Home >Mobile >Psihologia cuplului - colaj 2018.docx

Psihologia cuplului - colaj 2018.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:15 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

minunemica.eu

Apel către (cei mai mult,i) bărbat,i: ”Nu vă mai purtat,i ca bărbat,ii!”

15-19 minutes

De câte ori am auzit, fiecare dintre noi, următoarele afirmat,ii: ”poartă-te ca un bărbat”, ”băiet,ii nu trebuie să plângă”, ”fetele sunt mai sensibile”, ”băiet,ii sunt mai atent,i”, ”fetele se rătăcesc us,or”, ”băiet,ii sunt mai obraznici decât fetele s,i trebuie t,inut,i din scurt”, ”fetele au voie să plângă” , ”fetele nu trebuie să se joace cu băiet,ii”, ”băiet,ii nu trebuie să se joace cu jocurile fetelor”, ”băiet,ii trebuie să aibă init,iativă”, ”fetele trebuie să respecte regulile s,i să se conformeze” ... până la ”bărbat,ii pot fi infideli s,i li se permite să îns,ele”, ”bărbatul trebuie să fie dur, dominator”, ”femeia trebuie să se supună bărbatului”, ”femeile nu au voie să îns,ele” ... convingeri limitative s,i prejudecăt,i la care cei mai mult,i oameni aderă incons,tient, fără să le pună la îndoială. Prejudecăt,i pe care le transferă propriilor copii, din nefericire, ment,inând tipare disfunct,ionale de gândire s,i comportament în raport cu sexul opus.

Implicat,iile psiho-sociale ale prejudecăt,ilor care stau la baza modului diferit în care sunt crescut,i s,i educat,i copiii în funct,ie de gen, se reflectă în abilităt,ile lor cognitive, motorii, de învăt,are, emot,ionale, sociale, în autocontrolul comportamental, în educat,ia sexuală s,i în orientarea pentru carieră.

Toate barierele de gen au atât avantaje cât s,i dezavantaje în procesul de educare, dezvoltare s,i învăt,are, reflectându-se în toate aspectele viet,ii, însă la modul cel mai dur, reflectându-se în cadrul cuplurilor s,i în familii, ment,inând în mod tacit relat,ii toxice s,i o luptă între sexe, luptă ce pare a nu se sfârs,i niciodată.

În viat,a de cuplu, în general, femeile sunt cele care simt cel mai mult ”pe pielea lor” aceste consecint,e. Majoritatea femeilor cu care lucrez au poves,ti de viat,ă dure, poves,ti de viat,ă în care bărbat,ii pe care s,i i-au ales îs,i permit cu atâta us,urint,ă să le domine, să le controleze, să fie violent,i, agresivi, batjocoritori – s,i asta nu numai când în relat,ie/familie ei sunt cei care det,in controlul din punct de vedere financiar. Astfel de comportamente au la bază prejudecăt,ile societăt,ii s,i culturii în care trăim, s,i sunt sust,inute, din nefericire, s,i de biserică, prin frica pe care o induce această institut,ie în special femeilor vulnerabile din punct de vedere emot,ional.

Am lucrat s,i lucrez cu oameni care nu sunt nici pe departe fericit,i tocmai pentru că sunt îndoctrinat,i cu atâtea prejudecăt,i care separă cele două sexe s,i le învrăjbesc unul împotriva altuia – nu au o viat,ă împlinită, nu văd un viitor mai frumos pentru ei îns,is,i, în raport cu partenerii lor. Parteneri crescut,i s,i educat,i în baza aceloras,i prejudecăt,i s,i bariere de gen. S, i totus,i, cei mai mult,i oameni s-au obis,nuit să treacă de la un sacrificiu la altul, în baza mult,imii de prejudecăt,i pe care societatea le-a emis s,i le ment,ine în continuare.

Dacă devenim cons,tient,i de fort,ele acestor prejudecăt,i s,i de influent,a lor asupra viet,ii noastre, vom simt,i s,i nevoia de a ne dezvolta capacitatea de a schimba acele atitudini care ne perturbă relat,iile cu noi îns,ine s,i cu lumea din jurul nostru, cu precădere relat,iile cu partenerii nos,tri de viat,ă.

Despre cercul vicios al prejudecăt,ilor care stau la baza acceptării, din partea femeilor, a unor astfel de comportamente s,i cum se pot gestiona astfel de situat,ii, vom discuta pe larg în timpul edit,iei nr.6 a taberei SENS din acest an, o tabără de psihologie, dezvoltare personală s,i evolut,ie spirituală dedicată femeilor. Tabăra are loc în perioada 6-9 August 2015, iar detaliile sunt aici: http://www.minunemica.eu/proiect-pentru- femei-sens-gura-diham-6-9-augusteditia-6/

Experient,ele taberelor anterioare au fost cu totul aparte, am cunoscut Femei extraordinare s,i abia as,tept să cunosc s,i următoarele Suflete ce vor veni alături de noi! Înscrierile pentru edit,ia din acest an sunt deschise s,i vă as,tept cu mult drag alături de noi!

Femeile care au participat până acum la cele cinci edit,ii ale programului SENS, au reus,it să iasă din scenariile suferint,ei, au reus,it să părăsească zona nefericirii, a depresiei s,i anxietăt,ii, s,i să păs,ească încet, dar sigur, în spat,iul mai luminos al viet,ii – al viet,ii lor. Le mult,umesc tuturor pentru încrederea acordată s,i mă bucur din tot sufletul pentru că au căutat, unele dintre acestea cu timiditate, altele cu un mare curaj, us,a de ies,ire din călătoria numită ”suferint,ă”. Mă bucur enorm pentru că au găsit calea către o viat,ă psihică echilibrată, către relat,ii frumoase s,i sănătoase, pentru că au găsit parteneri de viat,ă care să le iubească, să le respecte, să le aprecieze s,i să le admire. Mă bucur pentru că aceste femei au învăt,at să nu se (mai) teamă de iubire, de singurătate sau de sărăcie s,i pentru că acum îs,i trăiesc viat,a frumos, având curajul de a-s,i împlini visele. Pentru că am primit solicitări speciale, o bună parte din programul taberei SENS din acest an se va concentra pe următoarele teme de interes pentru participantele cărora te invit să te alaturi:

· femeia s,i frica de singurătate,

· femeia s,i frica de îmbătrânire,

· relat,ii de cuplu – între normalitate s,i patologie,

· cuplul ca relat,ie psihologică

· fidelitate, infidelitate, sexualitate, senzualitate în cuplu

· sacrificiul s,i compromisul, minciuna s,i manipularea în relat,ii,

· violent,a s,i abuzul în relat,ii,

· singurătea în doi,

· relat,ia cu părint,ii s,i modul în care ne influent,ează alegerile,

· frica de sărăcie s,i cum te poate bloca în relat,ii toxice, – cariera s,i viat,a personală,

· cariera s,i relat,ia de cuplu,

· angajamente, responsabilităt,i s,i asumarea acestora în relat,ii.

Te invit să consult,i informat,iile despre acest proiect dedicat femeilor, aici: http://www.minunemica.eu/proiect-pentru-femei-sens-gura-diham-6-9-augusteditia-6/

De asemenea, invit bărbat,ii s,i femeile să urmărească acest discurs, apoi să reflecteze pret, de câteva clipe la lumea frumoasă în care am putea trăi dacă am renunt,a la barierele de gen care ne despart.

”Am crescut în New York, între Harlem s,i Bronx. Crescând ca băiat, eram învăt,at,i că bărbat,ii trebuie să fie tari, trebuie să fie puternici, trebuie să fie curajos,i, dominatori – fără durere, fără emot,ii, cu except,ia furiei — s,i în mod sigur fără frică — că bărbat,ii au responsabilităt,i, ceea ce înseamnă că femeile nu au; că bărbat,ii conduc, s,i tu ar trebui doar să ne urmezi s,i să faci ce spunem noi; că bărbat,ii sunt superiori, femeile sunt inferioare; că bărbat,ii sunt puternici, femeile sunt slabe; că femeile au mai put,ină valoare –proprietatea bărbat,ilor — s,i obiecte, în mod special obiecte sexuale. Mai târziu am aflat că asta era socializarea colectivă a bărbat,ilor, mai bine cunoscută ca fiind “cutia de bărbat”. Vedet,i, această cutie de bărbat are în ea toate ingredientele a cum definim ce înseamnă să fii bărbat. Acum as, vrea să spun s,i că, fără îndoială, sunt câteva minunate, minunate, absolut minunate lucruri, despre a fi bărbat. Dar în acelas,i timp, sunt multe chestii care sunt pur s,i simplu sucite. S, i chiar trebuie să începem să le provocăm, să ne uităm la ele s,i să ne implicăm în procesul de deconstruct,ie, redefinire, a ceea ce am ajuns să cunoas,tem ca bărbăt,ie.

Ei sunt copiii mei acasă, Kendall s,i Jay. Au 11 s,i 12 ani. Kendall e mai în vârstă decât Jay cu 15 luni. A fost o perioadă de timp în care sot,ia mea, o cheamă Tammie, s,i cu mine, am fost foarte ocupat,i s,i tip, bam, bum: Kendall s,i Jay. (Râsete) S, i când aveau aproximativ cinci s,i s,ase ani, patru s,i cinci, Jay putea veni la mine, venea la mine plângând. Nu conta de ce plângea, se putea urca pe genunchiul meu, se putea s,terge de mâneca mea, s,i plângea până-i trecea. Tata are grijă de tine. Asta-i tot ce-i important.

Acum Kendall pe de altă parte — s,i cum am spus, are doar 15 luni mai mult decât ea — el venea la mine plângând, e ca s,i cum de îndată ce-l auzeam plângând, mi se punea un văl pe fat,ă. Îi acordam probabil 30 de secunde, ceea ce înseamnă că, până ajungea la mine, spuneam deja lucruri ca: “De ce plângi? T, ine-t,i capul sus. Uită-te la mine. Explică-mi ce s-a întâmplat. Spune-mi ce nu-i bine. Nu te pot înt,elege. De ce plângi?” S, i din frustrarea mea a rolului meu s,i a responsabilităt,ii de a-l construi ca un bărbat care să se potrivească acestor instruct,iuni s,i acestor structuri care definesc cutia de bărbat, mă trezeam spunând lucruri ca, “Du-te la tine-n cameră. Hai du-te, du-te la tine în cameră. Stai jos, adună-te s,i vino înapoi s,i vorbes,te-mi când îmi pot,i vorbi ca un –” Ce? (Audient,a: Bărbat) “ca un bărbat”. S, i el are cinci ani. S, i cum evoluam în viat,ă, îmi spuneam, “Dumnezeule, ce-am păt,it? Ce fac? De ce as, face asta?” S, i mă gândesc înapoi. Mă gândesc înapoi la tatăl meu.

Era o vreme în viat,a mea când am avut o experient,ă foarte tulbure în familia noastră. Fratele meu, Henry, a murit tragic când eram adolescent,i. Stăteam în New York, cum am spus. Stăteam în Bronx la vremea aceea. S, i înmormântarea a fost într-un loc numit Long Island, era la vreo două ore afară din oras,. S, i în timp ce ne pr

Popular Tags:

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended