Home > Documents > Raport BCR 2011

Raport BCR 2011

Date post: 07-Aug-2015
Category:
Author: cajvan-alin
View: 79 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Sfa
Embed Size (px)
of 121 /121
RAPORT ANUAL RO DEZVOLTAM IMPREUNA SPIRITUL DE ECHIPA GROUPE SOCIETE GENERALE 2011
Transcript

RO

RAPORT ANUAL

2011

D E Z V O L T A M

I M P R E U N A

S P I R I T U L

D E

E C H I P A

GROUPE SOCIETE GENERALE

SUMAR1 MESAJUL PRE{EDINTELUI DIRECTOR GENERAL .......................................................04 2 PROFIL BANC~ ........................................................................06 3 CIFRE CHEIE ...............................................................................08 4 GUVERNAN}~ CORPORATIV~ ...............................10 5 AC}IUNEA BRD.........................................................................16 6 ACTIVITATEA COMERCIAL~ .......................................18 7 MANAGEMENTUL RISCULUI.....................................24 8 RESURSE UMANE ...............................................................26 9 BANCA DE INVESTI}II ........................................................28 10 SERVICII SPECIALIZATE ...................................................30 11 RESPONSABILITATE CORPORATIV~................33 12 SITUA}II FINANCIARE ..........................................................37 13 CONTACTE ................................................................................118

1

RAPORT ANUAL

MESAJUL PRE{EDINTELUI - DIRECTOR GENERAL

1MESAJUL PRE{EDINTELUI DIRECTOR GENERAL

4

MESAJUL PRE{EDINTELUI - DIRECTOR GENERAL

RAPORT ANUAL

1

GU Y P OUPE TDe[i nc` dificil din punct de vedere macroeconomic, 2011 a fost, din multe puncte de vedere, un an pozitiv pentru BRD. Condi]iile macroeconomice s-au mbun`t`]it; produc]ia agricol` una mai bun` dect se estimase a avut un efect favorabil asupra cre[terii PIB. De asemenea, rata infla]iei a sc`zut la cel mai mic nivel dup` 1990. Cu toate acestea, cererea de produse [i servicii bancare nu a cunoscut o cre[tere marcant`, fiind sus]inut`, la nivelul clientelei de persoane fizice, doar de programul Prima Cas` [i de campania de refinan]are. Pe pia]a persoanelor juridice, creditarea a fost sus]inut` n special de marile companii. Ne-am concentrat pe mbun`t`]irea eficien]ei opera]ionale [i am reu[it astfel s` ob]inem o rentabilitate confortabil`, punnd n acela[i timp bazele unor viitoare surse de profit, n special prin intermediul produselor monetice inovante, precum Instant Pay [i solu]ia proprietar` de plat` contactless a transportului n comun, implementat` deja n [ase ora[e din Romnia [i a c`rei originalitate a fost recunoscut` la nivel interna]ional. Am reu[it s` r`mnem prezen]i la un nivel nalt pe pia]a marilor corpora]ii [i n egal` m`sur` s` fim unul dintre finan]atorii entit`]ilor publice, fie ele guvernamentale sau comunit`]i locale. La nivel intern, am continuat s` ne eficientiz`m activitatea, cheltuielile opera]ionale fiind men]inute la un nivel similar cu cel din 2010, n timp ce coeficientul nostru de exploatare s-a situat la 43%, semnificativ sub media sistemului bancar. Rentabilitatea noastr` a fost [i n 2011 cea mai bun` pe ansamblul sistemului bancar. La rndul lor, filialele BRD specializate pe leasing financiar, leasing opera]ional [i credite de consum la locul de vnzare au r`mas profitabile, dovedind elasticitate [i rezisten]` la condi]iile de business prea pu]in ofertante. Performan]ele noastre s-au bucurat [i anul trecut de recunoa[tere din partea unora dintre cele mai prestigioase publica]ii economice din Romnia [i str`in`tate, BRD primind premiul pentru Cea mai bun` banc` din Romnia att din partea Global Finance ct [i din partea The Banker. De asemenea, revista Pia]a Financiar` ne-a acordat titlul de Most Trusted Bank, premiu pe care l pre]uim [i care demonstreaz` aprecierea de care banca noastr` se bucur` n rndul clien]ilor [i partenerilor s`i. Pornind de la acest nivel, n 2012 ne-am propus s` fim foarte activi [i s` c[tig`m clien]i noi, mbun`t`]indu-ne astfel cota de pia]`. Chiar dac` anul acesta se anun]` la fel de problematic precum preceden]ii trei ani, vom ncerca s` facem din el o punte c`tre reviriment. Bazndu-m` pe calitatea echipei BRD, am toate motivele s` cred c` vom reu[i.

5

2

RAPORT ANUAL

PROFIL BANC~

2PROFIL BANC~

6

PROFIL BANC~

RAPORT ANUAL

2

I N F O RMA}II GE N E RA LE DES P RE COMPA NIEP R O FIL GROUPE SOCIETE GENERALESocit Gnrale este unul dintre primele grupuri de servicii financiare europene. Grupul [i-a construit business-ul pe un model diversificat de banc` universal`, urm`rind \n acela[i timp soliditatea financiar` [i strategia de cre[tere durabil` cu ambi]ia de a fi o banc` orientat` c`tre clien]i, de referin]` pe pia]`, o banc` aleas` pentru calitatea serviciului [i a personalului. Cei 160, 000 de colaboratori - prezen]i \n 77 de ]`ri - acompaniaz` zi de zi peste 33 milioane de clien]i \n lumea \ntreag`. Echipele Socit Gnrale ofer` consultan]` [i servicii dedicate persoanelor fizice, companiilor [i institu]iilor pe urm`taorele trei linii de business:n n

Oferta divers` de produse [i servicii [i apropierea de client stau \n centrul misiunii noastre comerciale. Banca persoanelor fizice 2,280,000 clien]i n 16.3 miliarde RON credite c`tre popula]ie n peste 2.2 milioane de carduri bancare incluse \n sistemul 3D Securen

Banca persoanelor juridice Servicii personalizate dedicate clien]ilor corporativi romni, filialelor marilor companii multina]ionale, IMM-urilor, micro\ntreprinderilor [i autorit`]ilor locale. n 140,000 clien]i n 17.2 miliarde RON credite acordate Servicii specializate n Opera]iuni interna]ionale: peste 1,100 de coresponden]i bancari \n 100 de ]`ri. n Factoring: 3.84 miliarde RON cifra de afaceri. Cea mai mare realizat` pn` \n prezent de BRD. n BRD Finance - filial` specializat` \n credite de consum. Profitabilitate crescut` [i dezvoltare puternic` a segmentului de finan]are auto. n BRD Pensii filial` specializat` \n administrarea de fonduri de pensii 182,000 clien]i [i un volum al subscrierilor de peste 10 milioane EUR. n BRD Asigur`ri de Via]` - 320,000 de clien]i \n al treilea an de activitate. Prezent` \n top 10 companii de asigur`ri de via]` din Romnia. n BRD Sogelease filial` specializat` \n leasing. Profit brut de 23 milioane RON. n ALD Automotive filial` specializat` \n leasing opera]ional complet [i gestiune de flote de autovehicule. Num`rul 1 \n Romnia cu 6,705 vehicule [i 240 clien]i. Banca de investi]ii Brokeraj, opera]iuni de pia]`, gestionarea activelor, depozitarea activelor Organismelor de Plasament Colectiv [i ale Fondurilor de Pensii Private, custodia instrumentelor financiare tranzac]ionate pe pie]e locale [i interna]ionale [i servicii de consultan]`. Unul din marii actori din pia]a romneasc` de investment banking. Servicii directe sau prin filialele specializate : n BRD Corporate Finance filial` specializat` \n consultan]` \n privatiz`ri [i fuziuni &achizi]ii n BRD Asset Management filial` specializat` \n gestiunea activelor, ocup` pozi]ia a treia pe pia]a fondurilor de investi]ii, de]innd \n portofoliu 6 fonduri deschise de investi]ii (OPCVM).

n

Banca de retail din Fran]a, sub brandurile Socit Generale, Crdit du Nord [i Boursorama. Banca de retail din afara Fran]ei, prezent` \n Europa Central` [i de Est [i Rusia, \n bazinul mediteraneean, \n Africa subsaharian`, \n Asia [i \n fostele teritorii franceze. Banca de finan]are [i investi]ii cu expertiza global` \n investi]ii, finan]`ri [i opera]iuni de pia]a.

Socit Gnrale este, de asemenea, un actor important \n domeniile servicii financiare specializate, asigur`ri, private banking, gestiunea activelor [i servicii pentru investitori. Grupul figureaz` \n indicii interna]ionali de dezvoltare durabil`: FRSE4good, ASPI, DJSI World [i DJSI Europe.

PROFIL BRD - GROUPE SOC IET E G E NE R A L EBRD Groupe Socit Gnrale este, de mai bine de un deceniu, \n topul b`ncilor universale din Romnia. Cu o ofert` comercial` \n continu` extindere, BRD asigur` produsele [i serviciile potrivite pentru clien]ii s`i, indiferent de momentul vie]ii \n care se afl`. Fie \n calitatea lor de persoane fizice, persoane fizice autorizate, IMM-uri sau mari companii. Prin re]eaua de agen]ii prezente \n toat` ]ara, suntem \n proximitatea clien]ilor no[tri, care au la dispozi]ie unit`]i moderne [i personal calificat: n 937 de agen]ii n 8,979 de angaja]i (BRD [i filiale) Rating-ul B`ncii n Fitch: Ratingul pe termen lung \n valut` BBB + n Moodys: Ratingul pentru depozite pe termen lung \n valut` Baa3 Ratingul pentru depozite pe termen lung in moneda locala Baa2

7

3

RAPORT ANUAL

CIFRE CHEIE

3CIFRE CHEIE

8

CIFRE CHEIE

RAPORT ANUAL

3

C I F RE CH E IEVENIT NET BANCAR (milioane RON)3,693 3,585 2,056 3,268 1,808

IFRS

REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE (milioane RON)

2,110

2009

2010

2011

2009

2010

2011

RENTABILITATEA FONDURILOR PROPRII (ROE)25%19%

REZULTAT NET (milioane RON)1,1391,009

8%

498

2009

2010

2011

2009

2010

2011

EVOLU}IA REZULTATULUI NET/AC}IUNE (RON)1.64 1.45 0.71

CAPITALURI PROPRII (milioane RON)6,088

5,749

4,944

2009

2010

2011

2009

2010

2011

9

4

RAPORT ANUAL

GUVERNAN}A CORPORATIV~

4GUVERNAN}A CORPORATIV~

10

GUVERNAN}A CORPORATIV~

RAPORT ANUAL

4

GU V E N A N }A CORPORATIV~Guvernan]a corporativ` a BRD - Groupe Socit Gnrale S.A reprezint` ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care banca este condus` [i controlat`. Transpuse \n documente normative interne, aceste principii determin` eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja [i a armoniza interesele tuturor categoriilor de participan]i la activitatea desf`[urat` de banc` - ac]ionari, administratori, directori, conduc`tori ai diverselor structuri ale societ`]ii, angaja]i [i organiza]iile care le reprezint` interesele, clien]i [i parteneri de afaceri, autorit`]i centrale [i locale, etc.n

Domnul Bernardo Sanchez Incera a fost confirmat n calitatea de administrator pentru un mandat de 4 ani, prin Hot`rrea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor nr. 105, din data de 14 aprilie 2011, pe locul r`mas vancat ca urmare a renun]`rii la mandatul de administrator a doamnei Anne Fossemalle; Mandatul de administrator independet al domnului Sorin Marian Coclitu a fost re\nnoit pentru o perioad` de 4 ani.

n

AD M INIST RA RE A { I C O ND U C ERE A B ~ N C I IBRD - Groupe Socit Gnrale a adoptat sistemul unitar de administrare \n deplin` concordan]` cu obiectivele unei bune guvernan]e corporative, a transparen]ei informa]iei corporative relevante, a protec]iei ac]ionarilor [i altor stakeholderi, precum [i a unei func]ion`ri eficiente pe pia]a bancar`.

C O NSIL IU L D E AD M INIST RA } I EConsiliul de Administra]ie este format din 11 membri, ale[i de Adunarea General` a Ac]ionarilor pentru un mandat de 4 ani [i se \ntrune[te o dat` la trei luni sau ori de cte ori este necesar. Structura Consiliului de Administra]ie asigur` un echilibru \ntre membrii executivi [i ne-executivi, astfel \nct nicio persoan` sau grup restrns de persoane s` nu poat` domina, \n general, procesul decizional al Consiliului de Administra]ie [i este format din trei membri executivi [i opt membri ne-executivi, dintre care unul ne-executiv independent. Anul 2011 a adus modific`ri \n componen]a Consiliului de Administra]ie, dup` cum urmeaz`:n

Prin decizia Consiliului de Administra]ie nr. 268, din data de 10 martie 2011, doamna Anne Marion-Bouchacourt a fost aleas` n calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expir`rii mandatului de administrator al domnului Aurelian Dochia; S-au rennoit mandatelor de administrator ale domnilor Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Dumitru Popescu, Ioan Cuzman [i Sorin Marian Coclitu (desemnat, n continuare, n calitatea de administrator independent), ncepnd cu data de 18 aprilie 2011, pentru o perioad` de 4 ani;11

n

4

RAPORT ANUAL

GUVERNAN}A CORPORATIV~

COMPONEN}A CONSILIULUI DE ADMINISTRA}IE

Guy POUPET- Pre[edintele Consiliului de Administra]ie [i Director General - Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al BRD Finance IFN S.A. - Membru al Consiliului de Administra]ie al ALD Automotive SRL - Pre[edintele Consiliului B`ncii Mobiasbanca Republica Moldova - Membru al Consiliului de Administra]ie al Socit Gnrale European Business Services SA.

Sorin - Mihai POPA- Membru al Consiliului de Administra]ie - Director General Delegat - Membru \n Consiliul de Administra]ie al BRD Sogelease IFN S.A.

Petre BUNESCU- Membru al Consiliului de Administra]ie - Director General Adjunct - Vice-Pre[edinte al Asocia]iei Romne a B`ncilor - Membru \n Consiliul de Administra]ie al Transfond S.A.

Didier ALIX- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie

Bernardo SANCHEZ - INCERA- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie - Director General Delegat al Grupului Socit Gnrale

Jean-Louis MATTEI- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie - Pre[edinte al Comitetului de Audit - Pre[edinte al Comitetului de Remunerare - Directorul General al BHFM Divizia Interna]ional` de Retail Banking a Grupului Socit Gnrale

ANNE MARION-BOUCHACOURT- Membru ne-executiv al Consiliului de Administra]ie Administratie (ncepnd cu data de 15 februarie 2012) - Membru al Comitetului de Remunerare; - Director Resurse Umane al Grupului Socit Gnrale

Bogdan BALTAZAR- Membru ne-executiv alConsiliului de Administra]ie

Dumitru D. POPESCU- Membru ne-executiv alConsiliului de Administra]ie - Membru al Comitetului de Audit

Sorin Marian COCLITU- Membru ne-executiv alConsiliului de Administra]ie - Membru al Comitetului de Audit - Membru al Comitetului de Remunerare; - Pre[edinte - Director General al Fondului Romn de Garantare a Creditelor pentru Intreprinz`torii Priva]i - Vicepre[edinte al Consiliului Reprezentan]ilor Ac]ionarilor SIF Muntenia

Ioan CUZMAN- Membru ne-executiv alConsiliului de Administra]ie

- Pre[edinte Director General laFondul Propriet`]ii Private nr.1 Banat-Cri[ana.

12

GUVERNAN}A CORPORATIV~

RAPORT ANUAL

4

REMUNERAREA MEMBRILOR C O NSIL IU LUI DE AD M INIST RA } I EPentru anul 2011, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor a aprobat o remunera]ie pentru membrii ne-executivi ai Consiliului de Administra]ie n valoare de 1,500 EUR/lun` (sum` brut`, echivalent lei) precum [i o limit` general` pentru remunera]iile suplimentare ale administratorilor [i ale directorilor pentru anul 2011 n sum` de 8 milioane RON, brut.

Comitetul este format din membrii Comitetului de Direc]ie [i responsabilii structurilor interne cu un rol important \n administrarea riscului.

CONDUCEREA EXECUTIV~Conducerea operativ` [i coordonarea activit`]ii zilnice a b`ncii este delegat` de c`tre Consiliul de Administra]ie c`tre directori. Directorii B`ncii sunt ale[i de c`tre Consiliul de Administra]ie, dintre administratori sau din afara Consiliului, [i formeaz` \mpreun` Comitetul de Direc]ie. Conform Codului de guvernan]` corporativ` al BRD, Comitetul de Direc]ie este format din minim 5 directori, dintre care un Director General [i este condus de Directorul General care este [i Pre[edintele Consiliului de Administra]ie. La 31 decembrie 2011 Comitetul de Direc]ie al BRD era compus din Directorul General, un Director General Delegat [i 5 Directori Generali Adjunc]i. Fiecare Director este investit cu toate competen]ele de a ac]iona \n numele B`ncii [i de a o reprezenta \n rela]iile cu ter]ii, \n orice circumstan]` legat` de activit`]ile pe care le coordoneaz`, cu respectarea dispozi]iilor legale [i ale Actului Constitutiv. n limita competen]elor [i r`spunderilor stabilite de Consiliul de Administra]ie, directorii ac]ioneaz` mpreun`, organiza]i n Comitetul de Direc]ie, pentru o serie de activit`]i/ opera]iuni specifice activit`]ii b`ncii, detaliate \n Actul Constitutiv [i Norma de Func]ionare Intern` a B`ncii.

C O M IT ET U L D E A UD I TComitetul de Audit este compus din 3 membri ne-executivi ai Consiliului de Administra]ie: Jean-Louis MATTEI (Pre[edinte), Dumitru POPESCU ( Membru) [i Sorin Marian COCLITU (Membru, Administrator independent). Membrii Comitetului de Audit au experien]a corespunz`toare atribu]iilor specifice ce le revin n cadrul comitetului [i se reunesc cel pu]in o dat` pe semestru. Comitetul de Audit asist` Consiliul de Administra]ie \n \ndeplinirea responsabilit`]ilor sale pe linia controlului intern [i auditului financiar, adresnd recomand`ri privind strategia [i politica institu]iei de credit n acest domeniu.

C O M IT ET U L D E REMUNERAREEste un comitet consultativ constituit \n sprijinul Consiliului de Administra]ie, n scopul de a elabora [i supraveghea implementarea politicii de remunerare a B`ncii. Comitetul este format din 3 administratori ne-executivi, din care unul independent, ale[i de c`tre Consiliul de Administra]ie din rndul membrilor s`i [i anume: Jean-Louis MATTEI (Pre[edinte), Anne MARION-BOUCHACOURT (Membru), Sorin Marian COCLITU (Membru, Administrator independent).

C O M IT ET U L D E ADMINISTRARE A RISCULUIPrezidat de Directorul General, Comitetul de Administrare a Riscului se ntrune[te trimestrial sau ori de cte ori este necesar. Obiectivele sale sunt gestionarea riscurilor semnificative, riscuri cu impact \nsemnat asupra situa]iei patrimoniale [i/sau reputa]ionale a b`ncii (riscul de credit, riscul de pia]`, riscul de lichiditate, riscul opera]ional [i riscul reputa]ional), precum [i riscurile asociate activit`]ilor externalizate.

13

4

RAPORT ANUAL

GUVERNAN}A CORPORATIV~

COMPONEN}A CONDUCERII EXECUTIVE

Guy POUPETPre[edintele-Director General

Sorin - Mihai POPADirector General Delegat

Petre BUNESCUDirector General Adjunct

Claudiu CERCEL-DUCADirector General Adjunct

Gabriela GAVRILESCUDirector General Adjunct

Jean-Luc GRASSETDirector General Adjunct

Gheorghe MARINELDirector General Adjunct (aprobare BNR: 15 februarie 2012)

14

GUVERNAN}A CORPORATIV~

RAPORT ANUAL

4

DRE P T U R IL E A C } I O N A R I L ORBRD respect` drepturile ac]ionarilor s`i [i asigur` acestora un tratament egal. DREPTUL LA VOT Ac]iunile b`ncii sunt indivizibile [i confer` de]in`torilor drepturi egale, orice ac]iune dnd dreptul la un vot \n Adunarea General` a Ac]ionarilor.Adun`rile generale sunt convocate de Consiliul de Administra]ie. Adun`rile generale sunt ordinare [i extraordinare. Adunarea General` Ordinar` se \ntrune[te cel pu]in o dat` pe an, \n cel mult 5 luni de la \ncheierea exerci]iului financiar, iar Adunarea General` Extraordinar` se \ntrune[te ori de c`te ori este necesar. Convocarea se realizeaz` cu cel pu]in 30 de zile \nainte de data stabilit`, cu respectarea prevederilor legale privind publicitatea [i notificarea Comisiei Na]ionale de Valori Mobiliare (CNVM) [i a Bursei de Valori Bucure[ti (BVB). Pentru a asigura tratamentul egal [i exercitarea deplin` [i \ntr-o manier` echitabil` a drepturilor de]in`torilor de ac]iuni, Banca pune la dispozi]ia acestora toate informa]iile relevante cu privire la AGA [i la deciziile adoptate, att prin mijloacele de comunicare \n mas`, ct [i \n sec]iunea special`, deschis` pe pagina proprie de Internet (www.brd.ro). Ac]ionarii pot participa la lucr`rile Adun`rilor Generale personal, prin reprezentant sau pot vota prin coresponden]`. Formulare de procur` [i de vot prin coresponden]` sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor \n sec]iunea special`, deschis` pe pagina proprie de Internet. Procedurile de desf`[urare a lucr`rilor AGA sunt supuse aprob`rii ac]ionarilor pentru a se asigura o derulare ordonat` [i eficient` a lucr`rilor. |n cadrul Adun`rilor Generale ale Ac]ionarilor se permite [i se \ncurajeaz` dialogul \ntre ac]ionari [i membrii Consiliului de Administra]ie [i/sau ai conducerii executive. Fiecare ac]ionar poate adresa administratorilor \ntreb`ri referitoare la activitatea b`ncii.

Ac]ionarii/investitorii pot adresa B`ncii solicitarile lor, att prin e-mail, ct [i telefonic, coordonatele fiind afi[ate pe site-ul institu]ional. Totodat`, to]i ac]ionarii primesc anual o informare individual` cu privire la situa]ia ac]iunilor [i a dividendelor ce le revin pentru exerci]iul financiar ncheiat. Informa]iile relevante sunt publicate pe pagina proprie de internet att \n limba romn` ct [i \n limba englez`. Pentru a face cunoscute rezultatele sale financiare, Banca organizeaz` reuniuni cu anali[tii financiari, consultan]ii de plasament, brokerii [i investitorii. Aceste reuniuni ofer` managementului B`ncii [i anali[tilor pie]elor financiare ocazia de a face schimb de opinii. Pentru informarea ac]ionarilor [i investitorilor, Banca stabile[te la \nceput de an un calendar al raport`rilor financiare.

CALENDARUL FINANCIAR 2012Prezentarea rezultatelor anuale preliminare:14 februarie 2012 Adunarea General` a Ac]ionarilor: 26 aprilie 2012 Prezentare rezultate anuale 2011: Prezentarea rezultatelor trimestrului 1: Prezentarea rezultatelor trimestrului 2: Prezentarea rezultatelor trimestrului 3: 26 aprilie 2012 30 aprilie 2012 30 iulie 2012 6 noiembrie 2012

ALTE ELEMENTE DE GUV E RNAN}~ CORPORA TI V~CONFLICTE DE INTERESE n 2011, nu au fost identificate conflicte de interese ntre membrii Consiliului de Administratie [i ai Comitetului de Direc]ie [i interesele B`ncii. OPERA}IUNI CU PERSOANE AFLTE |N RELA}II SPECIALE CU BANCA Cadrul de reglementare intern` stabile[te un set de reguli ce trebuie respectate de to]i membrii Consiliului de Administra]ie, membrii conducerii executive [i angaja]ii grupului la efectuarea propriilor tranzac]ii, precum [i pentru evitarea conflictelor de interese reale sau aparente (posibile).Competen]a de aprobare a creditelor acordate persoanelor fizice [i juridice aflate n rela]ii speciale cu banca apar]ine Consiliului de Administra]ie.

DREPTUL LA DIVIDENTE Fiecare ac]iune a b`ncii de]inut` de ac]ionar la data de \nregistrare (stabilit` conform reglement`rilor specifice [i aprobat` de AGA) confer` acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exerci]iul financiar anterior, \n cuantumul [i condi]iile stabilite de Adunarea Generala a Ac]ionarilor. |n anul 2011, Adunarea General` a aprobat repartizarea unui dividend brut de 0,17957 lei/ac]iune [i a stabilit procedura de distribuire a dividendelor cuvenite pentru 2010. DREPTUL LA INFORMARE BRD asigur` ac]ionarilor s`i accesul la informa]ii relevante, astfel \nct ace[tia s`-[i exercite toate drepturile de o maniera echitabila. BRD a \nfiin]at [i men]ine o structur` adecvat` pentru rela]ia cu investitorii, \n general, [i cu ac]ionarii proprii, \n special.

TRANZAC}IILE PERSOANELOR INI}IATE Pentru a stabili un cadru de ac]iune preventiv [i securizat de realizare a opera]iunilor pe pia]` de c`tre persoanele care prin pozi]ia lor n banc` au acces la informatii privilegiate, banca a stabilit [i a aplicat o serie de reguli deontologice pe care trebuie s` le respecte administratorii, directorii [i celelalte persoane ini]iate pentru a se evita nc`lcarea cadrului legal aplicabil tranzac]ion`rii cu instrumente financiare emise de BRD.

15

5

RAPORT ANUAL

AC}IUNEA BRD

5AC}IUNEA BRD

16

AC}IUNEA BRD

RAPORT ANUAL

5

A C } I U NEA BR DAc]iunile BRD sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucure[ti \ncepnd cu 15 ianuarie 2001. Ac]iunea BRD este inclus` \n indicii BET, ROTX, BET-XT [i BET-C. |n cursul anului 2011, pre]ul de \nchidere al ac]iunii BRD a avut o evolu]ie similar` cu indicele BET. Cursul de \nchidere al ac]iunii BRD la data de 30 decembrie 2011, ultima zi de tranzac]ionare a anului 2011, a fost de 10.71 RON/ac]iune. La aceea[i dat`, capitalizarea bursier` a fost de peste 7,463 milioane RON. Dividendele sunt distribuite ac]ionarilor propor]ional cu cota lor de participare la capitalul social. Venitul generat de dividende este supus impozit`rii la surs`.

AC}IUNEA BRDEvolu]ia lunar` a pre]ului ac]iunii BRD [i a indicelui BET \n perioada ianuarie - decembrie 2011BRD-GSG (axa din partea stng`)RON 16.00

BET ( axa din partea dreapt`)7,000.00 6,500.00 6,000.00

14.00 5,500.00 5,000.00 12.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 10.00 3,000.00 2,500.00 8.00 ian.-11 feb.11 2,000.00 mar.11 apr.11 mai.- iun.-11 iul.-11 sep.- oct.-11 nov.11 11 11 dec.11

DIVIDENDE|n conformitate cu legisla]ia romn` [i Actul Constitutiv, dividendele se pl`tesc din fondurile constituite \n acest scop dup` aprobarea AGA, \n termen de dou` luni de la Adunarea General` a Ac]ionarilor. Profitul net anual este repartizat sub form` de dividende conform hot`rrii AGA. Rezultatul distribuibil se bazeaz` pe rezultatul net \n conformitate cu situa]iile financiare la nivel individual preg`tite \n conformitate cu standardele locale de contabilitate. Evolu]ia volumului dividendelor aprobate [i distribuite se prezint` astfel:

Profit net BRD (RAS) Profit net (RON) Profit distribuibil (RON) Total dividende (RON) Dividend pe ac]iune (RON) Rata de distribu]ie din profitul distribuibil

2010 500,589,835 500,589,835 125,147,459 0.17957 25%

2011 465,265,368 465,265,368 116,316,342 0.16690 25%

17

6

RAPORT ANUAL

ACTIVITATEA COMERCIAL~

6ACTIVITATEA COMERCIAL~

18

ACTIVITATEA COMERCIAL~

RAPORT ANUAL

6

A C T I V I T A TEA COMERCIAL~|n 2011, BRD Groupe Socit Gnrale a avut \ntre liniile principale de ac]iune, conservarea profitabilit`]ii, f`r` s` ignore condi]iile particulare ale mediului \n care evolueaz`, dar nici influen]ele tot mai complexe ale contextului european. Eforturile echipelor au avut ca rezultat faptul c` BRD a fost [i \n 2011, cea mai profitabil` banc` din Romnia, cu cea mai extins` re]ea de unit`]i dintre b`ncile private, realitate care ne plaseaz` \ntr-o pozi]ie privilegiat` la apari]ia oric`ror oportunit`]i de finan]are - att \n ora[ele mari, ct [i \n cele medii ori \n zonele rurale cu poten]ial. |nc` un argument al avantajului de care beneficiem este acela c` \n ultimii ani, re]eaua agen]iilor BRD a marcat o important` evolu]ie calitativ`, inova]ia fiind cea care face diferen]a pe o pia]` tot mai concuren]ial`. |n linii mari, au fost deja operate optimiz`rile diverselor activit`]i, \n consonan]` cu nivelul tehnologic atins de Re]ea, precum [i cu stadiul actual [i cel previzibil pentru urm`toarea perioad` a cererii de finan]are. Evolu]ia depozitelor [i a creditelor demonstreaz` c` BRD [i-a men]inut nivelul activit`]ii n condi]iile unei cereri modeste pentru finan]are.

DEPOZITE CLIENTEL~28,955 29,561 30,025 30,382

milioane RON

Persoane juridice Persoane fizice

2008

2009

2010

2011

EVOLU}IA NUM~RULUI DE AGEN}II930 930 937 937

CREDITE CLIENTEL~32,888 33,937 33,895 34,342

2008

2009

2010

2011

milioane RON

Baza de clien]i a r`mas robust`, evoluat` calitativ, chiar dac` numeric s-a diminuat, iar ritmul de achizi]ie a unor clien]i noi nu a revenit \nc` la caden]a anterioar` lui 2008, fiind puternic influen]at de contextul pie]ei locale.2008 2009 2010 2011

Persoane juridice Persoane fizice

PERSOANE JURIDICE ( X 1 000 )162

PERSOANE FIZICE ( X 1 000 )2,430

149

141 137

2,379

2,334 2,279

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

19

6

RAPORT ANUAL

ACTIVITATEA COMERCIAL~

BRD continu` s` fie un actor de top \n sistemul bancar romnesc. Suntem a doua banc` din Romnia, din punctul de vedere al activelor, de]innd urm`toarele cote de pia]`

n 2011, valoarea angajamentelor la nivel de banc` a fost de 45.4 miliarde RON, mpar]it` pe segmente de pia]` astfel:

PERSOANE JURIDICE ( % )CREDITE14.2

DEPOZITE17.8

13.1

16.737% persoane fizice

2010

2011

2010

2011

16% \ntreprinderi mici

PERSOANE FIZICE ( % )17 %

30 % \ntreprinderi mari

CREDITE15.7

DEPOZITE14.1

\ntreprinderi medii

15.7 13.5

2010

2011

2010

2011

BRD a continuat anul trecut s` \mbun`t`]easc` [i s` extind` n permanen]` canalele de banc` la distan]`, rapide [i practice, bine primite de clientel`: Centrul de rela]ii cu clien]ii Vocalis, serviciile de Mobile Banking, Internet Banking [i e-Commerce. La sfr[itul lunii decembrie 2011, num`rul total de abona]i ai serviciului de internet banking BRD-Net era de 310.000, iar valoarea total` a tranzac]iilor a fost de 1.2 miliarde RON, cu 20 % mai mare dect la sfr[itul anului precedent.

|n 2011, BRD a considerat prioritar` conservarea unei rentabilit`]i ridicate, chiar dac` aceasta a presupus unele sc`deri ale cotelor noastre de pia]`, pe fondul dificult`]ilor persistente la nivel macroeconomic. |n consecin]`, cererea de produse [i servicii bancare nu a cunoscut o cre[tere fa]` de anul anterior, fiind sus]inut`, la nivelul clientelei persoane fizice, doar de continuarea programului Prima Cas` [i de campania de refinan]are. Pe pia]a persoanelor juridice, finan]`rile au fost solicitate n special de marile companii. {i \n acest an 2012 competi]ia se anun]` dur`. Gradul de bancarizare \nc` redus al pie]ei romne[ti indic`, \ns`, un poten]ial care va permite sporuri consistente. Avem, a[adar, atuuri majore s` ne consolid`m pozi]ia [i chiar s` ne cre[tem cotele de pia]`.

20

ACTIVITATEA COMERCIAL~

RAPORT ANUAL

6

BA N C A PE R SOANELOR FIZICECampaniile comerciale desf`[urate \n 2011 au sus]inut lansarea de noi produse, dar [i ofertele de refinan]are, pentru atragerea [i avansarea de solu]ii clien]ilor cu credite la alte B`nci. Totodat`, Banca a continuat s` fie partenerul clien]ilor de]in`tori de credite la BRD, oferindu-le, dup` caz, solu]ii personalizate de reesalonare/restructurare a datoriilor. Prioritare au fost gestionarea corect` a riscului, dar [i dezvoltarea portofoliului de clien]i noi. Aceste obiective au fost sus]inute prin oferte special create. BRD a continuat s` demonstreze c` inova]ia nu este doar o teorie \n filosofia B`ncii. |n decursul anului trecut, BRD a creeat, a dezvoltat [i a promovat produse, diversificnd oferta existent`. Portofoliul de produse de creditare BRD a fost completat de creditului Casa BRD de 10. Pe parcursul anului 2011 BRD a continuat, de asemenea, s` se implice \n programul Prima Cas`, fiind una dintre b`ncile care a participat activ [i cu rezultate notabile \n toate etapele acestui program: BRD a acordat primul credit la momentul lans`rii programului [i continu` s` fie unul dintre vectorii de imagine ai programului. Gradul de implicare a b`ncii se va men]ine ridicat [i \n 2012 [i se va pastra pn` la consumarea integral` a plafonului de garantare acordat de FNGCIMM. |n 2011 am continuat s` acord`m o aten]ie deosebit` segmentului de tineri. Dincolo de evolu]ia ofertei, am organizat dou` mari campanii avnd drept obiective majore promovarea creditelor Work&Travel, respectiv atragerea, echiparea [i fidelizarea studen]ilor la fiecare \nceput de an universitar. Banca a valorificat, de asemenea, experien]a filialelor specializate din grup [i a diversificat oferta de produse de plasament, pensii private [i bancassurance. INOVA}II BRD Cardul Transport card bancar utilizabil pentru plata c`l`toriei \n mijloacele de transport \n comun \n Bucure[ti (re]elele RATB [i Metrorex), dar [i \n mai multe ora[e din ]ar`. Cardul a fost a fost lansat \n iunie 2011, fiind o inova]ie pentru oferta bancar` din Romnia. Clientul poate opta pentru introducerea abonamentului pe card sau pentru efectuarea pl`]ii direct din contul cardului, f`r` a fi necesar` achizi]ionarea separat` a creditului pentru c`l`torii. Aceast` solu]ie a fost declarat` unic` \n Europa de c`tre MasterCard. Pe lng` aplica]ia transport [i func]ionalitatile cunoscute ale unui card clasic, acesta are integrat` [i tehnologia contactless care permite pl`]i de mic` valoare f`r` PIN. Cardul Suporter lansat \n aprilie 2011, cardul Suporter, echipat cu tehnologia contactless, este singurul card bancar personalizat cu fotografia juc`torului preferat de fotbal care func]ioneaz` [i ca abonament sau bilet de acces pe stadion. De asemenea, cardul permite efectuarea tuturor tipurilor de opera]iuni, fiind un card de debit ata[at unui cont curent \n lei, cu utilizare na]ional` [i interna]ional` care are integrat` tehnologia contactless. |n 2011 o aten]ie deosebit` a fost acordat` clien]ilor afla]i \n conventiile pay-roll, pensionarilor, tinerilor, dar [i clien]ilor de top ai b`ncii, prin oferte dedicate [i personalizate.

21

6

RAPORT ANUAL

ACTIVITATEA COMERCIAL~

BANCA PERSOANELOR JURIDICECLI ENT ELA I MM { I PERSOANE FIZICE A U T O R IZAT EBRD a relansat \n 2011 oferta de finan]are dedicat` clientelei Intreprinderi Mici [i Mijlocii [i persoanelor fizice autorizate. Creditarea pe termen scurt, mediu sau lung vizeaz` satisfacerea nevoilor specifice acestui segment \n privin]a cheltuielilor curente dar mai ales pentru investi]ii, avantajate de subven]iile guvernamentale de pn` la 200,000 EUR/IMM. Relansarea [i promovarea ofertei pentru profesiuni liberale [i persoane fizice autorizate dup` patru ani de la lansare au adus noi credite \n valoare de 84.3 milioane RON, care totalizeaza 67% din \ntregul portfoliu existent la finalul anului 2011. |n linie cu cele enumerate, BRD a semnat \n 2011 noi conven]ii cu Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM, Eximbank [i Fondul de Garantare pentru Creditul Rural. Au fost, de asemenea, continuate finan]`rile din surse provenind de la Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare [i Banca European` de Investi]ii, destinate, \n principal, sus]inerii dezvolt`rii segmentului de IMM. Prin facilitatea EU/BERD pentru eficienta energetic` \n valoare de 10 milioane EUR au fost finan]ate 10 companii care au beneficiat de: n credite de investi]ii acordate de BRD; n servicii de asisten]` tehnic` gratuit` prin consultan]i angaja]i de BERD; n grant de pn` la 15% din valoarea \mprumutului la finalizarea investi]iei. |n cursul anului 2011, BRD a semnat o a doua facilitate UE/BERD pentru eficien]a energetic` \n valoare de 10 milioane EUR. Prin facilitatea BEI, au fost finan]ate 10 IMM-uri, valoarea ajungnd la 30 milioane EUR pentru proiecte de dezvoltare a activit`]ii acestora. Pe de alt` parte, BRD a sprijinit clientela prin restructur`ri sau ree[alon`ri ale angajamentelor \n valoare de 9% din total expunere. |n acela[i timp, BRD a fost prima banc` ce a lansat oferta pentru achizi]ionarea de autovehicule noi [i tractoare pentru persoane juridice [i persoane fizice autorizate \n cadrul programului REMAT. Programul EUROBRD (finan]are de proiecte de investi]ii beneficiare de fonduri europene nerambursabile) a cunoscut, [i el, o evolu]ie satisf`c`toare. Gama de servicii cuprinde: pre-finan]area [i/sau co-finan]area contribu]iei proprii, finan]area cheltuielilor neeligibile, acoperirea necesarului de fond de rulment pentru desf`[urarea activit`]ii curente [i noi investi]ii. |n cursul anului 2011 au fost finan]ate \n cadrul programelor cu fonduri europene post-aderare, un num`r de 614 proiecte cu o valoare de peste 100 milioane EUR, proiecte derulate att de companii private, IMM-uri [i intreprinderi mari din agricultur` [i industrie, ct [i autorit`]i publice locale, institu]ii publice [i organiza]ii nonguvernamentale. Preferin]a clien]ilor pentru Servicii de banc` la distan]` a fost eviden]iat` de cre[terea num`rului de abona]i ai serviciului [email protected] cu 15% fa]` de anul anterior. Gradul de utilizare al acestui canal s-a m`rit considerabil n cursul anului 2011, num`rul tranzac]iilor efectuate prin acest serviciu crescn cu 28% \n 2011 fa]` de 2010 [i totaliznd o valoare de aproximativ 39 miliarde RON. BRD este liderul pie]ei de e-commerce, cu un volum procesat de peste 136 milioane EUR [i o cot` de pia]` de peste 85%, performan]e care au adus B`ncii, \n cadrul Galei Premiilor E-Commerce 2011, trofeul Banca Anului n E-Commerce.

22

ACTIVITATEA COMERCIAL~

RAPORT ANUAL

6

MAR I C LIEN } I C O R P O R A T I VIn 2011, BRD [i-a propus s`-[i consolideze pozi]ia de partener principal al marilor corpora]ii . Expunerea BRD pe sectorul marilor clien]i a crescut n total cu aproximativ 5%, angajamentele bilan]iere r`mnnd relativ stabile (circa +1% fa]` de decembrie 2010) expunerea extrabilan]ier` fiind n cre[tere (n jur de +11% fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut). Cre[terea expunerii s-a concentrat pe clien]ii care [i desf`[oar` activitatea n sectoare strategice pentru economia Romniei precum infrastructura, construc]iile [i energia (inclusiv energia regenerabil`), finan]area municipalit`]ilor (n principal finan]area investi]iilor n infrastructur`). Expunerea pe alte sectoare economice a r`mas stabil`, cu unele ajust`ri legate de activitatea redus a clien]ilor din cauza evolu]iei economice. Cre[terea depozitelor marilor clien]i corporativi fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut a corespuns cu cre[terea expunerii bilan]iere pe acest segment de clientel` (aproximativ + 1% comparativ cu aceea[i perioad` a anului precedent). FINAN}~RI NOI Sectorul energetic: n 30 milioane EUR, credit de investi]ii pe termen mediu pentru unul dintre principalii produc`tori de energie din Romnia; n Participare n valoare de 20 mil. EUR la un credit de tip B din cadrul unui pachet de finan]are acordat de BERD/IFC unei companii de top din sectorul energetic pentru un proiect de energie eolian` n Romnia, n valoare de 330 mil. EUR. Sectorul construciilor / infrastructurii: n Credit sindicalizat pe termen mediu, n valoare de 145 mil. RON, pentru una dintre principalele firme de construc]ii, partea BRD fiind de 35 milioane RON; BRD a participat ca Aranjor Principal Mandatat [i agent de garantare; n Pachet de finan]are n valoare de 65 milioane EUR n favoarea unei asocieri n participa]iune a unor companii de construc]ii care au c[tigat contractul de construc]ii pentru un proiect de transport feroviar n valoare de 215 milioane EUR. Sectorul de retail: n Credit de investi]ii pe termen lung, n valoare de 35 milioane EUR, pentru unul dintre principalele lan]uri europene de distribu]ii, n vederea dezvolt`rii re]elei sale de magazine din Romnia; n Aranjor al finan]`rii n vederea extinderii unui mall de top din Bucure[ti [i a dezvolt`rii unui nou mall n zona de nord a Romniei pentru actori de vrf din sector (participarea total` a BRD n ambele proiecte este de 15 milioane EUR).

Sectorul telecomunicaiilor: n Participare la un credit sindicalizat n valoare de 40 milioane EUR, co-aranjat de BRD pentru un furnizor major de cablu TV, TV prin satelit [i internet din Romnia. Sectorul petrol & gaze n Participarea la un credit sindicalizat pe termen mediu, n valoare de 100 milioane EUR, co-aranjat de BRD pentru un actor principal din sector. Administraii publice locale: n Credit de investi]ii de 30 milioane EUR pe termen lung pentru programul de investi]ii de interes local; n Credit de investi]ii de 25 milioane RON pe termen mediu pentru modernizarea unor drumuri jude]ene [i consolidarea spitalului jude]ean;

n

Credit de investi]ii n valoare de 40 milioane EUR pe termen lung pentru co-finan]area proiectelor de infrastructur` cu fonduri europene; n Credit de investi]ii de 21.3 milioane RON pentru achizi]ionarea de troleibuze pentru transportul urban de c`l`tori; OPERA}IUNI DE HEDGING: cre[terea num`rului de tranzac]ii de hedging pentru rata de schimb [i rata dobnzii, dar [i pentru pre]urile m`rfurilor, att cu corpora]ii multina]ionale, ct [i cu companii particulare romne[ti; GESTIONAREA TREZORERIEI: semnarea ctorva contracte de trezorerie centralizat` [i gestionare a trezoreriei cu corpora]ii multina]ionale [i companii private romne[ti.

23

7

RAPORT ANUAL

MANAGEMENTUL RISCULUI

7MANAGEMENTUL RISCULUI

24

MANAGEMENTUL RISCULUI

RAPORT ANUAL

7

M A N A G E M E N TUL RIS CULUICADRUL GENERAL Politica BRD este s` abordeze riscul \n mod prudent, \n linie cu strategia sa pe termen lung. Prin managementul riscului, concordant cu practicile Socit Gnrale, banca se concentreaz` asupra identific`rii [i evalu`rii riscurilor \ntr-un stadiu incipient. Implementarea acestei politici se realizeaz` prin intermediul func]iei de management al riscului, care este independent` de structurile comerciale. ORGANIZARE Consiliul de Administra]ie al B`ncii stabile[te viziunea strategic` \n domeniul gestion`rii riscurilor, viziune tradus` apoi \n politici de Comitetul de Direc]ie (CD). O parte din responsabilit`]ile CD sunt delegate c`tre dou` comitete principale, respectiv Comitetul de Administrare a Riscului [i Comitetul de Gestionare a Activelor [i Pasivelor. Departamentul Control Central de Risc este responsabil pentru monitorizarea [i gestionarea riscului de credit, riscului opera]ional [i a unei p`r]i din riscurile de pia]`, \n timp ce riscul de lichiditate [i de dobnda din banking book sunt monitorizate [i gestionate de Departamentul Financiar. RISCUL DE CREDIT Riscul de credit este \n principal riscul ca o contrapartid` s` nu \[i indeplineasc` obliga]iile de plat` fa]` de Banc`. Gestionarea riscului de credit \n cadrul b`ncii este integrat` \n procesul de management al riscului al Socit Gnrale. COSTUL RISCULUI Costului net al riscului a \nregistrat o sc`dere de 17.2% fa]` de cel \nregistrat \n cursul anului 2010, \ns` a r`mas, \n continuare, la un nivel ridicat. Principalele cauze sunt ritmul foarte lent de relansare a mediul economic, cu precadere a domeniilor finan]ate tradi]ional de BRD, respectiv construc]iile [i comertul, precum [i puterea sc`zut` de cump`rare a persoanelor fizice. Cu toate acestea, rata creditelor neperformante(*) a r`mas sub media sistemului bancar ): n BRD: 12.2% n Media sistemului bancar (**): 14.33%(*) Credite clasificate ca Pierdere 2 (serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile [i/ sau n cazul c`rora au fost ini]iate proceduri judiciare) din total credite. (**) Surs`: statistici BNR

COSTUL NET AL RISCULUI (RAS)462 370 309

141

CNR (puncte baz`)

RAS 2008 2009 2010 2011

CONTINUITATEA ACTIVIT~}II Managementul continuit`]ii activit`]ii vizeaz` prevenirea sau diminuarea impactului unor evenimente neprev`zute prin dezvoltarea dispozitivelor de continuitate a activit`]ii [i gestionare a crizelor. Banca a alocat resurse, a stabilit centre de repliere, loca]ii unde pot fi reluate activit`]ile vitale [i critice din central` sau re]eaua teritorial` a b`ncii [i a \nfiin]at un centru de back-up informatic. Componentele dispozitivului de continuitate sunt testate anual. Pentru gestionarea situa]iilor de criz`, la nivelul structurilor organiza]ionale ale b`ncii, att n central`, ct [i n re]ea au fost constituite celule de criz`, iar la nivelul b`ncii un Comitet de criz`. RISCUL OPERA}IONAL {I SUPRAVEGHEREA PERMANENT~ BRD dispune de un sistem puternic de pilotaj al riscului opera]ional [i al sistemului de supraveghere permanent`, ambele beneficiind de un control solid, de un cadru normativ coerent [i de personal bine format.

25

8

RAPORT ANUAL

RESURSE UMANE

8RESURSE UMANE

26

RESURSE UMANE

RAPORT ANUAL

8

RE SU R S E UMAN ECIFRE CHEIE n 8,979 de angaja]i la nivelul BRD [i al entit`]ilor Grupului Socit Gnrale \n Romnia n 476 noi angaja]i \n cadrul Grupului BRD n 7.8 % turnover total, din care 4.4 % turnover voluntar n 94.47 % din personal a urmat minim un curs de formare profesional` Sub umbrela programului strategic Ambition 2015, pe parcursul anului 2011, \n cadrul Departamentului de Resurse Umane au fost dezvoltate [i continuate o serie de proiecte \n vederea dezvolt`rii capitalului uman, promovarea unui nou model de leadership [i optimiz`rii modelului de lucru. Astfel, direc]iile strategice \n 2011 au fost: gestiunea carierei angaja]ilor, managementul persoanelor cu poten]ial, formarea profesional` cu accent pe formarea managerial`, \mbun`t`]irea culturii organiza]ionale, sistemul de evaluare a performan]ei dar [i optimizarea activit`]ilor. Printre proiectele cheie desf`[urate \n anul 2011 au fost: a doua edi]ie a Barometrului de Satisfac]ie a angaja]ilor, realizarea de prezent`ri [i planuri de ac]iune locale \n urma studiului de Diagnoz` Organiza]ional`, identificarea angaja]ilor cu poten]ial [i construirea planului de dezvoltare a acestora, continuarea Academiei de management [i a \ntlnirilor anuale de resurse umane, demararea procesului de implementare a noii aplica]ii de evaluare a peforman]elor [i, nu \n ultimul rnd, acompanierea proceselor de reorganizare intern`, de exemplu: \nfiin]area de noi Centre Regionale de Servicii Clien]i. Mobilitatea intern` a personalului s-a men]inut la o valoare semnificativ` (12% ) reflectnd capacitatea de adaptare a structurilor la cerin]ele contextului macroeconomic iar promov`rile s-au men]inut la 7% din num`rul total al personalului. |n 2011 am continuat dezvoltarea parcursurilor de formare asociate parcursurilor de carier` [i derularea de noi proiecte de formare care s` sus]in` business-ul, precum {coala comercial` - program de formare a for]ei de vnzare \n vederea cre[terii calit`]ii serviciilor oferite clien]ilor no[tri. De asemenea, \n cadrul programului Academia de Management au fost forma]i aproximativ 900 de manageri, media zilelor deformare/salariat atingnd 5 zile. Politica de resurse umane a r`mas constant` \n ceea ce prive[te pachetul salarial. Am continuat s` recompens`m performan]a, att cea colectiv`, ct [i cea individual` \ntr-o manier` adaptat` la context. De asemenea, noi ini]iative de asigurare a protec]iei sociale a angaja]ilor au fost demarate, precum introducerea programului de echilibru via]` privat`/via]` profesional`, cre[terea num`rului de parteneri \n programul de discounts [i beneficii oferite salaria]ior \n completarea beneficiilor existente (servicii medicale, tichete de mas`, diverse indemniza]ii, fond privat de pensii, asigurare de accident, indemniza]ii de pensionare, etc).

27

9

RAPORT ANUAL

BANCA DE INVESTI}II

9BANCA DE INVESTI}II

28

BANCA DE INVESTI}II

RAPORT ANUAL

9

BA N C A D E IN V E STI}IIACTIVITATEA DE BROKERAJ |n cursul anului 2011 BRD s-a pozi]ionat ca un participant important [i \n privin]a opera]iunilor derulate pe pia]a de capital din Romnia. De asemenea, \ncepnd cu 2011 BRD ofer` servicii de intermediere a tranzac]iilor cu ac]iuni [i exchange traded funds (ETF) pe principalele pie]e bursiere europene, diversificnd astfel gama de produse oferite clien]ilor b`ncii. PIE}E FINANCIARE n cursul anului 2011, BRD [i-a men]inut pozi]ia de formator de pia]` [i furnizor de lichiditate \n RON pe pie]ele locale valutar`, monetar` [i a titlurilor de stat. BRD a pus la dispozi]ia clien]ilor solu]ii de acoperire a riscurilor de dobnd`, valutar [i de pre] al marfurilor, precum [i diverse produse de plasament de tipul depozitelor structurate, titlurilor de stat, \nregistrnd o cre[tere important` att a num`rului de tranzac]ii \ncheiate, ct [i a volumetriei asociate. GESTIUNEA ACTIVELOR Cu 6 fonduri de investi]ii (OPCVM) \n portofoliu [i o cot` de pia]` la finele lui 2011 de 9.13%, BRD Asset Management ocup` pozi]ia a treia pe pia]a fondurilor de investi]ii, activele gestionate crescnd cu 38.4% fa]` de anul 2010. DEPOZITAREA / CUSTODIA DE TITLURI Cu o experien]` de peste 14 ani ca banc` depozitar` / custode, precum [i beneficiind de expertiza Grupului Socit Gnrale - a doua banc` custode din Europa [i a [aptea din lume, cu o re]ea de coresponden]i care acoper` 85 de ]`ri - BRD [i-a dezvoltat [i diversificat activitatea \n concordan]` cu l`rgirea ofertei de produse [i servicii. Banca s-a implicat activ \n proiectele de dezvoltare a pie]ei de capital fiind membru [i partener al proiectelor RO NPMG (Romanian National Market Practice Group) care vizeaz` alinierea [i armonizarea practicilor din pia]a de capital autohton` la standardele interna]ionale, membrii \n Comisia de Exper]i a Romania Market Implementation Group (RO MIG) consolidndu-[i \n acela[i timp pozi]ia de lider \n activitatea de custodie / depozitare de pe pia]a romneasc`, dup` criteriul activelor aflate \n custodie/depozitare. Pentru a r`spunde ct mai bine nevoilor specifice clientelei, BRD a participat la proiectul Harmony XL, o ini]iativ` de ascultare a nevoilor [i a[tept`rilor clien]ilor, un instrument strategic de dezvoltare a rela]iilor parteneriale avnd ca finalitate fidelizarea [i cre[terea \ncrederii clien]ilor fa]` de produsele [i serviciile oferite de banc`. Beneficiind de cea mai mare re]ea bancar` din Romnia, BRD s-a implicat activ [i \n distribu]ia de dividende pentru companiile listate, asigurnd acest serviciu pentru clien]i precum Fondul Proprietatea, OMV, Transgaz, Lafarge, etc. SERVICII DE CONSULTAN}~ |n anul 2011, pia]a de fuziuni [i achizi]ii din Romnia a \nregistrat un num`r redus de tranzac]ii (aproximativ 100 de opera]iuni finalizate) ale c`ror valori au fost foarte mici, \n general situate sub pragul de 20 milioane de EUR. Chiar [i \n acest context dificil de pia]`, BRD Corporate Finance a reu[it s` se men]in` printre liderii pie]ei de consultan]` din Romnia, printre opera]iunile majore ale anului la care BRD Corporate Finance a participat num`rndu-se opera]iunea de preluare a activit`]ii interna]ionale a Volksbank International unde Socit Gnrale a avut calitatea de consultant al Sberbank, precum [i alte opera]iuni de corporate finance cum ar fi testul investitorului privat prudent \n economia de pia]`, asisten]` \n ob]inerea de finan]`ri complexe de la organisme interna]ionale sau consultan]` privind opera]iunile de transfer pricing realizate pentru societ`]i din Romnia.

29

10

RAPORT ANUAL

SERVICII SPECIALIZATE

10SERVICII SPECIALIZATE

30

SERVICII SPECIALIZATE

RAPORT ANUAL

10

F I N A N } ~ R I D E ST INA TE PERS OA NELOR FIZICECREDITE DE CONSUMBRD Finance, filiala specializat` \n credite de consum acordate \n mgazin, s-a impus - imediat dupa momentul \nfiin]`rii, \n 2004 - ca unul dintre principalii juc`tori ai pie]ei creditelor de consum din Romnia, \nregistrnd o dezvoltare accelerat` la nivelul portofoliului de produse, al parteneriatelor strategice [i al clientelei. Contextul macroeconomic dificil, instalat \ncepnd din anul 2009, a condus la reducerea semnificativ` a cererii de credite de consum, precum [i la sc`derea capacit`]ii de rambursare a clien]ilor, influen]nd direct activitatea BRD Finance. Totu[i, compania a reu[it s`-[i ating` obiectivele anuale propuse, prin politici adaptate de dezvoltare comercial`, optimizare opera]ional` [i de risc. |ntr-un mediu economic \n continuare delicat, strategiile comerciale ale companiei s-au axat pe consolidarea parteneriatelor de afaceri cu principalii retaileri din pia]a (Carrefour, Real, Altex, Domo, Ikea, s.a.), \n vederea oferirii unei game competitive de carduri de credit, credite de consum [i credite de nevoi personale. O cre[tere semnificativ` a avut [i finan]area auto, printr-o abordare dinamic` [i flexibil` a activit`]ii de vnzare a principalelor re]ele de dealeri auto din ]ar`. Celelalte prghii importante de cre[tere a performan]ei companiei au fost reprezentate \n anul 2011 de \mbun`t`]irea costurilor [i calit`]ii proceselor interne, prin intermediul programelor de Business Process Management desf`[urate, precum [i de sc`derea importanta a costului riscului, datorit` politicii performante de risc [i recuperare.

PE NS II PRIV AT EEforturile companiei BRD Pensii, societate de administrare a fondurilor de pensii private, au fost ndreptate pe parcursul anului 2011, n mod deosebit c`tre securizarea investi]iilor clien]ilor s`i [i stabilizarea businessului. Evenimentul major al anului a fost fuziunea prin absorp]ie a celor dou` fonduri de pensii facultative pe care le administra. Acest proces a condus la consolidarea fondului de pensii facultative BRD Medio (fond absorbant), la cre[terea volumului de active [i implicit la consolidarea portofoliului de investi]ii care este mai bine structurat [i adaptat noului context economic. Totodat`, acest demers a propulsat fondul BRD Medio n topul fondurilor de pensii private facultative, astfel c` la sfrsitul anului 2011 acesta a nregistrat o cot` de pia]` de 3.06 % [i aproape 8,000 de participan]i. n ceea ce prive[te Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, chiar [i n contextul unui an 2011 extrem de dificil acesta a nregistrat o cot` de pia]` de 3.2 %, n cre[tere fa]` de 2010 [i num`r` 174,345 de participan]i. Filiala BRD Pensii administreaz` n prezent economiile a peste 182,000 de clien]i [i active de aproximativ 180 milioane RON, pentru pensiile private obligatorii [i pensiile private facultative.

ASIGUR~RI DE VIA}~Rezultatele ob]inute de BRD Asigur`ri de Via]` \n 2011 arat` unitatea [i soliditatea grupului BRD, precum [i valorificarea la maximum a sinergiilor dintre liniile de bussines ale grupului. BRD Asigur`ri de Via]` se situa \n 2011 \n primele 10 n clasamentul celor 22 de companii de asigur`ri de via]` existente pe pia]a romaneasc`, reu[ind o majorare a primelor cu aproximativ 169 % pn` la un volum al subscrierilor de peste 10 milioane de EURO [i o majorare a cotei de pia]` printr-o cre[tere peste medie (+1.48%). BRD Asigur`ri de Via]`, a continuat demersurile de extindere a portofoliului, adaugnd n oferta sa produse noi [i, n plus, a continuat s` dezvolte un alt parteneriat strategic nceput n anul 2010 cu BRD Finance, oferind clien]ilor o gam` larf` de produse de asigurare asociate creditelor [i cardurilor.

EVOLU}IA REZULTATULUI (MRON)68

35 rezultatul net conform normelor contabile 12 15 3 2010 8 costul net al riscului

2009

2011*

Cheia \mbun`t`]irii continue a profitabilit`]ii companiei se datoreaz` administr`rii eficace a mixului dintre nivelul marjelor, al cheltuielilor [i al costului de risc.

31

10

RAPORT ANUAL

SERVICII SPECIALIZATE

FINAN}~RI DESTINATE COMPANIILOROP ER A} IU N I I NTER NA} ION A L E LE AS INGBRD Sogelease filial` specializat` \n leasing a \ncheiat anul 2011 cu peste 1, 400 contracte de leasing, \n contextul unui mediu din ce \n ce mai concuren]ial. Suma bunurilor finan]ate de companie se ridic` la 75 milioane EUR [i total sold crean]e la 172 milioane EUR. Structura portofoliului BRD Sogelease era, la 31 decembrie 2011: autovehicule comerciale (39%), autoturisme (16%), echipamente de construc]ii (13%), echipamente medicale, industriale [i agricole (19%), echipamente IT [i office (3%), sectorul imobiliar (10%). |ncepnd cu 2011 obiectivele BRD Sogelease sunt diferen]ierea fa]` de concuren]` prin oferirea unor produse competitive [i distincte raportat la cele ale concuren]ei : n Oferte /pachete comerciale competitive de servicii [i prin sinergii de cross - selling cu entit`]ile Grupului BRD din Romnia: BRD Finance, ALD Romania [i Econocom. n Dezvoltatea de rela]ii de parteneriat cu vendori [i dealeri auto. Un parteneriat a fost \ncheiat cu Citroen. a cunoscut o cre[tere a volumului cu 30% fa]a de 2010, cre[tere datorat` cu prec`dere opera]iunilor documentare care [i-au p`strat trendul ascendent \nceput \n anii trecu]i. Printr-o ofert` complet` de produse de comer] interna]ional (acreditive, incasso, garan]ii, ordine de plat` condi]ionate, acreditive stand-by, cecuri si avaluri) [i servicii de transferuri de fonduri Western Union (att inboud ct [i outbound), BRD pune la dispozi]ia clien]ilor s`i profesionalismul echipei sale de speciali[ti [i rela]iile cu peste 1,100 de b`nci corespondente din 100 de ]`ri. Vasta re]ea de coresponden]i din \ntreaga lume [i sprijinul Grupului Socit Gnrale reprezint` reale avantaje competitive, aducnd un plus de calitate [i promptitudine serviciilor dedicate pie]ei interna]ionale.

S ERVIC II D E F A C T O R I N G2011 a fost un an de succes pentru activitatea de factoring, att din punct de vedere al volumelor derulate, ct [i al veniturilor ob]inute. Cifra de afaceri a \nregistrat o cre[tere semnificativ`, cu 53% fa]` de anul precedent, situndu-se la un nivel de 3.84 miliarde RON, reprezentnd, totodat`, cea mai mare cifra de afaceri din opera]iuni de factoring realizat` pn` \n prezent \n BRD. |n acela[i timp, venitul net bancar a crescut cu 36%, iar num`rul de clien]i \n sold la final de an a crescut cu 63% fa]` de anul 2010. |n structura cifrei de afaceri, opera]iunile de factoring intern au avut, \n continuare, o pondere important`, aproximativ 67%, \n timp ce opera]iunile de factoring interna]ional s-au men]inut ca pondere la 27%. Opera]iunile de reverse factoring, ini]iate \n 2010 au continuat s` se dezvolte pe parcursul anului 2011, ponderea acestora crescnd la 6% \n total cifra de afaceri. |n ceea ce prive[te structura portofoliului pe tipuri de opera]iuni: cu regres sau f`r` regres, s-a remarcat ponderea important` a opera]iunilor de factoring f`r` regres, respectiv 70%, clien]ii b`ncii find interesa]i s` aib` acoperit riscul de neplat` al debitorilor att interni, ct [i externi, \n condi]iile unui mediu economic incert. Ca reconfirmare a calit`]ii serviciilor de factoring, BRD a ob]inut locul 5 pentru calitatea serviciilor de factoring din ultimii 5 ani [i locul 6 \n clasamentul celor mai buni factori de import & export \n cadrul Factors Chain International (FCI), aceasta fiind [i cea mai bun` pozi]ie \n ierarhia FCI a unui Factor din Romnia. 53% *cota de pia]` \n Romnia pe pia]a opera]iunilor de factoring interna]ional derulate prin intermediul FCI.Conform statistici FCI

LE AS ING OPE RA} IONAL {I M ANAGE M E NT UL F LOT ELOR DE AUTOVEHICULECu e experien]` \n pia]a din Romnia de [apte ani, ALD Automotive filial` specializat` \n leasing opera]ional ofer` servicii de leasing opera]ional full service, asigurnd finan]are [i o gam` complet` de servicii de administrare pentru flote de autovehicule. La sfr[itul anului 2011, ALD Automotive \nregistra o cot` de pia]` de 18% [i administra o flot` de 6.705 de autovehicule pentru 236 de clien]i, fiind liderul pie]ei de leasing opera]ional [i gestionarea flotelor auto din Romnia. www.aldcarmarket.ro, platforma online de licita]ii \nchise ALD Automotive, destinat` promov`rii [i vnz`rii vehiculelor rulate returnate la terminarea contractelor de leasing opera]ional, a facilitat \n comercializarea a 1,218 de autovehicule uzate dintr-un total de 1,302 de autovehicule uzate vndute. |n 2011, ALD Automotive a primit premiul Best in operational leasing acordat de Finmedia \mpreun` cu revista financiar bancara Pia]a Financiar` [i a fost inclus` pe locul 34 \n topul celor mai performante 50 de companii private romne[ti, realizat de Coface Romania, pe baza indicatorilor de performan]` ai activit`]ii raporta]i de companii \n 2010. ALD Automotive are o echip` de 62 de angaja]i [i o re]ea de peste 1,000 de furnizori pe \ntreg teritoriul ]`rii.

32

IMPLICARE |N COMUNITATE

RAPORT ANUAL

11

11IMPLICARE |N COMUNITATE

33

11

RAPORT ANUAL

IMPLICARE |N COMUNITATE

RE S P O NSAB IL IT ATE S OCIA L~Strategia de dezvoltare a BRD este de a-[i desf`[ura activitatea respectnd mediul \nconjur`tor, drepturile [i libert`]ile umane [i valorile societ`]ii romne[ti. |n acord cu politica Grupului Socit Gnrale, implicarea BRD \n proiectele de solidaritate social` [i de mediu din comunitate, se manifest` \n intern printr-o gestiune responsabil` a resurselor, iar \n extern prin controlul propriilor ac]iuni asupra mediului \nconjur`tor [i prin angajamentele asumate in cadrul comunit`]ii. BRD a devenit de asemenea, din 2011, Partener Oficial al Federa]iei Romne de Handbal. Tenisul este o ax` foarte important` \n strategia de sponsorizare a BRD, drept urmare, pe lng` tradi]ionalul Circuit BRD Futures din Her`str`u, banca a devenit pentru trei ani consecutivi (2011 2013) Partener Principal al turneului interna]ional de tenis BRD N`stase }iriac Trophy cel mai important turneu din Sud Estul Europei. |n cadrul unui parteneriat tot pe trei ani (2010 2012), Banca a continuat sus]inerea programului dedicat copiilor talenta]i la fotbal, derulat de Academia Gheorghe Hagi.

S O L ID AR IT A T E S O C I A L ~Axele prioritare ale BRD \n acest domeniu sunt: educa]ia, promovarea [i sus]inerea tinerilor talenta]i, lupta impotriva abandonului [colar, inser]ia profesional` a persoanelor excluse de pe pia]a muncii [i s`n`tatea. Cteva proiecte din 2011: n S`pt`mna Solidarit`]ii: 230 de angaja]i au devenit noi donatori \n programul intern de dona]ii salariale Schimb` un destin. D` valoare unei vie]i. Suma total` strns` \n 2011 de to]i cei 1,500 de angaja]i donatori din program, a fost de 200,000 de EUR. Banii vor fi dubla]i de BRD [i investi]i \n educa]ia [i inser]ia pe pia]a muncii a copiilor [i tinerilor \n dificultate.n

RE S PONS ABILIT ATE A F A }~ DE MEDIUBRD - Groupe Socit Gnrale a achizi]ionat \n 2011 certificate de credit carbon, compensndu-[i \n acest fel toate emisiile de C02 corespunz`toare anului 2010. Investi]iile \n acest program de mediu se ridic` la 630,000 de EUR. Ini]iativa BRD se \nscrie \n politica Grupului Socit Gnrale care a decis s`-[i neutralizeze complet emisiile de CO2 pn` \n 2012. Angajat` voluntar \n acest demers, BRD a demarat la mijiocul anului 2010 proiectul Plan Carbon care vizeaz` reducerea propriilor emisii de CO2, cu trei axe principale de interven]ie: n optimizarea consumurilor (\n special de electricitate, h`rtie, carburant), n cre[terea eficacit`]ii energetice a cl`dirilor n sc`derea impactului negativ al activit`]ii IT asupra mediului |n paralel, au fost demarate [antiere care au vizat ameliorarea procesului de reporting, implementarea unor programe na]ionale de reciclare [i dezvoltarea \n intern a unor practici eco-responsabile. De la lansarea Planului Carbon, BRD a realizat investi]ii de peste 630,000 de EUR, \n special \n proiecte IT, sisteme de videoconferin]e, optimiz`ri energetice [i achizi]ia de certificate carbon. BRD favorizeaz` de asemenea comportamentele eco ale colaboratorilor s`i [i construie[te cu furnizorii rela]ii de \ncredere bazate [i pe dezvoltarea practicilor eco-responsabile. BRD se angajeaz` s`-[i pun` \n practic` angajamentele [i s` progreseze de manier` continu`.

Citizen Awards 2011: Peste 500 de angaja]i au votat on-line proiectul Fiecare copil la gr`dini]` al Asocia]iei Ovidiu Rom. Datorit` votului lor, ONG-ul a primit premiul 2 al competi]iei Citizen Awards, constnd \ntr-o finan]are de 40,000 de euro. Acest lucru a permis includerea a \nc` 80 de copii din comunit`]i s`race din Romnia \n programul de prevenire a abandonului [colar. Vrei s` fii Mo[ Cr`ciun? : 2,350 de copii \n dificultate au scris scrisori c`tre Mo[ Cr`ciunii din BRD, care le-au oferit cadourile visate. 59,000 de EUR a fost suma investit` de angaja]ii b`ncii \n acest proiect pentru cadourile copiilor.

n

CULTUR~BRD a continuat [i \n 2011 parteneriatele tradi]ionale cu Opera Na]ional` din Bucure[ti [i cu Muzeul Satului Dimitrie Gusti, dar a sus]inut [i organizarea de expozi]ii de art` \n muzee [i de concerte de muzic` clasic`. Cea mai important` ax` cultural` \n strategia BRD pe 2011, a constituit-o rela]ia cu Centrele Culturale Franceze din Romnia.

SPORTDe 11 ani, BRD este partener Oficial al Federa]iei Romane de Ciclism [i Triatlon, sponsorizand Turul Ciclist al Romniei.

34

IMPLICARE |N COMUNITATE

RAPORT ANUAL

11

Indicatori de MediuPerimetrul colect`rii Consumul total de energie Consumul total/ angajat Consumul total/ m Consumul de ap` Consumul/angajat Consumul hrtie birou Din care hrtie certificat` FSC

Unitate% GWh KWh KWh Mii de m3 m3 Tone tone %

2011100% 73 7,726 210 122 13 671 671 100% 71 16,817 1,783

2010100% 81 8,771 232 131 14 749 749 100% 81 18,093 1,966

2009100% 80 8,735 243 394 43 567 567 100% 62 19,642 2,138

2008100% 92 9,694 369 303 32 263 263 100% 28 20,0 2,100

Consum hrtie/angajat Deplas`ri profesionale Deplas`ri profesionale/angajat

kg Mii de Km Km

35

12RAPORT FINANCIARSITuATII FINANCIARE CONSOlIdATE SI INdIvIduAlE................................................................................................37

12

RAPORT FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

Catreconducereasiactionarii BRDGroupeSocieteGeneraleS.A.

RAPORTULAUDITORULUIINDEPENDENTRaportasuprasituatiilorfinanciare

1. Am auditat situatiile financiare consolidate anexate ale societatii BRD Groupe Societe Generale S.A.,(Grupul) care cuprind bilantul consolidat la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere consolidat, situatia modificarilor capitalului propriu consolidata si situatia fluxurilor de trezorerie consolidata pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. De asemenea, am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii BRD Groupe Societe Generale S.A., (Banca) care cuprind bilantul neconsolidat la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere neconsolidat, situatia modificarilor capitalului propriu neconsolidata si situatia fluxurilor de trezorerie neconsolidata pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Responsabilitateaconduceriipentrusituatiilefinanciare

2. Conducerea Bancii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, si pentru acel control intern pe care conducerea l considera necesar pentru a permite ntocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.Responsabilitateaauditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii finanziare individuale. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Grupului/ale Bancii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.OpiniaGrupul

6. n opinia noastra situatiile financiare consolidate prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara consolidata a BRD Groupe Societe Generale S.A. la 31 decembrie 2011, precum si performanta sa financiara consolidata, fluxurile de trezorerie consolidate pentru anul ncheiat la aceasta data, n conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana.OpiniaBanca

7. n opinia noastra situatiile financiare individuale prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative,pozitia financiara neconsolidata a BRD Groupe Societe Generale S.A. la 31 decembrie 2011, precum si performanta sa financiara neconsolidata, fluxurile de trezorerie neconsolidate pentru anul ncheiat la aceasta data, n conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana.

38

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

RAPORT FINANCIAR

12

Raportasupraconformitatiiraportuluiadministratorilorcusituatiilefinanciareconsolidate In concordanta cu Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 13 din 24 decembrie 2008 cu modificarile ulterioare, articolul 223 litera e), noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare consolidate. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare consolidate. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare istorice care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare consolidate alaturate.

Petr Pruner, Audit Partner

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu certificatul Nr. 4147/11.01.2012 In numele: DELOITTE AUDIT S.R.L. Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. 25/25.06.2001 Bucuresti, Romania 22 martie 2012

39

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

RAPORT FINANCIAR

12

Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a pOzitiEi FiNaNCiaRE La 31 DECEMBRiE 2011

Grup ACTIVE Disponibilitati Creante asupra Bancii Centrale Creante asupra institutiilor financiare Instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie Credite si avansuri acordate clientelei Creante din leasing financiar Active financiare disponibile pentru vanzare Investitii in asociati si subsidiare Imobilizari corporale Fondul comercial Imobilizari necorporale Alte active Total active DATORII SI CAPITALURI PROPRII Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Imprumut subordonat Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Impozitul amanat datorie Alte datorii Total datorii Capital social Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare Rezultat reportat Interes minoritar Total capitaluri proprii Total datorii si capitaluri proprii

Banca

Note 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011 31 decembrie 2010

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

662,194 8,743,127 1,035,020 313,788 31,859,329 732,665 4,877,014 95,427 1,180,794 50,130 94,451 235,132 49,879,071

611,570 9,429,298 662,001 85,839 32,243,213 871,821 4,081,509 78,237 1,177,066 50,151 97,661 278,537 49,666,903

662,171 8,741,778 995,384 316,478 31,555,334 4,876,826 153,452 1,150,743 50,130 84,891 163,811 48,750,998

611,547 9,428,409 622,363 92,154 31,893,224 4,032,352 153,603 1,149,988 50,151 89,647 164,870 48,288,308

16 17 18 19 7 21

13,233,637 21,253,245 7,716,276 874,161 170,812 19,731 148,089 374,724 43,790,675 2,515,622 (15,430) 3,544,633 43,571 6,088,396 49,879,071

13,965,114 17,936,160 10,508,800 864,219 91,639 2,383 193,164 356,357 43,917,836 2,515,622 24,604 3,167,476 41,365 5,749,067 49,666,903

13,264,722 21,307,792 6,793,165 874,161 170,812 16,867 145,812 287,430 42,860,761 2,515,622 (15,430) 3,390,045 5,890,237 48,750,998

13,976,859 18,001,057 9,303,620 864,219 91,639 195,793 277,923 42,711,110 2,515,622 21,786 3,039,790 5,577,198 48,288,308

22

23

Situatiile financiare au fost autorizate de catre conducere pe 22 martie 2012 si sunt semnate din partea Grupului de: Guy Poupet Presedinte Director General Petre Bunescu Director General Adjunct

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

41

12

RAPORT FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a VENituRiLOR Si ChELtuiELiLOR pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

Note Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile Venituri nete din dobanzi Venituri din comisioane, net Castiguri din diferente de curs Castiguri din instrumente financiare derivate si titluri de tranzactie (Pierderi)/Castiguri din asociati Alte venituri Rezultat operational 31 Cheltuieli cu salariile si asimilate Amortizarea si deprecierea imobilizarilor 32 33 Alte cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale 34 Costul net al riscului Profit brut (inainte de impozitul pe profit) Cheltuiala cu impozitul pe profit curent (Cheltuiala)/venitul din impozit pe profit amanat Total impozit pe profit Profitul exercitiului financiar (Profit) atribuibil interesului minoritar Profit atribuibil actionarilor societatii mama 20 20 25 26 27 28

Grup 2011 3,443,671 (1,270,811) 2,172,860 782,611 238,210 93,839 19,598 (39,320) 3,267,798 (712,435) (147,092) (600,441) (1,459,968) (1,252,993) 554,837 (99,602) 43,251 (56,351) 498,486 (2,207) 496,279

2010 3,693,670 (1,370,293) 2,323,377 791,671 329,629 92,409 237 47,889 3,585,212 (699,079) (131,553) (644,903) (1,475,535) (882,945) 1,226,732 (112,071) (105,838) (217,909) 1,008,823 (900) 1,007,923

Banca 2011 3,298,021 (1,229,480) 2,068,541 767,185 238,437 93,839 2,408 (44,555) 3,125,855 (673,552) (142,541) (562,823) (1,378,916) (1,229,468) 517,471 (96,738) 48,644 (48,094) 469,377 469,377

2010 3,535,238 (1,327,267) 2,207,971 777,669 326,567 92,409 8,049 (168) 3,412,497 (662,122) (128,089) (585,859) (1,376,070) (831,772) 1,204,655 (103,403) (104,915) (208,318) 996,337 996,337

29 30

Rezultat pe actiune (in RON)

40

0.7121

1.4463

0.6735

1.4297

42

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

RAPORT FINANCIAR

12

Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a REzuLtatuLui gLOBaL pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

Profitul anului Alte elemente ale rezultatului global: Castiguri/(pierderi) nete aferente activelor financiare disponibile pentru vanzare Impozitul pe profit aferent componentelor altor elemente ale rezultatului global Alte elemente ale rezultatului global, dupa taxe: Total rezultat global al anului, dupa taxe Atribuibil: Actionarilor societatii mama Interesului minoritar

Grup 2011 498,486

2010 1,008,823

Banca 2011 469,377

2010 996,337

(41,859) 1,825 (40,034) 458,452

(12,895) 2,691 (10,204) 998,619

(38,555) 1,339 (37,216) 432,161

(13,995) 2,884 (11,111) 985,226

456,245 2,207

997,719 900

432,161 -

985,226 -

Situatia CONSOLiData Si iNDiViDuaLa a MODiFiCaRiLOR iN CapitaLuRi pROpRii pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

Grup Note Capital Rezerve privind activele social disponibile pentru vanzare 2,515,622 2,515,622 2,515,622 34,808 (10,204) 24,604 (40,034) (15,430) Rezultat reportat Interes minoritar Total

31 decembrie 2009 Total venituri de natura rezervelor Cresterea capitalului social Distribuirea dividendelor 31 decembrie 2010 Total venituri de natura rezervelor Tranzactii cu plata pe baza de actiuni Distribuirea dividendelor 22 31 decembrie 2011 Banca

2,353,250 1,007,923 1,070 (194,767) 3,167,476 496,279 6,025 (125,147) 3,544,633

40,465 900 41,365 2,206 43,571

4,944,145 998,619 1,070 (194,767) 5,749,067 458,451 6,025 (125,147) 6,088,396

Note

Capital Rezerve privind activele social disponibile pentru vanzare 2,515,622 2,515,622 2,515,622 32,897 (11,111) 21,786 (37,216) (15,430)

Rezultat reportat

Total

31 decembrie 2009 Total venituri de natura rezervelor Cresterea capitalului social Distribuirea dividendelor 31 decembrie 2010 Total venituri de natura rezervelor Tranzactii cu plata pe baza de actiuni Distribuirea dividendelor 31 decembrie 2011

22

2,237,149 996,338 1,070 (194,767) 3,039,790 469,377 6,025 (125,147) 3,390,045

4,785,668 985,227 1,070 (194,767) 5,577,198 432,161 6,025 (125,147) 5,890,237

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

43

12

RAPORT FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

Situatia conSolidata Si individuala a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011

Note

Grup 2011

Banca2010 2011 2010

Fluxuriledetrezoreriealeactivitatiioperationale Profit inainte de impozit Ajustari pentru elementele nemonetare Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea si pierdere/ (castig) net cu scoaterea din gestiune a activelor corporale si necorporale Plati bazate pe actiuni Pierdere/(castig) din reevaluarea investitiilor Deprecierea creditelor si alte cheltuieli cu provizioanele Plati privind impozitul pe profit Profitinaintedemodificareaactivelor sipasiveloroperationale Modificarialeactivelorsipasivelor dinactivitateaoperationala Rezerve minime obligatorii la BNR Depozite blocate si sume in tranzit cu bancile Active disponibile pentru vanzare Credite Creante din leasing Alte active Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Alte datorii Totalmodificarialeactivelorsipasivelor operationale Disponibilitatidinactivitatioperationale Activitatideinvestitii Achizitii titluri de participatie Vanzari titluri de participatie Achizitii de active corporale si necorporale Incasari din vanzarea de active corporale si necorporale Disponibilitatidinactivitatideinvestitii Activitatidefinantare (Scaderea) /Cresterea imprumuturilor Plati de dividende Disponibilitatinetedinactivitatidefinantare 686,171 (113,633) (835,539) (900,751) 139,156 (141,293) (731,477) 3,317,085 20,738 1,440,457 3,365,326 (210,180) 93,698 (1,816,578) (476,398) 210,307 (60,519) (653,788) (3,164,182) 151,542 (5,926,098) (3,768,597) 686,631 (113,633) (881,690) (914,438) (174,618) (712,137) 3,306,735 10,311 1,207,161 3,068,206 (210,476) 93,698 (1,843,674) (460,683) (93,596) (659,976) (3,362,898) 160,501 (6,377,104) (4,301,440) 554,837 1,226,732 517,471 1,204,655

147,092 6,025 (17,190) 1,293,807 (59,702)

131,555 1,070 (4,950) 912,795 (109,701)

142,541 6,025 (5,833) 1,258,159 (57,318)

128,091 1,070 (12,424) 857,673 (103,402)

35

1,924,869

2,157,501

1,861,045

2,075,664

(149,276) 1,687 (147,589)

(7,237) 5,984 (126,572) 5,854 (121,971)

5,984 (140,207) 1,687 (132,536)

(6,591) 6,294 (125,631) 5,810 (120,118)

(2,782,582) (125,145) (2,907,727)

4,236,442 (195,043) 4,041,399)

(2,500,513) (125,145) (2,625,658)

4,767,423 (195,043) 4,572,380

continuare total la pagina 45

44

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

RAPORT FINANCIAR

12

Situatia conSolidata Si individuala a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011

GrupNote 2011 2010

Banca2011 2010

Modificari nete in disponibilitati si asimilate Disponibilitati si asimilate la inceputul perioadei Disponibilitati si asimilate la sfarsitul perioadei

310,010

150,831

310,012

150,822

35

1,026,923

876,092

987,262

836,440

35

1,336,933

1,026,923

1,297,274

987,262

Fluxuri operationale din dobanzi si dividende Dobanzi platite Dobanzi incasate Dividende primite

2011 1,310,634 3,206,123 2,787

2010 1,376,857 3,477,652 2,342

2011 1,213,520 3,054,530 2,787

2010 1,398,351 3,326,887 2,342

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

45

12

RAPORT FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

1. informatii generaleBRD-Groupe Societe Generale (Banca sau BRD) este o societate pe actiuni inregistrata in Romania. Banca si-a inceput activitatea ca societate bancara cu capital de stat la sfarsitul anului 1990, prin preluarea patrimoniului fostei Banci de Investitii. Banca are sediul central si sediul social in Bucuresti, Blvd Ion Mihalache nr. 1-7. BRD impreuna cu subsidiarele sale (Grupul) ofera o gama larga de servicii bancare si financiare destinate persoanelor fizice si juridice, conform legislatiei in vigoare. Banca accepta depozite si acorda credite si leasing, efectueaza plati prin transfer in Romania si strainatate, presteaza servicii de schimb valutar si alte servicii financiare pentru clienti persoane fizice si juridice. Societatea mama este Societe Generale S.A. (Societatea mama sau SG). Banca are 937 unitati in tara ( 937 la 31 Decembrie 2010). Numarul mediu de angajati ai Grupului in cursul anului 2011 a fost de 9,046 (9,098 la 2010) iar la sfarsitul anului de 8,747 (9,227 la 31 Decembrie 2010). Numarul mediu de angajati ai Bancii in cursul anului 2011 a fost de 8,491 (8,498 la 2010) iar la sfarsitul anului de 8,245 (8,598 la 31 Decembrie 2010). BRD-Groupe Societe Generale este cotata la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) incepand cu 15 ianuarie 2001. Structura actionariatului se prezinta astfel:

31 decembrie 2011 Societe Generale France SIF Oltenia SIF Banat Crisana SIF Transilvania SIF Muntenia SIF Moldova Fondul Proprietatea Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) Alti actionari Total 60.17% 4.64% 4.66% 3.77% 4.15% 3.28% 3.64% 0.00% 15.69% 100.00%

31 decembrie 2010 59.37% 5.51% 4.66% 4.37% 4.14% 3.87% 0.00% 5.00% 13.08% 100.00%

46

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

RAPORT FINANCIAR

12

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

2. Bazele pregatiriia)Bazelepregatirii In conformitate cu Reglementarile Europene 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, BRD a intocmit situatiile financiare consolidate si individuale ale Bancii si filialelor sale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana (UE) si care sunt in vigoare la aceasta data (aceste standarde sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ ias/index_en.htm ) Situatiile financiare consolidate contin situatia consolidata a pozitiei finaciare, contul de rezultat consolidat, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a miscarilor in capitaluri proprii, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie si note. Situatiile financiare individuale contin situatia consolidata a pozitiei financiare, contul de rezultat individual, situatia individuala a rezultatului global, situatia individuala a miscarilor in capitaluri proprii, situatia individuala a rezultatului global, situatia individuala a fluxurilor de trezorerie si note. Situatiile financiare consolidate si individuale sunt prezentate in lei romanesti (RON), care reprezinta pentru Grup si filialele sale moneda functionala si de prezentare, rotunjite la 1.000 unitati, cu exceptia situatiilor in care este indicat in mod specific altfel. Situatiile financiare consolidate si individuale sunt intocmite in baza costului istoric, cu exceptia investitiilor disponibile pentru vanzare, instrumentelor financiare derivate, alte active sau datorii financiare detinute pentru tranzactionare sau a activelor si datoriilor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, care sunt toate evaluate la valoare justa. b)Bazeleconsolidarii Situatiile financiare consolidate cuprind situatiile financiare ale BRD - Groupe Societe Generale si ale filialelor sale la 31 decembrie 2011. Situatiile financiare ale filialelor sunt intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca a societatii-mama, folosindu-se politici contabile consecvente. O filiala este o intreprindere asupra careia Banca exercita controlul. Controlul se presupune ca exista atunci cand Banca detine in mod direct sau indirect mai mult de 50% din actiunile cu drept de vot ale unei intreprinderi. Situatiile financiare consolidate includ situatiile financiare ale BRD - Groupe Societe Generale SA si ale urmatoarelor filiale: BRD Sogelease IFN S.A (detinere de 99,98%, 2010: 99,98%), BRD Finance IFN S.A (detinere de 49%, 2010: 49%, control prin autoritatea de a conduce politicile financiare si de exploatare ale entitatii prin contract sau statut), BRD Securities - Groupe Socit Gnrale S.A. (detinere 99,9996%, 2010: 99,9996%), BRD Corporate Finance SRL (detinere 100% , 2010: 100 %), BRD Asset Management SAI SA (detinere 99,98%, 2010: 99,95%). Toate tranzactiile si soldurile dintre BRD - Groupe Societe Generale si filialele consolidate, precum si castigurile si pierderile nerealizate din tranzactii intre banca si filiale, au fost eliminate la consolidare. BRD - Securities Groupe Societe Generale SA, nu a mai fost consolidata in 2011, deoarece in cursul anului a fost lichidata si toate activele si pasivele au fost preluate de catre BRD - Groupe Socit Gnrale SA. Filialele sunt consolidate de la data achizitiei, aceasta fiind data la care banca obtine controlul si continua sa fie consolidate pana la data cand acest control inceteaza. Capitalurile proprii si profitul net atribuibil interesului minoritar sunt prezentate separat in situatia pozitiei financiare, respectiv in contul de profit si pierdere. Achizitiile de interese minoritare sunt contabilizate, astfel nct diferenta dintre suma platita si valoarea justa a activelor nete cumparate este recunoscuta ca fond comercial. Orice diferenta negativa ntre costul de achizitie si valorile juste ale activelor nete identificabile dobndite (pierdere la achizitie) este recunoscuta direct n contul de profit n anul de achizitie. Banca contabilizeaza investitiile n filiale si asociati, n situatiile financiare individuale la cost minus deprecierea potentiala.Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare ( Sume in mii lei )

47

12

RAPORT FINANCIAR

Situatii FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE La 31 DECEMBRiE 2011

NOtE La SituatiiLE FiNaNCiaRE CONSOLiDatE Si iNDiViDuaLE pENtRu aNuL iNChEiat La 31 DECEMBRiE 2011

2.Bazelepregatirii(continuare)c)ModificarialepoliticilorcontabilesiadoptareaunorIFRSrevizuite/modificate Politicile contabile adopate sunt consistente cu cele utilizate in exercitiul precent. Urmatoarele standarde si interpretari sau amendamente la standarde au fost de asemenea adoptate in situatiile financiare consolidate. Aplicarea acestor noi standarde si interpretari nu au avut nici un impact material asupra sumelor raportate in anul curent si anterior dar pot afecta contabilizarea viitoarelor tranzactii sau aranjamente. IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate (ca parte a imbunatatirilor aduse IFRS-urilor emise in 2009) Modifica cerintele versiunii anterioare a IAS 24: Ofera o scutire partiala de la cerintele de prezentare a informatiilor privind partile afiliate pentru entitati guvernamentale Clarifica definitia unei parti afiliate Include o cerinta explicita de a prezenta angajamentele cu privire la partile afiliate Bancile vor trebui sa ia in considerare definitia revizuita a partilor afiliate pentru a se asigura ca toate informatiile relevante sunt surprinse. IFRS 2 Plata pe baza de actiuni se modifica in scopul de a clarifica contabilitatea pentru tranzactiile cu plata pe baza de actiuni decontate in numerar. O entitate care primeste bunuri sau servicii intr-un acord de plata pe baza de actiuni trebuie sa contabilizeze aceste bunuri sau servicii, indiferent de care entitate din cadrul grupului stabileste tranzactia, si indiferent daca tranzactia este decontata n actiuni sau n numerar. Modificarile la IFRS 2 includ recomandari incorporate anterior in IFRIC 8 Scopul IFRS2 si IFRIC 11 IFRS 2 - Tranzactii cu grupul si actiuni de trezorerie, si drept consecinta aceste doua interpretari sunt inlocuite de modificarile mentionate. IAS 32 Instrumente financiare Prezentarea se modifica n scopul de a solicita ca un instrument financiar care da detinatorului dreptul de a dobndi un numar fix de instrumente de capitaluri proprii pentru o suma fixa in orice moneda sa fie clasificat drept un instrument de capitaluri proprii daca, si numai daca, entitatea acorda instrumentului financiar o prorata conform cu toti detinatorii aceleiasi clase de instrumente de capitaluri proprii non-derivate. nainte de aceasta modificare, emiterea de drepturi (drepturi, optiuni sau garantii), exprimate ntr-o alta moneda dect moneda functionala a emitentului erau contabilizate ca instrumente derivate. Modificarea ofera scutire companiilor care emit drepturi intr-o alta moneda decat cea functionala, si apoi trateaza drepturile ca si derivative cu modificarile de valoare justa inregistrate in contul de profit si pierdere. IFRS 7 Instrumente financiare: Informatii de furnizat Face modificari la IFRS 7 Instrumente financiare: Informatii de furnizat, rezultate din revizuirea IASB a activitatilor din afara bilantului. Modificarile introduc informatii suplimentare, concepute pentru a permite utilizatorilor situatiilor financiare sa isi mbunatateasca ntelegerea asupra operatiunilor de transfer de active financiare (de exemplu, securitizari), inclusiv ntelegerea efectel


Recommended