+ All Categories
Home > Documents > RAPORT DE ACTIVITATE - Directia Generala de …dgaspc-vl.ro/documente/raport de activitate trim....

RAPORT DE ACTIVITATE - Directia Generala de …dgaspc-vl.ro/documente/raport de activitate trim....

Date post: 12-Jul-2018
Category:
Upload: hoangnhan
View: 223 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
97
3353 / 30.01.2012 RAPORT privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011 Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea se desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindu-l diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi protecţiei de tip familial. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea realizează şi asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, Direc Direcţ ia Generală ia Generală de Asistenţă Socială şi de Asistenţă Socială şi Protecţie Protecţie a Copilului a Copilului Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, Rm. Valcea Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270 ; E-mail: [email protected] CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Transcript

3353 / 30.01.2012

RAPORTprivind activitatea Direcţiei Generale

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlceaîn perioada 01.10.2011 – 31.12.2011

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea se desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindu-l diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi protecţiei de tip familial.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea realizează şi asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate în cinci categorii:

Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului; Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităti; Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice; Activităţi de monitorizare, informare, colaborare,mediatizare; Activităţi de ordin administrativ, financiar şi control.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

asigură asistenţă socială următoarelor categorii de persoane:

Copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, aflaţi în situaţie de risc ; Copii abandonaţi; Adulţi şi copii cu dizabilităţi; Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate; Persoane vârstnice.

DirecDirecţţia Generalăia Generală de Asistenţă Socială şi de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Protecţie a CopiluluiStr. Tudor Vladimirescu nr. 28, Rm. Valcea

Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270 ; E-mail: [email protected]

C O N S I L I U L J U D E Ţ E A N V Â L C E AC O N S I L I U L J U D E Ţ E A N V Â L C E A

Serviciile pe care le oferim sunt :

Protecţia copilului:

măsuri de protecţie de tip rezidenţial: centre de plasament, centrul maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale;

măsuri de reintegrare în familia naturală a copilului ocrotit în centrele de plasament sau în familii substitutive;

măsuri de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării; asistenţa maternală; măsuri de protecţie în familia lărgită; măsuri de protecţie a copilului abuzat, neglijat, exploatat sau fără

adăpost; consiliere psihologică şi juridică; servicii de evaluare complexă, sprijinirea şi orientarea şcolară şi

profesională a copilului cu dizabilităţi; măsuri de protecţie de tip alternativ: centre de zi pentru

recuperarea copilului cu dizabilităţi, tutelă, adopţie.

Protecţia persoanelor cu handicap plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitarea

accesului acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.);

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; servicii de recuperare, reabilitare, tratament, integrare/reintegrare

socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, socializare şi petrecere a timpului liber;

servicii de consiliere socială, juridică şi psihologică; prestaţii sociale şi facilităţi. servicii de intervenţie antisărăcie şi prevenire a marginalizării

sociale.

Protecţia persoanelor vârstnice servicii de consiliere socială, juridică şi psihologică; asistenţă şi sprijin persoanelor vârstnice, singure, aflate în situaţii

dificile sau cu dizabilităti; plasarea în centre pentru vârstnici şi asigurarea serviciilor de

asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, socializare şi petrecere a timpului liber ;

dezvoltarea de servicii de îngrijire la domiciliu în colaborare cu consiliul local ;

consilierea persoanelor vârstnice privind riscurile vârstei a treia, necesitatea asigurărilor şi accesul la servicii destinate persoanelor vârstnice ;

măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale.

2

Capitolul I. Activitatea Direcţiei Generale de AsistenţăCapitolul I. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaSocială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Activitatea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a urmărit în activitatea sa din domeniul protecţiei copilului în perioada raportată, realizarea următoarelor obiective generale: îmbunătăţirea calităţii serviciilor de protecţie specială a copilului lipsit

temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; prevenirea abuzului, neglijării, exploatării copilului şi a violenţei în

familie; promovarea adopţiei naţionale; prevenirea şi combaterea marginalizării sociale ; asigurarea bunăstării vieţii copilului şi protecţiei acestuia într-un mediu

familial sănătos şi funcţional; îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie rromă ; implementarea standardelor minime obligatorii pentru serviciile

sociale ; dezvoltarea parteneriatului public-privat.

3

Prevenirea separării copilului de familia sa

Deşi în conformitate cu prevederile Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, serviciile sociale primare sunt măsuri şi acţiuni de proximitate şi prevenţie acordate în comunitate şi intră în aria de competenţă a autorităţilor de la nivelul comunităţilor locale, D.G.A.S.P.C. a continuat acordarea de servicii cu un pronunţat caracter preventiv, respectiv:

- servicii de îngrijire şi recuperare de zi pentru copii cu dizabilităţi;- servicii de informare şi consiliere pentru părinţi şi copii;- găzduirea minorei gravide/cuplu mamă - copil în Centrul Maternal;- colaborare cu reprezentanţii unităţilor sanitare din judetul Vâlcea;- colaborare cu reprezentanţii autoritaţilor locale din teritoriu în

vederea monitorizării situaţiei socio-familiale a minorelor gravide /mame;- identificarea persoanelor resursă în vederea (re)integrării cuplului

mamă-copil;- monitorizare post – reintegrare în colaborare cu reprezentanţii

autorităţilor locale.

Servicii de zi :

Centrul de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi asigură servicii de evaluare si consiliere psihologică, recuperare si reabilitare, electroterapie, terapie educaţională.

În perioada raportată Centrul de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi a oferit servicii de recuperare pentru un număr de 220 copii.

Compartimentul de consiliere părinţi şi copii

Prin intermediul specialiştilor din cadrul acestui compartiment Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea oferă părinţilor şi copiilor servicii de:

consiliere psihologică; consiliere socială; consiliere juridică; informare.

În cursul trim. IV au beneficiat de aceste servicii un număr de 66 de copii.

Centrul «Centrul «  MaternaMaterna  »» a urmărit aplicarea corectă a standardelor minime obligatorii privind asigurarea protecţiei mamei şi

4

copilului aflaţi în dificultate. Astfel activitatea în Centru a cuprins aspecte complexe, determinate atât de necesitatea soluţionării diverselor cazuri cu care s-a confruntat, cât şi de cea a respectării acestor standarde, după care se ghidează întreaga activitate.

În acest context Centrul Maternal „Materna” apare ca o structură de sprijin şi intervenţie pluridisciplinară care prin serviciile pe care le oferă (găzduire pe perioadă determinată, îngrijire şi asistenţă medicală, socializare şi petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socio-profesională, reintegrare familială şi comunitară, consiliere psihologică şi socială) urmareşte:

- dezvoltarea relaţiei de ataşament mamă-copil şi astfel prevenirea intrării copilului în sistemul de protecţie;

- pregătirea reintegrării familiale a mamei şi copilului;- monitorizarea şi evaluarea măsurilor de reintegrare a mamei şi

copilului.Dificultatea părinţilor în asumarea responsabilităţilor de creştere şi

educare a copilului se datorează adesea unor serii de probleme sociale, economice şi personale.

De aceea, Centrul Maternal ”Materna” are menirea de a susţine părinţii în a-şi asuma cât mai corect statutul de părinte şi de a-i îndruma spre schimbarea deprinderilor parentale greşite, evitând astfel o posibilă ruptură dureroasă între copil şi familia sa.

Se remarcă faptul că, între motivele care au dus la instituirea unei măsuri de protecţie temporară pentru mamă şi copil / copii în perioada raportată, un loc important îl ocupă:

o mame minore;o lipsa locuinţei şi a unor surse de venit stabile;o lipsa susţinerii din partea familiei naturale/extinse.

Serviciile oferite de către specialiştii Centrului Maternal în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011

Servicii Activităţi Numărbeneficiari

Găzduire peperioadă determinată

Oferirea unui mediu securizant cuplului mamă-copil;Evaluarea iniţială a situaţiei socio-familiale;Încheierea contractului pentru acordareaserviciilor sociale;Intocmirea planului personalizat de intervenţie.

12 mameşi 12 copii

Consiliere psihologică

Evaluarea psihologica;Consiliere psihlogică în vederea dezvoltării

12 mame

5

relaţiei afective mamă-copil.

Consiliere socială

Evaluarea nevoilor cuplului mamă-copil;Informarea beneficiarei cu privire la obţinerea drepturilor sociale în concordanţă cu legislaţia în vigoare;Consilierea membrilor familiei extinse în vedere îmbunătăţirii relaţiilor intrafamiliale;Facilitarea accesului către alte instituţii în vederea rezolvării problemelor familiale.

12 mame

Îngrijire şi asistenţămedicală

Evaluarea şi supravegherea stării de sănătate a cuplului mamă-copil;Investigaţii medicale obligatorii;Investigaţii medicale de specialitate (după necesitate).

12 mameşi 12 copii

Socializareşi pertecere a timpului liber

Desfăşurarea de activităţi şi programe care să permită dezvoltatrea deprinderilor de viaţă independentă;Sprijin individual în vederea creşterii responsabilităţii şi încrederii în forţele proprii;Activităţi educative în vederea stimulării dezvoltării armonioase a copiilor;Alte activităţi recreative.

12 mame

(re)integrare socio-profesională

Orientarea şi pregătirea pentru integrarea socio-profesională a mamei;Înscrierea la cursuri de formare profesională.

2 mame

(re)integrarefamilială şi comunitară

Pregătirea mediului familial pentru primirea şi reintegrarea cuplului mamă-copil;Efectuarea anchetei sociale în vederea reintegrării;Colaborare cu reprezentanţii autorităţilor locale în vederea reintegrării cuplului în familie/comunitate.

4 cuplurimamă-copil

La data de 31.12.2011 în Centrul Maternal erau găzduite 10 mame şi 8 copii.

6

PROTECŢIA DE TIP REZIDENŢIAL

Serviciile de tip rezidenţial pentru copii/tineri au drept misiune generală furnizarea de servicii de protecţie, sociale, educaţionale, de sănătate, recuperare/reabilitare realizate prin activităţi de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare/reabilitare, kinetoterapie, educaţie, socializare, recreere/joc, consiliere/psihoterapie, precum şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, integrare socio-profesională, integrare/reintegrare familială.

Aceste servicii sau activităţi sunt acordate în locaţia serviciilor rezidenţiale din cadrul DGASPC Vâlcea conform: „Planului de intervenţie personalizat al copilului, planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi”. La data de 31.12.2011 în judeţul Vâlcea erau ocrotiţi în sistem rezidenţial un numar de 536 copii/tineri. Dintre aceştia:

513 în Centrele Rezidenţiale din subordinea DGASPC Vâlcea;

23 la ONG-uri.La sfarsitul trim. IV 2011, 40 de copii din judeţul Vâlcea erau plasati

la ONG-uri, respectiv centre de plasament ale DGASPC din alte judeţe, dupa cum urmeaza:

- 23 de copii la SOS Satul Copiilor – Cisnadie jude\ul Sibiu;- 3 copii la Parohia reformat` Jebuc jude\ul S`laj;- 1 copil la Funda\ia Copiii Dragostei jude\ul Bihor;- 1 copil la Funda\ia P`storul cel bun – Sectorul 4

Bucure]ti;- 1 copil la Organiza\ia umanitar` Concordia - Sectorul 4

Bucure]ti;- 1 copil la Funda\ia MGH Constan\a;- 4 copii la DGASPC Arge];- 5 copii la DGASPC Buz`u;- 1 copil la DGASPC Sector 2 Bucuresti.

Din totalul copiilor aflaţi în centrele rezidenţiale din structura D.G.A.S.P.C.Vâlcea ( 513 copii) la data de 31.12.2011, 183 au vârste cuprinse între 1-13 ani, iar 330 între 14 - 26 ani; 250 sunt copii/tineri cu handicap (162 au gradul grav, 47 accentuat, 41 mediu), din care: 156 de copii au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia pentru Protecţia Copilului, iar 94 de tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia Judeţeană de Evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi .

7

Din cei 38 de copii/tineri pentru care s-a încetat măsura de plasament, 7 au fost reintegraţi în familia naturală, pentru 9 tineri s-a încetat măsura de plasament deoarece împlinisera 18 ani şi nu mai urmau vreo formă de învătământ, iar pentru 22 de copii s-au dispus alte măsuri (plasament la rude/alte familii, la AMP, etc.).

Formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă

Compartimentul asistenţă, protecţie, reintegrare tineri în dificultate are ca obiectiv principal integrarea socio-profesională a tinerilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul D.G.A.S.P.C.Vâlcea. Un rol important al acestui compartiment este de a ajuta tinerii să depăşească situaţia dificilă generată de părăsirea mediului protejat al instituţiei, să fie ajutaţi în dezvoltarea autonomiei, în găsirea unor soluţii de perspectivă pentru viitorul social şi profesional al acestora, includerea

8

lor într-o nouă formă de protecţie ce vizează integrarea şi adaptarea lor la viaţa comunitară.

Beneficiarii acestui serviciu sunt copii şi tineri în dificultate cu vârsta cuprinsă între 14 - 26 ani, care beneficiază de una din măsurile de protectie prevăzute de lege şi urmează o formă de învăţământ .

Beneficiarilor acestui serviciu li s-au oferit servicii de - găzduire în cele 7 apartamente sociale sau cazare în internate şcolare şi centre universitare, consiliere psihologică şi socială, consiliere şi orientare socio-profesională, consiliere individuală şi de grup, formare de deprinderi de viaţă (deprinderi de muncă, deprinderi de igienă personală, purtarea şi întreţinerea hainelor, deprinderi de gestionare a timpului liber, gestionarea banilor, pregătirea alimentelor pentru hrana zilnică, întreţinerea şi igiena locuinţei).

La 31.12.2011 un număr de 16 copii/tineri erau cazaţi în unităţi şcolare, 15 în centre universitare, iar alţi 26 în apartamente sociale ale DGASPC Vâlcea.

Un alt serviciu cu rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă este Serviciul de integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecţie înfiinţat ca urmare a implementării proiectului - PIN 1/2005 - "Integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie" al cărui obiectiv este asigurarea condiţiilor necesare pentru o viaţă independentă a tinerilor din sistemul de protecţie al judeţului Vâlcea, ajunşi la 18 ani.

Prin serviciile pe care le oferă DGASPC Vâlcea se urmăreşte:- creşterea gradului de integrare socio-profesională şi a şanselor de angajare a tinerilor absolvenţi;- orientarea profesională a tinerilor şi susţinerea acestora pentru frecventarea programelor de formare şi reconversie în meserii cerute pe piaţa muncii, precum şi pentru găsirea unui loc de muncă, angajarea şi adaptarea la cerinţele postului;- reducerea gradului de devianţă socială la care sunt expuşi aceşti

tineri;- găzduirea în cadrul serviciului;- dobândirea de abilităţi şi conduite necesare unei vieţi autonome;- sprijinirea tinerilor pentru dezvoltarea capacitatilor de relaţionare socială şi îmbunătăţirea imaginii de sine;- adoptarea unui sistem de norme şi reguli menite să faciliteze integrarea în societate;- dezinstituţionalizarea tinerilor prin integrare/reintegrare familială.

La 31.12.2011 erau 22 de tineri în cadrul Serviciului de integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecţie.

SERVICII DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL – PLASAMENT FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ, TUTELA

9

Îngrijirea de tip familial în domeniul protecţiei copilului are ca misiune asigurarea, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, dezvoltării psiho-fiziologice armonioase a copilului separat, temporar sau definitiv, de părintii săi.

Reintegrarea copilului lipsit temporar sau permanent de grija părinţilor săi în familia naturală, plasarea acestuia la familia extinsă, la o familie substitutivă sau la asistent maternal profesionist, unde poate beneficia de un mediu prielnic dezvoltării sale, este o prioritate urmărită de către specialiştii instituţiei, conform cerinţelor legislative în vigoare.

În trim. IV 2011, în judeţul Vâlcea, erau ocrotiţi în sistem familial 1210 copii. Dintre aceştia:

în plasament la rude până la gradul IV; în plasament la familii/persoane; la asistenţi maternali profesionişti; 31 tutela.

Protecţia de tip familial este preponderentă în ansamblul măsurilor de protecţie dispuse în cazul copiilor aflaţi în dificultate.

Beneficiarii acestui tip de serviciu sunt copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi mai mari de 18 ani până la terminarea unei forme de învătământ, separaţi temporar sau definitiv de parinţii lor.

Problematica Compartimentului pentru îngrijire de tip familial în domeniul protecţiei copilului a fost orientată pe două tipuri de activităţi principale:

plasament familial, consiliere, monitorizare; adopţie, post-adopţie, consiliere, monitorizare.În perioada raportată au intrat în protecţia de tip familial un număr

de 28 de copii. Din cei 37 de copii pentru care a încetat măsura de protecţie, 9 au fost reintegraţi în familia naturală, pentru 21 de copii s-a

10

încetat măsura de plasament deoarece împliniseră 18 ani şi nu mai urmau vreo formă de învătământ, iar pentru 7 de copii s-a încetat plasamentul din alte cauze (plasaţi în centre de plasament, adopţie, declinare de competenţă).

Pe parcursul perioadei raportate se observă o scădere a numărului de plasamente la rude sau familii. Asfel, dacă la 01.10.2011 erau 654 copii în plasament la rude /familii, la 31.12.2011 erau 630 copii.

Reprezentarea grafică a evoluţiei numărului de copii afaţi în plasament familial la rude sau alte familii persoane la 30.09.2011

Acest fapt se datorează accelerării procesului de reevaluare a cazurilor şi identificării posibilităţilor de reintegrare în familie sau împlinirea, de către beneficiari, a vârstei maxime până la care pot beneficia de o măsură de protecţie.

Distribuţia copiilor aflaţi în plasament la rude/familii după vârstă la 31.12.2011 :

{n perioada 01.10.2011-31.12.2011 au fost [naintate Compartimentului Juridic-Contencios un num`r de 31 dosare (2 cu propunere de atestare ca persoan` apt` s` adopte, 2 cu

11

propunere de re[nnoire a atestatului de familie apt` s` adopte, 8 cu propunere de deschidere a procedurii adop\iei interne, 1 cu propunere de [ncredin\are [n vederea adop\iei a copilului, 4 cu propunere de [ncuviin\are a adop\iei copilului, 1 cu propunere de plasament la o familie, 1 cu propunere de plasament la o persoan`-rud` p@n` la gradul al IV-lea inclusiv, 1 cu propunere de [nlocuire a m`surii de plasament de la o persoan` la alta-rude p@n` la gardul al IV-lea inclusiv, 3 cu propunere de men\inere a m`surii de plasament, 3 cu propunere de men\inere a m`surii de plasament pentru tineri, 1 cu propunere de reintegrare ]i 4 cu propunere de [ncetare), iar [n Comisia pentru Protec\ia Copilului V@lcea au fost prezentate un num`r de 36 dosare, dup` cum urmeaz`: 4 cu propunere de plasament la persoan`-rude p@n` la gradul al IV-lea inclusiv, 1 cu propunere de plasament la o persoan`-rud` p@n` la gradul al IV-lea inclusiv cu domiciliul [n Baia-Mare, 1 cu propunere de plasament la o familie (CPC a dispus respingerea cererii), 1 cu propunere de plasament la familie, 1 cu propunere de men\inere a m`surii de plasament, 1 cu propunere de men\inere a m`surii de plasament pentru t@n`r, 5 cu propunere de reintegrare, 19 cu propunere de [ncetare, 1 cu propunere de [nlocuire a m`surii de plasament de la o persoan` la Compartimentul Asisten\`, Protec\ie, Reintegrare Tineri [n Dificultate, 1 cu propunere de [nlocuire a m`surii de plasament de la o persoan`-rud` p@n` la gradul al IV-lea inclusiv, la Compartimentul Asisten\`, Protec\ie, Reintegrare Tineri [n Dificultate ]i 1 cu propunere de [nlocuire a m`surii de plasament pentru t@n`r` de la o persoan` la alta-rude p@n` la gradul al IV-lea inclusiv.

De asemenea, au fost revizuite procedurile opera\ionale ale compartimentrului, conform OMFP nr.946/2005, s-au comunicat AJPS V@lcea Planul de ac\iune privind Incluziunea Social` pe anul 2010 ]i Planul de ac\iune privind Incluziunea Social` pe semestrul I al anului 2011, obiectivele ]i ac\iunile campaniilor derulate au fost mediatizate prin intermediul site-ului D.G.A.S.P.C. V@lcea ]i au fost organizate: dezbaterea cu tema "Toleran\a - funda\ia unei lumi mai

bune", [n datele de 16.11.2011 ]i 21.11.2011, cu ocazia Zilei Interna\ionale a Toleran\ei (16.11.2011) ]i pentru s`rb`torirea Zilei Universale a Copiilor (20.11.2011), la care au participat 6 cadre didactice ]i 91 elevi ai }colii cu clasele I-VIII Nr.4-Rm. V@lcea. Evenimentul a urm`rit [nt`rirea faptului c` dialogul ]i [n\elegerea dintre to\i oamenii ]i comunit`\ile conduc la o lume mai bun` - o lume [n care s` tr`im [mpreun`, s` muncim

12

[mpreun`, o lume care are la baz` respectul reciproc pentru bun`starea disversit`\ii umane;

dou` [nt@lniri de lucru cu asisten\ii sociali/persoanele cu atribu\ii [n asisten\` social` din cadrul prim`riilor din jude\ul V@lcea, [n datele de 28 ]i 29 noiembrie 2011, prin care s-a urm`rit informarea cu privire la consecin\ele maltrat`rii copilului ]i ale separ`rii copiilor de p`rin\ii pleca\i la munc` [n str`in`tate asupra dezvolt`rii fizice, psihice ]i intelectuale ale acestora, precum ]i diseminarea obiectivelor ]i activit`\ilor proiectului "Economia social` - ]anse reale pentru o via\` mai bun`". La eveniment au participat 37 asisten\i sociali/persoane cu atribu\ii [n asisten\` social` din cadrul prim`riilor din jude\ul V@lcea. Discu\iile au eviden\iat importan\a m`surilor de prevenire a maltrat`rii copilului ]i a derul`rii ac\iunilor de informare la nivelul comunit`\ilor [n ceea ce prive]te posibilit`\ile legale de care pot dispune p`rin\ii care pleac` la munc` [n str`in`tate, [n vederea asigur`rii protec\iei fizice ]i juridice a copiilor care urmeaz` s` r`m@n` [n \ar`.

ADOPŢIA

O altă prioritate în domeniul protecţiei copilului este promovarea adopţiei naţionale, care pentru o anumită categorie de copii reprezintă o finalitate de dorit, deoarece este o măsura definitivă şi asigură copilului privat de ocrotirea părinţiilor naturali în situaţiile prevăzute de lege, respectarea unui drept fundamental, cel de a creşte în familie.

În perioada raportată au fost efectuate următoarele acţiuni : au fost atestate ca apte să adopte un număr 4 familii; pentru 8 copii a fost deschisă procedura de adopţie; au fost adoptaţi un număr de 12 copii; numărul adopţiilor aflate în monitorizare post adopţie – 47.

13

De asemenea a fost organizat un curs pentru asumarea în cunoştinţă

de cauză a rolului de părinte adoptiv si 4 ]edin\e de consiliere a copilului pentru adop\ia acestuia de c`tre so\ul p`rintelui firesc.

Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, dispusă în condiţiile legii.

Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist .

Aceasta include şi plasamentul copilului în regim de urgenţă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţă, copil abuzat, cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării sale.

Asistentul maternal profesionist este profesionistul care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă nedeterminată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru Protecţia Copilului sau instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie.

La sfârşitul perioadei raportate la DGASPC Vâlcea erau angajaţi 368 asistenţi maternali distribuiţi după mediul de provenienţă astfel:

Reprezentarea grafică a asistenţilor maternali profesionişti după mediul de provenienţă la 31.12.2011

14

Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi sau trei copii. La data de 31.12.2011 situaţia era următoarea: 197 AMP aveau câte 1 copil, 162 AMP aveau câte 2 copii, 8 AMP aveau câte 3 copii, 1 AMP avea 4 copii.

Reprezentarea grafică a AMP în funcţie de numărul de copiii pe care îi are în plasament la finalul perioadei raportate

Reprezentarea grafică a numărului de copii aflaţi în plasamentla asistenţi maternali profesionişti, la finalul perioadei raportate

31.12.2011

15

Distribuţia copiilor aflaţi la AMP după vârstăla 31.12.2011 :

Activităţi desfăşurate în perioada raportată :- activităţi de organizare (asistent social pentru amp/ asistent social

pentru copil) în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite, precum şi activităţi de formare continuă a asistenţilor maternali profesionişti în întâlniri periodice dintre aceştia şi asistenţii sociali ce îi monitorizează;

- au fost reevaluate 19 de măsuri de protecţie, pentru 10 menţinându-se masura de protecţie iar pentru 7 s-a dispus încetarea măsurii de plasament, iar pentru 2 cazuri a fost deschisa procedura de adoptie ;

- au fost reatestaţi 41 de asistenţi maternali profesionişti;In perioada 1 octombrie – 31 decembrie a anului 2011 au fost

inregistrate la sediul DGASPC Valcea un numar de 19 de cereri de vizita. Copilul aflat in plasament la asistent maternal profesionist este incurajat de catre acesta si de asistentul social responsabil de caz sa-si menţina si sa-si dezvolte relatiile cu familia naturala / adoptatoare, rudele si prietenii. Mentinerea relatiilor cu familia naturala / adoptatoare se face prin vizite efectuate la sediul DGASPC si la domiciliul AMP sau la sediul primariilor.

16

- Au fost emise un numar de 9 Dispozitii de găzduire în familia naturală / adoptatoare în vederea consolidării relaţiei dintre copil şi familie.

- monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti se realizează prin vizite la domiciliul asistentului maternal profesionist concretizate prin rapoarte.

În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2011 au fost întocmite un număr de 430 de rapoarte prin care se urmăreşte:- mediul asigurat de asistentul maternal copilului / copiilor din

plasament, - satisfacerea nevoilor copilului (hrană, echipament, odihnă,

recreere, socializare, educaţie),- relaţia asistentului maternal profesionist – copilul / copiilor precum

şi relaţia asistentului maternal profesionist cu familia naturală / adoptatoare,- nevoile asistentului maternal profesionist în activitatea desfăşurată.- monitorizarea evoluţiei copiilor aflaţi în plasament la AMP se

realizează prin vizite efectuate la domiciliul asistenţilor maternali precum şi prin întâlniri între copii – asistent maternal profesionist – responsabil de caz. În aceasta perioada a anului 2011 au fost întocmite un număr de

1055 de rapoarte prin care se urmăreşte:- modul in care s-a integrat copilul in familia asistentului maternal

profesionist;- modul in care sunt satisfacute nevoile copilului plasat ( de hrană,

odihnă, recreere, sănătate si educaţie);- progresele inregistrate de copil de cand se află la asistentul

maternal profesionist;- modul de menţinere a legăturilor copilului cu familia naturală /

adoptatoare.

La sfârşitul perioadei raportate la DGASPC Vâlcea erau angajaţi 370 asistenţi maternali distribuiţi după mediul de provenienţă astfel:

Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi sau trei copii. La data de 31.12.2011 situaţia era următoarea: 191 AMP aveau câte 1 copil, 165 AMP aveau câte 2 copii, 8 AMP aveau câte 3 copii 1 AMP are 4 copii si 5 asistente maternale profesioniste erau libere.

In data de 31.12.2011 numărul copiilor afaţi sub o măsură de protecţi specială la asistenţi maternali profesionişti este de 549.

În această perioadă au intrat 16 de copii şi au ieşit 11 copii dintre care 1 a fost încredinţat în vederea adopţiei, pentru 6 copii a fost instituită măsura plasamentului în centre de plasamet, pentru 2 copii a fost dispus plasamentul la ONG -uri, iar 2 copii au fost dispus reintegrati in familia naturala.

17

Tutela

Potrivit legii 272/2004, art. 39 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului “orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecţie alternativă.”

Această protecţie include şi instituirea tutelei în cazul în care ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, precum şi în cazul în care instanţa judecătorească hotărăşte că este în interesul copilului instituirea unei tutele.

La sfârşitul perioadei raportate 31 de copii aveau instituită măsura tutelei.

Situaţia copiilor părăsiţi în unităţi medicale

Abandonul este din nefericire un fenomen încă întâlnit în România. Copii nou-născuţi au fost, şi continuă să fie, abandonaţi de părinţi în spital, de obicei pentru că aceştia şi, în special mamele, nu văd nici o posibilitate de a-şi creşte copiii.

Motivele sunt adesea insuficienţa mijloacelor financiare, lipsa de maturitate şi incapacitatea de a se descurca, precum şi problemele personale sau emoţionale (stigmatul conferit de statutul de părinte unic, dependenţa de alcool, tulburările de personalitate etc.). Adesea aceşti părinţi îşi abandonează copiii în spital fără să lase vreo informaţie privind identitatea sau adresa lor.

Femeia însărcinată şi în acelaşi timp împovărată de o serie de probleme economice şi sociale, se simte singură, lipsită de putere şi cu tendinţa de a se marginaliza.

Aceste circumstanţe tind să-i împiedice dezvoltarea capacităţilor parentale. Un astfel de părinte are nevoie de ajutor, pe care nu-l pot oferi decât profesioniştii (medici de familie, preoţi, profesori, angajaţi ai serviciilor publice de asistenţă socială, oameni din sectorul privat) care pot acţiona împreună şi pot preveni separarea unui copil de familia naturală.

În trim. IV 2011, 2 copii au fost abandonati în unitaţile sanitare, iar pentru 4 copii mamele au declarat că doresc să se instituie o măsură de protecţie pentru copii deoarece nu au posibilitatea să-i crească.

În urma consilierii mamelor s-a reuşit pentru 2 copii integrarea în familia extinsa, iar 2 cupluri mama – copil a fost admise in centrul maternal.

Modul de soluţionare a cazurilor de abandon semnalate:- 1 copil a fost plasat în Serviciul de tip rezidential pentru recuperarea copilului cu dizabilitati Rm. Vâlcea;

18

- 5 copii au fost plasati la AMP;- 2 cupluri mama – copil au fost admise in centrul maternal;- 2 copii a fost integrati in familia extinsa.

Copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţiAbuzul, neglijarea şi exploatarea produc efecte ireversibile asupra

dezvoltării personalităţii copilului, de aici reieşind şi importanţa acordată în sistemul de asistenţă socială a acestui  tip de problematică.  Acestei categorii de beneficiari, în cadrul instituţiei noastre le sunt oferite următoarele servicii: primire şi găzduire temporară, asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional, educare, consiliere socială pentru copiii şi părinţii acestora, consiliere psihologică pentru copil, consiliere şi asistenţă juridică pentru părinţi, consiliere familială şi parentală acordată părinţilor copilului sau reprezentanţilor legali, evaluarea relaţiilor copil-părinte, monitorizarea cazului sau luarea unei masuri de protecţie specială pentru copil, dacă acest lucru se impune, reintegrare familială şi comunitară.

În trim. IV 2011, la Compartimentul asistenţă şi sprijin pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi la Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă – Telefonul copilului şi telefonul adultului s-au inregistrat un număr de 63 de sesizări pe abuz, neglijare, exploatare, dintre care: 53 au avut ca obiect neglijarea copiilor, 7 abuzul fizic si 3 abuzul sexual.

Din totalul de 63 de cazuri semnalate, 41 de sesizări au fost confirmate şi 22 au fost infirmate.

(II) Cazuri de abuz, neglijare, exploatare confirmateII.A Cazuri de: Total Cazuri Urban Rural Număr de

copii rămaşi in familie (cu servicii oferite)

Număr de copii pentru care directorul DGASPC a dispus plasamentul in regim de urgenţă (şi servicii cf.PIP)

Număr de copii pentru care instanţa a dispus plasamentul in regim de urgenţă, cu ordonanţa preşedinţială, iar DGASPC oferă servicii cf.PIP

a) Abuz fizic 6 3 3 6 0 0b) Abuz emoţional 0 0 0 0 0 0c) Abuz sexual 3 2 1 0 2 1d) Neglijare 32 3

29 18 8 6e) Exploatare prin muncă

0 00 0 0 0

f) Exploatare sexuală

0 00 0 0 0

g) Exploatare pentru comitere infracţiuni

0 00 0 0 0

Total (II.A)* 41 8 33 24 10 7

Copiii cu plasament în regim de urgenţă

19

DGASPC Vâlcea prin luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă urmăreşte să asigurare protecţia copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia largită sau în familia substitutivă sau este găsit în dificultate pe raza judeţului Vâlcea, asigurând intervenţie rapidă şi eficientă, servicii de evaluare, recuperare, suport emoţional şi reintegrarea familială a acestuia sau găsirea unei alternative de tip familial/rezidenţial.

În perioada raportată, au fost preluaţi în regim de urgenţă un număr de 23 de copii (18 cu dispoziţie de plasament în regim de urgenţă şi 5 cu ordonanţă preşedinţială)

Cazurile au fost soluţionate astfel:- plasament la Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului Rm.

Vâlcea: 8 copii;- plasament la Centrul de Plasament nr. 5 Rm. Valcea: 2 copii;- plasament la Centrul pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat: 1

copil;- plasament la Centrul rezidential pentru recuperarea tinerilor cu

afectiuni neuropsihice Babeni: 1copil;- plasament la AMP: 11 copii.

Copiii strazii În cadrul DGASPC Vâlcea funcţionează “Adapostul de zi şi de

noapte pentru copiii străzii” ale cărui obiective sunt crearea unui sistem deschis de protecţie şi socializare pentru copiii care trăiesc în stradă în vederea prevenirii marginalizării şi a efectelor negative generate de acestea.

În cadrul centrului se asigură servicii de primire şi găzduire asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional şi consiliere psihologică, educare, precum şi alte activităţi şi/sau acces la serviciile necesare integrării/reintegrării în familie şi societate sau a luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare.

Copiii găsiţi pe stradă au fost aduşi în “Adapostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii” de către lucrători ai poliţiei.

La data de 31.12.2011 în adăpost erau 2 copii. În perioada raportată:

- 1 beneficiar a fost reintegrat in familie;- 2 au părăsit adăpostul voluntar fără a mai reveni ;- 1 copil a fost plasat intr-un centru de plasament.

Copiii cu dizabilităţi În centrele şi serviciile de recuperare ale DGASPC Vâlcea ( 8

centre pentru copilul cu dizabilităţi dintre care 2 sunt centre de zi), copiii cu dizabilităţi beneficiază de servicii de primire şi găzduire temporară, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare si reabilitare, consiliere

20

psihologică, recreere şi socializare, educare, suport emoţional, reintegrare familială şi comunitară.

De asemenea, copiii cu dizabilităţi aflaţi în familie beneficiază de servicii de îngrijire, recuperare şi reabilitare în centre de zi publice şi private, care funcţionează în mediul urban.

Copiii din comunitatile rurale au mult mai greu acces la servicii de recuperare/ reabilitare, mai ales că în mediul rural serviciile de zi pentru copilul cu handicap sunt inexistente.

Prioritar pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cu privire la situaţia acestor copii este îmbunătaţirea accesului acestora la serviciile existente, mai ales în cazul copiilor aflaţi în comunităţile rurale, dar şi dezvoltarea de noi servicii care să vină în sprijinul lor.

În perioada raportată, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi a efectuat reevaluarea/evaluarea din punct de vedere al stării de sănătate a unui număr de 629 copii cu dizabilităţi dintre care :

- 56 copii aflaţi sub o măsură de protecţie în centrele de plasament ;

- 573 aflaţi în familia naturală sau sub o măsura de protecţie la asistenţi maternali/familia extinsă.

Din totalul de 573 de copii, 428 s-au prezentat pentru reevaluare, iar 145 au fost cazuri noi.

Cei 145 copii care s-au prezentat pentru prima dată la serviciul de evaluare complexă sunt distribuiţi după gradul de handicap astfel :

- Grad de handicap grav – 16 cazuri;- Grad de handicap accentuat – 24 cazuri;- Grad de handicap mediu – 98 cazuri;- Grad de handicap uşor – 7 cazuri.

21

În această perioadă a fost efectuată evaluarea pe ciclu şcolar a condiţiilor privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu dizabilitaţi sau dificultaţi de învăţare pentru un număr de 51 de copii din familie şi din centrele de plasament.

La data de 31.12.2011 în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi erau 2228 de copii cu handicap (din familie şi centre de plasament) distribuiţi după gradul de handicap astfel :

- Grad de handicap grav – 881 cazuri;- Grad de handicap accentuat – 564 cazuri;- Grad de handicap mediu – 754 cazuri;- Grad de handicap uşor – 29 cazuri.

Reprezentarea grafică a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa DGASPC Vâlcea la data de 31.12.2011

Protecţia victimelor violenţei în familie

Deşi în multe familii starea de normalitate o reprezintă violenţa verbală şi chiar fizică, până nu de mult problema era tratată ca un subiect tabu. Cei supusi actelor de violenta nu îndrăzneau să vorbească despre situaţia lor.

Cercetările arată că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijarii din partea părinţilor .

Într-o familie bântuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate.

Funcţiile parentale nu mai pot fi împlinite. O mamă victimă a violenţei soţului este mai puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază

22

necesare copilului (hrană, casă, igienă, haine, sănătate fizică) sau să-l protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale

Ca urmare a creşterii violenţei în general, şi a celei domestice în special, şi în România se încearcă prin legislaţia adoptată armonizarea activităţilor desfaşurate de către instituţii ale statului, organizaţii private şi organisme internaţionale similare, în lupta împotriva fenomenului de violenţă domestică şi în acelaşi timp protejarea victimelor violenţelor. În vederea protejării victimelor violenţei în familie în subordinea DGASPC Vâlcea a fost infiinţat Centrul pentru victimele violenţei în familie (ca urmare a câştigării unui proiect - Phare 2004/016-772.04.02.03.02.01.412).

Centrul oferă servicii de primire şi gazduire, informare, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere socială, îngrijire şi asistenţă medicală, atât victimelor, cât şi minorilor aflaţi în grija acestora.

În perioada raportată au beneficiat de serviciile acestui centru un număr de 49 de persoane distribuite după ocupaţie, mediul de provenienţă, sex, astfel:

Repartiţia victimelor violenţei în familie după mediul de provenienţă şi sex în perioada raportată

Ocupaţie Nr. de cazuri

Mediul de provenienţă Sex

Urban Rural M F

elev/student 9 7 2 6 3

şomer 1 1 0 0 1

pensionar 5 3 2 0 5

lucrător pe cont propriu

0 0 0 0 0

casnică 12 5 7 0 12

salariat 6 3 3 0 6

23

fără ocupaţie 0 0 0 0 0

alte situaţii 16 11 5 9 7

Total 49 30 19 15 34

Repartiţia victimelor violenţei în familie după tipul de violenţă în perioada raportată

Situaţia copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

DGASPC Valcea monitorizează aceste cazuri începând cu luna martie 2006 în colaborare cu autorităţile locale, potrivit Ordinului nr.219/2006, emis de către Secretarul de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu privire la activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.

Incepand cu anul 2006, primăriile din judeţ au raportat trimestrial situaţia copiilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Astfel, la nivel judeţean, datele comunicate in trimestrul IV 2011 se prezintă în felul următor:

Număr de familii în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătatela sfârşitul perioadei raportate

Număr de copii la sfârşitul

perioadei raportate

Număr de copii aflaţi în îngrijirea rudelor până la gradul IV , fără

măsură de protecţie

Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul perioadei raportate

Alte situaţii (precizaţi)la AMP

în centre de plasament publice sau

private

la rude până la

gradul IVla alte

persoane/familii

- cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate 367 587 549 7 8 23 0 0- cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 1328 1568 1531 5 18 14 0 0- cu părinte unic susţinător al familiei monoparentale plecat la muncă în străinătate 242 326 302 12 4 8 0 0Total 1937 2481 2382 24 30 45 0 0

Număr de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Distribuţia pe sexeM F

2481 1266 1215

24

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani26 51 281 562 842 719

Serviciul Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului Vâlcea

Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea este potrivit legii organ de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolara a acestora, stabilirea unor măsuri de protecţie specială (plasamentul sau supravegherea specializată) a copiilor, atestarea asistenţilor maternali.

În conformitate cu prevederile legale, Comisia pentru protecţia copilului Vâlcea, în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011 s-a întrunit în şedinţe bilunare/extraordinare (6 şedinţe), desfăşurând următoarele activitaţi :

- Plasament în CP ale DGASPC Vâlcea 7- Plasament la familie 1- Plasament la rude 5- Plasament la AMP 2- Menţinere plasamet la rude 3- Încetare plasament la CP ale DGASPC Vâlcea 10 - Încetare plasament la rude 26 - Încetare plasament la AMP 2 - Plasament la DGASPC Buzau 1 - Reînnoire atestat AMP 42 - Inlocuire masuri de protectie speciala 3- Încadrare în grad de handicap 629- Orientare şcolară 51- Mentinere plasament la AMP al DGASPC 1- Revocare hotarâre 0- Respingere cerere de plasament 1- Înlocuire grad de handicap 2 - Prezentare raport de activitate pe 2010 privind

situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a gravidelor în risc social, a copiilor pentrucare nu s-a stabilit identitatea 1

- Prezentarea Planului de măsuri pe anul 2011 privind prevenirea abandonului copilului de către familie 0

- Hotarari de acordare a sumei cu titlu de alocatie de stat capitalizata in contul copilului care a fost

25

institutionalizat la DGASPC Valcea 9

COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE

Obiective

Identificarea noilor surse de finanţare externă/guvernamentală şi accesarea fondurilor nerambursabile pentru proiecte destinate persoanelor defavorizate, prin elaborarea şi depunerea pe parcursul anului 2011 a cel puţin 6 cereri de finanţare.

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu partenerii sociali prin încheierea de parteneriate şi acorduri de colaborare cu autorităţi locale, ONG–uri, alte instituţii şi organizaţii, în vederea derularii unor proiecte comune, realizării de schimburi de experienţă şi bune practici, imbunătăţirii schimbului de informaţii.

Participarea la evenimente (seminarii, simpozioane, conferinte de presă si alte activităţi) organizate de partenerii sociali în cadrul unor proiecte sau programe sociale.

Promovarea imaginii pozitive a beneficiarilor de servicii sociale prin organizarea de evenimente, împreună cu personalul din celelalte compartimente din cadrul direcţiei.

Realizarea materialelor necesare promovării activităţii,materiale ce prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte din domeniul asistenţei sociale şi distribuirea acestora în cadrul evenimentelor care se vor derula.

Asigurarea sustenabilităţii proiectelor aflate în perioada post – implementare, prin urmărirea respectării procedurilor impuse de finanţator.

Dezvoltarea resursei umane prin participarea personalului compartimentului la instruiri şi pregătiri profesionale. Rezultatul instruirilor şi pregătirilor profesionale va fi reflectat în creşterea competenţelor şi a eficienţei activităţii din cadrul compartimentului.

Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora

6 cereri de finanţare depuse de DGASPC Vâlcea – 133,33% 6 parteneriate cu ONG-uri, autorităţi publice locale sau instituţii

publice – 100% 2 evenimente organizate pentru promovarea imaginii pozitive a

beneficiarilor de servicii sociale – 100% Realizarea materialelor publicitare pentru organizarea a minim 2

evenimente – 300%

26

Asigurarea sustenabilitatii celor 3 proiecte PHARE – 100%

3. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate

În trimestrul I al anului 2011, Compartimentul Programe, Proiecte, Strategii Integrare Europeană a elaborat şi depus un număr de 5 cereri de finanţare, în cadrul a 3 programe de finanţare, după cum urmează:

Titlul proiectului: Închidere Centrul de Plasament nr.4

Titlul programului: Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţare de centre de recuperare şi case de tip familial şi/sau apartamente – PIN 1Autoritate contractantă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Protecţia Copilului

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Scurtă descriere a proiectuluiObiectiv general: Reducerea cu 55 a numărului de copii care beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de o instituţie de tip vechi care se va închide prin proiect, Centrul de Plasament nr. 4 Rm. Vâlcea şi înfiinţarea, prin proiect, a două căsuţe de tip familial, două apartamente şi un centru de recuperare.Obiective specifice:

Oferirea de servicii de tip familial pentru 4 copii cu dizabilităţi din centrul care se închide în apartamentul din Rm. Vâlcea pus la dispoziţia proiectului de către DGASPC.

Oferirea de servicii de tip familial pentru 12 copii cu dizabilităţi din centrul care se închide în Căsuţa de tip familial Goranu – Rm. Vâlcea, pusă la dispoziţia proiectului de către DGASPC.

Oferirea de servicii de tip familial pentru 24 de copii cu dizabilităţi din centrul care se închide în cele 2 Căsuţe de tip familial înfiinţate prin proiect în oraşul Băbeni.

Oferirea de servicii de tip familial pentru 8 copii cu dizabilităţi din centrul care se închide în cele 2 apartamente înfiinţate prin proiect în Rm. Vâlcea.

Oferirea de servicii de recuperare pentru 60 de copii cu dizabilităţi din centrul care se închide şi din alte servicii ale DGASPC în Centrul de recuperare înfiinţat prin proiect în oraşul Băbeni.

Reintegrarea în familie a 8 copii din centrul care se închide, pe perioada de implementare a proiectului.

Rezultate : instituţie de tip vechi închisă

27

înfiinţarea a 2 căsuţe de tip familial, 2 apartamente şi un centru de recuperare

4 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii de tip familial în apartamentul pus la dispoziţia proiectului de către DGASPC

12 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii de tip familial în Căsuţa de tip familial Goranu – Rm. Vâlcea, pusă la dispoziţia proiectului de către DGASPC

24 de copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii de tip familial în cele 2 Căsuţe de tip familial înfiinţate prin proiect în oraşul Băbeni

8 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii de tip familial în cele 2 apartamente înfiinţate prin proiect în mun. Rm. Vâlcea

60 de copii cu dizabilităţi din centrul care se închide şi din alte servicii ale DGASPC care vor beneficia de servicii personalizate de reabilitare în Centrul de recuperare înfiinţat prin proiect în oraşul Băbeni

55 a căror situaţie psiho-socială va fi (re)evaluată 8 copii reintegraţi în familia naturală 55 de copii cu dizabilităţi care-şi vor îmbunatăţi deprinderile de

viaţă independentă 2 conferinţe de presă organizate pentru promovarea proiectului 300 broşuri, 300 pliante, 3 panouri afisaj pentru promovarea noilor

serviciiValoarea proiectului pe surse de finanţare:

fonduri solicitate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale : 2.871.319,00 lei

contribuţia aplicantului: 421.914lei ( 12,81%) total buget proiect: 3.293.233,00lei

Perioada de implementare: 2011 – 2012 (18 luni)Stadiul proiectului: evaluat şi respins

Titlul proiectului: “APEL împotriva violenţei în familie”

Titlul programului de finanţare: Programul de interes naţional „Intervenţie în situaţii de violenţă în familie”– PIN 2Autoritate contractantă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Protecţia Copilului

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Scurtă descriere a proiectuluiProiectul presupune implementarea unui set de măsuri ce vizează

întărirea capacităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea de intervenţie în situaţiile de violenţă în familie. În

28

vederea eficientizării intervenţiilor specifice, se prevede înfiinţarea Serviciului de intervenţie în regim de urgenţă în situaţii de violenţă în familie, în cadrul căruia vor funcţiona 3 componente: Telefonul pentru copil şi familie, Echipa mobilă de intervenţie, Consiliere părinţi şi copii. Noul serviciu creat prin proiect, va asigura abordarea unitară a cazurilor de violenţa în familie, luând în considerare faptul ca violenţa în familie este un comportament social care afectează familia în ansamblul său, efectele fiind resimţite de fiecare membru, indiferent împotriva cui este îndreptat actul de violenţă, copiii fiind întotdeuna afectaţi, indiferent dacă sunt victime sau martori ai actelor de violenţă. În vederea conştientizării acestui fenomen ca fapt problematic ce necesită schimbarea mentalităţii la nivelul opiniei publice, dar şi a factorilor responsabili, va fi derulată o campanie de informare privind violenţa asupra copilului şi violenţa în familie. De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare interinstituţională cu toţi factorii relevanţi la nivel de judeţ (autorităţi publice locale, poliţie, învăţământ, sănătate, unităţi de cult, protecţie socială etc.). Astfel, va fi constituită reţeaua interinstituţională de intervenţie în cazurile de violenţă în familie.

Obiectivele proiectului:Obiectiv general: Întărirea capacităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Vâlcea de intervenţie în situaţiile de violenţă în familie.

Obiective specifice:1. Înfiinţarea în cele 18 luni de proiect a Serviciului de intervenţie în

regim de urgenţă în situaţii de violenţă în familie cu trei componente: Telefonul pentru copil şi familie, Echipa mobilă de intervenţie şi componenta Consiliere părinţi şi copii;

2. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare interinstituţională cu toţi factorii relevanţi la nivel de judeţ (autorităţi publice locale, poliţie, învăţământ, sănătate, unităţi de cult, protecţie socială etc.) în vederea eficientizării intervenţiilor în cazurile de violenţă în familie ;

3. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei în familie, la nivelul celor 89 de localităţi din judeţul Vâlcea.

Rezultate: Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în situaţii de

violenţă în familie cu trei componente: Telefonul pentru copil şi familie, Echipa mobilă de intervenţie şi componenta Consiliere părinţi şi copii înfiinţat;

14 angajaţi (13 specialişti şi 1 şofer) Minim 100 de intervenţii în regim de urgenţă; Minim 100 victime ale violenţei în familie (adulţi şi copii)

evaluate;

29

Minim 100 apeluri telefonice înregistrate la Telefonul Copilului şi Familiei

Minim 60 familii/membrii ai familiilor în care se manifestă fenomenul violenţei în familie vor beneficia de consiliere

1 metodologie de lucru elaborată şi implementată 94 convenţii de colaborare cu autorităţi publice locale,

instituţii publice/private din judeţ 100 voluntari implicaţi în campania de sensibilizare 100 participanţi la seminariile de informare 3000 pliante editate şi tipărite 1000 afişe editate şi tipărite 100 mape editate şi tipărite 430 pixuri inscripţionate 430 agende inscripţionate 100 şepci inscripţionate 100 tricouri inscripţionate 1 logo creat 1 spot publicitar realizat

Valoarea proiectului pe surse de finanţare: fonduri solicitate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: 93.000 lei contribuţia aplicantului: 44.302,5 lei, 32,27% din bugetul total al proiectului total buget proiect: 137.302,5 lei Perioada de implementare: 2011 – 2012 (18 luni)Stadiul proiectului: proiect aprobat condiţionat de diminuarea valorilor unor linii bugetare (cheltuieli cu dotarea cu echipamentele necesare derulării activităţilor menţionate în proiect şi a cheltuielilor cu campania de sensibilizare împotriva violenţei în familie )

Titlul proiectului : “Fruntea sus, noi iti oferim o sansa!”

Titlul programului de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”Domeniul Major de Intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaParteneri :- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea - Primaria Baile Olanesti, Orasul Baile Olanesti

30

Scurtă descriere a proiectuluiProiectul propune implementarea unui set complex de masuri prin care se doreste o crestere a incluziunii sociale in randul tinerilor defavorizati, cat si dezvoltarea structurilor economiei sociale, promovarea economiei sociale, acestea fiind concretizate print activitatile propuse: furnizarea serviciilor ocupationale privind orientarea scolara si profesionala a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, supusi riscului marginalizarii, consiliere profesionala, psihiatrica, asistenta, activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, consultanta in domeniul economiei sociale, angajare in structurile economiei sociale, medierea locurilor de munca, consultanta in demararea unei afaceri proprii. Proiectul este integrat si cuprinde activitati de informare, consiliere psihologica, vocationala, juridica, activitati specifice dobandirii deprinderilor de viata, participare la cursuri de formare profesionala, pregatire in vederea ocuparii unui loc de munca, initiere in antreprenoriat, cursuri de specializare pentru personalul de specialitate angajat, actiuni de sensibilizare cu privire la promovarea economiei sociale, infiintarea unei structuri a economiei sociale si crearea a 12 locuri de munca. Grup tinta: 60 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului. Obiectivele proiectului:Obiectivul general: Cresterea sanselor de integrare si mentinere pe piata muncii a tinerilor cu varste peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, in vederea participarii directe la dezvoltarea locala durabila si promovarea economiei sociale, prin consolidarea competentelor personale, profesionale, a stimei de sine si prin promovarea si dezvoltarea sectorului economiei sociale.

Obiective specifice: Cresterea cu 80% a gradului de informare si constientizare cu privire la economia sociala a tuturor actorilor relevanti implicati din comunitate si a tinerilor defavorizati care fac parte din grupul tinta. 1. Cresterea cu 80% a gradului de cunoastere a procesului de tranzitie

la munca si la viata independenta a 60 tineri ce provin din sistemului de protectie a copilului prin evaluarea integrarii socio-profesionale, consiliere si orientare profesionala, sustinere pentru frecventarea programelor de formare si reconversie in meserii cerute pe piata muncii, precum si ocuparea unui loc de munca in structurile economiei sociale, angajare si adaptare la cerintele postului, sprijin in gasirea unei locuinte;

2. Promovarea capacitatii ocuparii si mentinerii unui loc de munca si promovarea culturii antreprenoriale in randul tinerilor cu varste intre 18-26 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a

31

copilului in vederea stimularii ocuparii pe cont propriu in sectorul economiei sociale;

3. Incheierea de parteneriate si colaborari cu institutii publice, organizatii non-guvernamentale, sau alti actori relevanti implicati in comunitate si derularea unei campanii de constientizare cu privire la dezvoltarea structurilor economiei sociale.

4. Infiintarea unei structuri a economiei sociale si crearea a 12 locuri de munca pentru persoanele vulnerabile

Durata: 24 luniValoarea totala a proiectului: 2039467 LeiContributia solicitantului : 37577 Lei Stadiul proiectului: în evaluare

Titlul proiectului : “Ateliere protejate pentru persoanele adulte cu handicap din centrele de tip rezidential din judetul Valcea”

Titlul programului de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”Domeniul Major de Intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaPartener: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ValceaScurtă descriere a proiectului

Proiectul vizeaza facilitarea accesului pe piata muncii si crearea unor forme de insertie pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati ce intampina dificultati datorita inactivitatii de lunga durata. Oferirea serviciilor de informare, orientare si consiliere profesionala si psihologica, mediere si furnizarea programelor de calificare a persoanelor cu dizabilitati vor contribui la consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile. Activitatile proiectului care vizeaza cresterea ratei de activitate a persoanelor cu dizabilitati vor fi completate de activitatile de consolidare a capacitatii personalului din centrele de tip rezidential de a oferi servicii de integrare sociala si profesionala si actiunile de combatere a discriminarii directe si indirecte a pesoanelor adulte cu handicap.

Proiectul va urmari implicarea activa a persoanelor cu dizabilitati din centrele de tip rezidential ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea care nu au pierdut in totalitate capacitatea de munca si doresc sa desfasoare o activitate. Grup tinta: 100 de persoane cu dizabilitati din centrele de tip rezidential din judetul Valcea şi 100 angajati ai centrelor rezidentiale

32

Obiectivele proiectului:Obiectivul general: Dezvoltarea unui sistem incluziv care va permite integrarea activa a persoanelor adulte cu handicap din centrele de tip rezidential din judetul Valcea in societate si pe piata muncii.Obiective specifice: 1. Crearea in cele 24 luni de proiect a doua ateliere protejate. Proiectul prevede amenajarea spatiilor pentru functionarea atelierelor si angajarea personalului atelierelor protejate. 2. Cresterea oportunitatilor de integrare in munca si de asistare sociala si profesionala a 100 de persoane cu dizabilitati din centrele de tip rezidential din judetul Valcea. Persoanele cu dizabilitati institutionalizate vor beneficia de servicii de informare, evaluare, consiliere, orientare profesionala, consiliere psihologica, servicii de mediere a locurilor de munca. 3. Calificarea a 30 de persoane cu dizabilitati din centrele rezidentiale din judet in meseriile de lucrator in cultura plantelor si lucrator meserias in executarea de produse artizanale. Grupul tinta va beneficia de programe de calificare autorizate de MMFPS, in domeniul artizanal si in domeniul culturii plantelor. Proiectul prevede acordarea de subventii pentru participantii la curs pentru mobilizarea si mentinerea lor pe tot parcursul programelor.4. Perfectionarea a 100 angajati din centrele de tip rezidential in domeniul incluziunii sociale. Acest grup tinta va beneficia de programe de perfectionare, finalizate cu diploma recunoscuta la nivel national, in domeniul incluziunii sociale. 5. Incheierea a 20 parteneriate cu institutii publice, asociatii patronale, sectorul non-guvernamental, intreprinderi, mediul de afaceri si/sau alte asociatii implicati in acordarea de servicii sociale si de integrare/reintegrare pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati. Proiectul prevede crearea unei retele suport de colaborare intre actorii relevanti, crearea unui forum pe site-ul proiectului ce va determina cresterea oportunitatilor de incluziune sociala si profesionala a persoanelor cu dizabilitati. 6. Promovarea cresterii responsabilitatii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale si profesionale a persoanelor adulte cu handicap. Acest obiectiv se va realiza prin organizarea campaniei media, promovare pe site-ul proiectului, organizarea unei mese rotunde de informare si diseminare a bunelor practici.Rezultate: 2 ateliere protejate infiintate; 10 locuri de munca nou create, 100 angajati in centrele rezidentiale vor obtine competente comune de comunicare, lucru in echipa si competente in domeniul incluziunii sociale; o rata de promovabilitate a examenelor de absolvire de 100% in randul specialistilor din centrele rezidentiale, eliberarea a maxim 100 de certificate de absolvire si 100 de suplimente descriptive recunoscute la nivel national in urma promovarii examinarilor finale, conform legislatiei in vigoare; 100 persoane cu dizabilitati care au

33

beneficiat de servicii de consiliere psihologica; 100 persoane cu handicap informate, consiliate si orientate profesional; 30 persoane cu handicap din centrele rezidentiale din judetul  Valcea vor participa la cursuri de calificare; o rata de promovabilitate a examenelor de absolvire de 95% in randul participantilor la cursurile de calificare; acordarea de subventii pentru 30 persoane de dizabilitati pentru 3 luni; organizarea a 2 programe de calificare si a 2 grupe de cursanti in ocupatiile de: lucrator in cultura plantelor si lucrator in artizanat; eliberarea a minim 28 de certificate de calificare si 28 de suplimente descriptive recunoscute la nivel national in urma promovarii examinarilor finale, conform legislatiei in vigoare; 100% din numarul persoanelor cu handicap – absolventi ai cursurilor de formare profesionala vor desfasura activitati lucrative in atelierele protejate; 20 conventii de parteneriat cu institutii publice, organizatii non-guvernamentale si agenti economici in vederea promovarii economiei sociale; 1 masa rodunda pentru diseminarea de bune practici, estimand participarea a 40 de persoane – reprezentanti ai grupului tinta, reprezentanti ai angajatorilor publici si/sau privati din domeniul social, reprezentanti ai operatorilor economici si ai economiei sociale, echipa de implementare a proiectului; 1 expozitie cu produse realizate de persoanele adulte cu handicap, 1 conferinta organizata in Valcea, Sud -Vest Oltenia, la inceputul proiectului, estimand participarea a 40 de persoane – reprezentanti ai grupului tinta, reprezentanti ai angajatorilor publici si/sau privati din domeniul social, reprezentanti ai mass-mediei locale, echipa de implementare a proiectului; 1 conferinta organizata in Valcea, Sud -Vest Oltenia, la finalul proiectului in vederea diseminarii rezultatelor si crearii de oportunitati de parteneriate pe termen mediu si lung, estimand participarea a 40 de persoane – reprezentanti ai grupului tinta, reprezentanti ai angajatorilor publici si/sau privati din domeniul social, reprezentanti ai mass-mediei locale, echipa de proiect; 1000 de exemplare pliante, editate si tiparite in conformitate cu regulile de vizibilitate; 1000 de exemplare fluturasi, editati si tipariti in conformitate cu regulile de vizibilitate; 2 placi permanente; 9 comunicate de presa elaborate in conformitate cu regulile de vizibilitate; 1 pagina web a proiectului. Durata: 24 luniValoarea tatala a proiectului: 1,225,938.00 leiContributia solicitantului: 22,611.34 leiAsistenta financiara nerambursabila: 1,107,955.66 leiStadiul proiectului: în evaluare

Titlul proiectului: Completarea sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă solară

Titlul programului: Casa verde – persoane juridice34

Autoritate contractantă: Administraţia Fondului de Mediu

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Scurtă descriere a proiectuluiObiectiv general: Amplasarea sistemelor care utilizează energie

solară, energie geotermală, energie eoliană, energie hidro, biomasă gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz sau orice alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului în cadrul următoarelor locaţii: municipiul Rm. Vâlcea (Complexul familial pentru copilul cu dizabilităţi Goranu), oraşul Băbeni (Casa “Pinocchio”, Centrul rezidenţial de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihice, Centrul de recuperare şi Reabilitare neuropsihică nr. 1 Băbeni, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 2 Băbeni), comuna Milcoiu (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Milcoiu), oraşul Băile Govora (Centrul de Recuperare şi Reabilitare Govora), comuna Zătreni (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Zătreni), comuna Măciuca (Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Măciuca), comuna Costeşti (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bistriţa şi Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa).Valoarea proiectului pe surse de finanţare:

fonduri solicitate de la Administraţia Fondului de Mediu : 1.965.012,00 lei

contribuţia aplicantului: 586.953 lei ( 23%) total buget proiect: 2.551.965,00 lei

Stadiul proiectului: evaluat şi respins

De asemenea, au fost elaborate procedurile operaţionale ale activităţilor derulate în cadrul compartimentului:

Procedura operaţională privind elaborarea proiectelor Procedura operaţională privind depunerea proiectelor Procedura operaţională privind implementarea proiectelor Procedura operaţională privind post-implementarea proiectelor Procedura operaţională privind elaborarea strategiilor Procedura operaţională privind arhivarea documentelor

În trimestrul II al anului 2011, în cadrul Compartimentului Programe, Proiecte, Strategii Integrare Europeană au fost elaborate şi depuse:

2 cereri de finanţare, în cadrul programului naţional – “Împreună pentru Fiecare”, sponsorizat de Rompetrol, după cum urmează:

Titlul proiectului: “PRIETENII NATURII”

Prin proiect ne propunem să promovăm educaţia ecologică şi voluntariatul în rândul copiilor.

35

Tinerii voluntari şi copiii din centrele de plasament ale DGASPC Vâlcea, vor putea oferi un exemplu de implicare şi responsabilitate socială privind rezolvarea problemelor comunităţii. Copiii instituţionalizaţi vor beneficia de o tabără la munte, dar şi de o experienţă valoroasă despre ceea ce presupune a fii un cetăţean activ şi responsabil în comunitatea din care faci parte. Prin activităţiile derulate prin proiect se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin amenajarea unor puncte de colectare deşeuri, derularea unor acţiuni de ecologizare şi susţinerea unei campanii de informare privind protecţia mediului.Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaStadiul proiectului: respins

Titlul proiectului: “PANOURI SOLARE – sursă inepuizabilă de energie”

Proiectul presupune achiziţionarea şi montarea unor panouri solare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Milcoiu. Realizarea instalaţiei cu panouri solare, va putea asigura apă caldă menajeră timp de 6 luni pe an şi va putea contribui atât la îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii mediului prin reducerea consumului de combustibili convenţionali cât şi la reducerea cheltuielilor.Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaStadiul proiectului: respins

1 cerere de finanţare, în cadrul POS DRU 2007 - 2013

Titlul proiectului: Centrul POT - Servicii sociale integrate de stimulare a participarii persoanelor cu alte abilităţi pe piaţa muncii

Obiectiv general: Îmbunătăţirea şanselor de integrare socio-profesională pentru persoanele adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate din judeţul VâlceaObiective specifice:

1. Crearea Centrului “POT” pentru oferirea de servicii sociale integrate de stimulare a participării pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi neinstituţionalizate din judeţul Vâlcea care nu au un loc de muncă sau care nu reuşesc să şi-l menţină.Proiectul prevede amenajarea spaţiilor pentru funcţionarea centrului şi selecţia a 4 angajaţi: 2 experţi cu studii socio-umane şi 2 psihologi.

2. Oferirea de servicii sociale integrate de stimulare a participării pe piaţa muncii pentru 300 de persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate din judeţul Vâlcea care nu au un loc de muncă sau care nu reuşesc să şi-l menţină.Serviciile sociale oferite sunt complementare Comisiei de expertiză a persoanelor adulte cu handicap: informare, evaluare, consiliere,

36

orientare profesională, consiliere psihologică, servicii de asistenţă la locul de muncă.

3. Dezvoltarea competenţelor profesionale a 80 de persoane cu dizabilităţi care nu au un loc de muncă, pentru calificările cerute pe piaţa muncii, dar care să le şi permită să înfiinţeze intreprinderi sociale.

4. Dezvoltarea capacităţii de autoreprezentare şi a abilităţilor de antreprenoriat a intreprinderilor sociale pentru 50 de persoane cu dizabilităţi şi reprezentanţii acestora.

5. Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la “angajabilitatea” persoanelor cu dizabilităţi în structurile economiei sociale (în particular, unităţile protejate), în rândul opiniei publice şi a factorilor interesaţi de la nivel local (angajatori, persoane cu handicap, APL, ONG, instituţii publice).Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaStadiul proiectului: nedepus, întrucât pentru anul 2011, linia de finanţare pentru DMI 6.2 nu s-a deschis

O cerere de finanţare, în cadrul programului “Şcoala lui Andrei”

Titlul proiectului: “ Eu POT – tabăra de vară CASTELUL”Prin implementarea acestui proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, îşi propune să ofere copiilor şi tinerilor din centrele de plasament, ocazia de a petrece o săptămână la munte într-o tabără de corturi, care se va desfăşura în perioada iulie-august 2011.Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VâlceaStadiul proiectului: în implementare

În perioada raportată, personalul din cadrul compartimentului a participat la o serie de evenimente organizate de alţi parteneri sociali, în cadrul unor proiecte sau programe sociale, după cum urmează:

oParticipare la Dezbaterea regională cu tema „Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi prin economia socială”, organizată de Fundaţia Motivation, 11 mai.

Tot în trimestrul II al anului 2011, s-a organizat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Vâlcea, simpozionul "Importanţa asistentului social în societatea contemporană". Materialele de promovare a evenimentului au fost create de specialiştii din Compartimentul Proiecte, Programe, Strategii Integrare Europeană.

La acest simpozion au participat peste 270 de persoane, iar cu această ocazie, specialiştii din cadrul compartimentului au susţinut un seminar cu tema “Sistemul naţional de asistenţă social în contextual reformei actuale”

37

În trimestrul al III-lea, în cadrul compartimentului au fost derulate următoarele activităţi:

În cadrul unui parteneriat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Fundaţia Motivation – Romania, au fost organizate în 4 centre rezidenţiale destinate copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, seminarii de informare şi instruire a personalului din aceste centre şi au fost realizate activităţi de evaluare şi prescriere de echipamente asistive şi de mobilitate personalizate. În urma demersurilor întreprinse de Fundaţia Motivation, un număr de 9 persoane instituţionalizate au primit scaune rulante personalizate, adaptate deficienţelor specifice. Aceste persoane au beneficiat şi de instruire pentru deprinderea tehnicilor corecte de manevrare a scaunului rulant.

În perioada raportată, personalul din cadrul compartimentului a participat la o serie de evenimente organizate de alţi parteneri sociali, în cadrul unor proiecte sau programe sociale, după cum urmează:

- Seminarul regional de promovare a angajabilităţii persoanelor cu dizabilităţi din România - 19 iulie 2011 organizat în cadrul proiectului „Crearea şi implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România”, finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi implementat în perioada 01.11.2008-30.10.2011 de un consorţiu de parteneri din România şi Austria.

- 28 iulie 2011 - Conferinţa de presă organizată de World Vision România cu ocazia inaugurării celor două centre multifuncţional (unul în mediul rural realizat în parteneriat cu primpria Galicea şi unul în mediul urban), realizate prin proiectul „Centrul multifuncţional, o şansă pentru viitorul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din regiunea Nord – Vest, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

- 24-25 august 2011 Seminarul „Utilizare TIC în afaceri” organizat în cadrul proiectului „Întreprinzător în mileniul trei”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolatrea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”.

- Târgul Naţional al unităţilor protejate, ediţia a II a Constanţa, 26-29 august 2011 organizat de Fundaţia „Alături de voi” România, prin proiectul „Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale”, finanţat de Fondul Social European, POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea Economiei Sociale” .

- 21 septembrie 2011 – Conferinţa de lansare a proiectului „Nimeni nu creşte singur” Promovarea drepturilor copiilor şi adolescenţilor

38

din România şi Italia – PRO-CHILD”, finanţat prin Programul Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie al Comisiei Europene. Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Bambini in România – Milano în parteneriat cu Interculturando – Milano, Spirit Românesc – Roma şi Fundaţia Inimă pentru Inimă.

Realizarea şi transmiterea către Consiliul Judeţean Vâlcea a informaţiilor legate de realizarea obiectivelor de investiţii, în perioada 2008-2011 şi a acţiunilor propuse a se realiza în perioada 2012-2016 (29 august 2011).

Realizarea şi transmiterea către Consiliul Judeţean Vâlcea a propunerilor de proiecte privind măsurile de îmbunătăţire a acesului la serviciile de asistenţă socială, proiecte ce ar putea fi depuse in cadrul proiectului EEA Grants – domeniul 2 „Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor la nivel naţional şi promovarea incluziunii sociale” (13 septembrie 2011).

Informarea primăriilor din judeţ cu privire la noile programe de finanţare ce urmeză a fi lansate în perioada următoare, precum şi asupra oportunităţilor de colaborare în cadrul unor proiecte comune (23 septembrie 2011).

În prezent, se află în derulare 3 proiecte implementate de autorităţile publice locale, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Proiectul „Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu – Drăgăşani”

Proiectul vizează înfiinţarea, în municipiul Drăgăşani, a unui centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele cu handicap locomotor sau neuromotor. Proiectul îşi propune reabilitarea unei clădiri dezafectate, echiparea şi dotarea sa cu mobilierul, echipamentele si aparatura necesara.

Proiectul “Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - Drăgăşani” îşi propune atingerea următoarelor obiective: Scopul proiectului:

Crearea unui serviciu social nou, capabil să asigure furnizarea de servicii specializate la standarde superioare către potenţialii beneficiari. Obiectivul general:

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale în judeţul Vâlcea.Obiectivele specifice:

39

1. Creşterea capacităţii instituţionale a partenerilor, în sensul asigurării unor servicii eficiente, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile.

2. Creşterea numărului de servicii sociale comunitare destinate persoanelor cu handicap în judeţul Vâlcea.

3. Creşterea numărului beneficiarilor de servicii sociale în judeţul Vâlcea.

4. Maximizarea şanselor de recuperare/ reabilitare a persoanelor cu handicap.

5. Prevenirea situaţiilor generatoare de marginalizare şi excluziune socială, pentru persoanele cu handicap.Proiectul va contribui efectiv la dezvoltarea reţelei judeţene de

servicii sociale, astfel încât, să fie echitabil distribuită, performantă, accesibilă potenţialilor beneficiari, capabilă să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile. Valoarea totală a proiectului: 3.119.727,80 lei

Proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Fârtăţeşti”

Proiectul vizează înfiinţarea, în comuna Fârtăţeşti, a unui centru multifuncţional de servicii sociale destinat copiilor şi familiilor cu copii aflate în situaţii de risc social, cu scopul de a preveni separarea copiilor de părinţi.Obiectivul general:Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale cu caracter primar în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.Obiectivul specific:Îmbunătăţiea calităţii infrastructurii de servicii sociale în judeţul Vâlcea prin crearea unui nou centru multifuncţional de servicii sociale, care să reunească:

- un centru de zi a cărui misiune va fi atât de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere şi socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, etc.;

- un centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii a cărui misiune va fi sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi pentru a putea face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Perioada de implementare: iulie 2011 - septembrie 2012Valoarea totală a proiectului: 1.756.779,09 lei

40

Proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti – Ruda”

Proiectul vizează înfiinţarea, în comuna Fârtăţeşti, a unui centru multifuncţional de servicii sociale destinat copiilor şi familiilor cu copii aflate în situaţii de risc social, cu scopul de a preveni separarea copiilor de părinţi.Obiectivul general:Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale cu caracter primar în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.Obiectivul specific:Îmbunătăţiea calităţii infrastructurii de servicii sociale în judeţul Vâlcea prin crearea unui nou centru multifuncţional de servicii sociale, care să reunească:

- un centru de zi a cărui misiune va fi atât de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere şi socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, etc.;

- un centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii a cărui misiune va fi sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi pentru a putea face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Perioada de implementare: august 2011 - noiembrie 2012Valoarea totală a proiectului:1.896.476,42 lei.

În calitate de parteneri în cadrul acestor proiecte, specialiştii compartimentului au participat la evenimente de mediatizare a acestor proiecte.

Elaborarea materialelor necesare promovării obiectelor artizanale şi a obiectelor confecţionate din hârtie prin tehnica origami, realizate de beneficiarii centrelor de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, care au fost necesare participării reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea la diverse târguri de economie socială.

În primele două luni ale trimestrului IV, Compartimentul Proiecte, Programe, Strategii Integrare Europeană

Identificarea unor autorităţi publice locale care doresc să elaboreze şi să implementeze proiecte în cadrul unor aaxe prioritate ale POSDRU.

Elaborarea unor schiţe de proiect pentru POSDRU, Axa prioritară 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, DMI 2.2 Nu abandona scoala! (granturi)

41

1. Titlul proiectului: Revenim la scoala! - Centru de asistenta educationala integrataObiective:Dezvoltarea unui program integrat (educatie, sanatate, social) de prevenire a abandonului scolar timpuriu in comunitatile sarace de la nivelul judetului Valcea. Proiectul promoveaza o abordare preventiva bazata pe dezvoltarea activitatilor inovative de tipul “scoala de duminica”, “scoala parintilor/tutorilor” cu scopul de a crea, pentru cei expusi abandonului scolar, oportunitati pentru a-si intari abilitatile de baza (citit, socotit) si pentru a-si dezvolta cultura personala si respectul de sine.Obiectiv specific 1: Desfasurarea unei campanii de informare si promovare la nivel local privind prevenirea si corectarea abandonului scolar .Obiectiv specific 2: Dezvoltarea unui program de formare a personalului ce implementeaza activitati specifice in vederea constientizarii importantei educatiei, a prevenirii si corectarii abandonului scolar. Dezvoltarea abilitatilor si expertizei necesare pentru 100 de profesionisti din judet, cu responsabilitati in activitatile de educatie si consiliere a copiilor cu risc de abandon.Obiectiv specific 3: Dezvoltarea unui centru de asistenta educationala integrata in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru derularea activitatilor de prevenire si combatere a abandonului scolar.Obiectiv specific 4: Cresterea responsabilitatii si implicarii comunitatii locale in vederea prevenirii parasirii timpurii a scolii, prin identificarea de solutii durabile pentru un acces optim la educatie pentru copiii expusi riscului de abandon scolar.

2. Titlul proiectului Cresterea nivelului de eductie si participare scolara pentru copiii din mediul ruralObiectiv general Dezvoltarea de programe integrate pentru cresterea accesului si participarii in invatamantul primar si secundar pentru copiii din medii defavorizate. Obiective specifice 1. Cresterea accesului si participarii in invatamantul primar si secundar pentru copiii prescolari si scolari din localitate aflati la risc de abandon/parasire timpurie a scolii.2. Dezvoltarea abilitilor parentale si cresterea nivelului de implicare al parintilor in activitatile desfasurate de scoala pentru prevenirea fenomenului de abandon scolar.3. Cresterea nivelului de informare in comunitate fata de riscurile generate de fenomenul de parasire timpurie a scolii.Proiectul urmareste prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru prescolari si elevi din localitate, prin mentinerea in educatie a copiilor cu performante scolare scazute, cu cerinte educative speciale

42

sau proveniti din medii sociale si familiale precare, expusi riscului de a abandona/parasi timpuriu scoala.

Interventiile sunt directionate catre:- prescolari, scolari din invatamant primar si secundar, prin oferirea de programe de tip invatare asistata, adaptarea curricumului din invatamantul prescolar, gradinita de vara, educatie remediala prin programe de tip scoala dupa scoala, orientare, consiliere si asistenta educationala, scoala de vara si activitati extracurriculare.- cadrele didactice, prin oferirea de programe de formare profesionala in scopul dezvoltarii capacitatii de a implementa activitati eficiente de prevenire a fenomenului de parasire timpurie a scolii.- familiile copiilor, prin oferirea sprijin financiar, informare, consiliere sociala si psihologica si programul „Scoala parintilor”. Programul “Şcoala parinţilor” va contribui la imbunataţirea abilitaţilor parentale şi creşterea gradului de implicare in activitatea şcolara a copiilor lor. - comunitate, prin actiuni de informare, constientizare, dar si prin atragerea de parteneri sociali, in scopul maximizarii impactului social al proiectului.

In acest fel, se urmareste crearea unui parteneriat real şi extrem de important pentru evoluţia copiilor: FAMILIE- ŞCOALA –COMUNITATE.

3. Titlul proiectului: Programe integrate pentru creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor din comunităţi defavorizate

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul proiectului este prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor din clasele I-IV din comunităţile dezavantajate, cu precădere în localităţile rurale şi urbane mici, din judetul Valcea, prin implementarea de programe educaţionale de sprijin pentru şcolari şi părinţii acestora.

4. Titlul proiectului: “After school”- prevenirea abandonului scolar

Elevii proveniti din familii defavorizate, in pericol de abandon scolar si fara posibilitati materiale de a fi indrumati si supravegheati la lectii, au o noua sansa cu ajutorul acordat de Centrele after school infiintate de primaria….in unitatile de invatamant ale localitatii…

Proiectul presupune realizarea in scoli a unor spatii destinate acestor elevi care, dupa terminarea orelor de curs, gasesc aici o alternativa de a petrece timpul pana la sosirea parintilor, studiind sau doar recreeindu-se.

Primaria…. urmareste astfel reducerea posibilitatilor ca elevii sa ajunga pe strazi, in anturaje (grupuri) care ii pot influenta negativ, intr-o perioada unde pericolele au devenit de maxima actualitate.

In aceste spatii, destinate petrecerii timpului dupa finalizarea orelor de curs, copiii sunt indrumati de cadrele didactice participante la proiect

43

sa-si pregateasca temele, sa practice diverse activitati in functie de aptitudinile fiecaruia (ore de desen, muzica) sau doar sa socializeze intr-un cadru adecvat.

Obiectivul generalPrevenirea abandonului scolar de catre copii proveniti din familii

defavorizate.Proiectul isi propune prevenirea abandonului scolar prin activitati

de consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si orientare scolara.

5. Titlul proiectului: “Şi noi vrem la şcoală!”Proiectul propune o abordare integrata a interventiei asupra elevilor/tinerilor suspusi riscului de abandon scolar si atragerea in parteneriat a factorilor locali care sa intervina in fenomenul de prevenire a parasirii timpurii a scolii. Prin implementarea activitatilor propuse, proiectul va reusi sa contribuie la mentinerea in scoala a grupurilor vulnerabile, va reintegra copiii si tinerii care au abandonat educatia de baza si va forma parintilor si elevilor o noua conceptie despre educatie .

OBIECTIV GENERAL:Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii a copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani din comunitatea rural` aflati in situatii de risc, prin promovarea parteneriatului şcoală – comunitate – parinţi, elaborarea şi aplicarea unor metode şi instrumente remediale in unitatile şcolare care se confruntă cu aceste situaţii, cu scopul de a creşte numarul de preşcolari şi şcolari mentinuti si reintegrati in sistemul de educatie.Obiective specifice:

1. Creşterea gradului de conştientizare în rândul reprezentanţilor comunitatii, al parinţilor şi copiilor asupra rolului educaţiei, prin campanii de sensibilizare şi informare.

2. Dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor public/private la nivel local între administraţia publică locală, instituţiile de cult, servicii sociale şi de sanatate, instituţiile de învăţămant preşcolar, primar, secundar, parinţi;

3. Dezvoltarea unui program de formare profesională continuă pentru specialiştii implicati în educaţia preventiva si remediala cu scopul de a-si dezvolta competentele specifice lucrului cu copiii aflati in situatii de risc de abandon scolar, sau care au abandonat scoala;

4. Îmbunătăţirea cu până la 80 % a ratei succesului şcolar prin includerea programelor de tip preventiv si remedial.

5. Creşterea participării cu minim 70 % a copiilor din mediul rural, aflaţi in situatii de risc, la un set complex de programe educationale cu caracter preventiv, remedial si recreational;

44

6. Cresterea cu până la 80% a ratei de participare in invatamantul prescolar si scolar a copiilor si tinerilor proveniti din medii defavorizate ;

6. Titlul proiectului: “Scoala după şcoală” - Localizare Comuna Mihaesti, judetul Valceaa) Scopul actiunii Programul “Scoala dupa scoala” pentru elevii cu risc de parasire timpurie a scolii, este un serviciu deschis catre comunitate, construit pentru a veni in sprijinul copiilor, parintilor si scolii. La baza interventiilor sta relatia de parteneriat intre cei implicati direct in desfasurarea proiectului, parinti si scoala. Acest serviciu este un serviciu integrat, modern si competitiv care va creste valoarea actului educational. b) Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este constituit din populatia de 7-14 ani (clasele I-VIII) din familii ce locuiesc pe raza comunei Mihaesti, aflati in situatia de a nu avea o modalitate mai buna de petrecere a timpului consecutiv orelor de scoala.Obiective generale:

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative de educatie prin oferta Programului Scoala dupa Scoala ce va gazdui elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, in vederea petrecerii in siguranta, util si placut, a timpului liber.Obiective specifice

Furnizarea de servicii educationale specializate informale si nonformale care sa amelioreze comportamentul de adaptare scolara.

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; Prevenirea neglijarii copilului si a problemelor de adaptare scolara ; Integrarea mai rapida in progreamul scolar prin cresterea

adaptabilitatii la acest tip de mediu. Cresterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc

alternative mai bune pentru ingrijirea si educarea copiilor. Realizarea unei campanii de informare si promovare a proiectului

in comunitate; Sensibilizarea comunitatii fata de problematica nevoii copilului de a

fi asistat in a-si forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a invata, de a se comporta, de a se integra in grup, de a accepta diversitatea etc.;

Schimbarea perceptiei comunitatii asupra problemelor scolarului mic din familia prea ocupata, aflat in situatia de risc de a fi neglijat;

Ameliorarea intensitatii factorilor generatori de situatii de risc; Oferirea unui cadru suportiv pentru beneficiari si familiile lor

( asistenta de specialitate in abordare dificultatilor de ordin psihologic).

45

Optimizarea psihocomportamentala a scolarului mic, prin folosirea activitatilor de grup si a unor metode inspirate din tehnicile art-terapeutice.

Stimularea si - implicit - cresterea semnificativa a nivelului stimei de sine, a constiintei propriei identitati, a comunicarii interpersonale si a relationarii.

Elaborarea materialelor necesare prezentării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în vederea mediatizării serviciilor sociale. Acţiunea a avut loc în cadrul evenimentului Târgul Voluntarilor „Să fim responsabili!” – ediţia 1, organizat de Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân.

Elaborarea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

Realizarea raportului de activitate pentru anul 2011

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a urmărit în activitatea sa din domeniul asistenţei sociale a persoanei adulte cu handicap: restructurarea instituţiilor vechi; evitarea instituţionalizării; dezvoltarea de servicii alternative destinate persoanelor adulte cu

handicap dezvoltarea de servicii de îngrijire la domiciliu sau în comunitate; integrarea socială a persoanelor cu handicap ; profesionalizarea personalului care lucrează în centre de îngrijire şi

asistenţă şi în centre de recuperare-reabilitare

46

Protecţia Persoanelor cu Handicap

În multitudinea factorilor de risc social şi medical, de marginalizare sau excluziune socială o problematică specială la nivelul judeţului Vâlcea, o reprezintă situaţia persoanelor cu handicap, copii şi persoane adulte.

Persoanele cu handicap au dreptul la şanse egale şi acces la toate resursele respectiv: educaţie incluzivă, tehnologii noi, servicii medicale şi sociale, sport şi activităţi recreative, bunuri de consum etc. De multe ori, societăţile, prin modul în care sunt organizate, determină excluderea persoanelor cu handicap de la viaţa socială. Discriminarea cu care aceste persoane se confruntă se bazează uneori pe prejudecăţi dar deseori este cauzată de faptul că sunt aproape complet uitate şi ignorate, ceea ce duce la apariţia şi întărirea barierelor de mediu şi de atitudine care le împiedică să facă parte din societate. Pentru a realiza egalitate pentru persoanele cu dizabilităţi, dreptul la non-discriminare trebuie suplimentat cu dreptul de a beneficia de măsuri menite să le asigure independenţa, integrarea şi participarea la viaţa comunităţii. Realizarea adaptărilor mediului fizic, informării şi comunicării la nevoile persoanelor cu handicap constituie una dintre cele mai importante măsuri.

Accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional este stipulat de lege şi este o parte componentă a conceptului "Acces pentru toţi".

