Home >Documents >raport bnm inflatie

raport bnm inflatie

Date post:09-Nov-2015
Category:
View:16 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
analiza
Transcript:
 • Banca Nat, ionala a Moldovei

  Raport asupra inflat, iei

  nr. 1, februarie 2015

  Bd. Grigore Vieru nr. 1 MD 2005 Chis, inau www.bnm.md E-mail: official@bnm.md

 • Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

  Nota

  Datele statistice au fost preluate de la Biroul Nat, ional de Statistica,

  Ministerul Economiei, Ministerul Finant,elor,

  Eurostat, Fondul Monetar Internat, ional,

  Agent, ia Nat, ionala pentru Reglementare n Energetica,

  Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

  De asemenea, au fost analizate informat, iile statistice furnizate deorganismele internat, ionale s, i bancile centrale ale statelor vecine.

  Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca Nat, ionala aMoldovei.

  Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea publicat, iei esteinterzisa, iar utilizarea datelor n diferite lucrari este permisa numaicu indicarea sursei.

  Banca Nat, ionala a MoldoveiBulevardul Grigore Vieru nr. 1,MD-2005, Chis, inautel.:(373 22) 409 006fax: (373 22) 220 591

  ISBN 978-9975-4353-4-5ISBN 978-9975-3015-4-1

  c Banca Nat, ionala a Moldovei, 2015

 • 1Cuprins

  Sumar 3

  1 Evolut, ia inflat, iei 6

  1.1 Indicele pret,urilor de consum . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.2 Compararea prognozei din Raportul asupra inflat, ieinr. 4, 2014 cu evolut, ia inflat, iei n trimestrul IV, 2014 10

  1.3 Pret,urile product, iei industriale . . . . . . . . . . . . . 11

  1.4 Preturile n constructii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2 Mediul extern 12

  3 Evolut, ii ale activitat, iieconomice 20

  3.1 Cererea s, i product, ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  3.2 Piat,a muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  3.3 Sectorul extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  4 Promovarea politicii monetare 33

  4.1 Instrumentele politicii monetare . . . . . . . . . . . . 33

  4.2 Dinamica indicatorilor monetari . . . . . . . . . . . . 38

  5 Prognoza inflat, iei pe termen mediu 49

  5.1 Ipoteze externe privind prognoza . . . . . . . . . . . 49

  5.2 Prognoza pe termen mediu . . . . . . . . . . . . . . . 52

  6 Decizii de politica monetara 60

 • 2 Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

  Lista acronimelor

  BCE Banca Centrala Europeana

  BNM Banca Nat, ionala a Moldovei

  BNS Biroul Nat, ional de Statistica al Republicii Moldova

  CBN Certificate ale Bancii Nat, ionale a Moldovei

  CHIBOR Rata medie a dobnzilor la care bancile contributoriisunt disponibile sa mprumute pe piat,a monetarainterbancara mijloace banes, ti n lei moldovenes, ti altorbanci

  CSI Comunitatea Statelor Independente

  EUR Moneda unica europeana

  FMI Fondul Monetar Internat, ional

  IPC Indicele pret,urilor de consum

  IPPI Indicele pret,urilor product, iei industriale

  MDL Leul moldovenesc

  NEER Cursul de schimb nominal efectiv al monedei nat, ionale

  OPEC Organizat, ia T, arilor Exportatoare de Petrol

  PMI Purchasing Managers Index

  REER Cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale

  REPO Acord de comercializare a valorilor mobiliare cucondit, ia rascumpararii lor la o data determinata s, i la unpret, anumit

  RUB Rubla ruseasca

  RON Leul romnesc

  SUA Statele Unite ale Americii

  UE Uniunea Europeana

  USD Dolarul SUA

  UAH Hrivna ucraineana

  VLC Valute liber convertibile

  VMS Valori mobiliare de stat

 • 3Sumar

  Evolut, ia inflat, iei

  n trimestrul IV, 2014 rata anuala a inflat, iei a constituit 4.8 la suta,fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioara celei din trimestrul III,2014. Evolut, ia descendenta s-a datorat diminuarii presiunilor dinpartea pret,urilor la produsele alimentare s, i a pret,urilorreglementate. Impactul inflat, iei de baza a fost superior celui dintrimestrul precedent, aceasta a crescut pna la 6.3 la suta n lunadecembrie 2014 ca urmare a deprecierii monedei nat, ionale.Contribut, ia din partea pret,urilor la combustibili s-a intensificat ntrimestrul IV, 2014 ca rezultat al conflictului din estul Ucrainei,fapt ce a determinat diminuarea ofertei de carbune pe piat, a. Attrata anuala a inflat, iei, ct s, i cea a inflat, iei de baza s-au ncadrat nintervalul de variat, ie de 1.5 puncte procentuale de la t, inta de5.0 la suta, stabilita conform Strategiei politicii monetare a BanciiNat, ionale a Moldovei pe termen mediu. Evolut, ia ratei anuale ainflat, iei n trimestrul IV, 2014 a fost cu 0.6 puncte procentualesuperioara valorii anticipate n cadrul proiect, iei acesteia (4.2 lasuta) din Raportul asupra inflat, iei nr. 4, 2014.

  Mediul extern

  Concluzia principala privind analiza rezultatelor anului 2014releva faptul ca, cres, terea globala a fost mai mica dect se as, teptainit, ial s, i ca perspectivele pentru nceputul anului 2015 suntumbrite de incertitudini s, i riscuri sporite. n economiile avansatea avut loc o distant,are a tendint,elor: n timp ce economiileStatelor Unite ale Americii s, i Marii Britanii au avansat pe fundalulmbunatat, irii piet,elor fort,ei de munca s, i a politicilor monetareextrem de acomodative, recuperarea n zona euro s, i Japonia a fostpulverizata drept urmare a persistent,ei mos, tenirilor crizeifinanciare corelate cu presiunile deflat, ioniste. China traverseaza operioada de temperare economica gestionata cu atent, ie, iarcres, terile dezamagitoare din alte economii emergente s, i economiin curs de dezvoltare n anul 2014 au reflectat cererea externaredusa, dar s, i nasprirea politicilor interne, incertitudinile politices, i constrngerile din partea ofertei. n regiune situat, iaeconomiilor partenere de comert, este s, i mai precara, deoarece

 • 4 Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

  criza din Federat, ia Rusa corelata cu devalorizarea rublei ruses, ti s, iconsecint,ele conflictului ucrainean au un impact semnificativcontractor asupra evolut, iei economice regionale.

  Evolut, ii ale activitat, ii economice

  n trimestrul III, 2014 dinamica activitat, ii economice a fost maipronunt,ata comparativ cu cea din prima jumatate a anului, astfelnct PIB a nregistrat o cres, tere de 5.9 la suta comparativ cuperioada similara a anului 2013. Accelerarea activitat, ii economicedin trimestrul III, 2014 a fost determinata preponderent decererea interna. Consumul gospodariilor populat, iei n perioadament, ionata s-a majorat cu 3.8 la suta, n timp ce formarea brutade capital fix a fost cu 11.5 la suta superioara celei din trimestrulIII, 2013. n pofida cres, terii cererii interne, importurile s-audiminuat cu 0.5 la suta n perioada de referint, a. Pentru primadata de la criza din anul 2009, n mare parte, n contextulsanct, iunilor aplicate de Federat, ia Rusa pentru produseleautohtone, exporturile au nregistrat o dinamica anuala negativa,contractndu-se cu 2.7 la suta comparativ cu perioada similara aanului 2013 s, i diminund astfel din aportul pozitiv generat decererea interna la evolut, ia PIB. Totus, i, dinamica anuala a PIB nprimele noua luni ale anului 2014 (4.7 la suta) a fost semnificativinferioara celei din anul 2013 (9.4 la suta). Aceasta dinamica afost determinata de disparit, ia efectului major al cres, teriiproduct, iei agricole din anul 2013. Evolut, ia ratei s, omajului s, i apopulat, iei ocupate denota o ameliorare a situat, iei pe piat,a fort,eide munca din Republica Moldova n trimestrul III, 2014comparativ cu perioada similara a anului 2013.

  Promovarea politicii monetare

  n trimestrul IV, 2014 au avut loc patru s, edint,e ale Consiliului deadministrat, ie al Bancii Nat, ionale a Moldovei cu privire la deciziilede politica monetara. n urma evaluarii balant,ei riscurilor internes, i externe, carora ar putea fi supusa economia Republicii Moldovas, i a perspectivelor inflat, iei pe termen scurt s, i mediu au fost emisedoua decizii de ment, inere a ratei de baza la nivelul de 3.5 la suta(nivel stabilit la s, edint,a din 25 aprilie 2013). La urmatoarele douas, edint,e desfas, urate n luna decembrie 2014 au fost emise douadecizii de majorare a ratei de baza cu 1.0 s, i 2.0 puncte procentualerespectiv, pna la nivelul de 6.5 la suta. n perioada de referint, aa fost necesara nasprirea graduala a politicii monetare, pentru acombate presiunile inflat, ioniste din partea pret,urilor reglementate

 • Sumar 5

  s, i a deprecierii monedei nat, ionale. Deciziile de majorare a rateide baza vor produce efecte n economie pe parcursul urmatoarelor2-3 trimestre, avnd ca scop ancorarea anticipat, iilor inflat, ionistes, i ment, inerea ratei inflat, iei n proximitatea t, intei de 5.0 la suta petermen mediu, cu o posibila deviere de 1.5 puncte procentuale.Pe parcursul anului 2014 a fost consemnata diminuarea ritmurilorde cres, tere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul IV, 2014ritmul de cres, tere a agregatelor monetare a cobort sub nivelulvalorilor nregistrate n anii 2011-2013, media trimestriala ntermeni anuali constituind 0.7 la suta pentru M2 (cu 11.5 puncteprocentuale sub nivelul de cres, tere din trimestrul III, 2014) s, i 8.2la suta pentru M3 (cu 8.0 puncte procentuale mai put, in dect ntrimestrul III, 2014).

  n trimestrul IV, 2014, rata medie anuala a dobnzii aferentasoldului creditelor n sectorul privat a fost n scadere, att nmoneda nat, ionala (cu 0.27 puncte procentuale), ct s, i n valutastraina (cu 0.16 puncte procentuale) fat, a de trimestrul III,constituind 10.58 la suta n moneda nat, ionala s, i 7.24 la suta nvaluta straina. Rata medie a dobnzii pentru depozitele n lei, ntrimestrul IV, 2014, a fost de 7.61 la suta, cu 0.08 puncteprocentuale inferioara nivelului din trimestrul III. Rata dobnziipentru plasamentele n valuta straina, au constituit n medie 4.46la suta, n scadere cu 0.12 puncte procentuale fat, a de trimestrulprecedent.

  Prognoza in

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended