Home >Documents >proiect stagiu

proiect stagiu

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 proiect stagiu practica.docx

  1/13

  Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

  A(a prioritar) nr* " +Corelarea ,n )ţ)rii pe tot parcur!ul ieţii cu piaţa muncii- Domeniul ma.or de inter enţie "*&* /0ranziţia de la 1coal) la iaţa acti )- Num)rul de identificare al contractului2 POSDRU3&453"*&363&78'9& 0itlul proiectului2 +Practica % primul pa! ,n carier):-

  Studiu privind calculul și plata

  impozitelor și taxelor datoratebugetului de stat la S.C. Next Automobile S.R.L.

  Student: Obagiu Mihaela Daniela Specializarea: Finanțe și Bănci

  Tutore stagiu practică: Manager Antonescu Vasile heorghe Supra!eghetor stagiu practică: "on#$ uni!$ dr$ B%ldan Florentina "ristina

 • 8/17/2019 proiect stagiu practica.docx

  2/13

  Istoricul frmei

  S$"$ &e't Auto(obile S)* a #ost +n,in-ată +n anul .//.0 ,ind o co(panie cu capital integral ro(%nesc$ Societatea acti!ează +n do(eniul auto0 din anul .//1 ,ind reprezentant o,cial +n 2ude-ul A) 34 al producătorului

  2aponez To5ota$ Acti!ită-ile principale ale ,r(ei constau +n !%nzarea0 +ntre-inerea 6i repararea auto!ehiculelor 7 autoturis(e 6i autoutilitare sub 809 tone$

  ri(ul an de acti!itate s;a des#ă6urat +ntr;un spa-iu +nchiriat la parter de bloc 6i a #unc-ionat cu 1 salaria-i ti(p de un an$

  Spare arts ? iese de schi([email protected] +n con#or(itate cu standardele

  To5ota$ n dece(brie .//9 construc-ia ansa(blului 8S 7 a #ost ,nalizată0

  i(preuna cu dotarea ser!ice;ului0 co(pus din posturi de lucru ?inclusi! o cabina de [email protected] utila2e 6i scule speci,ce0 o (agazie de piese0 un birou0 o ca(era repara-ii (otoare0 spalatorie auto0 un !estiar0 o,ciu 6i grupuri sanitare$

  Odată cu punerea in #unc-iune a spatiului 8S0 &e't Auto(obile a de!enit pri(ul dealer din re-eaua To5ota )o(ania care de-inea un spa-iu +n con#or(itate cu cerin-ele To5ota $

  n dece(brie .//90 +n ur(a unui audit e#ectuat de To5ota )o(%nia0 a #ost

  ob-inută acreditarea pentru acti!itatea de !%nzare de auto!ehicule0 prinaceasta certi,c%ndu;se respectarea &oului "oncept de )etail0 pe care To5ota Motor 3urope l;a dez!oltat pentru +ntreaga 3uropă$ Acest nou standard0 de!enit obligatoriu +n re-eaua To5ota din 3uropa0 +ncep%nd cu anul .//C0 cuprinde cerin-e legate de supra#e-e0 culori0 (obilier0 parcare0 in#or(are0 (a6ini de test;dri!e0 !izibilitate0 ilu(inare 6i altele$ Si(ultan0 s;a obtinut acreditarea din partea To5ota )o(ania si pentru departa(entul A#ter Sales ,ind +ndeplinite toate cele /9 criterii legate de

 • 8/17/2019 proiect stagiu practica.docx

  3/13

  capacitate0 u'0 organizare0 dotare0 6colarizare personal0 procesare in#or(a-ii 6i altele$

  n anul .//E To5ota )o(ania si To5ota Motor 3urope au acordat atelierului

  ser!ice recunoasterea Bronze *e!elG pentru obtinerea standardelor decalitate ale progra(ului To5ota "usto(er Ser!ice Manage(ent [email protected] care ur(areste garantarea unui ni!el superior al ser!iciilor post;!anzare si al con#ortului oricarui client To5ota 0 la orice ser!ice din orice tara$

  n anul ./ atelierul de reparatii auto a pri(it din partea To5ota )o(ania si To5ota Motor 3urope titlul Sil!er *e!elG care garanteaza clientilor nostri : ; calitatea superioara pentru toate ser!iciile o#eriteH ; personal cu inalta cali,care si dedicat in spri2inul di!erselor ne!oi ale clientuluiH ; readucerea auto!ehiculelor la standardele originale To5ota de calitate si sigurantaH ; repararea auto!ehiculelor la data con!enita$ Monitorizarea continua a per#or(antei a dus la obtinerea de rezultate e'ceptionale0 dealerul To5ota itesti ,ind reco(pensat in ./ . si ./ 80 cu pre(iul chiban pentru satis#actia clientului$ e piata locala0 &e't Auto(obile s;a situat constant in Top 9 !anzari (arci auto de i(port$ Dease(enea co(pania se bucura de certi,care S)A" pentru i(ple(entarea si (entinerea unui siste( de (anage(ent al calitatii con#or( conditiilor din standardelor SO I// :.//E si SO 1// :.//9 ? SO 1// :.//[email protected] pentru ur(atoarele acti!itati : co(ercializare cu autoturis(e si auto!ehicule usoare0 co(ert cu a(anuntul de piese si accesorii pentru auto!ehicule si intretinerea si repararea auto!ehiculelor$

  Totodata S)A" certi,ca siste(ul de (anage(ent al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei &e't Auto(obile0 con#or( re#erentialului OJSAS E// :.//C$

  "apitalul social subscris 6i !ărsat al societă-ii este +n prezent de 9//$.//lei$

 • 8/17/2019 proiect stagiu practica.docx

  4/13

  ./ 8 7 IE 91/ lei din care: ; K9EIE1C lei acti!itatea de ser!ice ; 98I KI8 lei sho=roo( 7 !anzare auto(obile

  ./ 1 7 . C8I8/ lei din care: ; KKI9KK lei acti!itatea de ser!ice ; 91CE.KI lei sho=roo( 7 !anzare auto(obile

  n prezent societatea are un nu(ar de 8 salariati si o ci#ra de a#aceri de .EKC./E lei$

  $ Acti!itatea principala: "o(ert cu autoturis(e si auto!ehicule usoare ?sub 8$9 [email protected] 7 19 $ .$ &u(ar de anga2ati: 8 8$ rincipalele departa(ente: !anzari0 ser!ice0 contabilitate$ 1$ rezentarea #unctionarii ,r(ei: Vanzari Vanzarea are loc in sho=roo(0 #orta de !anzari are doi !anzatori seniori0 un !anzator bussiness to business si un !anzator auto rulate$ &u se lucreaza decat cu stocuri (ici0 alocarea (asinii se #ace din productie$ Se respecta procedura Asteptarile clientilor la achizitia unei (asiniG$ Ser!ice *ucrarea la (asina ?indi#erent de natura [email protected] se #ace pe baza de progra(are0 ur(and cu rigurozitate procedura Asteptarile clientilor la ser!iceG$

  Impozitele datorate la bugetul de stat au următoarele cacteristici:

  $ au caracter obligatoriu0 ceea ce presupune ca toate persoanele ,ziceșiLsau 2uridice care realizează !enituri dintr;o anu(ită sursă sau posedă un anu(it gen de a!ere să participe prin i(pozite la constituirea #ondurilor generale ale statuluiH

  .$ sunt plăți către stat cu titlu de,niti! și nera(bursabil0 +n sensul că odată #ăcute0 ele sunt utilizate nu(ai la ,nanțarea unor acțiuni și obiecti!e necesare (e(brilor societățiiH

 • 8/17/2019 proiect stagiu practica.docx

  5/13

  8$ sunt o prele!are #ără contraco(pensație sau #ără !reun echi!alent direct și i(ediat din partea statului +n #a!oarea contribuabilului$

