+ All Categories
Home > Documents > Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

Date post: 19-Jan-2016
Category:
Upload: alex-bejenaru
View: 409 times
Download: 27 times
Share this document with a friend
Description:
Proiecte de arhitectura
Embed Size (px)
of 154 /154
Transcript
Page 1: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 2: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47

Sis

te

mu

ld

ecom

an

da

re

O CASÃ PENTRU FIECARE

I. AVANTAJE

II. COMANDAREA PROIECTULUI

1. AUTORII

2. PRE}UL PROIECTULUI

3.TIMPUL

4. CONSULTAN}A

5. OP}IUNI

1. CON}INUTUL CADRUAL PROIECTULUI DIN CATALOG

Proiectele prezentate în catalogul revistei sunt concepute de , membri aiOrdinului Arhitec]ilor din România - O.A.R., înscri[i în Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - T.N.A., specializa]i înproiectarea locuin]elor individuale. Arhitec]ii-autori ai proiectelor vor garanta calitatea proiectelor, care suntelaborate cu respectarea legisla]iei române în vigoare. Proiectele tehnice de execu]ie sunt întocmite de echipecomplexe care includ, pe lâng\ arhitectul-[ef de proiect, pe inginerii pentru structura de rezisten]\ [i instala]iitermice, electrice [i sanitare.

Pre]ul proiectului respect\ tarifele minime de proiectare ale O.A.R., calculate conform Ordinului MLPATnr.11N/1994, [i includ onorariile cuvenite arhitectului [i echipei sale (inginerii pentru structur\ [i instala]ii termice,electrice [i sanitare). Stabilirea pre]ului proiectului de baz\ s-a f\cut prin aplicarea unui procent la

, calculat\ în raport cu SUPRAFA}A DESF|{URAT|,(valoare conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele [i taxele locale, republicat\, modificat\ [i completat\ de OUGnr. 62/1998 [i OUG nr. 15/1999).

Proiectele din catalogul revistei le pute]i ob]ine în termen de trei s\pt\mâni de la data ob]inerii certificatului deurbanism, cu excep]ia celor din categoria ”PROPUNERI”.Astfel, pute]i câ[tiga un timp pre]ios necesar execu]iei.

Suplimentar fa]\ de proiect, se asigur\ pentru a putea alege, din mareavarietate de proiecte prezentate în catalogul revistei, solu]ia care s\ corespund\ în mod optim cerin]elor [iposibilit\]ilor dumneavoastr\. De asemenea, ve]i fi sf\tui]i în mod competent în leg\tur\ cu posibilit\]ile de am-plasare a construc]iei, corespunz\tor tipului de cas\ ales, coroborat cu particularit\]ile terenului [i reglement\rileurbanistice generale.

În raport cu cerin]ele dumneavoastr\, v\ putem pune la dispozi]ie experien]a noastr\ în domeniu pentruîntocmirea de lucr\ri de proiectare conexe sau suplimentare fa]\ de proiectul din catalog (vezi capitolul II/2 de lapag. 98) sau pentru selectarea constructorului, alegerea dot\rilor, finisajelor [i furnizorilor, astfel încât s\beneficia]i de cele mai moderne [i performante produse, la pre]uri accesibile.

– întocmit în conformitate cu prevederileLegii 453/2001 – anexa 1, se pred\ beneficiarului în dou\ exemplare (conform solicit\rilor legale) [i cuprinde înxerocopii urm\toarele:

:- lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate;- memoriu tehnic general + arhitectur\;- memorii tehnice structur\ de rezisten]\ [i instala]ii generale.

arhitec]i cu drept de semn\tur\

Fa]\ de valoarea unui proiect unicat, s-a aplicat reducerea maxim\ permis\ legal de50% pentru c\ proiectul este refolosit.

În raport cu dimensiunea construc]iei, s-au mai aplicat [i urm\toarele reduceri:

valoareaestimat\ a construc]iei de 320 EURO/mp, f\r\ TVA

gratuit consultan]\ de specialitate

Dup\ ce a]i ales proiectul dorit (prezentat în paginile revistei la nivel de anteproiect), urmeaz\ s\ contacta]ifirma noastr\ pentru stabilirea detaliilor necesare [i încheierea contractelor în baza c\rora ve]i primiproiectul complet, compus din piesele scrise [i desenate strict necesare autoriz\rii [i execu]iei cons-truc]iei.

15% în cazul unei suprafe]e desf\[urate de 200 mp, sau de25% în cazul unei suprafe]e desf\[urate mai mari de 201 mp, grupate în tran[e calculate din 50,00 în 50,00

mp.

1.1 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - P.A.C.

a - Piese scrise

Dup\ caz, piesele scrise se completeaz\ [i cu urm\toarele documente întocmite de al]i speciali[ti decât

Page 3: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

proiectantul lucr\rii ([i care fac obiectul unor contract\ri separate fa]\ de proiectul din catalog):- studiul geotehnic; - referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori tehnici atesta]i MLPTL; -expertiza tehnic\ (la alipiri la calcan, extinderi, consolid\ri), întocmit\ de un expert atestat MLPTL.b - Piese desenate

::

a - Piese scrise:

b - Piese desenate:

a- Piese scrise:

b - Piese desenate:

a - Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte : - termice, electrice, sanitare):

b - Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte: - termice, electrice, sanitare):

:- plan de încadrare în zon\, sc.1:2.000 (1:5.000 sau 1:10.000); -

planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iei, re]ele edilitare, amenaj\ri, sc.1:500 (1:200 sau 1:100);: sc.1:50 - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea cotelor exterioare

[i interioare, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior); - plan acoperi[; - dou\ sec]iunicaracteristice; - toate fa]adele.

- plan funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii.- schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: termice, electrice, sanitare.

- Este alc\tuit în general din cinci p\r]i (proiecte) distincte pespecialit\]i, care sunt întocmite conform normativelor tehnice în vigoare. Acestea se predau în trei exemplare(unu pentru beneficiar [i dou\ pentru constructor) [i cuprind în xerocopii urm\toarele:

- memoriu tehnic (cuprinde descrierea amplasamentului, func]iunile lucr\rii, finisajele etc.); -antem\suratori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [i materiale); - caietele de sarcini.

- plan de situa]ie (cu elemente de trasare), sc.1:500 sau 1:200; - planurile tuturor nivelurilorsubterane [i supraterane (cu precizarea în detaliu a cotelor exterioare, interioare [i a tuturor golurilor – u[i,ferestre, instala]ii, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior), sc.1:50; - planul acoperi[, cuindicarea pantelor, a învelitorii [i a sistemului de scurgere [i colectare a apelor pluviale, sc.1:50; - minim dou\sec]iuni caracteristice, sc.1:50; - toate fa]adele, sc.1:50, cu preciz\ri detaliate privind finisajele exterioare; -tablourile de tâmpl\rie (ferestre, u[i), confec]ii metalice; - detalii de execu]ie caracteristice, sc.1:20, 1:10, 1:5,dup\ caz pentru parape]i, scar\, termo-hidroizola]ii, strea[in\, jardiniere etc.

- memoriu tehnic + graficul fazelor determinante de execu]ie; - antem\sur\tori (listele cantit\]ilorde lucr\ri [i materiale) + centralizator extrase de arm\tur\; - caietele de sarcini.

- plan s\p\tur\ [i funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii (dac\ este cazul detalii funda]ii [itehnologia de execu]ie pentru alipire la calcan); - planurile cofraj, armare, sc.1:50 + extrase de arm\turi pentrutoate plan[eele din beton armat; - planurile cofraj, armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de arm\turipentru pere]i (diafragme), centuri, grinzi, stâlpi, sâmburi din beton armat; - detalii armare zid\rie (dac\ estecazul); - plan plan[ee lemn, sc.1:50 (dac\ este cazul); - plan [i detalii [arpant\, sc.1:50 (dac\ este cazul).

- cuprind în mod distinct solu]ion\rile fiec\rui tip de instala]ieaferent\ construc]iei [i incintei, pân\ la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap\):

- memoriutehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de înc\lzire); - antem\sur\tori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [imateriale) + liste de utilaje (central\ termic\, hidrofor).

- planuriletuturor nivelurilor, sc.1:50, cu indicarea traseelor fiec\rui tip de instala]ie în parte; - schemele instala]iilor,schemele tablourilor electrice, centrala termic\; - planurile de situa]ie cu re]elele din incint\.

Num\rul de plan[e [i modul de redactare a elementelor componente ale proiectului complet variaz\, în limiteleuzan]elor de proiectare, în func]ie de dimensiunile [i de complexitatea casei, precum [i de stilul propriu alautorului.

Oricare dintre proiectele prezentate în catalog poate fi modificat [i adaptat de c\tre arhitectul-autor al acestuia, înfunc]ie de dorin]ele dumneavoastr\. Durata [i diferen]a de cost pentru realizarea modific\rilor determinate decerin]ele suplimentare fa]\ de proiectul de catalog se vor stabili prin contractul încheiat direct întredumneavoastr\ [i arhitect. În acela[i mod mai pute]i ob]ine suplimentar pentru:- certificatul de urbanism [i avizele solicitate prin acesta;- autoriza]ia de desfiin]are (pentru demolarea unei construc]ii existente care ocup\ amplasamentul);- adaptarea detaliilor de funda]ie în func]ie de caracteristici geotehnice speciale;

PLANURI PRIVIND AMPLASAMENTUL:

ARHITECTUR|

STRUCTUR| DE REZISTEN}|INSTALA}II GENERALE

1.2. PROIECTUL TEHNIC (de execu]ie) - P.E.

1.2.1 - PROIECTUL PENTRUARHITECTUR|

1.2.2 - PROIECTUL PENTRU STRUCTURADE REZISTEN}|

1.2.3 - PROIECTELE PENTRU INSTALA}II GENERALE - termice (înc\lzirea central\); - electrice [i curen]islabi (TV, telefonie); - sanitare (ap\, canal)

documenta]ii tehnice

2. SERVICII DE PROIECTARE OP}IONALE

Sis

te

mu

ld

eco

ma

nd

are

O CASÃ PENTRU FIECARE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47

SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

Page 4: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

- adaptarea proiectului pentru structura de rezisten]\ la cerin]ele zonei seismice în care se afl\ amplasat terenul pecare urmeaz\ s\ se realizeze construc]ia;- reproiectarea casei în oglind\ (invers fa]\ de proiectul de catalog), în func]ie de situa]iile concrete generate deamplasament (accese, orientarea fa]\ de punctele cardinale, vecin\t\]i etc.);- dot\ri speciale privind instala]iile electrice, termice [i sanitare (climatizare, sisteme de alarm\, fose septice saubazine vidanjabile, piscine, saune etc.);- amenaj\ri [i decora]iuni interioare (plafoane suspendate, mobilier fix, front de buc\t\rie, bar, [eminee etc.);- împrejmuirea [i amenajarea peisager\ a gr\dinii (inclusiv terenuri de sport, chio[curi, debarcadere etc.).De asemenea, se ofer\ la cerere [i alte proiectului:- verificarea tehnic\ a proiectului de c\tre speciali[ti atesta]i MLPTL(al]ii decât autorii proiectului);- studiu geotehnic;- ob]inerea certificatului de urbanism, a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup\ caz autoriza]ia de desfiin]are);- asisten]\ la selectarea constructorului [i la încheierea contractului cu acesta;- asisten]\ pe [antier;- selectarea materialelor de finisaj, dot\ri etc., în func]ie de dorin]a dumneavoastr\ [i de pre]uri.

Pre]ul proiectelor de case peste 701 mp se calculeaz\ cu ajutorul metodologiei precizate în cap. I/2.Proiectele prezentate având codul ”P - PROPUNERI” sunt elaborate numai la faza de anteproiect, pre]urile [i

termenele de predare urmând a fi stabilite de comun acord între beneficiar [i arhitect, constituind proiecte unicate.

servicii conexe

***

Pre]ul proiectului se achit\ în lei la cursul leu/EURO stabilit de BNR la data pl\]ii.În pre] nu este inclus TVA.Pre]urile proiectelor din catalog au fost reactualizate având în vedere supliment\rile de con]inut cerute prin

Legea 453/2001 la faza PAC [i pentru a se respecta ”Onorariile minime ale Ordinului Arhitec]ilor din România”,care sunt obligatorii conform Legii nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. Acestease aplic\ tuturor proiectelor prezentate în revista ”O CAS| PENTRU FIECARE” începând cu num\rul 1/1997.Proiectele prezentate în numerele 1/1996 [i 2/1996 nu mai sunt valabile.

Diferen]a de pre] pentru realizarea modific\rilor determinate de cerin]e suplimentare fa]\ de proiectul dincatalog (prezentate la capitolul II/2) se vor stabili prin contractul încheiat direct între dumneavoastr\ [i arhitect.

Prin cump\rarea proiectului ales ave]i dreptul de a-l folosi pentru construirea unei singure case.Drepturile de autor [i originalele proiectelor apar]in în exclusivitate autorilor acestora.Proiectele cump\rate de dumneavoastr\ nu pot fi folosite sau revândute altor persoane [i nu pot fi

copiate sau reproduse prin nici un alt mijloc, f\r\ acordul autorilor.

3. PRE}UL PROIECTULUI DIN CATALOG

NOT|:

FOARTE IMPORTANT !

SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47

Sis

te

mu

ld

ecom

an

da

re

O CASÃ PENTRU FIECARE

ABCDEFGHIJKLMNP

pân\ la 100 mp101 - 150 mp151 - 200 mp201 - 250 mp251 - 300 mp301 - 350 mp351 - 400 mp401 - 450 mp451 - 500 mp501 - 550 mp551 - 600 mp601 - 650 mp651 - 700 mppeste 701 mpPROPUNERI

1.2001.7001.9002.0502.3502.7003.0503.4003.7004.0004.4504.8005.100

***

COD PRE}PROIECT

SUPRAFA}|DESF|{URAT|

PRE} PROIECT(EURO)

Page 5: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 6: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 7: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 8: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ PRINCIPALÃ

PROPUNERE

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Cas\ retro

La prima vedere locuin]a propus\ are un aerromantic, pu]in desuet.O privire asupra planului este suficient\ [i nel\mure[te asupra exigen]elor de confort [ifunc]ionalitate moderne ce sunt satisf\cute.Funda]iile din beton armat formeaz\deasupra solului un soclu, placat cu granitbuceardat. Zid\ria din c\r\mid\ de la nivelulparterului este `nt\rit\ la col]uri cu blocuri dinpiatr\ natural\, iar studioul de la etaj esterealizat din lemn ignifugat.La interior, tencuial\ [i c\r\mid\ aparent\,iar pe tavane vor fi l\sate la vederespectacu- loasele gr inzi d in lemn.Pardoselile propuse sunt gresia [idu[umeaua din stejar l\cuit.

Dormitoare 1

PROIECT COD G-201 S

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 78 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 115 mp

PLAN PARTER

10,60 m

9,70

m

PLAN ETAJ

Studio26,00 mp

Salon26,90 mp

Dormitor12,00 mp

Baie4,80 mp

Debara2,70 mp

Buc\t\rie7,00 mp

Page 9: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 10: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 11: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 12: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 13: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 14: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 15: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 16: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 17: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 18: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 19: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 20: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 21: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 22: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 23: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 24: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 25: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 26: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 27: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 28: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 29: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 30: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 31: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 32: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 33: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 34: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 35: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 36: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 37: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 38: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 39: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 40: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 41: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 42: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 43: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 44: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 45: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 46: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 47: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 48: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 49: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 50: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 51: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 52: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 53: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 54: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 55: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 56: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

de

de

al

-m

un

te

Pe un teren `n pant\, o locuin]\ modern\ce reia o tipologie volumetric\ mai ve-che, dar foarte eficace, cu o suprafa]\ocupat\ la teren minim\.Bowindow-ul vitrat accentueaz\ dezvol-tarea pe vertical\, f\când [i leg\tura`ntre niveluri.Structura func]ional\ cu trei living-uri [icu[ete de dormit este adaptat\ uneifamilii alc\tuit\ din patru persoane [iprovine din specificul medieval [i popu-lar de locuire, folosind spa]ii multifunc]io-nale de contact familial.Mansarda este tratat\ spre exterior `npaiant\ [i cu vitralii simbolizând ceasu-rile medievale.

Turn Transilv\nean

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ ACCES FA}ADÃ SPRE STRADÃ

8,00

m

9,70 m

Dormitoare 3PROIECT COD B-303 D

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 64 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 256 mp

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

PLAN MANSARD|

Living33.60 mp

Buc\t\rieBaie

4.30 mp

Baie4.60 mp

Vestibul4.20 mp

Scar\7.00 mp

Living29.30 mp

Living24.70 mp

Goletaj 1

Pande-rie

2.40mp

Cu[et\matrimonial\

7,20 mp

Sp. teh.4.20 mp

Pivni]\40.70 mp

Scar\7.00 mp

Scar\7.00 mp

Scar\7.00mp

Cu[et\ 1pat7.20mp

Cu[et\ 1pat7.20mp

C\mar\1.70mp

Page 57: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 58: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 59: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 60: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

de

de

al

-m

un

te

Exploatarea configura]iei naturale aterenului este cheia realiz\rii uneilocuin]e perfect adaptate sitului.Un demisol par]ial ad\poste[te garajul[i centrala termic\ [i constituie nivelulde intrare al casei.Primul etaj este rezervat unui livinggeneros, cu o buc\t\rie pe m\sur\, obaie [i un grup sanitar. Un al doileaacces din exterior este posibil de peterasa living-ului.La etaj, trei dormitoare aliniate cumin]i`[i a[teapt\ locatarii, al\turi de o baie [iun grup sanitar.Volumul etajului, cu acoperi[ul `ntr-ofals\ mansard\ [i finisajele exterioarefolosite (piatra natural\), `ncadreaz\construc]ia `n zonele montane.

La munte, dar modern

O CASÃ PENTRU FIECARE7,

50m

17,05 m

Dormitoare 3PROIECT COD A-301 O

B\i + GS 2+2

Suprafa]a construit\ 111 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 289 mp

Garaj34.30 mp

Living37.48 mp

Buc\t\rie13.85 mp

Hol18.70 mp

Dormitor19.48 mp

Dormitor17.80 mp

Dormitor17.21 mp

SAS2.35 mp

SAS2.35 mp

Baie4.80mp

Baie4.80mp

C\mar\1.80 mp

GS1.90 mp

GS1.90 mp

Hol parter14.95 mp

CT6.90 mp

Vestibul5.30 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ 1

PLAN ETAJ 2

Page 61: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 62: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 63: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 64: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 65: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 66: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 67: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

de

de

al

-m

un

te

~ntr-o zon\ submontan\, o locuin]\ pen-tru o familie de iubitori - [i practican]i - aisportului.Dezvoltat\ pe patru niveluri, la partersunt living-ul, sufrageria, buc\t\ria [i obaie cu du[.O particularitate este intrarea direct\ `ncas\, f\r\ vestibul.Scara une[te toate nivelurile, de la sub-solul `n care este pivni]a pân\ la man-sard\.Etajul, cu cele cinci dormitoare mari [idou\ b\i complete poate g\zdui o familienumeroas\, chiar mai multe genera]ii.Mansarda este amenajat\ cu o sal\ deexerci]ii fizice [i dou\ dormitoare, al\turide care sunt dou\ b\i cu du[.Acoperi[ul `n pante repezi lumineaz\prin lucarne generoase spa]iul dededesubt.

Sports men house

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ EST FA}ADÃ VEST

10,2

5m

14,15 m

Dormitoare 7PROIECT COD T-301 J

B\i + GS 5

Suprafa]a construit\ 145 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 414 mp PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

PLAN MANSARDÃ

Camer\ de zi29.70 mp

Buc\t\rie9.70 mp

Baie2.55 mp

Sufragerie10.50 mp

Depozit alimente14.05 mp

Dormitor14.50 mp

Dormitor10.90 mp

Dormitor10.90 mp

Dormitor14.50 mp

Dormitor13.50 mp

Dormitor15.30 mp

Dormitor13.50 mp

Hol10.85 mp

Hol2.95 mp

Baie4.80mp

Baie4.80mp

Baie5.35mp

Baie5.35mp

Debara1.85mp

Sal\ sport50.80 mp

Page 68: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT I

Ca

se

de

de

al

-m

un

te

Profitând din plin de un teren `n pant\,vila are patru niveluri de diferite `ntin-deri [i terase acoperite [i descoperite.Demisolul este ocupat de o camer\,un atelier [i diferite spa]ii anexe.Parterul, cu un living completat de oser\ [i o buc\t\rie de mari dimensiuni,este [i nivelul principal de acces, deunde se distribuie circula]ia vertical\.Etajul `ntâi este ocupat de trei dormi-toare [i dou\ b\i, iar cel de-al doilea,mansardat, de `nc\ dou\ camere [i obaie.Exteriorul este tratat cu materiale na-turale: c\r\mid\, lemn `n structura saaparent\ [i cu tencuial\ alb\. Panteleabrupte ale acoperi[ului [i obloaneledin lemn, ajut\ la crearea unei atmos-fere potrivite unei zone montane.

