Home >Documents >PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:272 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  1/109

  UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI SECŢIA PSIHOLOGIE 

  ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 

  PSIHOLOGIE SOCIALĂ CURS

  - SEMESTRUL II -

  Prof . univ. dr. Petru Lucian Curşeu Asist. univ. dr. Oana Cătălina Fodor

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  2/109

   I. Informaţii generale

  1.1.Date de identificare a cursului

  Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof. univ. dr. Petru Lucian Cur şeu

  Birou: sediul Facultăţii de Psihologie şi

  Ştiinţele Educaţiei, str. Republicii 37

  Telefon: 0264-590967

  Fax: 0264-590967

  E-mail: [email protected]

  Consultaţii: programările se fac pe adresa

  [email protected]

  Date de identificare curs şi contact tutori:  Numele cursului - Psihologia Socială 

  Codul cursului –  PLR1415

  Anul, Semestrul –  anul 2, sem. 2

  Tipul cursului - Obligatoriu

  Pagina web a cursului-

  http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/en

  Tutori –  Asist. univ. dr. Oana Fodor, drd.

  Alina Fleştea 

  E-mail: [email protected]

  1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite 

  Înscrierea la acest curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea următoarelor

  discipline Psihologie generală, şi Psihologie socială I . De asemenea cunoştinţele dobândite

   prin aprofundarea disciplinelor  Psihologia experimentală  şi analiza datelor  , Psihologie

  cognitivă, Psihologia personalităţii  şi Sociologie  sporesc considerabil accesibilitateatemelor propuse. Aceste prerechizite vor fi foarte utile în rezolvarea temelor de evaluare ce

  încheie fiecare modul, a proiectului semestrial precum şi în promovarea examenului de

  evaluare finală. 

  1.3. Descrierea cursului

  Cursul de Psihologie Socială face parte din pachetul de discipline fundamentale ale

  specializării psihologie, nivel licenţă, din cadrul Facultăţii de  Psihologie şi Ştiinţe aleEducaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj- Napoca. Disciplina continuă

  familiarizarea studenţilor cu problematica psihologiei umane situându-se într-o prelungire

  firească a cursului de Psihologie Generală şi într -o relaţie strânsă cu cursurile de Psihologie

  Cognitivă, Psihologia Personalităţii respectiv cu cel de Sociologie.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  3/109

  Focusul capitolelor reunite în cursul de psihologie socială este asupra naturii sociale

  a fiinţei umane. Importanţa acestei abordări rezidă în simplul  fapt al comunalităţii

  contactului social. Cotidianul în care trăim ne obligă la multiple interacţiuni cu alţi actori

  sociali fie pentru a ne atinge obiectivele, fie pentru a căuta acea „companie socială” de care

  avem nevoie. Interacţiunea cu alte persoane reprezintă un punct central al existenţei noastreca şi „fiinţe sociale” şi un prilej continuu de reflecţie: în momente şi contexte diferite

  această interacţiune este deopotrivă sursa unor momente de satisfacţie (lauda, ajutorul,

  recunoaşterea socială, statutul social etc.) precum şi a unor momente de insatisfacţie

  (respingerea, critica, izolarea socială etc.). 

  Scopul psihologiei sociale este de a aborda aceste fenomene într-o manieră

  sistematică, prin apelul la metode ştiinţifice, astfel încât să putem obţine informaţii cât mai

   precise despre cele mai complexe aspecte ale comportamentelor de natură socială. 

  Prin lectura capitolelor din cadrul acestui curs vă veţi familiariza cu conceptele şi

  modelele teoretice de bază care explică comportamentul uman în context social, altfel spus,

  veţi dobândi o grilă riguroasă şi fundamentată de analiză a principalelor fenomene de natură

  socială. 

  1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului

  Cursul este structurat pe zece module de învăţare, dintre care primele cinci s unt

   parcurse în cadrul primului semestru al anului II de studiu, iar următoarele cinci module

  sunt parcurse în cadrul celui de-al doilea semestru din cadrul aceluiaşi an. Modul în care afost concepută organizarea acestor module de învăţare corespunzând celor mai cunoscute

  teorii ale comportamentului şi cogniţiei sociale este unul de tip progresiv, astfel încât

  conceptele dobândite în cadrul primelor sesiuni să stea la baza celor dobândite ulterior.

  Alegerea acestor modele teoretice e justificată de validitatea de care au dat dovadă în

  domeniul ştiinţific.

  Pentru o înţelegere aprofundată a informaţiilor pe care le regăsiţi în cadrul fiecărui

  modul, vă recomandăm parcurgerea principalelor repere bibliografice sugerate. În situaţia în

  care nu veţi reuşi să accesaţi anumite materialele bibliografice, sunteţi invitaţi să contactaţi

  tutorii disciplinei.

  1.5. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs 

  Parcurgerea modulelor de curs menţionate anterior va presupune atât muncă

  individuală cât şi întâlniri faţă în faţă (de tipul consultaţiilor), pe parcursul ambelor semestre

  de studiu din cadrul anului II.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  4/109

  Prezenţa la consultaţii este facultativă. Aceste întâlniri reprezintă însă un sprijin

  direct acordat dumneavoastră din partea titularului si a tutorilor. Scopul acestor consultaţii

  este, pe de o parte, de a fixa informaţiile de bază pe care le puteţi accesa în cadrul suportului

  de curs, iar pe de altă parte, consultaţiile au rolul de a suplimenta aceste informaţii cu

  explicaţii alternative, aplicaţii practice, puncte de dezbatere precum şi de a oferi răspunsuridirecte la întrebările pe care le veţi adresa.

  Activitatea individuală o veţi gestiona independent. Finalitatea acesteia constă în

   parcurgerea tuturor materialelor bibliografice obligatorii şi rezolvarea proiectului de

  semestru. Modalitatea de notare şi ponderea activităţilor obligatorii în nota finală vă sunt

   precizate în secţiunea politica de evaluare şi notare.

  Pe scurt, având în vedere particularităţile învăţământului la distanţă dar şi

  reglementările interne ale CFCID al UBB parcurgerea şi promovarea acestei discipline

   presupune antrenarea studenţilor în următoarele tipuri de activităţi: 

  a.  consultaţii –   pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaţii

  faţă în faţă; prezenţa la aceste întâlniri este facultativă; 

   b.  realizarea unui proiect de semestru cu o temă dată, anunţată cu cel puţin 30 de zile

  înaintea datei de depunere a acesteia.

  1.6. Materiale bibliografice obligatorii

  În suportul de curs, la finalul acestuia, sunt  precizate atât referinţele biblografice

  obligatorii, cât şi cele facultative. Scopul acestor repere bibliografice este acela de a vă oferi

   posibilitatea aprofundării subiectelor discutate, de a adânci nivelului de înţelegere alacestora, precum şi de a face legătura cu subiecte conexe ce pot fi abordate prin studiu

  individual.

  Volumul „Grupurile în organizaţii” (2007), este referinţa obligatorie de bază pentru

  cursul de „ Psihologia socială”. Volumul realizează o incursiune în domeniul grupurilor

  organizaţionale pornind de la teoriile ştiinţifice care au abordat aceasta problematică şi de la

  cele mai importante metode de cercetare a dinamicii de grup.

  Acestui volum i se adaugă o serie de referinţe bibliografice obligatorii care vizează

  subiectele abordate în cadrul semestrului II şi care sunt specificate la finalul suportului de

  curs de pe semestrul aferent. Lucrările menţionate la bibliografia obligatorie pot fi accesate

  fie la Biblioteca Facultăţii de Psihologie din cadrul Bibliotecii Centrale „Lucian Blaga”, fie

  în bazele de date electronice disponibile în cadrul Institutului de Psihologie.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  5/109

  1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs

  Pentru a putea parcurge modulele de învăţare şi a soluţiona sarcinile semestriale,

  sunt necesare următoarele resurse:

  - calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date şi resursele electronice

  suplimentare dar şi pentru a putea participa la secvenţele de formare interactivă on line)  - imprimantă (pentru tipărirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)

  - acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”) 

  - acces la echipamente de fotocopiere

  1.8. Calendar al cursului

  Atât în cadrul semestrului I, cât şi pe parcursul semestrului II vor fi programate 2

  întâlniri faţă în faţă (consultaţii) cu toţi studenţii: în luna noiembrie 2015 şi ianuarie 2016,

   pentru semestrul I, respectiv în martie 2016 şi iunie 2016, pentru semestrul II.  Pentru

  informaţii exacte legate de datele şi locul de desfăsurare al cursurilor, vă rugăm să consultaţi

  site-ul facultăţii. Aşa cum am menţionat anterior, scopul acestora este de a sprijini studentul

  în procesul de învăţare al acestei discipline, oferind explicaţii suplimentare, punând în

  discuţie aplicaţii practice, precum şi soluţionând nelamuririle de conţinut sau cele privind

  sarcinile semestriale. Tutorii acestei discipline vor oferi sprijin punctual studenţilor care vor

  solicita ghidaj fundamentat în realizarea sarcinilor semestriale

  Pentru a valorifica la maxim aceste întâlniri, se recomandă ca pentru prima

  consultaţie din cadrul fiecărui semestru să fie parcurse primele 3 module, din materialul destudiu aferent semestrului I, respectiv II; iar pentru cea de a doua întâlnire din cadrul celor

  două semestre se recomandă lectura atentă a ultimelor două module 

  1.9. Politica de evaluare şi notare 

   Nota finală se compune din:

  a. punctajul obținut la un examen scris susţinut la final de semestru, în proporţie de 70% (7

   puncte);

   b. evaluarea proiectului de semestru predat la termenul stabilit, în proporţie de 30% (3

   puncte).

  Condițiile  pentru promovarea examenului la Psihologie Socială sunt: realizarea a

  minim 50% din punctaj pentru componenta examen (3.5 puncte din 7), iar punctajul cumulat

  la examen + proiect să totalizeze cel puțin 4.5 puncte.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  6/109

    Informaţiile necesare pentru realizarea sarcinii semestriale, atât pentru semestrul I,

  cât şi pentru semestrul II, vor fi transmise studenţilor la o dată ulterioară care să permită

  realizarea acestora. Pentru ca lucrările realizate să fie luate în considerare este necesară

   predarea lor la data stabilită şi în modalitatea comunicată din timp (electronic sau scriptic)

  de către titularul acestei discipline. Pentru a obţine punctajul maxim este necesarăsoluţionarea tuturor   cerinţelor menţionate în enunţul sarcinii, la un nivel calitativ ridicat.

