Home >Documents >Psihomotricitatea Si Actul Grafic

Psihomotricitatea Si Actul Grafic

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:225 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 Psihomotricitatea Si Actul Grafic

  1/96

  AUTORI: Drd. MIHAI CUCU Lector univ. la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, Facultatea de Drept Cluj-

   Napoca, Disciplina Educaie Fi!ică

  Dr. SIMONA TACHE ro#. univ, U$F "luliu %aie&anu", Cluj-Napoca,

  Catedra de Fi!iolo&ie Doctor 'n medicină

  $edic specialist 'n medicină sportivă-(alneo#i!ioterapie Liceniat 'n psi)opeda&o&ie specială

  PREFAŢA: Prof. univ. dr. VASILE PREDA t r 

  Cuprins Prf!"#

  C!p. I Psi$o%o&ri'i&!&!. Asp'& nor%!( )i disfun'"ii. *M. Cu'u+ ,-.-. Considr!"ii nr!(  , -./. S&ru'&ur! psi$o%o&ri'i"ii  -- l .* l. +c)ema corporală  l - .*.*. Lateralitatea   .*.. ercepiile spaio-temporale  l/ l .* . Ec)ili(rul static şi dinamic  22 .* 0. 1impul de reacie  * -.0. D1vo(&!r! psi$o%o&ri'# ! 'oopi(u(ui nor%!(  26  ... rincipiile de!voltării  *2 l . *. +ecvene ale de!voltăm la di#erite v3rste  2~ .. Nivelul de!voltăm psi)omotoni la di#erite v3rste  *4

  -.2. Psi$o%o&ri'i&!&! (! 'opii 'u 'rin" du'!&iv sp'i!(   l l . l. 1ul(urări deor&ani!are ale mişcăm l . *. 1ul(urări de percepie şi inte&rare l .. 1ul(urări psi)omotrice. atolo&ia motrică centrală #ără ariere mentală l .. l 1ul(urările mişcărilor mari l ... l l. $odi#icările randamentului 'n mişcările mari l . .* 1ul(urările randamentului 'n mişcările #ine l ... 1ul(urări de randament sen!onomotor l . .. 1ul(urări ale latera)tăii şi ale dominanei l ..0 +c)ema corporală şi tul(urările de pra5ie  6 ...2 1ul(urări ale orientăm spaiale şi ale ritmului  4 ..2 1ul(urări de ritm  4'j l ...2 *. 1ul(urări de tempo  v -.3. M&od d in&rvn"i  78 .0. $etode şi mijloace  .

  .0.*. 9ndicatori recuperatori  * l 0.. osi(ilităiaplicative recuperatorii   .0.. E5amenul psi)omotricităii   l .0..*. :(iectivele 'nvăării psi)omotrice  0 l 0... 1ratamentul vi!3nd psi)omotricitatea  2 l .0. . l. ro&ram de structurare a sc)emei corporale şi lateralităii  / l 0...* ro&rame de #ormare a capacităii de orientare şi structurare spaiotemporală  ; l 0.... ro&rame pentru ameliorarea ec)ili(rului static şi dinamic 4

  C!p. II. Fi1io(oi! sis&%u(ui %us'u(!r *Si%on! T!'$+  3- /.-. Considr!"ii nr!( privind !p!r!&u( (o'o%o&or  3- /./.  C!r!'&ris&i'i( %u)'$i(or so%!&i'i  0*

  *.*.. Fi(ra musculară striată sc)eletică*.*... 1ipurile de #i(re musculare sc)eletice *.*..*. +tructura #i(rei musculare sc)eletice

 • 8/16/2019 Psihomotricitatea Si Actul Grafic

  2/96

  *.*... +arcomerul sau căsua musculară asculari!aia muşc)ilor  *.*./. roprietăile muşc)ilor  *.*./.. E5cita(ilitatea *.*./.*. Contractilitatea *.*./.. E5tensi(ilitatea *.*./. Elasticitatea *.*./.0. 1onicitatea *.*.?. $eta(olismul muscular  *.*.4. @olurile muşc)ilor sc)eletici *.*.A. :(oseala musculară *.*.. 1ro#icitatea musculară *.*.*. Denervarea muşc)iului sc)eletic *.*.. @emodelarea #uncională a muşc)iului * *.. %ipertro#ia şi atro#ia musculară

  /.0. Fno%n %o&ri'* . Consideraii &enerale *.. +istemele de control somatomotor *.. +istemul piramidal ** +istemul e5trapiramidal

  C!p. III Mo&ri'i&!&! %4inii *M. Cu'u+ 0.-. Considr!"ii nr!( .. $3na ca ora&n de e5primare şi ca or&an al sensi(ilităii 0./. An!&o%i! %4inii .*.. $uşc)ii motori ai articulaiilor metacarpo#lan&iene .*... $uşc)ii #le5ori .*..*. $uşc)ii e5tensori .*... $uşc)ii a(ductori

  .... $uşc)ii adductori0.0. 5io%'!ni'! 4&u(ui %4inii6 ! %4inii )i ! d&(or ... $işcările articulaiilor carpului ..*. $işcările articulaiei carpometacarpiene a plicelui ... $işcările articulaiilor metacarpo#lan&iene ... $işcările articulailor inter#alan&iene ..0. nali!a mişcărilor de&etelor  0.2. Ro(uri )i &ipuri d %i)'#ri !( %4inii )i d&(or 0* 0* 0 00 0/ 0? 04 2A 2A 2* 2* 2* 2* 22 24 24 24 24 /A /A / / / / /* /* /2 /2 // /4 /4 /4 ?A ? ? ?* ?* ? ? ? ? ? 72 ? ? ... re)ensiunea  ?0 ..*. lte mişcări ale m3inii  ?/ 0.3. M4n! '! or!n !(

  s'ririi  ?/.0.. +uportul mor#olo&ic al acrului &ra#ic  ?/ .0. l. l. Consideraii &enerale  ?/ .0. l.*. +istemul de re&lare şi control al actului &ra#ic  ?4 .0. l .. Feed(a-ul actului &ra#ic  ?4 .0... Laterali!area  4 .0. l .0. Dominanta 'n actul &ra#ic  4 .0. l .2. @epre!entarea somatoscopică  4

  C!p. IV A'&u( r!fi' *M. Cu'u+  ,3 2.-. Dfini"i!  40 2./. A'&u( r!fi' n!&ur!(  40 2.0. Po1i"i! 'orpu(ui )i po1i"ii( s%n&(or  4?

  .. l. ostura sau atitudinea &enerală a corpului  4?..*. o!iiile se&mentelor cot, ante(ra, m3nă  4? ... $işcările necesare 'n e#ectuarea scrisului  44

 • 8/16/2019 Psihomotricitatea Si Actul Grafic

  3/96

  ... ro&resul reali!at 'n 'nvăarea scrisului  A 2.2. Mod!(i"i d s'rir 8n '!1uri dos9i&  -/ .. l. +crierea cu m3na nea#ectată 'n ca!ul )emipare!ei sau )emiple&iei  A* ..*. +crierea cu piciorul 'n unele ca!uri de diple&ie la mem(rele superioare A* ... +crierea cu instrumentul de scris inut 'ntre dini  A 2.3. A'&u( r!fi' !sis&!& d '!('u(!&or  A .0. l. Utili!area calculatorului ca mijloc ajutător   A .0.*. Utili!area calculatorului ca soluie unică pentru scris  A .0.. n5ietatea #aă de calculator   A0 2.;. E&!p( for%#rii dprindri(or psi$o%o&ri'  -; 2.(o!' d r'upr!r 8n &u(9ur#ri d s'$%# 'orpor!(#6 (!&r!(i&!&6 pr!?i )i orin&!r sp!"io=&%por!(#  --- .A.. 1ul(urări de sc)emă corporală  * .A.*. 1ul(urări de lateralitate şi terapia lor   2 .A.. 1ul(urări de pra5ie şi tratamentul lor   ?

  .A.. 1ul(urări ale orientării spaio-temporale şi tratamentul lor   ? 2.--. Disfun'"ii( 8n s'ris= 'i&i&  --, 2.-/ Tu(9ur#ri !( !'&u(ui r!fi'  * .*. l. Dia&nosticarea apra5iei-dis&ra#iei  *0

  C!p. V. Cr'ri prson!(6 in&rvn"ii r'upr!&orii )i s&udii d '!1 *M. Cu'u+  -/< 3.-. Mo&iv!r! 'r'rii  */ 3./. Pr1n&!r! '!1uri(or  */ 3.0. Pror!%u( d r'upr!r 3.2. Pr1n&!r! r1u(&!&(or 3.3. Posi9i(i"i r'upr!&orii 0.0.. Formarea repre!entării ample şi #ine

  0.0.*. Formarea repre!entării &ra#ice

  5i9(ior!fi 129 135 136 136

  137

  141

  PREFAŢ@ Lucrarea de #aă se impune prin tenta interdisciplinară a a(ordărilor teoretice, metodolo&ice şi

   pra&matice, av3nd ca temă o pro(lematică mai puin tratată 'n literatura de specialitate de la noi din

  ară. Capitolele 9, 999, 9> şi > au #ost ela(orate de $inai Cucu, iar capitolul 99 de +imona 1ac)e. 9n primul capitol se pre!intă cititorului aspectele normale şi dis#unctiile psi)omotricităii, insist3nd

  asupra structurii şi de!voltării acesteia 'n condiiile validităii, comparativ cu particularităile impuse de anumite de#iciene. e l3n&ă aceste aspecte, autorul ne pre!intă metodele de intervenie corectivă şi #ormativă, (a!ate pe un e5amen comple5 al componentelor structural-#uncionale ale psi)omotricităii. Capitolul 99, ela(orat de doamna pro#esor universitar dr. +imona 1ac)e, a(ordea!ă cu ri&oare ştiini#ică

   pro(lematica #i!iolo&iei sistemului muscular, cunoaşterea acesteia #iind rampa de lansare a

  e5aminărilor şi interveniilor din s#era motorie şi psi)omotorie a persoanei valide sau a celei cu di#erite disa(ilităi.

  9n capitolul 999, sunt pre!entate aspecte le&ate de anatomia şi #i!iolo&ia m3inii, privită ca or&an receptor şi e#ector, cu rol major 'n actul &ra#ic, asupra căruia autorul se opreşte printr-o anali!ă detaliată, 'n capitolul 9>. $odul de tratare a actului &ra#ic de către $. Cucu, ne aduce 'n memorie e5presia lui @ainer $ăria @ile, care spunea că "m3na este ca o deltă, prin care &3ndurile omului se 'ndreaptă spre #aptă".

  ctul &ra#ic este anali!at su( un&)i psi)o#i!iolo&ic şi psi)opeda&o&ie, at3t in ceea ce priveşte scrierea o(işnuită, normală, c3t şi scrierea e#ectuată de persoanele cu di#erite disa(ilităi, inclusiv cu ajutorul

 • 8/16/2019 Psihomotricitatea Si Actul Grafic

  4/96

  computerului. 9n capitolul 9> &ăsim c3teva idei cu valoare pra&matică certă, re#eritoare la metodele şi

  mijloacele de terapie şi recuperare 'n tul(urările de sc)emă corporală, de lateralitate, pra5ie, orientare spai

Embed Size (px)
Recommended