+ All Categories
Home > Documents > Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

Date post: 02-Mar-2018
Category:
Upload: alexandru-george-andrei
View: 260 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 14

Transcript
 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  1/14

  Valorificarea potenialului turistical judeului Vlcea

  Alexandru-George AndreiECTS FR II

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  2/14

  Cap.I Localizarea i caracterizarea geografic i econoic a !ude"ului

  Scurt istoric#ude"ul $%lcea &e 'ucur de fore de relief (ariate) fapt ce *l tran&for *ntr-un

  icroco&o& al "rii. Aproxiati( !utate din teritoriul &u e&te acoperit de pduri de&te!ar) fag) conifere &au alt (egeta"ie fore&tier. +n partea nordic) un"ii reprezintpei&a!ul doinant) cu *nl"ii de pe&te ,), etri.

  ria en"iune a !ude"ului $%lcea apare pe data de / ianuarie 012, *n Cronicile3n&tirii Cozia) unde 4ri&o(ul &enat de donitorul 5rii Ro%neti) 3ircea cel6tr%n) e&te *nc p&trat.

  +n 7Ro%nia pitorea&c8) Alexandru $la9u" afira faptul c generoa&a natur adat plaiurilor (%lcene 7cu a%ndou %inile din toate fruu&e"ile i din toate coorile cucare-i *nze&trat 5ara Ro%nea&c8.

  Aezare geografic#ude"ul $%lcea e&te &ituat *n partea central-&udic Ro%niei fiind inter&ectat de

  paralela de :;< latitudine nordic i de eridianul de ,:< longitudine e&tic. Situat de-alungul 'azinului i!lociu al r%ului =lt)!ude"ul &e *ntinde pe o &uprafa" de ;.>?; @B,):, din &uprafa"a "riiD i &e *n(ecineaz cu !ude"ele Al'a i Si'iu la nord) !ude"ulArge la e&t) !ude"ul =lt la &ud i &ud-e&t) !ude"ul ol! la &ud-(e&t) !ude"ul Gor! la (e&t i!ude"ul 4unedoara la nord-(e&t.

  Ci de acces#ude"ul $%lcea de"ine 0?: @ de ci ferate) ,0?> @ de druuri Bdin care ;; @

  &unt druuri na"ionaleD. Exi&t > druuri na"ionale care tra(er&eaz !ude"ul) cel aiiportant fiind druul European /0) care leag !ude"ul $%lcea de !ude"ele Si'iu i Arge.ruurile !ude"ene &oar 0?>> @ i au 1/2 de poduri) cu o lungie total de 0.01;@.

  Dezvoltare economico-socialin punct de (edere adini&trati() !ude"ul are *n coponen" dou unicipii

  BR%nicu $%lcea i rganiD) nou orae B4orezu) 6ile =lneti) 6ile Go(ora)Clineti) =cnele 3ari) 6rezoi) 6lceti) 6'eni i 6er'etiD) re&pecti( un nur de >/de coune. Reedin"a !ude"ului e&te unicipiul R%nicu $%lcea) ora ate&tat docuentar

  *n anul 01//.La ni(el na"ional) $%lcea contri'uie doar cu 0.> din I6. Acea&t contri'u"ie &e

  *parte *n /0 &ector pri(at i 0? &ector pu'lic. Sectorul &er(iciilor *n&ean :,)indu&tria ,,) con&truc"iile >),) agricultura i &il(icultura 0,.1. Totui) e&te e(identcreterea I6-ului la ni(elul !ude"ului) *n ultiii ani. +n anul ,0,) rodu&ul Intern 6rutBI6D al !ude ului $%lcea a a!un& la /.:/?)0 ilioane lei) reprezent%nd 0):, din I6-ulna ional i 0/),0 din I6-ul Regiunii Sud-$e&t =ltenia.

  ,

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  3/14

  +n perioada analizat B,> - ,0,D I6-ul !ude ului $%lcea a a(ut un trenda&cendent) fiind *n cre tere cu ,)11 *n anul ,0, coparati( cu ,00D.

  otri(it datelor Coi&iei #ude ene pentru Recen&%ntul opula"iei i alLocuin"elor $%lcea) !ude"ul $%lcea are o popula"ie &ta'il de 1;;.1, de per&oane)01/.0:, de go&podrii) 0>>.2,: de locuin"e i 011. de cldiri. e a&eenea) confor

  rezultatelor pro(izorii ale recen&%ntului din , octo'rie ,00) popula"ia &ta'il a!ude"ului $%lcea a fo&t de 1;;.1, de per&oane) din care 1::.0 au fo&t per&oaneprezente) iar 00., teporar a'&ente. in totalul popula"iei &ta'ile) 0;;. de per&oanea(eau doiciliul &au reedin"a *n unicipii i orae B:1)?D) iar ,.1 de per&oanelocuiau *n coune B;?):D. in punctul de (edere al riii popula"iei &ta'ile) !ude"ul$%lcea &e &itueaz pe locul ,> *n ierar9ia !ude"elor. Cele ai ari localit"i din !ude"ul$%lcea &unt unicipiul R%nicu $%lcea 2,.;>1 de per&oane) unicipiul rgani 0?.?/0 de per&oane) oraul 6'eni /.,, de per&oane) oraul Clineti >.,20 deper&oane) couna 3i9ieti ?.,0 de per&oane i oraul 4orezu ?.>, de per&oane.

  Cap. II rezentarea poten"ialului turi&tic al !udetului $%lcea

  oten"ialul natural

  Relief#ude"ul $%lcea prezint un relief (ariat cu circa 11 un"i Bincluz%nd i

  depre&iunea Lo(iteaD) , dealuri i depre&iuni &u'carpatice) :; dealuri pieontane i, lunci) fiind arcat de pronun"ate fragentri) di&pu& *n trepte de la H la S pe odiferen" de ni(el de ,,>: B*ntre (%rful Ciortea de ,:,? altitudinea axi i lunca=ltului) aflat la 0;, alt. *n a(al de rganiD.

  ona ontan ocup treiea nordic a !ude"ului $%lcea i e&te reprezentat de

  crea&ta principal a 3-"ilor Lotrului) partea (e&tic a 3-"ilor Fgra) 3un"ii Coziei iCp"%nii i epre&iunea Lo(itea. ona &u'carpatic &e caracterizeaz printr-un reliefputernic fragentat de nueroa&e (i cu direc"ia general nord-&ud. Se caracterizeazprintr-un relief colinar cu altitudini cuprin&e intre ?-/ ) a(%nd urtoarele&u'di(iziuni 3u&celele Argeului) Su'carpa"ii $%lcei i Su'carpa"ii =lteniei.

  Suprafe"ele relati( netede &unt reprezentate prin depre&iunile &u'carpatice 4orezui #i'lea) (alea larg a =ltului i luncile principalilor &i afluen"i. +n cadrul ace&tora &untconcentrate a!oritatea localit"ilor) cele ai iportante ci de counica"ie) precu icele ai iportante acti(it"i econoice 'azate pe (alorificarea re&ur&elor teritoriului.

  ieontul Getic foreaz treapta colinar !oa& a !ude"ului fiind alctuit dinplatouri pieontane care &e l"e&c pe &ur ce co'oar &pre &ud. Ace&tea &unt &eparatede (i largi cu lunci i tera&e rginite de (er&an"i puternic &au oderat *nclina"i.

  Climaona *n care &e &itueaz !ude"ul &e caracterizeaz printr-un cliat teperat

  continental oderat) cu ierni lungi &i friguroa&e &i (eri &curte.Clia e&te ai ueda *n zonele *nalte &i cu teperaturi ai ridicate &i precipitatii

  ai redu&e *n zonele !oa&e. +n ultiii ani) *n !udetul $%lcea &-a *nregi&trat teperaturainia a'&oluta de -1,),oC B='%r&ia Lotrului - 0>.,.0221D &i cea axia a'&oluta de

  1

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  4/14

  :0oC B6lceti - :.>.,D.. 3edia anual a teperaturii e&te de J0),KC) iar regiulanual al precipitatiilor (ariaza *ntre ? &i 0., .

  lora i faunai(er&itatea condi"iilor fizico-geografice deterin o are (arietate a *n(eliului

  (egetal din &pa"iul !ude"ului) unit"ile de (egeta"ie fiind di&pu&e *n f%ii ce &e &ucced) *n

  linii generale de la S la H.ona pdurilor de foioa&e forat din cerete i g%rni"e) *n are parte defriat)alterneaz cu culturi i pa!iti &tepizate. Eta!ul pdurilor de foioa&e e&te cel ai extin&)fiind alctuit din gorunete *nt%lnite *n zona colinar din dreapta =ltului) *n are parte*nlocuite cu li(ezi) pduri de fag i gorun) pduri ae&tecate ce cuprind zona &u'carpatici (er&an"ii un"ilor. Eta!ul pdurilor de olid apare fragentat pe a&i(e ontane) local*nt%lnindu-&e p%lcuri de zad. +n cadrul ace&tor eta!e) datorit cliatului 'l%nd de adpo&t&e *nt%lnete o are (arietate de eleente &udice precu nucul) crpini"a) o!dreanul.in aceeai cauz liita coniferelor urc ult *n altitudine la 01 .

  Teritoriul !ude"ului $%lcea di&pune de o faun'ogat i (ariat) eta!at *n func"iede relief i condi"iile cliatice.aunae&te reprezentat prin &pecii de pdure ur&) cer')

  cprior) i&tre") (iezure) lup) coco de unte) cer'ul loptar i eleente editeraneene&corpionul carpatin) (ipera cu corn. +n zona alpin &e *nt%lne&c p&ri i aniale rare(ulturul pleu( 'run) cinteza alpin) capra neagr) alturi de (ipera coun i op%rla deunte.

  Au fo&t identificate un nur de ;: de &pecii de flor i ?> &pecii de faun deintere& na"ional) re&pecti( > &pecii de flor i 02 &pecii de faun de intere& counitar.

  La ni(elul florei i faunei &l'atice nu &e con&tat dezec9ili're ecologice) generatede dez(oltarea unei &pecii *n detrientul altei &pecii. e a&eenea) nu au fo&t *nregi&tratecalait"i &au incendii i nici alte fenoene) care & afecteze ire(er&i'il fauna i flora&l'atic prote!at de lege *n rezer(a"iile i parcurile na"ionale Barcul Ha"ional Cozia)arcul Ha"ional 6uila-$%nturari") 3un"ii Cp"%nD de pe teritoriul !ude"ului $%lcea.

  Reeaua !idrograficRe"eaua 9idrografic a !ude"ului apar"ine *n totalitate 'azinului r%ului =lt i

  afluen"ilor &i de pe tron&onul a(al) *ntre care iportan"i &unt Lotru) Topolog) =lte"ul.R%ul =lt reprezint axul 9idrografic principal al !ude"ului) pe care *l &tr'ate de la H la Spe o lungie de 01; @ cu o pant edie de 0); .

  Lacurile naturale) de origine glaciar &unt nueroa&e) dar de dien&iuni redu&e)fiind &ituate *n zonele *nalte din 'azinul &uperior al Lotrului Iezerul) $adu) noaga)G%lce&cu i al Latori"ei Latori"ei) 3untinu) Cioaca.

  "zvoare termalerincipala atrac"ie turi&tic a !ude"ului $%lcea o con&tituie &ta"iunile 'alneo-

  cliaterice) (e&tite pentru apele terale i fruu&etea pei&a!ului.#ile $ovorae&te &ingura &ta"iune din Ro%nia unde raportul dintre aeroionii

  poziti(i i cei negati(i e&te egal cu 0. Apele inerale cloro&odice) iodate) 'rourate)&ulfuroa&e) &la' concentrate) ca i nolul ineral &unt indicate *n trataentul aparatuluilocootor) re&pirator) =RL) &i&teului ner(o& periferic. +nfiin"at *n anul 0//?) &ta"iunea6ile Go(ora e&te con&iderat una dintre cele ai 'ogate &ta"iuni *n ape iodurate i'rourate din lue) a doua din Europa.

  :

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  5/14

  #ile %lneti reprezint &ingurul loc din "ar unde &e efectueaz trataentpentru de&en&i'ilizarea organi&ului la 'olna(i cu di(er&e afec"iuni alergice) prin in!ec"iicu ap ineral izoton. e a&eenea) apele inerale 'ogate *n &u'&tan"e ultiple facade(rate inuni *n tratarea unui &pectru larg de afec"iuni Apele inerale de la =lnetiau fo&t analizate din punct de (edere c9iic *nc din anul 0/1. +n anul 0/>1 au fo&t

  edaliate cu aur la Expozi"ia Interna"ional de la $iena.rin aezarea &a geografic) cli) ac"iunea terapeutic a apelor inerale) Sta"iunea 6ile=lneti 'eneficieaz de toate caracteri&ticile unei zone turi&tice coplexe) turi&ulreprezent%nd an&a dez(oltrii oraului i punerea lui *n (aloare at%t pe plan na"ional) c%ti interna"ional.

  Sta"iunea Climneti-Cciulatadi&pune de iz(oare reci i fier'in"i care "%ne&cde la o ad%ncie de 0., i &unt captate cu a!utorul unor &onde de are ad%ncie.

  oten"ialul antropic

  #ude"ul $%lcea di&pune i de un 'ogat i (aloro& poten"ial antropic) rezultat al

  i&toriei i culturii poporului din ace&t &pa"iu geografic. Hueroa&ele (e&tigii aleci(iliza"iilor trecute) unele dintre ele unicate) 'og"ia tradi"iilor populare) crea"ia&piritual odern) realizrile te9nico-econoice conteporane ate&t e(olu"ia icontinuitatea (ie"ii pe eleagurile (%lcene) alctuind un iportant fond cultural-i&toric.

  atrioniul cultural (%lcean &e anife&t prin 0: uzee) 0 expozi"ii peranente), teatre) o filaronic) 0; cineatografe) ,/ 'i'lioteci) ,0 de li'rrii) 2, onuente i&ituri ar9eologice) 00 &tatui) , ca&e eoriale) , ciitire ale eroilor) :2, 'i&erici) ,,%n&tiri i &c9ituri .

  Vestigiile ar!eologice+n categoria ace&tora) de en"ionat &unt cetatea dacic de la 6urida(a i Ca&trul

  Roan de la Arutela) &ituat pe cele'ra MCale a lui TraianM) Ca&trul Roan MLa CantonM -&ituat *n couna eti i Ca&trul de la Titeti-eriani) ace&tea dat%nd din priele &ecoleale ileniului I.

  &onumente istorice' de arta i ar!itecturCele ai iportante monumente i statui&unt *n R%nicu $%lcea

  3onuentul Independen"ei laca eorial dedicat re(olu"iei de la 0/:/ ='eli&cul 0/:/ 6u&tul donitorului Con&tantin 6r%nco(eanu 6u&tul onuental Hicolae 6lce&cu Statuia lui 6ar'u Ntir'ei

  (dificii religioase+ncrctura religioa& a !ude"ului $%lcea e&te una de neconte&tat) acea&ta zon

  adpo&tind un nur ipre&ionant de lcauri de cult (alorificate turi&tic. rintre ace&teapute en"iona

  ;

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  6/14

  &nstirea )orezu) cea ai de &ea ctitorie a lui Con&tantin 6r%nco(eanu)reprezint o &intez a artei ro%neti din acel tip. Con&truit *ntre anii 0?2 i0?21) acea&ta e&te cel ai iportant centru de ar9itectur religioa& din epoca'ranco(enea&c i de art feudal din 5ara Ro%nea&c.

  &nstirea Coziae&te cea ai (ec9e n&tire din $ala9ia i reprezint unul

  dintre cele ai (aloroa&e onuente de ar9itectur din &ecolul OI$. 3uzeuln&tirii adpo&tete o colec"ie ipre&ionant de icoane (ec9i i anu&cri&e din&ecolul al O$II-lea.

  &nstirea $ovora e&te o n&tire de aici cu 9raul Adorirea 3aiciionului) una dintre cele ai (ec9i n&tiri din 5ara Ro%nea&c) precu iun onuent ar9itectonic edie(al de o rar fruu&e"e.

  &nstirea Dintr-un *emne&te un aez%nt ona9al din couna Fr%nceti) laaproxiati( ,; de @iloetri &ud de unicipiul R%nicu $%lcea.

  &nstirea #istria - a fo&t con&truit *n 0:2, de ctre 'oierii Craio(eti ia(ariat de 3i9nea cel Ru *n anul 0;/) deoarece ctitorii ei &e ridica&eripotri(a lui. up ai ulte recon&truiri) din anul 0/;?) *ntreaga cladire i-a

  p&trat fora de aziPAce&tora li &e adaug +isericile i sc!iturilece dateaz din &ec O$I-OIO) cele

  ai renuite fiind 6i&erica Cet"uia din R%nicu $%lcea 6i&erica7Sf.G9eorg9e8'zidit *n anul 0?/0 Sc9itul #g9ea'uri B0?:-0/,?D din couna Stoeneti) Sc9itul o'rua din couna Ntefneti Sc9itul Sf. Ioan de &u' piatr) Cozia $ec9e B0?,D Sc9itul Iezer *n apropiere de oraul 6ile =lneti Sc9itul =&tro( Bcontruit *ntre anii 0;0/-0;,,D din Clineti

  "nstituii i evenimente cultural-artistice = alt re&ur& turi&tic antropic de iportan" deo&e'it o con&tituie uzeele)aena!ate *n 0? unit"i de profil *n *ntregul !ude".

  Cel ai (aloro& tezaur uzei&tic &e afl la 3uzeul #ude"ean de I&torie dinunicipiul R%nicu $%lcea) care di&pune de un ine&tia'il patrioniu. Sunt adunate iexpu&e aici aproape ;. de rturii care (or'e&c de&pre exi&ten"a neaului ro%ne&cdin cele ai (ec9i tipuri i p%n *n prezent. Qn real intere& *l reprezint i celelalte unit"i uzeale

  3uzeul de Art MCa&a SiianM) Ca&a 3eorial MAnton annM din R%nicu$%lcea

  3eorialul MHicolae 6lce&cuM din Couna 3ilcoiu Colec"ia de ar9eologie 6u!oreni Coplexul 3uzeal MG9eorg9e 3ag9eruM de la Troianu) 3uzeul de ar9eologie i art 'i&ericea&c MG9eorg9e etreM din Go(ora 3uzeul $iei i $inului i Expozi"ia MGi' I.3i9e&cuM din rgani Coplexul 3uzei&tic 3ldreti Expozi"ia de ar9eologie de la =cnele 3ari

  ?

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  7/14

  Realizrile te!nico-economice recente con&tituie) de a&eenea) eleente de

  atrac"ie turi&tic Aena!area 9idro-energetic =lt- Lotru 4idrocentrale Go(ora) rgani) Gura Lotrului) Turnu) Ciunget) 6rdior)

  Ro'eti) Clineti etc. intre lacurile antropice) iportante &unt lacurile &rate de la =cnele 3ari i

  =cni"a) forate *n ura pr'uirii unor &aline. e en"ionat &unt i lacurile deacuulare de pe =lt eti) R%nicu $%lcea) R%ureni) Go(ora) Ioneti) (ideni)rgani) i de pe Lotru $idra) 3alaia. La ace&tea &e adaug acuulrile #idoaiade pe r%ul cu acelai nue i etrianu pe Latori"a) de dien&iuni ai redu&e.

  Capitolul III Analiza 'azei te9nico-ateriale &i oferte de &er(icii a !udetului$%lcea

  La ni(elul anului ,0: &tructurile de priire turi&tic cu func iuni de cazareturi&tic din !ude ul $%lcea reprezentau ;1):: din totalul unit ilor de cazare exi&tente *n Regiunea Sud-$e&t =ltenia) a(%nd ponderea cea ai are din toate !ude ele regiunii.

  Confor Anuarului Stati&tic al #ude ului $%lcea pentru anul ,0,) !ude ul &-a &ituat pe locul ? pe ar *n ceea ce pri(e te unit ile de cazare turi&tic exi&tente i pe

  locul : *n ceea ce pri(e te nurul de *nnoptri *n &tructurile de cazare tur&tic.+n ceea ce pri(e te e(olu ia &tructurilor de priire turi&tic la ni(elul !ude ului $%lcea &e o'&er( o cre tere de 1/)?2 *n anul ,0: coparati( cu ,>. ,/)0/ dintre&tructurile de priire turi&tic din !ude ul $%lcea &unt pen&iuni turi&tice) urate de,?):? pen&iuni agroturi&tice) 0/., &unt 9oteluri iar 0,)/> &unt (ile turi&tice.