Vil\ montan\

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÃ FA}ADA LATERALÃ

9,20

m

14,80 m

Dormitoare 5PROIECT COD T-301

B\i + GS 3+1

Suprafa]a construit\ 117 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 458 mp

Camer\ de zi34.80 mp

Teras\descoperit\29.00 mp

Teras\acoperit\11.50 mp

Teras\ acoperit\8.20 mp

Portic17.80 mp

Ser

\12

.40

mp

Hol12.40 mp

Camer\34.70 mp

Dormitor16.50 mp

Dormitor16.90 mp

Camer\25.60 mp

Camer\17.10 mp

Hol8.20mp

Dormitor19.00 mp

Logia10.70

mpHol

12.60mp

Baie5.75 mp

Balcon1.60 mp

Baie4.35 mp

Baie4.60mp

Atelier18.40 mp

C\mar\6.20 mp

Depozit4.20 mp

Hol12.40 mp

Dep.7.70mp

Dep.3.20mp

CT7.20mp

Buc\t\rie18.40 mp

Windfang4.70 mp

Debara

2.5

0m

p

GS2.40mp

PLAN DEMISOL

PLAN PARTER

PLAN ETAJ 1

PLAN MANSARD|

Page 69: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 70: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 71: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 72: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT A

Ca

se

de

va

ca

n]\

Pentru vacan]ele montane, o c\su]\posibil de realizat pe un teren cudimensiuni foarte reduse.Parterul este un spa]iu polivalent, cupunct de ap\ [i scara de acces la etaj,oferind posibilitatea utiliz\rii par]ialesau totale.Etajul mansardat ofer\ dou\ dormi-toare generoase, cu câte un punct deap\ [i o loggie comun\.Prin materialele folosite pentru fa]a-de, pantele accentuate [i deschide-rile ferestrelor spre panorama privi-legiat\, casa se integreaz\ perfect `npeisajul montan.

Cabana cu ochii spre vale

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ ~N AX DIAGONAL FA}ADÃ LATERAL$

6,80 m

6,80

m

Dormitoare 2PROIECT COD B-401 D

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 46.2 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 98 mp

Dormitor18.00 mp

Dormitor18.00 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Living31.00 mp

Teras\52.00 mp

Baie3.10mp

Page 73: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

PROPUNERE

Ca

se

de

va

ca

n]\

Locuin]\ sezonier\ cu parter [i etaj, situat\pe faleza m\rii.Spa]iile sunt simplu articulate pentru aaccentua fluen]a func]iunilor.Peretele estic, complet vitrat ofer\ operspectiv\ generoas\ spre mare. Tot c\tremare, living-ul este prelungit `n exterior cu oteras\.Buc\t\ria deschis\ r\spunde cerin]elor uneilocuiri temporare.O scar\ de-a lungul peretului living-ului con-duce c\tre supanta-dormitor [i baia de la etaj.

Cas\ de vacan]\ la mare

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ SUD

10,0

0m

6,50 m

Dormitoare 1PROIECT COD V-401 E

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 65 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 98 mpPLAN PARTER

PLAN ETAJ

Dormitor25.00 mp

Gol

Baie4.00 mp

Camer\ de zi33.00 mp

Chicinet\6.00 mpVestibul

5.30 mp

GS3.00 mp

Teras\19.50 mp

Page 74: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 75: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 76: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 77: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 78: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 79: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 80: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 81: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 82: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 83: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 84: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 85: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 86: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 87: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Chiar [i atunci când avem un terenfoarte mic [i cu calcane, nevoia uneilocuin]e personalizate se poate rezolvacu ingeniozitate.Dot\rile minime, f\r\ a face rabat lasuprafe]e, sunt `mp\r]ire pe niveluriledecalate ale casei.La parter, un spa]iu buc\t\rie-sufra-gerie-bar, luminat de un bovindou.Urm\torul nivel este rezervat camereide zi.Apoi, un dormitor [i baia care-ldeserve[te [i `nc\ un dormitor, ceva maisus.

Mic\ dar... complet\

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ INTRAREFA}ADÃ LATERAL$

10,50 m

6,45

m

Dormitoare 2PROIECT COD T-502 J

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 55 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 130 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ 1

PLAN ETAJ 2

Sufragerie [i bar27.10 mp

Buc\t\rie

Dormitor12.80 mp

Camer\ de zi15.00 mp

Dormitor15.00 mp

Baie6.50 mp

Pod

Page 88: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Casele `n[iruite `n regim `nchis, pe loturi cudeschidere la strad\ de 7,20 m, pot reprezenta osolu]ie pentru problema actual\ a locuin]elor.Se propune o cas\ tip duplex pentru o familie de trei-patru persoane. Suprafe]ele `nc\perilor nu suntexagerate, r\spunzând nivelului de confort propus.~mp\r]irea func]ional\ este clar\: parterul esterezervat activit\]ilor diurne, iar etajul celor nocturne.Suprafa]a propus\ pentru teren este de 150 mp [idatorit\ regimului `nchis ansamblul necesit\ undrum de servitute.

Locuin]e #n[iruite - 1

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ SPRE STRADÃ

10,8

0m

7,20 m

Dormitoare 3PROIECT COD B-507 C

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 65 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 130 mp PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Camer\ de zi23.00 mp

Hol12.32 mp

Buc\t\rie9.00 mp

Vestibul3.91 mp

C\mar\3.24 mp

GS3.00 mp

Dormitor9.00 mp

Dormitor10.00 mp

Dormitor13.47 mp

Baie4.14 mp

Page 89: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

cu

ca

lca

ne

O variant\ de locuin]e `n[iruite, deaceast\ dat\ pe loturi de 8,40 m l\]ime,cu suprafe]e destul de generoase darnedep\[ind o anumit\ limit\.Spa]iul de la parter este tratat ca uncontinuum hol-living-sufragerie, accen-tuând volumul.La etaj sunt trei dormitoare [i baia,repartizate `n jurul unui hol ce poateservi [i ca loc de conversa]ie.Suprafa]a propus\ pentru teren este de150 mp [i datorit\ regimului `nchisansamblul necesit\ un drum deservitute.

Locuin]e #n[iruite - 2

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ SPRE STRADÃ

9,60

m

8,40 m

Dormitoare 3PROIECT COD B-506 C

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 69 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 138 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Dormitor9.20 mp

Dormitor14.58 mp

Dormitor11.28 mp

Baie5.61 mp

Camer\ de zi19.45 mp

Vestibul7.36 mp

Buc\t\rie6.37 mp

C\mar\2.30 mp

GS2.70 mp

Loc luat masa8.21 mp

Page 90: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 91: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 92: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 93: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 94: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 95: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 96: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 97: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 98: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Cum multe terenuri urbane sunt deli-mitate de calcane, v\ propunem `nc\ oposibil\ solu]ie pentru construirea uneilocuin]e "cu constrângeri".Demisolul este locul pentru garaj [icentrala termic\.Parterul `nalt este ocupat spre strad\ deun birou, iar c\tre curte de living [ibuc\t\rie. Un grup sanitar completeaz\partiul.Etajul, par]ial mansardat de acoperi[ul`n dou\ ape cu coama perpendicular\pe calcan, are un dormitor, o baie [i oteras\-loggie.

Cas\ pe calcan lateral

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ SPRE STRADÃ FA}ADÃ LATERALÃ

13,90 m

8,40

m

Dormitoare 2PROIECT COD C-502 P

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 97 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 191 mpPLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ MANSARDAT

Garaj+ Centrala termic\

+ Scar\29.00 mp

Birou15.20 mp

Living + scar\27.50 mp

Hol3.60 mp

Loc de luatmasa

7.70 mp

Buc\t\rie+scar\10.40

mp

GS 3.60 mp

Vestibul2.70 mp

Dormitor15.50 mp

Hol + scar\9.60 mp

Dre

ssin

g10.0

0m

pBaie

4.40 mp

2.80mp

Teras\13.20 mp

Teras\12.80 mp

Page 99: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 100: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

cu

ca

lca

ne

O locuin]\ cu o compozi]ie simetric\ ado-sat\ unui calcan.Rezolvarea func]iunilor este f\cut\ respec-tând `mp\r]irea zi/noapte pe parter [i etaj.Parterul, pu]in `n\l]at de la sol, cuprinde unhol generos, din care se face distribu]iac\tre camera de zi (spre strad\), buc\t\ria-sufragerie (spre curte), un grup sanitar [igaraj.Tot de aici porne[te [i scara c\tre etaj, undesunt cele trei dormitoare [i dou\ b\i.Luminoas\ [i cu terase mari, locuin]a estepotrivit\ pentru o familie de 4-5 persoane.

