Home >Mobile >Psihologia cuplului - colaj 2018.docx

Psihologia cuplului - colaj 2018.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:19 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

minunemica.eu

Apel către (cei mai mult,i) bărbat,i: ”Nu vă mai purtat,i ca bărbat,ii!”

15-19 minutes

De câte ori am auzit, fiecare dintre noi, următoarele afirmat,ii: ”poartă-te ca un bărbat”, ”băiet,ii nu trebuie să plângă”, ”fetele sunt mai sensibile”, ”băiet,ii sunt mai atent,i”, ”fetele se rătăcesc us,or”, ”băiet,ii sunt mai obraznici decât fetele s,i trebuie t,inut,i din scurt”, ”fetele au voie să plângă” , ”fetele nu trebuie să se joace cu băiet,ii”, ”băiet,ii nu trebuie să se joace cu jocurile fetelor”, ”băiet,ii trebuie să aibă init,iativă”, ”fetele trebuie să respecte regulile s,i să se conformeze” ... până la ”bărbat,ii pot fi infideli s,i li se permite să îns,ele”, ”bărbatul trebuie să fie dur, dominator”, ”femeia trebuie să se supună bărbatului”, ”femeile nu au voie să îns,ele” ... convingeri limitative s,i prejudecăt,i la care cei mai mult,i oameni aderă incons,tient, fără să le pună la îndoială. Prejudecăt,i pe care le transferă propriilor copii, din nefericire, ment,inând tipare disfunct,ionale de gândire s,i comportament în raport cu sexul opus.

Implicat,iile psiho-sociale ale prejudecăt,ilor care stau la baza modului diferit în care sunt crescut,i s,i educat,i copiii în funct,ie de gen, se reflectă în abilităt,ile lor cognitive, motorii, de învăt,are, emot,ionale, sociale, în autocontrolul comportamental, în educat,ia sexuală s,i în orientarea pentru carieră.

Toate barierele de gen au atât avantaje cât s,i dezavantaje în procesul de educare, dezvoltare s,i învăt,are, reflectându-se în toate aspectele viet,ii, însă la modul cel mai dur, reflectându-se în cadrul cuplurilor s,i în familii, ment,inând în mod tacit relat,ii toxice s,i o luptă între sexe, luptă ce pare a nu se sfârs,i niciodată.

În viat,a de cuplu, în general, femeile sunt cele care simt cel mai mult ”pe pielea lor” aceste consecint,e. Majoritatea femeilor cu care lucrez au poves,ti de viat,ă dure, poves,ti de viat,ă în care bărbat,ii pe care s,i i-au ales îs,i permit cu atâta us,urint,ă să le domine, să le controleze, să fie violent,i, agresivi, batjocoritori – s,i asta nu numai când în relat,ie/familie ei sunt cei care det,in controlul din punct de vedere financiar. Astfel de comportamente au la bază prejudecăt,ile societăt,ii s,i culturii în care trăim, s,i sunt sust,inute, din nefericire, s,i de biserică, prin frica pe care o induce această institut,ie în special femeilor vulnerabile din punct de vedere emot,ional.

Am lucrat s,i lucrez cu oameni care nu sunt nici pe departe fericit,i tocmai pentru că sunt îndoctrinat,i cu atâtea prejudecăt,i care separă cele două sexe s,i le învrăjbesc unul împotriva altuia – nu au o viat,ă împlinită, nu văd un viitor mai frumos pentru ei îns,is,i, în raport cu partenerii lor. Parteneri crescut,i s,i educat,i în baza aceloras,i prejudecăt,i s,i bariere de gen. S, i totus,i, cei mai mult,i oameni s-au obis,nuit să treacă de la un sacrificiu la altul, în baza mult,imii de prejudecăt,i pe care societatea le-a emis s,i le ment,ine în continuare.

Dacă devenim cons,tient,i de fort,ele acestor prejudecăt,i s,i de influent,a lor asupra viet,ii noastre, vom simt,i s,i nevoia de a ne dezvolta capacitatea de a schimba acele atitudini care ne perturbă relat,iile cu noi îns,ine s,i cu lumea din jurul nostru, cu precădere relat,iile cu partenerii nos,tri de viat,ă.

Despre cercul vicios al prejudecăt,ilor care stau la baza acceptării, din partea femeilor, a unor astfel de comportamente s,i cum se pot gestiona astfel de situat,ii, vom discuta pe larg în timpul edit,iei nr.6 a taberei SENS din acest an, o tabără de psihologie, dezvoltare personală s,i evolut,ie spirituală dedicată femeilor. Tabăra are loc în perioada 6-9 August 2015, iar detaliile sunt aici: http://www.minunemica.eu/proiect-pentru- femei-sens-gura-diham-6-9-augusteditia-6/

Experient,ele taberelor anterioare au fost cu totul aparte, am cunoscut Femei extraordinare s,i abia as,tept să cunosc s,i următoarele Suflete ce vor veni alături de noi! Înscrierile pentru edit,ia din acest an sunt deschise s,i vă as,tept cu mult drag alături de noi!

Femeile care au participat până acum la cele cinci edit,ii ale programului SENS, au reus,it să iasă din scenariile suferint,ei, au reus,it să părăsească zona nefericirii, a depresiei s,i anxietăt,ii, s,i să păs,ească încet, dar sigur, în spat,iul mai luminos al viet,ii – al viet,ii lor. Le mult,umesc tuturor pentru încrederea acordată s,i mă bucur din tot sufletul pentru că au căutat, unele dintre acestea cu timiditate, altele cu un mare curaj, us,a de ies,ire din călătoria numită ”suferint,ă”. Mă bucur enorm pentru că au găsit calea către o viat,ă psihică echilibrată, către relat,ii frumoase s,i sănătoase, pentru că au găsit parteneri de viat,ă care să le iubească, să le respecte, să le aprecieze s,i să le admire. Mă bucur pentru că aceste femei au învăt,at să nu se (mai) teamă de iubire, de singurătate sau de sărăcie s,i pentru că acum îs,i trăiesc viat,a frumos, având curajul de a-s,i împlini visele. Pentru că am primit solicitări speciale, o bună parte din programul taberei SENS din acest an se va concentra pe următoarele teme de interes pentru participantele cărora te invit să te alaturi:

· femeia s,i frica de singurătate,

· femeia s,i frica de îmbătrânire,

· relat,ii de cuplu – între normalitate s,i patologie,

· cuplul ca relat,ie psihologică

· fidelitate, infidelitate, sexualitate, senzualitate în cuplu

· sacrificiul s,i compromisul, minciuna s,i manipularea în relat,ii,

· violent,a s,i abuzul în relat,ii,

· singurătea în doi,

· relat,ia cu părint,ii s,i modul în care ne influent,ează alegerile,

· frica de sărăcie s,i cum te poate bloca în relat,ii toxice, – cariera s,i viat,a personală,

· cariera s,i relat,ia de cuplu,

· angajamente, responsabilităt,i s,i asumarea acestora în relat,ii.

Te invit să consult,i informat,iile despre acest proiect dedicat femeilor, aici: http://www.minunemica.eu/proiect-pentru-femei-sens-gura-diham-6-9-augusteditia-6/

De asemenea, invit bărbat,ii s,i femeile să urmărească acest discurs, apoi să reflecteze pret, de câteva clipe la lumea frumoasă în care am putea trăi dacă am renunt,a la barierele de gen care ne despart.

”Am crescut în New York, între Harlem s,i Bronx. Crescând ca băiat, eram învăt,at,i că bărbat,ii trebuie să fie tari, trebuie să fie puternici, trebuie să fie curajos,i, dominatori – fără durere, fără emot,ii, cu except,ia furiei — s,i în mod sigur fără frică — că bărbat,ii au responsabilităt,i, ceea ce înseamnă că femeile nu au; că bărbat,ii conduc, s,i tu ar trebui doar să ne urmezi s,i să faci ce spunem noi; că bărbat,ii sunt superiori, femeile sunt inferioare; că bărbat,ii sunt puternici, femeile sunt slabe; că femeile au mai put,ină valoare –proprietatea bărbat,ilor — s,i obiecte, în mod special obiecte sexuale. Mai târziu am aflat că asta era socializarea colectivă a bărbat,ilor, mai bine cunoscută ca fiind “cutia de bărbat”. Vedet,i, această cutie de bărbat are în ea toate ingredientele a cum definim ce înseamnă să fii bărbat. Acum as, vrea să spun s,i că, fără îndoială, sunt câteva minunate, minunate, absolut minunate lucruri, despre a fi bărbat. Dar în acelas,i timp, sunt multe chestii care sunt pur s,i simplu sucite. S, i chiar trebuie să începem să le provocăm, să ne uităm la ele s,i să ne implicăm în procesul de deconstruct,ie, redefinire, a ceea ce am ajuns să cunoas,tem ca bărbăt,ie.

Ei sunt copiii mei acasă, Kendall s,i Jay. Au 11 s,i 12 ani. Kendall e mai în vârstă decât Jay cu 15 luni. A fost o perioadă de timp în care sot,ia mea, o cheamă Tammie, s,i cu mine, am fost foarte ocupat,i s,i tip, bam, bum: Kendall s,i Jay. (Râsete) S, i când aveau aproximativ cinci s,i s,ase ani, patru s,i cinci, Jay putea veni la mine, venea la mine plângând. Nu conta de ce plângea, se putea urca pe genunchiul meu, se putea s,terge de mâneca mea, s,i plângea până-i trecea. Tata are grijă de tine. Asta-i tot ce-i important.

Acum Kendall pe de altă parte — s,i cum am spus, are doar 15 luni mai mult decât ea — el venea la mine plângând, e ca s,i cum de îndată ce-l auzeam plângând, mi se punea un văl pe fat,ă. Îi acordam probabil 30 de secunde, ceea ce înseamnă că, până ajungea la mine, spuneam deja lucruri ca: “De ce plângi? T, ine-t,i capul sus. Uită-te la mine. Explică-mi ce s-a întâmplat. Spune-mi ce nu-i bine. Nu te pot înt,elege. De ce plângi?” S, i din frustrarea mea a rolului meu s,i a responsabilităt,ii de a-l construi ca un bărbat care să se potrivească acestor instruct,iuni s,i acestor structuri care definesc cutia de bărbat, mă trezeam spunând lucruri ca, “Du-te la tine-n cameră. Hai du-te, du-te la tine în cameră. Stai jos, adună-te s,i vino înapoi s,i vorbes,te-mi când îmi pot,i vorbi ca un –” Ce? (Audient,a: Bărbat) “ca un bărbat”. S, i el are cinci ani. S, i cum evoluam în viat,ă, îmi spuneam, “Dumnezeule, ce-am păt,it? Ce fac? De ce as, face asta?” S, i mă gândesc înapoi. Mă gândesc înapoi la tatăl meu.

Era o vreme în viat,a mea când am avut o experient,ă foarte tulbure în familia noastră. Fratele meu, Henry, a murit tragic când eram adolescent,i. Stăteam în New York, cum am spus. Stăteam în Bronx la vremea aceea. S, i înmormântarea a fost într-un loc numit Long Island, era la vreo două ore afară din oras,. S, i în timp ce ne pregăteam să venim înapoi de la înmormântare, mas,inile s-au oprit la baie să lase oamenii să se pregătească pentru drumul lung înapoi în oras,. S, i limuzina s-a golit. Mama mea, sora mea, mătus,a mea, toate au ies,it, dar tatăl meu s,i cu mine am rămas în limuzină. S, i imediat ce-au ies,it femeile, a izbucnit în plâns. N-a vrut să plângă în fat,a mea. Dar s,tia că n-o să reus,ească să se abt,ină până în oras,, s,i era mai bine să fiu eu, decât să-s,i permită să exprime aceste sentimente s,i emot,ii în fat,a femeilor. S, i acesta e un bărbat care, acum 10 minute, s,i-a pus fiul adolescent în pământ — ceva ce nici măcar nu-mi pot imagina. Ce-mi rămâne în memorie cel mai puternic e faptul că-s,i cerea scuze de la mine pentru că plângea în fat,a mea. S, i în acelas,i timp, mă sprijinea, încurajându-mă, pentru că nu plângeam.

Am ajuns să mă uit la asta ca la o frică pe care o avem ca bărbat,i, această frică care ne paralizează, t,inându-ne prizonieri în această cutie de bărbat. Îmi amintesc vorbind unui băiat de 12 ani, un jucător de fotbal, s,i l-am întrebat, am spus, “Cum te-ai simt,i dacă, în fat,a tuturor jucătorilor, antrenorul tău t,i-ar spune că joci ca o fată?” Acum, mă as,teptam să spună ceva de genul, as, fi trist, as, fi furios, as, fi supărat, sau ceva de genul ăsta. Nu, băiatul mi-a spus – băiatul mi-a spus, “M-ar distruge”. S, i mi-am spus, “Doamne, dacă l-ar distruge să fie numit fată, ce îl învăt,ăm despre fete?”

M-a dus înapoi la o vreme când aveam vreo 12 ani. Am crescut într-un apartament ieftin închiriat în oras,. La vremea asta stăteam în Bronx. S, i în clădirea de lângă cea în care locuiam, era un tip numit Johnny. Avea vreo 16 ani, s,i noi aveam tot,i vreo 12 ani — băiet,i mai tineri. S, i el îs,i petrecea timpul cu noi, băiet,ii mai tineri. S, i tipul ăsta, avea intent,ii rele. Era genul de copil despre care părint,ii ar trebui să se întrebe,”Ce face băiatul ăsta de 16 ani cu băiet,ii ăs,tia de 12 ani?” S, i petrecea mult timp făcând rele. Era un copil cu probleme. Mama lui a murit de la o supradoză de heroină. Era crescut de bunica lui. Tatăl lui nu era acasă. Bunica lui avea două slujbe. Era singur acasă mult timp. Dar trebuie să vă spun, noi băiet,ii tineri, ne uitam cu respect la tipul ăsta. Era formidabil. Era stras,nic. Asta spuneau surorile, “Era grozav”. Făcea sex. Ne uitam tot,i cu respect la el.

Deci într-o zi, sunt în fat,a casei făcând ceva – mă jucam, făceam ceva – nu mai s,tiu ce. El se uită pe geam, mă cheamă sus, îmi spune, “Hei, Anthony.” Îmi spuneau Anthony când cres,team. “Hei, Anthony, vino sus.” Johnny te cheamă, te duci. Deci alerg până sus. S, i el deschide us,a, mă întreabă, “Vrei put,in?” Acum, am s,tiut imediat ce vroia să spună. Pentru că pentru mine, crescând la vremea aceea, s,i relat,ia noastră cu această cutie de bărbat, vrei put,in însemna unul din două lucruri, sex sau droguri – s,i noi nu luam droguri. Acum cutia mea, cardul, cardul cutiei de bărbat, a fost imediat în pericol. Două lucruri: Unul, n-am făcut niciodată sex. Nu vorbim despre asta ca bărbat,i. Îi spui doar celui mai bun, celui mai apropiat prieten, jurat să t,ină secretul toată viat,a, prima oară când ai făcut sex. Pentru tot restul lumii, ne purtăm de parcă am făcut sex de când aveam doi ani. Nu există prima oară. Celălalt lucru pe care nu i-l puteam spune era că nu voiam. Asta e s,i mai rău. Noi ar trebui să fim mereu la pândă. Femeile sunt obiecte, în special obiecte sexuale.

Deci nu-i puteam spune asta. Deci, cum ar spune mama mea, să spunem pe scurt. I-am spus lui Johnny pur s,i simplu, “Da”. Mi-a spus să merg în camera lui. Mă duc în camera lui. Pe patul lui e o fată din cartier numită Sheila. Are 16 ani. E goală. Era ce s,tiu azi ca fiind bolnavă mintal, funct,ionând uneori mai bine decât alteori. Aveam o colect,ie de nume neadecvate pentru ea. Oricum, Johnny doar terminase de făcut sex cu ea. Ei bine, de fapt a violat-o, dar el ar spune că a făcut sex cu ea. Pentru că, des,i Sheila nu spunea niciodată nu, nu spunea nici da vreodată.

Deci îmi oferea oportunitatea să fac acelas,i lucru. Deci când intru în cameră, închid us,a. Oameni buni, sunt pietrificat. Stau cu spatele în us,ă pentru ca Johnny să nu poată da buzna în cameră s,i vedea că nu fac nimic. S, i stau acolo suficient de mult încât să pară că am făcut ceva. Deci nu mai încerc să-mi dau seama ce am de făcut, încerc să-mi dau seama cum să ies din cameră. Deci cu cei 12 ani de înt,elepciune, îmi desfac pantalonii, ies din cameră. S, i iată, în timp ce eram în cameră cu Sheila, Johnny era la fereastră chemând băiet,ii sus. Deci acum era o sufragerie plină de băiet,i. Era ca o cameră de as,teptare la medic. S, i m-au întrebat cum a fost. S, i le-am spus, “A fost bine.” S, i îmi închei pantalonii în fat,a lor, s,i mă îndrept spre us,ă.

Acum spun asta cu remus,care, s,i eram plin de remus,cări la vremea aceea, dar eram nehotărât pentru că, în timp ce simt,eam remus,care, eram emot,ionat, pentru că n-am fost prins, dar s,tiam că mă simt prost în legătură cu ce se întâmpla. Această frică de a ies,i din cutia de bărbat m-a acoperit în totalitate. Era mai important pentru mine, eu s,i cardul cutiei mele de bărbat decât Sheila s,i ce i se întâmpla ei.

Văzut,i colectiv, noi ca bărbat,i suntem învăt,at,i să punem mai put,ină valoare în femei, să le vedem ca proprietate s,i ca obiecte ale bărbat,ilor. Vedem asta ca o ecuat,ie care egalează violent,a împotriva femeilor. Noi ca bărbat,i, bărbat,i buni, marea majoritate a bărbat,ilor, funct,ionăm pe principiul acestei socializări colective. Ne vedem ca separat,i de ea, dar suntem foarte mult o parte a ei. Vedet,i, am ajuns să înt,elegem că mai put,ină valoare, proprietatea s,i obiectificarea sunt fundat,ia s,i că violent,a nu se poate întâmpla fără ea. Deci suntem foarte mult atât parte a solut,iei cât s,i problema însăs,i. Centrul pentru controlul bolilor spune că violent,a bărbat,ilor fat,ă de femei este la proport,ii epidemice, este preocuparea numărul unu în sănătatea femeilor în t,ara asta s,i peste hotare.

Deci rapid, as, vrea doar să spun, aceasta este iubirea viet,ii mele, fiica mea Jay. Lumea pe care mi-o imaginez pentru ea, cum vreau să se poarte bărbat,ii? Am nevoie de sust,inerea voastră. Am nevoie de voi. Am nevoie să lucrat,i cu mine s,i eu să lucrez cu voi în modul în care ne cres,tem fiii s,i-i învăt,ăm să fie bărbat,i – că este în regulă să nu fii dominator, că este în regulă să ai emot,ii s,i sentimente, că este în regulă să promovezi egalitatea, că este în regulă să ai femei cu care es,ti doar prieten s,i asta-i tot, că este în regulă să fii întreg, că eliberarea mea ca bărbat este legată de eliberarea ta ca femeie.

Îmi amintesc întrebând un băiat de nouă ani “Cum ar fi viat,a ta pentru tine, dacă nu ar trebui să aderi la această cutie de bărbat?” El mi-a spus, “As, fi liber.”

Vă mult,umesc oameni buni.”

Tony Porter, A CALL TO MEN SURSA: TED.com banner cabinet

18 JAN

minunemica.eu

Profită de puterea de a-t,i face viat,a fericită

43-55 minutes

În urmă cu put,in timp, o cititoare a site-ului mi-a scris un mesaj amplu s,i foarte trist, din care extrag următorul său gând: ”Nu pot să fiu fericită fără bărbatul de care m-am despărt,it în urmă cu trei ani. De atunci, viat,a mea nu mai are rost, nu găsesc nici cea mai mică plăcere în viat,a de zi cu zi. Ce să fac pentru a aduce acest bărbat înapoi în viat,a mea?”

Primind frecvent astfel de mesaje, pot să simt atât starea de vid interior, cât s,i intensitatea emot,ională dată de tristet,ea apăsătoare cu care se confruntă persoanele care îmi scriu.

Dar pot să întrezăresc s,i fărâma aceea de lumină în care se află, as,ezat cuminte s,i as,teptând să fie regăsit, potent,ialul pe care acestea îl au pentru a depăs,i momentele delicate cu care se confruntă.

În timpul s,edint,elor cu client,ii cu care sunt onorată să lucrez s,i care m-au ales ca psiholog pentru a-s,i înt,elege dinamica viet,ii emot,ionale, alteori în timpul cursurilor pe care le sust,in, realizez cât de mult ne-am obis,nuit să credem că viat,a noastră depinde de persoanele din exterior, indiferent cine ar fi acestea.

Observ câtă fort,ă are această investire afectivă s,i cu câtă fort,ă o proiectăm pe acele persoane care par, la un moment dat, să răspundă proiect,iei noastre, integrându-se, aparent, în setul nostru de idei despre relat,ie.

Un set personal de idei, o idealizare ce au în comun dorint,ele s,i nevoile noastre profunde s,i basmele cu Fet,i Frumos,i s,i cu Ilene Cosânzene... Basmul ”Iubirea e de ajuns” este doar un basm din care mult,i oameni nu se pot trezi, se pare, nici când constată din propria experient,ă că basmul rămâne un basm, iar omul de lângă tine este la fel de om ca s,i tine, de altfel.

Ajungem să trăim în această fantasmă, în această simbioză patologică din care nu mai putem ies,i, pierdem capacitatea de a fi obiectivi, suntem în schimb spectatori la propria suferint,ă, care se amplifică de la o zi la alta.

”Vreau să fiu fericită lângă un anumit bărbat. De ce nu vine în viat,a mea, când s,tie că nu pot trăi fără el?” sau ”Simt că am pierdut controlul asupra viet,ii mele” sau ”Voi recăpăta vreodată controlul asupra viet,ii mele? Voi putea să fiu ca înainte?” sau ”Viat,a mea a ajuns un dezastru” sau ”Nu mai sunt în stare să fac tot ceea ce făceam înainte de a mă căsători/de a începe relat,ia asta” sau ”Nu asta este ceea ce mi-am dorit de la viat,ă” sau ”Eu îmi doream cu totul altceva de la căsătoria asta” sau ”El/ea mi-a distrus încrederea în mine” sau ”Am ajuns să mă urăsc pentru felul în care accept să trăiesc” sau ”Nu am curajul s,i puterea să mai fiu EU” sau ”Nu mă mai simt demult în largul meu lângă partenerul de viat,ă” sau ”Iubirea e complicată” sau ”El/ea este de vină pentru tot ce mi se întâmplă s,i pentru că viat,a mea este urâtă” sau ”Ea/el nu mă respectă, îmi vorbes,te distant s,i urât, de cele mai multe ori” sau ”Relat,ia mea merge din ce în ce mai prost s,i nu am curaj să spun STOP” ... s,i multe alte gânduri de acest fel, care ajung să domine s,i să înghet,e persoanele care solicită consultat,ii s,i ajutor de specialitate.

Cu astfel de gânduri amestecate, care ascund răni profunde s,i un haos interior, se confruntă o bună parte dintre pacientele mele.

Conflictele interioare pe care le poate trăi cineva care traversează perioada acestor întrebări pot fi urias,e, mai ales când toată t,esătura fină a percept,iilor s,i reprezentărilor despre relat,ii s,i despre viat,ă, începe să se destrame dramatic.

Sunt convinsă că astfel de gânduri pot să apară oricărei persoane, în diverse etape de viat,ă, atunci când as,teptările de la viat,ă au ca fundat,ie amprentele adânci pe care le-au lăsat relat,iile dintre părint,ii nos,tri, mica noastră copilărie, apoi adolescent,a s,i tot ce a venit peste aceste momente.

Din experient,a pe care o am atât cu persoanele care vin la consultat,ii, cât s,i cu participant,ii care vin la cursurile mele – marea majoritate a acestora fiind femei, media de vârstă a celor ce încep să îs,i adreseze întrebări de genul celor sus-ment,ionate, a scăzut. Din ce în ce mai multe persoane foarte tinere încep să îs,i dea seama că basmele s,i iluziile cu care au fost crescute încep să se destrame, după ce le-au afectat viat,a, răpindu-le autonomia emot,ională.

ÎNSCRIE-TE LA SENS – Proiect de psihologie s,i dezvoltare personală pentru femei

6-9 august 2015

http://www.minunemica.eu/proiect-dedicat-femeilor-sens-gura-diham-6-9august-2015/

Una dintre concluziile la care cele mai multe dintre aceste persoane au reus,it să ajungă, pe fondul haosului din relat,ia de cuplu, este că iubirea nu este de ajuns.

Ea trebuie sust,inută concret, s,i nu întret,inută cu basme s,i iluzii.

As,a este, iubirile trebuie sust,inute concret, însă pornind de la o ”curăt,enie” interioară a partenerilor s,i continuând cu o comunicare ecologică, care să nu cont,ină mesaje ascunse, mesaje duble, locuri de interpretare, distorsiuni sau generalităt,i. S, i chiar pot fi sust,inute concret atunci când vorbim despre parteneri de viat,ă ce s,i-au (re)dobândit linis,tea interioară, încrederea în sine, s,i-au reclădit stima de sine s,i capacitatea de monitorizare a comportamentului s,i a gândurilor automate, distorsionate.

Psihanalistul Otto Kernberg afirmă că un cuplu ajunge la maturitate doar după ce parcurge fazele sado-masochiste. T, inând cont de faptul că etapele formării unui cuplu par a fi identice cu etapele de dezvoltare ale unui copil, într-adevăr, pe scena cuplului se pot activa foarte multe aspecte care t,in de o anume stadialitate s,i uneori de patologii, aspecte care au fost bine ”depozitate” în incons,tientul partenerilor. Există deja renumitele cupluri care se străduiesc în mod cons,tient să ment,ină o imagine publică nerealistă a relat,iei lor, sau cupluri în care sot,ia este exploatată de sot, prin proiect,ia propriului ei sadism, există cupluri în care tipurile de personalitate s,i posibil patologiile partenerilor generează un nou tipar comportamental al cuplului, sau o noua patologie a cuplului. Există tipuri diferite de parteneri, fiecare colorând, în stil propriu, relat,ia de cuplu cu tipul său de personalitate.

Relat,iile de iubire oscilează între o presupusă normalitate s,i, din nefericire, o reală patologie, în multe dintre situat,ii. De aceea, este de dorit ca solut,ionarea conflictelor dintr-un astfel de cuplu să se facă împreună cu un psiholog.

Din haosul acesta interior, din întrebare în întrebare s,i de la o stare la alta, se filtrează, uneori pentru ambii parteneri ai unui cuplu, o unică întrebare: ”Cine sunt eu, de fapt, s,i de ce nu mă cunosc?”

”Cunoas,te-te pe tine însut,i” este dictonul despre care mult,i am auzit. Orice terapie, indiferent de orientarea sa, te îndrumă către aflarea sensului acestui dicton înscris pe frontispiciul templului din Delphi. A te cunoas,te pe tine... presupune atent,ie interioară, vedere interioară, chiar s,i auz interior. A te cunoas,te pe tine presupune practică, presupune observare de sine s,i reamintire de sine. De ce sunt necesare toate acestea? Tocmai pentru a nu ne mai lăsa condus,i de obiceiuri toxice care pot deveni patologice s,i pentru a nu mai react,iona din reflex la solicitările mediului.

Mă bucur când văd că există persoane care încep să (re)devină cons,tiente de ceea ce îs,i doresc de la viat,ă – mai ales pe fondul conflictelor din relat,ia de cuplu. Căci, ce oglindă mai bună putem avea, decât partenerul de viat,ă!

De cele mai multe ori, aceste persoane cons,tientizează brusc faptul că îs,i ”doresc altceva decât până acum”, încep să se privească pe sine cu alt,i ochi s,i încep să privească, cu alt,i ochi, în sufletul s,i în viat,a lor, pentru ca începând de aici, să privească de pe alt nivel de înt,elegere către partenerii lor de viat,ă.

Ce mi se pare însă trist pe fondul conflictelor din cuplu, al dificultăt,ilor sau provocărilor traiului zilnic, este faptul că oamenii nu mai au răbdarea sănătoasă de a-s,i acorda măcar o s,ansă s,i că relat,iile se destramă foarte us,or. Dar se pare că este o ”modă” a anilor din urmă.

Cu sigurant,ă, mă bucur pentru acele cupluri care dovedesc, prin eforturile comune de reconectare, de aliniere sănătoasă a partenerilor, prin reparat,iile emot,ionale pe care le fac în context mai larg pe fondul consultat,iilor, că iubirea are o valoare terapeutică, dacă es,ti dispus să o găses,ti.

Iar referitor la întrebarea din mesajul primit de la cititoarea mea: consider că nu trebuie să fort,ăm să (re)aducem pe nimeni înapoi în viat,a noastră, după cum nici nu este sănătos, din punct de vedere psihic, ca viat,a să ne fie controlată de situat,iile din exterior.

Cons,tient sau incons,tient, obis,nuim să pierdem încet-încet controlul asupra propriei viet,i din diverse motive, o parte dintre acestea fiind în legătură cu:

faptul că nu s,tim să ”decodificăm” semnalele care ne anunt,ă că vom ajunge într-un astfel de moment – acestea există, însă trec neobservate; implicarea excesivă în relat,ii care au devenit toxice, lipsind curajul de a ne repozit,iona în mod sănătos sau de a pune punct unor astfel de relat,ii; în mod repetat, nu spunem ”NU”, din teama de a nu fi criticat,i, judecat,i aspru, respins,i – des,i, în adâncul sufletului, acel ”NU” a ajuns să strige mai tare decât ne-am putea închipui;

sentimentele de vinovăt,ie excesivă s,i devalorizare; sentimentele de inferioritate, descurajare, de rus,ine, de respingere; stările de anxietate, trăite în mod repetat, duc la epuizare emot,ională s,i fizică greu de pus în cuvinte;

întret,inerea, prin disimulare, a unei imagini pozitive s,i a unei false gândiri optimiste;

credem că dacă ne (mai) sacrificăm încă o dată, acest sacrificiu ne va repara relat,iile; nu, sacrificiile – sau mai degrabă falsa idee pe care o avem despre sacrificiu, ne va distruge viat,a;

refugierea în muncă s,i apoi frica de a ne pierde locul de muncă; frica de a nu avea suficient,i bani s,i condit,ii materiale cel put,in decente; frica de singurătate – te poate determina să te îndrept,i în direct,ii nedorite; faptul că nu s,tim să solicităm ajutorul celor din jur;

faptul că nu solicităm ajutor de specialitate, atunci când stările de tristet,e, de frică, de furie, devin apăsătoare.

Viat,a este dinamică s,i consider că nu putem det,ine în totalitate controlul asupra ei. Cu toate astea te invit să adaugi la această listă propriile tale motive de nesigurant,ă, de teamă în fat,a viet,ii, de nelinis,te interioară.

Dar, ret,ine că viat,a ta este dincolo de orice cuvinte s,i dincolo de orice etichete. S, i că, de asemenea, viat,a ta are sensul pe care numai tu pot,i să i-l dai – nimeni altcineva, ci tu.

Dacă simt,i că ai nevoie de sprijin specializat pentru depăs,irea unor astfel de momente delicate din viat,a ta, te pot,i programa la s,edinte de consiliere, sunând la 0722.501050 sau trimit,ând un e-mail la [email protected] . De asemenea, despre o parte dintre aceste subiecte vom avea timp să vorbim în această vară, pe larg, în timpul edit,iei numărul 6 a taberei SENS – tabăra de psihologie s,i dezvoltare pentru femei.

Tabăra are loc s,i în acest an la Gura Diham, în perioada 6-9 August Iulie 2015. Înscrierile sunt deschise – dacă nu te-ai înscris, te invit să te înscrii s,i te as,tept cu drag alături de noi!

”Această viat,ă este a ta. Profită de puterea de a alege ce vrei să faci, s,i fă bine acest lucru. Profită de puterea de a iubi ceea ce vrei în viat,ă s,i iubes,te cinstit. Profită de puterea de a te plimba în pădure s,i de a fi parte din natură. Profită de puterea de a-t,i controla propria viat,ă. Nimeni altcineva nu poate să facă asta

pentru tine. Profită de puterea de a-t,i face viat,a fericită.”

Susan Polis Schutz

ÎNSCRIE-TE LA SENS – Proiect de psihologie s,i dezvoltare personală pentru femei

6-9 august 2015

http://www.minunemica.eu/proiect-dedicat-femeilor-sens-gura-diham-6-9august-2015/

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE MONA GEORGESCU s,i

MinuneMica.eu

organizează edit,ia nr.6 a taberei ”SENS”

– cel mai avansat program de psihologie s,i dezvoltare personală, dedicat exclusiv Femeilor –

”CÂND CORPUL S, I MINTEA TA SUNT LINIS, TITE, SUFLETUL TĂU RADE!”- Osho CÂND S, I UNDE:

În perioada 6-9 AUGUST 2015, ne vom întâlni, ca de obicei, la munte – un retreat de vară, pe parcursul căruia vor fi abordate toate subiectele care te interesează pentru propria ta vindecare, pentru propria ta evolut,ie, pentru ca armonia să revină în viat,a ta.

Vom petrece 4 zile minunate departe de zgomotul s,i de agitat,ia oras,elor, ca în fiecare an, la Gura Diham. Un loc foarte prietenos, generos s,i cu o energie specială. Vom fi în apropierea zonei despre care specialis,tii spun că are efecte terapeutice except,ionale asupra organismului uman, o zonă în care organismul nu oboses,te, iar funct,iile fizico-chimice se revigorează brusc, o zonă despre care se spune că ar fi legendarul loc dintre cer s,i pământ. INVESTIT, IA:

I. 230 euro/persoană – dacă achitat,i până la 30 Iunie 2015 II. 260 euro/persoană – dacă achitat,i avansul până la 31 Iulie 2015

III. 290 euro/persoană – dacă achitat,i avansul după 31 Iulie 2015 Pret,ul include:

atelierele s,i materialele didactice

pensiune completă: cazare în camere duble + toate mesele (meniu lacto-ovovegetarian) + coffee breaks între ateliere

taxa de stat,iune/salvamont (taxe obligatorii, conform legislat,iei)

Dacă es,ti studentă sau pur s,i simplu te afli într-o perioadă delicată din punct de vedere financiar dar ît,i dores,ti foarte mult să vii alături de noi, te rog să mă contactezi telefonic pentru a discuta despre modalitatea în care pot,i participa la această edit,ie.

Nota: Doamnele/domnis,oarele care doresc cazare în regim single, vor achita în plus o diferent,ă de 120 lei.

Înscrierea este validă numai după achitarea unui avans de 50%, restul urmând să se achite în momentul întâlnirii la Gura Diham, când vei primi s,i factura.

CADOU:

După achitarea avansului fiecare participantă primes,te o consultat,ie gratuită

(consultat,ia va avea loc online, pentru persoanele care nu locuiesc în Bucures,ti sau în t,ară; consultat,ia va avea loc la cabinet, pentru persoanele care locuiesc în Bucures,ti).

Număr de locuri limitat!

CUM TE ÎNSCRII?

1. Participarea este garantată doar de achitarea avansului de 50% din taxă, în funct,ie de perioadele ment,ionate mai sus.

Plata avansului de 50% (echivalentul în lei al sumelor ment,ionate mai sus) se face prin virament bancar în contul:

RO44BTRL04701201R62631XX, Banca: Transilvania S.A. – Agent,ia Baba

Novac, Bucures,ti,

Titular: GEORGESCU LUCIA-MONA

Ca referint,ă pentru operat,iunea bancară, nu uita să ment,ionezi: ”workshop” În cazul anulării participării, avansul nu se returnează.

2. CONFIRMI ACHITAREA AVANSULUI TAXEI

Te rog să confirmi achitarea taxei la adresa [email protected], trimit,ând copia ordinului de plată, scanată s,i specificând numele s,i numărul tău de telefon s,i numărul de persoane pentru care ai achitat avansul.

3. Diferent,a se achită în sala de curs, înainte de începerea cursului – vei primi factură s,i chitant,ă, la Gura Diham.

Detalii s,i înscrieri:

Mona Georgescu – telefon: 0722.501050; e-mail: [email protected] O bună parte din programul acestui retreat se va concentra pe următoarele teme de interes pentru participantele cărora te invit să te alături:

· femeia s,i frica de singurătate,

· femeia s,i frica de îmbătrânire,

· relat,ii de cuplu – între normalitate s,i patologie,

· sacrificiul s,i compromisul, minciuna, control s,i manipularea în relat,ii,

· violent,a s,i abuzul în relat,ii,

· singurătatea în doi,

· relat,ia cu părint,ii s,i modul în care ne influent,ează alegerile,

· frica de sărăcie s,i cum te poate bloca în relat,ii toxice,

· cariera s,i viat,a personală,

· cariera s,i relat,ia de cuplu,

• angajamente, responsabilităt,i s,i asumarea acestora în relat,ii.

Dorint,a mea este ca fiecare Femeie să ajungă să îs,i iubească viat,a s,i să înceapă

· la modul cel mai sincer – călătoria de auto-descoperire, de devenire psiho-spirituală, chiar dacă această călătorie nu este cea mai us,oară dintre călătoriile pe care o Femeie le face de-a lungul viet,ii sale. Sper, însă, că această călătorie o va conduce pe fiecare Femeie către un loc al Armoniei, al Echilibrului, al Linis,tii interioare s,i al Bucuriei – un loc pe care îl simt ca fiind posibil pentru fiecare dintre noi.

Programul intensiv al celor 4 zile are ca scop dezvăluirea constelat,iilor emot,ionale, privirea s,i înt,elegerea tiparelor s,i credint,elor limitative care au dus la blocarea energiei naturale a Feminităt,ii, tipare s,i credint,e care se activează în mod automat, împiedicându-te să te bucuri de Feminitate s,i de Viat,a ta. Vino alături de noi pentru a învăt,a cum să previi depresia, pentru a învăt,a ce ai de făcut pentru a te bucura de viat,ă s,i pentru a găsi solut,iile cele mai bune pentru problemele emot,ionale cu care te confrunt,i în prezent.

Modalităt,ile de lucru reunesc procedee, tehnici s,i meditat,ii din sfera psihologiei, a auto-cunoas,terii, optimizării s,i evolut,iei personale – toate vizând înt,elegerea s,i rezolvarea conflictelor interioare, purificarea sufletească, corporală s,i emot,ională, conectarea la propria sursa de vitalitate s,i naturalet,e, cons,tientizarea s,i gestionarea emot,iilor negative care au produs blocaje în Suflet-Minte-Corp, reprimându-ne Feminitatea s,i potent,ialul natural.

Experient,ele taberelor anterioare au fost cu totul aparte, am cunoscut Femei extraordinare s,i abia as,tept să cunosc s,i următoarele Suflete ce vor veni alături de noi!

Femeile care au participat până acum la cele cinci edit,ii ale programului SENS

– retreat de psihologie s,i dezvoltare personală pentru femei, au reus,it să iasă din scenariile suferint,ei, au reus,it să părăsească zona nefericirii s,i să păs,ească încet, dar sigur, în spat,iul mai luminos al viet,ii – al viet,ii lor. Le mult,umesc tuturor pentru încrederea acordată s,i mă bucur din tot sufletul pentru că au căutat, unele dintre acestea cu timiditate, altele cu un mare curaj, us,a de ies,ire din călătoria numită ”suferint,ă”. Mă bucur enorm pentru că au găsit calea către echilibru, către relat,ii frumoase s,i sănătoase, pentru că au găsit parteneri de viat,ă care să le iubească, să le respecte, să le aprecieze s,i să le admire. Mă bucur pentru că aceste femei au învăt,at să nu se (mai) teamă de iubire. Programul intensiv al celor 4 zile este alcătuit din 12 explorări interioare s,i exercit,ii de prezent,ă, cons,tientizare s,i armonizare.

Vom utiliza metode psihologice validate s,i tehnici profesionale de dezvoltare personală care ne vor sust,ine în acest proces de transformare s,i de schimbare.

Vom învăt,a să ne bucurăm de viat,ă din nou, înt,elegând modul în care viat,a ne este influent,ată de:

atas,amente s,i imagini parentale, dependent,ă s,i co-dependent,ă emot,ională, influent,a traumelor trăite în copilărie, violent,a în familie, abuzul emot,ional la care am fost expuse, în diferite perioade de viat,ă, sentimentele de vinovăt,ie pe care le trăim, în plan mai mult sau mai put,in cons,tient, dar care ne influent,ează viat,a în mod distructiv, zi de zi auto-sabotări, prejudecăt,i s,i presupozit,ii despre viat,a noastră, în punctul în care a ajuns fiecare.

Vacant,a de vară din acest an ît,i este dată să o foloses,ti într-un mod inedit altul decât cel obis,nuit: să ît,i amintes,ti toate aceste lucruri, să le dai sensul dorit de tine s,i să înt,elegi că ai dreptul să fii fericită. Este dreptul tău de a alege fericirea, în locul nefericirii. Vino alături de noi pentru a-t,i redobândi curajul de a fi fericită.

Pe parcursul celor 4 zile, vei învăt,a să ît,i ascult,i s,i să ît,i recunos,ti corpul s,i simt,urile, să ît,i cons,tientizezi s,i să ît,i înt,elegi gândurile, sentimentele s,i emot,iile, să realizezi că nu este nevoie să ît,i prelunges,ti starea de nefericire, ci ai nevoie să alegi fericirea. Fericirea – o alegere grea, dar nu imposibilă.

Se spune că sentimentele îngropate de vii, nu mor niciodată. Întrucât ele nu au o

”supapă” de ies,ire, se vor ”orienta” către organele corpului nostru, dezechilibrând energia internă a acestora s,i putând da nas,tere la boli, tulburări emot,ionale (stări depresive prelungite, depresii severe, anxietate, stări de angoasă etc.) s,i organice (boli cu localizare precisă).

Costul acestei atitudini nu este decât o suferint,ă psihosomatică (boli, uneori chiar cronice), acesta fiind chiar modul în care psihicul s,i fizicul eliberează emot,iile negative acumulate.

Exercit,iile s,i tehnicile atent selectate ît,i vor permite să ît,i recâs,tigi încrederea în tine, să ît,i redobândes,ti demnitatea, te vor ajuta să te conectezi cu tine, trecând cu blândet,e, delicatet,e s,i înt,elegere dincolo de imaginea de la suprafat,ă s,i să te readuci în interiorul tău atât de minunat, pentru a trimite înapoi, celor din jur, adevărata ta strălucire.

AVANTAJELE PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ”SENS”

SENTIMENTUL CĂ APART, II UNUI GRUP, CĂ NU MAI ES, TI SINGURĂ

DEPĂS, IREA SENTIMENTULUI DE IZOLARE SOCIALĂ

EMPATIE

SIGURANT, Ă EMOT, IONALĂ

ÎMBUNĂTĂT, IREA STĂRII DE SPIRIT S, I REDOBÂNDIREA BUCURIEI DE A TRĂI

Odată cu aceste avantaje:

ai posibilitatea să împărtăs,es,ti într-un mediu sigur, lipsit de critică s,i de judecată, experient,a cu care te confrunt,i pot,i învăt,a din experient,ele colegelor de grup te pot,i repozit,iona în mod sănătos fat,ă de situat,ia cu care te confrunt,i

s,tii că nu es,ti singură s,i te simt,i comfortabil în prezent,a unor femei care te înt,eleg

ît,i pot,i exprima sentimentele pe care de cele mai multe ori le ascunzi, din dorint,a de a-i proteja pe cei dragi t,ie

După cele 4 zile petrecute alături de noi, vei învăt,a să te ascult,i, să te conectezi la sursa de linis,te interioară, să comunici cu Sufletul s,i cu Corpul tău s,i vei putea să observi că în viat,a ta vor apărea următoarele BENEFICII:

· la nivel fizic: învet,i să ît,i ascult,i corpul s,i mesajele pe care corpul tău t,i le comunică,

· la nivel emot,ional: vei reus,i să identifici propriile constelat,ii emot,ionale, să cons,tientizezi s,i să accept,i rănile copilăriei s,i ale adolescent,ei, astfel încât să nu te mai afecteze în prezent s,i nici în viitor; ît,i vei restabili echilibrul s,i armonia interioară,

· la nivel mental: vei cons,tientiza impactul trecutului tău asupra act,iunilor prezente; vei identifica modelele comportamentale din familia din care provii; vei învăt,a să înlocuies,ti gândirea distructivă cu gândirea constructivă; vei descoperi cum să controlezi propriile tipare/programe mentale s,i condit,ionări; ît,i vei dezvolta claritatea s,i înt,elegerea interioară,

· la nivel spiritual: redescoperi Armonia, Frumuset,ea, Centrarea în propria fiint,ă s,i, prin acestea, Alinierea cu tot ceea ce te înconjoară; simt,i că faci parte din Univers s,i că Universul are nevoie de unicitatea ta.

Toate aceste beneficii se vor reflecta în reducerea stărilor de anxietate s,i a atacurilor de panică s,i îmbunătăt,irea calităt,ii viet,ii fiecărei participante – la nivelul viet,ii personale, al viet,ii de cuplu sau de familie, al viet,ii sociale s,i profesionale.

Depinde numai de noi să atingem Starea de Echilibru fără a neglija niciunul dintre aceste nivele, astfel încât să fim mereu în contact cu Sufletul s,i cu Corpul nostru s,i în viitor să nu apară regrete pentru alegerile, hotărârile s,i deciziile pe care le luăm acum.

Iar beneficiul cel mai important este, de fapt, vindecarea ta s,i redobândirea curajului de a fi fericită, de a lua deciziile cele mai sănătoase pentru tine s,i, de ce nu, reclădirea, pe baze solide, a relat,iei cu sot,ul/partenerul tău de viat,ă, în cazul în care acesta există.

La baza cont,inutului s,i structurii taberei stau, în primul rând, energia pe care am investit-o cu drag, apoi tot ce am descoperit s,i am experimentat în propria-mi viat,ă personală s,i profesională, pentru a ajunge la Linis,tea interioară pe care tot,i o căutăm s,i pentru a primi, cu recunos,tint,ă, Armonia, Iubirea s,i Bucuria în viat,a mea. Între aceste etape, călătoria de la întuneric la Lumină, m-a îmbogăt,it emot,ional, chiar dacă nu toate momentele au fost us,oare sau plăcute.

Sunt fericită s,i simt o bucurie imensă când văd vibrat,ia vindecării s,i trăirea autentică a fiecărei experient,e minunate pe care o are fiecare participantă pe parcursul acestor zile speciale petrecute împreună. Toate acestea transpar pe chipurile celor care încep sau continuă procesul de transformare s,i, pentru că am fost martora acestor momente speciale, sunt recunoscătoare tuturor!

SENS – locul perfect în care ît,i pot,i exprima suferint,a, durerea, nefericirea, angoasa sau anxietatea, locul în care vei primi, de la femei asemenea t,ie, înt,elegere, sust,inere, încurajare. SENS – locul în care vei găsi solut,ii pentru a schimba nefericirea în fericire s,i viat,a în suferint,ă într-o viat,ă împlinită. SENS – locul în care sufletul tău este în cele mai bune mâini.

Dragele mele, chiar meritat,i din plin o viat,ă frumoasă! Vă as,tept alături de noi la această edit,ie!

VĂ ÎNSOT, ES, TE ÎN ACEASTĂ INCURSIUNE ÎN MEMORIA SUFLETULUI S, I A CORPULUI:

MONA GEORGESCU – Consilier integrativ NLP s,i psiholog clinician, având o specializare de bază în domeniul psihoterapiei s,i psihanalizei copilului s,i adolescentului, formări în domeniul terapiilor scurte centrate pe solut,ie, al hipnozei clinice, al consilierii de familie s,i al înt,elegerii adolescent,ilor s,i metode de lucru cu aces,tia, precum s,i o formare ca Master în Programare Neurolingvistică. Trainer de dezvoltare personală, autor de articole psiho-spirituale s,i fondator al site-ului de explorări interioare MinuneMica.eu, cu o experient,ă de peste 15 ani în domeniul resurselor umane, a facilitat cursuri în organizat,ii multinat,ionale de prestigiu. La cabinetul său de psihologie din Bucures,ti, lucrează cu femei aflate în dificultate emot,ională, cu copii/adolescent,i s,i familiile acestora, cu cupluri care traversează perioade delicate.

Fiecare participantă la această tabără, va beneficia de dubla experient,ă profesională – ca trainer s,i ca psiholog – a facilitatorului, de informat,ii documentate s,i clare, formulate concret, profesional, eficient s,i cât mai practic, precum s,i de principii demonstrate de-a lungul timpului. Dacă vor fi urmate, toate acestea oferă garant,ia unei cunoas,teri de sine aprofundate pentru fiecare aspect al Întregului Feminin: Suflet-Corp-Minte- Spirit s,i a redobândirii încrederii în tine s,i în fort,a ta interioară, în redescoperirea capacităt,ii tale de a lua decizii sănătoase pentru propria ta viat,ă.

TE INVIT SĂ PORNES, TI BOXELE S, I SĂ URMĂRES, TI O PARTE DINTRE ALBUMELE EDIT, IILOR ANTERIOARE:

ALBUM-FEEDBACK EDIT, IA a IV-a (2013)

http://www.minunemica.eu/feedback/Sense-feedback_2013/Sense.html

ALBUM-FEEDBACK EDIT, IA a II-a (2012) http://www.minunemica.eu/feedback/sense%20-

%20feedback%202012/sense.html

ALBUM-FEEDBACK EDIT, IA I (2011): http://www.minunemica.eu/feedback/Feedback%20Book%20Sense/feed

IMPRESIILE CÂTORVA DINTRE PARTICIPANTELE LA SEMINARIILE s,i TABERELE MELE

”O tabără de psihologie s,i dezvoltare personală pentru femei – o init,iativă minunată, s,i, as, spune, în urma participării, cel mai frumos s,i bine organizat eveniment de psihologie s,i dezvoltare personală pentru femei. Femeile nu s,tiu să caute ajutor, nu s,tiu cui să se adreseze, le este teamă să se expună, le este teamă să vorbească, le este teamă să îs,i recunoască limitele, fricile, lipsa de încredere în sine, lipsa curajului de a lua decizii sănătoase pentru viat,a lor. Ît,i mult,umesc, Mona, pentru că am învăt,at, pe parcursul taberei, să îmi respect viat,a, vârsta, corpul, cum să îmi gestionez viat,a emot,ională în mod sănătos, cum să îndrept gres,elile pe care le-am făcut, cum să recunosc indicatorii unei relat,ii cu potent,ial abuziv s,i cum să ies cât mai repede dintr-o astfel de relat,ie, cum să abordez în mod sănătos conflictele cu cei din jur s,i, mai ales, cum să readuc echilibrul în viat,a mea, să nu mai fiu dependentă de suferint,ă s,i de nefericire, să îmi doresc normalitatea s,i să nu mă mai las abuzată în numele iubirii. Doresc oricărei femei să ajungă în această tabără – cu sigurant,ă, măcar lumea femeilor ar fi mai linis,tită, mai împăcată, mai frumoasă mai demnă.” – Aniela S., Cluj-Napoca ”Mona, scumpa mea! Când am făcut primii pas,i în noua mea viat,ă ai fost alături de mine; când simt,eam că mă prăbus,esc mi-ai întins mâna ta caldă s,i mi-ai dat curajul să pot înainta; m-ai sust,inut s,i simt că încă mă sust,ii în mersul meu în noua mea viat,ă – adevărata viat,ă. Ît,i mult,umesc s,i sunt recunoscătoare pentru iubirea s,i încrederea dăruită s,i pentru acest dar atât de minunat: retreat-ul pentru femei. Te îmbrăt,is,ez cu mult drag.” Veronica, Sighetul Marmat,iei ”Cu ajutorul tău mă simt din ce în ce mai bine în pielea mea, în viat,a mea. Te iubesc, te respect s,i te admir. Mult,umesc, Mona! Tu nu crezi în miracole, dar unul s-a înfăptuit!

A fost o experient,ă unică, răscolitoare, benefică s,i mă simt din ce în ce mai COPAC. Dintr-o sălcioară firavă devin un stejar bine ancorat. Cine sunt eu? Cine suntet,i voi?” – Anca Mariana Cioca, Voluntari

”Această tabără a venit ca o gură de aer proaspăt pentru mine, lucru de care chiar aveam nevoie în acest moment al viet,ii mele. M-am simt,it absolut minunat alături de nis,te persoane speciale în mijlocul cărora am avut curajul, spre surprinderea mea, să dezvălui o parte a mea de care nu sunt tocmai mândră s,i să îmi permit să trăiesc emot,iile fără a-mi pune bariere. Mi-au plăcut foarte mult meditat,iile active s,i cele centrate pe chakra inimii, pentru că am putut să ne exprimăm s,i fizic s,i parcă totul venea mai us,or, emot,iile rău s,i mai intense. ‘’Scrisoare de dragoste către tine” a fost un minunat mod de a încheia acest weekend s,i chiar dacă nu a fost un proces us,or, a fost foarte frumos s,i revelator. Nimic nu e mai frumos decât să simt,i iubirea curgând prin/din tine s,i pentru asta vă mult,umesc tuturor care at,i făcut parte din experient,a mea!” Monica Alexandrescu, Bras,ov ”Nu am cuvinte să îmi exprim emot,iile pe care le trăiesc acum, la finalul întâlnirii. Au fost 4 ore în care mi-am pus fat,ă în fat,ă trăiri, sentimente îngropate de vii, răni emot,ionale pe care le-am cons,tientizat s,i, nu în ultimul rând, zâmbete s,i lacrimi. M-am revăzut bebelus,, copil, adolescentă, matură... s,i s,tiu că am trecut spre înt,elepciune cu ajutorul tău s,i al femeilor extraordinare pe care le-am cunoscut la această retragere în sine. Te rog să mai organizezi astfel de întâlniri, nu am mai întâlnit astfel de cursuri până acum (de fapt, as,a cum spui s,i tu, nu sunt cursuri) s,i te felicit pentru calitatea îndrumării s,i ghidării printre atâtea probleme. Es,ti o fiint,ă cum rar am întâlnit, nu am cuvinte să îi mult,umesc lui Dumnezeu pentru că te-am întâlnit. Ît,i doresc tot binele din lume! Te iubesc s,i mă iubesc, am încredere mai multă în mine s,i am înt,eles că viat,a mea este minunată as,a cum este.” – Luiza S., Craiova

”Am pornit în această experient,ă fără niciun fel de as,teptări, dar cu sufletul deschis s,i încredint,ată că “întâmplarea” de a fi aflat despre această tabără doar cu o săptămână înainte, a fost modul în care Universul îmi spunea:”Du-te, este exact ceea ce ai nevoie în acest moment al viet,ii tale!” S, i as,a a fost! As, putea să iau fiecare aplicat,ie s,i explorare în parte, meditat,iile active care pentru mine au reprezentat o noutate, dar cea mai mare realizare pentru mine a fost “întoarcerea Acasă”, faptul că am cons,tientizat ce înseamnă să fii tu cu tine s,i cât de put,ină important,ă acordăm în realitate acestui lucru, prins,i în vâltoarea viet,ii noastre prea aglomerate, prea ocupate cu nimicuri. S, i că, des,i tot timpul avem sufletul ‘’la purtător”, de cele mai multe ori uităm să îi acordăm atent,ia cuvenită. Mi-a plăcut în mod deosebit meditat,ia chakrei inimii, am simt,it cum Universul, cu atâta grijă s,i dragoste, este aici, atât de aproape de noi s,i dornic să ne scape de ‘’poverile” pe care le purtăm de atâta vreme s,i cărora cu greu vrem să le dăm drumul. S, i că abia as,teaptă să ne deschidem sufletul s,i să-l încredint,ăm Divinităt,ii, care s,tie cel mai bine ce să facă cu el s,i cum să ne împlinească cele mai frumoase nevoi. De la tine, Mona, am învăt,at (s,i sper să t,in minte cât mai mult! – că blândet,ea, bunătatea, lumina s,i iubirea din privire, ne ajută să ajungem la inima celorlalt,i mult mai us,or decât dacă încercăm să ne impunem prin fort,ă s,i să îi obligăm să vadă adevărul... nostru. Plec azi de aici încredint,ată fiind că aceste zile petrecute împreună au lăsat urme adânci în sufletul meu, urme de lumină s,i iubire care îmi vor călăuzi pas,ii prin această ‘’minune mică” ce se numes,te VIAT, Ă! Ît,i mult,umesc din tot sufletul!” Simona Oana Musca, Curtici ”Ît,i mult,umesc pentru acest frumos context de regăsire s,i vindecare interioară. Am avut emot,ii venind s,i participând în această experient,ă, pentru că presimt,eam încărcătura emot,ională. S, i am avut dreptate. Mă bucur însă că am avut curajul să mă implic în aceste momente frumoase în care am redescoperit puterea vindecătoare a deconectării de realitatea cotidiană s,i conectarea puternică cu natura s,i cu noi însene. Ît,i mult,umesc pentru această frumoasă întâmplare! ” Alina Ros,ca

“Am venit în această tabără dintr-o chemare interioară. Este bine să ne ascultăm glasul interior, pentru că ne spune ceea ce ar fi bine să facem. Aveam nevoie de încredere s,i de echilibru s,i aici am găsit răspunsuri. De mine depinde cum le duc mai departe s,i ce voi face. Alături de alte suflete frumoase, am aflat frumuset,ea. Nu s,tiam ce mă as,teaptă aici, nu am vrut să fac scenarii, am venit doar cu deschidere s,i sperant,ă. As, recomanda oricând această tabără tuturor femeilor, pentru că toate sufletele sensibile au nevoie de a-s,i găsi interiorul s,i lumea va fi mai frumoasă. MULT, UMESC!” Mihaela Coravu, Bucures,ti

“M-am simt,it MINUNAT! Cuvintele sunt prea mici pentru a reda ceea ce simt s,i ceea ce am simt,it în decursul acestor zile petrecute împreună. Mult,umesc! Es,ti o persoană minunată Mona, s,i sunt tare fericită că te-am întâlnit! Voi reveni cu drag la evenimentele organizate de tine, am multe de învăt,at, mă interesează multe subiecte.” Daniela Nicolaiciuc, Bucures,ti

“Cel mai oportun moment pentru a mă redescoperi, cel mai oportun moment pentru a descoperi oameni minunat,i s,i frumos,i, care mi-au transmis dragoste s,i încredere în propria-mi persoană. Locul unde s-au împletit dragostea s,i sperant,a, tristet,ea s,i deznădejdea, cu optimismul. Aici am simt,it că am renăscut. Plec de aici cu gânduri bune s,i cu sperant,a că Totul este posibil când ît,i dores,ti cu adevărat!” Mihaela Mustet,iu, Bucures,ti

“Această experient,ă a fost grozavă, emot,ionantă s,i inspirat,ională. Mi-a plăcut să experimentăm împreună, o mână de suflete frumoase ghidate în călătoria spre noi, de un specialist profesionist s,i dedicat. Mi-au plăcut exercit,iile active s,i meditat,iile, joaca cu culorile. Măs,tile, orientarea spre detalii excesive s,i control, gândirea utilizată mereu la maxim – sunt subiecte ce mi-au dat de gândit. Uneori e bine să ne oprim pentru câteva momente din acest uragan al viet,ii cotidiene s,i să aruncăm o privire, s,i de ce nu s,i un surâs, în interiorul fiint,ei noastre. Mult,umesc, Mona, pentru a-mi fi ghidat pas,ii în una dintre cele mai fascinante călătorii din viat,a mea!” Nona Smyrnaios, Piatra-Neamt,

“Dragă Mona,

Sunt încă prea emot,ionată pentru un feedback formal. Dar asta nu înseamnă decât că implicarea ta a dat roade. Până la urmă, esent,a viet,ii este emot,ia, s,i dacă sunt prea emot,ionată înseamnă că sunt cât se poate de aproape de Grat,ie, nu? Ît,i mult,umesc din suflet pentru tot sprijinul tău în aceste momente din viat,a mea, pentru toată căldura s,i energia ta pozitivă s,i pentru că ai sădit în mine cele mai frumoase semint,e: ale iubirii, sperant,ei s,i frumuset,ii interioare. Uitasem de ceva vreme să le cultiv, as,a că întâlnirea cu tine a fost pentru mine ca o us,ă deschisă spre un câmp de flori sub un cer senin. Te iubesc s,i le iubesc s,i pe Mise. De acum încolo promit să nu mai las să moară nimic din ce am sădit aici. As,tept cu nerăbdare viitorul, pentru că mi l-ai arătat s,i am văzut cât de emot,ionant va fi!” Adina Bobos,, Craiova

“Ît,i mult,umesc pentru că ai contribuit la transformarea mea interioară s,i mi-ai redat încrederea s,i sperant,a că totul este posibil. Trebuie ca noi doar să vrem să facem ca visele să devină realitate. Fort,a de a depăs,i obstacolele există în noi. Es,ti minunată, Minune Mică!” Brândus,a Florea, Bucures,ti

“Am trăit experient,e foarte frumoase s,i neas,teptate care sper că m-au schimbat într-o persoană mai deschisă. Am reus,it să vorbesc în public despre sentimentele s,i emot,iile mele, am plâns fără teama de a fi judecată de ceilalt,i. Am arătat celorlalt,i că sunt o persoană sensibilă, vulnerabilă în fat,a greutăt,ilor. Cel mai mult m-au impresionat întrebările s,i temele – întrebări pe care nu mi le-am pus niciodată despre cine sunt eu s,i care sunt sentimentele mele fat,ă de mine, fat,ă de corpul meu... Mi-au plăcut metaforele exprimate în poves,ti – de fapt, tuturor ne plac poves,tile, pentru că suntem copii. Experient,a cu picturi am luat-o tot ca pe un joc de copii – un joc în care mă concentram numai asupra desenului. Grijile s,i gândurile erau inexistente! Muzica pe care am ascultat-o a fost foarte bine aleasă, special ca să ajungă la sufletul nostru. Mi-au plăcut mult s,i meditat,iile active. Mult,umesc mult pentru tot, în special pentru dragostea cu care au fost pregătite toate materialele s,i tot programul taberei. Te iubesc, Nicoleta.” Nicoleta Florescu, Bucures,ti

“Pentru mine a fost cel mai minunat lucru care mi se putea întâmpla. Am descoperit s,i redescoperit lucruri despre mine; am plâns, am râs, am meditat, am dansat. “Scrisoare de dragoste către tine” s,i “Cine es,ti TU?” mi-au dat multe răspunsuri la întrebările pe care le aveam. A fost greu la început să mă deschid s,i până la urmă am reus,it. Mi-au plăcut meditat,iile s,i am simt,it s,i trăit lucruri minunate!” Laura Iacob, Bacău

‘’Draga mea prietenă Mona, m-ai ajutat să mă descopăr, să găsesc trenul în care trebuie să urc, acum a mai rămas să descopăr persoanele cu care voi urca în acest tren s,i stat,ia unde voi coborî. Am trăit momente minunate alături de tine s,i de prietenele noastre. Draga mea, tu ai o baghetă magică prin care se transformă nefericirea în fericire. Cu drag, prietena ta, Anca” Anca Pănescu, Bucures,ti “Am venit fără nicio as,teptare, fără idei preconcepute, fără obiective de atins, fără probleme de rezolvat sau”cursuri” de bifat. Am venit doar cu o mare curiozitate s,i cu... o minte deschisă. Sufletul, însă, îmi era cam închis. La început. Mi-am pus multe întrebări, m-am blocat de multe ori, m-am analizat, m-am deschis s,i mi-am propus: am început o călătorie în interiorul meu. Am descoperit că mai am multe de... “descoperit”. Consider că a fost un punct important de plecare către mine însămi. A fost o “întâmplare” a viet,ii, întâmplare pe care o voi păstra în sufletul meu. Mult,umesc. S, i sper să ne revedem. FELICITĂRI! – Adriana Z., Bucures,ti

”A fost un weekend plin de senzat,ii ‘’tari” s,i sensuri noi, pe care le-am putut descoperi doar într-un cadru complet retras de lumea ‘’zgomotoasă”, departe de televizor, internet, serviciu, telefon mobil. Aplicat,iile cele mai interesante au fost exercit,iile de meditat,ie activă pe fond muzical. Am avut de învăt,at din experient,a s,i poves,tile celorlalte participante s,i mă as,tept ca în următoarele zile să-mi înseninez orele cu energia caldă s,i generoasă a momentelor de aici.” – Mihaela Vlad, Galat,i

”Mi-a plăcut foarte mult meditat,ia Kundalini, în special, s,i mi-a plăcut că am făcut foarte multe meditat,ii – încă nu sunt sigură că îmi ies toate, dar mă simt încurajată să meditez mai des s,i mai divers. Exercit,iile au determinat un început de proces de introspect,ie, mai ales în relat,ia cu mama s,i cred că au init,iat procesul de iertare. Mi-a plăcut muzica aleasă s,i alegerea chakrei inimii pentru meditat,ii. As, reveni oricând s,i la seminariile tale s,i în tabără, pentru că sunt bune prilejuri de a observa transformarea personală de la un seminar la altul. Ce cărt,i mi-ai recomanda, în funct,ie de blocajele s,i preocupările mele spirituale – vindecarea relat,iilor cu părint,ii s,i a rănilor emot,ionale dobândite în relat,ia cu ei: abandonul, în special, s,i o neacceptare din partea lor a ceea ce sunt, s,i dorint,a mea de-a dobândi o independent,ă emot,ională s,i financiară în relat,ia de cuplu? Mult,umesc din suflet, apreciez foarte mult tot ceea ce mi-ai oferit s,i împărtăs,it!” Alina Mosorocianu, Bucures,ti

‘’Mi-a prins foarte bine acest timp petrecut la Gura Diham, în care, cu ajutorul tău am reus,it să mă întâlnesc de câteva ori cu mine. M-au ajutat în mod deosebit exercit,iile ‘’Scrisoare către Tine” s,i ‘’Cine es,ti TU?”, care au generat un ‘’click” important pentru mine. Dacă vrei să publici exemple pe site, mi-ar plăcea să împărtăs,esc ‘’Scrisoare de Dragoste către Mine” s,i ‘’Cine es,ti TU?”, care pentru mine sunt acum puncte de sprijin foarte importante pe drumul spre mine însămi, pe care am pornit. Mult,umesc! S, i mult,umesc s,i Dianei, sora mea, pentru acest cadou extraordinar. S, i te iubesc! – Loredana C., Bucures,ti

‘’Dragă MinuneMică,

Mult,umesc pentru această experient,ă pe care am trăit-o foarte intens. Simt că am creat – sau mai degrabă că m-am conectat – la un spat,iu de sigurant,ă în care pot fi eu însămi, as,a cum sunt, fără măs,ti. Am descoperit părt,i din mine care m-au cutremurat s,i părt,i care m-au făcut să râd, să mă bucur s,i să simt iubire s,i respect. Am apreciat felul în care s-au succedat exercit,iile s,i meditat,iile, s,i complementaritatea lor. Simt că am plantat nis,te semint,e minunate, de care îmi propun să am grijă s,i mai departe. Am râs cu toată fiint,a mea s,i am eliberat o parte din blocajele care mă t,ineau departe de mine. Am eliberat emot,ii adânc blocate în mine s,i m-am simt,it us,urată s,i recunoscătoare. Am cunoscut nis,te femei extraordinare, care m-au inspirat s,i emot,ionat cu poves,tile, emot,iile s,i energia lor. Am gustat cu poftă din bucatele alese s,i din cele aduse de Loredana. Dar mai ales am gustat cu poftă din mine, am redescoperit cheful de dans s,i de maimut,ăreală. Aaaah, ce bine a fost să îmi dau voie să mă strâmb, să râd s,i să împărtăs,esc îmbrăt,is,ări calde, zâmbete s,i iubire. S, i, mai ales, am apreciat acel spat,iu liber de expresie, fără feedback, doar cu ascultare s,i înt,elegere.

Pentru toate acestea s,i pentru restul de lucruri pentru care nu am acum cuvinte, Mult,umesc! Namaste! – Irina L., Bucures,ti

”Mona, este foarte frumoasă intent,ia ta! Personal, am o problemă despre care nu vreau să vorbesc... Ajută-le în continuare pe fetele care vin la tine s,i cred că la anul mă pot,i ajuta s,i pe mine, dacă nu e prea târziu... Nu s,tiu... sunt lovită foarte tare s,i culmea că sunt supărată tot pe mine... De ce? Nu s,tiu... Poate dacă te întâlneam acum trei ani, alta era situat,ia mea, alta era iubirea pentru mine s,i pentru viat,ă. Asta e... Dacă mă las ajutată s,i chiar reus,esc, ce se va întâmpla cu mine? Mult,umesc pentru înt,elegerea ta încă o dată s,i succes!” – Mariana V., Galat,i

”Mă bucur foarte mult că am participat. Nu s,tiam exact de ce am optat pentru a fi în această tabără. Acum, la sfârs,it, după ce am parcurs toate activităt,ile desfăs,urate aici, am înt,eles. Mă căutam pe mine, iar voi mi-at,i arătat drumul către mine. Mult,umesc!” – Diana C., Bucures,ti

“Participarea la acest seminar m-a făcut să mă trezesc la realitatea mea s,i nu a celor din jurul meu. M-a ajutat să îmi descopăr nevoile personale. Îi mult,umesc Bunului Dumnezeu că m-a ajutat să te cunosc.” – Luminit,a B., Bucures,ti “Acest seminar a apărut s,i avut un rol. Nu este nimic întâmplător. Mult,umesc! Ai reus,it să mă faci să cred că sunt pe calea cea bună în regăsirea de sine. M-ai făcut să mă gândesc s,i la mine...” – Eliza N., Bucures,ti

“Mult,umiri pentru orientarea către noi îns,ine, pentru încurajarea de a ne deschide, pentru deschiderea ta, prin împărtăs,irea de experient,e personale, pentru muzica de suflet, pentru o zi de sâmbătă, pentru frumuset,ea din tine. Toate cele bune s,i pe curând!” – Camelia S., Bucures,ti

“Acest seminar mi-a plăcut foarte mult, m-a sensibilizat, m-a inspirat; am avut de învăt,at o grămadă de lucruri noi, am descoperit lucruri noi – despre care nu am s,tiut niciodată că există. Voi mai participa s,i la următoarele etape ale acestui proiect. Ît,i mult,umesc! – Daniela B., Bucures,ti

“Un cadru sincer, cald, emot,ionant, cu oameni frumos,i, poves,ti cutremurătoare, lect,ii de viat,ă. Într-o lume tot mai agitată, care aleargă din ce în ce mai mult spre exterior, spre material, începi să te întrebi cine es,ti tu, începi să te caut,i, să caut,i repere la care să te raportezi, încerci să găses,ti s,i în ceilalt,i oameni o bucăt,ică din tine. De aceea, cred că un astfel de seminar este extrem de util. Să ne amintim cine sunteM, ce e cu adevărat important. Cel mai emot,ionant moment a fost cel în care mi-am pus pe hârtie gândurile, sentimentele, impresiile printr-o scrisoare de dragoste către mine. M-am bucurat să pot răspunde la întrebarea CINE SUNT EU? fără a mă raporta la exterior, la rolurile sociale, la servici, etc. O companie plăcută, cu care am multe în comun, s,i în a căror poveste m-am regăsit. M-as, bucura să ne revedem. Mult,umesc! – Roxana A.,

Bucures,ti

“Astăzi am descoperit la acest seminar lucruri pe care nu le observam, nu le băgam în seamă, datorită problemelor cotidiene sau problemelor de familie. Femeia zilelor noastre, care a uitat că mai există s,i ea însăs,i, nu numai în rol de soră, mamă sau bunică. – Aurelia C., Bucures,ti

“A fost creată o atmosferă propice descoperirii de sine, a ceea ce reprezintă fiecare. Cred că fiecare participantă a avut ocazia să se redescopere s,i să îs,i analizeze aspectele bune s,i aspectele rele, oportunitatea îndreptării anumitor aspecte, influent,ele anumitor măs,ti, neperceptibile. M-ar mai interesa subiecte legate de relat,ia eu-cei din jur, încrederea în sine, depăs,irea blocajelor interne. Mult,umesc! – Oana D., Bucures,ti

“Într-o frumoasă zi de martie, într-un cadru plăcut, sub o îndrumare atentă, plină de afect,iune s,i competent,ă, am început o introspect,ie a propriei noastre persoane. Ne-am scos, rând pe rând măs,tile, ne-am analizat gândurile, sentimentele, ne-am cons,tientizat umbrele. Am aflat cine suntem cu adevărat s,i am dobândit mai multă încredere, pace, lumină.” – Elena P., Bucures,ti

‘’Mult,umesc pentru grija arătată, pentru îndrumarea mai mult decât profesionistă s,i de cea mai înaltă calitate – nu mă as,teptam la un astfel de îndrumător spiritual... într-o lume în care este promovată falsa spiritualitate s,i non-valoarea. Voi reveni cu mult drag s,i la seminarii s,i pe site, mai ales că mă număr printre primii cititori ai MinuniiMici. Insight-urile pe care le-am avut pe parcursul acestui program, au fost cele mai semnificative momente pentru mine s,i viat,a mea déjà s-a schimbat. Mult,umesc din inimă! Recunos,tint,ă s,i binecuvântări divine, es,ti un om minunat! (Carla D., Arad)

”Această tabără a fost pentru mine o experient,ă extraordinar de frumoasă! Am experimentat lucruri noi s,i foarte utile pentru devenirea mea: meditat,iile active, meditat,iile în natură, art-terapia s,i explorările interioare. Explorările interioare m-au ajutat să îmi exteriorizez emot,iile s,i sentimentele. În acest retreat am cunoscut oameni interesant,i s,i frumos,i, am învăt,at multe de la aceste femei puternice. Fiecare este o învingătoare. Îi mult,umesc în special Monei pentru aceste zile foarte frumoase!” Simona, Bucures,ti

”Am participat la această tabără cu multă plăcere, am rămas profund impresionată de tot ceea ce am experimentat aici, începând de la meditat,ii active, muzică, introspect,ii, prieteniile pe care le-am legat. Ît,i mult,umesc, Mona!” Laura, Brăila

2 JUN

minunemica.eu

Iubirea, conflictul s,i standardele morale în relat,ie

15-19 minutes

”Dacă ar t,ipa la tine sau te-ar lovi la prima voastră întâlnire ai s,ti exact ce să faci.”

