Home >Documents >PROIECTE POCU AXA 6 GESTIONATE DE OI POCU...

PROIECTE POCU AXA 6 GESTIONATE DE OI POCU...

Date post:29-Feb-2020
Category:
View:7 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PROIECTE POCU AXA 6

  GESTIONATE DE OI POCU MEN

  30 IANUARIE 2019

 • APELURI POCU IN IMPLEMENTARE Nr de

  proiecte

  contractate

  POCU/254/6/20 Curriculum național pentru învățământul primar și

  gimnazial”

  1

  POCU/73/6/6/ Programul „PROFESORI MOTIVAȚI” 27

  POCU/74/6/18„ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” 129

  POCU/90/6/19„Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul

  agroalimentar, industrie și servicii”

  87

  POCU/320/6/21

  Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în

  sprijinul angajabilității

  3

  POCU/454/6.11 Bursă profesională - retrospectiv-alternativ 1

  POCU/447/6.3 Programul național de sprijin pentru diminuarea

  părăsirii timpurii a școlii - Bani de liceu

  1

  TOTAL PROIECTE CONTRACTATE, IANUARIE 2019 249

 • APELURI ÎN IMPLEMENTARE

  Două apeluri de tip competitiv POCU sprijină „Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii” , prin asigurarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate:

   „Şcoală pentru toţi” este adresat școlilor, în special celor defavorizate, fiind finanțate masuri pentru înlăturarea obstacolelor care împiedică elevul să meargă la școală (servicii destinate copilului și familiei), precum și pentru transformarea mediului școlar într-unul prietenos

   „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați.

 • APELUL ȘCOALA PENTRU TOȚI

  129 contracte de finanțare semnate,

  valoarea totală contractată 772.188.703,89 lei,

  din care 653.303.770,53 lei contribuție UE

   Finanțează:

  măsuri integrate socio-educaționale care vizează simultan școala, familia și comunitatea, destinate anteprecolarilor și preșcolarilor, pentru sprijinirea tranziției elevilor de la un ciclu școlar la altul, derularea de Programe de tip A doua șansă, Școala după școală, programe de educație parentală și de îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice

   subvenții, alte forme de sprijin social (masă caldă, rechizite etc.) pentru

  preșcolari și elevii dezavantajați din învățământul primar și gimnazial

 • ŢINTELE APELULUI ȘCOALA PENTRU TOȚI

  27.500 de copii înmatriculați în învățământul ante-preșcolar și

  preșcolar

  75.000 de elevi sprijiniți să meargă la școală, prin înlăturarea

  obstacolelor care împiedică participarea

  Readucerea la școală, prin programul "A doua șansă“, a 8250 de

  tineri și adulți care nu au finalizat învăţământul obligatoriu

  15.500 cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari,

  directori și specialiști în educație sprijiniți, pentru a lucra mai

  eficient cu elevii aflați în risc de abandon școlar

 • APELUL „PROFESORI MOTIVAŢI ÎN ŞCOLI DEFAVORIZATE”

  27 contracte de finanțare semnate, valoarea totală contractată este de 127.106.226,12 lei

  (din care 107.755.990,65 lei contribuție UE)

  Finanțează:

   participarea a 6.977 cadre didactice la programe de formare/schimb de bune practici;

   acordarea de subvenții pentru 7.172 persoane (cu valoare totală de 7,228 mil. lei);  acordarea de burse pentru 3.895 persoane (cu valoare totală de 6, 823 mil. lei)  acordarea de premii pentru 648 persoane (cu valoare totală de 98.717 lei)

 • APELUL STAGII DE PRACTICĂ

  87 contracte de finanțare semnate,

  valoare totală contractată - 166.688.775,01 lei

  din care 139.236.779,62 contribuție UE);

  În cadrul acestui apel au fost selectate 101 proiecte, au fost revocate 12. Din cele

  89 de proiecte, s-au semnat 87 contracte de finanțare. Unul este in curs de fi

  semnat, iar celălalt suferă modificări la nivelul configurării parteneriatului.

   finanțează susținerea programelor de învățare la locul de muncă pentru 6680

  elevi din învățământul gimnazial, liceal și post-liceal, înmatriculați în școlile post-

  liceale/de maiștri și 14.300 studenți/cursanți, din cele 7 regiuni mai puțin

  dezvoltate ale României, cu accent pe sectoarele economice cu potențial

  competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă

  conform SNCDI.

 • APELUL POCU/320/6.21 MĂSURI DE OPTIMIZARE

  A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII

  - Au fost depuse 16 proiecte, selectate la evaluare 11, din care 8 sunt in proces de contractare, 3 contracte fiind deja semnate

  - finanțează dezvoltarea și pilotarea de cursuri cu componentă aplicativă adresate studenților si cursanților din învăţământul terțiar non-universitar, cu scopul creșterii angajabilității

  - universitățile vor coopera cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă pentru elaborarea ofertei de studii, care se va adapta situatiei economice a localităților și regiunilor în care se află

  - apelul este dedicat celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate și a avut o alocare financiară de

  122.650.961 euro (alocare UE),

  - valoarea totală contractată până în ianuarie 2019 este de 15.015.155,63 lei, din care

  12.622.721,30 lei contribuție UE (3 proiecte contractate, până în ianuarie 2019).

 • 2 apeluri de proiecte sunt în prezent în etapa de contractare:

  APELUL COMPETITIV POCU/379/6/21/ BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA PARTICIPARII STUDENȚILOR DIN CATEGORII

  VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

  Au fost selectate 22 proiecte, in valoare totala de 34.692.469,39 euro /

  161.406.713,86 lei.

  Finanțează:

   creșterea accesului și echității prin sprijin financiar oferit studenților din

  categorii vulnerabile

   creșterea atractivității ofertelor educaționale, antreprenoriale

   îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice

  Apelul a avut o alocare financiară de 71.091.764 euro, fiind depuse inițial 32

  proiecte, in valoare totala de 49.624.602,28 euro.

 • APELUL COMPETITIV POCU/380/6/13/

  SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT

  - finanțează programe de învățare cu o componentă aplicativă și de

  formare a competențelor transversale și antreprenoriale, în sprijinul

  cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial

  competitiv.

  - apelul a avut o alocare totală de 84.705.882 euro, fiind depuse 25

  proiecte, în valoare totala de 34.263.340,78 euro. Au fost selectate 18

  proiecte, in valoare totala de 25.781.144,34 euro / 119.946.774,07 lei.

 • 3 EXEMPLE DE PROIECTE

  COFINANȚATE DIN

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

  PRIN POCU

 • POCU/74/6/18/105136, ȘI EU VREAU LA ȘCOALĂ!

  DENUMIRE BENEFICIAR: ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII

  Parteneri asociați: Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia,

  Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara

  Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar în rândul

  copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile din orașele CONSTANȚA, MANGALIA ȘI TIMIȘOARA

  (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinatate,

  copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire,

  intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și scolar

  (părinți/reprezentanți și cadre didactice).

 • POCU/74/6/18/105136, ȘI EU VREAU LA ȘCOALĂ!

  REZULTATE AȘTEPTATE:

   256 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) vor

  beneficia de un program educațional integrat;

   479 de copii de vârsta școlară din învățământul primar, gimnazial vor

  beneficia de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după

  Școală;

   90 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de

  sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua

  Șansă;

   300 de parinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de

  educație parentală;

   112 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de

  sprijin vor beneficia de formare în domeniul managementului clasei de elevi;

   patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în

  județele Constanța și Timiș

 • POCU/74/6/18/104571,

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended