periculoase si prioritar periculoase)

01.10.2008 ÷ 30.09.2011

75000 300000 P

32 32111/2008 BIOXEN P4 (PN II)Cuantificarea bioacumularii xenobioticilor in

lanturi trofice apartinand zonelor umede01.10.2008 ÷ 30.09.2011

85971 410000 P

334/2010 CNCSIS-UEFISCU, PN II-RU TE100/2010

TE-100Resurse umane

(PNII)Noi biosenzori pentru analiza unor substante mai

putin investigate din alimente01.10.2010-2013 263,000 750 000 CO

34 TE 0037/2011 TE-0037PN-II-RU-TE-3--

0037/2011Retea de senzori chimici selectivi pentru controlul proceselor oxidative.10.2011-2014 57702 CO

35 TE 0076/2011 TE-0076PN-II-RU-TE-3--

0076/2011

Versatile microelectrodes surface modification method for enzymatic microbiosensor

development with applications for cell cultures monitoring

10.2011-2014 2478 CO

36 72151 Magbiof PNCDIINanoparticule magnetice functionalizate pentru

biosenzori2008-2011 90000 186000 P

37 32145 Cleanbioenerg PNCDIITehnologie complexa cu rata pentru conversia

deseurilor vegetale regenerabile biodegradabile in bioetanol in conditii de eficienta

2008-2011 30000 74352 P

Page 102: Raport de activitate INCDSB 2011

38 Inserp PNCDIINoi produse cu acţiune antialergică şi

antiinflamatoare pe bază de inhibitori naturali ai serin-proteazelor

2008-2011 46800 94086 P

39 Membiox PNCDII

Tehnologie si instalatie inovativa pentru realizarea de membrane selective biocompatibile

cu sangele uman destinate realizarii unui dispozitiv oxigenerator extracorporal

2008-2011 8000 55132 P

40 BIODIV PNCercetari privind obtinerea de biomateriale

reactive pe baza de colagen -enzime cu multiple utilizari

2009- 2011 448940

41 52121/2008 SANOTOXITESTCentrul National de

Management Programe

Noi metode de evaluare a sanogenezei produselor dfe origine piscicola in vederea cresterii

securitatii alimentare si asigurarea protectiei sanitar-veterinare

01.10.2008-30.09.2011

327214,74 (total proiect)

200803,05 (INCDSB)

751884,74 (total proiect )

469226,05 (INCDSB)

CO

42 976/2009 _ UEFISCSUStudiul impactului nanoparticolelor asupra

mediului acvatic si modelizarea efectelor lor biologice in scop predictiv

19.01.2009-10.12.2011

174925 380907 CO

43 36N/2009 Proiect Nucleu Studiul relatiilor celulare si intracelulare prin

metode bioinformatice03/2009 - 12/2011

CO

44 11-056/2007 CELLSIMParteneriate in

Domenii PrioritareSimulare de celule cu sisteme de membrane

10/2007 - 11/2011

1 273 856 lei CO

45 BIOSISParteneriate in

Domenii PrioritareSistem bioinformatic pentru analiza conformatiei

proteinelor 10/2008 - 09/2011

2.000.000 lei CO

46 72-212/2008 MAC Planul National IIMicrosisteme avansate bazate pe microconsole

realizate cu tehnici MEMS10/2008 - 09/2012

25825 87486 P

47 89/04.08.2010 TE_92PN II Resurse Umane Tinere

EchipeSimulare de celule cu metode stocastice discrete

12/2010 - 12/2013

262888 750000 CO

48 90/04.08.2010 TE_97PN II Resurse Umane Tinere

Echipe

Dezvoltarea unei noi tehnici de segmentare a sirurilor AND

12/2011 - 12/2014

19446 750000 CO

Page 103: Raport de activitate INCDSB 2011

49 32151/2008 VEROBIO PN II - Parteneriate

Genul Veronica - identificarea interrelatiilor intre diversitatea biologica si cea ecologica a speciilor identificate in arii protejate si la nivel national, in

scopul caracterizarii, conservarii si gestionarii durabile a resurselor genetice

2008-2011 373.407,45 845.136,45 CO

50 52-036/2008 PLANTCAMP P N IICercetari privind utilizarea campurilor acustice si

de radiatie laser la stimularea ecologica si nestresanta a plantelor

2008-2011 80520 2060000 P

51 PN09-360104 BIODIV NUCLEUNoi abordari in analiza si caracterizarea unor

fenomene ale biotehnologiilor vegetale si aplicatii ale acestora

2009-2011 757000 757000 CO

Page 104: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt

nr contract Acronim Titlul contractului ProgramulPerioada de desfasurare

Valoare in 2011 (euro)

Valoare totala (euro)

Functia in cadrul

proiectului (CO/ P)

147/04-9-4077-

(IUCN) 2009/2011

Theoretical study of mutagenesis induced by ionizing radiations with different characteristics in

bacterial and higher eukaryotic cells

Research on the Biological Action of Heavy Charged

Particles with Different Energy

1.01.2011 - 31.12.2011

2000 dolari americani

(echiv. 1368 euro)

4000 dolari americani (echiv.

2736 euro)

P (Responsabil proiect din

partea Romaniei-ICB Iasi)

2

DEB-0614406/2007 - NSF /

P0002626/2007 - University of

Montana

FUNGUSThe role of soil microbes in plant invasions:

inhibition at home and facilitation away?

National Science Foundation, USA -

University of Montana, Missoula

2007-20122010-4.375 USD (3.422

Euro)

29.000 USD (22.682 Euro)

P (Responsabil proiect din

partea Romaniei-ICB Iasi)

3 289706 AMIGAAssessing and Monitoring the Impacts of

Genetically modified plants on Agro-ecosystemsFP7-KBBE-5 2011-2015 0 222496 P

4 FP6-036866 ECOCHANGEChallenges in assessing and forecasting

biodiversity and ecosystem changes in EuropePC -6

01.01.2007-31.12.2011

46176 398938 P

56/1.5/S/3 ID 5216

Contract doctoral desfasurat in cadrul Universitatii Babes-Bolyai, cofinantat din Fondul Social

European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

POSDRU10.2008 - 09.2011

6 82449/24.11.2009CONSHABCAI

AN

Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0017-Căian în

vederea elaborării unui management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

POS Axa IV MEDIU

2009-2011 54740,99 179991,31 CO

7 236/16.08.2010 GreenEnergyBiotehnologie de conversie a energiei solare în

hidrogen prin utilizarea microorganismelor fotosintetice

POS CCE-Axa 216.08.2010-15.08.2013

valoare eligibilă:

405232,96

3811557 valoare eligibilă: 3625156

CO

Anexa 1.2. Contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale, finanţate din fonduri publice, desfasurate in 2011

Page 105: Raport de activitate INCDSB 2011

8 204/20.07.2010 BIOREGMEDCentru de biotehnologii pentru terapie celulara si medicina regenerativa pe baza de celule STEM si

modulatori de apoptoza/ BIOREGMED

POS CCE, Operaţiunea

2.1.2: „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care

vor participa specialişti din străinătate "

2010-2013 435514.1023 1395348.837 CO

9 69914/14.10.2010 MedPlaNet

MedPlaNet - retea de plante medicinale pentru cresterea avantajelor comparative a zonei

transfrontaliere Calarasi - Silistra pentru dezvoltare durabila

Proiecte Structurale FEDR

10/2010-04/2012

cca. 500000 916600 CO

10FP7-ctr.

232522/2009SENSBYOSIN

Biosensors and Sensors for the industrial biosynthesis

process of widely used commercial antioxidants: nutraceuticals as additives

for food and aquaculture promoting public health and safety."

FP7 2009-2012 136652.5 235000 P

11(Romania -

Bulgaria) Ctr. 69914/2010

MEDPLANET Medical plant network for enhancement of the

comparative advantage of Calarasi – Silistra cross-border area for sustainable development

proiecte structurale

2010-2011 103606 1425660 CO

12 487/2011 ENZYTOXBiosenzori enzimatici pentru determinarea sensibila si selectiva a substantelor toxice

Brancusi programme-

bilateral project Romania-France

2011-2012 1885 7637.2 bilateral

13 MIS ETC 146Biofuels – source of common sustainable

development in the cross-border cooperation area

Programul de Cooperare

Transfrontaliera Romania -

Bulgaria 2007-2013

01.08.2011 - 31.01.2013

421 153.29 961 233.73 P

Page 106: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt

Nr contract Acronim Titlul proiectuluiPerioada de desfasurare

Valoare in anul 2011

Obs

1 2 / 08. 11.

2010Studii ecopedologice asupra calitatii resurselor de sol in vederea optimizarii productiei

nov.2010-oct.2011

36000beneficiar SC

AGROCAPITAL SRL Iasi

Anexa 1.3. Contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private (nationale si internationale), desfasurate in 2011

Page 107: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Nr contract Titlul contractului

Tip contract (servicii,

microproducţie, exploatarea

drepturilor de proprietate

intelectuala, etc)

Perioada de desfasurare

Valoare in anul 2011

Obs

1 245/2010Elaborare studiu stiintific pentru Rezervatia naturala

"Dunele marine de la Agigea"prestare servicii

cercetaremar.2010-apr.2011 89000

beneficiar Universitatea Al. I. Cuza

Iasi

2 13/2011

Evidentierea dinamicii comunitatilor de oribatide (acarieni edafici) din orizontul organic al solurilor forestiere aflate

sub influenta noxelor emise de platformele industriale Zlatna, Baia Mare, Deva - Hunedoara

prestare servicii cercetare

apr.2011-nov.2011 30000subcontract

ICAS Bucuresti

3 1/8.02.2011Testarea unui sortiment de îngrăşăminte noi în vederea

omologăriiprestare servicii

cercetareaug.2011-dec.2011 12500

beneficiar ICPA

Bucuresti

4 2/10.10.2011Testarea unor îngrăşăminte foliare pentru culturi de toamna şi culturi protejate (Kelpmax, Biozyme, UANF-1, UANF-2,

UANF Z, IHO-Agro, Acid humic)

prestare servicii cercetare

oct.2011-dec.2011 2000beneficiar

ICPA Bucuresti

5 Studii impact prestare servicii

cercetareian 201-dec 2011 4800

terte persoane fizice si juridice

6Studiu hidrogeochimic al iazului piscicol proiectat in

localitatea Costisa - jud. Neamtservicii mai 2011 250

7Studiu privind agresivitatea apei asupra betoanelor

(beneficiar SC Doraly Mall Constanta, pct de lucru B-dul Republicii Piatra Neamt)

servicii mai 2011 200

8Studiu hidrogeochimic in cadrul Studiului hidrogeologic pentru alimentarea cu apa menajera a popasului turistic

Negresti - jud. Neamtservicii noi 2011 250

9Studiu de caracterizare hidrogeochimica a apei in Forajul de monitorizare a apelor subterane (SC Langellotti SRL Piatra

Neamt)servicii iulie 2011 200

Anexa 1.4. Alte activitaţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala, etc), desfasurate in 2011

Page 108: Raport de activitate INCDSB 2011

10Studiu de evaluare a impactului asupra biodiversităţii pentru extindere etapa II şi etapa III şi exploatare carieră de piatră

Servicii Martie-Septembrie 9500 RON

113588/70/14.12.20

10Managementul durabil al Rezervației Naturale Mlaştina de

la Iaz

servicii (beneficiar C.L. Plopiş, Jud

Sălaj)2011 230000

12 449/15.02.2011 Comanda testare citotoxicitate servicii de testare01.04.2011-30.04.2011

2500Beneficiar: SC HOFIGAL SA

13 814/23.03.2011 Comanda testare citotoxicitate servicii de testare01.04.2011-30.04.2011

2500Beneficiar: SC HOFIGAL SA

14 897/17.03.2011 Comanda testare citotoxicitate servicii de testare20.03.2011-15.04.2011

4800Beneficiar: UMF Iasi

15 1146/04.04.2011 Comanda testare citotoxicitate servicii de testare05.04.2011-10.04.2011

1200Beneficiar: CE MARK

SRL

16 45/12.05.2011 Comanda testare citotoxicitate servicii de testare12.05.2011-15.06.2011

3030Beneficiar:

INCDIE-ICPE CA

17 3360/12.10.2011 Comanda testare citotoxicitate servicii de testare12.10.2011-22.11.2011

5800Beneficiar: INCDTP

18 31/03.02.2011Analiza prin HPLC a unor populatii de Hypericum din

TransilvaniaServicii 2011 10

19Contracte sponsorizare Simpozion National "Plante Medicinale - Realizari si Perspective" - editia a XI-a

Servicii 2011 27

20 Ctr.864/2011 Caracterizarea analitica si utilizarea unor tipuri de auxiliari

cu aplicatie in industria de pielarieservicii 2011 2000

21 Ctr. 2028/2011"Dozarea cantitativa a polifenolilor si flavonelor totale prin

metode spectrofotometrice (UV-VISservicii 2011 1422

22 ctr. xxx/2011Caracterizarea HPLC si analiza principiilor active flavone si

polifenoli din 5 tipuri de extracteservicii 2011 3000

23 123/19.01.2011 DETERMINAREA ANALITICA A VIT A SI C 19.01.2011 1196

24Act aditional

1/123DETERMINAREA ANALITICA A VIT A SI C 15.03.2011 2093

Page 109: Raport de activitate INCDSB 2011

25Act aditional

2/123DETERMINAREA ANALITICA A VIT A SI C 13.07.2011 2392

26Act aditional

3/123DETERMINAREA ANALITICA A VIT A SI C 14.06.2011 598

27Act aditional

4/123DETERMINAREA ANALITICA A VIT A SI C 23.09.2011 3588

Page 110: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt

Titlul lucrarii (italic) Revista Vol pg … - … Anul ISSN Autori (in ordinea din publicatie)

factor de

impact

scor relativ

de influen

ta

Nr de citari in rev

ISI

Obs

1

Micromorphological traits and biochemical pattern of Perovskia atriplicifolia Benth., plant with

phytoremediative potential,

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6(2) 261-268 2011ISSN 1842-

4090

Zamfirache M.M., Burzo I., Gostin I., Stefan M.,

Padurariu C., Olteanu Z., Badea M.L., Lamban C.,

Truta E., Ivanescu L., Cojocaru D.

1.579 0.0804 0

2 Morphometric pattern of somatic chromosomes in three Romanian

seabuckthorn genotypes,Caryologia 64(2) 187-194 2011

ISSN 0008-7114

Truta E., Capraru G., Rosu C.M., Zamfirache M.M.,

Olteanu Z., Manzu C0.398 0.1017 0

3Evaluation of roundup-induced toxicity

on genetic material and on length growth of barley seedlings,

Acta Biologica Hungarica

62(3): 290–301 2011ISSN 0236-

5383,

Truta E., Vochita G., Rosu C.M., Zamfirache M.M.,

Olteanu Z.,0.793 0.3212 0

4

Biosynthesis of antitumor bioproducts by Claviceps purpurea in two different

fermentation systems - comparative studies.

FEBS Journal278, SI(1)

442-442 2011ISSN 1742-

4658

Rosu C.M., Rotinberg P., Olteanu Z., Truta E.,

Mihai C., Gherghel D., Oprica L., Surdu S.

3.129 1.2363 0

5Evaluation of cytostatic potential of Helleborus purpurascens extracts

concentrated by membrane techniques. Planta Med. 77 1325-1325 2011

ISSN 0032- 0943

Paun, G., Neagu, E., Radu, G.L., Rotinberg, P. &

Mihai, C. 2.369 1.2538 0

Anexa 2. Lucrări ştiin ţifice/tehnice in reviste de specialitate cotate/indexate ISI - 2011

Page 111: Raport de activitate INCDSB 2011

6The biochemical investigations of some

Claviceps purpurea bioproducts and their in vitro cytostatic potential.

Farmacia 59 713-720 2011ISSN 0014-

8237

Rosu, C.M., Aprotosoaie, A.C., Rotinberg, P.,

Gherghel, D., Vochita, G., Mihai, C.T., Olteanu, Z,

Miron A., Surdu S., Cioanca O., Hancianu M,

0.85 0 0

7Cytogenetic effects induced by 2,4-d

and kinetin in radish and common bean root meristems,

Romanian Agricultural

Research 28 207-215 2011

ISSN 1222- 4227

Truta E., Zamfirache M.M., Rosu C.M., Olteanu Z., Mihai C., Gherghel D.

0.485 0 0

8 Cytostatic Activity of Viscum album L. Extract Processed by Microfiltration

and Ultrafiltration.

Romanian Biotechnological

Letters 16 (2) 6000-6007 2011

ISSN 1224 - 5984

Paun, G., Rotinberg, P., Mihai, C., Neagu, E. &

Radu, G.L0.152 0 0

9Several Fruit Characteristics of Rosa sp. Genotypes from the Northeastern

Region of Romania

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici

Cluj Napoca39 203-208 2011

ISSN 0255-965X

Rosu C.M., Manzu C., Olteanu Z., Oprica L., Oprea A., Ciornea E.,

Zamfirache M.M.

0.463 0 0

10

The impact of low frequency and intensity electromagnetic fields upon the

respiratory profile of the cancerous cells

Current Opinion in Biotechnology

22 S114-115 2011ISSN: 0958-

1669

Cosmin Teodor Mihai, Pincu Rotinberg, Daniela

Gherghel, Gabriela Vochita, Lucian Dragos

Gorgan

8.486 4.71 0

Page 112: Raport de activitate INCDSB 2011

11

Interactions of the mesoporous silica-captopril nanocomposites with some

metabolic processes in monkey kidney Vero cells

Digest Journal of Nanomaterials and

Biostructures6(3) 999-1010 2011

ISSN: 1842 - 3582

R. F. Popovici, C.T. Mihai, E.M.Seftel, P.

Rotinberg, E. Popovici, V. A. Voicu,

1.75 0 0

12Microscopic study of lime wood decayed

by Chaetomium globosum Cellulose Chem.

Technol.45 (9-10)

565-569 2011ISSN 0576-

9787

Carmen- Mihalea Popescu, Carmen Mihaela Tibirna, Al. Manoliu, Petronela Gradinariu, Cornelia

Vasile

0.292 0.093 0

13Magnetic Nanoparticle Genetic Impact

on Root Tip Cells of Sunflower Seedlings

Water, Air, & Soil Pollution

DOI 10.1007/s11270-011-1046-8

2011ISSN: 0049-

6979

Gabriela Vochita, Dorina Creanga and Ecaterina-Luiza Focanici-Ciurlica

1.765

1,14783

0sub tipar

14 Escape from competition: neighbors

reduce C. stoebe performance at home but not away

Ecology 92(12) 2208-2213 20110012-9658

Callaway, Ragan, Lauren Waller, Alecu Diaconu, Robert Pal, Alexandra Collins, Heinz Müller-

Schärer, and John Maron

5.073 3.6431 0

15Comparative phytochemical study on Veronica officinalis L. and Veronica

chamaedrys LPlanta Medica 77 1376-1376 2011 0032-0943

Crisan, G., Vlase, L., Crisan, O., Ichim, M.

2.369 1.2538 0

16DNA-based molecular screening and

identification of Veronica sp.Planta Medica 77 1362-1362 2011 0032-0943 Ichim MC 2.369 1.25380

17

Biodiversity assessment of Veronica sp in Romania for their characterization, preservation and sustainable use in

pharmacognosy

Planta Medica 77 1379-1379 2011 0032-0943Ichim MC, Raclariu AC,

Paramon PP, Toth ET2.369 1.2538 0

18Comparison of chemical composition of

Artemisia annua volatile oil from Romania

Planta Medica 77 1395-1395 2011 0032-0943Toth, E.T., Dezso, A.C., Kapas, A., Pako., Ichim,

M.C.2.369 1.2538 0

Page 113: Raport de activitate INCDSB 2011

19

Comparative analysis of polyphenols and flavonoids in natural populations of

Crataegus monogyna from Eastern Carpathians

Planta Medica 77 1397-1397 2011 0032-0943Toth, E.T., Mitroi, G. ,

Kelemen, L., Ichim, M.C.2.369 1.2538 0

20

High-throughput screening for single nucleotide polymorphisms (SNPs) in

specific DNA fragments by automated SSCP-based capillary electrophoresis

Current Opinion in Biotechnology

22 S103-S104 2011 0958-1669 Ichim MC 8.486 4.71 0

21

Effects of plant growth regulators and elicitors on production of secondary

metabolites in shoot cultures of Hypericum hirsutum and Hypericum

maculatum

Plant Cell Tissue Organ Cult

106 279–288 2011 0167-6857 Coste A, Vlase L,

Halmagyi A, Deliu C, Coldea G

1.243 0.6988 111c1-1c11

2221st century climate change threatens

mountain flora unequally across EuropeGlobal Change

Biology17 2330-2341 2011 1354-1013

Engler, R., Randin, C., Thuiller, W., Dullinger, S., Zimmermann, N.,

Araujo, M., Pearman, P., Lay, G., Piedallu, C., Albert, C., Choler, P.,

Coldea, G., De Lamon, X., Dirnbock, T., Gegout, C.,

Gomez-Garcia, D., Grytnes, J-A., Heegaard,

E., Hoistad, F., Bravo, D., Normand, S., Puscas, M., Sebastia, M-T., Stanisci,

A., Theurillat, J-P., Trivedi, M., Vittoz, P.,

Guisan, A

6.346 5.5436 52c1-2c-

5

23Direct somatic embryogenesis and plant

regeneration in Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.

Rom Biotech Lett. 16 6450-6459 2011 1224-5984 Coste A., Oltean B.,

Halmagyi A., Deliu C. 0.152 nul

Page 114: Raport de activitate INCDSB 2011

24

Does Primula intricata Gren. et Godr. Merit Species Rank? A Taxonomic

Revision Based on nrDNA, cpDNA and AFLP Data

Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj

39(1) 24-29 2011 0255-965X

Dana ŞUTEU , Mihai PUŞCAŞ , Ioan BĂCILĂ ,

Ana COSTE , Liviu FILIPAŞ , Ilie-Adrian

STOICA , Bogdan-Iuliu HURDU, Tudor URSU ,

Gheorghe COLDEA

0.463 nul

25Effect of copper sulphate on the

production of flavonoids in Digitalis lanata cell cultures

Farmacia 59 113-118 2011 0014-8237 Bota C, Deliu C 0.144 nul

26

Electrophysiological and Structural Aspects in the Frontal Cortex After the

Bee (Apis mellifera) Venom Experimental Treatment

CELLULAR AND MOLECULAR

NEUROBIOLOGY

31(5) 701-714 2011 0272-4340

Florea, Adrian; Puică, Constantin; Vintan,

Mihaela; Benga, Ileana; Craciun, Constantin,

2.423 0.7692

27Holocene variability in the range

distribution and abundance of Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 2011 0277-3791Feurdean, A., Tămaş, T.;

Tanţău, I.; Fărcaş, S.4.657 3.22 0

28Holocene vegetation history in the

upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography, Palaeoclimatology,

Palaeoecology309 281-290 2011 0031-0182

Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de,

Maurice, R., Fărcaş, S.2.39 2.34 1 4c1

29Late Holocene Paleoenvironments And Human Impact In Făgăraş Depression

(Southern Transylvania, Romania)

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6 (1) 171-178 20111842 -

4090; 1844 - 489X

Tanţău, I., Fărcaş, S., Beldean, C., Geantă, A.,

Ştefănescu, L1.579 0.08 0

30

Methodological constraints in the molecular biodiversity study of a

thermomineral spring cyanobacterial mat: a case study

Antonie van Leeuwenhoek

99(2) 271-281 2011

0003-6072 (Print)

1572-9699 (Online)

Cristian Coman, Adriana Bica, Bogdan Drugă,

Lucian Barbu-Tudoran and Nicolae Dragoş

1.67 0,69 0

31

Protective Effects of Some Bioactive Compounds Treatment upon Some

Histochemicaland Biochemical Parametters in the Brain Rabbitt

Fetuses Prenatally Exposed to Some Excitotoxins

Bulletin UASVM, Veterinary Medicine

68(2) 109-124 2011 1843-5270Mihai CRISTESCU, Ioana

ROMAN0 nul 0

Page 115: Raport de activitate INCDSB 2011

32Surface-enhanced Raman spectroscopy of DNA from leaves of in vitro-grown

apple plants.

J. Raman Spectroscopy

42 844-850 2011 1097-4555Muntean, C.M., Leopold,

N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

3.137 1.267 33c1-3c3

33Surface-enhanced Raman spectroscopy of genomic DNA from in vitro grown

plant species.

J. Raman Spectroscopy

42 1925–1931 2011 1097-4555Muntean, C.M., Leopold,

N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

3.137 1.267 0

34

Two Novel Alliin Lyase (Alliinase) Genes from Twisted-Leaf Garlic (Allium obliquum) and Mountain Garlic (Allium

senescens ssp. montanum)

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici

Cluj-Napoca39(2) 293-298 2011

Bogdan DRUGĂ, Dana ŞUTEU, Oana ROŞCA-

CASIAN, Marcel PÂRVU, Nicolae DRAGOŞ

0.463 nul 0

35Ultrasensitive detection of genomic DNA from apple leaf tissues, using

surface-enhanced Raman scattering. Spectroscopy 25 33-43 2011 0712-4813

Muntean, C.M., Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

0.932 0.287 0

36Evaluation of four traditional Romanian

medicinal plants as wound healing agents

Planta Medica 77(12) 1317 2011 0032-0943Alexandru V., Necula R., Ghita G., Gaspar A., Toma

A., Tatia R., Gille E.2.369 1.1365 0

37

Histological and immunohistochemical evaluation of rat sciatic nerve

regeneration after application of collagen-polyvinyl alcohol scaffold

Virchows Archives

459(Suppl.

1)S273-S274 2011 0945-6317

Zarnescu O., Mihai A., Utoiu E., Moldovan L.,

Florescu I.P.2.336 1.177 0

38Comparison of polyphenolic content and antioxidant capacity of five Romanian

traditional medicinal plantsRevista de Chimie 62(3) 299-303 2011 0034-7752

Moldovan L., Gaspar A., Toma L., Craciunescu O.,

Saviuc C.0.693 0.0927 0

39Role of polyphenolic compounds on biological activity of collagenous

materialsPlanta Medica 77(12) 1418 2011 0032-0943

Craciunescu O., Gaspar A., Moldovan L.

2.369 1.1365 0

40Antioxidant potential of Arnica montana

and Urtica dioica hydroalcoholic extracts on mouse fibroblasts in vitro

Planta Medica 77(12) 1316 2011 0032-0943Moldovan L., Craciunescu O., Toma L., Gaspar A.

