Home >Documents >Protectia constructiilor contra incendiilor

Protectia constructiilor contra incendiilor

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  1/135

  INTRODUCERE

  Obiectivele economiei naţionale, clădirile, construcţiile şi

  instalaţiile inginereşti aferente acestora prezintă pericol mai micsau mai mare de incendii şi explozii. Protecţia contra incendiilor (PCI !n construcţii şi instalaţii

  reprezintă o direcţie prioritară, care se asigură printr"un complex de măsuri şi activităţi specifice privind crearea condiţiilor de evacuare, de prevenire şi stingere reuşită a incendiilor declanşate,  precum şi reducerea la minimum a pagubelor materiale.

  Protecţia contra incendiilor !n construcţii reprezintă una din disciplinele de profil din ansamblul disciplinelor de specialitate cu o pondere predominantă pentru formarea specialiştilor de calificare corespunzătoare rigorilor din domeniul ingineriei antiincendii şi  protecţiei civile.

  #tudierea ei prevede formarea unui sistem de competenţe  privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor normelor de construcţii !n vigoare la asigurarea securităţii incendiare !n construcţii, clădiri

  şi instalaţii de !ncălzire, ventilare, climatizare a aerului,cunoaşterea metodologiei de apreciere a pericolului incendiar al acestora, familiarizarea cu activităţile organelor de supraveg$ere la incendii, cu practica evaluării riscurilor de incendii etc.

  Ciclul de prelegeri partea a II"a, reprezintă o continuare a ciclului de prelegeri partea I"a, care este elaborat la catedra #ecuritatea %ctivităţii &itale !n conformitate cu curriculumul disciplinar.

  'ucrarea cuprinde un material compact şi accesibil din domeniul PCI, conţinutul este structurat şi sistematizat !n conformitate cu rigorile faţă de lucrările de acest gen. 'ucrarea se adresează studenţilor specialităţii Inginerie antiincendii şi protecţie civilă, cadrelor didactice care predau această disciplină, precum şi  persoanelor interesate, care pot găsi răspunsuri concrete la  problemele abordate.

  %utorii lucrării sunt conştienţi de faptul că, cu toate că audepus toate eforturile, nu au reuşit să cuprindă toate aspectele

 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  2/135

  legate de genericul lucrării şi, că ritmul de adoptare a unor soluţii, este mai rapid dec)t cel de elaborare"editare, fapt pentru care se solicită bunăvoinţa şi !nţelegerea cititorilor, şi vom fi recunoscători colegilor pentru propunerile şi sugestiile referitoare la conţinutul lucrării.

  *

 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  3/135

  1. ÎNCĂLZIREA ŞI VENTLAREA CLĂDIRILOR  ŞI CONTRUC!IILOR 

  Sistemele de ventilare, încălzire şi climatizare  a aeruluidefinesc confortul termic, care constă !n crearea unei ambianţe  plăcute pentru odi$nă şi desfăşurarea unei activităţi. %cestea la r)ndul lor influenţează asupra eficacităţii procesului,  productivităţii şi securităţii muncii, precum şi asupra calităţii  produselor furnizate.

  +enţinerea temperaturii aerului interior reprezintă factorul de bază al confortului termic. +odificarea ei se realizează prin

  intermediul instalaţiilor de !ncălzire, ventilare sau climatizare. n localităţile rurale pe larg sunt folosite sobele de !ncălzire,

  sobele de !ncălzire combinate şi alte instalaţii, ce funcţionează pe  baza combustibilului solid, lic$id sau gazos.

  Pentru !ncălzirea blocurilor locative, industriale, a depozitelor şi altor construcţii auxiliare pe larg se utilizează sistemele de !ncălzire centrale cu apă, av)nd temperatura agentului

  termic p)nă la -/ 0C, şi cu abur, cu temperatura agentului termic p)nă la -/ 0C. Pentru !ncălzirea !ncăperilor la obiectivele agroindustriale se

  utilizează generatoare de căldură, cazane şi alte aparate ce funcţionează pe baza combustibilului solid, lic$id sau gazos,  precum şi o gamă variată de baterii de !ncălzire electrice, !ncălzitoare de aer, aeroterme etc.

   1erespectarea cerinţelor securităţii la incendiu la etapa de

   proiectare, execuţie şi !n procesul de exploatare a sistemelor de !ncălzire, ventilare şi climatizare a aerului, favorizează condiţii de izbucnire a incendiilor.

  #oluţiile te$nico"organizatorice realizate !n scopul prevenirii incendiilor şi limitării propagării acestora de la sistemele de !ncălzire, ventilare şi climatizare a aerului, reprezintă componenta de bază a profilaxiei incendiare.

 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  4/135

  1.1. i"te#e de $nc%l&ire

  1.1.1. 'eneralit%ţi

  Înc%l&ire se numeşte menţinerea artificială a temperaturiiaerului !n !ncăperi la un nivel mai !nalt dec)t temperatura aerului exterior. Pentru menţinerea !n !ncăperi a temperaturii recomandate, servesc instalaţiile de !ncălzire, constituite din elemente te$nologice constructive, care alcătuiesc de fapt sistemul de !ncălzire. n dependenţă de predominanta transferului termic !ncălzirea !ncăperilor poate fi efectuată prin convecţie sau prin radiaţie.

   Încălzire prin convecţie( se numeşte un astfel de sistem, care menţine temperatura aerului din interiorul !ncăperii la un nivel mai !nalt dec)t temperatura radiantă a !ncăperii. Prin temperatura radiantă, se sub!nţelege temperatura medie a tuturor suprafeţelor  !ncălzite din interiorul !ncăperii. n practica profesională acest mod de !ncălzire este cel mai răsp)ndit.

   Încălzire prin radiaţie( se numeşte un astfel de sistem, care

  menţine temperatura radiantă !n interiorul !ncăperii la un nivel mai!nalt dec)t temperatura aerului din !ncăpere. 'u)nd !n consideraţie cele menţionate, sistemul de !ncălzire

  reprezintă un complex de elemente constructive cuplate !ntre ele, destinate obţinerii, transportării şi transferării cantităţii necesare de căldură aerului din !ncăperi.

  2lementele constructive ale unui sistem de !ncălzire sunt  prezentate !n fig. -.-.

  3

 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  5/135

  4ig. -.-. #c$ema de principiu a sistemului de !ncălzire5 - 6 generatorul de căldură7 8 6 conductele pentru transportarea

  căldurii7  " corpul de !ncălzire.

  9ransportarea căldurii prin conducte poate fi efectuată prin intermediul unui agent de lucru lic$id sau gazos. %gentul de lucru folosit pentru transportul căldurii !n sistemele de !ncălzire poartă

  denumirea de agent termic. %pa, aburul, aerul şi gazele de arderetransmit căldura !n !ncăperi prin pereţii corpurilor de !ncălzire, iar  aerul !ncălzit se transmite direct !n !ncăperile supuse !ncălzirii. %genţii termici utilizaţi !n sistemele de !ncălzire sunt caracterizaţi de o gamă de proprietăţi fizico"c$imice.

  'a&ele de ardere !n urma arderii combustibilului au o temperatură relativ !naltă, şi pot fi utilizate pentru !ncălzire numai !n cazurile, c)nd !n conformitate cu cerinţele sanitaro"igienice, nu

  este limitată temperatura suprafeţelor de !ncălzire. :azele de ardere cu temperaturi !nalte (8//"-/// 0C pot fi refulate direct !n

  ;

 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  6/135

  !ncăperi, dar !n acest caz se !nrăutăţesc condiţiile sanitaro"igienice ale aerului, ceea ce !n matilizarea apei !n sistemele de !ncălzire !n calitate de agent termic, duce la o repartizare mai uniformă a temperaturii aerului !n !ncăpere, aspect ce poate fi atins  prin modificarea temperaturii apei (reglare calitativă.

  A*+r+l(  reprezintă un mediu foarte mobil cu densitate relativă mică, care condens)ndu"se !n corpurile de !ncălzire, dega

 • 8/16/2019 Protectia constructiilor contra incendiilor

  7/135

  n prezent sunt frecvent folosite sistemele de !ncălzire centrale cu apă şi abur, sisteme centrale şi locale de !ncălzire cu aer, precum şi !ncălzirea cu sobe.

   În sistemele de încălzire locale toate elementele constructive sunt comasate !ntr"o singură instalaţie, unde are loc producerea, transportarea şi transferul căldurii !n !ncăpere. 2xemplu de sistem local de !ncălzire, poate servi soba de !ncălzire. Căldura, obţinută la arderea combustibilului !n generatorul de căldură 6 focar, se transmite de către agentul termic (gaze de ardere !n !ncăperi prin intermediul corpului de !ncălzire (pereţii sobei. n sistemele de !ncălzire cu apă, apa circulă !n sistem, se răceşte !n corpul de

  !ncălzire şi este readusă !n generatorul de căldură pentru a fi dinnou !ncălzită. Sistemele de încălzire centrale  sunt destinate pentru

  !ncălzirea a mai multor !ncăperi din acelaşi punct termic. %gentul termic se produce !n generatorul de căldură amplasat !n punctul termic central, se transportă prin conducte !n !ncăperi separate, şi !n urma transmiterii căldurii aerului prin intermediul corpurilor de !ncălzire, se returnează spre punctul termic central. Ca exemplu de

  sistem de !ncălzire central, poate fi menţionat sistemul de !ncălzire a unui bloc locativ de la un punct termic central. #e numeşte  sistem de încălzire de sector ( c)nd grupul de clădiri se !ncălzeşte de la o centrală termică de sector sau cartier, iar agentul termic se transportă prin conducte.

  n dependenţă de agentul termic utilizat, sistemele de !ncălzire centrale se !mpart !n5 sisteme de încălzire cu apă; sisteme

  de încălzire cu abur; sisteme de încălzire cu aer; sisteme deîncălzire combina

of 135

Embed Size (px)
Recommended