  Lucrările predate după termenul limită menţionat nu vor fi luate în considerare.  

  Studentul poate solicita feedback privind punctajul obţinut prin contactarea

  titularului sau a tutorilor prin email.

  1.10. Elemente de deontologie academică 

  Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: 

  - Orice material elaborat de catre studenţi pe parcursul activităţilor va face dovada

  originalităţii. Studenţii ale căror lucrăr i se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptate spre

  notare.

  - Orice tentativă de fraudă va fi sancţionată prin acordrea notei minime sau prin

  exmatriculare.

  - Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studentilor prin afişaj electronic. 

  - Contestaţiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar soluţionarea

  lor nu va depăşi 48 de ore de la momentul depunerii.

  1.11. Studenţi cu dizabilităţi: Titularul cursului şi echipa de tutori îşi exprima disponibilitatea, în limita

  constrângerilor tehnice şi de timp, de a adapta conţinutul şi metodele de transmitere a

  informaţiilor precum şi modalităţile de evaluare (examen oral, examen on-line etc) în funcţie

  de tipul dizabilităţii cursantului. Altfel spus, avem în vedere, ca o prioritate,   facilitarea

  accesului egal al tuturor cursanţilor la activităţile didactice si de evaluare.  

  1.12. Strategii de studiu recomandate:

  Date fiind caracteristicile învăţământului la distanţă, se recomandă studenţilor o

   planificare foarte riguroasă a secvenţelor de studiu individual, coroborată cu secvenţe de

  dialog, mediate de reţeaua net, cu tutorii şi titularul de disciplină. Lectura fiecărui modul,

  abordarea temelor de reflecţie propuse în cadrul fiecărui modul, precum şi soluţionarea

  temelor de evaluare propuse vor asigura un nivel înalt de înţelegere a conţinutului tematic şi

  totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline. 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  7/109

   

  Biografia titularului de curs

  Petru Curşeu (1975) este “Associate Professor” în cadrul departamentului de Studii

  Organizaţionale din cadrul Universităţii din Tilburg şi “Visiting Professor” în cadrul

  Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB. Doctoratul i-a fost acordat în cadrul

  Universităţii din Tilburg şi predă cursuri de Psihologie Socială, Comportament

  Organizaţional şi Complexitate în cadrul Organizaţiilor. Interesele sale de cercetare includ

  dinamica echipei (cu focus pe cogniţia echipei), cogniţia socială (în special studiul

  stereotipurilor şi a prejudecăţii în context organizaţional), precum şi procesul decizional în

  cadrul organizaţiilor. A publicat lucrări pe aceste teme în Journal of Information

  Technology, European Journal of Social Psychology, Group Dynamics, Group Decision and

   Negotiation, Studia Psychologica, Journal of Managerial Psychology, Team PerformanceManagement, precum şi în alte jurnale.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  8/109

  MODUL 1

  CONSTRUIREA REALITĂŢII SOCIALE (1) REPREZENTĂRILE SOCIALE 

  Scopul modulului:

    Familiarizarea studentului cu modul în care indivizii îşi construiesc şi utilizează realitatea

  socială  –  formarea reprezentărilor sociale.

  Obiectivele modului:

  Schema logică a modului

  În acest capitol vom analiza teoriile referitoare la reprezentările sociale. Mai întâi,

  vom trece printr-un scurt istoric al referirilor la modul în care indiv izii îşi construiesc şi

  utilizează reprezentări ale realităţii sociale. Aici vom descrie teoria lui Jung referitoare la

  inconştientul colectiv şi arhetipuri, cu metoda de studiu propusă de acesta, metoda

  La finalul acestui modul, studenţii trebuie: 

    Să poată defini şi descrie reprezentările sociale, ca mod de

  construire a realităţii sociale, din perspectiva teoriilor lui Jung,

  sociologului Emile Durkheim, lui Moscovici şi Abric 

    Să poată descrie comparativ paradigmele reprezentării sociale

    Să poată defini noţiunile de reprezentare socială, arhetipuri, nod

  central, elemente periferice

    Să descrie funcţiile reprezentărilor sociale, ale elementelor

   periferice si nodului central  Să identifice metodele de cercetare propuse de Jung, Durkheim,

  Moscovici si Abric, de cercetare a reprezentărilor sociale 

    Să identifice limitele si criticile paradigmelor reprezentărilor

  sociale

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  9/109

  amplificării, cu sursele şi modalităţi majore de formare a conţinuturilor arhetipale şi cu

  arhetipurile descrise de acesta.

  Apoi, vom trece prin paradigma reprezentărilor sociale, din perspectiva lui:

    Emile Durkheim care vede reprezentările sociale ca rezultate ale acţiunii

  colective, sau produse sociale obiectivate în mituri, legende şi tradiţii

   populare,

    Moscovici care consider ă că reprezentările sociale au rol de

  convenţionalizare şi prescriptiv 

    Abric care formulează teoria oganizării reprezentărilor sociale în jurul

  nodului central şi identifică patru funcţii ale reprezentărilor sociale:  de

  cunoaştere, identitară, de orientare şi justificativă.

  Teoria lui Jung a inconştientului colectiv şi arhetipurilor

  Scurt istoric

  Primele referiri la modul în care indivizii îşi construiesc şi utilizează reprezentări ale

  realităţii sociale apar în opera lui Carl Gustav Jung. Teoria acestuia referitoare la

  inconştientul colectiv şi arhetipuri este o primă prefaţare a paradigmelor ştiinţifice de studiu

  ale cogniţiei şi reprezentărilor sociale. În conformitate cu accepţiunea lui Jung, inconştientul

  colectiv este o achiziţie filogenetică şi spre deosebire de inconştientul individual care

  reflectă în cea mai mare măsură experienţa personală, inconştientul colectiv reflectă

  ex perienţa speciei. În accepţiunea lui Jung  inconştientul colectiv  este un inconştient

  supraindividual.

  Arhetipurile 1 sunt elementele constituente ale inconştientului colectiv. Arhetipurile

  sunt caracterizate de o dinamică pe care nu o putem atribui individului.  Jung elaborează

  teoria arhetipurilor combinând experienţa clinică dobândită în cei 10 ani de muncă în

  1Arhetip = elementele dinamice ale inconştientului colectiv, care nu pot fi atribuite individului  

  Temă de reflecţie 1: Încercați să definiți conceptul de reprezentare socială.Cum considerați că se nasc aceste reprezentări sociale? 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  10/109

  spitalul de psihiatrie condus de Bleuler cu bogatele sale cunoştinţe de istoria culturii şi

  religiei. Prezentăm în cele ce urmează un exemplu ilustrativ al acestei integrări ingenioase. 

  Într-unul dintre cazurile de schizofrenie Jung citează următoarea secvenţă delirantă:

  „Nu se poate să nu vedeţi penisul soarelui: când îmi mişc capul încoace şi încolo, se mişcă şi

  el şi astfel se naşte vântul” (Jung, 1994, p. 30). Jung pune în corespondenţă producţia

  delirantă a acestui pacient cu o serie de teme pe care le identifică pe de o parte în pictură

  (reprezentarea iconografică a pogorârii Sfântului Duh sau a Bunei Vestiri ), iar pe de altă

   parte într-o serie de texte liturgice antice publicate de Albrecht Dietrich (liturghia lui

  Mithra). Din aceste texte, Jung extrage următorul text pe care îl consideră relevant pentru

  interpretarea fragmentului delirant expus anterior: „... drumul zeilor vizibil  va fi arătat de

  zeul soare, tatăl meu; tot astfel va deveni vizibil şi aşa  numitul tub, originea vântului. Căci

  vei vedea atârnând din discul solar ceva ca un tub: şi anume când este înspre reg iunile dinvest apare întotdeauna vântul de est; când este produs celălalt vânt datorită orientării spre

  regiunile de est, vei vedea în mod asemănător după regiunea aceluia întoarcerea chipului”

  (Jung, 1994, p. 31). Pentru interpretarea aceleiaşi secvenţe, Jung mai invocă şi o serie de

   produse culturale care descriu (menţionează, reflectă) relaţia Dumnezeu, soare, vânt.

  În concluzie, linia de argumentare folosită de Jung  este următoarea: deoarece

  experienţa imediată a pacientului excludea posibilitatea ancorării delirului în cunoştinţe

  dobândite pe parcursul vieţii, ea îşi are originea într -un rezervor arhetipal împărtăşit social şi

  transmis peste generaţii.  Inconştientul colectiv2  este prin urmare rezultatul împărtăşirii la

  nivel social al unor conţinuturi (arhetipuri) dezvoltate în filogeneză şi transmise ereditar. 

  Metoda de studiu pe care o propune Jung este metoda amplificării3.. Aceasta constă

  în punerea în corespondenţă a unor teme majore ce apar în visele, fantasmele şi produsele

  2 Inconştient colectiv = rezultatul împărtaşirii la nivel social al conţinuturilor (arhetipuri) dezvoltate înfilogeneză şi transmise ereditar3 Metoda amplificării = punerea ăn corespondenţă a temelor majore din vise, produsele delirante ale pacienţilor psihotici cu motive culturale sau religioase, ce determină identificarea de conţinuturi arhetipale

  Temă de reflecţie 2: Identificați în literatura parcursă de dumneavoastrăexemple de arhetipuri. De ce sunt ele arhetipuri?

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  11/109

  delirante ale pacienţilor psihotici cu motive culturale sau religioase şi astfel permite

  identificarea conţinuturilor arhetipale. În opinia lui Jung, psihozele presupun o regresie mai

   profundă decât nevrozele şi prin urmare visele sau producţiile delirante ale acestor pacienţi

   permit accesul la o serie de conţinuturi psihice mai vechi şi mai profunde (Jung, 1994).

  După cum  menţiona Zamfirescu (1994), dacă Freud dezvoltă teoria inconştientului

  individual studiind nevrozele, Jung elaborează teoria inconştientului colectiv studiind

   psihozele (Zamfirescu, 1994).