Noelle Nelson, psihoterapeut

Nu este nimic în neregulă cu conflictul – ci cu frecvent,a, intensitatea, modalitatea în care se desfăs,oară, concret, s,i, cel mai important: cu consecint,ele sale. Conflictele din cadrul cuplului ar trebui să aibă consecint,e constructive.

Dacă vorbim despre conflicte cu urmări negative, vorbim despre conflicte distructive. Iar când acestea au loc încă de la începutul relat,iei, nu are rost să ît,i legi viat,a de o persoană care te duce în mod obsesiv spre conflict. De ce să nu ît,i legi viat,a de un astfel de om? Pentru că dacă nu reus,es,te să îs,i controleze limbajul s,i comportamentul încă de la începutul relat,iei, nu o va face nici mai târziu, nici după o eventuală căsătorie, cu toate promisiunile pe care t,i le va face. Promisiunile s,i repetarea cu precădere a ”marii” promisiunii că ”se va schimba de dragul tău, pentru a fi cu tine”, ar trebui să ît,i dea de gândit s,i să te retragi din timp, nu să faci compromisuri.

Când observi un tipar distructiv al conflictelor, când consecint,ele acestor conflicte nu sunt cele pe care t,i le dores,ti s,i nu duc la reechilibare s,i la schimbări concrete s,i de durată, des,i tu ai un stil de comunicare cât se poate de sănătos, pleacă din acea relat,ie cât de repede pot,i. Nu, nu este nimic în neregulă cu tine, doar că s-ar putea să fi întâlnit un partener obis,nuit prea put,in cu iubirea matură, asumată, s,i foarte obis,nuit cu conflictele s,i cu mediocritatea; un partener care încă mai visează că trebuie să fie iubit necondit,ionat, as,a cum o mamă îs,i iubes,te bebelus,ul, doar pentru că acesta există; se poate să fi întâlnit un partener care nu s,tie că iubirea necesită efort s,i că nu înseamnă doar emot,ii s,i senzat,ii plăcute.

Iubirea sănătoasă presupune o foarte bună cunoas,tere a propriilor nevoi s,i mecanisme de apărare, presupune o cunoas,tere a limbajelor iubirii s,i recunoas,terea formelor imature, toxice, de iubire. Din nefericire, marea majoritate a oamenilor consideră că ”s,tiu să iubească” s,i consideră că ”au ghinion” pentru că nu găsesc partenerul potrivit. Nu, în general, oamenii nu s,tiu să iubească în mod sănătos

– dacă lucrurile ar sta as,a, nu ar exista violent,ă domestică, dominare, jigniri, abuz emot,ional, conflicte cu consecint,e distructive, împăcări în dormitor urmate de mediocritate zilnică până la următorul conflict, izolare s,i singurătate în doi, scrâs,nit din dint,i atunci când partenerul te abuzează s,i nu react,ionezi, pasiune ieftină care nu duce la nimic bun, sarcini nedorite dar cu care bărbat,ii sunt manipulat,i s,i câte s,i mai câte modalităt,i prin care partenerii se agat,ă unul de celălalt, în loc să se separe cu decent,ă s,i cu recunoas,terea faptului că nu sunt pregătit,i pentru o relat,ie matură, că mai au multe de învăt,at despre iubire s,i despre tot ce presupune o relat,ie în doi. Mai trist este că, vorba unui cunoscut, ”99% din t,ară as,a este”.

Relat,ia sănătoasă este aceea în care partenerii nu sunt unit,i doar prin senzat,ii s,i cuvinte plăcute auzului, ci prin comportamente adecvate unul fat,ă de celălalt, comportamente prin care relat,ia lor poate fi sust,inută s,i dezvoltată.

Stima de sine scăzută a partenerului tău, poate fi chiar cauza principală a imposibilităt,ii de a comunica în mod sănătos cu acesta – un partener de la care ai, poate, as,teptări mult prea mari în raport cu nivelul real pe care acesta se află, un partener care chiar nu are cum să ît,i împlinească nevoile emot,ionale s,i ît,i arată, as,a cum poate, că nu se descurcă în acest sens s,i că nici nu este dispus să afle ce poate face pentru tine, dacă vret,i într-adevăr o relat,ie pentru care trebuie să ”muncit,i” în mod egal.

Dacă tiparul conflictelor se repetă încă de la începutul unei relat,ii – în ciuda faptului că tu faci eforturi să îi arăt,i unde este bine să se uite în relat,ia voastră, întreabă-te de ce este singur un astfel de partener, care se pricepe de minune să provoace conflicte pentru a-s,i demonstra sies,i ”dreptatea”, care nu îs,i recunoas,te s,i nu îs,i asumă răspunderea pentru ”tăvălirea” relat,iei în noroi – mai ales când pretinde că este dornic de schimbare, de transformare alături de tine s,i când pretinde că vrea o relat,ie stabilă cu tine.

Relat,iile cu parteneri care nu sunt dispus,i să învet,e noi modele de comunicare pentru ca relat,ia să se poată desfăs,ura frumos, care nu vor să învet,e să se repozit,ioneze în mod sănătos unul fat,ă de celălalt, sunt, din start, relat,ii toxice pentru ambii parteneri, sunt relat,ii ce îs,i anunt,ă nevoia de a fi încheiate rapid.

Astfel de relat,ii, dacă sunt ment,inute, vor fi ment,inute din cauza fricilor partenerilor de a rămâne singuri s,i ”datorită” conflictelor care dau iluzia dorint,ei de a comunica s,i de a schimba ceva, însă nu înseamnă de fapt nimic.

Când o parte dintre client,ii cu care lucrez îmi spun că o astfel de relat,ie conflictuală le aduce ”provocări”, când îmi relatează despre plăcerea ”vânării” reciproce a gres,elilor în cuplu, s,tiu deja că nu se află pe drumul cel bun s,i că relat,ia respectivă are zero s,anse de supraviet,uire. Provocările în dragoste nu sunt recomandabile – ”este ca s,i cum te-ai juca cu o grenadă de mână cu sigurant,a scoasă” afirmă psihologul Walter Risso.

NU ÎI CERE PARTENERULUI TĂU SĂ SE SCHIMBE – VALORILE MORALE,

CARACTERUL S, I STRUCTURA PROFUNDĂ A PERSONALITĂT, II SALE NU SE VOR SCHIMBA PENTRU TINE

În funct,ie de scopul pe care îl are cuplul vostru, partenerul tău de viat,ă se schimbă doar dacă vrea să se schimbe, doar dacă va cons,tientiza că modalităt,ile în care vede viat,a în cuplu, viziunea sa asupra cuplului pe care îl format,i, vă fac rău s,i mai mult vă distant,ează, fără a te acuza pe tine că ”nu îl iubes,ti”; orice partener s,tie că trebuie să schimbe foarte multe aspecte, pentru ca o relat,ie să poată deveni stabilă; dar se poate schimba doar dacă el/ea cons,tientizează nevoia de a se schimba pentru a merege împreună cu tine pe acelas,i drum s,i în aceeas,i direct,ie, pentru a vă putea alinia în mod cons,tient aspirat,iile pentru viat,a personală s,i pentru cea în comun, nevoile individuale s,i de cuplu, fără a fi nevoie ca unul dintre voi ”să se mics,oreze” pentru ca celălalt să nu se mai simtă inferior sau nedemn sau neadecvat.

TREBUIE SĂ EXISTE STANDARDELE MORALE ÎN RELAT, IILE DE CUPLU? CATEGORIC, DA.

Se spune că în iubire totul este permis. Chiar totul? Comportamentele neadecvate – începând de la aparente s,i simple aluzii, apoi jigniri s,i continuând cu banala ”palmă”, cu bătaia, limbajul vulgar, ignorarea, sfidarea, batjocura s,i/sau umilirea – de ce ar fi permise într-o relat,ie de iubire, oricare dintre acestea s,i oricare ar fi intensitatea sau frecvent,a manifestărilor?

Pe fondul conflictelor cu partenerul de viat,ă, pot,i avea surpriza să vezi gesturi care nu ît,i plac, să auzi cuvinte sau expresii mai mult decât vulgare; poate s,i la început le-a folosit, mai rar, des,i i-ai atras atent,ia s,i i-ai spus cât se poate de frumos că ai vrea să nu se mai repete astfel de situat,ii. Justificarea, de obicei, este ”m-am enervat”, ”nu m-am controlat”. O dată, de două ori, pot,i admite că as,a este – des,i mie mi-ar da de gândit, însă dacă vezi că acest limbaj se repetă, este cazul să discutat,i din nou la modul serios acest aspect s,i să îi arăt,i că nu es,ti dispus să mai accept,i un astfel de limbaj, că ar fi de preferat să învet,e să îs,i gestioneze ”nervii”.

Este posibil ca astfel de manifestări să se încadreze, de fapt, în obis,nuint,ele sale, să facă parte din maniera sa de interact,iune, din strategia sa adaptativă în situat,ii de stres – obis,nuint,e pe care nu ai avut cum să le vezi la început, pentru că în etapa de seduct,ie, cei mai mult,i parteneri se pot controla, se pot abt,ine, având principalul interes să înceapă o relat,ie nouă, să te cucerească; însă cu obiceiurile urâte ale partenerilor, nu prea ai ce să faci. Sugestia mea este să discut,i despre astfel de obiceiuri urâte atunci când ele apar, ori iei decizia să te despart,i – pentru că, de multe ori, conflictele pot degenera, de la un cuvânt urât, la o palmă s,i apoi la obis,nuint,a violent,ei domestice. Tu es,ti cel care stabiles,te ce standarde morale es,ti dispus să accept,i.

FALSA IDEE DESPRE A NU AVEA AS, TEPTĂRI DE LA PARTENERUL DE

VIAT, Ă

A nu avea as,teptări – măcar minime – în relatia de cuplu deja te clasează pe un loc inferior în raport cu partenerul de cuplu. În cele mai multe dintre situat,ii, celălalt, în mod natural, va considera că es,ti dispus să îl accept,i oricum, oricât s,i oricând, pentru că, nu-i as,a, a învăt,at de pe facebook faptul că iubirea ta ”trebuie să fie necondit,ionată”, a învăt,at că nu trebuie să t,ină cont decât de propriile interese s,i orice alte clis,ee care sunt în mare trend pe facebook.

Doar că viat,a reală nu are legătură cu clis,eele de pe facebook, iar a nu avea as,teptări realiste de la partenerul de viat,ă, înseamnă a fi dispus să scazi nivelul moral s,i să intri în lant,ul interminabil al compromisurilor. S, i parcă tot pe facebook circulă un citat valoros, totus,i: ”Nu te compromite, te ai doar pe tine!” Sunt uimită câte like-uri adună astfel de citate, s,i câte viet,i de oameni sunt totus,i mutilate, pentru că aproape nimeni nu pune în practică ceea ce află din citate – e mai us,or să ”dai like”, mai ales când sufletul ît,i este sfărâmat.

Iată s,i la ce se poate ajunge când scazi nivelul moral, dacă nu ît,i cunos,ti valorile sau ai renunt,at prea us,or la ele, dacă nu stabiles,ti un nivel al as,teptărilor fat,ă de partenerul tău s,i dacă te cobori, fără să ît,i dai seama de multe ori, chiar până unde dores,te acesta – este valabil în cele mai multe dintre astfel de situat,ii, din nefericire. Deci, decizia ît,i apart,ine s,i este a ta, în totalitate:

Dacă lacrimile tale ar putea vorbi, după ce ai văzut acest filmulet,, ce ar spune? Dureros de adevărat, as,a-i? Da, s,tiu. Poate că te-ai gândit, nu de put,ine ori, să renunt,i. Dar întâmpini, de fiecare dată, o mare rezistent,ă la renunt,are. S, i este s,i firesc. Pentru că deciziile înseamnă alegeri, luarea unei decizii te îndepărtează de un aparent confort cu care te-ai obis,nuit, chiar dacă are o conotat,ie negativă. Citând-ul pe Albert Camus, psihiatrul Irvin Yalom, amintes,te în cartea sa, ”Darul psihoterapiei”: ”Crede-mă, omul renunt,ă cel mai greu la ceea ce de fapt nici nu îs,i dores,te”. Câtă dreptate!

Povestea cu ”iubirea necondit,ionata” s,i cu ”iubes,te-mă as,a cum sunt” - o mai crezi? Nu, nu ît,i iubes,ti partenerul doar pentru ”cum este” – ai văzut, în filmulet,ul de mai sus, cum este acel partener: l-ai putea iubi? Ne iubim partenerii de viat,ă, în primul rând, pentru nevoile emot,ionale pe care ni le satisfac (altfel, nu ar fi în viat,a noastră), pentru modul în care se poartă fat,ă de noi s,i pentru că îi admirăm pentru ceva anume – însă este nevoie de cons,tientizarea acestor aspecte s,i nevoi la nivel profund. Comportamentul neadecvat, mai ales când este repetitiv, poate face ca iubirea să dispară – ori mai încet, ori foarte rapid. ”Easy come, easy go” ... spune o vorbă

”Eu îmi văd de treaba mea s,i tu ît,i vezi de treaba ta.

Eu nu am venit în această lume ca să-t,i îndeplinesc as,teptările, S, i tu nu es,ti în această lume ca să mi le îndeplines,ti pe ale mele.

Tu es,ti tu s,i eu sunt eu.

S, i dacă din întâmplare ne găsim unul pe celălalt, este minunat – Dacă nu, nu avem ce face.”

Fritz Perls, psihiatru s,i psihoterapeut

Decizia acceptării compromisurilor ît,i apart,ine în totalitate, as,a cum spuneam mai devreme. Chiar trebuie să t,ii cont de faptul că un compromis odată făcut – oricât de mic s,i nesemnificativ ar părea, va atrage după sine alte s,i alte compromisuri. Compromisurile nu se ”s,terg” făcând alte compromisuri s,i dragostea nu înseamnă compromisuri nedorite.

Calitatea as,teptărilor pe care le ai în ceea ce te prives,te s,i în ceea ce prives,te relat,ia cu partenerul tău, vor determina calitatea viet,ii tale. S, tiu că nu ne-a spus nimeni, în această formă, acest lucru, însă este bine să îl cons,tientizezi de acum încolo. As,teptările nerealiste sau prost gestionate, în relat,ii, nu au unde să ducă, decât la frustrări, conflict, amărăciuni s,i ”suferint,ă din dragoste”. Am folosit în mod intent,ionat ghilimelele – pentru că dragostea nu este sinonimă cu suferint,a; în schimb lipsa alegerilor cons,tiente s,i lipsa as,teptărilor sănătoase, da. Dacă es,ti dispus să accept,i comportamente sub standardele tale morale, es,ti într-un tablou al abuzului în relat,ie, iar mai târziu nu vei mai avea cum să gestionezi astfel de situat,ii care ît,i vor scăpa de sub control (dacă nu cumva deja au scăpat). Desigur, în cazul în care îi solicit,i să corecteze aceste comportamente neadecvate s,i nu le corectează, ba mai mult ît,i va repeta aceeas,i poveste cu ”nu mă iubes,ti as,a cum sunt” – dacă te manipulează cu as,a ceva s,i în astfel de situat,ii, fii sigur că nu te afli lângă persoana potrivită t,ie. Da, pe fondul situat,iilor stresante la care sunt expus,i pe parcursul unei zile, ”la nervi”, oamenii pot spune multe. Asta nu înseamnă că nu pot învăt,a să îs,i controleze aces,ti ”nervi”, mai ales dacă ”te iubesc”.

”Ne-a fost întipărită în minte ideea că trebuie să acceptăm partenerul as,a cum e, s,i că este gres,it să îi cerem să facă lucruri care nu îi stau în fire sau pe care nu vrea să le facă; altfel spus, că există pentru fiecare un fel de a fi cu care trebuie să ne conformăm, din respect pentru acesta. Sunt de acord, însă cu câteva precizări. Eu as, spune că trebuie să acceptăm felul de a fi al partenerului, însă numai dacă asta nu presupune un sacrificiu psihologic din partea noastră. Te accept as,a cum es,ti, atâta vreme cât nu va trebui să mă autodistrug pentru a te face fericit, pentru că, dacă fericirea ta este invers proport,ională cu a mea, înseamnă că între noi ceva nu funct,ionează as,a cum ar trebui. În fat,a unei incompatibilităt,i majore, voint,a s,i bunele intent,ii tind să nu fie suficiente pentru a rezolva problema.” Walter Riso, psiholog

Iubirea, conflictul s,i standardele morale în relat,ie reprezintă o parte dintre subiectele pe care vom lucra împreună în cadrul edit,iei din această vară a taberei SENS – bootcamp de psihologie s,i dezvoltare personală pentru femei, ce va avea loc între 4-7 august 2016; te invit să consult,i agenda acestei tabere pentru femei s,i să cites,ti mărturiile pe care participantele edit,iilor anterioare le-au transmis s,i te as,tept cu bucurie alături de noi – detaliile sunt aici: http://www.minunemica.eu/sens-retreat-pentru-femei-vila-boema-cumpatusinaia-4-7- august/

Le mult,umesc celor ce s-au înscris deja s,i vă as,tept cu blândet,e s,i căldură în această experient,ă de suflet!

Înscrierile sunt în continuare deschise s,i te as,tept cu mult drag alături de noi!

EARLY BIRD: achită avansul de 50% până la 30 Iunie s,i beneficiezi de un pret, redus!

Te invit să consult,i agenda taberei pentru femei s,i te as,tept cu bucurie alături de noi – detaliile taberei sunt aici: http://www.minunemica.eu/sens-retreat-pentrufemei-vila-boema-cumpatu-sinaia-4-7-august/

Le mult,umesc celor ce s-au înscris deja s,i vă as,tept cu blândet,e s,i căldură în această experient,ă de suflet!

Vă doresc, t,ie s,i partenerului tău de viat,ă, să vă aliniat,i valorile comune s,i standardele morale, să putet,i trece cu bine peste toate neajunsurile viet,ii în doi, să vă dorit,i amândoi la fel de mult să remediat,i problemele atunci când apar, cu blândet,e s,i cu înt,elegere, pentru că, până la urmă, iubirea poate să dispară la fel de us,or cum a apărut, atunci când inegalităt,ile deja existente se accentuează din cauza orgoliilor, s,i atunci când problemele nu sunt solut,ionate la timp, nu sunt discutate cu maturitate sau sunt evitate. Dacă nu vă descurcat,i cu situat,iile conflictuale s,i totus,i mai credet,i că putet,i construi ceva frumos împreună, evident, a solicita ajutor specializat este o opt,iune la care putet,i apela întotdeauna cu încredere.

Cu drag,

Mona Georgescu

24 MAR

minunemica.eu

În cuplu, nu te mult,umi cu mai put,in decât merit,i!

20-26 minutes

Observând, de-a lungul timpului, modul în care oamenii se plâng de faptul că suferă în relat,iile cu partenerii lor de viat,ă, modul repetat în care se afirmă că nu le plac atât de multe aspecte ale acestora (de la limbaj, până la atitudine s,i comportament), remarc, nu de put,ine ori, că oamenii nu s,tiu, de fapt, să pună limite s,i granit,e sănătoase în cuplu. Da, ai citit clar: limite s,i granit,e sănătoase, flexibile, în interiorul cuplului. Iar acest lucru este confirmat s,i de rezultatele unui sondaj realizat de INSCOP Research, în perioada 12-21 iulie 2013, pe un es,antion de 1050 persoane, reprezentativ pentru populat,ia României; rezultatele acestui studiu arată că violent,a domestică între sot,i sau parteneri are un procentaj foarte ridicat, de 19,2%, dintre toate formele de violent,ă observate în t,ara noastră.

Potrivit INSCOP, în cadrul aceluias,i sondaj, respondent,ii au fost solicitat,i să îs,i exprime acordul/dezacordul cu o serie de afirmat,ii care redau stereotipuri s,i expresii curente privind fenomenul violent,ei domestice. Iată rezultatele – nu ît,i vor plăcea:

· 30,9% dintre subiect,i sunt de acord că “femeile mai sunt bătute s,i din vina lor”.

· 8,1% cred că “bătaia este ruptă din rai”,

· 6,4% că “un bărbat care nu-s,i bate femeia nu o iubes,te cu adevărat”,

· 7,3% sunt de acord cu afirmat,ia “femeia este proprietatea bărbatului”

RELAT, IA POATE FI UN LOC MINUNAT, DAR S, I ÎNGROZITOR

A-i cere partenerului tău de viat,ă un comportament acceptabil s,i adecvat, în loc să îl las,i să ît,i încalce orice limită, a-i cere acestuia un limbaj adecvat s,i o atitudine adecvată, nu înseamnă că emit,i pretent,ii. Înseamnă că ît,i s,tii valoarea s,i că îi ceri să te respecte; a stabili granit,e în cuplu pare a crea o angoasă de nedescris pentru partenerul căruia i se ”traseaza” aceste limite de bun simt,, până la urmă s,i este o ”noutate” pentru aceia care apelează la argumentul atât de preferat al multora, ”iubes,te-mă as,a cum sunt” – dacă ît,i iubes,ti partenerul de viat,ă (des,i mă îndoiesc despre o astfel de iubire), nu înseamnă că trebuie să-i permit,i să te umilească, să ît,i vorbească execrabil, pentru că se pricepe de minune să te reducă la tăcere tot repetându-t,i ”aaa, deci nu sunt suficient de bun pentru tine” sau ”deci nu mă iubes,ti as,a cum sunt”. Nu înseamnă că trebuie să te compromit,i s,i să îi accept,i astfel de abuzuri sau că trebuie să ît,i prelunges,ti chinul într-o relat,ie care chiar nu te reprezintă.

Frica de a respinge ceea ce t,i se solicită să faci în cadrul relat,iei, frica de a cere ce t,i se cuvine – sunt frici adânc înrădăcinate în tine, însă nu au legătură cu nimic din ceea ce crezi că te poate afecta. Încetează să faci din obligat,ie ceea ce acum încă faci, încetează să faci compromisuri nedorite. S, tiu, încă dai vina pe faptul că as,a a făcut s,i mama ta. S, i ce-i cu asta? T, i se pare o scuză bună? Cât timp mai las,i amprentele părint,ilor să ît,i guverneze viat,a? Cât timp vrei să te mai chinui? Partenerul tău actual poate fi un om minunat – s,i chiar este – însă separat de tine, nu împreună cu tine. Poate că v-at,i înt,elege mult mai bine dacă at,i fi doar prieteni. Poate că nu ît,i vine să crezi că în cuplu nu suntet,i potrivit,i s,i prelunges,ti ch

Popular Tags:
of 114/114
minunemica.eu Apel către (cei mai mult,i) bărbat,i: ”Nu vă mai purtat,i ca bărbat,ii!” 15-19 minutes De câte ori am auzit, fiecare dintre noi, următoarele afirmat,ii: ”poartă-te ca un bărbat”, ”băiet,ii nu trebuie să plângă”, ”fetele sunt mai sensibile”, ”băiet,ii sunt mai atent,i”, ”fetele se rătăcesc us,or”, ”băiet,ii sunt mai obraznici decât fetele s,i trebuie t,inut,i din scurt”, ”fetele au voie să plângă” , ”fetele nu trebuie să se joace cu băiet,ii”, ”băiet,ii nu trebuie să se joace cu jocurile fetelor”, ”băiet,ii trebuie să aibă init,iativă”, ”fetele trebuie să respecte regulile s,i să se conformeze” ... până la ”bărbat,ii pot fi infideli s,i li se permite să îns,ele”, ”bărbatul trebuie să fie dur, dominator”, ”femeia trebuie să se supună bărbatului”, ”femeile nu au voie să îns,ele” ... convingeri limitative s,i prejudecăt,i la care cei mai mult,i oameni aderă incons,tient, fără să le pună la îndoială. Prejudecăt,i pe care le transferă propriilor copii, din nefericire, ment,inând tipare disfunct,ionale de gândire s,i comportament în raport cu sexul opus. Implicat,iile psiho-sociale ale prejudecăt,ilor care stau la baza modului diferit în care sunt crescut,i s,i educat,i copiii în funct,ie de gen, se reflectă în abilităt,ile lor cognitive, motorii, de învăt,are, emot,ionale, sociale, în autocontrolul comportamental, în educat,ia sexuală s,i în orientarea pentru carieră. Toate barierele de gen au atât avantaje cât s,i dezavantaje în procesul de educare, dezvoltare s,i învăt,are, reflectându-se în toate aspectele viet,ii, însă la modul cel mai dur, reflectându-se în cadrul cuplurilor s,i în familii, ment,inând în mod tacit relat,ii toxice s,i o luptă între sexe, luptă ce pare a nu se sfârs,i niciodată. În viat,a de cuplu, în general, femeile sunt cele care simt cel mai mult ”pe pielea lor” aceste consecint,e. 1
Embed Size (px)
Recommended