Cas\ cu bovindouri

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ INTRAREFA}ADÃ LATERALÃ

11,00 m

14,1

0m

Dormitoare 3PROIECT COD T-501 J

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 106 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 210 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Garaj16.30 mp

GS2.50 mp

C\mar\2.00 mp

Teras\14.00 mp

Teras\3.50 mp

Teras\2.95 mp

Teras\2.95 mp

Camer\ de zi24.10 mp

Hol [i vestibul13.10 mp

Buc\t\rie [isufragerie18.10 mp

Dormitor16.30 mp

Dormitor15.15 mp

Dormitor15.15 mp

Hol13.10 mp

Baie4.50mp

Baie4.50mp

Page 101: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 102: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 103: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 104: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 105: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 106: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 107: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 108: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 109: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 110: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Se propune rezolvarea pe un teren `ngust a uneicase de dimensiuni medii, cu toate facilit\]ilenecesare.Accesul este realizat printr-un mic portic legat deun spa]iu de garare acoperit.La parter sunt amplasate `nc\perile cu destina]iepreponderent diurn\: camera de zi, locul de luatmasa, buc\t\ria [i un mic grup sanitar.La etaj sunt trei dormitoare ample cu vedere sprestrad\ [i spre gr\din\.~nspre gr\din\ locuin]a este completat\ cu o teras\acoperit\ ce ofer\, `mpreun\ cu piscina dinpreajm\, un loc de odihn\ [i refacere ferit devecin\t\]i.Garajul, situat `n continuarea spa]iului de garare dela intrare, permite [i accesul spre partea din spate aterenului.

Casa dintre calcane

O CASÃ PENTRU FIECARE

10,80 m

14,8

5m

Dormitoare 3PROIECT COD P-501 C

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 142 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 284 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Camer\ de zi19.60 mp

Sufragerie11.48 mp

Buc\t\rie12.71 mp

Ho

l13.

76m

p

Garaj19.72 mp

Dormitor16.10 mp

Dormitor23.59 mp

Dormitor16.18 mp

Ho

l21.

46m

p

Loc garare Bai

e3.

40m

p

Bai

e6.

80m

p

Page 111: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

COD PRE} PROIECT F

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Cl\direa este posibil de amplasat pe un teren cufront `ngust la strad\, [i cu ocuparea terenului pân\la limita legal\ de vecin\tate, pe trei laturi, iar apatra este cu calcan. Este o locuin]\ ce ofer\ spa]iimari pentru o familie numeroas\.Camera de zi, piesa central\ de la nivelul parterului,cu o form\ alveolar\, distribuie atât toate celelalte`nc\peri de la acest nivel cât [i accesul la etaj, undesunt amplasate trei dormitoare.O pies\ aparte o constituie buc\t\ria, dimensionat\amplu, ce ofer\ spa]iu pentru luat masa [i posi-bilitatea improviz\rii unui mic bar.La subsol, pe lâng\ spa]iul rezervat garajului, spa-]iilor tehnice [i de depozitare, se ofer\ [i posibi-litatea amenaj\rii unui loc de recreere - mas\ debiliard [i saun\ cu baie.

O cas\ spa]ioas\

O CASÃ PENTRU FIECARE

10,05 m

12,2

0m

Dormitoare 3PROIECT COD P-502 C

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 106 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 307 mp

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

Camer\ de zi42.70 mp

Garaj21.48 mp

C\mar\7.05 mp

Sp\l\torie7.05 mp

Central\termic\

Sal\ biliard19.46 mp

Saun\4.65 mp

Baie3.50 mp

Dormitor17.51 mp

Dormitor16.38 mp

Dormitor15.05 mp

Coridor6.96 mp

Baie 5.90mp

Vestibul2.49 mp

Buc\t\rie17.93 mp

Birou12.70 mp

Baie4.20mp

Teras\26.00 mp

Teras\5.98 mp

Page 112: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 113: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 114: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 115: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 116: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 117: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 118: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 119: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 120: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 121: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 122: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 123: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 124: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 125: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 126: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 127: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 128: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 129: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 130: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 131: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 132: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 133: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 134: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 135: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 136: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 137: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 138: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 139: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 140: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 141: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 142: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 143: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 144: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 145: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 146: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 147: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 148: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 149: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 150: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 151: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 152: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 153: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte
Page 154: Proiecte - Case Pe Teren Ingust (Vol I) - 150 Proiecte

Recommended