  Ser(iciile de alientatie pu'lica fac parte din categoria &er(iciilor de 'azaoferite turi&tilor. In practica &peciali&tii &e lo(e&c de o pro'lea &epararea &er(iciilor de

  >

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  8/14

  alientatie pe doua categorii di&tincte de con&uatori) turi&ti &i rezidenti. In final &-aa!un& la un coproi&) con&iderandu-&e ca &er(ind ne(oile turi&tilor toate unitatileapla&ate in incinta 9otelurilor &i cele din &tatiuni turi&tice &i adre&andu-&e rezidentilorcele apla&ate in re&tul localitatilor. Ser(iciile de alientatie tre'uie &a fie prezente intoate oentele c9eie ale derularii (acantei) re&pecti( in i!locul de tran&port) la locul

  de petrecere al (acantelor &i la punctele de agreent.

  Reteaua unitatilor de alientatie din !udetul $alcea e&te foarte di(er&ificata)fiecare &tatiune di&punand de nueroa&e re&taurante) pati&erii) 'ra&erii) 'ufete) tera&e)cofetarii etc.

  e are popularitate &e 'ucura re&taurantele cu &pecific dar ai ale& cele careofera ga&tronoie locala. Ace&te unitati de alientatie &unt cla&ificate pe categorii deconfort &ati&facand cele ai di(er&e gu&turi &i preferinte.

  Qn o'iecti( care tre'uie a(ut in (edere in ace&t doeniu e&te pregatirea cadrelor

  care acti(eaza in alientatia pu'lica o&patari) 'ucatari etc. Luand in con&iderare ca inCaliane&ti exi&ta un liceu care pregate&te per&onal in turi&) &e poate aprecia ca in!udetul $alcea forta de unca din alientatia pu'lica (-a intruni conditiile ipu&e inace&t doeniu.

  In &tatiunile din !udetul $alcea exi&ta o 'aza de trataent integrata in 'aza de cazare.

  6aza de trataent analizata in fiecare &tatiune a !udetului $alcea &e prezintaa&tfel Calimanesti' incluzand &i &tatiunea Caciulata' ate&tat docuentar in anul 01/?)e&te &ituata pe alul drept al =ltetului) intr-un inunat cadru natural.

  E&te o &tatiune 'alneocliaterica peranent &ituata pe H>) la 0/@ de Ranicu $alcea)la altitudinea de ,?.

  Fruoa&a &tatiune di&pune de iz(oare reci &i fier'inti care ta&ne&c de la o adancie de0, &i &unt captate cu a!utorul unor &onde de are adancie. Apele inerale ale&tatiunii Cliane&ti Caciulata &unt aterale) ie&ind din paant la o teperatura de ;-0;C cu exceptia iz(orului 6i(olari) care e&te ezoteral cu o teperatura de 02 ,1 C.

  in punct de (edere al copozitiei c9iice apele inerale &unt sulfuroase' clorosodice'calcice' magnezice' +romurate si iodurate,

  Qnele din iz(oarele cu ape inerale aterale &i terale &e folo&e&c pentru cura interna iaraltele &u' fora de 'ai inerale. ul(erizatii) in9alatii) irigatii in trataentul intern alafectiunilor ga&tro-inte&tinale) de rinic9i) eta'olice &i inte&tinale &au in cura externa B'aicalde &au reciD) in 'olile terapeutice) ec9i(aland cu cele din Aix le& 6aine&) Eaux 6ane& &au 6aden 6aden.

  entru a e(identia calitatile terapeutice ale ace&tor ape) tre'uie &a ainti ca doctorulfrancez) #o&ep9 Caillat care in 0/;: a popo&it o (ree pe eleagurile (ala9e) a procedat

  /

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  9/14

  in anul 0/;2 la analiza apelor inerale de la Caliane&ti) iar in anul 0/?2 IparatulFrantei) Hapoleon al III-lea la recoandarea doctorului Carol a(illa &-a tratat cu apainerala du&a cu diligenta de la iz(oarele din Caliane&ti.

  Functionarea &tatiunii e&te in regi peranent exi&tand doua 'aze de trataent cu pe&te

  ; proceduri pe zi ce functioneaza in cadrul 9otelurilor apartinand de S.C. Caliane&ti Caciulata S.A. Ace&te 'aze de trataent &unt dotate cu aparatura edicala odernaceea ce a contri'uit la un aflux peranent de turi&ti.

  otari in&talatii pentru 'ai calde cu ape inerale in cada &i pi&cina) pi&cine de&coperitecu ape terale &ulfuroa&e) 'u(ete pentru cura interna) cu ape ineraleP in&talatii pentruaero&ol &i in9alatiiP electroterapie &i 9idroterapie) &ali de gina&tica edicala) pla!e pealul =ltului) &anatoriu pentru copii cu &ec9ele de 9epatita epideica.

  #aile %lanesti &tatiune &ituata la poalele untilor Carpati) la , @ nord-(e&t deRanicu $alcea e&te &ingurul loc din tara unde &e efectueaza trataent pentru

  de&en&i'ilizarea organi&ului la 'olna(ii cu di(er&e afectiuni alergice) prin in!ectii cu apaineralizata izotonaP de a&eenea apele inerale 'ogate in &u'&tante ultiple facade(arate inuni in tratarea unui &pectru larg de afectiuni in cura interna &i externa aletu'ului dige&ti() rnic9ilor &i cailor urinare) 'oli de nutritie) afectiuni ale pielii) ale&i&teului ner(o& periferic) ale 'olilor profe&ionale.

  Calitatea curati(a a apelor cu o ineralizare de 1 -0/ graelitru ri(alizeaza cu cele aleunor &tatiuni de pe&te 9otare 4all ei&&'aden) Aix la C9apelle) Aix le& 6ain&) 6aden6aden &au arlo(U $arU.

  Apele inerale de la =lane&ti au fo&t analizate din punct de (edere c9iic inca din anul

  0/1. In anul 0/>1 au fo&t edaliate cu aur la Expozitia Internationala de la $iena.#aile $ovora e&te un ora& predoinant 'alneocliateric &i turi&tic de intere& national.Statiunea e&te a&ezata la o altitudine de pe&te 1?) la adapo&tul unor dealuri ipaduritede fag &i &te!ar) intr-un cliat puternic ionizat.

  #aile $ovora este singura statiune din Romania unde raportul dintre aerioniipozitivi si cei negativi este egal cu .,

  Apele inerale clorosodice' iodate' +romurate' sulfuroase' sla+ concentrate ca sinamolul mineral &unt indicate in trataentul aparatului locootor) re&pirator) =.R.L.)

  &i&teul ner(o& periferic. Infiintata in anul 0//?) &tatiunea 6aile Go(ora e&te con&ideratauna dintre cele ai 'ogate &tatiuni in ape iodurate &i 'rourate din lue) a doua inEuropa.

  E&te unica &tatiune din tara in care &e afla ape inerale cu o copozitie c9iicadiferentiata ca ape &arate iodurate) 'rourate) &ulfuroa&e foarte concentrate) iz(oarecrenoterapie cu ape 9ipotone) &ulfuroa&e) 'icar'onate) &odice) calcice &i agneziene.

  2

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  10/14

  Apele iz(oarelor de cura interna &la' ineralizate &unt caracterizate printr-o concentratieica de 9idrogen &ulfurat &i clor) dar 'ogate in 'icar'onati.

  otari in&talatii pentru 'ai calde cu ape &ulfuroa&e &i iodate) in&talatii pentru ipac9etaricu naol) 'ai cu acid car'onic) ultra &ono aero&oli) Sali de cultura fizica edicala)

  in&talatii pentru fiziotera'ie &i 'u(ete pentru cura interna.

  Statiune &ezoniera de intere& local &u'ordonata edical 6ailor Go(ora.

  %cnele &ari' folo&e&te ca factori naturali de cura apele inerale 9ipotone) aterale)acuulate in fo&tele guri de ocna de &are para&ita &i naolul &apropelic fo&il. Apeleinerale) clorurate) &odice) de are concentratie &unt folo&ite exclu&i( in cure exclu&i(externe in cadrul 'azinelor 'ailor reci de la =cnele 3ari &i =cnita. Haolul &apropelicfo&il) utilizat &u' fora de ipac9etari &i 'ai la =cnele 3ari) &e recolteaza din (ec9ilelacuri &arate) ici a&tazi) colatate prin depunerea &arurilor co'inate cu diferiteicroorgani&e &i diferite ateriale.

  Apele inerale) clorurate) &odice concentrate &i naolul &apropelic fo&il &unt utilizate intratarea uratoarelor afectiuni 'olile aparatului locootor) 'olile oa&elor &i u&c9ilor)'olile &i&teului ner(o& periferic &i 'olile aparatului genital feinin.

  Statiunea 'alneocliaterica peranenta Voineasa &e intinde pe o &uprafata de 0;9a) fiindapla&ata pe (alea raului Lotru) la poalele untelui) pe platoul Voduri8) la o altitudinede cca. ?; fata de 3area Heagra. Localitatea a de(enit &tatiune) cea ai iportanta depe $alea Lotrului dupa terinarea lucrarilor la 9idrocentrala Ciunget Lotru. arlocalitatea e&te ult ai (ec9e fiind ate&tata pentru pria data intr-un 9ri&to( al luiHeagoe 6a&ara') pe la 0;,.

  $oinea&a e&te renuita &i pentru 'aza &a de trataent pentru di(er&e afectiuni ale&i&teului ner(o&) afectiunilor re&piratorii) &urena!ului &i aneiilor.

  &ijloace de agrement

  Agreentul turi&tic poate fi definit ca fiind an&a'lul i!loacelor &i forelor capa'ile &aa&igure turi&tului &i nu nuai) o &tare de 'una di&pozitie) &a dea &enzatia unei alegeriexcelente.

  Agreentul turi&tic tre'uie &a ra&punda atat ne(oilor turi&tului cat &i agentilor econoicio

  pentru care reprezinta o &ur&a de cre&tere a inca&arilor &i a copetiti(itatii unitatilorturi&tice.

  entru ca &er(iciile de agreent &a ra&punda ne(oilor turi&tilor tre'uie indeplinite treiconditii

  0. exi&tenta unor ec9ipaente adec(ateP,. per&onal cu pregatire adec(ataP

  0

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  11/14

  1. exi&tenta unor prograe de agreent

  6aza te9nico-ateriala de agreent cuprinde o gaa de i!loace &i dotari de&tinate &aa&igure po&i'ilitati cat ai largi &i di(er&ificate pentru petrecerea placuta a tapului li'er.In fiecare &tatiune din !udetul $alcea exi&ta i!loace de&tinate di&tractiei cu ar fi

  clu'uri) &ali de !ocuri) 'aruri &i re&taurante) popicarie ecanica &i 'oWling. e langaace&tea ai exi&ta &i terenuri de &port) 'azine de inot) unele cu ape terale) po&i'ilitati depe&cuit &porti() &porturi nautice. Exi&ta) de a&eenea po&i'ilitatea organizarii de druetiiin ipre!urii) excur&ii cu autocarul pe $alea =ltului &i in alte o'iecti(e turi&tice.

  ona turi&tica a $alcei prezinta nueroa&e locuri de agreent) fiecare ora& a(andfruoa&e &i odi9nitoare parcuri. La Ranicu $alcea) ora& i'racat in (erdeata exi&ta uninunat loc de agreent) parcul a(oi) aproape de centrul ora&ului. In el &unt nuero&iar'ori &eculari) iz(oare cu apa pota'ila &i &ulfuroa&a) iar prin canalizxarea unui 'rat alraului =lane&ti) in parc e&te aena!at un parc de agreent &i un &trand. arcuri &i zone(erzi &e ga&e&c &i in Caliane&ti B=&tro(D. =lane&ti) Go(ora) =cnele 3ari

  Capitolul "V Analiza indicatorilor circulaiei turistice

  La ni(elul anului ,01) nurul de *nnoptri *n &tructurile de cazare turi&tic din!ude ul $%lcea reprezenta ??)2? din nurul total de *nnoptri *n Regiunea Sud-$e&t=ltenia. in nurul total de turi ti &trini care au *nnoptat *n Regiunea Sud-$e&t =lteniaB0.>21 per&oaneD) cca 0,)0? &-au *nregi&trat *n !ude ul $%lcea.

  +n perioada ,0-,01 &e o'&er( c nurul de turi ti &trini caza i *n unit ile

  de cazare turi&tic &-a du'lat. Hurul de *nnoptri *n &tructurile de cazare turi&tic acre&cut *n aceea i perioad cu ,;)1 .

  Indicatorii principali ai activit ii turistice n Regiunea SV Oltenia i judeul Vlcea

  00

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  12/14

  Capitolul $ ropuneri de (alorificarea a poten"ialului turi&tic

  ropunerile de (alorificare &unt cu ade(rat di(er&e i orice *'unt"ire a!or

  (a a(ea un efect con&idera'il a&upra turi&ului (%lcean. Tendin"a actual) aa cu odeon&treaz i analiza circula"iei turi&tice efectuat anterior) indic o &cderecon&idera'il a nurului de *nnoptri efectuate de turiti) re&pecti( a duratei edii deedere pe teritoriul !ude"ului. Ace&t lucru &e datoreaz *n &pecial infra&tructurii de turi&ne*ntre"inut) dez(oltrii dezec9ili'rate a zonelor turi&tice &au copetiti(it"ii &czute aofertei turi&tice.

  Confor celor ai recente date &tati&tice di&poni'ile) !ude"ul $%lcea di&pune de0?/ de unit"i de cazare) o coponent foarte iportant fiind reprezentat de nurulde 9oteluri i oteluri.

  Turi&ul 'alnear e&te cea ai iportant for de turi& practicat *n !ude"ul$%lcea) de aceea in(e&ti"ii con&i&tente tre'uie efectuate *n (ec9ile 'aze de trataent cu

  &copul de a oderniza i di(er&ifica gaa de &er(icii oferit de ace&tea.

  Conceperea unui progra de (alorificare &uperioara a potentialului turi&tic tre'uie&a pornea&ca de la ade(arata realitate exi&tenta in !udet ca propunerile de re(igorare &idez(oltare a turi&ului &a ai'a &orti de iz'anda. Ace&t progra tre'uie &a urarea&cai'unatatirea calitatii produ&ului turi&tic &i di(er&ificarea lui) crearea unei iaginipoziti(e in randul potentialilor turi&ti printr-o acti(itate &u&tinuta de ar@etin@ &iproo(are.

  lecand de la ec9ipaentele de cazare turi&tica de care di&pune !udetul$alcea pute concluziona ca ace&te conditii oferite turi&tilor &unt necore&punzatoare) din

  oferta 9oteliera inregi&trata reie&e ca 0);/ &unt 9oteluri de : &tele) 01)>; &unt unitatide cazare de 1 &tele) ;0)1, de , &tele) 0>):? &unt unitati de 0 &tea) iar re&tul de 0;)/>necla&ificate.

  Caracterul &ezonier al ofertei &e reflecta prin aceea ca pe&te :; dincapacitatea de cazare turi&tica e&te oferita de 'aze &ezoniere) cele ai ulte dintre ace&teanefiind ec9ipate pentrua functiona in tot tipul anului.

  In ceea ce pri(e&te di&tri'uirea cererii in functie de tipul &tructurilor depriire &e poate afira ca cererea e&te doinata de 9oteluri &i (ile turi&tice. Cererea areun (arf &enificati( in perioada de (ara ceea ce ii confera un caracter &ezonier.

  epa&irea ace&tor dificultati nece&ita in(e&tirea de re&ur&e financiare)ateriale &i uane in turi& &i in &ectoarele adiacente) dupa ni&te o'iecti(e clare care &aperita o a'ordare planificata

  In !udet exi&ta zone de atractie turi&tica in care unitatile de priire lip&e&c cude&a(ar&ire. E&te cazul zonei &u'carpatice unde &e afla o &erie de ana&tiri) carecon&tituie o'iecti(e de are (aloare in circuitul turi&tic. In acea&ta zona e&te

  0,

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  13/14

  nece&ara con&truirea unor oteluri unde turi&tii in pelerina! ar putea inopta &aupetrece un Wee@end. Qn caz aparte il con&tituie 3ana&tirea Fra&inei unde fluxulde turi&ti e&te foarte are tot tipul anului.

  A(and in (edere ca ana&tirea &e afla doar la ,@ de 3unicipiul Ranucu-$alcea

  con&tructia unui ini 9otel &au caping ar fi 'ine(enita putand fi &i un inunat locde petrecere al tipului li'er de catre locuitorii zonei ur'ane BRanicu $alcea)Caliane&tiDP

  I'unatatirea ni(elului de cazare turi&tica &i a altor facilitati a caror &tare proa&tarezulta din lip&a de rein(e&titii &i odernizari. Facilitati ce &-ar putea acordaturi&tilor &unt reprezentate de po&i'ilitatea practicarii &porturilor &i recreerii)&pectacolelor &i c9iar po&i'ilitatea ca tru&tul &a-&i efectueze icile cuparaturi dinagazinul unitatii de cazare conferind ace&tei acti(itati un caracter placut atipului li'er.

  Hoile unitati de cazare) in &pecial 9otelurile) &a di&puna de o capacitate de cazare

  cuprin&a intre : ? de paturi) deoarece o unitate de dien&iuni ai ici nunece&ita o in(e&titie foarte are) &unt ult ai profita'ile &i ai u&or deadini&trat. Ace&te (iitoare unitati tre'uie &a re&pecte norele de protectie aediului &i de integrare in pei&a!ul zoneiP

  A(and in (edere &pecificul de 'aza al &tatiunilor din !udetul $alcea &i anuetrataentul 'alnear) un accent deo&e'it tre'uie pu& pe dotarea ace&tora cu o 'azaoderna) de are eficienta. Acea&ta tre'uie &a ofere conditii optie de utilizarecoplexa a factorilor naturali de cura) pe 'aza rezultatelor o'tinute in cadrulcercetarii &tiintifice edicale. Cliatul propice al ace&tor &tatiuni cu teperatraedie a lunii iulie de , - ,,& C uiditate relati(a) aerul 'ogat in aero&oli depadure &i &are) apele inerale) (anturile &la'e) iernile 'lande) tre'uie (alorificate

  din plin in &en&ul cre&terii nuarului de turi&ti care (iziteaza ace&te &tatiuniP Aplificarea acti(itatii de iforare a turi&tilor prin ateriale pu'licitare B9artituri&tice) pliante) 'ro&uriD) cu pri(ire la de&tinatie &i circuitele turi&tice ale!udetului $alcea.

  Ace&tea tre'uie di&tri'uite prin contracte de cola'orare) la arile agentii de turi& dintata) la oficii de po&ta &i la g9i&eele de inforatii turi&tice la froniere. e teritoriul!udetului tre'uie apla&ate panouri cu 9arti care &a prezinte atractiile locale) zonelepitore&ti &i locurile de intere& acolo unde exi&ta un trafic inten&. e a&eenea) ar finece&are iplantarea unor g9i&ee cu inforatii turi&tice) cu un de&ign atragator u&or deo'&er(at &i identificat) e(entual apla&at langa o &tatie de 'enzina) &er(ice autoP

  In doeniul tran&portului odernizarea &o&elelor) a ec9ipaentelor te9nice aledruurilor Btelefoane) grupuri &anitareD) odernizarea trenurilor B(agon du&)(agon - clu'DP

  In doeniul &er(iciilor generalizarea rezer(arii inforatice) extinderea roo &er(ice) in&tituirea unui &et de &er(icii o'ligatorii &i de un anuit ni(el calitati(P

  In doeniul politicii de pret &i proo(are renuntarea la cre&terea preturilor farai'unatatirea ofertei) ane(rarea pretului ca un eleent o'il de ar@eting)

  01

 • 7/26/2019 Proiect Valorificarea Potentialului Turistic Al Judetului Valcea

  14/14

  cointere&area lucrarilor Bprocent de inca&ariD) i'unatatirea prograelorpu'licitare) participarea la anife&tari nationale &i internationale cu caracter depu'licitate) lan&are pe pietele netraditionaleP

  In doeniul potentialului turi&tic initierea unor lucrari de con&er(are a re&ur&elorturi&tice Bde re&taurare a celor degradate) paralel cu inlaturarea cauzelor ce

  afecteaza in od negati( ace&te re&ur&eD) identificarea unor noi re&ur&e)dien&ionarea optia in con&uul celor neregenera'ile Bunele re&ur&e 'alneare)&tiularea forelor de turi& de (anatoareDP

  In doeniul cooperarii nationale &i internationale cre&terea nuarului decontracte cu fire touroperatoare de pre&tigiu din tara &i din &trainatate in (edereareluarii de catre ace&tea a actiunii de atragere a turi&tilor) initierea de tratati(epri(ind cooperarea cu fire &pecializate la ec9iparea unor &tatiuni 'alneare)cooperarea cu fire de renue in (ederea dotarii cu cazinouri) nig9t clu'uri)parcuri de di&tractie.

  0:


Recommended