2.369 1.1365 0

Page 116: Raport de activitate INCDSB 2011

41The human trigeminal ganglion: c-kit positive neurons and interstitial cells

Annals of Anatomy

193(5) 403-411 2011 0940-9602

Rusu MC, Pop F, Hostiuc S, Dermengiu D, Lala AI,

Ion DA, Manoiu S, Mirancea N

1.649 0.6858 0

42Magnesium substitution effect on porous

scaffolds for bone repairCentral European Journal of Biology

6(3) 301-311 2011 1895-104XCraciunescu O., Tardei

Ch., Moldovan L., Zarnescu O.

0.685 0.3537 1

43

Light and electron microscopy characterization of a new composite:

collagen and Arnica derived polysaccharide-coated liposomes

Histology and histopathology,

Cellular and molecular biology

26(Suppl. 1)

57 2011 0213-3911Zarnescu O., Moldovan L.,

Trif M., Moisei M., Gaspar A., Craciunescu O.

2.502 1.0972 0

44 Tracheal telocytesJournal of Cellular

and Molecular Medicine

DOI: 10.1111/j.158

2-4934.2011.01465.x

[Epub ahead of print]

2011

1582-1838 (print)

1582–4934 (web)

Rusu MC, Jianu AM, Mirancea N, Didilescu

AC, Mănoiu VS, Păduraru D.

4.608 2.7099 0

accepted

article published

online for

future issues

45

Light and electron microscopy characterization of a collagen-liposome-entrapped chondroitin sulfatecomposite as intra-articular drug delivery system

Journal of Controlled Release

152(Suppl.

1)e113-e114 2011 0168-3659

Zarnescu O., Moldovan L., Trif M., Moisei M.,

Craciunescu O.7.164 5.1437 0

46Evaluation of four traditional Romanian

medicinal plants as wound healing agents

Planta Medica 77(12) 1317-1317 2011ISSN: 0032-

0943

Alexandru, V., Necula, R., Ghita, G., Gaspar, A.,

Toma, A., Tatia, R., and Gille, E.

2.3691.2537

7

47

In vitro toxi- and eco-toxicological assessment of porphyrine nanomaterials

by flow cytometry using nucleated erythrocytes

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences,

Vol. 6,2,

225 – 234 2011ISSN

Printed: 1842 – 4090

Bratosin D, Fagadar-Cosma E., Gheorghe A-M, Rugină A., Ardelean A.,

Montreuil J, Marinescu Al. G.,

0.606 0 0

Page 117: Raport de activitate INCDSB 2011

48

A cytometric study of the red blood cells in Gaucher disease reveals their

abnormal shape that may be involved in increased erythrophagocytosis

Cytometry Part B (Clinical

Cytometry),

80B, 1 ,28-37,

28-37, 2011 1552-4949

Bratosin D., Tissier J-P, Doummar D., Billette de

Villemeur T., Cotoraci C., Hermine O., Montreuil J.,

Mignot C.,

2.307 1.0716 0

49

In Memoriam Professor Emeritus Jean Montreuil (1920-2010) A Lifetime

Dedicated to the Progress of Science and Education

Cytometry Part B (Clinical

Cytometry),

80B , 2 ,

69-70 , 2011 1552-4949 Bratosin D, Mignot C, 2.307 1.0716 0

50

Electrochemical investigation of a glassy carbon electrode modified with

carbon nanotubes decorated with (poly)crystalline gold

Microchim. Acta, 175 97-104 2011 0026-3672

Radoi A., Litescu S.C., Eremia, S.A.V., Miu M., Danila M., Dinescu A.,

Radu G.L

2.578 1.0052 0

51Improving the Properties of CdS

Nanoparticles by Adding PolymersParticul. Sci.

Technol.,29 229-241 2011 0272-6351

Peretz S., Anghel D.F., Teodor E., Stanciu G., Stoian C., Zgherea G.,

Florea-Spiroiu M

0.402 0.7138 0

52Integrated plant biotechnologies applied to safer and healthier food production: The Nutra-Snack manufacturing chain,

Trends Food Sci. Tech.

22 353-366 2011 0924-2244

Rea G., Antonacci A., Lambreva M., Pastorelli S., Tibuzzi A., Ferrari S.,

Fischer D., Johanningmeier U.,

Oleszek W., Doroszewska T., Rizzo A.M., Berselli P.V.R., Berra B., Bertoli A., Pistelli L., Ruffoni B., Calas-Blanchard C., Marty J.L., Litescu S.C., Diaconu

M., Touloupakis E.

3.71 4.7386 0

53

Spectrochemical Characterization of Thin Layers of Lipoprotein Self-

Assembled Films on Solid Supports Under Oxidation Process

Anal. Lett. 44 747-760 2011 0003-2719

Tache A., Cotrone S., Litescu S.C., Cioffi N., Torsi L., Sabbatini L.,

Radu G.L

0.92 0.4808 0

Page 118: Raport de activitate INCDSB 2011

54 Spectroscopic studies on lipoprotein

structure modification under oxidative stress,

Spectroscopy Int J 26 167-178 2011 0712-4813Andreia Tache, Simona-Carmen Litescu, Gabriel-

Lucian Radu,0.932 0.5729 0

55

Bienzymatic sensor based on the use of redox enzymes and chitosan–MWCNT

nanocomposite. Evaluation of total phenolic content in plant extracts,

Microchim. Acta 172 177-184 2011 0026-3672Diaconu M., Litescu S.C.,

Radu G.L.,2.578 1.0052 1

56A Rapid Determination of radical

Scavenger Properties of Plant Extracts using Electrochemical Approach,

Rev. Roum. Chim. 56 25-32 2011 0035-3930Litescu S.C., Oprea E., Diaconu M., Radu G.L.,

0.311 0.1496 0

57Antioxidant capacity of some Salvia

officinalis concentrated extracts, Rev. Roum Chim. 56 777-782 2011 0035-3930

Neagu E., Paun-Roman G., Radu G.L.,

0.311 0.1496 0

58

Application of nanofiltration process for c oncentration of polyphenolic

compounds from Geranium robertianum and Salvia officinalis extracts ;

Chem. Biochem. Eng. Q., 25 (4),

201125 49-56 2011 0352-9568

Paun G., Neagu E., Tache A., Radu G.L.

0.483 0.4308 0

59Polyphenol Composition and

Antioxidant Activity of Selected Medicinal Herbs, , 47, 22-26, 2011.

Chemistry of Natural

Compounds47 22-26 2011 0009-3130

Danila A.O., Gatea F., Radu G.L.,

0.693 0.1854 0

60 Acrolein detection based on alcohol

dehydrogenase inhibition, Intern. J. Environ.

Anal. Chem.41183 2011 0306-7319

Covaci O.I., Bucur B., Radu G.L.,

1.169 0.5608 0

61

Construction, activation and modification of a platinum

microelectrodes for (bio)sensors development

Digest Journal of Nanomaterials and

Biostructures6 731-738 2011 1842-3582

Covaci O. I.; Bucur B.; Galateanu L.;

2.079 0 0

62

Development of a Mass Sensitive Quartz Crystal Microbalance (QCM)-Based

DNA Biosensor Using a 50 MHz Electronic Oscillator Circuit

Sensors 11 7656-7664 2011 1424-8220

Garcia-Martinez Gonzalo; Alonso Bustabad Enrique;

Perrot Hubert; Bucur Bogdan

1.774 1.1556 0

63 Applicability of ultra- and

nanofiltration for the concentration of medicinal plant extracts,

Planta Med., 77 1271 2011 0032-0943Paun G.; Neagu E.;

Ungureanu O.; Radu G.L.,2.369 1.2538 0

rezumat

Page 119: Raport de activitate INCDSB 2011

64Evaluation of cytostatic potential of Helleborus purpurascens extracts

concentrated by membrane techniques. Planta Med. 77 1325 2011 0032-0943

Paun G., Neagu E., Radu G.L., Rotinberg P., Mihai

C., 2.369 1.2538 0

rezumat

65 Cytostatic Activity of Viscum album L. Extract Processed by Microfiltration

and Ultrafiltration,

Romanian BiotechnologicalL

Letters, 16 6000-6007 2011 5504-5510

Paun-Roman G., Rotinberg P., Mihai C., Neagu E.,

Radu G.L.,0.219 0

66Mercury determination in fish samples by flow injection using gold electrodes

made from CD-R'sRevista de Chimie 62 951-957 2011 0034-7752

Cristea, N.I., Radulescu, M.-C., Ciomartan, R.

0.693 0.1258

67P systems with proteins on membranes:

a survey

International Journal of

Foundations of Computer Science

22(01) 39 - 53 2011 0129-0541Andrei Paun, Mihaela

Paun, Alfonso Rodriguez Paton, Manuela Sidoroff

0.38525 0.613 0

68Water and polymer chains dynamics in

chitosan hydrogels by quasielastic neutron scattering

Romanian Reports in Physics”

63, 437-455 2011

Vasile Tripadus, Victoria Garcia Zacai, Mihai

Statescu, Felicia Mihai, Liviu Craciun, Luminita

Tcacenco, Valer Almasan.

69Antimicrobial peptides – natural

antibioticsRomanian

Biological Letter16 6135-6144 2011 5504-5510 Marian Butu, Alina Butu 0.219 0

70In silico study of molecular dynamics of

human transthyretin variants

Digest Journal of Nanomaterials and

Biostructures6 879-887 2011 1842-3582 Marian Butu, Alina Butu 2.079 0

71Molecular dynamics simulation of the

Human Alpha-Defensin 5

Digest Journal of Nanomaterials and

Biostructures6 907-914 2011 1842-3582 Marian Butu, Alina Butu 2.079 0

Page 120: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSN factor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

1

Feed supplementation of Lactobacillus plantarum PCA 236 modulates gut microbiota

and milk fatty acid composition in dairy goats - a preliminary

study

International Journal of Food Microbiology

141 S109-S116 20100168-1605

3.143 2.6732

Maragkoudakis, Petros A.; Mountzouris,

Konstantinos C.; Rosu, Craita; et al.

4

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1c1

The Inhibitory Effect of Lactobacillus plantarum KY1032 Cell Extract on the Adipogenesis

of 3T3-L1 Cells

Journal of medicinal food

14 (6) 670-675 20111096-620X

1.461 1.19608 Park, DY; Ahn, YT ; Huh, CS ; Jeon, SM Ș

Choi, MS

1c2

The role of protective and probiotic cultures in food and feed and their impact in food

safety.

Trends in food science & technology

22(1) S58-S66 20110924-2244

3.71 4.73856 Gaggia, F , Di Gioia,; Baffoni, L; Biavati, B

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

Anexa 2.b Citari in reviste de specialitate cotate ISI - 2011

Page 121: Raport de activitate INCDSB 2011

2

Research regarding the volatile oils composition for Ocimum

basilicum L. and their possible phytotherapeutic effects

An. St. Univ. “Al. I. Cuza”

Iasi, serie noua, Genetica si Biologie

Moleculara

IX (2) 35-41 20081582-3571

Zamfirache M.M., Burzo I.,Olteanu Z., Dunca S., Surdu S., Truta E ., Stefan M.,

Rosu C.M

3

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

2c1

Dynamics of sweet basil (Ocimum basilicum L.) growth affected by cultivar and foliar

feeding with nitrogen

Acta Scientiarum Polonorum-

Hortorum Cultus10(3) 307-317 2011

1644-0692

0.547 0Nurzynska-Wierdak

R., Borowski B.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

3The possible ways of speciation

in Papaveraceae family

An. St. Univ. “Al. I. Cuza”

Iasi, serie noua, Genetica si Biologie

Moleculara

VIII 223-233 20071582-3571

Bara II, Bara C, Capraru G , Truta E

1

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

3c1Karyological study of the medicinal plant Papaver

African Journal of Biotechnology

10(54)11173-11177

20111684–5

3150.573 0.199683

Asghari-Zakaria R., Razmi S., Madadi R.,

Fathi M

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

4 Thermogravimetric analysis of fungus -degraded lime wood

Carbohydrate

Polymers80 (1) 78-83 2010

0144-8617

3.463 2.3217

Carmen-Mihaela Popescua

Gabriela Lisab, Alexandru Manoliu,

Petronela Gradinariuc,

1

Page 122: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

4c1

Evaluation of the effects of gamma radiation on thermal

properties of wood species used in Brazilian artistic and cultural

heritage

Journal of Thermal

Analysis and Calorimetry,

106(3) 783-786 20111388-6150

1.752 0.54829

Lucio Cesar Severiano, Francisco Antonio

Rocco Lahr, Marcelo Augusto Gonçalves Bardi and Luci Diva Brocardo Machado

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

5

Novel weapons and invasion: Centaurea maculosa and (±)-

catechin inhibit North Americans more than Europeans

OECOLOGIA 159(4) 803-815 2009 0029-8549

3393 2.21388

Wei-Ming He, Yulong Feng, Wendy M.

Rindenour, Giles C. Thelen, Jarrod Pollock,

Alecu Diaconu, and Ragan M. Callaway

9

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

5c1The ecosystem and evolutionary

contexts of allelopathy

TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION

26(12) 655-662 20110169-5347

14448 10.73513Inderjit; Wardle, DA; Karban, R; Callaway,

RM

5c2Soil Biota Reduce Allelopathic

Effects of the Invasive Eupatorium adenophorum

PLOS ONE 6(9) e25393 20111932-6203

4411 3.71511Zhu, XZ; Zhang, JT;

Ma, KP

5c3

Biogeographic differences in the effects of Centaurea stoebe on the soil nitrogen cycle: novel weapons and soil microbes

BIOLOGICAL INVASIONS

13(6) 1435-1445 20111387-3547

3474 1.85569Thorpe, AS; Callaway,

RM

5c4Interactions among plants and

evolution JOURNAL OF

ECOLOGY 99(3) 729-740 2011

0022-0477

5260 5.03373

Thorpe, AS; Aschehoug, ET;

Atwater, DZ; Callaway, RM

Page 123: Raport de activitate INCDSB 2011

5c5Field-based effects of allelopathy

in invaded tallgrass prairieBOTANY-

BOTANIQUE 89(4) 227-234 2011

1916-2790

1098 0.86747Harnden, J;

MacDougall, AS; Sikes, BA

5c6Cuscuta australis restrains three

exotic invasive plants and benefits native species

BIOLOGICAL INVASIONS

13(3) 747-756 20111387-3547

3474 1.85569Yu, H; Liu, JA; He,

WM; Miao, SL; Dong, M

5c7

Conciliation biology: the eco-evolutionary management of permanently invaded biotic

systems

EVOLUTIONARY

APPLICATIONS4(2) 184-199 2011

1752-4571

5145 1.57641 Carroll, SP

5c8

Volatile chemicals from leaf litter are associated with

invasiveness of a Neotropical weed in Asia

ECOLOGY 92(2) 316-324 2011 0012-9658

5.073 3.64306

Inderjit; Evans, H; Crocoll, C; Bajpai, D; Kaur, R; Feng, YL;

Silva, C; Carreon, JT; Valiente-Banuet, A;

Gershenzon, J; Callaway, RM

5c9

Comparison of phenolic compounds and the effects of invasive and native species in

East Asia: support for the novel weapons hypothesis

ECOLOGICAL RESEARCH

26(1) 87-94 20110912-3814

1279 0.76204 Kim, YO; Lee, EJ

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

6

Root exudate is allelopathic in invaded community but not in

native community: field evidence for the novel weapons

hypothesis

JOURNAL OF ECOLOGY

97 (5) 641-645 20090022-0477

5260 5.03373Thorpe A., Callaway M.R., Diaconu A.,

Thelen G

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

6c1The ecosystem and evolutionary

contexts of allelopathy

TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION

26(12) 655-662 20110169-5347

14448 10.73513Inderjit; Wardle, DA; Karban, R; Callaway,

RM

Page 124: Raport de activitate INCDSB 2011

6c2Soil Biota Reduce Allelopathic

Effects of the Invasive Eupatorium adenophorum

PLOS ONE 6(9) e25393 20111932-6203

4411 3.71511Zhu, XZ; Zhang, JT;

Ma, KP

6c3Phytotoxicity of Antofine from

Invasive Swallow-Worts

JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY

37(8) 871-879 20110098-0331

2486 1.08074Gibson, DM; Krasnoff,

SB; Biazzo, J; Milbrath, L

6c4

Secondary metabolites from the invasive Solidago canadensis L.

accumulation in soil and contribution to inhibition of soil

pathogen Pythium ultimum

APPLIED SOIL ECOLOGY

48(3) 280-286 20110929-1393

2399 1.60168Zhang, SS; Zhu, WJ; Wang, B; Tang, JJ;

Chen, X

6c5

Guilty in the Court of Public Opinion: Testing Presumptive

Impacts and Allelopathic Potential of Ranunculus ficaria

AMERICAN MIDLAND

NATURALIST166(1) 63-74 2011

0003-0031

0.526 0.4652Cipollini, KA; Schradin, KD

6c6

Biogeographic differences in the effects of Centaurea stoebe on the soil nitrogen cycle: novel weapons and soil microbes

BIOLOGICAL INVASIONS

13(6) 1435-1445 20111387-3547

3474 1.85569Thorpe, AS; Callaway,

RM

6c7Interactions among plants and

evolution JOURNAL OF

ECOLOGY 99(3) 729-740 2011

0022-0477

5260 5.03373

Thorpe, AS; Aschehoug, ET;

Atwater, DZ; Callaway, RM

6c8

Comparing susceptibility of eastern and western US

grasslands to competition and allelopathy from spotted

knapweed [Centaurea stoebe L. subsp micranthos (Gugler)

Hayek]

PLANT ECOLOGY

212(5) 821-828 20111385-0237

1880 1.76471Reinhart, KO; Rinella,

M

6c9

Dominant plant species shift their nitrogen uptake patterns in response to nutrient enrichment caused by a fungal fairy in an

alpine meadow

PLANT AND SOIL

341(1-2)

495-504 20110032-079X

2773 2.52941

Xu, XL; Ouyang, H; Cao, GM; Richter, A; Wanek, W; Kuzyakov,

Y

Page 125: Raport de activitate INCDSB 2011

6c10

Linking field based studies with greenhouse experiments: the

impact of Centaurea stoebe (=C. maculosa) in British Columbia

grasslands

BIOLOGICAL INVASIONS

13(4) 919-931 20111387-3547

3474 1.85569 May, L; Baldwin, LK

6c11

Evidence of Qualitative Differences between Soil-

Occupancy Effects of Invasive vs. Native Grassland Plant

Species

INVASIVE PLANT

SCIENCE AND MANAGEMEN

T

4(1) 44501 20111939-7291

Jordan, NR; Larson, DL; Huerd, SC

6c12Autotoxic substances in the root

exudates from continuous tobacco cropping

ALLELOPATHY JOURNAL

27(1) 87-96 20110971-4693

0.635 0.32353 Jia, ZH; Yi, JH; Su,

YR; Shen, H

6c12Autotoxic substances in the root

exudates from continuous tobacco cropping

ALLELOPATHY JOURNAL

27(1) 87-96 20110971-4693

0.635 0.32353 Jia, ZH; Yi, JH; Su,

YR; Shen, H

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

7Germination response of an

annual plant in native and non-native ranges.

ÖIKOS 118 (4) 529-538 2009 0030-1299

3393 2.25071

José L. Hierro, Özkan Eren, Liana

Khetsuriani, Alecu Diaconu, Katalin

Török, Daniel Montesinos, Krikor Andonian, David Kikodze, Levan Janoian, Diego

Villarreal, Eugenia Estanga-Mollica, and Ragan M. Callaway

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

7c1Germination responses of three grassland species differ between

native and invasive origins

ECOLOGICAL RESEARCH

26(4) 763-771 20110912-3814

1279 0.76204Beckmann, M; Bruelheide, H; Erfmeier, A

Page 126: Raport de activitate INCDSB 2011

7c2The phenology of plant

invasions: a community ecology perspective

FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE

ENVIRONMENT

9(5) 287-294 20111540-9295

8820 5.24958Wolkovich, EM;

Cleland, EE

7c3Climate change and plant regeneration from seed

GLOBAL CHANGE BIOLOGY

17(6) 2145-2161 20111354-1013

6346 5.18166

Walck, JL; Hidayati, SN; Dixon, KW; Thompson, K;

Poschlod, P

7c4

Range-Expanding Populations of a Globally Introduced Weed

Experience Negative Plant-Soil Feedbacks

PLOS ONE 6(5) e20117 20111932-6203

4411 3.71511

Andonian, K; Hierro, JL; Khetsuriani, L;

Becerra, P; Janoyan, G; Villarreal, D; Cavieres, L; Fox, LR; Callaway,

RM

7c5Invasion and eradication of a

competitively superior species in heterogeneous landscapes

ECOLOGICAL MODELLING

222(3) 398-406 20110304-3800

1769 1.06657Vuilleumier, S;

Buttler, A; Perrin, N; Yearsley, JM

7c6

Germination performance of the invader Leucaena leucocephala

(Lam.) de Wit. compared to Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.

and C. pulcherrima (L.) Sw. (Fabaceae)

ACTA BOTANICA BRASILICA

25(1) 191-197 20110102-3306

0.368 0da Fonseca, NG;

Jacobi, CM

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

1

Effects of plant growth regulators and elicitors on production of secondary

metabolites in shoot cultures of Hypericum hirsutum and Hypericum maculatum

Plant Cell Tissue Organ Cult

106 279–288 20110167-6857

1.243 0.6988Coste A, Vlase L,

Halmagyi A, Deliu C, Coldea G

11

Page 127: Raport de activitate INCDSB 2011

221st century climate change

threatens mountain flora unequally across Europe

Global Change Biology

17 2330-2341 20111354-1013

6.346 5.543636

Engler, R., Randin, C., Thuiller, W., Dullinger, S.,

Zimmermann, N., Araujo, M., Pearman, P., Lay, G., Piedallu,

C., Albert, C., Choler, P., Coldea, G., De

Lamon, X., Dirnbock, T., Gegout, C., Gomez-Garcia, D., Grytnes, J-

A., Heegaard, E., Hoistad, F., Bravo, D., Normand, S., Puscas, M., Sebastia, M-T.,

Stanisci, A., Theurillat, J-P., Trivedi, M.,

Vittoz, P., Guisan, A

5

3Surface-enhanced Raman

spectroscopy of DNA from leaves of in vitro-grown apple plants.

J. Raman Spectroscopy

42 844-850 20111097-4555

3.137 1.267Muntean, C.M.,

Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

3

4Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

1

5Cryopreservation of Malus

cultivars: Comparison of two droplet protocols

Scientia Horticulturae

124(3) 387-392 20100304-4238

1.01613 1.4185Halmagyi A., Deliu C.,

Isac V.1

6

Nematodes of the order Dorylaimida from Romania. The genus Enchodelus Thorne, 1939. 2. Species with rounded tail and

medium-sized odontostyle

NEMATOLOGY 12 381-397 20101568-5411

0.962 0.676Ciobanu M., Popovici I., Guerrero P., Pena-

Santiago, R. 1

Page 128: Raport de activitate INCDSB 2011

7

Post-glacial patterns in vegetation dynamics in Romania:

homogenization or differentiation?

Journal of Biogeography

37 2197-2208 20100305-0270

4.087 2.31Feurdean, A., Willis,

K., Parr, C., Tanţău, I., Fărcaş, S.

3

8

Alpine-subalpine species richness of the Romanian

Carpathians and the current conservation status of rare

species

Biodiversity and Conservation

18 1441-1458 20090960-3115

2.146 1.283636Coldea, G., Stoica, I.-A., Puşcaş, M.,Ursu,

T., Oprea, A.1

9FT-Raman signatures of genomic

DNA from plant tissuesSpectroscopy 23(2) 59-70 2009

0712-4813

0.932 0.287Muntean, C.M.,

Halmagyi, A., Puia. M.D., Pavel, I.

4

10Holocene vegetation history in

Romanian Subcarpathians,Quaternary Research

72 164-173 20090033-5894

3.114 2.080972Tanţău I., Reille M.,

Beaulieu J.L. de, Fărcaş, S., Brewer S.

5

11

Genetic contributions of the serotonin transporter to social learning of fear and economic

decision making

Social Cognitive and Affective Neuroscience

4 399-408 20091749-5016

4482 0

Crişan LG, Pană S, Vulturar R, Heilman

RM, Szekely R, Drugă B, Dragoş N, Miu A

8

12

Cryopreservation of carnation (Dianthus caryophyllus L.) shoot

tips by encapsulation-vitrification

Scientia Horticulturae

113(3) 300-306 20070304-4238

1.01613 1.4185Halmagyi Adela; Deliu

Constantin2

13

The influence of refugial population on Lateglacial and early Holocene vegetational

changes in Romania

Review of Palaeobotany and

Palynology

145 (3-4)

305-320 20070034-6667

1074 1.71599

Feurdean, A., Wohlfarth, B.,

Björkman, L., Tanţău, I., Bennike, O., Willis,

K.J., Fărcaş, S., Robertsson, A.M.

6

14

Late Glacial and Holocene vegetation history in the

southern part of Transylvania (Romania): pollen analysis of

two sequences from Avrig

Journal of Quaternary

Science21 (1) 49-61 2006

0267-8179

2,312 2.321357Tanţău, I., Reille, M.,

de Beaulieu, JL., Fărcaş, S.

8

15

Plant regrowth from potato shoot tips cryopreserved by a

combined vitrification-droplet method

Cryoletters 26(5) 313-322 20050143-2044

1.1 0.40525Halmagyi A; Deliu C;

Coste A3

Page 129: Raport de activitate INCDSB 2011

16The hepatoprotective action of ten herball extracts in CCl4

intoxicated liver.

Phytotherapy Research,

19 744-749 20050951-418X

1.878 1.103

M.A. Rusu, M. Tamas, C. Puica, Ioana

Roman, Mihaela Sabadas

1

17

Cryopreservation of Chrysanthemum morifolium (Dendranthema grandiflora

Ramat.) using different approaches

Plant Cell Reports

22(6) 371-375 20040721-7714

1.9 1.32555

Halmagyi, A., Fischer-Kluver, G.,,Mix-

Wagner, G., Schumacher, H.M.

1

18

Vegetation history in the Eastern Romanian Carpathians: pollen analysis of two sequences from

the Mohos crater

Vegetation History and

Archaeobotany 12 (2) 113-125 2003

0939-6314

1.29 1.28

Tantau, I., Reille, M., de Beaulieu, JL.,

Fărcaş, S., Goslar, T., Paterne, M.

4

19First 14C datings of late glacial and holocene pollen sequences

from Romanian Carpathes

Comptes Rendus de l'Academie des Sciences -

Serie III

322 (9) 799-807 1999

1631-0683; 1631-0691

0,770 1.14

Fărcaş, S., de Beaulieu, J.-L., Reille, M.,

Coldea, G., Diaconeasa, B.,

Goeury, C., Goslar, T., Jull, T.

4

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1c1

Camptothecin accumulation in various organ cultures of

Camptotheca acuminata Decne grown in different culture

systems

Plant Cell Tissue Organ Cult

106 445–454 20110167-6857

1.243 0.6988Sankar-ThomasnYD,

Lieberei R

1c2Agrobacterium-mediated

transformation of the medicinal plant Centaurea montana

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-

011-0067-8

20110167-6857

1.243 0.6988 Abou-Alaiwi WA et al.

1c3

Shoot regeneration and determination of iridoid levels in

the medicinal plant Castilleja tenuiflora Benth.

Plant Cell Tissue Organ Cult

107 195–203 20110167-6857

1.243 0.6988Martínez-Bonfil BP et

al.

Page 130: Raport de activitate INCDSB 2011

1c4

Elicitor-enhanced production of gymnemic acid in cell suspension cultures of Gymnema sylvestre R.

Br.

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0008-6

20110167-6857

1.243 0.6988Veerashree V,

Anuradha CM, Kumar V

1c5

Enhanced production and secretion of rutin and GABA in immobilized cells of mulberry

tree (Morus bombycis K.).

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0028-2

20110167-6857

1.243 0.6988 Han KL, Lee Y et al.

1c6

Secondary metabolism in micropropagated Hypericum perforatum L. grown in non-

aerated liquid medium.

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0058-9

20110167-6857

1.243 0.6988Savio LEB, Astarita LV, Santarém ER

1c7

The effects of jasmonic acid and methyl jasmonate on rosmarinic

acid production in Mentha × piperita cell suspension cultures.

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0014-8

20110167-6857

1.243 0.6988 Krzyzanowska J et al.

1c8

Cytokinin and explant types influence in vitro plant

regeneration of Leopard Orchid (Ansellia africana Lindl.)

Plant Cell Tissue Organ Cult

107 123–129 20110167-6857

1.243 0.6988Vasudevan R, Van

Staden J

1c9

Polysaccharide elicitors enhance anthocyanin and phenolic acid accumulation in cell suspension

cultures of Vitis vinifera

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0051-3

20110167-6857

1.243 0.6988 Cai Z , Kastell A et al.

1c10Agrobacterium-mediated

transformation of the medicinal plant Centaurea montana

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0067-8

20110167-6857

1.243 0.6988 Abou-Alaiwi WA et al.

1c11In vitro induction of minitubers

in yam (Dioscorea cayenensis-D. rotundata complex)

Plant Cell Tissue Organ Cult

doi 10.1007/s11240-011-

0084-7

20110167-6857

1.243 0.6988Olivier KO, Konan KN

et al.

Page 131: Raport de activitate INCDSB 2011

2c1

Assessing the threat to montane biodiversity from discordant

shifts in temperature and precipitation in a changing

climate

Ecology Lett 14 1236-1245 20111461-023X

15.253 8.790831McCain Christy M.; Colwell Robert K.

2c2Experimental Evaluation of Seed

Limitation in Alpine Snowbed Plants

PLOS One 6 e21537 20111932-6203

4.411 3.732692Dullinger Stefan;

Huelber Karl

2c3

Forest composition in Mediterranean mountains is

projected to shift along the entire elevational gradient under

climate change

J Biogeoraphy 39 162-176 20110305-0270

4.273 2.322108

Ruiz-Labourdette, D., Nogués-Bravo,

D., Ollero, H.S., Schmitz,

M.F., Pineda, F.D.

2c4Distribution of Doronicum clusii and D. stiriacum (Asteraceae) in

the Alps and CarpathiansBiologia 66 977-987 2011

0006-3088

0.609 0.319231Pachschwöll, C., Puşcaş,

M.,Schönswetter, P.

2c5Four decades of plant community

change in the alpine tundra of southwest Yukon, Canada

Ambio 40 660-671 20110044-7447

1.705 2.026369Danby, R.K., Koh, S., Hik, D.S., Price,

L.W.

3c1

Surface-enhanced Raman spectroscopy of genomic DNA

from in vitro grown plant species.

J. Raman Spectroscopy

42 1925–1931 20111097-4555

3.137 1.267Muntean, C.M.,

Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

3c2Subpicosecond dynamics in DNA

from leaves of in vitro-grown apple plants: A SERS study.

Spectroscopy-Biomedical

Applications26(1) 59-68 2011

0712-4813

0.932 0.287Muntean, C.M., Bratu,

I., Leopold, N., Purcaru, M.A.P.

3c3

Ultrasensitive detection of genomic DNA from apple leaf

tissues, using surface-enhanced Raman scattering.

Spectroscopy 25 33-43 20110712-4813

0.932 0.287Muntean, C.M.,

Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

4c1

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tămaş, T.; Tanţău, I.; Fărcaş,

S.0

Page 132: Raport de activitate INCDSB 2011

5c1Cryopreservation of apple in

vitro axillary buds using droplet-vitrification

Cryoletters 32(2) 175-185 20110143-2044

1.1 0.40525E. Condello, E.Caboni, E. Andrè, B. Piette, P.

Druart,

6c1

Description of one new, and new data on two known, species of

Enchodelus Thorne, 1939 (Dorylaimida: Nordiidae) from

Iran

NEMATOLOGY 13 729-740 20111568-5411

0.962 0.676Pedram, M., Pourjam, E., Robbins, R.T., Ye, W. Pena-Santiago, R.

7c1Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

1

7c2

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tămaş, T., Tanţău, I., Fărcaş,

S.0

7c3

Evaluating the palaeoecological potential of pollen recovered

from ice in caves: A case study from Scarisoara Ice Cave,

Romani

Review of Palaeobotany and

Palynology

165 (1-2)

1-10 20110034-6667

2325 1.71599Feurdean, A., Perşoiu, A., Pazdur, A. et al.

0

8c1Distribution of Doronicum clusii and D. stiriacum (Asteraceae) in

the Alps and CarpathiansBiologia 66 977-987 2011

0006-3088

0.609 0.317Pachschwöll, C., Puşcaş,

M.,Schönswetter, P.

9c1

Surface-enhanced Raman spectroscopy of genomic DNA

from in vitro grown plant species.

J. Raman Spectroscopy

42 1925–1931 20111097-4555

3.137 1.267Muntean, C.M.,

Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

9c2Surface-enhanced Raman

spectroscopy of DNA from leaves of in vitro-grown apple plants.

J. Raman Spectroscopy

42 844-850 20111097-4555

3.137 1.267Muntean, C.M.,

Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

9c3Subpicosecond dynamics in DNA

from leaves of in vitro-grown apple plants: A SERS study.

Spectroscopy-Biomedical

Applications26(1) 59-68 2011

0712-4813

0.932 0.287Muntean, C.M., Bratu,

I., Leopold, N., Purcaru, M.A.P.

Page 133: Raport de activitate INCDSB 2011

9c4

Ultrasensitive detection of genomic DNA from apple leaf

tissues, using surface-enhanced Raman scattering.

Spectroscopy 25 33-43 20110712-4813

0.932 0.287Muntean, C.M.,

Leopold, N., Halmagyi, A., Valimareanu, S.

10c1

Late Holocene Paleoenvironments And Human Impact In Făgăraş Depression

(Southern Transylvania, Romania)

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6 (1) 171-178 2011

1842 - 4090; 1844 - 489X

1579 0.08Tanţău, I., Fărcaş, S., Beldean, C., Geantă,

A., Ştefănescu, L0

10c2

Evaluating the palaeoecological potential of pollen recovered

from ice in caves: A case study from Scarisoara Ice Cave,

Romani

Review of Palaeobotany and

Palynology

165 (1-2)

1-10 20110034-6667

2325 1.71599Feurdean, A., Perşoiu, A., Pazdur, A. et al.

0

10c3

Phylogeography of Lonicera nigra in Central Europe inferred

from molecular and pollen evidence

PRESLIA 83 (2) 237-257 20110032-7786

2792 1.5Daneck, H., Abraham,

V., Fer, T., et al.1

10c4Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

1

10c5

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tămas, T.; Tanţău, I.; Fărcaş,

S.0

11c1

The other allele: Exploring the long allele of the serotonin

transporter gene as a potential risk factor for psychopathy: A

review of the parallels in findings

Neuroscience and

Biobehavioral Reviews

35 612-620 20110149-7634

9015 3.721 Glenn AL 2

11c2

A genetic contribution to cooperation: Dopamine-relevant genes are associated with social

facilitation

Social Neuroscience

6 289-301 20111747-0919

1096 1.84Walter NT, Markett

SA, Montag C, Reuter M

0

Page 134: Raport de activitate INCDSB 2011

11c3

Cognitive effects of genetic variation in monoamine

neurotransmitter systems: a population-based study of

COMT, MAOA, and 5HTTLPR

American Journal of

Medical Genetics Part B-

Neuropsychiatric genetics

156B 158-167 2011155-4841

1032 1615Barnett JH, Xu K,

Goldman D, Jones PB1

11c4Looking on the bright side of serotonin transporter gene

variation

Biological Psychiatry

69 513-519 20110006-3223

2.64 4456 Homberg JR, Lesch KP 14

11c5

Modulation of stress reactivity in brain and body by serotonine

transporter promoter polymorphism 1

Japanese Psychological

Research53 193-210 2011

0021-5368

0.2 0.51 Ohira H 1

11c6

Dopamine and risk choices in different domains: Findings among serious tournament

bridge players

Journal of Risk and Uncertainty

43 19-38 20110895-5646

1346 1981

Dreber A, Rand DG, Wernerfelt N, Garcia JR, Vilar MG, Lum JK, Zeckhauster R

0

11c7

Cognitive reappraisal reduces the susceptibility to the framing

effect in economic decision making

Personality and Individual Differences

51 478-482 20110191-8869

1116 0.982 Miu AC, Crişan LG 0

11c8Molecular genetics and

economics

Journal of Economic

Perspectives25 57-82 2011

0895-3309

3.153 7276

Beauchamp JP, Cesarini D,

Johannesson M, van der Loos MJH, Koellinger PD,

Groenen PJF, Fowler JH, Rosenquist JN,

Thurik AR, Christakis NA

0

12c1Conservation of plant genetic resources by cryopreservation

Australian Journal of Crop

Science 5(6) 778-800 2011

1835-2693

0.8 0.25 Kaviani B.

12c2Cryopreservation of scalps of Malaysian bananas using a

pregrowth methodCryoletters 32(3) 197-205 2011

0143-2044

1.1 0.40525Sipen Philip; Anthony Paul; Davey Michael R

Page 135: Raport de activitate INCDSB 2011

13c1

Population dynamics and genetic changes of Picea abies in the

South Carpathians revealed by pollen and ancient DNA analyses

BMC Evolutionary

Biology11

Article Number: 66

DOI: 10.1186/1471-2148-11-

66

20111471-2148

3.7 1.95Magyari, E.K., Major, A., Balint, M. et al.

0

13c2

Biogeography of high-mountain plants in the Carpathians: An emerging phylogeographical

perspective

TAXON 60 (2) 373-389 20110040-0262

2.36 2.11 Ronikier, M. 0

13c3

The Lateglacial in the Rila Mountains (Bulgaria) revisited: The pollen record of Lake Ribno

(2184m)

Review of Palaeobotany and

Palynology

166 (1-2)

41214 20110034-6667

2325 1.72Tonkov, S., Possnert,

G., Bozilova, E.0

13c4Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

1

13c5

Late Holocene Paleoenvironments And Human Impact In Făgăraş Depression

(Southern Transylvania, Romania)

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6 (1) 171-178 2011

1842 - 4090; 1844 - 489X

1579 0.08Tanţău, I., Fărcaş, S., Beldean, C., Geantă,

A., Ştefănescu, L0

13c6

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tămas, T.; Tanţău, I.; Fărcaş,

S.0

14c1Organelle Genetic Diversity and Phylogeography of Scots Pine

(Pinus sylvestris L.)

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

39 (1) 317-322 20110255-965X

0.463 0Floran, V., Sestraş,

R.E., Garcia, G.M.R.0

14c2

Late Holocene Paleoenvironments And Human Impact In Făgăraş Depression

(Southern Transylvania, Romania)

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6 (1) 171-178 2011

1842 - 4090; 1844 - 489X

1579 0.08Tanţău, I., Fărcaş, S., Beldean, C., Geantă,

A., Ştefănescu, L0

Page 136: Raport de activitate INCDSB 2011

14c3

Phylogeography of Lonicera nigra in Central Europe inferred

from molecular and pollen evidence

PRESLIA 83 (2) 237-257 20110032-7786

2792 1.5Daneck, H., Abraham,

V., Fer, T. et al.1

14c4

Exploring pollen percentage threshold values as an indication

for the regional presence of major European trees

Review of Palaeobotany and

Palynology

166 (3-4)

311-324 20110034-6667

2325 1.71599Lisitsyna, O.,

Giesecke, Th., Hicks, S.

0

14c5Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

1

14c6

New reptile fossil records from Corund (Eastern Transylvania,

Romania) and their paleoenvironmental significance

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6 (2) 173-181 2011

1842 - 4090; 1844 - 489X

1579 0.08Sos, T., Toth, A.,

Tanţău, I.0

14c7

Forest snail faunas from Transylvania (Romania) and

their relationship to the faunas of Central and Northern Europe

Biological Journal of the

Linnean Society104 (2) 471-479 2011

0024-4066; 1095-8312

2166 0.73Cameron, R.A.D., Pokryszko, B.M.,

Horsak, M.0

14c8

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tămas, T.; Tanţău, I.; Fărcaş,

S.0

15c1Gelled droplet vitrification

improves recovery of cryopreserved potato germplasm

Cryoletters 32(4) 287-296 20110143-2044

1.1 0.40525 Hirai Dai

15c2Conservation of plant genetic resources by cryopreservation

Australian Journal of Crop

Science 5(6) 778-800 2011

1835-2693

0.8 0.25 Kaviani B.

15c3Potato Shoot Tip

Cryopreservation. A ReviewPotato Research 54(1) 45-79 2011

0014-3065

0.3 0Kaczmarczyk Anja; Rokka Veli-Matti;

Keller E. R. Joachim

Page 137: Raport de activitate INCDSB 2011

16c1Acute and subchronic oral

toxicities of Calendula officinalisextract in Wistar rats

Experimental and Toxicologic

Pathology63(4) 387-391 2011

0940-2993

2.283 0.78356

Alicia Lagarto, Viviana Bueno, Isbel

Guerra, Odalys Valdés, Yamile Vega, Leonid

Torres

17c1Conservation of plant genetic resources by cryopreservation

Australian Journal of Crop

Science 5(6) 778-800 2011

1835-2693

0.8 0.25 Kaviani B.

18c1

Late Holocene Paleoenvironments And Human Impact In Făgăraş Depression

(Southern Transylvania, Romania)

Carpathian Journal of Earth

and Environmental

Sciences

6 (1) 171-178 2011

1842 - 4090; 1844 - 489X

1579 0.08Tanţău, I., Fărcaş, S., Beldean, C., Geantă,

A., Ştefănescu, L0

18c2

Phylogeography of Lonicera nigra in Central Europe inferred

from molecular and pollen evidence

PRESLIA 83 (2) 237-257 20110032-7786

2792 1.5Daneck, H., Abraham,

V., Fer, T., et al.1

18c3Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

1

18c4

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies and Quercus in Romania

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tămas, T.; Tanţău, I.; Fărcaş,

S.0

19c1

Cladocera response to Late Glacial to Early Holocene climate change in a South Carpathian mountain lake

Hydrobiologia 676 (1) 223-235 20110018-8158

1,964 1.12Korponai, J., Magyari, E.K., Buczko, K. et al.

1

19c2

Holocene variability in the range distribution and abundance of

Pinus, Picea abies, and Quercus in Romania; implications for

their current status

Quaternary Science Reviews

30 (21-22)

3060-3075 20110277-3791

4657 3.22Feurdean, A., Tanţău,

I., Fărcaş, S.0

Page 138: Raport de activitate INCDSB 2011

19c3Holocene vegetation history in

the upper forest belt of the Eastern Romanian Carpathians

Palaeogeography,

PalaeoclimatologyPalaeoecology

309 281-290 20110031-0182

2390 2.34Tanţău, I., Feurdean, A., Beaulieu, J.-L. de, Maurice, R., Fărcaş, S.

0

19c4

Population dynamics and genetic changes of Picea abies in the

South Carpathians revealed by pollen and ancient DNA analyses

BMC Evolutionary

Biology11

Article Number: 66

DOI: 10.1186/1471-2148-11-

66

20111471-2148

3.7 1.95Magyari, E.K., Major, A., Balint, M. et al.

0

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

1Polyurethane-based materials covered with natural polymers

for medical applications

MATERIALE PLASTICE

45(2) 163-166 20080025-5289

0.873 0Craciunescu O, Lungu M, Zarnescu O, Gaspar

A, Moldovan L1 1c1

2Evaluation of the radioprotective

activity of new green tea-collagen materials

JOURNAL OF OPTOELECTRO

NICS AND ADVANCED MATERIALS

9(8) 2602-2607 2007

1454-4164

(print) 1841-7132

(online)

0.412 0.329897Craciunescu O, Stefan

LM, Balan M, Moldovan L

1 2c1

3A bioactive collagen-beta

tricalcium phosphate scaffold for tissue engineering

CENTRAL EUROPEAN

JOURNAL OF BIOLOGY

1(1) 61-72 20061895-104X

0.685 0.353728

Oprita EI, Moldovan L, Craciunescu O,

Buzgariu W, Tardei C, Zarnescu O

2 3c1-3c2

4In vitro behaviour of osteoblast cells seeded into a COL/beta-

TCP composite scaffold

CENTRAL EUROPEAN

JOURNAL OF BIOLOGY

3(1) 31-37 20081895-104X

0.685 0.353728Oprita EI, Moldovan L, Craciunescu O, Zarnescu Otilia

1 4c1

Page 139: Raport de activitate INCDSB 2011

5

Preparation and characterization of new biocompatibilized

polymeric materials for medical use

JOURNAL OF OPTOELECTRO

NICS AND ADVANCED MATERIALS

10(4) 942-947 2008

1454-4164

(print) 1841-7132

(online)

0.412 0.329897

Moldovan L., Craciunescu O.,

Zarnescu O., Macocinschi D., Bojin

D.

1 5c1

6

Compatibility and cytotoxicity testing of some polyvinyl alcohol and hydrolyzated collagen based

blends

ROMANIAN BIOTECHNOLO

GICAL LETTERS

12(6) 3495-3503 20071224 - 5984

0.28 0Crivoi F, Stefan L,

Moldovan L, Vasile C 1 6c1

7

Wettability properties of carbon nanowalls layers deposited by a

radiofrequency plasma beam discharge

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS

169(1-3)

119-122 20100921-5107

1.56 1.642398

Stancu EC, Ionita MD, Vizireanu S, Stanciuc

AM, Moldovan L, Dinescu G

1 7c1

8

Carbodiimide Cross-Linked Nanocomposite Materials Designed for Bone Tissue

Regeneration

MATERIALE PLASTICE

47(1) 59-63 20100025-5289

0.873 0Craciunescu O,

Moldovan L, Tardei C, Sbarcea G

1 8c1

9

Collagen-Chondroitin Sulphate-Hydroxyapatite Porous

Composites: A Histochemical and Electron Microscopy

Approach

MICROSCOPY AND

MICROANALYSIS

6(3) 137-142 20101431-9276

2.179 2.477516Zarnescu O,

Craciunescu O, Moldovan L

1 9c1

10

Purification, Physico-chemical Characterization and Bioactivity of Polysaccharides from Viscum

album

Revista de Chimie

59(9) 1022-1025 20080034-7752

0.693 0.09274

Moldovan L, Craciunescu C, Balan

M, Gaspar A, Gherghina E

1 10c1

11

Studies on the antioxidant activity, phenol and flavonoid

contents of some selected Romanian medicinal plants used

for wound healing

ROMANIAN BIOTECHNOLO

GICAL LETTERS

12(6) 3467-3472 20071224 - 5984

0.28 0

Alexandru V, Balan M, Gaspar A,

Craciunescu O, Moldovan L

1 11c1

Page 140: Raport de activitate INCDSB 2011

12A recently developed bifacial

platelet-rich fibrin matrix

EUROPEAN CELLS and

MATERIALS 20 13-23 2010

1473-2262

9.65 0

E. Lucarelli, R. Beretta, B. Dozza, P.L.

Tazzari, S.M. O’Connell, F. Ricci,

M. Pierini,S. Squarzoni, P.P.

Pagliaro, E.I. Oprita, and D. Donati

3 12c1-12c3

13Magnesium substitution effect on porous scaffolds for bone repair

Central European Journal of Biology

6(3) 301-311 20111895-104X

0.685 0.353728Craciunescu O., Tardei

Ch., Moldovan L., Zarnescu O.

1 13c1

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

The relationship of some polyurethane biocomposites

against Penicillium chrysogenum and Aspergillus brasiliensis

OPTOELECTRONICS AND

ADVANCED MATERIALS-

RAPID COMMUNICAT

IONS

5(6) 677-681 20111842-6573

0.477 0.226804Macocinschi D.; Filip

D.; Tanase C.; Vlad S., Oprea A., Balaes T.

1c1

2

Comparison of Polyphenolic Content and Antioxidant

Capacity of Five Romanian Traditional Medicinal Plants

Revista de Chimie

62(3) 299-303 20110034-7752

0.693 0.09274

Moldovan L, Gaspar A, Toma L,

Craciunescu O, Saviuc C.

2c1

3The influence of ultrasonication on the formation of COLL/HA

composite materials

MATERIALE PLASTICE

48(1) 23-26 20110025-5289

0.873 0Ficai M, Nedelcu IA, Ficai D, Vasile BS,

Ficai A, Andronescu E3c1

4Magnesium substitution effect on porous scaffolds for bone repair

Central European Journal of Biology

6(3) 301-311 20111895-104X

0.685 0.353728Craciunescu O., Tardei

Ch., Moldovan L., Zarnescu O.

3c2

5Magnesium substitution effect on porous scaffolds for bone repair

Central European Journal of Biology

6(3) 301-311 20111895-104X

0.685 0.353728Craciunescu O., Tardei

Ch., Moldovan L., Zarnescu O.

4c1

Page 141: Raport de activitate INCDSB 2011

6

The relationship of some polyurethane biocomposites

against Penicillium chrysogenum and Aspergillus brasiliensis

OPTOELECTRONICS AND

ADVANCED MATERIALS-

RAPID COMMUNICAT

IONS

5(6) 677-681 20111842-6573

0.477 0.226804Macocinschi D.; Filip

D.; Tanase C.; Vlad S., Oprea A., Balaes T.

5c1

7

Hybrid layer-by-layer assembly based on animal and vegetable

structural materials: multilayered films of collagen and cellulose nanowhiskers

SOFT MATTER 7(9) 4405-4413 20111744-683X

4.457 5.319149

de Mesquita JP, Patricio PS, Donnici CL, Petri DFS, de

Oliveira LCA, Pereira FV

6c1

8Wettability control by DLC

coated nanowire topographyNANOTECHNO

LOGY22(13)

Article Number: 135302 DOI:

10.1088/0957-

4484/22/13/135302

20110957-4484

3.644 2.653105Li ZH, Meng FH, Liu

XY7c1

9Magnesium substitution effect on porous scaffolds for bone repair

Central European Journal of Biology

6(3) 301-311 20111895-104X

0.685 0.353728Craciunescu O., Tardei

Ch., Moldovan L., Zarnescu O.

8c1

10Magnesium substitution effect on porous scaffolds for bone repair

Central European Journal of Biology

6(3) 301-311 20111895-104X

0.685 0.353728Craciunescu O., Tardei

Ch., Moldovan L., Zarnescu O.

9c1

11

Comparison of Polyphenolic Content and Antioxidant

Capacity of Five Romanian Traditional Medicinal Plants

Revista de Chimie

62(3) 299-303 20110034-7752

0.693 0.09274

Moldovan L, Gaspar A, Toma L,

Craciunescu O, Saviuc C.

10c1

12

Comparison of Polyphenolic Content and Antioxidant

Capacity of Five Romanian Traditional Medicinal Plants

Revista de Chimie

62(3) 299-303 20110034-7752

0.693 0.09274

Moldovan L, Gaspar A, Toma L,

Craciunescu O, Saviuc C.

11c1

Page 142: Raport de activitate INCDSB 2011

13

Platelet-rich fibrin matrix improves wound angiogenesis via

inducing endothelial cell proliferation

WOUND REPAIR AND

REGENERATION

19(6) 753-766 20111067-1927

3.443 2.032189Roy Sashwati; Driggs

Jason; Elgharably Haytham; et al.

12c1

14Peculiarities of Using Stem Cells for Regeneration of the Bone and

Cartilage Tissue

BULLETIN OF EXPERIMENTA

L BIOLOGY AND

MEDICINE

152(1) 112-119 20110007-4888

0.279 0.079282Maiborodin I. V.;

Shevela A. I.; Kolesnikov I. S.; et al.

12c2

15 What Is Platelet-Rich Plasma?

OPERATIVE TECHNIQUES

IN SPORTS MEDICINE

19(3) 142-148 20111060-1872

0.438 0.371245Arnoczky Steven P.;

Delos Demetris; Rodeo Scott A.

12c3

16Role of polyphenolic compounds

on biological activity of collagenous materials

Planta Medica 77(12) 1418 20110032-0943

2.369 1.13652Craciunescu O.,

Gaspar A., Moldovan L.

13c1

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

1Biochemical differences in

Cannabis sativa L. depending on sexual phenotype

Journal of Applied Genetics

43(4) 451-462 20021234-1983

1.545 0.414Truta, E., Gille, E., Toth, E., Maniu, M.

1

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

2

Cannabinoids – Influence on the Immune System and Their

Potencial Use in Supplementary Therapy of HIV/AIDS

HIV and AIDS - Updates on

Biology, Immunology, Epidemiology and Treatment

Strategies

edited by:

Nancy Dumais)

, pubisher InTech, October 2011,

694 pp, chapter

27.

665-680 2011

ISBN 978-953-307-665-2

Szulakowska A., Milnerowicz H

www.intechopen.com/download/pdf/pdfs_i

d/22356

Page 143: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

1

Programmed cell death in mature erythrocytes: a model

for investigating death effector pathways operating in the absence of mitochondria

CELL DEATH AND

DIFFERENTIATION

8 1143-1156 20011350-9047

9.05 3.91 Bratosin D;

Estaquier J; Petit F; et al.

18

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1Fluoride-induced death of rat

erythrocytes in vitroTOXICOLOGY

IN VITRO 25 1609-1618 2011

Agalakova Natalia I.; Gusev Gennadii P.

2 Triggering of Erythrocyte Cell

Membrane Scrambling by Ursolic Acid

JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS

74 2181-2186 2011Author(s): Jilani

Kashif; Abed Majed; Zelenak Christine; et

3

Elevated levels of redox regulators, membrane-bound

globin chains, and cytoskeletal protein fragments in hereditary

spherocytosis erythrocyte proteome

EUROPEAN JOURNAL OF

HAEMATOLOGY

87 259-266 2011

Saha Sutapa; Ramanathan

Rajeswari; Basu Avik; et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

4Phlorhizin Protects against Erythrocyte Cell Membrane

Scrambling

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

59 8524-8530 2011Gatidis Sergios; Meier Anja; Jilani Kashif; et

al.

5Inhibition of suicidal erythrocyte

death by blebbistatin

AMERICAN JOURNAL OF

PHYSIOLOGY-CELL

PHYSIOLOGY

301 C490-C498 2011Lang Elisabeth; Qadri

Syed M.; Zelenak Christine; et al

6

Role of the interaction between puerarin and the erythrocyte

membrane in puerarin-induced hemolysis

CHEMICO-BIOLOGICAL

INTERACTIONS

192 184-192 2011Hou Shao-Zhen; Su Zi-Ren; Chen Shu-Xian;

et al.

Page 144: Raport de activitate INCDSB 2011

7Blood Cell MicroRNAs: What Are They and What Future Do

They Hold?

TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS

25 247-251 2011Ryan Patricia; Atreya

Chintamani

8Stimulation of suicidal

erythrocyte death by oridonin

ARCHIVES OF BIOCHEMISTR

Y AND 511 14-20 2011

Jilani Kashif; Qadri Syed M.; Zelenak Christine; et al.

Source: CELL DEATH AND DIFFERENTIATION Volume: 8 Issue: 12 Pages: 1143-1156 DOI:

10.1038/sj.cdd.4400946 Published: DEC 2001

9 Anti-malarial effect of gum

arabicMALARIA JOURNAL

1010.1186/1475-2875-10-

139 2011

Ballal Adil; Bobbala Diwakar; Qadri Syed

M.; et al

10Beauvericin induced erythrocyte

cell membrane scramblingTOXICOLOGY 283 24-31 2011

Qadri Syed M.; Kucherenko Yuliya;

Lang Florian

11

RGD-containing ankyrin externalized onto the cell surface triggers alpha(v)beta(3) integrin-

mediated erythrophagocytosis

BIOCHEMICAL AND

BIOPHYSICAL RESEARCH

COMMUNICATIONS

407 466-471 2011): Peng Weiyan; Sung

Lanping Amy

12

: Proteome Analysis of Erythrocytes Lacking AMP-

Activated Protein Kinase Reveals a Role of PAK2 Kinase in

Eryptosis

JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH

10 1690-1697 2011Zelenak Christine;

Foeller Michael; Velic Ana; et al.

13Hemotrophic Mycoplasmas

Induce Programmed Cell Death in Red Blood Cells

CELLULAR PHYSIOLOGY

AND BIOCHEMISTR

Y

27 557-564 2011

Felder Kathrin M.; Hoelzle Katharina;

Ritzmann Mathias; et al.

14

A Cytometric Study of the Red Blood Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape

that May Be Involved in Increased Erythrophagocytosis

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

80B 28-37 2011

Bratosin Daniela; Tissier Jean-Pierre;

Lapillonne Helene; et al.

Page 145: Raport de activitate INCDSB 2011

15

The NF kappa B Pathway Inhibitors Bay 11-7082 and

Parthenolide Induce Programmed Cell Death in Anucleated

Erythrocytes

CELLULAR PHYSIOLOGY

AND BIOCHEMISTR

Y

27 45-54 2011

Ghashghaeinia Mehrdad; Toulany Mahmoud; Saki

Mohammad; et al.

16Sphingosine but not Sphingosine-1-phosphate Stimulates Suicidal

Erythrocyte Death

CELLULAR PHYSIOLOGY

AND BIOCHEMISTR

Y

28 339-346 2011Qadri Syed M.; Bauer

Julia; Zelenak Christine; et al.

17: Stimulation of Suicidal

Erythrocyte Death by Benzethonium

CELLULAR PHYSIOLOGY

AND BIOCHEMISTR

Y

: 28 347-354 2011Lang Elisabeth; Jilani

Kashif; Zelenak Christine; et al

18

Dicoumarol Activates Ca(2+)-permeable Cation Channels Triggering Erythrocyte Cell

Membrane Scrambling

CELLULAR PHYSIOLOGY

AND BIOCHEMISTR

Y

28 857-864 2011

Qadri Syed M.; Kucherenko Yuliya; Zelenak Christine; et

al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

2

Cellular and molecular mechanisms of senescent

erythrocyte phagocytosis by macrophages. A review

BIOCHIMIE 80 173-195 19980300-9084

3787 1.40889Bratosin D; Mazurier

J; Tissier JP; et al.13

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

Transfusion of human volunteers with older, stored red blood cells produces extravascular hemolysis and circulating non-transferrin-

bound iron

BLOOD 118 6675-6682 2011Hod Eldad A.;

Brittenham Gary M.; Billote Genia B.; et al.

Page 146: Raport de activitate INCDSB 2011

2

Distribution and shedding of the membrane phosphatidylserine

during maturation and aging of erythroid cells

BIOCHIMICA ET

BIOPHYSICA ACTA-

BIOMEMBRANES

1808 2773-2780 2011Freikman Inna; Fibach

Eitan

3Complement receptor 1 and

malaria

CELLULAR MICROBIOLOG

Y13 1441-1450 2011 Stoute Jose A.

4Malaria-related anaemia: a Latin

American perspective

MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO

CRUZ

106 91-104 2011

Pablo Quintero Juan; Siqueira Andre

Machado; Tobon Alberto; et al.

5

Mechanism for phosphatidylserine-dependent erythrophagocytosis in mouse

liver

BLOOD 117 5215-5223 2011Lee Sung-Jin; Park

Seung-Yoon; Jung Mi-Yeon; et al.

6Control of intracellular heme levels: Heme transporters and

heme oxygenases

BIOCHIMICA ET

BIOPHYSICA ACTA-

MOLECULAR CELL

RESEARCH

1813 668-682 2011Khan Anwar A.; Quigley John G.

7Hemolytic anemia in adults: Main causes and diagnostic

procedure

PRESSE MEDICALE

40 470-485 2011Loustau Valentine;

Guillaud Constance; Garcon Loic; et al.

8

RGD-containing ankyrin externalized onto the cell surface triggers alpha(v)beta(3) integrin-

mediated erythrophagocytosis

BIOCHEMICAL AND

BIOPHYSICAL RESEARCH

COMMUNICATIONS

407 466-471 2011Peng Weiyan; Sung

Lanping Amy

Page 147: Raport de activitate INCDSB 2011

9

Defective Adaption of Erythrocytes During Acute

Hypoxia Injury in an Elderly Population

JOURNALS OF GERONTOLOG

Y SERIES A-BIOLOGICAL

SCIENCES AND MEDICAL

SCIENCES

66 376-384 2011de Gonzalo-Calvo

David; Neitzert Kim; Fernandez Maria; et al.

10 Variations on Fibrinogen-

Erythrocyte Interactions during Cell Aging

PLOS ONE 6 - 2011Carvalho Filomena A.;

de Oliveira Sofia; Freitas Teresa; et al.

11

A Cytometric Study of the Red Blood Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape

that May Be Involved in Increased Erythrophagocytosis

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

80B 28-37 20011552-4949

1.96 1

Bratosin Daniela; Tissier Jean-Pierre;

Lapillonne Helene; et al.

2

12Emerging Role for Use of

Liposomes in the Biopreservation of Red Blood Cells

TRANSFUSION MEDICINE

AND HEMOTHERAP

Y

38 : 99-106 2011Holovati Jelena L.;

Acker Jason P

13

Robust erythrophagocytosis leads to macrophage apoptosis via a

hemin-mediated redox imbalance: role in hemolytic

disorders

JOURNAL OF LEUKOCYTE

BIOLOGY89 159-171 2011

Cambos Mathieu; Scorza Tatiana

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

4

FLOW CYTOFLUOROMETRIC

ANALYSIS OF YOUNG AND SENESCENT HUMAN

ERYTHROCYTES PROBED WITH LECTINS - EVIDENCE

THAT SIALIC ACIDS CONTROL THEIR LIFE-

SPAN

GLYCOCONJUGATE

JOURNAL 12 258-267 1995

0282-0080

2.7 1.34667BRATOSIN D; MAZURIER J;

DEBRAY H; et al.5

Page 148: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1PP13, Maternal ABO Blood

Groups and the Risk Assessment of Pregnancy Complications

PLOS ONE 6 - 2011Nandor Gabor Than;

Romero Roberto; Meiri Hamutal; et al.

2The human Cas1 protein: A sialic acid-specific O-acetyltransferase?

GLYCOBIOLOGY

21 553-564 2011Arming Sigrid;

Wipfler Dirk; Mayr Juliane; et al.

3

A Cytometric Study of the Red Blood Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape

that May Be Involved in Increased Erythrophagocytosis

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

80B 28-37 2011

Bratosin Daniela; Tissier Jean-Pierre;

Lapillonne Helene; et al.

4

Improved storage of erythrocytes by prior leukodepletion: Flow cytometric evaluation of stored

erythrocytes

CYTOMETRY 46 : 351-356 2011Bratosin D;

Leszczynski S; Sartiaux C; et al.

5

Impaired adenosine-5 '-triphosphate release from red

blood cells promotes their adhesion to endothelial cells: A mechanism of hypoxemia after

transfusion

CRITICAL CARE

MEDICINE 39 2478-2486 2011

Zhu Hongmei; Zennadi Rahima; Xu Bruce X.;

et

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

5

Molecular mechanisms of erythrophagocytosis.

Characterization of the senescent erythrocytes that are phagocytized by macrophages

COMPTES RENDUS DE L

ACADEMIE DES

SCIENCES SERIE III-

SCIENCES DE LA VIE-LIFE SCIENCES

320 811-818 19950764-4469

Bratosin D; Mazurier J; Tissier JP; et al

2

Page 149: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

Laser-induced primary and secondary hemostasis dynamics and mechanisms in relation to

selective photothermolysis of port wine stains

JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE

63 139-147 2011Heger Michal; Salles Isabelle I.; Bezemer

Rick; et al.

2

Intertwined alpha beta Spectrin Meeting Helical Actin

Protofilament in the Erythrocyte Membrane Skeleton: Wrap-

Around vs. Point-Attachment

ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING

39 1984-1993 2011Sche Paul; Vera

Carlos; Sung L. Amy

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

Improved storage of erythrocytes by prior leukodepletion: Flow cytometric evaluation of stored

erythrocytes

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

46 351-356 20011552-4957

3.3753 1Bratosin D;

Leszczynski S; Sartiaux C; et al.

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

Impaired adenosine-5 '-triphosphate release from red

blood cells promotes their adhesion to endothelial cells: A mechanism of hypoxemia after

transfusion

CRITICAL CARE

MEDICINE 39 2478-2486 2011

Zhu Hongmei; Zennadi Rahima; Xu Bruce X.;

et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

6

Novel fluorescence assay using calcein-AM for the

determination of human erythrocyte viability and aging

CYTOMETRY PART A

66A 78-84 20051552-4922

3.753 1Bratosin D; Mitrofan

L; Palii C; et al.8

Page 150: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1Fluoride-induced death of rat

erythrocytes in vitroTOXICOLOGY

IN VITRO 25 1609-1618 2011

Agalakova Natalia I.; Gusev Gennadii P.

2

Distribution and shedding of the membrane phosphatidylserine

during maturation and aging of erythroid cells

BIOCHIMICA ET

BIOPHYSICA ACTA-

BIOMEMBRANES

1808 2773-278 2011Freikman Inna; Fibach

Eitan

3

IN VITRO TOXI - AND ECOTOXICOLOGICAL

ASSESSMENT OF PORPHYRINE

NANOMATERIALS BY FLOW CYTOMETRY USING

NUCLEATED ERYTHROCYTES

CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND

ENVIRONMENTAL SCIENCES

6 225-234 2011

Bratosin Daniela; Fagadar-Cosma

Eugenia; Gheorghe Ana-Maria; et al.

4

Influence of Electrospun Fiber Mesh Size on hMSC Oxygen Metabolism in 3D Collagen Matrices: Experimental and

Theoretical Evidences

BIOTECHNOLOGY AND

BIOENGINEERING

108 1965-1976 2011

Guaccio Angela; Guarino Vincenzo;

Alvarez-Perez Marco A.; et al

5Multiphoton Imaging of the

Functioning Kidney

JOURNAL OF THE

AMERICAN SOCIETY OF

NEPHROLOGY

22 1297-1304 2011Hall Andrew M.; Crawford Carol;

Unwin Robert J.; et al.

6Pre-analytical and analytical issues in the analysis of blood

microparticles

THROMBOSIS AND

HAEMOSTASIS 105 396-399 2011

Yuana Yuana; Bertina Rogier M.; Osanto

Susanne

7

A Cytometric Study of the Red Blood Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape

that May Be Involved in Increased Erythrophagocytosis

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

80B 28-37 2011

Bratosin Daniela; Tissier Jean-Pierre;

Lapillonne Helene; et al.

Page 151: Raport de activitate INCDSB 2011

8Mechanism of Polymer-Induced

Hemolysis: Nanosized Pore Formation and Osmotic Lysis

BIOMACROMOLECULES

12 260-268 2011Sovadinova Iva;

Palermo Edmund F.; Huang Rui; et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

7

Molecular mechanisms of erythrophagocytosis: Flow

cytometric quantitation of in vitro erythrocyte phagocytosis

by macrophages

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

30 269-274 19971552-4957

3.3753 1Bratosin D; Mazurier J; Slomianny C; et al.

1

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

A Cytometric Study of the Red Blood Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape

that May Be Involved in Increased Erythrophagocytosis

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

80B 28-37 2011

Bratosin Daniela; Tissier Jean-Pierre;

Lapillonne Helene; et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

8

Diversity of the human erythrocyte membrane, sialic acids in relation with blood

groups

FEBS LETTERS

534 185-189 20030014-5793

3601 1.45302Bulai T; Bratosin D;

Pons A; et al3

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

A Sialylated Glycan Microarray Reveals Novel Interactions of Modified Sialic Acids with

Proteins and Viruses

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

28631610-31622

2011Song Xuezheng; Yu Hai; Chen Xi; et al.

2

Chemoenzymatic synthesis of C8-modified sialic acids and related alpha 2-3-and alpha 2-6-linked

sialosides

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY

LETTERS

21 5037-5040 2011Yu Hai; Cao Hongzhi; Tiwari Vinod Kumar;

et al.

Page 152: Raport de activitate INCDSB 2011

3Two procedures for the syntheses of labeled sialic acids and their

1,7-lactones

TETRAHEDRON-

ASYMMETRY 22 338-344 2011

Allevi Pietro; Anastasia Mario; Costa

Maria L.; et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

9

Active Caspases-8 and-3 an Circulating Human

Erythrocytes Purified on Immobilized Annexin-V: A Cytometric Demonstration

CYTOMETRY PART A

75A 236-244 20091552-4922

3753 1

Bratosin Daniela; Tcacenco Luminita; Sidoroff Manuela; et

al.

3

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

Apolipoprotein J/Clusterin Is a Novel Structural Component of

Human Erythrocytes and a Biomarker of Cellular Stress and

Senescence

PLOS ONE 6 - 2011

Antonelou Marianna H.; Kriebardis Anastasios G.;

Stamoulis Konstantinos E.; et al

2

Defective Adaption of Erythrocytes During Acute

Hypoxia Injury in an Elderly Population

JOURNALS OF GERONTOLOG

Y SERIES A-BIOLOGICAL

SCIENCES AND MEDICAL

SCIENCES

66 376-384 2011de Gonzalo-Calvo

David; Neitzert Kim; Fernandez Maria; et al.

3

A Cytometric Study of the Red Blood Cells in Gaucher Disease Reveals their Abnormal Shape

that May Be Involved in Increased Erythrophagocytosis

CYTOMETRY PART B-

CLINICAL CYTOMETRY

80B 28-37 2011

Bratosin Daniela; Tissier Jean-Pierre;

Lapillonne Helene; et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

Page 153: Raport de activitate INCDSB 2011

10

Reduced diversity of the human erythrocyte membrane sialic acids in polycythemia vera.

Absence of N-glycolylneuraminic acid and

characterisation of N-acetylneuraminic acid 1,7

lactone

BIOCHIMIE 89 355-359 20070300-9084

3787 1.40889

Bratosin Daniela; Palii Carmen;

Moicean Andreea Delia; et al.

2

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

A Sialylated Glycan Microarray Reveals Novel Interactions of Modified Sialic Acids with

Proteins and Viruses

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

28631610-31622

2011Song Xuezheng; Yu Hai; Chen Xi; et al.

2Two procedures for the syntheses of labeled sialic acids and their

1,7-lactones

TETRAHEDRON-

ASYMMETRY 22 338-344 2011

Allevi Pietro; Anastasia Mario; Costa

Maria L.; et al.

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

11

On the evolution of erythrocyte programmed cell death:

apoptosis of Rana esculenta nucleated red blood cells

involves cysteine proteinase activation and mitochondrion

permeabilization

BIOCHIMIE 86 183-192 20040300-9084

3787 1.40889Bratosin D; Estaquier J; Slomianny C; et al.

1

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1

IN VITRO TOXI - AND ECOTOXICOLOGICAL

ASSESSMENT OF PORPHYRINE

NANOMATERIALS BY FLOW CYTOMETRY USING

NUCLEATED ERYTHROCYTES

CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND

ENVIRONMENTAL SCIENCES

6 225-234 2011

Bratosin Daniela; Fagadar-Cosma

Eugenia; Gheorghe Ana-Maria; et al

Page 154: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

1

Bienzymatic sensor based on the use of redox enzymes and

chitosan–MWCNT nanocomposite. Evaluation of total phenolic content in plant

extracts,

Microchim. Acta 172 177-184 20110026-3672

2.578 1.005Diaconu M., Litescu

S.C., Radu G.L.,1

2

Hydrogel-magnetic nanoparticles with immobilized l-

asparaginase for biomedical applications

Journal of Materials

Science -Mat in Med.

201307-

1314 2009

0957-4530

2.325 1Teodor E, Lazar V,

Litescu et al.7

3Nanostructured Biomaterials with Controlled Properties

Synthesis and Characterization

Nanoscale Research Letters

4(6) 544-549 20091931-7573

2.56 1.64301Teodor E, Petcu C,

Litescu et al.5

4

Determination opf hydrosoluble vitamins content and antioxidant

capacity of some yeast strains with probiotic potential

Revista de Chimie

58 1249-1252. 20070034-7752

0.693 0.12579Teodor E., Birsan C.,

Smarandache D., Penu R., Radu G.L

2

5

Spectrophotometric determination of

organophosphoric insecticides in a FIA system based on AChE

inhibition

Anal. Lett. 36 59-73 20030003-2719

0.92 0.480808Danet, AF; Bucur, B; Cheregi, MC; Badea,

M; Serban, S10

6Affinity Methods to Immobilize

Acetylcholinesterases for Manufacturing Biosensors

Anal. Lett. 37 1571-1588 20040003-2719

0.92 0.480808Bucur B ; Andreescu S

; Marty JL13

7

Versatile method of cholinesterase immobilisation

via affinity bonds using Concanavalin A applied to the

construction of a screen-printed biosensor

Biosens. & Bioelectr.

20 217-225 20040956-5663

5.361 2.57113Bucur B ; Marty JL,

Danet AF29

Page 155: Raport de activitate INCDSB 2011

8Insecticide identification using a FIA system with biosensors based

on various cholinesterases

Anal. Chim. Acta

539 195-201 20050003-2670

4.311 1.86293Bucur, B; Dondoi, M; Danet, A; Marty, JL

19

9

Cholinesterase immobilisation on the surface of screen-printed

electrodes based on Concanavalin A affinity

Anal. Chim. Acta

530 41061 20050003-2670

4.311 1.86293Bucur, B; Danet, AF;

Marty, JL20

10

Biosensors based on highly sensitive acetylcholinesterases

for enhanced carbamate insecticides detection

Anal. Chim. Acta

562 115-121 20060003-2670

4.311 1.86293Bucur, B; Fournier, D; Danet, A; Marty, JL

46

11

Organophosphorous insecticides extraction and oxidation on column for analysis with a

acetylcholinesterase (AChE) biosensor

Anal. Chim. Acta,

578 162-169 20060003-2670

4.311 1.86293

Dondoi, MP; Bucur, B; Danet, AF; Toader, CN; Barthelmebs, L;

Marty, JL

15

12

Analysis of methanol-ethanol mixtures from falsified beverages

using a dual biosensors amperometric system based on

alcohol dehydrogenase and alcohol oxidase

European Food Research and Technology

226 1335-1342 20081438-2377

1.585 1.47712B. Bucur, G. L. Radu,

C. N. Toader5

13

Optimization of acetylcholinesterase immobilization on

microelectrodes based on nitrophenyl diazonium for sensitive organophosphate

insecticides detection

Microchimica Acta,

169 335-343 20100026-3672

2.578 1.005O. I. Covaci, B. Bucur,

M. P. Bucur, G. L. Radu

3

14

Quality control method based on quartz crystal microbalance and

WGA for flour milled from germinated wheat

European Food Research and Technology

229 833-840 20091438-2377

1.585 1.47712M. C. Radulescu, B.

Bucur, M. P. Bucur, G. L. Radu

1

Page 156: Raport de activitate INCDSB 2011

15Spectrophotometric

determination of ammonium by an rFIA assembly

Revue Roumaine de Chimie

2 101-108 20060035-3930

0.311 0.14956Bucur B., Catala

Icardo M., Martinez Calatayud J.

1

16

Laccase-nafion based biosensor for the determination of polyphenolic secondary

metabolites

Analytical Letters

43 1089-1099 20100003-2719

0.92 0.480808

Litescu S.C., Eremia S.A.V., Bertoli

A., Pistelli L., Radu G.-L.

3

17

Optimization of hydroxyl radical formation using TiO2 as

photocatalyst by response surface methodology

Talanta 77 858-862 20080039-9140

3.722 1.6988

Eremia S.A.V., Chevalier-Lucia D., Radu G.-

L., Marty J.-L.

13

18

EPDM-HDPE blends with different cure

systems/mechanical and infra-red spectrometric properties

Journal of Applied Sciences

8 86-94 20081812-5654

Moldovan Z., Ionescu F., Litescu

S., Vasilescu I., Radu G.L.

4nu e ISI, dar cele 3 citari

sunt

19Immobilisation of lactate

dehidrogenase on electro - polimerised Meldola Blue matrix

Revista de Chimie

56 57-60 20050034-7752

0.693 0.12579Litescu S.C., Rotariu

L., Bala C. 5

20

Screen-printed electrodes with electropolymerized Meldola Blue

as versatile detectors in biosensors

Biosensors and Bioelectronics

18 781-790 20030956-5663

5.361 2.57113

Vasilescu A., Andreescu S., Bala

C., Litescu S.C., Noguer T., Marty

J.-L.

37

21

Biosensor for the enantioselective analysis of the thyroid hormones (+)-3,3′,5-

triiodo-L-thyronine (T3) and (+)-3,3′,5,5′-tetraiodo-L-thyronine

(T4)

Journal of Immunoassay

and Immunochemistr

y

23 181-190 20021532-1819

0.862 0.41104

Aboul-Enein H.Y., Raluca-Ioana S., Litescu S., Radu

G.L.

10

22Estimation of the antioxidative properties of tocopherols an electrochemical approach

European Food Research and Technology,

211 218-221 20001438-2377

1.585 1.47712Litescu S.-C., Radu G.-

L. 16

Page 157: Raport de activitate INCDSB 2011

23

Laccase-MWCNT-chitosan biosensor-A new tool for total

polyphenolic content evaluation from in vitro cultivated plants

Sensors and Actuators, B:

Chemical 145 800-806 2010

0925-4005

3.083 1.85283Diaconu, M., Litescu,

S.C., Radu, G.L.10

24

Membrane processes for the purification and concentration of helleborus purpurascens extracts

and evaluation of antioxidant activity

Revista de Chimie

61 877-881. 20100034-7752

0.693 0.12579Roman G. Neagu E,

Radu GL2

25

Antiradical activities of salvia officinalis and Viscum album L.

extracts concentrated by ultrafiltration process

Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria,

8 47-58 20091644-0730

Roman G. Neagu E, Radu GL

6nu e ISI, dar citarea este

nr crt citare

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

(lucrarea in care se citeaza)

1c1

Biosensor based on a glassy carbon electrode modified with

tyrosinase immmobilized on multiwalled carbon nanotubes

Microchim. Acta 174 303-309 20110026-3672

2.578 1.005Ren J., Kang T.F., Xue

R., Ge C.N., Cheng S.Y,

0

2c1

Cloning, functional expression and characterization of L-

Asparaginase II from E. Coli MTCC 739

Food Technology and

Biotechnology 49 286-290 2011

1334-2606

0.976 2.056Vidya, J., Vasudevan, U.M., Soccol, C.R.,

Pandey, A.0

2c2Recent research progress on the preparation and application of

magnetic nanospheres

Polymer International

60 976-994 20110959-8103

1.503 1.77238Tai, Y., Wang, L.,

Yan, G., Gao, J.-M., Yu, H., Zhang, L.

0

nr crt titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSNfactor de impact

scor de influenta

autori (in ordinea din publicatie)

nr de citari in rev ISI

(lucrare citata)

Page 158: Raport de activitate INCDSB 2011

2c3

Studies on pH and thermal stability of novel purified L-

asparaginase from Pectobacterium carotovorum

MTCC 1428

Microbiology 80 355-362 20110026-2617

0.813 0.27978Kumar, S., Dasu, V.V.,

Pakshirajan, K.0

2c4

Assessment of physical process conditions for enhanced

production of novel glutaminase-free L-asparaginase from

Pectobacterium carotovorum MTCC 1428

Applied Biochemistry and

Biotechnology 163 327-337 2011

0273-2289

1.879 0.7619Kumar, S., Veeranki, V.D., Pakshirajan, K.