Promovarea şi implementarea acestuia este măsura noastră specifică prin care încercăm să împiedicăm crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare, astfel ca incluziunea persoanelor cu handicap să devină, într-adevăr reală.

Conceptul "Acces pentru toţi" se bazează pe principiul participării şi integrării depline în societate nu numai a persoanelor cu handicap ci şi a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu limitări de mobilitate, precum şi pe perspectiva creării unui mediu prietenos şi civilizat.

La 31.12.2011 în judetul Vâlcea se înregistra un număr de 20020 persoane cu handicap neinstituţionalizate, în creştere cu 736 persoane faţă de 31.12.2010, când se înregistrau 19284 persoane.

Din totalul celor 20020 persoane cu handicap, 90% sunt adulţi şi pensionari - 18131 persoane şi, 10% sunt copii, respectiv 1889 .

Pe grupe de varstă, 10% sunt copii, 41% - 8305 de persoane – au vârsta între 18 – 60 de ani, iar peste 60 de ani procentul este de 49% - 9823 persoane, iar pe sexe, 11122 persoane sunt de sex feminin (55%) şi 8901 persoane sunt de sex masculin (45%).

După structura ocupaţională, din totalul celor 18131 persoane adulte cu handicap, doar 4,5% - 811 persoane – sunt încadrate în muncă, 35,0 % respectiv 6354 sunt persoane fără venituri iar 60,5%,

47

10966 persoane, sunt beneficiari ai unuia dintre sistemele de pensii (de vârsta, de invaliditate sau IOVR)

Reprezentarea grafică a persoanelor adulte cu handicap după structura ocupaţională la data de 31.12.2011

După încadrarea în grad de handicap se înregistrează următoarea repartiţie:

- gradul Grav (I) – 6580 persoane, respectiv 33%- gradul Accentuat (II) – 10341 persoane, respectiv 52%- gradul Mediu (III) – 1789 persoane, respectiv 9%- gradul Uşor (III) – 1310 persoane, respectiv 6 %

Din cele 6580 persoane încadrate în gradul grav, 1496 persoane au asistent personal (432 – pentru copii; 1064 pentru adulţi), iar 2508 persoane au indemnizaţie de insoţitor (407 pentru copii; 2101 pentru adulţi).

În ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap avem următoarea situaţie:

fizic – 3671 somatic – 4948 auditiv – 806 vizual – 3012 mintal – 2716 psihic – 2515 asociat – 2220 hiv/sida – 81 boli rare – 51

Îngrijorator este faptul că 26% din totalul persoanelor cu handicap îl reprezintă afecţiunile mintale şi psihice, fapt ce crează o puternică presiune asupra sistemului instituţionalizat de protecţie numărul beneficiarilor din centrele de recuperare neuropsihiatrică depaşind cu

48

mult capacitatea de găzduire reglementate prin Standardele minime de calitate pentru centrele rezidenţiale – minim 6mp. de persoană dar nu mai mult de 3 persoane într-un dormitor – atât pentru copii cât şi pentru persoane adulte.

Evoluţia numărului de persoane cu handicapdin judeţul Vâlcea ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap

30.09.2011 - 31.12.2011

Aceeaşi presiune se exercită şi asupra Comisiei Judeţene de Evaluare Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap, organism specializat al Consiliului Judeţean Vâlcea, care în trimestrul IV al anului 2011 a evaluat 1311 dosare (revizuiri la termen 653, cazuri noi 476, reexpertizari la cerere 140 şi convocari de către D.G.A.S.P.C. Vâlcea in vederea reevaluarii 42).

Cele 1311 persoane evaluate au fost încadrate în grad de handicap astfel:

handicap grav(gradul I) =              422 handicap accentuat (gradul II) = 700 handicap mediu (gradul III) =       94 handicap uşor (gradul IV) =         2 boală (nu se încadrează în grad de handicap)  =    93

49

Serviciul de Evaluare, Protecţie Specială a Persoanelor Adulte- Secretariat Comisie de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea a urmărit în perioada raportată:

- aplicarea protocolului încheiat între Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al cărui scop îl reprezintă realizarea schimbului de informaţii la nivel naţional/judeţean, referitor la persoanele cu handicap grav sau accentuat, prin care se urmăreşte identificarea persoanelor cu handicap care deţin permis de conducere deşi sunt încadrate într-un grad de handicap incompatibil cu calitatea de conducător auto.

- întocmirea documentaţiei necesare luării în evidenţa D.G.A.S.P.C. Vâlcea a persoanelor care au fost încadrate într-un grad de handicap şi acordarea prestaţiilor sociale conform legislaţiei în vigoare;

- implementarea programului soft “Sensitive” pentru evidenţa persoanelor cu handicap şi prelucrarea bazei de date ;

- actualizarea bazei de date privind persoanele cu handicap (copii şi adulţi) şi plata fără sincope a indemnizaţiilor, bugetului complementar şi a celorlalte facilităţi prevazute de actele legale în vigoare;

- prelucrarea lunară a bazei de date în vederea editării mandatelor poştale pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap; întocmirea lunară a recapitulaţiilor pe oficii poştale; întocmirea lunară a reţinerilor de la plata indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap care au debite;

- eliberarea unui număr de 2040 bilete de călătorie interurbană gratuită auto şi 152 bilete CFR acordate în baza legii nr. 448/2006, precum şi 97 legitimaţii de călătorie urbană gratuită;

- monitorizarea trimestrială a situaţiei asistenţilor personali ;În privinţa soluţionării cererilor de internare (instituţionalizare) a

persoanelor adulte cu handicap, în trim. IV au fost înregistrate un nr. de 32 cereri(dosare), din care:

16 au fost soluţionate favorabil, comisia dispunând instituţionalizarea solicitanţilor;

7 au fost respinse; 3 cauze au fost amânate; 0 retrase [nainte de solu\ionare; 6 în aşteptare.

Protecţia de tip rezidenţial a persoanelor cu handicap

Având în vedere obiectivele generale ale Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 2008 - 2013, Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, strategii care au vizat implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale şi noilor normative reglementate de către Legea 448/2006 şi a completarilor ei, Serviciul de

50

tip rezidenţial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte urmăreşte să ofere servicii nediscriminatorii şi corespunzatoare nevoilor tuturor categoriilor de persoane adulte cu handicap vulnerabile/aflate în dificultate, care să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate în vederea incluziunii sociale a acestora.

În prezent, în structura DGASPC Vâlcea există un numar de 11 centre destinate persoanelor cu handicap din care 8 centre asigură gazduire permanentă (nedeterminată), 2 centre asigură găzduire pe o perioadă determinată de 10 până la 45 de zile şi 1 centru de recuperare de tip ambulatoriu .

În perioada raportată în centrele rezidenţiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C.Vâlcea au intrat 44 de beneficiari şi au ieşit 57. Dintre cei care au părăsit aceste centre, 43 au fost reintegraţi în familia naturală, iar 14 au decedat.

La data de 31.12.2011, în centrele de tip rezidenţial, erau 504 persoane asistate care au beneficiat de servicii, după cum urmează:B. Centre de Îngrijire şi Asistenţă – 235 beneficiari- C.I.A. Lungeşti = 64 beneficiari;- C.I.A. Zătreni = 69 beneficiari;- C.I.A. Milcoiu = 34 beneficiari;- C.I.A. Bistriţa = 68 beneficiari;

C. Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică – 269 beneficiari

- C.R.R.N. 1 Băbeni = 93 beneficiari;- C.R.R.N. 2 Băbeni = 74 beneficiari;- C.R.R.N. Măciuca = 85 beneficiari;- C.R.R. Govora = 17 beneficiari;

În centrele de urgenţă şi respiro Băbeni se aflau 9 beneficiari;În centrul de zi pentru recuperare neuromotorie în perioada

raportată au beneficiat de servicii un numar de 22 persoane.În centrele de tip rezidenţial se oferă servicii de găzduire, îngrijire

personală, recuperare, integrare / reintegrare profesională, consiliere psihologică, integrare şi reintegrare socială, asistenţă medicală, recuperare şi reabilitare, socializare.

Numărul persoanelor adulte instituţionalizate la 31. Decembrie 2011Instituţionalizaţi Grav Accentuat Mediu Uşor Fără gr. De

handicapAdulţi 204 281 39 1 2

Protecţia persoanelor vârstnice

51

Persoanele vârstnice reprezintă un segment important al populaţiei supuse riscului marginalizării sociale ca urmare a pierderii autonomiei personale, lipsei de suport familial şi lipsa / insuficienţa veniturilor.

Deşi servicii sociale destinate vârstnicilor nu sunt suficient dezvoltate, totuşi, paşi importanţi s-au făcut de către DGASPC Vâlcea din momentul în care începând cu anul 2006 a iniţiat două proiecte prin care a obţinut finanţări nerambursabile, venind astfel în întâmpinarea nevoilor acestora.

Primul proiect a presupus înfiinţarea Centrului pentru persoane vârstnice – Bistriţa, acesta fiind primul centru rezidenţial din judeţ destinat persoanelor vârstnice.

Acest centru oferă servicii de găzduire, îngrijire şi asistenţă medicală, recuperare şi socializare, integrare şi reintegrare socială.

În privinţa soluţionării cererilor de internare (instituţionalizare) a persoanelor vârstnice, în trim. IV au fost înregistrate un nr. de 7 cereri (dosare), din care:

2 cereri sunt soluţionate favorabil; 3 cereri am@nate; 2 cereri retrase [nainte de solu\ionare.

La data de 31.12.2011 beneficiau de serviciile acestui centru 30 de persoane .

Reprezentarea grafică a beneficiarilor din centrele pentru persoanele adulte cu handicap şi varstnice aflate în subordinea D.G.A.S.P.C.Valcea la 31.12.2011

52

ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL ŞI PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII

Compartimentul Alternative de Tip Familial şi Prevenirea Instituţionalizarii adulţi acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial a persoanelor aflate în nevoie.

În perioada 01.10.2011 - 31.12.2011 în cadrul acestui compartiment au fost derulate următoarele activităţi: s-a evaluat situaţia socio- economică a persoanelor adulte aflate în

dificultate, a nevoilor şi resurselor acestora, în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor specializate de îngrijire la domiciliu ;

s-a asigurat furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi, cu forţe proprii, situaţiile de dificultate a 40 de persoane la sediul DGASPC Vâlcea;

Alte activităţi: s-au verificat 71 de facturi primite pentru decontarea biletelor

speciale de călătorie ; au fost eliberate 7 roviniete gratuite pentru persoanele cu handicap ; a fost eliberata o adeverinţa cu privire la acordul plăţii dobânzii

aferente creditelor obţinute conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

au fost întocmite şi s-a urmărit modul de derulare a celor 26 de convenţii încheiate cu transportatorii auto autorizaţi pentru transportul interurban de persoane cu handicap ;

au fost încheiate convenţii cu CNADNR Bucuresti, SNTFC-CFR Călători şi Direcţia Regională de Poşta Craiova. A fost semnat Protocolul de colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Vâlcea ;

53

Centrul de recuperare neuromotorie – de tip ambulatoriu – Băbeni este un serviciu comunitar (dezvoltat in cadrul proiectului PIN 4/2006 ) menit sa sustina politica de prevenire a institutionalizarii si excluziunii sociale a persoanelor cu handicap. Aici sunt oferite o gama complexa de activitati de recuperare si reabilitare, in scopul ameliorarii starii fizice a persoanelor cu handicap locomotor sau neuromotor, cresterii gradului de autonomie sau independenta, dar si reabilitarii psihosociale a beneficiarilor.

In perioada raportata au beneficiat de serviciile acestui centru 23 de persoane cu handicap locomotor sau neuromotor.

Obiective propuse pentru anul 2011 Imbunătăţirea / eficientizarea calităţii serviciilor oferite, prin:

organizarea întâlnirilor trimestriale cu asistenţii sociali/persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din judet;

organizarea întâlnirilor semestriale de lucru cu profesioniştii din cadrul autorităţilor şi ONG-urilor implicate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

încheierea convenţiilor de colaborare cu autorităţile şi ONG-urile implicate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Continuarea procesului de restructurare a centrelor Înfiinţarea unor ateliere protejate; Înfiinţarea unor servicii de intervenţie în situaţiile de violenţă în familie; Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru tinerii cu sau fără handicap care părăsesc sistemul public de protecţie; Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei, în general şi, a profesioniştilor în special, în vederea prevenirii şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuală în scop comercial, exploatare prin muncă, trafic de copii, migraţie ilegală, violenţă în familie în vederea prevenirii violenţei asupra copilului, prin:

organizarea la nivel judeţean a campaniei de prevenire a violenţei asupra copilului, activităţile derulate în cadrul acesteia vizând informarea cu privire la violenţă în general, consecinţele acesteia asupra dezvoltării copilului şi modalităţile prin care se pot sesiza actele de violenţă şi cărei instituţii;

organizarea unei campanii la nivel judeţean de informare, conştientizare şi mobilizare a societăţii în vederea prevenirii şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, a abuzului, neglijării şi migraţiunii ilegale a copiilor, activităţile din cadrul acestei campanii fiind derulate de membrii Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea;

organizarea Campaniei celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeilor, în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie.

54

Creşterea gradului de conştientizare a societăţii cu privire la drepturile copilului şi promovarea incluziunii sociale, prin: organizarea la nivel judeţean a campaniei de informare şi

sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copilului, la prevenirea şi combaterea discriminării copiilor, la prevenirea şi combaterea abandonului copilului precum şi la problematica familiei în situaţie de risc sau dificultate.

organizarea la nivel judeţean a campaniei de promovare a adopţiei naţionale.

Creşterea responsabilizării comunităţilor locale şi familiilor în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice cu sau fără handicap în cadrul proiectului Sprijin pentru vârsta a treia;

Identificarea şi implicarea prestatorilor de servicii sociale în vederea contractării de servicii destinate personelor vârstnice şi persoanelor adulte cu handicap sau pentru concesionarea de servicii în conformitate cu noul Cod al asistenţei sociale;

Formarea personalului prin cursuri de perfecţionare, specializări, reorientare profesională.

Relaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cu ONG-uri, Instituţii şi Fundaţii

Pentru modernizarea şi susţinerea reformei sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor defavorizate, o cerinţă importantă este aceea a implicării unui număr cât mai mare de parteneri la nivel naţional, regional, judeţean şi local, care să împărtaşească aceleaşi principii şi valori în activitaţile desfaşurate în domeniul asistenţei sociale.