  Pe lângă arheti purile mitologice şi religioase, Jung mai identifică şi o ser ie de

  arhetipuri regionale. El concluzionează astfel că experienţa dobândită pe parcursul

  filogenezei de către membrii  unei comunităţi care trăiesc într -o proximitate regională se

  întipăreşte în inconştient şi se transmite generaţiilor viitoare. Jung interpretează împărtăşirea

  unor conţinuturi arhetipale într -o comunitate oarecare nu ca pe un rezultat al expuneriituturor membrilor acestei comunităţi la un mediu fizic şi socio-cultural cu aceleaşi

   particularităţi ci mai degrabă a transmiterii ereditare a acestor conţinuturi supraindividuale.

  Dacă însă aceste conţinuturi sunt transmise ereditar, atunci cu   siguranţă modul efectiv de

  transmitere ne este străin şi necunoscut. În concluzie, formarea arhetipurilor nu este un

   proces ce se reiterează pe parcursul ontogenezei unor generaţii succesive ci este un proces

  de transmitere a unor conţinuturi dezvoltate de generaţiile anterioare. 

  Jung identifică trei surse şi modalităţi majore de formare a conţinuturilor arhetipale.

    Prima modalitate este întipărirea fenomenelor fizice prin intermediul unei reacţii

  subiective (miturile genezei sau miturile cosmogonice sunt un astfel de exemplu).

    Cea de-a doua modalitate de formare a conţinuturilor arhetipale constă în întipărirea

  condiţiilor biologice ale organismului uman şi ale resurselor sale instinctuale (moartea

  sau naşterea).

    Cea de-a treia modalitate este întipărirea relaţiei individului cu persoane relevante  

  (părinţi, fraţi). 

  Temă de reflecţie 3: Identificați câteva arhetipuri regionale. De ce lenumim arhetipuri? De ce le numim regionale?

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  12/109

   

  Prezentăm în cele ce urmează câteva arhetipuri descrise de Jung. 

  Persona (în latină 

  mască) 

  - se referă la imaginea despre sine pe care o persoană o expune

   pe parcursul comunicării interpersonale 

  - în accepţiunea lui Jung conţinutul personei diferă de la o

  cultură la alta, ea are o formă predeterminată constituită de

  masca socială ce transpare în relaţiile sociale ce se stabilesc

  între indivizii unei comunităţi 

  Umbra - este un conţinut arhetipal ce reflectă aspectul negativ şi

  inconştient al personalităţii umane 

  Anima -  se referă la dimensiunea feminină inconştientă a personalităţii

   bărbatului

  -  în concepţia lui Jung, anima are 2 dimensiuni sau

  componente. Prima dintre acestea se referă la imaginea femeii,

  colectiv împărtăşită într -o comunitate de bărbaţi, iar cea de-a

  doua se referă la dimensiunea feminină ce transpare în

  comportamentul fiecărui bărbat (feminitatea bărbatului) 

  Animus -  este conţinutul arhetipal ce reflectă dimensiunea masculină a personalităţii femeii 

  -  Jung tratează acest conţinut mai degrabă ca pe o orientare

  comportamentală a femeii spre comportamente tipic masculine 

  Sinele -  constă în totalitatea potenţialităţilor psihice ale individului

  integrate într-o manieră armonică (impulsul arhetipal spre

  coordonare, organizare şi consistenţă internă) 

  -  în opinia lui Jung, integrarea potenţialităţilor psihice ale

  individului se realizează într-o manieră determinată de arhetipul

  inconştient al sinelui (Jung, 1994) 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  13/109

  Paradigma reprezentărilor sociale 

  Emile Durkheim

  Primul autor care utilizează termenul de reprezentare socială este renumitul sociolog

  Emile Durkheim.  În 1895 acesta definea reprezentările sociale4  ca rezultate ale acţiunii

  colective, sau produse sociale obiectivate în mituri, legende şi tradiţii populare. Studiul

  comparativ al acestor produse culturale poate oferi date relevante cu privire la dinamica

  reprezentărilor sociale. Interacţiunile dintre membrii unei comunităţi presupun o interpretare

  colectivă a celor mai importante aspecte ale nişei ecologice în care trăiesc membrii

  respectivei comunităţi. Aceste interpretări colective sau reprezentări sociale cum le numeşte

  Durk heim se reflectă în produsele culturale ale respectivei comunităţi. În opinia luiDurkheim, singura modalitate de studiere a modului în care reprezentările sociale

  fuzionează, se separă sau se influenţează reciproc este prin analiza produselor socio -

  cultur ale în care apar aceste reprezentări. La Durkheim termenul de reprezentări sociale nu  

  se referă la modul în care membrii unei comunităţi îşi reprezintă realitatea socială (aşa cum

  s-a impus el ulterior în paradigma reprezentărilor sociale) ci la modul în care aceste

  reprezentări colective sunt reflectate în produsele culturale. 

  Paradigma reprezentărilor sociale apare în cea de-a doua jumătate a secolului trecut

  într-un context ştiinţific dominat de psihologia socială de orientare behavioristă. Autoru l

  care consacră termenul de reprezentare socială este S. Moscovici care publică în 1962

  volumul „Psihanaliza, imaginea şi publicul său”. Termenul de reprezentare socială este însă

  introdus de Emile Durkheim (1895) pentru a diferenţia modul în care se structurează şi

  evoluează reprezentările colective asupra realităţii sociale de modul în care se structurează

  4 Reprezentarea socială = rezultatul acţiunii colective sau produse sociale, obiectivate în mituri,legende şitradiţii 

  Temă de reflecţie 4: Identificați în realitatea socială românească oreprezentare socială ca rezultat al acțiunii colective. Cum o recunoașteți?Cum a luat naștere această reprezentare socială? 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  14/109

  reprezentările individuale despre aceeaşi realitate. Prezentăm în tabelul de mai jos câteva

  definiţii ale conceptului de reprezentare socială. 

  Autorul, anul Definiţia

  Moscovici,

  1961

  Reprezentarea socială: 

  - este o instanţă intermediară între concept şi percepţie care permite atât

  cunoaşterea realităţii cât şi crearea ei 

  - ea orientează şi organizează conduitele şi actele de comunicare socială. 

  Abric, 1984 Reprezentările sociale:

  -sunt produsul şi procesul unei activităţi mentale, prin care un individ sau

  un grup reconstituie realul cu care se confruntă şi-i atribuie o semnificaţie

  specifică. 

  Jodelet,

  1989

  Reprezentarea socială:

  - este o formă de cunoaştere elaborată şi împărtăşită social, având un

  scop practic şi concurând la construirea unei realităţi comune unui

  ansamblu social.

  De Rosa,

  1995

  O reprezentare socială:

  - este întotdeauna o reprezentare a ceva (obiectul) şi a cuiva (subiectul),

  fiind influenţată de caracteristicile lor. Interacţiunea dintre subiect şiobiect este elementul central al unei reprezentări sociale. 

  Flament,

  1995

  O reprezentare socială:

  - este un ansamblu organizat de cogniţii relative la un obiect, împărtăşite

  de membrii unei populaţii omogene în raport cu acest obiect.

  Serge Moscovici

  Conform teoriei iniţiale propuse de Moscovici (1961) reprezentările sociale îndeplinesc

  două roluri.

    În primul rând reprezentările sociale convenţionalizează persoanele, obiectele şi

  evenimentele sociale.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  15/109

    În al doilea rând reprezentările sociale au un caracter prescriptiv.

  Ele se impun cu o forţă irezistibilă în determinarea acţiunilor şi conduitelor individuale.

  Cu toate că Moscovici tratează cele două roluri ale reprezentărilor sociale ca independente,

  la o analiză atentă a argumentelor oferite de Moscovici (1995) putem afirma că aceste două

  roluri îndeplinite de reprezentările sociale sunt interelaţionate.

   Rolul de convenționalizare al repre z entărilor sociale 

  Conform primului dintre aceste roluri, reprezentările sociale conţin o serie de

  categorii instituite prin consens social. Cu alte cuvinte elementele reprezentărilor sociale

  sunt instituite prin consens social. Aceste elemente permit membrilor comunităţii să

  înţeleagă într -o manieră unitară contextul social al nişei lor ecologice. Acest rol facilitează şi procesele de comunicare la nivel social. În condiţiile în care membrii unei comunităţi înţeleg

  într-o manieră unitară realitatea, ei îşi pot dezvolta şi un sistem unitar de semne şi simboluri

   pe care să le folosească pe parcursul procesului de comunicare. Rolul de convenţionalizare a

  realităţii sociale este însă în opinia noastră strâns legat de rolul prescriptiv al reprezentărilor

  sociale. În accepţiunea lui Moscovici (1995) reprezentările sociale ne sunt impuse, sunt

  transmise peste generaţii, fiind rezultatul unor schimbări continue şi dezvoltări ce apar în

  decursul timpului. Elementele constituente ale reprezentărilor sociale sunt rezultatul

  interacţiunii dintre o comunitate  oarecare şi realitatea socială, interacţiuni desfăşurate pe

   parcursul mai multor generaţii succesive.

   Rolul prescriptiv al reprez entărilor sociale 

  Aceste elemente ajung să se impună cu o forţă irezistibilă şi să capete o valoare

  normativă pentru comportamentul indivizilor în contex social. De aici rezidă funcţia

   prescriptivă a reprezentărilor sociale asupra conduitei individuale. Nu putem însă să

  discutăm despre funcţia prescriptivă fără a lua în considerare rolul de convenţionalizare al

  Temă de reflecţie 5: Identificați rolul de convenționalizare al unuieveniment social (ex. nunta)

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  16/109

  realităţii sociale. Instituind un sistem unitar de percepere şi reprezentare a realităţii sociale în

  cadrul unei comunităţi, se dezvoltă implicit şi un sistem de recompense şi pedepse care îi

  vizează pe aceia care nu subscriu acestui sistem. Prin urmare putem concluziona că funcţia

   prescriptivă pe care reprezentările sociale o au asupra conduitei îşi are rădăcinile în rolul de

  convenţionalizare a realităţii.

  Abric

  Alături de Moscovici, care lansează şi impune termenul de reprezentare socială,

  Abric are o serie de contribuţii esenţiale la dezvoltarea acestei paradigme. El propune teoria 

  organizării reprezentărilor  sociale în jurul unui nod central, dar realizează şi o sinteză a celor

  mai importante funcţii ale  reprezentărilor sociale. În conformitate cu abordarea propusă deAbric, orice reprezentare socială este organizată în jurul unui nod central. Astfel o

  reprezentare este compusă din elemente centrale (ce formează nodul central al reprezentării)

  şi elemente periferice organizate în jurul nodului central. Nodul central al oricărei

  reprezentări sociale are două funcţii principale: funcţia generativă şi funcţia organizatorică

  (Abric, 1995).

  funcţia organizatorică

  Func iile nodului central 

  -  nodul central determină natura

  legăturilor care unesc între ele elementele

  reprezentării 

  -  nodul central al unei reprezentări sociale

  este elementul care uneşte şi stabilizează

  celelalte elemente ale reprezentării.Datorită celor două funcţii ale sale, nodul

  central este elementul cel mai stabil şi mai

  important al unei reprezentări sociale

  (Abric, 1995). 

  funcţia generativă

  - structura reprezentării sociale depinde

  de nodul central al acesteia

  - elementele periferice ale reprezentării

  sociale se generează şi se transformă în

  funcţie de nodul central al acestei

  reprezentări → nodul central al

  reprezentării generează în concluzie

  structura acesteia.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  17/109

   

  Câteva modalităţi prin care se poate modifica o reprezentare socială la nivelul

  elementelor sale periferice sunt reponderarea elementelor periferice ale reprezentării şi

  reponderarea relaţiei dintre aceste elemente cu nodul central al reprezentării, interpretări noi

  asociate elementelor periferice, integrarea condiţională în elementele periferice ale

  reprezentării a unor aspecte contradictorii. Prin aceste modificări ce survin la nivelul

  elementelor periferice, nodul central rămâne nemodificat, în timp ce reprezentarea se poate

  ajusta şi schimba în concordanţă cu schimbările survenite în mediul social, ea poate chiar

  integra elemente contradictorii ale contextului social (Abric, 1995).

  Între 1984 şi 1989 Abric realizează o serie de cercetări empirice în care testează

  asumţiile teoriei nodului central al reprezentărilor sociale. Abric studiază reprezentarea

  Funcţiile elementelor periferice

  funcţia de concretizare

  - se referă la faptul căelementele perifericeconferă reprezentării uncaracter contextual,îmbrăcând nodul centralcu elemente concrete ceintegrează elementelesituaţiei relativ la care se

   produce reprezentarea

  funcţia de reglare

  - se referă la faptul căelementele periferice alereprezentării sociale sunt maisuple şi mai flexibile decâtnodul central al acesteia şi

   prin urmare ele se pot ajustaşi modifica mai uşor în acordcu schimbările ce apar

   permanent în mediul social.

  - elementele periferice„constituie aspectul dinamicşi evolutiv al reprezentării”(Abric, 1995, p. 118).

  funcţia de apărare

  - se referă la faptul că elementele periferice sunt mai aproape de interfaţadintre contextul social (dinamic şi încontinuă schimbare) şi reprezentareasocială → ele se interpun practic întrecontextul social (realitatea socială) şinodul central al reprezentării → funcţiade protecţie pe care o au elementele

   periferice pentru nodul central alreprezentării 

  -  prin protejarea nodului central alreprezentării sociale, se păstrează oconsistenţă internă şi o coerenţă areprezentărilor.- în condiţiile în care nodul central alunei reprezentări s-ar schimba, aceastăschimbare ar antrena o adevărată bulversare a reprezentării → există prinurmare tendinţa ca o reprezentaresocială să se schimbe mai degrabă prinajustarea elementelor sale perifericedecât prin schimbarea nodului săucentral

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  18/109

  socială a artizanului într -o populaţie de nonartizani din sudul Franţei. Într-o primă etapă

  Abric utilizează ancheta de teren şi chestionarul pentru a culege date relative la modul în

  care membrii comunităţii studiate îşi reprezintă obiectul social studiat (artizanul). A analizat

  datele culese prin 40 de interviuri structurate şi 80 de chestionare  prin tehnica identificării

  similitudinilor . A identificat în urma acestei analize 4 elemente care au apărut cel mai

  frecvent atât în interviuri cât şi în răspunsurile la chestionare. Abric denumeşte aceste

  elemente care apar cel mai frecevent şi au cel mai înalt grad de generalitate (sunt menţionate

  atât în interviuri cât şi în răspunsurile la chestionare) elemente constituente ale nodului

  central al reprezentării. Restul elementelor care rezultă din analiza datelor au fost organizate

  în jurul acestor elemente centrale (Abric, 1995).

  În concluzie o metodă de cercetare a reprezentărilor sociale este analiza interviurilorîn combinaţie cu datele obţinute de la chestionare. Se conduc interviuri în care se solicită

  subiecţilor (membrilor comunităţii studiate care trebuie să fie o populaţie omogenă în raport

  cu obiectul social studiat) să expună cunoştinţele pe care le au despre obiectul social studiat.

  Din aceste interviuri realizate iniţial se pot extrage o serie de dimensiuni pe baza cărora

  ulterior se poate construi un chestionar. Îmbinarea celor două metode de cerecetare are

  avantajul că permite o analiză detaliată a modului în care membrii unei comunităţi îşi

  reprezintă realitatea socială. Din interviu se obţin date ample şi totodată descrieri coerente

  care permit ulterior analiza relaţiei dintre elementele reprezentărilor sociale. Deoarece

  discursul subiecţilor intervievaţi nu este constrâns de o serie de cerinţe stricte (ca în cazul

  chestionarului) prin analiza acestui discurs se poate identifica structura reală a reprezentării

  sociale aşa cum este ea împărtăşită de membrii comunităţii respective. Pe de altă parte prin

  utilizarea chestionarului pentru culegerea datelor se obţin date obiective care pot fi ulterior

  supuse analizelor statistice. Rezultatele statistice obţinute în urma analizei chestionarelor

  vor completa analiza interviurilor şi astfel se poate contura o formă cât mai exactă a

  reprezentării obiectului social studiat. În figura de mai jos prezentăm un fragment din

  schema reprezentării sociale a artizanului aşa cum a rezultat ea din studiul realizat de Abric.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  19/109

   

  În 1989 Abric realizează şi un studiu experimental pentru a verifica ipoteza nodului

  central. Aşa cum rezultă din prezentarea cercetării sale anterioare, elementele nodului

  central sunt elementele identificate în interviuri cu cea mai mare frecvenţă şi care apar şi în

  răspunsurile subiecţilor la chestionar (au un grad ridicat de consistenţă într -o populaţie

  omogenă în raport cu obiectul social studiat). În studiul experimental, Abric solicită unui lot

  de 92 de subiecţi (studenţi) să realizeze două sarcini. Prima dintre acestea consta în

  realizarea unor asociaţii libere pornind de la cuvântul artizan, iar cea de-a doua dintre

  acestea consta în trieri ierarhice succesive a termenilor rezultaţi din asociaţiile libere. Datele

  au fost prelucrate utilizând doi indicatori: frecvenţa cu care apare termenul respectiv în lista

  de termeni rezultată, iar cel de-al doilea este locul pe care îl ocupă termenul (rangul) în urma

  demersului de clasificare realizat de subiecţi. Prin calculul corelaţiei dintre rang şi frecvenţă

  s-au extras elementele centrale ale reprezentării. Rezultatele obţinute în acest studiu

  experimental au fost identice cu cele obţinute în urma primului studiu. Acest lucru este

  interpretat de Abric ca o confirmare a faptului că într -adevăr reprezentările sociale sunt

  organizate în jurul unui nod central.

  Conştiincios  Muncă manuală 

  Minuţios 

  Serios

  Calificat

  Stivit de taxe

  Personalizat

  Greu de găsit 

  Mai binefinisat

  Din ce în ce mai puţini artizani 

  Adaptată clientului 

  Independentă 

   Fragment dintr-o reprezentare socială organizată în jurul nodului central (adaptatădupă Abric, 1995) 

  Temă de reflecţie 6: Gândiți o cercetare în care să testați asumpțiilenodului central al reprezentărilor sociale. 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  20/109

   

  Integrând cercetările din domeniul reprezentărilor sociale, Abric aminteşte 4 funcţii

  ale acestor reprezentări: de cunoaştere, identitară, de orientare şi justificativă. 

  Prezentăm  în cele ce urmează un experiment ilustrativ pentru studierea modului în

  care activarea reprezentărilor sociale influenţează comportamentul, experiment realizat de

  Faucheux şi Moscovici (1968). Participanţii la experiment erau solicitaţi să participe la un

   joc de cărţi. Autorii au folosit două loturi de subiecţi. Ambelor loturi li s-a cerut să încerce

  să identifice regulile jocului de cărţi (jocul era identic pentru ambele grupuri). Unui lot i s-a

  spus însă că joacă împotriva naturii, iar celui de-al doilea lot i s-a specificat că joacă

  împotriva şansei. În opinia celor doi cercetători prima sintagmă (joc împotriva naturii) evocă

  o imagine mai comprehensivă şi controlabilă comparativ cu cea de-a doua sintagmă (joc

  împotriva şansei). Ipoteza studiului era că acţiunile şi implicit performanţele indivizilor vor

  fi dependente de reprezentările sociale activate. Cum sintagmele de prezentare ale jocului

  erau diferite, autorii au asumat faptul că şi reprezentările sociale activate vor fi diferite.

  Astfel un joc împotriva naturii înseamnă de fapt un joc împotriva unui adversar  predictibil,

  în virtutea faptului că natura este organizată şi funcţionează în baza unor reguli. Dimpotrivă

   jocul împotriva şansei evocă o reprezentare a unui adversar imprevizibil, al cărui

  comportament nu poate fi determinat şi înţeles pentru faptul că acest comportament nu este

   bazat şi organizat prin reguli care să poată fi uşor deduse. Prin urmare, în virtutea acestui

  raţionament, subiecţii care erau anunţaţi că vor juca împotriva naturii vor încerca să

  identifice regulile care stau la baza jocului de cărţi, în timp ce subiecţii care erau anunţaţi că

  Func iile re rezentărilor sociale 

  1. de cunoaştere  2. identitară  3. de orientare 4. justificativă 

  Temă de reflecţie 7: Luând ca suport o reprezentare socială,identificați-i funcțiile. În ce condiții poate lipsi una din aceste

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  21/109

  vor juca împotriva şansei nu se vor strădui să identifice astfel de reguli în comportamentul

  adversarului. Prin urmare ipoteza specifică a studiului este aceea că procentul subiecţilor

  care vor descoperi regulile jocului de cărţi va fi semnificativ mai ridicat în cazul subiecţilor

  informaţi că joacă împotriva naturii comparativ cu subiecţii informaţi că joacă împotriva

  şansei. Rezultatele studiului sunt concordante cu această ipoteză. Astfel, 38 din cei 40 de

  subiecţi informaţi că joacă împotriva naturii au identificat corect regula jocului de cărţi, în

  timp ce doar 12 din cei 40 de subiecţi informaţi că joacă împotriva şansei descoperă corect

  regulile repective (Faucheux & Moscovici, 1968).