0

3c1

Nanostructured material surfaces-preparation, effect on cellular

behavior, and potential biomedical applications: A

review

International Journal of

Artificial Organs 34 963-985 2011

0391-3988

1.503 0.59026Guduru, D., Niepel, M., Vogel, J., Groth,

T.0

3c2Porphyrin-magnetite

nanoconjugates for biological imaging

Journal of Nanobiotechnolo

gy 9 art. No. 13 2011

1477-3155

Nowostawska, M., Corr, S.A., Byrne, S.J., Conroy, J., Volkov, Y.,

Gun'ko, Y.K.

0 e indexata ISI

4c1

Comparative studies on petroselinum crispum folium ascorbic acid content using

kinetic, spectrophotometric and iodometric methods

Archives of the Balkan Medical

Union 46 77-80 2011

1584-9244

Bungǎu, S., Fodor, A., Szabó, I., Muţiu, G.

0 e pe Scopus

5c1

Mercury determination in fish samples by flow injection using gold electrodes made from CD-

R's

Revista de Chimie

62 951-957 20110034-7752

0.693 0.12579Cristea, N.I.,

Radulescu, M.-C., Ciomartan, R.

0

6c1

Site-specific immobilization of a (His)6-tagged

acetylcholinesterase on nickel nanoparticles for highly sensitive

toxicity biosensors

Biosensors and Bioelectronics

30 43-48 20110956-5663

5.361 2.57113

Ganesana, M., Istarnboulie, G., Marty,

J.-L., Noguer, T., Andreescu, S.

0

Page 159: Raport de activitate INCDSB 2011

7c1

Acetylcholinesterase biosensor based on single-walled carbon

nanotubes-Co phtalocyanine for organophosphorus pesticides

detection

Talanta 85 216-221 20110039-9140

3.722 1.6988

Ivanov, AN; Younusov, RR;

Evtugyn, GA; Arduini, F; Moscone, D;

Palleschi, G

0

7c2

Study of the biosensor based on platinum nanoparticles

supported on carbon nanotubes and sugar-lectin biospecific

interactions for the determination of glucose

Electrochimica acta

56 4203-4208 20110013-4686

3.65 1.56116Li, WJ; Yuan, R; Chai,

YQ; Zhong, HA; Wang, Y

0

7c3

Structural and functional characterisation of a biohybrid

material based on acetylcholinesterase and layered

double hydroxides

Talanta 85 1882-1887 20110039-9140

3.722 1.6988

Hidouri, S., Baccar, Z.M., Abdelmelek, H., Noguer, T., Marty, J.-

L., Camps, M.

0

8c1Trends in flow-based analytical

methods applied to pesticide detection: A review

Anal. Chim. Acta

684 30-39 20110003-2670

4.311 1.86293

Llorent-Martinez, E. J.; Ortega-Barrales, P.; Fernandez-de Cordova, M. L.; Ruiz-Medina,

A.

0

9c1

Immobilization of Kluyveromyces lactis beta galactosidase on

concanavalin A layered aluminium oxide nanoparticles-Its future aspects in biosensor

applications

Journal of Molecular

Catalysis B-Enzymatic

70 119-126 20111381-1177

2.33 0.80764Ansari, Shakeel Ahmed; Husain,

Qayyum0

9c2

Structural and functional characterisation of a biohybrid

material based on acetylcholinesterase and layered

double hydroxides

Talanta 85 1882-1887 20110039-9140

3.722 1.6988

Hidouri, S., Baccar, Z.M., Abdelmelek, H., Noguer, T., Marty, J.-

L., Camps, M.

0

Page 160: Raport de activitate INCDSB 2011

10c1

An amperometric biosensor based on acetylcholinesterase immobilized onto iron oxide nanoparticles/multi-walled

carbon nanotubes modified gold electrode for measurement of

organophosphorus insecticides

Anal. Chim. Acta

701 66-74 20110003-2670

4.311 1.86293Chauhan, Nidhi; Pundir, Chandra

Shekhar0

10c2Tailoring biosensors for Brazil:

Detection of insecticides in foodsFood Control 22 1061-1071 2011

0956-7135

2.812 1.89216

Roepcke, C B. S.; Muench, S B.; Schulze, H; Bachmann, Till T.; Schmid, R D.; Hauer,

B

0

10c3

Novel amperometric sensor using metolcarb-imprinted film as the recognition element on a gold electrode and its application

Anal. Chim. Acta

690 175-181 20110003-2670

4.311 1.86293

Pan, Ming-Fei; Fang, Guo-Zhen; Liu, Bing;

Qian, Kun; Wang, Shuo

0

10c4

A biosensor based on polyaniline-carbon nanotube core-shell for electrochemical detection of

pesticides

Electroanalysis 23 2586-2593 20111040-0397

2.721 1.34787Cesarino, I., Moraes,

F.C., Machado, S.A.S.0

10c5

Immobilization of rat brain acetylcholinesterase on porous

gold-nanoparticle-CaCO3 hybrid material modified Au electrode

for detection of organophosphorous insecticides

International Journal of Biological

Macromolecules

49 923-929 20110141-8130

2.502 0.65187Chauhan, N., Narang,

J., Pundir, C.S.0

11c1

Acetylcholinesterase biosensor based on single-walled carbon

nanotubes-Co phtalocyanine for organophosphorus pesticides

detection

Talanta 85 216-221 20110039-9140

3.722 1.6988

Ivanov, A. N.; Younusov, R. R.; Evtugyn, G. A.;

Arduini, F.; Moscone, D.; Palleschi, G.

0

Page 161: Raport de activitate INCDSB 2011

11c2

Ultra-sensitive biosensor based on mesocellular silica foam for organophosphorous pesticide

detection

Biosensors & Bioelectronics

26 2864-2869 20110956-5663

5.361 2.57113

Wu, Shuo; Zhang, Lili; Qi, Lin; Tao,

Shengyang; Lan, Xiaoqin; Liu,

Zhiguang; Meng, Changgong

0

11c3

An amperometric biosensor based on acetylcholinesterase immobilized onto iron oxide nanoparticles/multi-walled

carbon nanotubes modified gold electrode for measurement of

organophosphorus insecticides

Analytica Chimica Acta

701 20110003-2670

4.311 1.86293Chauhan, N., Pundir,

C.S.0

11c4

Immobilization of rat brain acetylcholinesterase on porous

gold-nanoparticle-CaCO3 hybrid material modified Au electrode

for detection of organophosphorous insecticides

International Journal of Biological

Macromolecules

49 923-929 20110141-8130

2.502 0.65187Chauhan, N., Narang,

J., Pundir, C.S.0

12c1

A novel system combining biocatalytic dephosphorylation of L-ascorbic acid 2-phosphate

and electrochemical oxidation of resulting ascorbic acid

Biosensors & Bioelectronics

26 3382-3385 20110956-5663

5.361 2.57113

Kuwahara, Takashi; Homma, Toshimasa;

Kondo, Mizuki; Shimomura, Masato

0

12c2

Analysis of volatile alcohols in apple juices by an

electrochemical biosensor measuring in the headspace

above the liquid

Sensors and Actuators, B:

Chemical 158 313-318 2011

0925-4005

3.083 1.85283Hämmerle, M., Hilgert, K., Horn, M.A., Moos,

R.0

13c1Modular functionalization of electrodes by cross-coupling reactions at their surfaces

Advanced Functional Materials

21 3706-3714 20111616-301X

8.508 9.20659

Müri, M., Gotsmann, B., Leroux, Y., Trouwborst, M.,

Lörtscher, E., Riel, H., Mayor, M.

0

Page 162: Raport de activitate INCDSB 2011

14c1

Surface molecular imprints of WGA lectin as artificial

receptors for mass-sensitive binding studies

Analytical Bioanalytical

Chemistry400 2499-2506 2011

1618-2642

3.841 2.01038

Wangchareansak, T; Sangma, C;

Choowongkomon, K; Dickert, F; Lieberzeit,

P

0

15c1

Dodecylbenzene sulfonate-coated magnetite nanoparticles

as a new adsorbent for solid phase extraction-

spectrophotometric determination of ultra trace

amounts of ammonium in water samples

Anal. Chim. Acta

704 146-153 20110003-2670

4.311 1.86293Eskandari, H., Shariati, M.R.

0

16c1

Towards a reliable technology for antioxidant capacity and oxidative damage evaluation: Electrochemical (bio)sensors

Biosensors and Bioelectronics

30 41244 20110956-5663

5.361 2.57113

Barroso, M.F., de-los-Santos-álvarez,

N.,Delerue-Matos, C., Oliveira, M.B.P.P.

0

16c2

Integrated plant biotechnologies applied to safer and healthier food production: The Nutra-Snack manufacturing chain

Trends in Food Science and Technology

22 353-366 20110924-2244

3.71 4.73856

Rea, G., Antonacci, A., Lambreva, M.,Pastorelli,

S., Tibuzzi, A., Ferrari, S.,Fischer, D.,

(...), Giardi, M.T.

0

16c3

Bienzymatic sensor based on the use of redox enzymes and

chitosan-MWCNT nanocomposite. Evaluation of total phenolic content in plant

extracts

Microchimica Acta

172 177-184 20110026-3672

2.578 1.005Diaconu, M., Litescu,

S.C., Radu, G.L.0

17c1Quantitative characterization of hydroxyl radicals produced by

various photocatalysts

Journal of Colloid and

Interface Science357 163-167 2011

0021-9797

3.068 1.28781Xiang, Q., Yu, J., Wong, P.K.

0

17c2

Efficiency improvement of dye-sensitized solar cell with ultraviolet and hydrogen

chloride treatments

Journal of the Electrochemical

Society158 K136-K139 2011

0013-4651

2.427 2.0294Lee, M.-K., Yen, H., Hsiao, C.-C.

0

Page 163: Raport de activitate INCDSB 2011

18c1

Effect of hot air aging on properties of

EPDM/SmBO3/EVA and EPDM/ATO/EVA composites

Journal of Applied Polymer

Science 122 3277-3289 2011

0021-8995

1.24 1.00152Su, J., Chen, S., Zhang, J.

0

18c2

Nanocomposites based on silica-reinforced ethylene-propylene-diene-monomer/ acrylonitrile-

butadiene rubber blends

Composites Part B: Engineering

4 1244-1250 20111359-8368

1.773 2.7226

Samaržija-Jovanović, S., Jovanović, V.,Marković,

G., Konstantinović, S.,Marinović-Cincović,

M.

0

18c3

Reinforcement of EPDM/SmBO3 and EPDM/ATO composites by three types of POE: Assessment

of longer chain content on crystallinity, cure, mechanical

and electric properties

Polymer Testing 30 195-203 20110142-9418

2.016 2.25508Su, J., Chen, S., Zhang, J.

0

19c1

Development of a Carbon Paste Electrode for Lactate Detection

Based on Meldola's Blue Adsorbed on Silica Gel Modified with Niobium Oxide and Lactate

Oxidase

Electroanalysis 23 1470-1477 20111040-0397

2.721 1.34787Pereira, A.C., Kisner,

A., Tarley, C.R.T.,Kubota, L.T.

0

19c2

Raman spectroelectrochemical study of Meldola blue, adsorbed and electropolymerized at a gold

electrode

Journal of Colloid and

Interface Science357 189-197 2011

0021-9797

3.068 1.28781

Mažeikiene, R., Niaura, G., Eicher-

Lorka, O., Malinauskas, A.

0

20c1

Electrochemical study of PEDOT-PSS-MDB-modified electrode

and its electrocatalytic sensing of hydrogen peroxide

Journal of Solid State

Electrochemistry 15 1121-1128 2011

1432-8488

2.234 0.85993Siao, H.-W., Chen, S.-

M., Lin, K.-C.0

Page 164: Raport de activitate INCDSB 2011

20c2

Poly(phenosafranin)-functionalized single-walled

carbon nanotube as nanocomposite electrocatalysts: Fabrication and electrocatalysis

for NADH oxidation

Electrochimica Acta

56 4916-4923 20110013-4686

3.65 1.56116Saleh, F.S., Okajima, T., Kitamura, F.,Mao,

L., Ohsaka, T.0

20c3

Raman spectroelectrochemical study of Meldola blue, adsorbed and electropolymerized at a gold

electrode

Journal of Colloid and

Interface Science357 189-197 2011

0021-9797

3.068 1.28781

Mažeikiene, R., Niaura, G., Eicher-

Lorka, O., Malinauskas, A.

0

20c4

Electrocatalytic oxidation of NADH on functionalized

graphene modified graphite electrode

Electroanalysis 23 842-849 20111040-0397

2.721 1.34787

Kumar, S.P., Manjunatha, R., Nethravathi,

C., Suresh, G.S., Rajamathi,

M.,Venkatesha, T.V.

0

20c5Meldola's Blue - Doped titania

sol-gel sensor for NADH determination

Central European Journal of Chemistry

9 185-191 20111895-1066

0.991 0.65569Adamski, J., Kochana,

J.0

21c1

Direct construction of an open-sandwich enzyme immunoassay

for one-step noncompetitive detection of thyroid hormone T4

Analytical Chemistry

83 1008-1014 20110003-2700

5.874 3.18172Islam, K.N., Ihara,

M., Dong, J., Kasagi, N., Mori, T., Ueda, H.

0

22c1

Chemical, biochemical and electrochemical assays to

evaluate phytochemicals and antioxidant activity of wild

plants

Food Chemistry 127 1600-1608 20110308-8146

3.458 2.73529

Barros, L., Cabrita, L., Boas,

M.V.,Carvalho, A.M., Ferreira,

I.C.F.R.

0

22c2Antioxidant capacity of some salvia officinalis concentrated

extracts

Revue Roumaine de Chimie

56 778-782 20110035-3930

0.311 0.14956Neagu, E., Roman, G.P., Radu, G.L.

0

23c1

Towards a reliable technology for antioxidant capacity and oxidative damage evaluation: Electrochemical (bio)sensors

Biosensors and Bioelectronics

30 41244 20110956-5663

5.361 2.57113

Fatima Barroso M.; de-los-Santos-Alvarez N.; Delerue-Matos C.; et

al.

0

Page 165: Raport de activitate INCDSB 2011

23c2

Fabrication of polyphenol biosensor based on laccase

immobilized on copper nanoparticles/chitosan/multiwalled carbon nanotubes/polyaniline-

modified gold electrode

Journal of Biotechnology

156 39-45 20110168-1656

2.978 1.3619Chawla Sheetal; Rawal Rachna; Pundir C. S.

0

23c3

One step electrochemically deposited nanocomposite film of chitosan-carbon nanotubes-gold

nanoparticles for carcinoembryonic antigen immunosensor application

Talanta 851980-1985

2011

0039-9140

3.722 1.6988Gao Xia; Zhang

Yiming; Wu Qi; et al.0

23c4

Flow Injection System with Fluorimetric Detection for

Hydrogen Peroxide Scavenging Activity Evaluation of Several

Synthetic Antioxidants

Revista de Chimie

62 855-860 20110034-7752

0.693 0.12579

Chivulescu Alexandru Ioan; Badea-Doni Mihaela; Ocnaru

Emilia; et al.

0

23c5

Novel Coulometric Approach to Evaluation of Total Free

Polyphenols in Tea and Coffee Beverages in Presence of Milk

Proteins

Food Analytical Methods

4 334-340 20111936-9751

1.932 1.3333Ziyatdinova Guzel; Nizamova Alfiya; Budnikov Herman

0

23c6

Integrated plant biotechnologies applied to safer and healthier food production: The Nutra-Snack manufacturing chain

Trends Food Sci. Tech.

22 353-366 20110924-2244

3.71 4.73856

Rea G., Antonacci A., Lambreva M.,

Pastorelli S., Tibuzzi A., Ferrari S.,...B.,

Bertoli A., Pistelli L., Ruffoni B., Calas-

Blanchard C., Marty J.L., Litescu S.C.,

Diaconu M., Touloupakis E.

0

Page 166: Raport de activitate INCDSB 2011

23c7

A glucose biosensor based on chitosan-Prussian blue-multiwall carbon nanotubes-hollow PtCo nanochains formed by one-step

electrodeposition

Colloids and Surfaces B-

Biointerfaces84 454-461 2011

0927-7765

2.78 1.0699Che Xin; Yuan Ruo;

Chai Yaqin; et al.0

23c8

Gold nanoparticles in an ionic liquid phase supported in a

biopolymeric matrix applied in the development of a rosmarinic

acid biosensor

Analyst 1362495-2505

2011

0003-2654

3.913 2.08307Brondani Daniela;

Zapp Eduardo; Vieira Iolanda Cruz; et al.

0

23c9

Production and Gelatin Entrapment of Laccase from Trametes versicolor and its Application to Quantitative Determination of Phenolic

Contents of Commercial Fruit Juices

Food Biotechnology

25 351-368 20110890-5436

0.6 0.66993Unal Yildiz Deniz; Pazarlioglu Nurdan

Kasikara0

24c1Natural antioxidants, free-

radical-scavengers and minerals, in fresh juices and vegetables

Revista de Chimie

62 761-765 20110034-7752

0.693 0.12579Popescu, M., Danciu, T., Danciu, E., Ivopol,

G., Manea, S.0

25c1

Comparative study about antioxidant activities of viscum album from different host trees, harvested in different seasons

Journal of Medicinal Plant

Research 5 2237-2244 2011

1996-0875

0.879 0.17337Vicaş, S.I., Ruginǎ, D.,

Socaciu, C.0

Page 167: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Titlul cererii /brevetuluirevista oficiala

titular Inventatori (autori)Numar cerere /brevet

Data solicitarii / publicarii

C-cerere/ B-brevet

1Procedeu de tratare extraradiculara a

plantelor de tomate

Buletin AGEPI

CHISINAU

Institutul de Genetica si Fiziologia a plantelor , Chisinau

Iurea D. Dorina, Munteanu Neculai, Mangalagiu Ionel, Chintea Pavel,

Contenco Eugenia, Siromeatnicov Iulia, Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela

MD nr. 235 /2011AGEPI Chisinau

2011 B

2 Procedeu de cultivare a viţei de vieBuletin AGEPI

CHISINAU

Institutul de Genetica si Fiziologia a plantelor , Chisinau

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Mustea Mihai, Chintea Pavel, Chirilov Alexandru,

Contenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana-Ionela

MD nr. 271 / 2011AGEPI, Chisinau

2011 B

3 Procedeu de cultivare a marului,Buletin AGEPI

CHISINAU

Institutul de Genetica si Fiziologia a plantelor , Chisinau

Iurea Dorina, Chintea Pavel, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chirilov Eleonora, Cotenco Eugenia,

Iurea Roxana-Ionela,

Hot. Acordare brevet nr. 6882

40646 B

4Procedeu de tratare a plantelor de ardei

gras

Buletin AGEPI

CHISINAU

Institutul de Genetica si Fiziologia a plantelor , Chisinau

Iurea Dorina, Chintea Pavel, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Istrate Mihai, Cotenco Eugenia, Iurea

Roxana-Ionela,

Brevet MD, nr. 342/

40563 B

5Preparat de tip clavinic cu acţiune antitumorală, de uz veterinar şi

procedeu de obtinereOSIM

Institutul de Cercetari

Biologice Iasi

Craita Maria ROSU, Pincu ROTINBERG, Zenovia OLTEANU,

Stefania SURDU, Elena TRUTA, Cosmin Teodor MIHAI, Luminita HRITCU, Daniela GHERGHEL,

Monica HANCIANU, Anca MIRON, Ana Clara APROTOSOAIE, Oana

CIOANCA

Nr.inregistrare brevet

A/0130140882 C

6Tulpina de Scenedesmus opoliensis si procedeu de obtinere a uleiului algal

prin cultivarea acesteiaICECHIM

Velea Sanda, Ilie Lucia, Stalpeanu Daniela, Ghimis Simona, Dragos

Nicolae, Bica Adriana, Oancea FlorinA/01373 09.12.2011 C

7Tulpina de Chlorella homosphaera cu

plasticitate ecotehnologicaICECHIM

Dragos Nicolae, Rovinaru Camelia, Bica Adriana, Oancea Florin

A/01374 09.12.2011 C

Anexa 3. Brevete de invenţie (solicitate / acordate) - 2011

Page 168: Raport de activitate INCDSB 2011

8Compozitie de material biocompatibil

si procedeu de obtinere a acesteia

Buletine oficiale de proprietate industriala, Nr.1/2011,

pag. 79

INCDSBMaria Lungu, Lucia Moldovan, Oana

Craciunescu, Otilia Zarnescu, Cornelia Vasile

RO 123177 B114.07.2008/ 28.01.2011

B

9Preparat topic peliculogen cu efect protector, regenerativ si cicatrizant

INCDSBValentina Alexandru, Gille Elvira, Necula Radu, Leau Florin, Savin

Simona, Tatia RodicaA/00876 07.09.2011 C

10Material biocompatibil poros cu rol in stimularea regenerarii cartilajului si

procedeu de obtinereINCDSB

Lucia Moldovan, Oana Craciunescu, Mihaela Trif, Otilia Zarnescu,

Magdalena Moisei, Alexandra GasparA/00910 16.09.2011 C

11

Dispozitiv multifunctional de evaluare pentru obtinerea unui pansament

biocelular si structuri tisulare regenerate

Spitalul Clinic Fundeni

Sarbu-Boeti M.P., Manof A.I., Efrimescu C.I., Moldovan L., Bleotu

C., Chivu M., Paslaru L.L., Dima S.O., Fota R., Ionescu M.I., Tanase A.,

Herlea V., Vasilescu M., Ciucur E., Popescu I.

A/01204 12.05.2011 C

12

Biocompozit pe baza de alcool polivinilic si colagen pentru obtinerea de conducte nervoase si procedeu de

obtinere

Spitalul Clinic de Urgenta

“BAGDASAR-ARSENI”

Florescu I., Mihai R., Lungu M., Moldovan L., Zarnescu O., Coroiu V.,

Utoiu E., Stanciuc A.M.A/01241 25.11.2011 C

13

PROCEDEU DE OBTINERE A UNUI DERMOPREPARAT CU ACTIUNE

CICATRIZANTA DIN ALLIUM CEPA L.

OSIM

INCDSB / Centrul de Cercetari Biologice

“Stejarul” Piatra Neamt

Elvira Gille, Gabriela Tătărîngă, Monica Hăncianu, Ana-Clara

Aprotosoaie, Ursula Helena Stănescu, Roxana Laura Mihăilescu, Doina

Dănilă, Adina Cătălina Druţu, Anca Miron, Oana Cioancă.

A/00857 01.09.2011 C

14

PROCEDEU DE OBTINERE A UNEI FRACTIUNI MACROMOLECULARE DIN TELEKIA SPECIOSA (SCHREB.)

BAUMG. CU ACTIUNE IMUNOSTIMULATOARE

OSIM

INCDSB / Centrul de Cercetari Biologice

“Stejarul” Piatra Neamt

Elvira Gille, Monica Hăncianu, Ursula Helena Stănescu, Roxana Laura

Mihăilescu, Doina Dănilă, Anca Miron, Ana-Clara Aprotosoaie, Oana Cioancă,

Radu Necula, Georgiana Luminiţa Ghiţă.

A/00858 01.09.2011 C

Page 169: Raport de activitate INCDSB 2011

15

METODA PENTRU REALIZAREA CULTURILOR IN VITRO LA SPECIA ARNICA MONTANAL. UTILIZATA

IN EVALUAREA BIOSINTEZEI UNOR COMPUSI BIOLOGIC

ACTIVI

OSIM

INCDSB / Centrul de Cercetari Biologice

“Stejarul” Piatra Neamt

Camelia Paula Ştefanache, Doina Danilă, Elvira Gille, Smaranda Vântu, Radu Necula, Cătălin Tănase, Carmen

Elena Ţebrencu.

A/00859 01.09.2011 C

16

PROCEDEU DE MICROPROPAGARE LA SPECIA VERONICA OFFICINALIS L. PRIN

CULTURI DE TESUTURI

OSIM

INCDSB / Centrul de Cercetari Biologice

“Stejarul” Piatra Neamt

Doina Danilă, Camelia Paula Ştefanache, Elvira Gille, Radu Necula, Adina Cătălina Druţu, Elena Trotuş, Ana-Clara Aprotosoaie, Anca Miron,

Oana Cioancă.

A/00860 01.09.2011 C

17Test de depistare a autotransfuziei la

sportivii de performanţăINCDSB

Daniela Bratosin , Ana -Maria Gheorghe, Alexandrina Rugină,

Manuela Sidoroff, Aurel Ardelean

Cerere de inregistrare OSIM

nr. A/0043140668 C

18

Membrane polimerice continand enzime imobilizate covalent pe

polimeri imprentati molecular si procedeu de obtine a acestora,

OSIM UPBGabriel L. Radu, Mariana Beda, Liliana

Sarbu, Marian Neata, Nicoleta Mihalache.

RO 123276 B1/2011.

52011 B

19

Procedeu de obtinere a unui extract purificat si concentrat din Geranium

robertianum si Helleborus purpurascens cu efect citostatic, utilizand tehnologii membranare.

OSIM INSB Gabriela Paun, Elena Neagu, G.L. Radu A/01260 29.11.2011 C

20Sistem bioinformatic pentru obtinerea traiectoriilor de dinamica moleculara a

secventelor proteice

AGEPI MOLDOVA

Marian BUTU, Alina BUTU 2011 B

21Test de depistare a autotransfuziei la

sportivii de performanţăOSIM

Daniela Bratosin , Ana -Maria Gheorghe, Alexandrina Rugină,

Manuela Sidoroff, Aurel Ardelean

A/00431 din 05.05.2011

2011 C

22 PROCESS FOR OBTAINING LIPASE WITH A YARROWIA

LIPOLYTICA STRAIN

JURCOANE STEFANA , LUPESCU IRINA, TCACENCO LUMINITA,

GROPOSILA-CONSTANTINESCU SIANA-GABRI , DIGUTA

FILOFTEIA CAMELIA, COZEA ANDREEA, PELINESCU DIANA,

SASARMAN ELENA

RO 123298 B1 C

Page 170: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Titlul lucrarii (italic) Revista Vol Nrpg … -

…ISSN Autori (in ordinea din publicatie)

1

Behaviour of some enzymatic systems to the action of the cytostatic active EGlCP

glucanic biopreparation upon HeLa neoplastic cells.

An. st. Univ. “Al. I. Cuza” Iasi, serie noua, Genetica si Biologie Moleculara

(indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4, CNCSIS B+).

XII 1 73-80 1582-3571Gherghel D., Mihai C.T., Vochita G., Truta

E., Iurea D., Rotinberg, P

2

New potential antitumoral agents of polyphenolic nature obtained from

Helleborus purpurascens by membranary micro- and ultrafiltration techniques

An. st. Univ. “Al. I. Cuza” Iasi, serie noua, Genetica si Biologie Moleculara

(indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4, CNCSIS B+).

XII 1 41-51 1582-3571Vochita G., Mihai C.T., Gherghel D., Iurea

D., Roman G., Radu G.

3Caffeine induced genotoxic effects in Phaseolus vulgaris L. and Raphanus

sativus L.Botanica Serbica 35 1 49-54 1821-2158 Truta E., Zamfirache M.M., Olteanu Z.

4 Lead-induced genotoxicity in wheat

Analele Stiintifice ale Univ. “Al. I. Cuza’’ Iasi, Sectiunea Genetica si

Biologie Moleculara, (indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4,

CNCSIS B+).

XII 1 51-59 1582-3571 Truta E., Rosu C.M., Bara I.Cs

5

Considerations on the relationship between chromosome constitution and

biochemical phenotype in five ecotypes of seabuckthorn

Analele Stiint. Univ. ‘’Al. I. Cuza’’ Iasi, Sect. Genetica si Biologie

Moleculara,(indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4,

CNCSIS B+).

XII 2 65-75 1582-3571Truta E., Olteanu Z., Zamfirache M.M.,

Ciornea E., Oprica L., Vochita G

6Behaviour of antioxidative enzymes and of

soluble protein in wheat seedlings after lead-induced stress

Analele Stiintifice ale Univ. ‘’Al. I. Cuza’’ Iasi, Sectiunea Genetica si

Biologie Moleculara (indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4,

CNCSIS B+).

XII 2 75-87 1582-3571Olteanu Z., Oprica L., Truta E., Zamfirache

M.M.

7

New potential antitumoral agents of polyphenolic nature obtained from

Geranium robertianum and Helleborus purpurascens plants by membranary micro-

and ultrafiltration techniques

Analele Stiintifice ale Univ. ‘’Al. I. Cuza’’ Iasi, Sectiunea Genetica si

Biologie Moleculara, (indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4,

CNCSIS B+).

XII 3 41-45 1582-3572

Gabriela Vochiţa, Cosmin Teodor Mihai, Daniela Gherghel, Dorina Iurea, Gabriela

Roman, Lucian Gabriel Radu, Pincu Rotinberg

Anexa 5. Lucrări ştiin ţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI - 2011

Page 171: Raport de activitate INCDSB 2011

8Estimation of potential of some Zinc and Chromium – containing compounds to

induce chromosome aberrations in barleyRom. Biol. Sci. IX (1-4) 39-40

ISSN 1584-0160

Truta Elena, Craita Rosu, Gabriela Vochita, Maria Magdalena Zamfirache, Zenovia

Olteanu, Daniela. Gherghel, Lacramioara Oprica

9Study of mitotic chromosomes in

spontaneous medicinal plants. 1. Datura stramonium L.

Rom. Biol. Sci. IX (1-4) 41-42ISSN 1584-

0158

Vochita Gabriela, Elena Truta, Daniela Gherghel, C. Mihai, Lacramioara Oprica,

Elena Maxim

10

Improvement of in vivo anticancer effectiveness of some standard

oncochemotherapeutics by their association with low frequency and

intensity electromagnetic fields

Rom. Biol. Sci. IX (1-4) 43-44ISSN 1584-

0161Mihai C.T., Daniela Gherghel, Gabriela

Vochita, Elena Truta, P. Rotinberg

11

In vitro cytostatic significance of some total or fractioned polyphenolic

phytoextracts obtained from Helleborus purpurascens

Rom. Biol. Sci. IX (1-4) 139-142ISSN 1584-

0159

Gherghel Daniela, Gabriela Vochita, C.T. Mihai, Gabriela Paun-Roman, L.G. Radu, P.

Rotinberg

12 Karyotype traits in Rosa nitidula besser

Analele Stiintifice ale Univ. “Al. I. Cuza” Iasi, Genetica si Biologie

Moleculara, (indexed in IDB- Master Thomson, index Copernicus 4,

CNCSIS B+).

XII II 111-116ISSN 1582-

3571

Elena Truta, Gabriela Vochita, Craita Maria Rosu, Ciprian Manzu, Gogu Ghiorghita,

Ioan Viorel Rati

13 Nutritional value of Rosa spp. L. and Cornus mas L. fruits, as Affected by

storage conditions

Analele Stiintifice ale Univ. “Al. I. Cuza” Iasi, Genetica si Biologie

Moleculara,XII 147 -156

ISSN 1582-3571

Craita–Maria Rosu, Zenovia Olteanu, Elena Truta_, Elena Ciornea, Ciprian Mânzu,

Maria–Magdalena Zamfirache

14

Investigations on the viability and biosynthetic capacity of T10-1 Claviceps

purpurea cultures following different preservation methods

Rom. Biol. Sci. IX (1-4) 55-56ISSN 1584-

0158

Ana Clara Aprotosoaie, Craita Rosu, Elena Truta, Anca Miron, Oana Cioanca, Stefania

Surdu, Monica Hancianu

15Biostimulation Procedure Of Tomato

Crop,

European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT 2011

Catalogue50

ISBN 978-973-702-851-8,

Iurea D. Dorina, Munteanu Neculai, Mangalagiu Ionel, Chintea Pavel, Chirilov Eleonora, Contenco Eugenia, Iurea Pavel,

Iurea Roxana – Ionela

16 Biostimulation Procedure Of Pepper CropEuropean Exhibition of Creativity and

Innovation, EUROINVENT 2011 51

ISBN 978-973-702-851-8,

Iurea Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Istrate Mihai, Chintea

Pavel, Iurea Roxana-Ionela

Page 172: Raport de activitate INCDSB 2011

17 Treatment Process Of Apple TreeEuropean Exhibition of Creativity and

Innovation, EUROINVENT 2011 51

ISBN 978-973-702-851-8,

Iurea Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea, Pavel, Iurea Roxana-

Ionela

18

Continutul total de apa si de substanta uscata din frunzele sanatoase si infectate

cu Taphrina Deformans la cateva soiuri de piersic,

Structura si functionalitatea sistemelor biologice – Diversitate si

Universalitate (in memoriam academicianului Boris Matienco), Academia de Stiinte a Moldovei,

Sectia de Stiinte ale Natuii si Vietii – Institutul de Genetica si Fiziologie a

Plantelor,

235-238.ISSN 978-9975-56-015-3.,

Tutu Elena, Ciobanu Rodica, Iurea Dorina, Ciornea Elena,

19

Evaluarea raspunsului fiziologic al unor specii forestiere la actiunea unor factori

poluanti din zone miniere aflate in judetul Suceava, Romania

Structura si functionalitatea sistemelor biologice – Diversitate si

Universalitate (in memoriam academicianului Boris Matienco), Academia de Stiinte a Moldovei,

Sectia de Stiinte ale Natuii si Vietii – Institutul de Genetica si Fiziologie a

Plantelor,

286-290ISSN 978-9975-56-

015-3

Tutu Elena, Ciornea Elena, Iurea Dorina, Oniciuc Marius Viorel,

20A new regulator of the physiological

processes in grape plants”Lucrări ştiinţifice, partea a II a, Seria

Horticultură, 54

CD ROM

ISSN 1454 – 7376

Chirilov, A.., Munteanu, N., Chintea, P., Harciuc, O., Svet, S., Cozmic, R., Bastovaia,

S., Chirilov, E., Iurea, D

21

Biological indicators for determination of soil degradation and rehabilitation

measures of former mining sites. Calimani Mountains – Romania

1th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Albena,

Bulgaria (SGEM 2011), Conference Proceedings, indexat ISI Web of Knowledge, DOI 10.5593/SGEM

2011, indexat SCOPUS

III 207-214ISSN 1314-

2704Stoica, D., Ivan, Otilia, Călugăr, Adina

22New oppiid species (Acari, Oribatida,

Oppiidae) from Romanian caves

Trav. Inst. Speol. „Emile Racovitza”, B+, indexata ISI Thomson Master Journal List, Zoological Records

(inclusiv in ZR Plus), GeoRef, DOAJ, inclusa in cataloagele CSA, Dedalus,

Natural Sciences.

L/ 2011

3..-14

ISSN (versiunea tiparita) 0301 –

9187, ISSN (versiunea

online) 2067 –

Vasiliu, N. A., Ivan, Otilia

Page 173: Raport de activitate INCDSB 2011

23

Ecophysiological aspects of Quercus petraea in forest ecosystems from Trotus Valley (Bacau County) under chemical pollution and defoliating insects action

Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură, Anul LIV, B+, indexata

CABI

54/ 2011

CD ROM

ISSN–L=1454-7376(Print)-

ISSN 1454-7376

(Online)=ISSN 2069-

8275(CD-ROM)

= ISSN 2069 – 847X

Acatrinei Ligia, Ciornei C.

24New and rare ichneumonidae

(Hymenoptera: Ichneumonidae) from some protected areae in Moldavia (Romania)”

Vol. de lucrări al Simpozionului „Biodiversitatea şi managementul

insectelor din România”, Suceava, 24-25 sept. 2010, Ed. Univ. „Ştefan cel

Mare” Suceava,

2011 136-146ISBN 978-973-666-

370-3

Lungu-Constantineanu Camil Ştefan, Constantineanu Irinel, Constantineanu

Raoul, Opariuc Daniel

25Diagnoza ecopedologică şi pedobiologică

a unor ecosisteme praticole din NE României

Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură, Anul LIV, B+, indexata

CABI

54/ 2011

CD ROM

ISSN–L=1454-7376(Print)-

ISSN 1454-7376

(Online)=ISSN 2069-

8275(CD-ROM)

= ISSN 2069 – 847X

Drăghia, L., Chelariu, L., Bireescu, G., Bireescu, L., Sellitto, M., Cioroianu, T.

Page 174: Raport de activitate INCDSB 2011

26Calitatea şi fertilitatea resurselor de sol din unele ecosisteme forestiere protejate

din NE României

Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură, Anul LIV, B+, indexata

CABI

54/ 2011

CD ROM

ISSN–L=1454-7376(Print)-

ISSN 1454-7376

(Online)=ISSN 2069-

8275(CD-ROM)

= ISSN 2069 – 847X

Bireescu, G., Drăghia, L., Bireescu, L., Chelariu, L., Sellitto, M., Cioroianu, T.

27Cercetări experimentale privind aplicarea unor noi îngrăşăminte foliare la cultura

pătlăgelelor vinete în solar

Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Agronomie, B+, indexată BDI:

Genamics Journal Seek Database, CAB International, Copernicus

International.

sub tipar

ISSN 1454-7414

(print), 2069-7627 (electronic)

Anton, I., Dorneanu, A., Bireescu, G., Sârbu, C.

28

Influence of the pollution with cement dust on the oribatid communities (Acari,

Oribatida) in forest soils from Câmpulung Muscel zone (Romania)

Lucrarile Conferinţei a XIX a a SNRSS, Ed. Ion Ionescu de la Brad,

USAMV Iaşisub tipar Otilia Ivan, N. A. Vasiliu

29Effects of some agricultural practices in

solarium on plant growth, soil respiration and edaphic mesofauna

Lucrarile Conferinţei a XIX a a SNRSS, Ed. Ion Ionescu de la Brad,

USAMV Iaşisub tipar Acatrinei Ligia, Călugăr Adina

30Mite fauna of ant nests – comparative study of mite fauna in the Arges river

basin (South Romania)

Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa, B+, indexata Master Journal List ,

BIOSIS Previews , Zoological Recordvol 55 sub tipar

ISSN 1223 – 2254 (print

edition), 2247 - 0735

(online edition)

Ioana Cristina Constantinescu, Otilia Ivan, Adina Călugăr, Bálint Markó

31Evaluarea cantitativa a metalelor grele in

sedimentele active de rau ale Bistritei (aval de Lacul Izv. Muntelui)

Romanian Biological Sciences IX 1-4 91-92 1584-0158Valentin GRIGORAS, Ovidiu Gabriel

IANCU, Nicolae BUZGAR

Page 175: Raport de activitate INCDSB 2011

32PCR-Based strategies For specific DNA Identification of some plant species and

materialsRomanian Biological Sciences IX 1-4 91-92 1584-0158 Raclariu A.C., Paramon P.P., Ichim M.C.

33

Consideraţii asupra regimului alimentar şi comportamentului de înfigere a prăzii în ghimpi (spini) a sfrânciocului roşiatic

(Lanius collurio)

Despre Păsări 1 5 1584-3432 Ciobanu, M.

34Cryopreservation of redwood (Sequoia

sempervirens (D. Don.) Endl.) shoot apices by encapsulation-dehydration.

Contribuţii Botanice, Cluj-Napoca 46 _ 117-125 0069-9616 Halmagyi, A., Deliu, C.

35

Effects of Hypericum maculatum extracts administration on some morphological and

biochemical parameters in rat liver instoxicated with alcohol

Studia Universitatis Vasile Goldiş, Arad, S. Ştiinţele vieţii

21 2 361-370 1584-2363 Roman I., Cristescu M., Puică C.,

36Forest vegetation in the upper Iara basin.

Considerations on plants diversity .AES Bioflux 3 1 1-9 2066-7620 Stoica Ilie-Adrian

37

SOME HISTOENZYMOLOGICAL (HISTOCHEMICAL) AND

BIOCHEMICAL CHANGES INDUCED BY PEUCEDANUM HERBAL EXTRACTS UPON THE LIVER AND KIDNEY IN RAT

Annals of RSCB XVI 2 79-84 1583-6258Ioana Roman, M. A. Rusu, C. Puică, C.

Deliu

38

The Effect ofArgon-induced Anaerobiosis on the

Activity of Photosystem PS II in SomeNostocales Species

Studia Universitatis Babes-Bolyai LVI 2 13-25

ISSN (print):

1221-8103ISSN

(online): 2065-9512ISSN-L:

1221-8103

V. BERCEA, A. BICA, B. DRUGĂ, C. SICORA, N. DRAGOŞ

39

THE EFFECT OF ARGON-INDUCED ANAEROBIOSIS ON THE ACTIVITY OF

PHOTOSYSTEM PS II IN SOME NOSTOCALES SPECIES

Studia Univ.”Babeș-Bolyai”, Biologia, Cluj-Napoca

2 27-37. 1221-8103 Bercea,V., Bica, A., Drugă, B., Sicora, C.,

Dragoș, N.

Page 176: Raport de activitate INCDSB 2011

40

THE PHOTOCHEMICAL PS II ACTIVITY IN CYANOBACTERIAL STRAINS

BELONGING TO THE NOSTOCALES GROUP IN ANAEROBIOSIS

CONDITIONS

Studia Univ.”Babeș-Bolyai”, Biologia, Cluj-Napoca

2 13-25. 1221-8103Bercea,V., Coman,C., Sicora, C., Dragoș,

N.

41Collagen use in biocompatibility enhance

of polyethylene glycolBanat’s Journal of Biotechnology 3 50-55

Print ISSN 2068-4673 CDROM

ISSN 2068-4738

Elena Utoiu, Maria Lungu, Viorica Coroiu, Anca Oancea

42In vitro antimicrobial activity of Romanian medicinal plants hydroalcoholic extracts

on planktonic and adhered cellsRoum Arch Microbiol Immunol 70 1 11-4 1222-3891

A.M. Stanciuc, A. Gaspar, L. Moldovan, C. Saviuc, M. Popa, L. Marutescu

43 Collagen-based scaffolds for skin tissue

engineeringJournal of Medicine and Life 4 2 172–177

Online ISSN 1844-

3117Print ISSN 1844-122x

Gaspar A, Moldovan L, Constantin D, Stanciuc AM, Sarbu Boeti PM, Efrimescu

IC

44

In vitro biocompatibility testing of some synthetic polymers

used for the achievement of nervous conduits

Journal of Medicine and Life 4 3 250-256

Online ISSN 1844-

3117Print ISSN 1844-122x

Mihai R, Florescu IP, Coroiu V, Oancea A, Lungu M

45An overview on nervous conduits and stem

cells associationTherapeutics, Pharmacology and

Clinical ToxicologyXV 3 181-184 1583-0012

Mihai R., Florescu I.P., Moldovan L., Oancea A., Giuglea C.

46Cross-linked collagenous matrices for

medical applicationsRomanian Biological Sciences IX 1-4 25-26 1584-0158

Craciunescu O., Moldovan L., Oprita E.I., Gaspar A., Utoiu E.

47Evaluation of in vitro antioxidant

properties of some medicinal plants growing in Romania

Romanian Biological Sciences IX 1-4 27-28 1584-0158Gaspar A., Toma L., Craciunescu O.,

Moldovan L.

48In vitro evaluation of the effects of four indigenous plants used in traditional

medicine for wound healingRomanian Biological Sciences IX 1-4 17-18 1584-0158

Alexandru V., Tatia R., Gaspar A., Gille E., Coroiu V., Oprita E.I.

Page 177: Raport de activitate INCDSB 2011

49A documentary study regarding the use of nervous conduits in nerve regeneration

Annals of Plastic Surgery and Reconstructive Microsurgery

3/2011

in print 1453-6587 Mihai R., Florescu I.P., Oancea A., Giuglea

C.

50The characterization of natural and synthetic polymers used for nervous

conduits manufacture

Annals of Plastic Surgery and Reconstructive Microsurgery

3/2011

in print 1453-6587 Mihai R., Florescu I.P., Moldovan L.,

Oancea A., Stanciuc A.M.

51Testarea in vitro a biocompatibilitatii

conductelor nervoase pe culturi de celule stem

Acta Medica Transilvanica II 3 56-59 1453-1968Mihai R., Florescu I.P., Zarnescu O.,

Moldovan L., Stanciuc A.M.

52

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE BIOCHEMICAL VARIABILITY OF THE POLYPHENOLS EXISTING IN 8

THYMUS PULEGIOIDES POPULATIONS FROM NORTHERN MOLDAVIA

Bulletin of Transilvania University from Brasov , Series VI - in print

Radu Necula, Clara Aprotosoaie, Elvira Gille, Oana Cioanca, Ursula Stanescu

53

CONTRIBUTIONS TO THE PHYTOCHEMICAL STUDY OF SOME

SAMPLES OF AJUGA REPTANS L. AND AJUGA GENEVENSIS L.

Bulletin of Transilvania University from Brasov , Series VI - in print

Georgiana Ghita, Oana Cioanca, Elvira Gille, Radu Necula, Ursula Stanescu

54

VALORIFICAREA SI CONSERVAREA PRIN TEHNICI CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE LA SPECII DE

NEPETA

Bulletin of Transilvania University from Brasov , Series VI - in print

Camelia Stefanache, Doina Danila, R. Necula, Elvira Gille, Marcela Falticeanu

55

STUDII PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR GENETICE LA SPECII DE VERONICA CU IMPACT ECOLOGIC SI

ECONOMIC

Bulletin of Transilvania University from Brasov , Series VI - in print

Doina Danila, Camelia Stefanache, Elvira Gille, R. Necula, Catalina Drutu

56

TEHNICI CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE DE CONSERVAREPENTRU VALORIFICAREA DURABILA A

SPECIILOR ARNICA MONTANA SI VERONICA OFFICINALIS IN AREALE

NATURALE DIN DEPRESIUNEA DORNELOR

Analele Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava, seria Geografie – sub

tipar

Camelia Ştefanache, Doina Dănilă, Cătălina Druţu

Page 178: Raport de activitate INCDSB 2011

57

CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL TECHNIQUES FOR

IN SITU CONSERVATION AND CAPITALIZATION IN AGRO-SYSTEMS

OF VERONICA OFFICINALIS L.

*Acta Horticulturae is fully indexed by major online search engines including Google and GoogleScholar - in print

Doina Danila, Camelia Stefanache, Catalina Drutu, Elena Trotus

58

IN VIVO AND IN VITRO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF

ARNICA MONTANA L. SPECIES FROM ROMANIAN EASTERN CARPATHIANS

*Acta Horticulturae is fully indexed by major online search engines including Google and GoogleScholar - in print

Camelia Stefanache, Doina Danila, Radu Necula, Smaranda Vantu, Elvira Gille

59

CHEMICAL COMPOSITION OF VOLATILE OILS ISOLATED FROM THE

FRUITS OF TWO SWEET FENNEL ORGANIC CULTURE VARIANTS

Medicine in evolution - in print

Bajan Mihai, Aprotosoaie Ana Clara, Cioancă Oana, Spac Adrian, Gille Elvira,

Stanescu Ursula,Hancianu Monica

60

CARACTERE CANTITATIVE, CONTINUTUL SI COMPOZITIA

CHIMICA A ULEIULUI ESENTIAL LA GENOTIPURI NOI DE OCIMUM

BASILICUM L.

Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei, Stiintele Vietii

1 313 62-72 1857-064XGonceariuc Maria, Balmus Zinaida, Gille Elvira, Spac A., Ganea A., Botnarenco P.

61

EVALUAREA IN VITRO A PATRU PLANTE INDIGENE UTILIZATE IN

MEDICINA TRADITIONALA PENTRU VINDECAREA RANILOR

Romanian Biological Sciences IX 1-4 17-18 1584-0158Alexandru, Tatia Rodica, Alexandra

Gaspar, Elvira Gille, Viorica Coroiu, Elena Iulia Oprita

62ASPECTE PRIVIND ANALIZA GAZ

CROMATOGRAFICA A ULEURILOR VOLATILE

Romanian Biological Sciences IX 1-4 61-62 1584-0158A.F. Spac, Elvira Gille, Ursula Helena

Stanescu

63

CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIEI ORIGANUM

VULGARE L. (SOVARF) PENTRU ZONA CENTRALA A MOLDOVEI

Romanian Biological Sciences IX 1-4 67-68 1584-0158 Dutu Catalina, Trotus Elena, Gille Elvira

64

CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIEI PLANTAGO

LANCEOLATA L. (PATLAGINA INGUSTA) PENTRU ZONA CENTRALA A

MOLDOVEI

Romanian Biological Sciences IX 1-4 69-70 1584-0158 Dutu Catalina, Trotus Elena, Danila Doina

Page 179: Raport de activitate INCDSB 2011

65

STUDII ESTIMATIVE PRIVIND BIOPRODUCTIVITATEA IN POPULATII NATURALE DE ARNICA MONTANA L.

DIN MUNTII BISTRITEI (CARPATII ORIENTALI)

Romanian Biological Sciences IX 1-4 85-86 1584-0158Doina Danila, Camelia Stefanache, Elvira

Gille, C. Mardari

66

STUDII PRELIMINARE PENTRU IDENTIFICAREA UNOR PRINCIPII

ACTIVE IN SUSPENSII CELULARE LA ARNICA MONTALA L.

Romanian Biological Sciences IX 1-4 87-88 1584-0158Camelia Stefanache, R. Necula, Elvira Gille,

Smarandu Vantu, Doina Danila

67CONTRIBUTII LA STUDIUL

FITOCHIMIC AL UNOR POPULATII DE POLYGALA DIN CARPATII ORIENTALI

Romanian Biological Sciences IX 1-4 89-90 1584-0158Elvira Gille, R. Necula, Georgiana Ghita, Camelia Stefanache, Oana Cioanca, Doina

Danila

68

EVALUAREA CANTITATIVA A METALELOR GRELE IN SEDIMENTELE ACTIVE DE RAU ALE BISTRITEI (AVAL

DE LACUL IZV. MUNTELUI)

Romanian Biological Sciences IX 1-4 91-92 1584-0158 V. Grigoras

69STRETEGII BAZATE PE PCR PENTRU IDENTIFICAREA ADN SPECIFICA A

UNOR SPECII SI MATERII VEGETALERomanian Biological Sciences IX 1-4 93-94 1584-0158

Ancuta-Cristina Raclariu, Paula Paraschiva Paramon, M.C. Ichim

70HPLC ANALYSIS OF SOME

COMPONENTS OF DACIA PLANT PRODUCTS

Romanian Biological Sciences IX 1-4 95-96 1584-0158R. Necula, C. Ianta, F. Catana-Bota,

Georgeta Demeter, Georgiana Ghita, Elvira Gille

71

CONTRIBUTII LA STUDIUL COMPOZITIEI CHIMICE A ULEIULUI

VOLATIL SEPARAT DIN FRUCTE VERZI DE CHIMION, PRELEVATE DIN FLORA

SPONTANA

Romanian Biological Sciences IX 1-4 127-130 1584-0158Adriana Trifan, Ana Clara Aprotosoaie, Doina Danila, A. Spac, Ursula Stanescu

72New horizons in flow citometry by

cytomics and bioinformatics. A minireviewStudia Universitatis "Vasile Goldis",

Seria Stiintele Vietii2 1 81 - 90 1584-2363 Bratosin D., Sidoroff M.

73Celular methods for in vitro engineering of

human autologous cartilage: a reviewStudia Universitatis "Vasile Goldis",

Seria Stiintele Vietii2 1 175 - 182 1584-2364

Bratosin D., Iordachel C., Rugina A., Gheorghe A-M, Ciotec A, Efimov

N, Sidoroff M.

Page 180: Raport de activitate INCDSB 2011

74Bioeconomy. What is bioeconomy? How

will bioeconomy develop the next two decades?

Studia Universitatis "Vasile Goldis", Seria Stiintele Vietii

21 2 451 - 456 1584-2363Iris Maria Mateescu, Stefan Popescu, Laura Paun, George Roata, Andrei Bancila, Anca

Oancea

75 The SIS algorithm and its applications Banat′s Journal of Biotechnology 2 2 2068-4673

Andrei Bancila, Mihaela Paun, Stefan Popescu, Laura Paun, George Roata, Iris Mateescu, Marian Butu, Andrei Paun,

Manuela Sidoroff

76A review of the nondeterministic waiting

time algorithmNatural Computing 10 1 139 - 149 1567-7818

John Jack, Andrei Paun, Alfonso Rodríguez-Patón

77Cellular methods for in vitro engineering of human autologous cartilage.a review

Studia Universitatis Vasile Goldis, seria Stiintele Vietii

21supp

1175-182

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana - Maria

Gheorghe, Andreea C.L. Ciotec, Nicolae Efimof, Manuela Sidoroff

78Qualitative evaluation of fresh marc - raw

material with valuable compositionBanat′s Journal of Biotechnology 4 18-27 2068-4673

Steliana RODINO, M. BUTU, Diana GOLEA, Alina BUTU

79Studies on the possibility to recover the by-

products resulted from the vinification process

Banat′s Journal of Biotechnology 3 56-63 2068-4673 Alina BUŢU, M. BUTU, Steliana RODINO

80The influence of sucrose concentrations on

in vitro multiplication of ribes rubrum species

Banat′s Journal of Biotechnology 4 73-75 2068-4674Carmen Manole, Viorica Balan, Catalina

Tudora, M. Butu, Georgeta Fidler, Steliana Rodino, Diana Golea, Alina Butu,

81In silico analysis of the antimicrobial peptide 2 from Amaranthus caudatus

Romanian Biological Sciences IX 1-4 1-2 1584-0158 Marian BUTU,Alina BUTU

82Study of plant antimicrobial peptide by

computational methodsRomanian Biological Sciences IX 1-4 3-4 1584-0158 Marian BUTU,Alina BUTU

83The influence of sucrose concentrations on

in vitro multiplication of ribes rubrum species

Romanian Biological Sciences IX 1-4 5-6 1584-0158Carmen Manole, Viorica Balan, Catalina

Tudora, M. Butu, Georgeta Fidler, Steliana Rodino, Diana Golea, Alina Butu

84New Yeast Strains Isolation With

Antagonist Potential Against Phytopathogenic Fungi

Romanian Biological Sciences IX 1-4 29-30 1584-0158Georgeta Fidler, Marian Butu, Carmen

Manole, Alina Butu, Petruta Calina Cornea

85 Efectul alelopatic al extractului de

Solanum nigrum-Fam. Solanaceae asupra germinatiei unor seminte

Romanian Biological Sciences IX 1-4 159-160 1584-0158Catalina Tudora, Alina Butu, Carmen

Manole, Anton Perescu

Page 181: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Autori Titlul cartii Nr de pp Editura ISBN

1Nicolae Munteanu (coord.),

Bireescu, L., Bulgariu, D., Calin, M., Hura, C., Stoleru, V.

Flux tehnologic optimizat in agricultura ecologica pentru siguranta alimentara si sustenabilitate

255 pp."Ion Ionescu de la Brad" -

USAMV Iasi, 2011 978-973-147-095-5

2Feodor Filipov (coord.)Acatrinei Ligia, Calugar Adina, Ivan Otilia

Mic atlas al resurselor de sol din sere si solarii: regiunea de nord-est

sub tipar"Ion Ionescu de la Brad" -

USAMV Iasi978-973-147-071-9

Anexa 6. Carti publicate in 2011

Page 182: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Autori Titlul capitoluluiNr de pp/ pp…-

…in …. (titlul cartii) Editura ISBN

1

Pincu Rotinberg Cosmin Teodor Mihai

Daniela Gherghel Gabriela Vochita

Lucian Gabriel Radu

Prescreeningul in vitro al unor potentiali agenti

oncochimioterapeutici in pressTEHNICI EXPERIMENTALE

IN BIOANALIZA,vol.VIIIEditura Printech 978-973-718-856-4

2 Neculai Vasiliu, Otilia Ivan Ordinul Acarina 23 / 561-584

Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei

si faunei Romaniei, vol III – Mediul terestru, partea 2, sub

redactia Stoica Preda Godeanu - 2010

“Vasile Goldis” University Press,

Arad978-973-664-461-0

3Sergiu Vălimăreanu, Iulia

Lupan

Capitolul doi: Obţinerea şi testarea plantelor transgenice la

unele specii cultivate în România. Transferul genei gna, izolată de la ghiocel (Galanthus

nivalis), la salată (Lactuca sativa).

30 de pagini/ pp 30- pp 60.

Plante transgenice. Obtinere, testare, cultivare.

Editura Academiei, Bucuresti

978-973-27-2128-5

4Oana Craciunescu, Lucia

Moldovan

Cap. 13 - Designing bio-inspired composite materials for medical

applications309-334

Nanocomposites and Polymers with Analytical Methods

InTech, Rijeka, Croatia

978-953-307-352-1

5

G. Dinescu, E.C. Stancu, E.R. Ionita, M.V.

Teodorescu, M-D Ionita, A.M. Stanciuc, L. Moldovan

Cold expanding plasma sources for processing of biomaterials

surfaces68-85

Biomaterials and Plasma Processing

Editura Universitatii A.I.

Cuza Iasi978-973-703-543-1

6

Simona Carmen Litescu, Sandra A.V. Eremia, Mirela Diaconu, Andreia Tache and

Gabriel-Lucian Radu

Biosensors applications on assessment of reactive oxygen

species and antioxidants16/

in Biosensors for Health, Environment and Biosecurity /

Book 3 ed. IN-TECH 978-953-307-486-3

Anexa 6.b Capitole publicate in 2011

Page 183: Raport de activitate INCDSB 2011

7

Eugenia Dumitra Teodor, Simona Carmen Litescu, Cristian Petcu, Gabriel

Lucian Radu

Chitosan Usage in Synthesis of Hydrogel-Biomaterials with

Controlled Properties for Biomedical/Biotechnological

Applications,

28/427-454in Focus on Chitosan Research, Eds. Arthur N. Ferguson and

Amy G. O'Neill,

Nova Science Publishers, NY

ISBN: 978-1-61324-454-8

8Ana Aurelia Chirvase,

Luminita Tcacenco

Progress in vegetable oils enzymatic transesterification to

biodiesel. Case study.Biodiesel / Book 1

Margarita Stoytcheva

979-953-307-020-8

Page 184: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Titlul lucrarii (italic) Manifestarea stiintifica Localitatea /TaraPerioada (zz-

zz/ll)

forma de

prezentare (O/P)

Autori (in ordinea din publicatie)

1The consequences of low frequency and intensity electromagnetic fields on the frequency of micronuclei in HeLa cells

International Conference on Biomedical Electronics and Devices

(BIODEVICES)Roma, Italy

26-29 January 2011

PMihai C.T., Capraru G., Truta E.,

Rotinberg P, Gherghel D

2Biosynthesis of antitumor bioproducts by

Claviceps purpurea in two different fermentation systems - comparative studies

36th FEBS "Biochemistry for Tomorrow's Medicine"Congress

Torino, Italy25-30 June

2011P

Rosu C.M., Rotinberg P., Olteanu Z., Truta E., Mihai C., Gherghel

D., Oprica L., Surdu S

3

Micromorphology of secretory trichomes and chemical composition of volatile oils

in Perovskia atriplicifolia Benth. from north-eastern Romania

XVIII International Botanical Congress

Melbourne, Australia23-30 July

2011e-P

Zamfirache M.M., Burzo I., Gostin I., Stefan M., Padurariu

C., Olteanu Z., Badea M.L., Truta E., Mihasan M., Ivanescu L.

4A study on biology and phytosociology of the invasive plant: Grindelia squarrosa

(pursh (Dunal) (Asteraceae)

3rd International Symposium on Environmental Weeds and Invasive

Plants

Monte Verita, Ascona, Switzerland

2-7 October 2011

PCulita S., Oprea A., Truta E.,

Vochita G.

5Study on the effect of low dose X-rays on

plants12th International Balkan Workshop

on Applied Physics”Constanta, Romania 6-8 July 2011 P

Ramona Focea, Gabriela Capraru, Dorina E. Creanga, Tudor

Luchian

6DNA-based molecular screening and

identification of Veronica sp.

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2011)

Antalya, Turkey 04-09 sept P Ichim MC

7

Biodiversity assessment of Veronica sp in Romania for their characterization, preservation and sustainable use in

pharmacognosy

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2011)

Antalya, Turkey 04-09 sept PIchim MC, Raclariu AC,

Paramon PP, Toth ET

Anexa 7. Comunicări ştiin ţifice prezentate la conferinţe internaţionale - 2011

Page 185: Raport de activitate INCDSB 2011

8Comparison of chemical composition of

Artemisia annua volatile oil from Romania

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2011)

Antalya, Turkey 04-09 sept PToth, E.T., Dezso, A.C., Kapas,

A., Pako., Ichim, M.C.

9

High-throughput screening for single nucleotide polymorphisms (SNPs) in

specific DNA fragments by automated SSCP-based capillary electrophoresis

European Biotechnology Congress (EURO BIOTECH 2011)

Istanbul/Turkey 28 sept-01 oct P Ichim MC

10Putative genetic instability of a T-DNA

insertion site in the genome of Arabidopsis thaliana under stress conditions

AAB Conference “GM Crops: From Basic Research to Application”

Harpenden/UK 28-29 iun P Ichim MC

11

Evaluation of the biodiversity within the Veronica genus for the characterization, preservation and sustainable use of the

genetic resources

Final Conference "Climate change: challenge for the training of applied

plant scientists"Budapesta/Hungary 21-23 mart P

Ichim M.C., Raclariu A.C., Crisan G., Vlase L., Toth E.T.,

Albach D.

12

Lineamientos para la elaboración de un plan de manejo de espacios subterráneos

para la conservación y turismo espeleológico sustentable del municipio de Camerino Z. Mendoza (Veracruz, México).

X Congreso Nacional Mexicano de Espeleología

MEXIC 4-7/02/2011 P

GONZÁLEZ MACHORRO, M.A., CIOBANU, M.,

GONZÁLEZ MACHORRO, M. A.

Page 186: Raport de activitate INCDSB 2011

13

Multiple genes encoding D1 protein and their differential expression in Anabaena

variabilis ATCC 29413 under microaerobic conditions

8th European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria

Naantali/Finland 28.08-01.09 P

Peca Loredana, Chiș Ciprian, Adriana Bica, Drugă Bogdan, Mitulețu Mihai, Bercea Victor, Nicoară Ana, Moldovan Dorina, Sicora Oana, Dragoș Nicolae,

Sicora Cosmin

14 Valoración de la gestión sostenible del capital natural del carsto: el caso de la

Cueva de los Osos (Rumania)

X Congreso Nacional Mexicano de Espeleología

MEXIC 4-7/02/2011 PCIOBANU, M., GONZÁLEZ

MACHORRO, M.A.

15 Propuesta de estudio sobre la Flor Cadáver (Amorphophallus konjac,

Araceae) en Veracruz (México)III Congreso Mexicano de Ecología MEXIC 3-7/04/2011 P

GONZÁLEZ MACHORRO, M.A., MACHORRO

RODRÍGUEZ, M.A., CIOBANU, M., GONZÁLEZ MACHORRO,

M.A.

16Biodiversidad y conservación: ¿retos para

el siglo XXI?

Primer Encuentro de Conocimientos y Saberes Para la Conservación de la

Parte Alta del Río AtoyacMEXIC 18-20/03/2011 O CIOBANU, M.

17

Does Primula intricata Gren. et Godr. Merit Species Rank? A Taxonomic

Revision Based on nrDNA, cpDNA and AFLP Data

Next Generation Plant Ecology and Evolution Workshop, Royal Botanic

Garden EdinburghEdinburgh, Scotia

18– 19 October 2011

P

Dana ŞUTEU , Mihai PUŞCAŞ , Ioan BĂCILĂ , Ana COSTE , Liviu FILIPAŞ , Ilie-Adrian

STOICA , Bogdan-Iuliu HURDU , Tudor URSU , Gheorghe

COLDEA

18

Plant patterns of endemism in the Romanian Carpathians. Can

paleodistribution models offer more insights?

5th International Biogeography Society Conference

Irakleion, Crete, Greece

7‐11/01 P

Hurdu, B.-I., Pușcaș, M., Pearman, P., Maiorano, L., Niketič, M., Psomas, A.,

Schmatz, D., Turtureanu, D., Ursu, T., Filipaș, L., Coldea, G., Cristea, V., Zimmermann, N.E.

19Surface-enhanced Raman scattering of genomic DNA from apple leaf tissues.

8th EBSA European Biophysics Congress

Budapest, Hungary23-27 August,

2011P

C. M. Muntean, N. Leopold, A. Halmagyi, S. Valimareanu

Page 187: Raport de activitate INCDSB 2011

20Lateglacial and Holocene distribution of

Pinus cembra in the Romanian Carpathians

International Symposium “Climate Change in the Carpathian-Balkan

Region During the Late Pleistocene and Holocene”

Suceava9-12 June

2011P

Fărcaş, S., Tanţău, I., Feurdean, A

21Elevational variation in the biotic response

to repeated climate changes in the Carpathians

International Symposium “Climate Change in the Carpathian-Balkan

Region During the Late Pleistocene and Holocene”

Suceava9-12 June

2011O

Feurdean, A., Tămaş, T., Tanţău, I., Fărcaş, S.

22Holocene variability in the range

distribution and abundance of Picea abies in Romania

International Symposium “Climate Change in the Carpathian-Balkan

Region During the Late Pleistocene and Holocene”

Suceava9-12 June

2011P

Feurdean, A., Tanţău, I., Fărcaş, S.

23

Cyanobacterial composition of recently formed microbial mats

from certain geothermal springs in Romania

Gordon Research Conferences -Geobiology

Ventura/SUA 30.01-04.02 P

Coman, C., Druga, B., Bica Adriana, Barbu-Tudoran, L.,

Nicoara Ana,Dragos, N.

24D1’ a new member of D1 protein family in

cyanobacteria

Simpozion ESF-EMBO Bioenergetica moleculară a

cianobacteriilor: De la celulă la comunitate

Sant Feliu de Guixols/Spania

10_15/04 P

Ciprian Chis, Abdulah Mahboob, Serghey Vassilieev, Doug Brouce,

Stenbjorn Styring, Eva-Mari Aro, Cosmin Ionel Sicora

25Functional diversity of D1 proteins in

cyanobacteria

Simpozion ESF-EMBO Bioenergetica moleculară a

cianobacteriilor: De la celulă la comunitate

Sant Feliu de Guixols/Spania

10_15/04 PCiprian Chis, Adriana Bica,

Loredana Peca, Eva-Mari Aro, Cosmin Ionel Sicora

26Molecular analysis of four Allium species based on alliinase and 18S rRNA genes

12th International Symposium on Soil and Plant Analysis

Chania , Greece 6_10/06 PBogdan Drugă, Dana Şuteu, Oana

Roşca-Casian, Marcel Pârvu

27

Effects of Hypericum perforatum and Hypericum maculatum extracts on some

biochemical and hematological parameters in rat intoxicated with alcohol

3rd International Congres and 29th Annual Scientific Session of

Romanian Society for Cell Biology

Arad (RO)/ Szeged (HU)

8-12.06.2011 PRoman Ioana, Puică Constantin,

Deliu Constantin

Page 188: Raport de activitate INCDSB 2011

28

Protective Effects of Some Bioactive Compounds Treatment upon Some Histochemical and Biochemical

Parametters in the Brain Rabbitt Fetuses Prenatally Exposed to Some Excitotoxins

The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd

MILLENNIUM AGRICULTURE”Cluj-Napoca (RO)

September 29, 2011 –

October 1, 2011

P Mihai Cristescu, Ioana Roman

29

The expression of a psbA gene is increased under microaerobiosis in the

cyanobacterium Synechococcus sp. strain PCC 7002

European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria

Naantali/Finlanda28 aug - 1 sep

2011P

Drugă B. Peca L. Chiş A, Bica A, Coman C, Mituleţu M, Chiş C,

Dragoş N, Sicora C

30Development and characterization of lipid

vesicles for effective delivery of anti-inflammatory molecules

EuroNanoForum Budapest, Hungary 30 mai -1 iun PMoisei M., Zarnescu O., Roseanu A., Moldovan L., Craciunescu O.,

Trif M.

31

Lipid nanostructure based chondroitin sulphate. Evaluation of biocompatibility

and efficiency in local therapy of osteoarthritis

EuroNanoForum Budapest, Hungary 30 mai -1 iun PTrif M., Moisei M., Roseanu A.,

Utoiu E., Moldovan L., 2011

32

Light and electron microscopy characterization of a new composite:

collagen and Arnica derived polysaccharide-coated liposomes

TERMIS-EU 2011 Annual Meeting Granada, Spain 7-10 iunie PZarnescu O., Moldovan L., Trif

M., Moisei M., Gaspar A., Craciunescu O.

33

Histological and immunohistochemical evaluation of rat sciatic nerve regeneration

after application of collagen-polyvinyl alcohol scaffold

23rd European Congress of Pathology

Helsinki, Finland 27 aug -1 sept PZarnescu O., Mihai R., Utoiu E.,

Moldovan L., Florescu I.P.

34Porous scaffold made from collagen and

liposomes coated with plant derived polysaccharide – in vivo study

International Materials Research Congress, IMRC XX

Cancun, Mexic 12 - 21 aug PZarnescu O., Moldovan L., Trif M., Moisei M., Gaspar A., Leau

F.

35Antioxidant potential of Arnica montana

and Urtica dioica hydroalcoholic extracts on mouse fibroblasts in vitro

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research

Antalya, Turcia 4-9 sept PMoldovan L., Craciunescu O.,

Toma L., Gaspar A.

36Role of polyphenolic compounds on

biological activity of collagenous materials

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research

Antalya, Turcia 4-9 sept PCraciunescu O., Gaspar A.,

Moldovan L.

Page 189: Raport de activitate INCDSB 2011

37Evaluation of four traditional Romanian medicinal plants as wound healing agents

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research

Antalya, Turcia 4-9 sept PAlexandru V., Necula R., Ghita G., Gaspar A., Toma A., Tatia R.,

Gille E.

38Evaluation of MgB2-based Nano-

Composites for Medical Applications

24th European Conference on Biomaterials, The Annual

Conference of the European Society for Biomaterials

Dublin, Ireland 4-8 sept PBatalu D., Bojin D., Aldica G., Stanciuc A.M., Moldovan L.,

Bucur M., Badica P.

39Evaluation of four traditional Romanian

medicinal plants as wound healing agents

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research

Antalya / Turcia 04-09/11 PAlexandru, V., Necula, R., Ghita, G., Gaspar, A., Toma, A., Tatia,

R., and Gille, E.

40Vegetal Bioresources, from Ecological Cultures to Industrial Capitalization

4th Thematic Workshop of Crops2Industry EU Project

Thessaloniki / Grecia 02/09 O Elvira Gille

41Aspects regarding the using and selling of

Romanian phytopreparations

SEE Network in Phytochemistry and Chemistry of Natural Products as

Contribution to a Regional Strategy for Growth and Jobs Creation

Sofia / Bulgaria 30/09-01/10 OElvira Gille, Manuela Elisabeta

Sidoroff

42

Conventional and unconventional techniques for in situ conservation and

capitalization in agro-systems of Veronica officinalis L.

Ist International Symposium on Medicinal, Aromatic and Nutraceutical Plants from

Mountainous Areas

Saas Fee / Switzerland 05-09/07 PDoina DANILA, Camelia STEFANACHE, Catalina DRUTU, Elena TROTUS

43Preliminary studies for identification of

some active principles in Arnica montana L. cell suspension

Ist International Symposium on Medicinal, Aromatic and Nutraceutical Plants from

Mountainous Areas

Saas Fee / Switzerland 05-09/07 PCamelia Stefanache, R. Necula, Elvira Gille, Smarandu Vantu,

Doina Danila

44

New cellular flow cytometric tests for ecotoxicological biomonitoring of aquatic environment and for evaluating safety of

fresh fish products

3RD International congress and 29 TH Annual Scientific Session of

Romanian Society for cell biology

Arad- Szeged/Romania-

Ungaria

8-12 iunie 2011

O

Bratosin D, Rugina Al., Gheorghe A.-M., Paunescu A,

Stana I., Turcus V., Ardelean A., Marinescu Al. G.

45Engineering cartilage tissue: from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold

3RD International congress and 29 TH Annual Scientific Session of

Romanian Society for cell biology

Arad- SzegedRomania-Ungaria

8-12 iunie 2011

PTakacs-Buia L., Gheorghe A-M., Rugina A., Efimov N., Iordachel

C., Bratosin D

Page 190: Raport de activitate INCDSB 2011

46In vitro porphyrins nanomaterials toxicity

analyzed on the cultured fibroblast by flow cytometry

3RD International congress and 29 TH Annual Scientific Session of

Romanian Society for cell biology

Arad- SzegedRomania-Ungaria

8-12 iunie 2011

PRugina A., Gheorghe A-M.,

Fagadar-Cosma E., Bratosin D

47

Apoptose erythrocytaire et transfusion sanguine. Naissance, vie et mort programee des hematies. Les hematies

peuvent elles mourir d'apoptose?Apports de la cytometrie- Donnees recentes sur les mecanismes de l'apoptose erythrocytaire

Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V. Goldis West

University Arad, Romania, 4-9 iulie 2011 O Bratosin D.,

48La transfusion sanguine et ses problemes

actuels

Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V. Goldis West

University Arad, Romania, 4-9 iulie 2011 O Bratosin D.,

49

Cytometrie et cytofluorimetrie en flux: principes et applications en recherche

fondamentale et clinique. "Cytomique".Demonstration techniques de

cytometrie en flux.

Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V. Goldis West

University Arad, Romania, 4-9 iulie 2011 O Bratosin D.,

50Demonstrations techniques de cytometrie

en flux

Summer Schools: 17eme Ecole d’ete Francophone, V. Goldis West

University Arad, Romania, 4-9 iulie 2011

O-demonstr

atie practica

Bratosin D., Gheorghe A-M., Ciotec L.

51Non-destructive analysis of amber artefacts

from Romanian collections

10-th International Conference on non-destructive investigations and

microanalysis for the diadnostic and conservation of cultural and

environmental heritage

Florence/Italy 12-15/april OTruică G., Teodor ES, Teodor

ED, Lițescu SC, Radu GL

52Analytical methods applied on amber

artefacts from the romanian collections17-RICCE Sinaia/Romania 8-10/sept P

Truică G., Teodor ES, Teodor ED, Lițescu SC, Radu GL

53Evaluation of cytostatic potential of Helleborus purpurascens extracts

concentrated by membrane techniques

59th International Congress and Anual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research

Antalya/Turkey 4-9/sept PPaun G, Neagu E, Radu G L,

Rotinberg P, Mihai C

Page 191: Raport de activitate INCDSB 2011

54Applicability of ultra- and nanofiltration for the concentration of medicinal plant

extracts

60th International Congress and Anual Meeting of the Society for

Medicinal Plant and Natural Product Research

Antalya/Turkey 4-9/sept PPaun G, Neagu E, Ungureanu O,

Radu G L,

55Artificial neural network for LR and YR

microcystin discrimination based on protein phosphatases

The 7th International Conference "IMA 2011-Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and

Applications

Chania/ Crete 18-22/sept. PO.I. Covaci, A. Sassolas, G.

Alonso, B. Bucur, G.L. Radu, J.-L. Marty

56A multi-technique approach for chemical

characterization of amber, 16-EUROANALYSIS Belgrad/ Serbia, 12-14 /sept. P

G.I. Truica, N. Ditaranto, M.C. Caggiani, A. Mangone, S.C.

Litescu, E.D. Teodor, L. Sabbatini, G.L. Radu

57Cerium oxide nanoparticles effectiveness

as radicals scavengers-an electrochemical approach

16-EUROANALYSIS Belgrad/ Serbia, 12-14 /sept. OLitescu S.C., Eremia S.A.V.,

Penu R., Radu G.L

58Sensors applied in the evaluation of

reactive species effects and antioxidants prevention

16-EUROANALYSIS Belgrad/ Serbia, 12-14 /sept. PLitescu S.C., Eremia S.A.V.,

Tache A., Radu G.L

59Evaluation of wheat flour quality based on QCM monitoring of lectin–carbohydrate

interaction

5th International workshop on « Biosensors for Food Safety and

Environmental Monitoring Ouarzazate/Morocco 06-08/oct P

M-C. Radulescu , A. Chira, B. Bucur, G-L. Radu

60Study of potential interactions between bio-

pesticides and acetylcholinesterases

5th International workshop on « Biosensors for Food Safety and

Environmental Monitoring Ouarzazate/Morocco 06-08/oct O

M. Lecroq, B. Bucur, G-L Radu, J-L Marty, M-P. Bucur

61Acrolein analysis method based on inhibition of alcohol dehydrogenase

5th International workshop on « Biosensors for Food Safety and

Environmental Monitoring Ouarzazate/Morocco 06-08/oct P

O. Ilie Covaci, B. Bucur, G-L Radu

62 Analytical characterizartion of amber

the 5-th International Congress on Science and Technology for the

Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin

Istambul/Turkey 22-25/nov. O

G.I. Truica, N. Ditaranto, M.C. Caggiani, A. Mangone, S.C.

Litescu, E.D. Teodor, L. Sabbatini, GL Radu

63Biochemical signaling: A discrete

simulation with memory enhancement

2011 IEEE 1st International Conference on Computational Advances in Bio and Medical

Sciences

Orlando, FL, USA03 - 05

FebruarieP

Andrei Paun, Mihaela Paun, Alfonso Rodríguez-

Patón, John Jack

Page 192: Raport de activitate INCDSB 2011

64Sequentiality Induced by Spike Number in SNP Systems: Small Universal Machines

Membrane Computing - 12th International Conference

Fontainebleau, France 23 - 26 August O Andrei Paun, Manuela Sidoroff

65Cartillage tissue engineering from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold

al VII-lea Congres National de Citometrie

Bucuresti - Romania 5-7 mai 2012 P

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana Maria Gheorghe, Andreea

L.Ciotec, Nicolae Efimov, Manuela Sidoroff

66Focus on identification by flow cytometry of stem cell used for cellular therapy and

tissue engineering

al VII-lea Congres National de Citometrie

Bucuresti - Romania 5-7 mai 2012 P

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana Maria Gheorghe, Andreea

L.Ciotec, Nicolae Efimov, Manuela Sidoroff

67Engineering cartilage tissue from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold

3 rd International Congress and 29th Annual Scientific session of Romanian Society for cell Biology

Arad (RO) -Szeged (HU)

8-12 mai 2011 P

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana Maria Gheorghe, Andreea

L.Ciotec, Nicolae Efimov, Manuela Sidoroff

68

GRSD (graphical representation of statistical data) – tool for representation of statistical data from molecular dynamics

simulation,

Third International Meeting on G-Quadruplex and G-assembly

Sorrento, ItalyJune 28th –

July 1st, 2011P Marian BUTU, Alina BUTU

69Voltammetric characterization of

anticancer drugbortezomib at a glassy carbon electrode

2nd Training School on “Self-assembled guanosine structures for

molecular electronic devices”.Spa/Belgia

11 - 15 septembrie

2011O

Diana Andreea Golea, Victor Diculescu, Carmen Manole, Alina

Butu, Marian Butu, Georgeta Fidler, Catalina Tudora, Laura Tugulea, Ana Maria Oliveira

Brett

Page 193: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt

Titlul lucrarii (italic) Manifestarea stiintifica Localitatea, institutiaPerioada (zz-

zz/ll)

forma de

prezentare

(O/P)

Autori (in ordinea din publicatie)

1Estimarea potentialului unor compusi ai zincului si cromului de a induce aberatii

cromosomiale la orz

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI

PERSPECTIVE" si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Centrul de Cercetari "Stejarul" Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

P

Truta E., Rosu C., Vochita G., Zamfirache M.M.,

Olteanu Z., Gherghel D., Oprica L

2Studiul cromosomilor mitotici la specii

medicinale spontane. 1. Datura stramonium

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI

PERSPECTIVE" si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Centrul de Cercetari "Stejarul" Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

PVochita G., Truta E.,

Gherghel D., Oprica L., Maxim E.

3

Optimizarea eficientei anticanceroase in vivo a unor oncochimioterapice

standard prin asocierea lor cu campuri elecromagnetice de joasa frecventa si

intensitate

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI

PERSPECTIVE" si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Centrul de Cercetari "Stejarul" Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

PMihai C.T., Gherghel D.,

Vochita G., Truta E., Rotinberg P.

4

Cercetari privind micromorfiologia perilor secretori si compozitia uleiului volatil la taxoni de plante medicinale si

aromatice din familia Lamiaceae

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI

PERSPECTIVE" si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Centrul de Cercetari "Stejarul" Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

P

Zamfirache M.M., Burzo I., Gistin I., Badea M.L., Olteanu Z., Stefan M.,

Padurariu C., Truta E., Boz I., Andro A.R.

4.9

In vitro cytostatic significance of some total or fractioned polyphenolic

phytoextracts obtained from Helleborus purpurascens

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI

PERSPECTIVE" si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Centrul de Cercetari "Stejarul" Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

P

Gherghel Daniela, Gabriela Vochita, C.T. Mihai,

Gabriela Paun-Roman, L.G. Radu, P. Rotinberg

5.7

Investigatii privind viabilitatea si capacitatea biosintetica a culturilor tulpinii T 10-1 de Claviceps purpurea

conservate prin metode diferite

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI

PERSPECTIVE" si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Centrul de Cercetari "Stejarul" Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

PAprotosoaie A.C., Rosu C., Truta E., Miron A., Cioanca O., Surdu S., Hancianu M.

Anexa 8. Comunicări ştiin ţifice prezentate la conferinţe naţionale - 2011

Page 194: Raport de activitate INCDSB 2011

6.4 Evaluarea efectului genotoxic în

meristemele de mărar după expunerea la microunde

Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională “Diversitate structurală şi

funcţională în organizarea biologică

Iasi-Facultatea de Biologie

7-8 oct. 2011 PGabriela Vochiţa, Elena

Maxim, Csilla Iuliana Băra, Dorina Creanga

7

Decolorization of Reactive Blue 4 and Reactive Orange 16 dyes by

Phanerochaete chrysosporium and Aspergillus flavus

Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională “Diversitate structurală şi

funcţională în organizarea biologică

Iasi-Facultatea de Biologie

7-8 oct. 2011 PCraita Maria Rosu si Elena

Truta

8

Aspecte privind desfăşurarea mitozei în apexul radicular de Petroselinum

crispum (Mill) A.W. Hill în prezenta cafeinei

Conferinţa Naţională de Fitoterapie ediţia a V-a „50 de ani de Învăţământ Universitar

Farmaceutic la Iaşi

Facultatea de Farmacie, Iasi

6-8 oct. 2012 PGabriela Vochiţa, Elena

Maxim, Csilla Iuliana Băra

9

Reactivitatea unor enzime de stres oxidativ din celulele HeLa sub acțiunea

câmpului electromagnetic de joasă frecvență

Conferinţa Naţională de Fitoterapie ediţia a V-a „50 de ani de Învăţământ Universitar

Farmaceutic la Iaşi

Facultatea de Farmacie, Iasi

6-8 oct. 2012 PMihai Cosmin Teodor,

Rotinberg Pincu, Gherghel Daniela, Vochița Gabriela

10

Evaluarea potentialului citostatic al extractelor fungale de Claviceps purpurea cultivata in conditii de

bioreactor

Conferinţa Naţională de Fitoterapie ediţia a V-a „50 de ani de Învăţământ Universitar

Farmaceutic la Iaşi

Facultatea de Farmacie, Iasi

6-8 oct. 2012 P

Craita Maria Rosu, P.Rotinberg, C.T.Mihai, Z. Olteanu, D. Gherghel, A. Miron, Monica Hancianu

11

Ecophysiological aspects of Quercus petraea in forest ecosystems from Trotuş Valley( Bacău County) under chemical pollution and defoliating insects action

Simpozionul Ştiinţific Anual cu participare internaţională, "Horticultura-ştiinţă, calitate,

diversitate şi armonie, 60 de ani de învăţământ superior horticol"

Facultatea de Horticultură,

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi

26-28 Mai 2011

P Acatrinei Ligia, Ciornei C.

12Diagnoza ecopedologică şi pedobiologică

a unor ecosisteme praticole din NE României

Simpozionul Ştiinţific Anual cu participare internaţională, "Horticultura-ştiinţă, calitate,

diversitate şi armonie, 60 de ani de învăţământ superior horticol"

Facultatea de Horticultură,

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi

26-28 Mai 2011

PDrăghia, L., Chelariu, L., Bireescu, G., Bireescu, L., Sellitto, M., Cioroianu, T.

13Calitatea şi fertilitatea resurselor de sol din unele ecosisteme forestiere protejate

din NE României

Simpozionul Ştiinţific Anual cu participare internaţională, "Horticultura-ştiinţă, calitate,

diversitate şi armonie, 60 de ani de învăţământ superior horticol"

Facultatea de Horticultură,

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi

26-28 Mai 2011

PBireescu, G., Drăghia, L., Bireescu, L., Chelariu, L., Sellitto, M., Cioroianu, T.

Page 195: Raport de activitate INCDSB 2011

14Cercetări experimentale privind

aplicarea unor noi îngrăşăminte foliare la cultura pătlăgelelor vinete în solar

The 54th international scientific conference "Durable agriculture - development,

strategies"

Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi

20-22 oct. 2011

PAnton, I., Dorneanu, A., Bireescu, G., Sârbu, C.

15Focus on identification by flow cytometry of stem cell used for cellular therapy and

tissue engineeringal VII-lea Congres National de Citometrie Bucuresti - Romania 5-7 mai 2011 P

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana - Maria

Gheorghe, Andreea C.L. Ciotec, Nicolae Efimof,

Manuela Sidoroff

6Cartilllage tissue engineering from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold

al VII-lea Congres National de Citometrie Bucuresti- Romania 5-7 mai 2011 P

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana - Maria

Gheorghe, Andreea C.L. Ciotec, Nicolae Efimof,

Manuela Sidoroff

17LIPOSAN- Biopreparat cu activitate

lipolitica obtinut prin biosinteza si din plante indigene”,

Plante medicinale prezent si perspective” si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB, editia

a XI-aPiatra Neamt Romania

8-11 iunie 2011

P

Luminita Tcacenco, Elena Berteanu, Stefana Jurcoane,

Irina Lupescu, Viorica Tamas, Camelia Diguta, Diana Constantinescu

18Engineering cartillage tissue from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold

3rd International Congress and 29th annual scientific session of romanian society for cell

biology, Arad (RO - Szeged (HU)Arad - Romania

8-12 iunie 2011

P

Daniela Bratosin, Catalin Iordachel, Alexandrina Rugina, Ana - Maria

Gheorghe, Andreea C.L. Ciotec, Nicolae Efimof,

Manuela Sidoroff

19Intermediari fitoterapeutici pentru

produsul “Liposan”

al IV-lea Simpozion de Etnofarmacologie cu Participare Internaţională „Etnofarmacologia

la interfaţa Bioaliment – FitomedicamentBrasov. - Romania

21 iunie– 24 iunie 2011

PLuminita Tcacenco , Viorica

Tamas, Elena Berteanu

20Studiul imobilizarii lipazelor pe

nanoparticole magnetice

Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila, Priochem - editia a VII-a

Simpozion NationalBucuresti - Romania

27-28 octombrie

2011P

Elena Berteanu, Viorel Constantin Sandu, Sidonia Mirela Nicolescu, Luminita

Tcacenco

Page 196: Raport de activitate INCDSB 2011

21

EVALUAREA IN VITRO A PATRU PLANTE INDIGENE UTILIZATE IN

MEDICINA TRADITIONALA PENTRU VINDECAREA RANILOR

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 P

Alexandru, Tatia Rodica, Alexandra Gaspar, Elvira

Gille, Viorica Coroiu, Elena Iulia Oprita

22ASPECTE PRIVIND ANALIZA GAZ

CROMATOGRAFICA A ULEURILOR VOLATILE

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 PA.F. Spac, Elvira Gille, Ursula Helena Stanescu

23

CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIEI

ORIGANUM VULGARE L. (SOVARF) PENTRU ZONA CENTRALA A

MOLDOVEI

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 PDutu Catalina, Trotus Elena,

Gille Elvira

24Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 P

25

CERCETARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A SPECIEI

PLANTAGO LANCEOLATA L. (PATLAGINA INGUSTA) PENTRU ZONA CENTRALA A MOLDOVEI

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 PDutu Catalina, Trotus Elena,

Danila Doina

26

STUDII ESTIMATIVE PRIVIND BIOPRODUCTIVITATEA IN

POPULATII NATURALE DE ARNICA MONTANA L. DIN MUNTII BISTRITEI

(CARPATII ORIENTALI)

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 P

Doina Danila, Camelia Stefanache, Elvira Gille,

C. Mardari

27

STUDII PRELIMINARE PENTRU IDENTIFICAREA UNOR PRINCIPII

ACTIVE IN SUSPENSII CELULARE LA ARNICA MONTALA L.

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 P

Camelia Stefanache, R. Necula, Elvira Gille,

Smarandu Vantu, Doina Danila

28

CONTRIBUTII LA STUDIUL FITOCHIMIC AL UNOR POPULATII

DE POLYGALA DIN CARPATII ORIENTALI

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 P

Elvira Gille, R. Necula, Georgiana Ghita, Camelia Stefanache, Oana Cioanca,

Doina Danila

Page 197: Raport de activitate INCDSB 2011

29

EVALUAREA CANTITATIVA A METALELOR GRELE IN

SEDIMENTELE ACTIVE DE RAU ALE BISTRITEI (AVAL DE LACUL IZV.

MUNTELUI)

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 P V. Grigoras

30STRETEGII BAZATE PE PCR PENTRU IDENTIFICAREA ADN SPECIFICA A

UNOR SPECII SI MATERII VEGETALE

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 PAncuta-Cristina Raclariu,

Paula Paraschiva Paramon, M.C. Ichim

31HPLC ANALYSIS OF SOME

COMPONENTS OF DACIA PLANT PRODUCTS

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 O

R. Necula, C. Ianta, F. Catana-Bota, Georgeta

Demeter, Georgiana Ghita, Elvira Gille

32

CONTRIBUTII LA STUDIUL COMPOZITIEI CHIMICE A ULEIULUI

VOLATIL SEPARAT DIN FRUCTE VERZI DE CHIMION, PRELEVATE

DIN FLORA SPONTANA

Simpozionul National "PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE", editia a XI-a

Piatra Neamt, INCDSB /CCB "Stejarul"

08-10/06 PAdriana Trifan, Ana Clara Aprotosoaie, Doina Danila, A. Spac, Ursula Stanescu

33

CONTRIBUTIONS TO THE PHYTOCHEMICAL STUDY OF SOME

SAMPLES OF AJUGA REPTANS L. AND AJUGA GENEVENSIS L.

The IVth Symposium of Ethnopharmacology

Brasov, Association “ROMANIAN SOCIETY

OF ETHNOPHARMACOLO

GY”

21-24/06 PGeorgiana Ghita, Oana

Cioanca, Elvira Gille, Radu Necula, Ursula Stanescu

34

VALORIFICAREA SI CONSERVAREA PRIN TEHNICI CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE LA SPECII DE

NEPETA

The IVth Symposium of Ethnopharmacology

Brasov, Association “ROMANIAN SOCIETY

OF ETHNOPHARMACOLO

GY”

21-24/06 PCamelia Stefanache, Doina Danila, R. Necula, Elvira Gille, Marcela Falticeanu

35

STUDII PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR GENETICE LA SPECII

DE VERONICA CU IMPACT ECOLOGIC SI ECONOMIC

The IVth Symposium of Ethnopharmacology

Brasov, Association “ROMANIAN SOCIETY

OF ETHNOPHARMACOLO

GY”

21-24/06 PDoina Danila, Camelia

Stefanache, Elvira Gille, R. Necula, Catalina Drutu

Page 198: Raport de activitate INCDSB 2011

36

TEHNICI CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE DE

CONSERVAREPENTRU VALORIFICAREA

DURABILA A SPECIILOR ARNICA MONTANA SI VERONICA

OFFICINALIS IN AREALE NATURALE DIN DEPRESIUNEA DORNELOR

Al VIII-lea Simpozion International Calitatea mediului si Utilizarea Terenurilor

Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare”

05-06/05 OCamelia Ştefanache, Doina

Dănilă, Cătălina Druţu

37

TEHNICI DE CONSERVARE UTILIZATE LA SPECIILE NEPETA CATARIA L. SI DRACOCEPHALUM

MOLDAVICA L.

Simpozionul Stiintific „Conservarea Diversitatii Plantelor In situ si Ex situ”

Iasi, Gradina Botanica "Atanasie Fatu"

27-29/10 OCamelia Stefanache, Doina Danila, Radu Necula, Elvira

Gille

38 The PKH fluorochromes used for in vitro and in vivo cytometry analysis,

Al VII-lea Congres National de citometrie, Bucuresti , 5-7/mai O Bratosin D.

39New flow cytometric methods based on hepatocytes analyses to determine the

safety of fresh fish products Al VII-lea Congres National de citometrie, Bucuresti , 5-7/mai P

Bratosin D., Rugina A., Gheorghe A-M.,Turcus V.,

Ardelean A., MARINESCU G.,

40In vitro porphyrins nanomaterials toxicity analyzed on the cultured

fibroblast by flow cytometry Al VII-lea Congres National de citometrie, Bucuresti , 5-7/mai P

Rugina A., Gheorghe A-M., Fagadar-Cosma E., Bratosin

D.

41Engineering cartilage tissue: from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold.

Al VII-lea Congres National de citometrie, Bucuresti , 5-7/mai PTakacs-Buia L., Gheorghe A-M., Rugina A., Efimov N., Iordachel C., Bratosin D.,

42Flow cytrometric analysis of red blood

cells in Polycythaemia vera. Al VII-lea Congres National de citometrie, Bucuresti , 5-7/mai P

Gheorghe A-M., Rugina A., MOICEAN A.D., Ardelean

A., Bratosin D.,

43

Flow cytometric evaluation of low intensity laser action on human red

blood cells (RBCs) viability stored in SAGM medium for 3 weeks.

Al VII-lea Congres National de citometrie, Bucuresti , 5-7/mai PGheorghe A-M., Rugina A.,Bobe St., Ardelean A.,

Siposan D, Bratosin D

44In vitro porphyrins nanomaterials toxicity analyzed on the cultured

fibroblast by flow cytometry

Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB, Romanian Biolobical Sciences

Piatra Neamt 8-10/iunie PRugina A., Gheorghe A-M., Fagadar-Cosma E., Bratosin

D.

Page 199: Raport de activitate INCDSB 2011

45Engineering cartilage tissue: from

chondrocyte expansion to biomaterial scaffold.

Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB, Romanian Biolobical Sciences

Piatra Neamt 8-10/iunie PTakacs-Buia L., Gheorghe A-M., Rugina A., Efimov N., Iordachel C., Bratosin D.,

46 New flow cytometric methods based on hepatocytes analyses to determine the

safety of fresh fish products

Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB, Romanian Biolobical Sciences

Piatra Neamt 8-10/iunie P

Bratosin D., Rugina A., Gheorghe A-M.,Turcus V.,

Ardelean A., MARINESCU G.

47

Evaluation of biocompatibility and therapeutic potential of lipid

nanostructure based chondroitin sulphate on in vitro model of

inflammatory arthritis

The Annual International Conference of the Romanian Society of Biochemistry and

Molecular Biology & The Conference on Cellular and Molecular Biotechnologies on

Medical Application

Craiova 28-30 sept OTrif M., Moisei M., Roseanu A., Utoiu E., Craciunescu O.,

Moldovan L.

48

Peripheral nerve regeneration on animal model after application of

nervous conducts and mesenchymal stem cells

Annual Conference of Romanian Plastic Surgeon Association

Sinaia 5-8 oct PMihai R, Florescu I.P.,

Zarnescu O., Moldovan L., Stanciuc A.M.

49Cross-linked collagenous matrices for

medical applicationsSimpozionul National “Plante medicinale

prezent si perspective” – a XI-a editiePiatra Neamt 8-10 iunie P

Craciunescu O., Moldovan L., Oprita E.I., Gaspar A.,

Utoiu E.

50Evaluation of in vitro antioxidant

properties of some medicinal plants growing in Romania

Simpozionul National “Plante medicinale prezent si perspective” – a XI-a editie

Piatra Neamt 8-10 iunie PGaspar A., Toma L.,

Craciunescu O., Moldovan L.

51In vitro evaluation of the effects of four indigenous plants used in traditional

medicine for wound healing

Simpozionul National “Plante medicinale prezent si perspective” – a XI-a editie

Piatra Neamt 8-10 iunie PAlexandru V., Tatia R.,

Gaspar A., Gille E., Coroiu V., Oprita E.I.

52PCR-Based strategies For specific DNA Identification of some plant species and

materialSesiunea stiintifica anuala a INCDSB

Piatra Neamt, CCB Stejarul Piatra neamt

8-10/iunie PRaclariu A.C., Paramon P.P.,

Ichim M.C.

53Evaluarea cantitativă a metalelor grele în sedimentele active de râu ale Bistriţei

(aval de lacul Mzv. Muntelui)Sesiunea stiintifica anuala a INCDSB

Piatra Neamt, CCB Stejarul Piatra neamt

8-10/iunie P Valentin Grigoras

Page 200: Raport de activitate INCDSB 2011

54

Studii asupra a doua specii de Onthophagus Latreille, 1082 (Coleoptera: Scarabaroidea)

cohabitante in galerii de micromamifere din rezervatia Fanatele Clujului

XXI-lea Simpozion National SLRCluj-Napoca,

Universitatea "Babes-Bolyai"

16/04 O Ruicanescu Adrian

55In silico analysis of the antimicrobial peptide 2 from Amaranthus caudatus

Simpozionul PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE Editia a XI – a si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Piatra Neamt, Romania8-10 iunie

2011O Marian BUTU,Alina BUTU

56Study of plant antimicrobial peptide by

computational methods

Simpozionul PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE Editia a XI – a si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Piatra Neamt, Romania8-10 iunie

2011P Marian BUTU,Alina BUTU

57Computational methods applied to study

the peptides in foodIC-HNPH Brasov, Romania

13 - 16 Mai 2011

PMarian BUTU, Steliana RODINO, Alina BUTU

58The Monte Carlo methods in the food

proteinsIC-HNPH Brasov, Romania

13 - 16 Mai 2011

PAlina BUTU, Steliana

RODINO, Marian BUTU

59The influence of sucrose concentrations

on in vitro multiplication of ribes rubrum species

Simpozionul PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE Editia a XI – a si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

Piatra Neamt, CCB Stejarul Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

P

Carmen Manole, Viorica Balan, Catalina Tudora, M.

Butu, Georgeta Fidler, Steliana Rodino, Diana

Golea, Alina Butu

60New Yeast Strains Isolation With

Antagonist Potential Against Phytopathogenic Fungi

Simpozionul PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE Editia a XI – a si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

CCB Stejarul - Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

PGeorgeta Fidler, Marian

Butu, Carmen Manole, Alina Butu, Petruta Calina Cornea

61 Efectul alelopatic al extractului de Solanum nigrum-Fam. Solanaceae asupra germinatiei unor seminte

Simpozionul PLANTE MEDICINALE – PREZENT SI PERSPECTIVE Editia a XI – a si Sesiunea Stiintifica Anuala a INCDSB

CCB Stejarul - Piatra Neamt

8-10 iunie 2011

PCatalina Tudora, Alina Butu, Carmen Gabriela

Manole, A.Perescu

Page 201: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Titlul revistei/ editurii Nume, prenume categorie revista (ISI /

BDI)1 Global Journal of Analytical Chemistry/Simplex Academic Publish Teodor, Eugenia Dumitra BDI2 Roumanian Biotechnological Letters/ Bucharest University Radu, Gabriel Lucian ISI3 African Journal of Agricultural Research ICHIM Mihael Cristin ISI4 African Journal of Microbiology Research ICHIM Mihael Cristin ISI5 Advances in Agriculture & Botanics ICHIM Mihael Cristin BDI6 International Journal of Plant Physiology and Biochemistry ICHIM Mihael Cristin BDI7 Journal of Ecology and the Natural Environment ICHIM Mihael Cristin BDI8 International Journal for Biotechnology and Molecular Biology Research ICHIM Mihael Cristin BDI

Anexa 9. Membri in colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale

Page 202: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Titlul revistei/ editurii Nume, prenume Obs

1 Analele Universitatii din Oradea - Fascicula Biologie Deliu Constantin

Anexa 10. Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS) - 2011

Page 203: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt Titlul revistei/ cartii, editura Nume, prenume Nr articole1 Genus. International Journal of Invertebrate Taxonomy Călugăr Adina 12 Journal of Natural History Călugăr Adina 13 Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" Călugăr Adina 14 Roumanian Biotechnological Letters Tcacenco Luminita 25 Nanotoxicology Bratosin D., 16 Analytical and Bioanalytical Chemistry/Springer Li țescu, Simona Carmen 27 Molecules/MDPI Publishing Li țescu, Simona Carmen 18 Central European Journal of Chemistry/Versita/Springer Li țescu, Simona Carmen 19 International Journal of Environmental Analytical Chemistry/Taylor&Francis Li țescu, Simona Carmen 110 Global Journal of Analytical Chemistry/Simplex Academic Publish Teodor, Eugenia Dumitra 111 Current Nanoscience/ Bentham Science Publishers Teodor, Eugenia Dumitra 212 Journal of Medicinal Plants Research/Academic Journals Paun, Gabriela 313 International Research Journal of Plant Science /International Research Journals Paun, Gabriela 214 Sensors and Actuators B: Chemical/ Elsevier Diaconu, Mirela 815 Analytica Chimica Acta/ Elsevier/ Diaconu, Mirela 216 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces / Elsevier Diaconu, Mirela 117 Analytical Letters/Taylor&Francis Bucur, Bogdan 118 European Food Research and Technology/Springer Bucur, Bogdan 219 Microchimica Acta/Springer Bucur, Bogdan 120 Biosensors and Bioelectronics/Elsevier Bucur, Bogdan 121 Instrumentation Science & Technology/Taylor&Francis Bucur, Bogdan 122 Sensors Letters / American Scientific Publishers Bucur, Madalina Petruta 123 Analele Universitatii din Oradea - Fascicula Biologie Deliu Constantin 224 Scientia Horticulturae-Amsterdam Halmagyi Adela 125 International Research Journal of Biotechnology (IRJOB) Halmagy Adela 126 Advances in Horticultural Sciences-Firenze Halmagyi Adela 127 Studia Nicolae Dragos 228 Contributii Botanice Nicolae Dragos 1

Anexa 11. Referenti articole in reviste recunoscute la nivel international si national - 2011

Page 204: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt premiul autoritatea care l-a acordat autorii

1 Medalia AGEPIExpozitia Internationala a Creativitatii si Inovarii, “Euroinvent 2011”, Agentia

de Stat pentru Protectie Intelectuala, Chisinau, Republica Moldova;Dorina Iurea, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai,

Chintea, Pavel, Iurea Roxana-Ionela,

2 Diploma de MeritCentrul de studii si Cercetari Psihotronice si Ufologice, “INFOINVENT

2011”, 22-25.11.2011, Chisinau, Republica Moldova.Dorina Iurea

3Diploma INFOINVENT 2011

si Medalie de argintCentrul de studii si Cercetari Psihotronice si Ufologice“INFOINVENT

2011”Chisinau, Republica Moldova

Dorina Iurea, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Mustea Mihai, Chintea, Pavel, Chirilov Alexandru, Cotenco Eugenia, Iurea Pavel, Iurea Roxana-Ionela,

Siromeatnicov Iulia, Istrate Mihai, Chirilov Eleonora,

Anexa 12. Premii internationale obtinute prin proces de selectie - 2011

Page 205: Raport de activitate INCDSB 2011

nr crt premiul autoritatea care l-a acordat autorii

1 Special Diploma and Scientific Order “Leonardo da Vinci”, for

promotion of Creativity“Euroinvent 2011”, Iasi, , Romania, 14

May 2011Dorina Iurea

2 Gold Medal Diploma (Group of invention), “Euroinvent 2011”, Iasi, , Romania, 14

May 2011.

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea Pavel, Chirilov Eleonora, Contenco Eugenia,

Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela

3 Diploma Gold Medal “Henry Coanda”

The XV-th International Exhibition of Research, Innovation and Research,

Innovation and Technological Transfer “INVENTICA 2011” (Grup de inventii),

Iasi, Romania, 8-10 June 2011;

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel, Munteanu Neculai, Chintea Pavel, Chirilov Eleonora, Contenco Eugenia,

Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela

4 Premierea rezultatelor cercetării / Articole / Dec.2011 UEFISCDICallaway, Ragan M., Lauren P. Waller, Alecu Diaconu,

Robert Pal, Alexandra R. Collins, Heinz Mueller-Schaerer, and John L. Maron

5 ISI articles awardsCNCSIS Award at Human Resources

category

Bratosin D., Tissier J-P, Doummar D., Billette de Villemeur T., Cotoraci C., Hermine O., Montreuil J.,

Mignot C.

6

Premiul pentru rezultate foarte bune pe parcursul programului de studii doctorale din cadrul proiectului doctoral POSDRU/6/1.5/S/3

ID 5216, „STUDII DOCTORALE: PRIN ŞTIINŢĂ SPRE SOCIETATE”

Universitatea Babes - Bolyai Hurdu Bogdan Iuliu

Anexa 13. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele) - 2011


Recommended