Dezvoltarea parteneriatului public-privat a reprezintat una dintre priorităţile DGASPC Vâlcea fiind încheiate o serie de convenţii de colaborare cu diverse instituţii, asociaţii şi fundaţii : Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Fundaţia KAMALA, Asociaţia „Pentru Viitor”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Fundaţia „Inimă pentru Inimă”, Asociaţia „Mitală Romică”, Direcţia de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – FOCUS, Direcţia de Protecţie Socială Rm. Valcea, Clubul sportiv Chimia Rm. Vâlcea, Direcţia Regională de Poşta Craiova, Şcoala cu clasele I-IV Milcoiu, Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Colibaşi, ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei, ISRA Center Marketing Research, Poliţia Comunitară Rm. Vâlcea, Brigada de combatere a criminalităţii organizate Piteşti - Serviciul de combatere a criminalităţii organizate Vâlcea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Vâlcea, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe - Catedra de Sociologie şi asistenţă socială .

55

CAPITOL II : Patrimoniu material

Patrimoniul constituie suportul material al D.G.A.S.P.C. Vâlcea

care îi permite acesteia sa funcţioneze în vederea realizării misiunii sale.

Obiectivele stabilite pe linia întreţinerii patrimoniului instituţiei sunt,

în principal:

urmărirea modului de efectuare a reparaţiilor curente la clădirile şi instalaţiile aflate în patrimoniul, respectiv administrarea D.G.A.S.P.C.;

urmărirea permanentă a modului de exploatare şi funcţionare a instalaţiilor termice, electrice şi sanitare;

urmărirea permanentă a modului de derulare a contractelor de prestări servicii şi lucrări;

urmărirea prin programe de măsuri a reducerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare; Obiectivele activităţii de evidenţă a patrimoniului sunt:

fiecare bun să fie inventariat, să aibă o fişă analitică de evidenţă; fişele analitice de evidenţă să fie organizate într-un fişier, astfel

încât să fie uşor accesibile; evidenţa să fie informatizată (fişele analitice de evidenţă să fie

introduse într-o bază de date);

să existe minimum două copii de siguranţă pentru toate documentele de evidenţă (inventare, fişe, baze de date), păstrate în locaţii diferite.

Valoarea activelor fixe la data de 31.12.2011 era de 6.841.449,28

lei, din care:

- active fixe necorporale – 61.485,82 lei;

- active fixe corporale - 6.779.963,46 lei;

- active fixe corporale în curs de execuţie – 164.165,69 lei.

Situaţia activelor fixe este prezentată în tabelul următor:56

CODCLASIFICATIE

ACTIVE FIXE PE CLASE VALORI BRUTE LA 31.12.2011

VALORI NETE LA

31.12.2011I. ACTIVE FIXE

CORPORALE1.1 CONSTRUCTII

INDUSTRIALE144.711,50 5.375,04

1.2 CONSTRUCTII AGRICOLE

150.527,93 33.038,83

1.5 CONSTRUCTII PENTRU DEPOZITARE

44.564,90 0,00

1.6 CONSTRUCTII DE LOCUINTE

826.173,09 696.827,38

1.7 CONSTRUCTII PENTRU TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE

116.438,33 76.977,94

1.8 CONSTRUCTII PENTRU ALIMENTARE CU APA

447.493,77 134.119,14

1.9 CONSTRUCTII PENTRU TERMOFICARE

181.257,95 94.710,57

TOTAL CLASA 1 1.911.167,47

1.041.048,90

2.1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)

2.708.458,87

1.293.675,66

2.2 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE

165.303,63 11.076,53

2.3 MIJLOACE DE TRANSPORT

1.493.121,10

601.067,69

TOTAL CLASA 2 4.366.883,60

1.905.819,88

3.1 MOBILIER 288.922,20 62.531,403.2 APARATURA BIROTICA 43.051,26 5.492,903.3 SISTEME DE

PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE

30.509,25 9.101,91

3.4 ALTE ACTIVE CORPORALE

139.429,68 84.090,85

TOTAL CLASA 3 501.912,39

161.217,0657

TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE

6.779.963,46

3.108.085,84

II. ACTIVE FIXE NECORPORALE

8.1 APLICATII INFORMATICE

1.500,00 0,00

8.2. EXPERTIZE TEHNICE 4.500,00 3.000,00TOTAL CLASA 8 6.000,00 3.000,00

9.1 LICENTA PENTRU SOFT GESTIUNE ŞI RESURSE UMANE

8.028,45 1.471,86

9.2 SOFT WINDOWS 17.367,51 5.586,599.3 LICENTE NOD 32

ANTIVIRUS8.863,54 3.693,24

9.4 LICENTE SISTEME DE OPERARE

21.226,32 18.749,44

TOTAL CLASA 9 55.485,82 29.501,13

TOTAL ACTIVE FIXE NECORPORALE

61.485,82 32.501,13

TOTAL ACTIVE FIXE 6.841.449,28

3.140.586,97

Comparativ cu inceputul anului, se înregistrează o crestere a

activelor fixe urmare a achiziţiilor de licenţe de operare şi antivirus, a

unui server Intel Dual/Core achizitionarii de mijloace auto, masini de

spalat si uscatoare profesionale, instalatii solare, un scaun stomatologic

si aparate de recuperare. De asemenea, in cursul anului 2011 au fost

realizate din producţie proprie trei foişoare de lemn la C.P.V. Bistriţa,

C.I.A. Lungeşti şi Centrul de plasament nr. 5.

Activele fixe corporale in curs de executie, in suma de 164.165,69

lei, sunt reprezentate in principal, de studii de fezabilitate si utilaje care

nu au fost puse in functiune, dupa cum urmeaza:

Studiu de fezabilitate – Consolidare, realibilitare si extindere

magazie caramida CRRN Nr. 1

Babeni……………………………………19.040 lei;

Studiu de fezabilitate – Extindere si reabilitare pavilion cazare

CRRN Maciuca………………………………………..19.040 lei;

58

Studiu de fezabilitate – Reabilitare si extindere doua corpuri

CIA Zatreni……………………………………………19.040 lei;

Expertiza tehnica – Modernizare pavilioanele II+III..5.000 lei;

Studiu de fezabilitate – Reabilitare cladiri existente CPV

Bistrita………………………………………………. 10.000 lei;

Studiu de fezabilitate privind montarea de instalatii privind

producerea ACM pe baza de resurse regenerabile (panouri

solare) la centrele DGASPC………..

……………………………………..9.920 lei;

Pompa de caldura geotermala 20 kw (2 buc.)..82.125,69 lei.

Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar la data de

31.12.2011 era de 6.930.917,67 lei, faţă de 6.141.178,43 lei, cât se

înregistra la data de 31.12.2010, şi este repartizată astfel:

- lei -

Nr.crt. Denumire Sold la 31.12.2010

Sold la 31.12.2011

1. Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie

1.283.106,27 1.808.562,25

2. Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă

4.858.072,16 5.122.355,42

CAPITOLUL V : Bugetul propriu

Obiective 2011:

fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a Direcţiei;

încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut şi aprobat pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în sumă totală de 96.499.000 lei;

59

stingerea datoriilor de natură financiară faţă de persoane fizice sau juridice rezultate din relaţiile juridice ale Direcţiei;

respectarea legalităţii, economicităţii şi eficienţei în desfăşurarea activităţilor;

întocmirea situaţiilor financiare solicitate de conducerea instituţiei sau de ordonatorul principal de credite.

Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor

copilului şi a persoanei adulte, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a avut alocate în anul 2011 credite bugetare în suma

totală de 96.499.000 lei, din care s-au cheltuit 95.854.003 lei, după cum

urmează:

- lei -

Denumire indicatorCredite

bugetare aprobate

Credite bugetare deschise

Plăţi efectuate

Procent de realizare al

plăţilor/credite bugetare deschise

Cheltuieli de personal

23.470.000 23.470.000 23.399.013 99,70%

Bunuri şi servicii 13.426.420 13.426.420 13.254.500 98.72%Asistenţă socială 58.628.000 58.628.000 58.503.843 99.79%Plăţi efectuate in anii precedenţi

-39.213 -SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

95.524.420 95.524.420 95.118.143 99,57%

Cheltuieli de capital 974.580 974.580 735.860 75,51%SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

974.580 974.580 735.860 75,51%

CHELTUIELI TOTALE 96.499.000 96.499.000 95.854.003 99,33%

60

Pe surse de finanţare, situaţia plăţilor se prezintă astfel:

- buget Consiliul Judeţean Vâlcea: 7,77 %, respectiv 7.498.000 lei;

- buget de stat - sume defalcate din TVA: 31,47%, respectiv

30.373.000 lei;

- transferuri din bugetul M.M.F.P.S.-D.G.P.P.H: 60,76%, respectiv

58.628.000 lei.

61

Facem menţiunea că achitarea utilităţilor a constituit o prioritate, în

vederea asigurării unor condiţii corespunzătoare şi a unui climat favorabil

beneficiarilor din sistem.

Nu în ultimul rând, în atenţia noastră a fost pe primul plan

asigurarea drepturilor de bază ale beneficiarilor pentru realizarea

scopului principal al activităţii instituţiei noastre.

Privind acordarea şi utilizarea unor sume pentru reparaţii, trebuie

remarcat faptul că în anul 2011, acestea au fost destinate, în principal,

achiziţionării de materiale pentru igienizarea şi întreţinerea spaţiilor,

lucrărilor de întreţinere şi reparaţii efectuate la centrele din subordinea

DGASPC Vâlcea, atât cele executate în regie proprie cât şi cele realizate

de terţi, pentru înlocuire uşi şi ferestre termopan, în sumă totală de

694.740 lei.

D.G.A.S.P.C. Vâlcea înregistrează, la sfârşitul anului 2011,

furnizori neachitaţi în sumă de 477.681,27 lei, din care, pentru activitatea

de bază 227.178,97 lei şi pentru transport persoane cu handicap

250.502,30 lei.

La titlul ”Asistenţă Socială“ sunt prevăzute sumele necesare

pentru plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap

neinstituţionalizate, conform Legii nr. 448/2006, republicată.

Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

neinstituţionalizate este asigurată din fonduri primite prin transfer din

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La nivelul judeţului Vâlcea, la 31.12.2011 se înregistrează un

număr de 18.554 beneficiari de prestaţii sociale, din care: 16.677 adulţi

cu handicap şi 1.877 copii cu handicap.

La 31 decembrie 2011, dintr-un buget aprobat în sumă de

58.628.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 58.503.843 lei, după cum

urmează:

- lei -

62

Nr. crt.

Denumire prestaţie socialăNumăr mediu lunar

beneficiari la

31.12.2011

Total plăţi la 31.12.2011

-lei-

1 Indemnizaţie însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav

1.144 6.957.439

2 Indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap grav

5.756 13.638.354

3 Indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap accentuat

9.770 19.142.170

4 Buget personal complementar pentru persoana cu handicap grav

5.753 6.142.773

5 Buget personal complementar pentru persoana cu handicap accentuat

9.770 7.835.336

6 Buget personal complementar pentru persoana cu handicap mediu

1.151 475.697

7 Buget personal complementar pentru copilul cu handicap grav

779 856.087

8 Buget personal complementar pentru copilul cu handicap accentuat

481 415.140

9 Buget personal complementar pentru copilul cu handicap mediu

617 250.781

10 Alocaţie hrană pentru copii cu handicap de tip HIV/SIDA

1 7.249

11 Transport CFR şi interurban 23.648 2.094.41212 Dobanzi la credite bancare 55 146.89613 Taxe poştale 541.509

TOTAL - 58.503.843

Veniturile, în cuantum de 984.060,60 lei, încasate în anul

2011, reprezentând contribuţiile lunare de întreţinere datorate de

persoanele vârstnice, persoanele cu handicap şi aparţinătorii acestora

63

potrivit Legii nr. 17/2000 si Legii nr. 448/2006, republicată, au fost virate

în contul ordonatorului principal de credite.

Pe centre, situaţia încasărilor se prezintă astfel :

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

Lungeşti....................................168.497 lei ;

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

Milcoiu......................................118.468 lei ;

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

Zătreni......................................100.444 lei ;

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

Bistriţa......................................161.831 lei ;

- Centrul pentru Persoane Vârstnice

Bistriţa................................165.821 lei ;

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihica Maciuca

106.875,40 lei ;

- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihică 1

Băbeni...7.176,20 lei ;

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 2

Băbeni .....86.624 lei;

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare

Govora..............................68.324 lei.

În anul 2011, a fost încasată şi virată Consiliului Judeţean Vâlcea

suma de 30.191,04 lei de la D.G.A.S.P.C. Mehedinţi, reprezentând

costul mediu de întreţinere pentru un beneficiar asistat în Complexul de

servicii comunitare Rm. Vâlcea, cu domiciliul în judeţul Mehedinţi.

Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare

În anul 2011, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a beneficiat de donaţii şi

sponsorizări în bunuri în valoare totală de 114.869,28 lei, din care:

- alimente ........................................................................9.271,57 lei;

64

- medicamente.................................................................2.487,91 lei;

- alte obiecte de inventar.................................................70.769,70 lei;

- alte materiale..................................................................9.540,10 lei;

- tichete valorice aferente programului de stimulare a înoirii parcului

auto 22.800 lei.

Donaţiile/sponsorizările în bunuri au fost realizate, în principal, de:

- Consiliul Local Zătreni – 588,50 lei ;

- Fundaţia MWB România – 32.849,88 lei;

- Fundaţia World Vision Bucuresti – 2.971,02 lei;

- Asociatia Arolsen Germania – 17.957,10 lei;

- Orange România – 513,24 lei;

- Spitalul orăşenesc Bălceşti - 824,66 lei;

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - 981,98 lei;

- Institutia Prefectului – 700 lei;

- Ministerul Mediului – 22.800 lei;

- SC Annabella SRL – 1.405 lei;

- SC Dimvald SRL - 1.170,13 lei;

- SC Olimpic SRL – 767,27 lei;

- Persoane fizice – 31.340,50 lei.

Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi

capitalurilor proprii s-a efectuat în perioada 1-30 noiembrie 2011, în baza

dispozitiei nr. 1.934/20.10.2011.

Rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor

şi capitalurilor proprii, au fost consemnate în Procesul-verbal nr. 40.494

din 15 decembrie 2011, iar posturile inventariate au fost înscrise în

Registrul-inventar al D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

65


Recommended