  Impozitele directe

  • (pozitul pe !enit • (pozitul pe !enitul persoanelor ,zice • i(pozitul pe !enit reținut la sursă • i(pozitul pe salarii • i(pozitul pe !enituri din drepturi de proprietate intelectualăH • i(pozitul pe !enituri din !%nzarea bunurilor +n regi( de consignațieH • i(pozitul pe !enituri din acti!ități des#ășurate +n baza contractelor

  de agent0 co(ision sau (andat co(ercialH • i(pozitul pe !enituri din acti!ități des#ășurate +n baza

  contractelorLcon!ențiilor ci!ile +ncheiate potri!it "odului "i!il • i(pozitul pe !enituri din acti!itatea de e'pertiză contabilă și tehnică0

  2udiciară și e'tra2udiciarăH • i(pozitul pe !enitul obținut de o persoană ,zică dintr;o asociere cu o

  persoană 2uridică contribuabil0 potri!it titlului V0 care nu generează o persoană 2uridică$

  • i(pozitul pe !enitul global • (pozitul pe !enitul persoanelor 2uridice • i(pozitul pe pro,tH •

  i(pozitul pe !eniturile (icro+ntreprinderilor • i(pozitul pe di!idendeH • i(pozitul pe !enituri din !%nzarea acti!elor$ • (pozitul pe a!ere

  Impozitele indirecte

  • ta'ele de consu(ație [email protected] • ta'a pe !aloarea adăugată [email protected]

  ta'ele !a(aleH• (onopolurile ,scaleH • ta'ele de +nregistrare și de ti(bru$

  Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat

  Declara-ia pri!ind obliga-iile de plată la bugetul de stat se co(pletează 6i se

 • 8/17/2019 proiect stagiu practica.docx

  6/13

  depune de către contribuabilii cărora le re!in0 potri!it legisla-iei +n !igoare0 obliga-iile declarati!e 6i de plată pentru i(pozitele 6i ta'ele cuprinse +n &o(enclatorul obliga-iilor de

  plată la bugetul de stat0 pre!ăzut +n ane'a nr$ 9$ $ Ter(enul de depunere a declara-iei: ; p%nă la data de .9 inclusi! a lunii ur(ătoare perioadei de raportare0 potri!it pct$ $ ; $8H ; la alte ter(ene0 ast#el cu( este pre!ăzut pentru obliga-iile de plată de la pct$ $1 lit$ [email protected] ; [email protected]$ $ $ *unar0 pentru obliga-iile de plată reprezent%nd: [email protected] i(pozit re-inut la sursă0 con#or( legisla-iei speci,ce pri!ind i(pozitul pe !enitul persoanelor ,zice: i(pozit pe !eniturile din salarii cu e'cep-iile pre!ăzute la pct$ $.$ lit$ [email protected] 6i pct$ $8$N0 i(pozit pe !eniturile din drepturi de proprietate intelectuală0 i(pozit pe !eniturile din acti!itatea de e'pertiză contabilă 6i tehnică0 2udiciară 6i e'tra2udiciară0 i(pozit pe !eniturile din acti!ită-i des#ă6urate +n baza contractelorLcon!en-iilor ci!ile

  +ncheiate potri!it "odului ci!il0 cu e'cep-iile pre!ăzute la pct$ $. lit$ [email protected] 6i pct$ $80 i(pozit pe !eniturile din !%nzarea bunurilor +n regi( de consigna-ie0 i(pozit pe !eniturile din acti!ită-i des#ă6urate +n baza contractelor de agent0 co(ision sau (andat co(ercial0 i(pozit pe !eniturile din di!idende distribuite persoanelor ,zice0 i(pozit pe !eniturile din dob%nzi0 i(pozit pe c%6tigul din trans#erul dreptului de proprietate asupra

  titlurilor de!aloare0 i(pozit pe c%6tigul din opera-iuni de !%nzare;cu(părare de !alută la ter(en0 pe bază de contract0 precu( 6i din orice alte opera-iuni de acest gen0 altele dec%t cele cu instru(ente ,nanciare tranzac-ionate pe pie-e autorizate 6i supra!egheate de "o(isia &a-ională a Valorilor Mobiliare0 i(pozit pe !eniturile din pensii0 i

Embed Size (px)
Recommended