  Limite și critici

  Conform teoriei reprezentărilor sociale, reprezentările sociale sunt activate de stimuli

  specifici, iar conduita individului este influenţată de conţinutul reprezentării activate.Stimulul şi reacţia la acesta sunt însă indisociabile  în viziunea acestei teorii. Moscovici

  afirmă că „nu există o graniţă clară între universul exterior şi universul interior al individului

  sau al grupului. Subiectul şi obiectul nu sunt în mod necesar distincte. Obiectul este inclus

  într-un context social activ care este conceput, cel puţin parţial, de către individ sau de către

  comunitate” (Moscovici, 1969, p. 9). Abric susţine asemeni lui Moscovici că „acest obiect

  este înscris într-un context activ, acest context fiind, cel puţin parţial, conceput de către

  individ sau de către grup ca prelungire a comportamentului său, a atitudinilor şi a normelor

  la care se referă. Cu alte cuvinte stimulul şi răspunsul sunt indisociabile: ele se formează

  împreună” (Abric, 1995, p. 107-108). Lipsa de disociere între stimul şi reacţie este în mod

  evident o reacţie la behaviorismul ortodox. În perspectiva behavioristă, teza principală este

  aceea că orice comportament este determinat de stimuli şi menţinut de consecinţele sale. Se

  face prin urmare o distincţie clară între stimul şi reacţie.

  Paradigma reprezentărilor sociale vine să critice această abordare reducţionistă. De

  altfel şi psihologia cognitivă  aduce o serie de critici behaviorismului tradiţional. În

  abordările cognitive teza principală este aceea că orice comportament este determinat de 

   prelucrările informaţionale amorsate de stimuli şi este menţinut de consecinţele sale

   percepute. Psihologia cognitivă interpune prin urmare termenul de prelucrări informaţionale

  (şi implicit pe acela de reprezentare) între stimul şi reacţie, precum şi între consecinţele

  comportamentului şi comportamentul în sine. Cu toate că psihologia cognitivă aduce această

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  22/109

  modificare tezei principale a behaviorismului ortodox, ea păstrează o distincţie conceptuală

  clară între stimul şi răspuns. În perspectiva cognitivă stimulul şi reacţia sunt clar disociate.

   Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre paradigma reprezentărilor sociale. În această

   paradigmă stimulul şi reacţia sunt indisociabile. Un anumit răspuns sau reacţie

  comportamentală poate redeveni la rândul său stimul. Schematic asumpţiile celor trei mari

  orientări (behaviorismul, cognitivismul, paradigma reprezentărilor sociale) în interpretarea

  comportamentului social sunt reprezentate în figura de mai jos.

  STIMUL SOCIAL COMPORTAMENT SOCIAL CONSECIN E 

  A B C

   Modelul ABC (antecedents, behavior, consequences) de inspiraţie behavioristă 

  STIMULSOCIAL

  COMPORTAMENTSOCIAL CONSECINŢE 

   Modelul cognitivist de determinare a comportamentului social

  Prelucrăriinformaţionale 

  Prelucrăriinformaţionale 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  23/109

   

  În paradigma reprezentăr ilor sociale, individul cunoscător al realităţii sociale este în

  acelaşi timp un constructor al acesteia. Putem cunoaşte elementele contextului social doar

   prin intermediul reprezentărilor sociale împărtăşite. Reprezentările sociale sunt cele care

  mijlocesc cunoaşterea realităţii sociale. Agentul cunoscător nu are însă un rol pasiv în

  cunoaşterea acesteia. El interacţionează cu contextul social al nişei sale ecologice. În urma

  acestei interacţiuni el ajunge să schimbe realitatea socială. Prin urmare interacţiunea dintre

  cunoscător şi obiectul cunoaşterii este o interacţiune dinamică ai cărei parametrii se schimbă

   permanent. Comportamentul individului (realizat ca urmare a activării unei reprezentări

  sociale) devine stimul şi implicit parte a realităţii sociale. Desigur interpretarea este coerentă

  şi la nivel descriptiv este foarte comprehensivă. Dacă trecem însă spre nivelul explicaţiei

  ştiinţifice, paradigma reprezentărilor sociale nu dovedeşte a avea aceleaşi veleităţi. Lipsa

  unei distincţii clare între stimul şi răspuns, între agentul cunoscător şi obiectul cunoscut

  limitează serios puterea explicativă a acestei paradigme. Se ştie că explicaţia ştiinţifică are la bază principiile raţionalităţii, ale experimentării şi inferenţei statistice. Cu siguranţă

   paradigma reprezentărilor sociale are o serie de lacune dacă o privim în lumina - este drept,

  uneori excesiv de restrictivă şi reducţionistă - a acestor principii. Este mai dificil să

  specificăm o relaţie cauzală univocă între reprezentările sociale şi comportament, precum şi

  CONTEXT SOCIAL

  STIMULI SOCIALI

  (obiecte, persoane, grupuri, fenomene,evenimente, comportamente)

  REPREZENTĂRI SOCIALE ÎMPĂRTĂŞITE (Categorii simbolice, imagini)

  Individ 1 Individ 2

  ComportamentComportament

  Cunoaşterea şi construirea realităţii sociale conform paradigmei cogniţiei sociale 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  24/109

  între stimulii sociali şi comportament, atâta timp cât în aserţiunile teoretice ale acestei

   paradigme aceste aspecte sunt indisociabile.

  Într-o paradigmă în care un răspuns nu este cu necesitate o reacţie la un stimul, iar

  stimulul poate fi determinat de reacţia comportamentală a individului este dificil să se

  realizeze aserţiuni teoretice care să fie verificate ulterior prin cercetări empirice. Un individ

   poate să exprime o opinie relativă la un obiect, iar această opinie devine o parte constituentă

  a obiectului social. De asemenea obiectul poate fi reconstruit în funcţie de reprezentarea

  socială ce i se ataşează, reprezentare care îl şi defineşte. În fine reprezentarea socială este

  constituită în funcţie de relaţia dintre subiect şi obiect, cu alte cuvinte în funcţie de relaţia ce

  se stabileşte între individ şi stimulii sociali. Ca o concluzie generală ce se poate extrage de

  aici putem afirma că nu există realitate în afara reprezentărilor sociale, iar reprezentările

  sociale se constituie ca funcţie a interacţiunii dintre individ şi realitatea socială. Construimdeci şi cunoaştem realitatea socială prin intermediul reprezentărilor sociale. 

  Rezumat  

  TEORIA LUI JUNG A INCONŞTIENTULUI COLECTIV ŞI ARHETIPURILOR . Teoria lui Jung este o primă prefaţare a paradigmelor ştiinţifice de studiu ale cogniţiei şi reprezentărilor sociale. În

  conformitate cu accepţiunea lui Jung, inconştientul colectiv este o achiziţie filogenetică şispre deosebire de inconştientul individual care reflectă în cea mai mare măsură experienţa personală, inconştientul colectiv reflectă experienţa speciei. Jung este cel care elaboreazăteoria arhetipurilor combinând experienţa clinică dobândită în cei 10 ani de muncă înspitalul de psihiatrie condus de Bleuler cu bogatele sale cunoştinţe de istoria culturii şireligiei. Metoda de studiu propusă de Jung este metoda amplficării.

  PARADIGMA REPREZENTĂRILOR  SOCIALE.EMILE  DURKHEIM este  primul autor care utilizează termenul de reprezentare socială.

  Studiul comparativ al acestor produse culturale poate oferi date relevante cu privire ladinamica reprezentărilor sociale. Termenul de reprezentare socială este însă introdus deEmile Durkheim (1895) pentru a diferenţia modul în care se structurează şi evolueazăreprezentările colective asupra realităţii sociale de modul în care se structureazăreprezentările individuale despre aceiaşi realitate. 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  25/109

  MOSCOVICI. Conform teoriei iniţiale propuse de Moscovici (1961) reprezentările socialeîndeplinesc rolurile: convenţionalizează persoanele, obiectele şi evenimentele sociale şi aucaracter prescriptiv.

  ABRIC. El este cel care propune teoria organizării reprezentărilor sociale în jurul unui nodcentrel, dar realizează şi o sinteză a celor mai importante funcţii ale reprezentărilor sociale.Confrom teoriei lui, reprezentarea este compusă din elemente centrale, ce formează nodulcentral şi elemente periferice organizate în jurul nodului central. Funcţiile nodului centralsunt: funcţia generativă şi funcţia organizatorică, iar funcţiile elementelor centrale sunt: de

  concretizare, de reglare şi de apărare. Funcţiile reprezentărilor sociale sunt: de cunoaştere,identitară, de orientare şi justificativă. 

   Bibliografie minimală obligatorie  

  Abric, J.C. (1997). Reprezentările sociale: aspecte teoretice. În Neculau, A.  Reprezentările

   sociale, Iaşi: Polirom 

  Curşeu, P.L. (2005). Making sense of social reality, Cogniţie, creier, comportament , IX, 4,599-608

  Curşeu, P.L., Pop-Curşeu. (2011). Alive after Death: An Exploratory Cultural ArtifactAnalysis of the Merry Cemetery of Săpânţa, Journal of Community & Applied Social Psychology, 21: 371 – 387.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  26/109

  MODUL 2

  CONSTRUIREA REALITĂŢII SOCIALE (II) 

  COGNIŢIA SOCIALĂ 

  Scopul modulului:

    Familiarizarea studentului cu modul în care indivizii îşi construiesc şi utilizează r ealitatea

  socială –  cogniţia socială.

  Obiectivele modului:

  Schema modulului

  Acest modul începe cu prezentarea direcţiilor generale de dezvolare a paradigmei

  cogniţiei sociale. Thompson identifică, în acest sens, o perspectivă individualistă  şi una

  colectivistă, perspective de dezvolarea a paradigmei cogniţiei sociale. Vom trece în revistă,

  apoi, cele mai reprezentative perspective ale acestei paradigme: paradigma agentului ce

  caută consistenţă internă şi şi echilibrul cognitiv, omul de ştiinţă naiv, agentul ce proceseazădistorsionat informaţia disponibilă în contextul social şi respectiv tacticianul motivat.

  Teoria atribuirii, Heider, 1958 deschide un nou domeniu de cercetare în domeniul

   psihologiei sociale. În teoria lui Heider, atribuirea este unul dintre procesele prin care „omul

  cuprinde realitatea şi poate să o prezică şi să o stăpânească” şi tocmai datorită acestui fapt,

  La finalul acestui modul, studenţii trebuie:  

  Să poată descrie comparativ teoria individualistă şi colectivistă ale paradigmei cogniţiei sociale  Să poată să descrie cele patru accepţiuni ale individului ca agent

  cunoscător al realităţii sociale Fiske şi Taylor (1993), Leyens şiDardene (1996) Să poată să definească conceptele de: atribuire, erori motivaţioanle

  de atribuire, erori cognitive de atribuire Să poată numi limitele şi criticele fiecărei teorii Să identifice şi definească tipurile de atribuiri  Să identifice şi explice erorile de atribuire 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  27/109

  atribuirea stă la baza stabilirii şi menţinerii relaţiilor interpersonale. Vom trece teoria

  dezechilibrului cognitiv.

  Jones & Davis au dezvoltat teoria atribuirilor cauzale, identificând două tipuri de erori

  de atribuire (cognitive şi motivaţionale) pentru heteroatribuiri: erorile motivaţioanle şi pe

  cele cognitive. Criticile şi limtele teoriei inferenţelor corespondente vor fi şi ele trecute în

  vedere.

  Teoria covarianţei are ca şi interogaţie centrală: ce tip de informaţii sunt utilizate

   pentru a realiza atribuirile cauzale?. Astfel, Kelley descrie două situaţii distincte: individul

  care primeşte informaţii din diverse surse şi poate extrage din analiza acestor surse

  regularităţi care să-i permită să realizeze atribuiri cauzale;  şi individul observă un singur

  eveniment / comportament şi trebuie să realizeze inferenţe şi să identifice factori care este

   posibil să fi determinat acest comportament.Atribuirile vor fi împărţite după diverse criterii, iar eroriel de atribuire vor fi decrise

  la finalul acestui modul.

  PARADIGMA COGNIŢIEI SOCIALE

  Paradigma cogniţiei sociale este în prezent cu certitudine cea mai cunoscută

   paradigmă de studiu a modului în care indivizii îşi reprezintă realitatea socială. Thompson

  (1998) identifică două direcţii generale de dezvoltare a acestei paradigme: 

     perspectivă individualistă, elementul central al acestei perspective constând în

  cercetarea modului în care indivizii îşi reprezintă realitatea socială.

     perspectiva colectivistă, centrându-se asupra modului în care membrii unei

  comunităţi împărtăşesc o modalitate anume de a-şi reprezenta şi de a se

  raporta la realitatea socială (Thompson, 1998).

  1.  Perspectiva individualistă asupra cogniţiei sociale 

  Asumpţia de bază a acestei perspective este aceea că stimulii sociali sunt o categorie

  aparte de stimuli şi influenţa lor asupra comportamentului este una particulară, mediată de

  modul în care ei sunt reprezentaţi în sistemul cognitiv al individului.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  28/109

  Spre exemplu  o anumită sumă de bani oferită unui individ poate determina

  comportamente diferite din partea acestuia în funcţie de reprezentarea pe care o activează

  acest stimul (bani oferiţi de o altă persoană). Dacă individul ţintă îşi reprezintă suma oferită

  ca o tentativă de mituire, comportamentul va fi diferit comparativ cu situaţia în care

  individul respectiv îşi reprezintă suma respectivă ca pe o recompensă meritată pentru un

  efort (sau serviciu) oarecare. Desigur că acest exemplu, deja prototipic, oferit de Fiske &

  Taylor (1993) poate recunoaşte variaţii transculturale, în special dacă ne referim la modul în

  care unele persoane din administraţia autohtonă se raportează la primirea unor sume de bani

  reprezentând în mod evident mită. Putem afirma că ipoteza conform căreia perceperea sumei

  de bani ca o tentativă de mituire va antrena un comportament de refuzare a sumei respective

  are o validitate relativă, cel puţin în anumite contexte culturale.

  Comportamentul social este influenţat de reprezentarea pe care o avem relativ la 

  stimulii sociali chiar şi  în condiţia absenţei stimulilor respectivi din câmpul perceptiv al

  individului. Comportamentul nostru social este prin urmare determinat de modul în care ne

  reprezentăm realitatea socială. Spre deosebire de paradigma reprezentărilor sociale, în

   paradigma cogniţiei sociale realitatea socială este un dat obiectiv (ea există independent de

  existenţa individului). Individul îşi construieşte o imagine (reprezentare) coerentă despre

  această realitate, reprezentare care să-i permită adaptarea oprimă la această realitate. 

  O altă asumpţie a paradigmei cogniţiei sociale este aceea că nu numai cauzele

  comportamentului social sunt de natură cognitivă ci şi consecinţele acestui comportament

  sunt de natură cognitivă.

  Atât comportamentul cât şi emoţiile (fie că ele sunt pre sau postcognitive) sunt

  etichetate şi reprezentate în sistemul cognitiv al individului. În concluzie, putem spune, în

  acord cu paradigma repr ezentărilor sociale că un individ îşi reprezintă în sistemul cognitiv

  atât prerechizitele cât şi consecinţele (urmările) unui comportament. În aceste condiţii ne

  interesează pe de o parte modul în care individul îşi reprezintă realitatea socială, emoţiile  pe

  Temă de reflecţie 1: Ce fel de comportamente poate să determine o glumă?Gândiți un alt exemplu de stimul social al carui reprezentare diferităinfluențează comportamentul persoanelor. 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  29/109

  care le trăieşte în raport cu aceasta şi acţiunile sale în context social, iar pe de altă parte,

  modul în care individul transformă aceste reprezentări.

  Analizând cercetările cele mai reprezentative ale paradigmei cogniţiei sociale

  Fiske şi Taylor (1993), precum şi Leyens şi Dardene (1996) citează 4 accepţiuni ale

  individului ca agent cunoscător al realităţii sociale: cel ce caută consistenţa internă şi

  echilibrul cognitiv, omul de ştiinţă naiv, agentul ce procesează distorsionat informaţia

  disponibilă în contextul social şi respectiv tacticianul motivat.

  2.  Perspectiva agentului ce caută consistenţa internă şi echilibrul cognitiv 

  Asumpţia centrală a acestei perspective este aceea că dezechilibrul perceput între

  două cogniţii sociale (reprezentări cognitive) determină apariţia unei stări de tensiune psihică pe care individul încearcă să o rezolve: prin urmare există o tendinţă general umană

  de a căuta consistenţa internă şi echilibrul cognitiv (echilibrul între reprezentările cognitive

  activate simultan).

  Cele mai ilustrative teorii pentru această perspectivă sunt:

    teoria asimetriei cognitive (Newcomb, 1953),

    teoria dezechilibrului cognitiv (Heider, 1958),

    teoria incongruenţei cognitive (Osgood & Tanenbaum, 1955) şi

    teoria disonanţei cognitive (Festinger, 1957).

  Temă de reflecţie 2: Ați trecut vreodată printr -o situație de dezechilibru dintre

  două cogniții sociale? De ce a apărut echilibrul? Ce ați simțit? 

  Temă de reflecţie 3: Încercați să găsiți cele două cogniții contradictorii carestau la baza comportamentului de fumat.

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  30/109

  3.  Perspectiva omului de ştiinţă naiv 

  Asumpţia centrală a acestei perspective este aceea că individul încearcă să găsească (să

  caute) explicaţii plauzibile pentru propriul comportament, comportamentul celorlalţi precum

  şi pentr u alte evenimente sociale.

  Cele mai ilustrative teorii sunt:

    teoriile implicite asupra personalităţii (Asch, 1946; Anderson, 1981) şi

    teoria atribuiri (Heider, 1958).

  4.  Perspectiva agentului ce procesează distorsionat informaţia socială 

  Asumpţia centrală a acestei perspective este aceea că indivizii nu analizează acurattoată informaţia disponibilă în contextul social, ci folosesc euristici personale pentru a

  integra aceste informaţii, deoarece deţin resurse cognitive insuficiente  pentru a procesa

  acurat toată informaţia disponibilă în mediul social. Datorită faptului că resursele cognitive

  de care dispun indivizii pentru a procesa infomaţia sunt limitate, aceştia simplifică

   problemele complexe cu care se confruntă, centrându-se doar asupra unor date care fie sunt

  evidente, fie confirmă o serie de reprezentări cognitive deja activate. 

  5.  Perspectiva tacticianului motivat

  Asumpţia centrală a acestui model este aceea că indivizii dispun de o mulţime de

  strategii cognitive pentru a procesa stimulii ce pr ovin din realitatea socială şi ei aleg o

  strategie sau alta în funcţie de obiectivele, motivele şi nevoile pe care le are la un moment

  dat. Conform perspectivei tacticianului motivat, motivul principal în virtutea căruia indivizii

  nu procesează acurat şi complet informaţia disponibilă nu este indisponibilitatea (sărăcia)

  resurselor cognitive ci mai degrabă obiectivele, motivele şi nevoile pe care ei le au la un

  Temă de reflecţie 4: De ce considerați că nu analizăm acurat informația dinmediu?

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  31/109

  moment dat. În unele cazuri chiar supramotivarea poate suplimenta disponibilitatea

  resurselor cognitive, sporind implicit şi eficienţa procesării informaţionale.

  Vom detalia în cele ce urmează prima perspectivă, trecând în revistă teoriile

  atribuirii.

  Teori il e atribui ri i (H eider, 1958)

  Atribuirea cauzală5 este una dintre modalităţile în care două sau mai multe

  reprezentări ce corespund unor evenimente / fapte sociale sunt relaţionate (se stabileşte o

  relaţie cauzală între acestea). Aşadar, atribuirea6   este o inferenţă ce explică cauzalitatea

  unui comportament sau eveniment social.

  Iniţiatorul teoriei este Heider (1958), care prin publicarea volumului „The Psychology

  of Interpersonal Relations” deschide un nou domeniu de cercetare în domeniul psihologiei

  sociale. Aşa cum în anii ’50 orientarea dominantă în psihologia socială a fost cercetarea

  grupurilor sociale, iar în anii ’60, cercetările din domeniul atitudinilor, în anii ’70, cercetarea

  domeniului atribuirilor a constituit preocupare dominantă a cercetărilor din psihologia

  socială (Deschamps & Clemence, 1996).

  În teoria lui Heider, atribuirea este unul dintre procesele prin care „omul cuprinde

  realitatea şi poate să o prezică şi să o stăpânească” (Heider, 1958, p.79). Datorită acestui

  fapt, atribuirea stă la baza stabilirii şi menţinerii relaţiilor interpersonale. Aşa după cum

  arată şi titlul cărţii publicate în 1958, intenţia lui Heider a fost mai degrabă aceea de a iniţia

  o teorie a relaţiilor interpersonale.

  Teoria lui Heider asupra atribuirii este prin urmare nestructurată. Atribuirile sunt

  ancorate conceptual în teoria dezechilibrului cognitiv (Heider, 1944; 1958). Această teorie

  de inspiraţie gestaltistă porneşte de la asumpţia că universul cognitiv al individului va

  5 Atribuirea cauzală = una din modalităţile în care una sau mai multe reprezentări ce corspund unor faptesocaile sunt relaţionate 6 Atribuirea = o inferenţă ce explică cauzalitatea unui comportament sau eveniment social.  

  Temă de reflecţie 5: Dați exemple de atribuiri din viața proprie. De ce suntele atribuiri?

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  32/109

  încerca să rezolve dezechilibrul existent, interpretând într -o manieră coerentă evenimentele

  cu care vine în contact. Se ştie că relaţia cu cea mai mare valenţă interpretativă este

  cauzalitatea.

  A stabili deci o relaţie cauzală între două evenimente conferă maximum de echilibru

  cognitiv. Pentru a-şi satisface nevoia firească, de echilibru cognitiv, individul este orientat 

  spr e a face atribuiri cauzale între evenimentele sociale, comportamentele proprii şi ale

  celorlalţi. 

  Contribuţiile majore aduse de Heider la dezvoltarea cercetării în domeniul atribuirii

  sunt:

    distincţia realizată între autoatribuiri şi heteroatribuiri; 

    distincţia realizată între sursele ce pot constitui cauza unor comportamente sau

  acţiuni sociale: surse interne, ce ţin de persoane (şi se constituie în factori interni) şi

  surse externe, ce ţin de mediu / situaţie (factori externi). 

  Conform lui Heider, individul îşi explică propriul comportament şi comportamentul

  celorlalţi invocând două categorii de factori (interni şi externi). În ceea ce priveşte factorii ceţin de persoană (factorii interni), Heider consideră că „intenţia este factorul central al

  cauzalităţii personale”. 

  Aşadar, identificarea şi înţelegerea factorilor ce au determinat comportamentul

   propriu sau al altor persoane permit individului să ordoneze şi să organizeze realitatea în

  care navighează, să-şi construiască o lume / realitate predictibilă, construindu-şi astfel

  sentimentul de control al realităţii care, implicit, îi permite să menţină o stare de echilibru

  cognitiv.

  Temă de reflecţie 6: Dați un exemplu de situație în care ați ajuns la unmaximum de echilibru cognitiv, prin stabilirea unei relații cauzale întredouă evenimente. 

  Temă de reflecţie 7: Ce se întâmplă dacă nu identificăm și înțelegem factoriice determină comportamentul propriu? Dați un exemplu. 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  33/109

  Abordarea teoretică propusă de Heider, deşi lacunară şi slab structurată, este punctul

  de pornire pentru celelalte teorii ale atribuirii.

  Teoria inferenţelor corespondente (Jones & Davis, 1965) 

  Jones & Davis au dezvoltat teoria atribuirilor cauzale, identificând două tipuri de erori

  de atribuire (cognitive şi motivaţionale) pentru heteroatribuiri.

  Erorile motivaţionale de atribuire apar atunci când o persoană face atribuiri cauzale 

   pentru un comportament realizat de o altă persoană, comportament care are însă o relevanţă

   personală  pentru cel care realizează atribuirea (îl afectează într -un fel sau altul). Cercetările

  realizate de Jones & Davis arată că avem tendinţa de a realiza atribuiri cauzale despre

  comportamentul celorlalţi, mai ales atunci când acest comportament ne afectează (arerelevanţă pentru noi). 

  Erorile cognitive de atribuire7  se referă la ponderarea distorsionată a factorilor  

  determinanţi ai comportamentului realizat de o altă persoană. Autorii au arătat că atunci

  când facem atribuiri cauzale în legătură cu modul în care se comportă o altă persoană, avem

  tendinţa de a invoca predominant factori dispoziţionali (caracteristici ale persoanei în cauză)

   pentru a-i explica acţiunile. Această eroare se impune ulterior în literatură sub numele de

  eroarea fundamentală de atribuire.

  Prin urmare teoria inferenţei corespondente are la bază stabilirea unei corespondenţe

  între:

    un comportament (efect) şi

    o serie de caracteristici (dispoziţii) personale ale celui care îl realizează. 

  Conform acestei teorii, derularea procesului de heteroatribuire se desfăşoară în următoarea

  secvenţă de paşi: 

  1.  observatorul analizează comportamentul şi efectele acţiunilor unui actor

  social;

  7 Erorile cognitive de atribuire = ponderea distorsionata a factorilor determinanşi si comportamnetului realizatde o altă persoană 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  34/109

  2.  observatorul compară apoi aceste acţiuni şi efecte cu acţiuni posibile dar  

  neefectuate de actor, pentru a identifica efectele comune şi specifice acestor

  acţiuni (două acţiuni specifice pot avea efecte comune);

  3.  observatorul atribuie (realizează corespondenţe) o acţiune specifică unei

  dispoziţii a individului. 

  Modul în care observatorul realizează atribuirile este influenţat  de o serie de factori,

  cum ar fi:

    dezirabilitatea socială a comportamentului în cauză,

    elementele distinctive ale acţiunii realizate faţă de alte acţiuni posibile şi 

    relevanţa personală a respectivului comportament. 

  Dezirabilitatea socială a comportamentului realizat de actor.   Cu cât

  comportamentul realizat de actor are un grad mai ridicat de dezirabilitate socială, cu atât

   probabilitatea ca observatorul să realizeze atribuiri cauzale este mai redusă. Acest fapt poate

  fi explicat prin aceea că există mai multe informaţii disponibile pentru atribuire atunci când

  comportamentul este indezirabil.

  În experimentul realizat de Jones, Davis & Gergen (1961, 1990) s-au studiat atribuirile

  realizate de observatori pentru comportamentele unui actor, aflate sau nu în conformitate cu

  un rol determinat. Subiecţii audiau un interviu pentru obţinerea unui post de muncă, interviu

  ce se desfăşura între un psiholog şi un complice.

  Psihologul îi descria complicelui cerinţele necesare pentru un post de astronaut (ceea

  ce implica trăsături relaţionate cu introversiunea –   capacitatea de a trăi singur)  sau de

  marinar (fiind necesare trăsături relaţionate cu extraversiunea –   spirit de echipă,

  sociabilitate). Apoi complicele răspunde la o serie de întrebări, comportamentul lui fiind fie

  conform cu cerinţele rolului pentru care aplica, fie în discrepanţă. 

  În final se cerea subiecţilor să-l evalueze pe complice pe dimensiunea extraversiune /

  introversiune şi să aprecieze gradul de încredere în evaluările realizate (convingerea dacă

  Temă de reflecţie 8: Identificați pașii unui proces de heteroatribuire, conformteoriei inferenței corespondente. 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  35/109

  intervievatul şi-a dezvăluit adevărata personalitate). Rezultatele arată că încrederea

  observatorilor în evaluările (atribuirile) pe care le fac despre comportamentul actorului

  creşte atunci când comportamentul lor este nonconform cu exigenţele rolului.  Concluzia

  extrasă de autori este că atunci când se judecă un comportament neconform cu normele

  (cerinţele) sociale, observatorul dispune de un volum mai mare de cunoştinţe, prin urmare

  încrederea lui în atribuirea făcută creşte. Se deduce de aici cel de-al doilea factor ce

  influenţează realizarea atribuirilor, şi anume distinctivitatea acţiunii. 

  Elementele distinctive ale acţiunii realizate faţă de alte acţiuni posibile.  Cu cât

  există mai multe elemente distinctive ale comportamentului realizat de actor, raportat la alte

  comportamente posibile (şi în particular dezirabile), cu atât este mai probabil că

  observatorul va realiza atribuiri cauzale.

  Relevanţa personală a comportamentului realizat de actor. Cercetările realizate de

  Jones & Davis au arătat că probabilitatea ca un observator să realizeze atribuiri cauzale

  creşte în condiţiile în care acţiunile actorului îl afectează în mod direct.

  Într-un experiment realizat de Jones & Charons (1957), autorii au solicitat unor

  grupuri de subiecţi să rezolve o serie de probleme. Singurul care greşea mereu era un

  complice al experimentatorilor. Pentru performanţa lor, grupurile primeau recompense. Într-

  o primă situaţie, recompensele erau atribuite grupului (recompensă colectivă).

  Iniţial fiecare subiect realizează o descriere a complicelui şi a altei persoane din grup

  (înainte de începerea sarcinii). După terminarea experimentului, aceiaşi subiecţi reiau

  evaluările realizate anterior pentru aceleaşi persoane. Rezultatele arată că evaluările realizate

   pentru complice se schimbă (devin negative) numai în condiţia în care recompensa este

  colectivă, adică performanţa complicelui afectează în mod direct recompensa obţinută de

  observator.

  Cu toate că studiile experimentale au susţinut anumite asumpţii ale acestei teorii, ea

   prezintă trei limite: 

  1.  Teoria susţine că atribuirea intenţiei trebuie să preceadă atribuirea

  dispoziţională, însă anumite comportamente pot fi explicate pe baza unor atribuiri

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  36/109

  dispoziţionale, în lipsa intenţiei (de exemplu, stângăcia). Prin introducerea noţiunii de

  ntenţie în acest context se acceptă implicit ideea că actorul putea să aleagă între alternative

  disponibile.

  2.  Cu toate că valoarea informaţională este mai ridicată pentru cele mai multe

  comportamente ce violează normele sociale, şi anumite comportamente ce confirmă

  expectanţele individului pot avea valoare informaţională ridicată (cazul comportamentelor

  ce confirmă stereotipurile). 

  3.  Cele mai multe studii realizate în această perspectivă teoretică nu au evaluat

  atribuirea cauzală propriu-zisă. A infera o trăsătură (dispoziţie) nu este acelaşi lucru cu a

  infera o cauză. 

  Cercetări curente 

  Gilbert (1995)  identifică mai multe etape distincte în realizarea inferenţelor

  dispoziţionale: 

  1. se stabilesc posibile relaţii între o trăsătură şi comportamente; 

  2.  trăsăturile identificate cu rol de determinare pentru un comportament sunt inf erate

  actorului;

  3.  se realizează şi o corecţie situaţională, apărând relaţia dintre dispoziţie şi comportament

   prin activarea unor factori externi.

  Dacă există o relaţie clară între trăsătură şi comportament, atunci există tendinţa de a

  realiza atribuiri automat. Corecţia situaţională nu este însă o componentă automată a

   procesului de atribuire.

  Temă de reflecţie 9: Dați exemple de situații cand ați realizat atribuiri automate

  (stabilind relații între trăsătură și comportament) 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  37/109

  Teoria covarianţei (Kelley, 1967;1973) 

  Interogaţia centrală a acestei teorii este: ce tip de informaţii sunt utilizate pentru a

  realiza atribuirile cauzale?

  Kelley descrie două situaţii distincte: 

  1.  individul primeşte informaţii din diverse surse şi poate extrage din analiza

  acestor surse regularităţi care să-i permită să realizeze atribuiri cauzale; 

  2.  individul observă un singur eveniment / comportament şi trebuie să realizeze

  inferenţe şi să identifice factori care este posibil să fi determinat acest

  comportament.

  Pentru prima situaţie, Kelley propune un model de covarianţă  –  un efect este atribuitunei condiţii care este prezentă în toate situaţiile în care este prezent efectul, şi efectul

  lipseşte atunci când lipseşte şi condiţia respectivă. Din punct de vedere statistic Kelley şi-a

   bazat teoria pe metoda statistică a analizei de varianţă ANOVA (prin care se pot identifica

  modificările la nivelul variabilei dependente la modificarea variabilei independente).

  Analiza propusă de Kelley ia în considerare trei direcţii de evaluare:

     persoana

    circumstanţele 

    stimulii.

  Cea de-a doua situaţie  e cea în care individul observă o singură acţiune. Kelley

  acceptă faptul că utilizarea modelului statistic al covarianţei este aplicabil doar în cazul în

  care sunt disponibile mai multe surse de informaţii, mai multe observaţii succesive pentru a

  obţine date referitoare la consens, consistenţă şi distinctivitate. 

  Uneori însă aceste informaţii fie nu sunt disponibile, fie individul nu este motivat să

  le caute. Cum se realizează în aceste cazuri atribuirile cauzale? Kelley susţine că în aceste

  situaţii în care individul trebuie să realizeze atribuiri bazate pe informaţii incomplete, ele

  utilizează aşa-numitele scheme cauzale8. Aceste scheme cauzale se referă la teorii implicite

  8 Schemele cauzale = teorii implicite constituite din experienţă şi care structurează diferite cauze ce potdetermina un anumit efect

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  38/109

  constituite din experienţă şi care structurează diferite cauze ce pot determina un anumit

  efect. În consecinţă observatorii realizează atribuiri utilizând aceste scheme, prin

  compararea şi apoi integrarea informaţiei ce rezultă dintr -o singură observaţie cu informaţia

  deja existentă şi structurată într -o astfel de schemă cauzală. 

  Kelley elaborează acest concept al schemelor cauzale, considerând că dintr -o

  constelaţie de cauze este posibil să se obţină efectul chiar în condiţiile în care cauzele nu se

  află în conjuncţie (mai multe cauze pot genera acelaşi efect). De exemplu, performanţa

  şcolară redusă poate fi determinată de mediul şcolar inadecvat sau pr obleme familiale saulipsa motivaţiei şi efortului. În legătură cu această teză a disjuncţiei cauzelor, Kelley

  descrie şi efectul substituţiei cauzelor în generarea unui efect. Astfel, dacă apare o nouă

  cauză susceptibilă de a produce efectul respectiv, atunci cauzele identificate anterior sunt

  substituite de aceasta (moartea părinţilor substituie ca şi cauză lipsa de efort şi motivaţie în

  explicarea performanţei şcolare reduse). Un alt principiu este cel al accentuării. Rolul de

  determinare atribuit unei cauze creşte dacă efectul apare în prezenţa cauzei respective, dar

  aflată în conjuncţie cu un eveniment care în mod normal inhibă apariţia efectului (dacă

   performanţa şcolară bună apare în condiţii de boală, rolul explicativ al efortului depus şi al

  motivaţiei creşte). 

  Kelley descrie şi situaţii în care este nevoie de o conjuncţie de cauze pentru a

  determina un efect. Kelley explică însă doar acţiuni extreme sau neobişnuite pe baza acestei

  structuri reprezentaţionale. Ceea ce e important de reţinut în legătură cu această teorie e

  faptul că Kelley nu se referă la abordarea ştiinţifică a realităţii, ci se referă la modul în care

  subiectul naiv ordonează şi organizează realitatea,  conceptele propuse în cadrul teoriei

  referindu-se la structuri reprezentaţionale. 

  În ceea ce priveşte importanţa schemelor cauzale, în accepţiunea lui Kelley acestea

   permit observatorului să realizeze atribuiri atunci când informaţia de care dispune este

  incompletă, să identifice şi să creeze structuri generale referitoare la relaţiile posibile între

  Temă de reflecţie 10: Identificați două scheme cauzale în cazul propriuluicomportament. De ce sunt acestea scheme cauzale? De ce apar ele?

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  39/109

  evenimente. De asemenea, ele oferă euristici care permit persoanei să proceseze informaţiile

  complexe de care dispune la un moment dat cu un minimum de efort cognitiv.

  Pentru situaţia în care se utilizează mai multe surse / informaţii, principalele critici sunt:

  1.  Covarianţa dintre două variabile nu implică cu necesitate cauzalitate.

  Covarianţa cere îndeplinirea a două condiţii: atunci când există cauza să apară

  şi efectul şi atunci când nu apare cauza să lipsească şi efectul. În plus faţă de

  aceste condiţii, postularea unei relaţii de cauzalitate cere şi ca atunci când

  cauza se modifică, să se modifice şi efectul în aceeaşi măsură. 

  2.  Studiile care au testat modelul induc o eroare comună, şi anume aceea că aufost oferite subiecţilor informaţii despre covarianţă. 

  3.  Cu toate că atribuirile realizate de subiecţi par să satisfacă principiul

  covarianţei, modul în care ei procesează în realitate informaţia poate fi cu totul

  diferit. Dacă modul în care indivizii realizează atribuirile poate fi aproximat cu

  metoda ANOVA, acest lucru nu înseamnă că în sistemul lor cognitiv se

  întâmplă în realitate ceva de acest fel.

  Cercetările curente oferă un model alternativ este modelul centrării asupra condiţiilor

  anormale. Hilton & Slugoski (1986) oferă o alternativă simplă şi elegantă pentru modelul luiKelley. Conform acestui model, noi selectăm o cauză în condiţiile în care aceasta pare a fi

  anormală în comparaţie cu evenimentul ţintă.

  Temă de reflecţie 11: Gândiți o situație în care chiar dacă două variabilesunt covariante, nu implică cu necesitate cauzalitate. De ce apare acest lucru? 

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  40/109

  Astfel, informaţiile referitoare la consensul scăzut (aproape nimeni   nu se mai

  comportă la fel) permite etichetarea persoanei ţintă ca normală. Informaţiile referitoare la

  distinctivitatea crescută (persoana face comportamentul numai la stimulul dat) permite

  etichetarea stimulului ca fiind anormal, iar informaţiile referitoare la consistenţa scăzută

  (comportamentul nu s-a mai repetat niciodată în trecut) permite etichetarea circumstanţelor

  actuale ca fiind anormale.

  Pentru abordarea schemelor cauzale, principalele critici se pot sintetiza în :

  1.  Existenţa schemelor cauzale  nu a fost demonstrată experimental, cu toate că

  intuitiv, existenţa lor este plauzibilă; 

  2.  Se critică caracterul abstract al schemelor cauzale. O schemă cauzală este o

  reprezentare cognitivă, prin urmare ea este probabil saturată în experienţaculturală şi nu e doar o relaţie abstractă între o cauză şi un efect.

  Cele trei teorii prezentate converg spre următoarele concluzii: 

    Medierea între stimul şi răspuns; 

    Construirea activă a unei interpretări cauzale; 

    Perspectiva omului ca cercetător naiv. 

  Tipuri de atribuiri

  După criteriul locusului de control, atribuirile pot fi:

    interne sau

    externe.

  E important de menţionat că uneori formulările pot fi reinterpretate, o atribuire văzută

  ca internă poate fi reformulată ca externă.

  În funcţie de stabilitatea lor, atribuirile pot fi:

    stabile (destin, soartă, şansă) sau

    instabile (o situaţie particulară).

  Luând în considerare controlabilitatea lor (cauza poate sau nu să fie controlată),

  atribuirile sunt:

 • 8/17/2019 PSIHOLOGIA SOCIALĂ, an II.pdf

  41/109

    controlabile (efortul propriu) sau

    incontrolabile (Dumnezeu, soarta).

  O altă dihotomie în clasificarea atribuirilor este pe dimensiunea globalitate  –  

  specificitate.

    atribuirile globale sunt cele care se aplică la toate situaţiile vieţii, 

    atribuirile specifice se aplică numai la situaţii specifice. 

  Erori de atribuire

  Prin eroarea fundamentală de atribuire  este desemnată tendinţa de a ne explica

  comportamentul celorlalţi prin atribuiri dispoziţionale chiar şi atunci când sunt posibile 

  atribuiri situaţionale. (numită fundamentală de Ross, 1967). S-au încercat explicaţii

  cognitive, culturale şi lingvistice ale erorii fundamentale de atribuire.

  Conform explicaţiilor cognitive, cunoştinţele referitoare la dispoziţiile persoanelor şi

  relaţia lor cu comportamentul sunt reamintite mai uşor şi uitate mai greu, de unde se deduce

   probabilitatea ca ele să fie preponderent utilizate (Funder, 1982, Hiller & Porter, 1980).

   Explicaţiile culturale subliniaz�

of 109

Embed Size (px)
Recommended