Home >Documents >RAPORT DE ACTIVITATE al Directiei Judetene de Statistica ... · PDF file A. STATISTICA...

RAPORT DE ACTIVITATE al Directiei Judetene de Statistica ... · PDF file A. STATISTICA...

Date post:25-Dec-2019
Category:
View:12 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RO MANIA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA

  MEHEDINTIINSTIT UTUL Drobeta-Turnu Severin, Strada Unirii,nr.93, Bloc C-13 parter

  NATIONAL Telefon: 0252/311980; Fax 0252/327248 DE ST ATlSTIcA e-mail [email protected] .insse. ro ; www.mehedinti.insse.ro

  Nr.486/15.04.2019

  RAPORT DE ACTIVITATE al Directiei Judetene de Statistica Mehedinti

  pe anul 2018

  Cuvant inainte

  Statistica oficiala constituie 0 componenta esentiala In procesul cunoa~terii ~i reprezinta In

  acela~i timp unul dintre pilonii principali ai unei bune guvernari.

  Statisticile oficiale fiind obiective, de calitate, prompte ~i elaborate in conformitate cu

  metodologiile internationale, constituie 0 baza solida pentru fundamentarea politicilor la nivel micro ~i

  macroeconomic ~i dau dimensiunea cantitativa a eficacitatii ~i utilitatii deciziilor guvernamentale ~i

  publice In evolutia societatii In ansamblul sau sau In diferite sectoare. Pentru a raspunde criteriului de

  utilitate publica, datele ~i informatiile statistice trebuie sa fie pertinente, fiabile ~i de calitate, sa permita

  o utilizare u~oara ~i corecta pentru a elimina riscul unor interpretari eronate.

  Activitatea Directiei Judetene de Statistica Mehedinti s-a desfa~urat In baza sarcinilor ce i-au

  revenit din Programul Statistic National Anual pentru anul 2018, aprobat prin Hotarare de Guvern, ~i a

  Graficului cercetarilor statistice infra-anuale 2018 ~i anuale 2017.

  In vederea realizarii la termen ~i de buna calitate a lucrarilor statistice prevazute In grafic au fost

  luate masuri pentru Imbunatatirea fluxurilor informationale aferente compartimentelor, au fost

  actualizate fi~ele posturilor ~i s-a realizat 0 organizare adecvata a activitatii care a permis depa~irea cu

  bine a perioadelor cu un volum mare de lucrari.

  Una din provocarile anului 2018 a constat In faptul ca, procesul de modernizare a activitatii de

  colectare a datelor s-a materializat prin implementarea metodei CAPI (interviu asistat de calculatm)

  Intr-un centru din mediul urban ~i un centru din mediu rural.

  In anul 2018, ca ~i In anii anteriori , s- a continuat activitatea de promovare a culturii statistice

  prin prezentarea In Colegiul Prefectural a Evolutiei principalilor indicatori economico-sociali ai Judetului

  Mehedinti in primele 9 luni ale anului 2018 , In Comisia de Dialog Social a Evolutiei principalilor

  indicatori demografici - sociali §i economici ai judetului Mehedinti in anul 2017 §i trimestrull 2018.

  http:www.mehedinti.insse.ro mailto:[email protected] http:Unirii,nr.93

 • Capitolull: Profil organizational

  Directia Judeteana de Statistica Mehedinti este organizata ~i fu ca a

  Institutului National de Statistica In baza Legii organizarii ~i functionarii In

  cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Hotararii nr.957/2005 privind

  ~i functionarea Institutului National de Statistica cu modificarile ~i completarile ulterioare.

  Conform Ordinului Pre~edintelui INS nr. 1144 din 10.12,2015, Statistica

  are urmatoarea structura organizatorica:

  .Serviciul de Productie Statistica

  .Compartimentul de Sinteza, Coordonare, eu Publieul

  .CompartimentullT ~i Infrastructura

  .Compartimentul de Gestiune

  Directia Judeteana de Statistica Mehedinti atributiile , sareinile ~i responsabilitalile

  Insitutului National de Statistica.

  Misiunea- Institutului National de informare ale tuturor

  categorillor de utilizatori de statistici oficiale,prin de lncredere , furnizate

  impariial ~i nediseriminatoriu pentru fundamentarea privind dezvoitarea economica ~i sociala

  a tarii ~i pentru eunoa~terea , publieul a societatii romane~ti.

  Viziunea-La finele anului 2020, va funetiona ca 0 structura integrata, coordonata, efecienta ~i

  inovativ8, deplin aliniata Acquis-ului Statistic Comunitar ~i Codul de praetici al Statisticilor Europene.

  Valorfle- Institutului National Statistica, principille fundamentale ale statisticii oficiale, ale

  Codului de Practici al Statistieilor ~i Codului etic al statisticianului, definesc modulln care

  statisticianul este ferm angajat In cadrul Sistemul Statistic National ~i sa relationeze cu

  partenerii sai interni ~i pentru a obieetivele misiunii ~i viziunii. Astfel, valorile

  statisticianului ce actioneaza In domeniul statisticii oficiale sun!:

  ./ ~i in relatiile interne, eat ~i cu partenerii sai;

  ./ integritatea standarde de calificare, pregatire teoretiea ~i practica, de

  etica ~i

  ./ gandirea inovatoare, 1mbunatatire a muncii statisticianului ;

  ./ statistice primare, cu cellalti producatori

  ~i cu utilzatorii eficace ~i transparenta, eontribuind

 • Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic National ~i a statisticii oficiale a Romaniei in

  2015-2020 a stabilit urmatoerele obiective generale ale Institutului National ~i ale

  teritoriale:

  1. Consolidarea structurii ~i functionarii coordonate a Sistemului National;

  2. Modernizarea ~i Sistemului Statistic National;

  3. Extinderea administrative in procesul statistic;

  4. Dezvoltarea produselor ~i statistice;

  5. Imbunatatirea calitatii produselor ~i serviciilor statistice;

  6. Dezvoltarea resurselor

  7. Imbunatatirea promovarii produselor ~i serviciilor in satisfactiei

  utilizatorilor.

  ObiectuJ de activitate I atributiile Directiei Judetene de Mehedinti

  Judetena Statistica Mehedinti, institutie publica cu alitate juridica finantata

  de la bugetul de in Institutului National de Statistica, ~i intretine sistemul

  informational statistic in

  Directia are ca culegerea, prelucrarea,

  stocarea, analiza, cercetarilor la nivel teritorial a serillor

  de date "1"",,,11('0 cu caracter economic, financiar, juridic necesare

  elaborarii politicii ~i sociale, informarii opiniei asigurarea veridicitatii

  furnizate operatorii economici ~i sociali, serviciile organismele guvernamentale ~i

  nonguvernamentale, care se gasesc sau I~i desfa~oara pe raza judetului; realizarea

  lucrarilor din anuale de activitate stabilite I.N publicarea ~i diseminarea datelor

  ":>u""lta,c; in conformitate cu legislatia in vigoare, sun! supuse prelucrarii ~i

  diseminarii agregata, forma care nu permite ulterior identificarea persoanei

  In activitate, Directia Statistica Mehedinti are urmatoarele

  atributii:

  ../ verificarea, prelucrarea ~i datelor statistice de la

  economici ~i sociali pentru cercetarile In Programul statistic national

  ~i efectueaza cercetari statistice cu special cum ar fi:

  selective ~i alte cerce!ari statistice dispozitiilor primite de la I.N S.,

  instruiri, indruma ~i acorda metodologica pentru

  formularelor;

  la evaluarea eficientei ~i metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;

  pentru imbunatatirea sistemului indicatori, a formularelor

  datelor statistice precum ~i a ~i realizare a cercetarilor statistice

  operatorilor economico-sociali sau populatiei;

 • ./ -asigura normelar legale ~i a celor stabilite I.N.S, cu privire la determinarea ~i

  publicarea statistici;

  I.N.S. datele ~i infarmatiile la perioadele ~i termenele In

  planul

  ./ -informeaza din proprie initiativa administratia locala ~i la solicitarea

  evolutiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-sociala ~i a principalelor ce

  intervin Tn jude\ului;

  si ari de cate ori nevoie, I.N,S,-ului informari activitatii

  ./ cu instituiiile deconcentrate ministerelor ~i ale organe ale

  administratiei publice centrale din administrativ-teritoriale Mehedinti ~i cu

  alte institutii specialitate ale administratiei publice, Tn vederea

  statistic national cu celelalte informationale;

  aplicarea principiilor fundamentale function are a statistic national

  in ~i respectarea reglementarilor in domeniul statisticii oficiale;

  ./ conceptele privind managementul calitatii in ~i ale Codului de

  practici in Sistemul Mehedinti;

  cultura statistica in judetul Mehedinti;

  ./ -elaboreaza/proiecteaza anuare, buletine ~i publicatii la judetului a

  fi publicate;

  ./ -in cadrul DJS Mehedinti functioneaz8 sistemul de Control Intern Managerial ~i toate celelalte

  conform deciziei directorului execuliv ~i a procedurilor

  ./ arice alte atributii stabilite de I.N,S. prin acte normative pentru domeniul

  activitate.

  In indeplinirea atributillor, Judetena de Statistica are dreptul:

  solicite date ~i infarmatH statistice de la toate ~i juridice care se

  detin capital sub arice forma sau desfa~oara 0 activitate fel pe teritariul

  ~I la toate persoanele cetatenie romana cu domiciliulin Romania, care se sau

  desfa~oara activitate

  conform

  aplica metode

  -sa efectueze, cu

  statistice prin

  teritoriul altor tari, asigurand protectia datelor CLi caracter

  mai mult, in procesul de prelucrare a datelor,

  fadmd astfel imposibila identificarea persoanei;

  propriu ~i alti operatori statistici, I'Clr/'ClI~

  a datelor statistice privind economice ~i

  in categoria operatorilor statistici se cuprind atrase temporar, pe

  contracte civile, pentru colectarea datelor, precum ~i gospodariile populatiei, in in

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended