Home >Documents >Raport BCR 2011

Raport BCR 2011

Date post:07-Aug-2015
Category:
View:71 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Sfa
Transcript:

RO

RAPORT ANUAL

2011

D E Z V O L T A M

I M P R E U N A

S P I R I T U L

D E

E C H I P A

GROUPE SOCIETE GENERALE

SUMAR1 MESAJUL PRE{EDINTELUI DIRECTOR GENERAL .......................................................04 2 PROFIL BANC~ ........................................................................06 3 CIFRE CHEIE ...............................................................................08 4 GUVERNAN}~ CORPORATIV~ ...............................10 5 AC}IUNEA BRD.........................................................................16 6 ACTIVITATEA COMERCIAL~ .......................................18 7 MANAGEMENTUL RISCULUI.....................................24 8 RESURSE UMANE ...............................................................26 9 BANCA DE INVESTI}II ........................................................28 10 SERVICII SPECIALIZATE ...................................................30 11 RESPONSABILITATE CORPORATIV~................33 12 SITUA}II FINANCIARE ..........................................................37 13 CONTACTE ................................................................................118

1

RAPORT ANUAL

MESAJUL PRE{EDINTELUI - DIRECTOR GENERAL

1MESAJUL PRE{EDINTELUI DIRECTOR GENERAL

4

MESAJUL PRE{EDINTELUI - DIRECTOR GENERAL

RAPORT ANUAL

1

GU Y P OUPE TDe[i nc` dificil din punct de vedere macroeconomic, 2011 a fost, din multe puncte de vedere, un an pozitiv pentru BRD. Condi]iile macroeconomice s-au mbun`t`]it; produc]ia agricol` una mai bun` dect se estimase a avut un efect favorabil asupra cre[terii PIB. De asemenea, rata infla]iei a sc`zut la cel mai mic nivel dup` 1990. Cu toate acestea, cererea de produse [i servicii bancare nu a cunoscut o cre[tere marcant`, fiind sus]inut`, la nivelul clientelei de persoane fizice, doar de programul Prima Cas` [i de campania de refinan]are. Pe pia]a persoanelor juridice, creditarea a fost sus]inut` n special de marile companii. Ne-am concentrat pe mbun`t`]irea eficien]ei opera]ionale [i am reu[it astfel s` ob]inem o rentabilitate confortabil`, punnd n acela[i timp bazele unor viitoare surse de profit, n special prin intermediul produselor monetice inovante, precum Instant Pay [i solu]ia proprietar` de plat` contactless a transportului n comun, implementat` deja n [ase ora[e din Romnia [i a c`rei originalitate a fost recunoscut` la nivel interna]ional. Am reu[it s` r`mnem prezen]i la un nivel nalt pe pia]a marilor corpora]ii [i n egal` m`sur` s` fim unul dintre finan]atorii entit`]ilor publice, fie ele guvernamentale sau comunit`]i locale. La nivel intern, am continuat s` ne eficientiz`m activitatea, cheltuielile opera]ionale fiind men]inute la un nivel similar cu cel din 2010, n timp ce coeficientul nostru de exploatare s-a situat la 43%, semnificativ sub media sistemului bancar. Rentabilitatea noastr` a fost [i n 2011 cea mai bun` pe ansamblul sistemului bancar. La rndul lor, filialele BRD specializate pe leasing financiar, leasing opera]ional [i credite de consum la locul de vnzare au r`mas profitabile, dovedind elasticitate [i rezisten]` la condi]iile de business prea pu]in ofertante. Performan]ele noastre s-au bucurat [i anul trecut de recunoa[tere din partea unora dintre cele mai prestigioase publica]ii economice din Romnia [i str`in`tate, BRD primind premiul pentru Cea mai bun` banc` din Romnia att din partea Global Finance ct [i din partea The Banker. De asemenea, revista Pia]a Financiar` ne-a acordat titlul de Most Trusted Bank, premiu pe care l pre]uim [i care demonstreaz` aprecierea de care banca noastr` se bucur` n rndul clien]ilor [i partenerilor s`i. Pornind de la acest nivel, n 2012 ne-am propus s` fim foarte activi [i s` c[tig`m clien]i noi, mbun`t`]indu-ne astfel cota de pia]`. Chiar dac` anul acesta se anun]` la fel de problematic precum preceden]ii trei ani, vom ncerca s` facem din el o punte c`tre reviriment. Bazndu-m` pe calitatea echipei BRD, am toate motivele s` cred c` vom reu[i.

5

2

RAPORT ANUAL

PROFIL BANC~

2PROFIL BANC~

6

PROFIL BANC~

RAPORT ANUAL

2

I N F O RMA}II GE N E RA LE DES P RE COMPA NIEP R O FIL GROUPE SOCIETE GENERALESocit Gnrale este unul dintre primele grupuri de servicii financiare europene. Grupul [i-a construit business-ul pe un model diversificat de banc` universal`, urm`rind \n acela[i timp soliditatea financiar` [i strategia de cre[tere durabil` cu ambi]ia de a fi o banc` orientat` c`tre clien]i, de referin]` pe pia]`, o banc` aleas` pentru calitatea serviciului [i a personalului. Cei 160, 000 de colaboratori - prezen]i \n 77 de ]`ri - acompaniaz` zi de zi peste 33 milioane de clien]i \n lumea \ntreag`. Echipele Socit Gnrale ofer` consultan]` [i servicii dedicate persoanelor fizice, companiilor [i institu]iilor pe urm`taorele trei linii de business:n n

Oferta divers` de produse [i servicii [i apropierea de client stau \n centrul misiunii noastre comerciale. Banca persoanelor fizice 2,280,000 clien]i n 16.3 miliarde RON credite c`tre popula]ie n peste 2.2 milioane de carduri bancare incluse \n sistemul 3D Securen

Banca persoanelor juridice Servicii personalizate dedicate clien]ilor corporativi romni, filialelor marilor companii multina]ionale, IMM-urilor, micro\ntreprinderilor [i autorit`]ilor locale. n 140,000 clien]i n 17.2 miliarde RON credite acordate Servicii specializate n Opera]iuni interna]ionale: peste 1,100 de coresponden]i bancari \n 100 de ]`ri. n Factoring: 3.84 miliarde RON cifra de afaceri. Cea mai mare realizat` pn` \n prezent de BRD. n BRD Finance - filial` specializat` \n credite de consum. Profitabilitate crescut` [i dezvoltare puternic` a segmentului de finan]are auto. n BRD Pensii filial` specializat` \n administrarea de fonduri de pensii 182,000 clien]i [i un volum al subscrierilor de peste 10 milioane EUR. n BRD Asigur`ri de Via]` - 320,000 de clien]i \n al treilea an de activitate. Prezent` \n top 10 companii de asigur`ri de via]` din Romnia. n BRD Sogelease filial` specializat` \n leasing. Profit brut de 23 milioane RON. n ALD Automotive filial` specializat` \n leasing opera]ional complet [i gestiune de flote de autovehicule. Num`rul 1 \n Romnia cu 6,705 vehicule [i 240 clien]i. Banca de investi]ii Brokeraj, opera]iuni de pia]`, gestionarea activelor, depozitarea activelor Organismelor de Plasament Colectiv [i ale Fondurilor de Pensii Private, custodia instrumentelor financiare tranzac]ionate pe pie]e locale [i interna]ionale [i servicii de consultan]`. Unul din marii actori din pia]a romneasc` de investment banking. Servicii directe sau prin filialele specializate : n BRD Corporate Finance filial` specializat` \n consultan]` \n privatiz`ri [i fuziuni &achizi]ii n BRD Asset Management filial` specializat` \n gestiunea activelor, ocup` pozi]ia a treia pe pia]a fondurilor de investi]ii, de]innd \n portofoliu 6 fonduri deschise de investi]ii (OPCVM).

n

Banca de retail din Fran]a, sub brandurile Socit Generale, Crdit du Nord [i Boursorama. Banca de retail din afara Fran]ei, prezent` \n Europa Central` [i de Est [i Rusia, \n bazinul mediteraneean, \n Africa subsaharian`, \n Asia [i \n fostele teritorii franceze. Banca de finan]are [i investi]ii cu expertiza global` \n investi]ii, finan]`ri [i opera]iuni de pia]a.

Socit Gnrale este, de asemenea, un actor important \n domeniile servicii financiare specializate, asigur`ri, private banking, gestiunea activelor [i servicii pentru investitori. Grupul figureaz` \n indicii interna]ionali de dezvoltare durabil`: FRSE4good, ASPI, DJSI World [i DJSI Europe.

PROFIL BRD - GROUPE SOC IET E G E NE R A L EBRD Groupe Socit Gnrale este, de mai bine de un deceniu, \n topul b`ncilor universale din Romnia. Cu o ofert` comercial` \n continu` extindere, BRD asigur` produsele [i serviciile potrivite pentru clien]ii s`i, indiferent de momentul vie]ii \n care se afl`. Fie \n calitatea lor de persoane fizice, persoane fizice autorizate, IMM-uri sau mari companii. Prin re]eaua de agen]ii prezente \n toat` ]ara, suntem \n proximitatea clien]ilor no[tri, care au la dispozi]ie unit`]i moderne [i personal calificat: n 937 de agen]ii n 8,979 de angaja]i (BRD [i filiale) Rating-ul B`ncii n Fitch: Ratingul pe termen lung \n valut` BBB + n Moodys: Ratingul pentru depozite pe termen lung \n valut` Baa3 Ratingul pentru depozite pe termen lung in moneda locala Baa2

7

3

RAPORT ANUAL

CIFRE CHEIE

3CIFRE CHEIE

8

CIFRE CHEIE

RAPORT ANUAL

3

C I F RE CH E IEVENIT NET BANCAR (milioane RON)3,693 3,585 2,056 3,268 1,808

IFRS

REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE (milioane RON)

2,110

2009

2010

2011

2009

2010

2011

RENTABILITATEA FONDURILOR PROPRII (ROE)25%19%

REZULTAT NET (milioane RON)1,1391,009

8%

498

2009

2010

2011

2009

2010

2011

EVOLU}IA REZULTATULUI NET/AC}IUNE (RON)1.64 1.45 0.71

CAPITALURI PROPRII (milioane RON)6,088

5,749

4,944

2009

2010

2011

2009

2010

2011

9

4

RAPORT ANUAL

GUVERNAN}A CORPORATIV~

4GUVERNAN}A CORPORATIV~

10

GUVERNAN}A CORPORATIV~

RAPORT ANUAL

4

GU V E N A N }A CORPORATIV~Guvernan]a corporativ` a BRD - Groupe Socit Gnrale S.A reprezint` ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care banca este condus` [i controlat`. Transpuse \n documente normative interne, aceste principii determin` eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja [i a armoniza interesele tuturor categoriilor de participan]i la activitatea desf`[urat` de banc` - ac]ion

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended