Home >Documents >proiect productie

proiect productie

Date post:13-Apr-2018
Category:
View:243 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/26/2019 proiect productie

  1/33

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETIFACULTATEA DE MANAGEMENT

  Proiect Managementul Produc iei

  Studen i:

  Grupa nr. 117, seria A, an II

  Bucure ti, 2!"

 • 7/26/2019 proiect productie

  2/33

  A#Modi$ic%ri &n anul de 'lan

  1.nanul de plan va avea loc o denominare a monedei na ionale !u( ) ! dac.

  2. Analiza portofoliului de produs a dus la concluzia c produsul P1 se afl n faza de

  declin iar produsul P2 a atins faza de maturitate. Pentru ec!ili"rarea portofoliului deproduse n anul de plan se va introduce un nou produs P#. Aceast op iune strate$ic viz%nd i un o"iectiv le$at de cifra de afaceri de minim &''.''' mii daci.

  nanul de plan i semifa"ricatul S1 va fi livrat n afar, lansarea n fa"rica ie se face numai pe "az de comenzi ferme.

  (ivelul produc iei fizice planificate este urmtorul:P1: &2.1'' "uc)an*P2: &+.''' "uc)an*S1: &.1&' tone)an

  P#: &+.-' "uc)an.

  O*+er(a ie : produc ia planificat din produsul nou se va fundamenta. Pentru fa"ricareanoului produs se va folosi semifa"ricatul S1 c%t i un nou utila /0-.

  #. e$imul de lucru n anul de plan este cu sptm%na de lucru ntrerupt, iar timpul desta ionare al utilaelor pentru efectuarea repara iilor planificate este:

  3 a$re$at A: 17 zile)an3 utilaele 01 i 0+: 14 zile)an3 utilaul 02 1# zile)an

  3 utilaul 0#: 14,& zile)an3 utilaele 04 i 07: 1#,& zile)an3 utilaul 0-: 1' zile)an.

  4. Pentru ntocmirea "alan ei timpului de lucru planificat al unui muncitor de "az se aun vedere urmtoarele:

  3 timp aferent zilelor de repaus le$al i sr"tori: 11' zile)an3 concedii de odi!n: 1- zile)an3 concedii de "oal: 1.& zile)an3 concedii de maternitate: '.& zile)an.

  &. Sporurile i adaosurile la salariile tarifare pentru muncitorii direct productivi :

  3 spor vec!ime: 1453 spor de noapte: 1&5

  Pentru celelalte cate$orii de salaria i,sporurile i adaosurile sunt incluse n salariul mediu lunar. n anul de plan se prevede o cre tere a salariilor medii lunare pentru acestecate$orii de salaria i de &5, av%nd n vedere calculele de pro$noz privind infla ia.

  +.Puterile instalate ale motoarelor electrice ale utilaelor sunt:

  3 a$re$at A: & 63 utilaul 01: 4 68

 • 7/26/2019 proiect productie

  3/33

  3 utilaele 02, 0#, 0+, 07: #,& 63 utilaele 04, 0&: # 63 utilaul 0-: 2.& 6.

  andamentul motoarelor: ',&.

  9oeficientul de simultaneitate a ncrcrii utilaelor: ',.Procentul pierderilor n re ea #5.

  7. 9!eltuielile atelierului de repara ii se repartizeaz sec iilor de "az astfel:

  3 sec ia I: #'53 sec ia II: +&53 sec ia III: &5.

  -. 9!eltuielile atelierului de sculrie se repartizeazsec iilor de "azastfel:3 sec ia I: 2'5

  3 sec ia II: +& 53 sec ia III: 1&5.

  . 9ota 9.A.S. suportat de ntreprindere este de 2&5, iar cea pentru protec ie social, de&5.

  1'. a nivelul sec iei I, veri$a conductoare este a$re$atul A, la nivelul sec iei II, veri$a conductoare este $rupa de utilae 0&, iar la nivelul ntreprinderii, veri$a conductoareeste sec ia III.

  11. ;impul unitar de realizat n luna de v%rf a anului de "az se prezint n ta"elul #.+.

  ;a"elul #.+.

  Nr.crt.

  Denumiregrupe utilaje Denumire produs

  Timp unitar nperioada de vrf(h-masina)

  1 Agregat A arj! "#$% &tilaj &1 '1 #1" &tilaj &% *1 1#1+ &tilaj &" *1 #,

  *% 1#

  *" %$ &tilaj &+ *1 1#%

  *% 1#++*" 1#

  &tilaj &$ *1 %#+,*% #*" 1

  , &tilaj & *1 1#+*% 1#,*" %

  &tilaj &, *% %#

  *1*" 1#%#

 • 7/26/2019 proiect productie

  4/33

  &tilaj & *" %#"

  /ontaj *1 1#*% 1#+

  12. Pre ul produselor n anul de plan se prevede a fi de:3 #.&'' daci pentru P13 2.-'' daci pentru P23 1.+'' daci pentru S13 2.+7 daci pentru P#.

  Pentru antecalcule de pre al produsului P#, pe articole de calcula ie directe i indirecte, la c!eltuielile indirecte se iau n vedere urmtoarele c!ei de repartizare:

  3 c!eltuieli commune sec iei II: 17&53 c!eltuieli commune sec iei III: 11'5

  3 c!eltuieli $enerale ale ntreprinderii 2,&5.

  1#. 9oeficientul de simultaneitate al ncrcturii utilaelor luat n calculul rezerveie

  #.#.1 ?undamentarea indicatorilor productiei industriale

  n cadrul acestei sec iuni se fundamenteaz nivelul planificat al indicatorilor principali aiproduc iei industriale cum sunt produc ia fizic, produc ia de marf.

  (ivelurile productiei fizice si ale cifrei de afaceri planificate sunt prezentate in ta"elul #.7

  ;a"elul #.7

  @enimire

  produs 0

  8olumul

  productiei

  Pret de vanzare unitar

  /uv

  8aloarea productiei

  /mii uvP1 "uc &21'' #&'' 1-2 #&' '''P2 "uc &+''' 2-'' 1&+ -'' '''

  S1 tone &+-' 1+'' - 24' '''P# "uc &+-' 2+7- 1&2 +1' '''

  ;otal 9A &'' ''' '''

  ntr3o prim etap a ntocmirii acestei sec iuni se face o evaluare a capacit ilor de produc ie e

 • 7/26/2019 proiect productie

  5/33

  Pentru aceasta se sta"ile te, n preala"il, =Balan a timpului de lucru planificat al unui utila>, calculele fiind reprezentate in ta"elul #.-:

  (r.crt. @enumireindicator

  0 @enumirea $rupei de utila Su

  m

  A 01 02 0# 04 0& 0+ 07 0-

  1 ?ond de timpcalendaristic

  zile #+& #+& #+& #+& #+& #+& #+& #+& #+&

  2 ;imp aferent alzilelor de

  repaus le$al sisar"atori

  zile 11' 11' 11' 11' 11' 11' 11' 11' 11'

  # ?ond te timpnominal

  zile 2&& 2&& 2&& 2&& 2&& 2&& 2&& 2&& 2&&

  4 ;imp mediu

  aferentreparatiilorplanificate

  zile 17 14 1# 14.& 1#.& 12 14 1#.& 1'

  & ?ond te timpma

 • 7/26/2019 proiect productie

  6/33

  a Pentru sec iile I si II- Se determin timpul necesar /ore3ma ina pentru realizarea produc iei planificate

  in condi iile de fa"rica ie din anul curent /;nt* - Se determin fondul de timp disponi"il al utilaelor e

 • 7/26/2019 proiect productie

  7/33

  0& P1 "uc 7-.#&' 2,& 1&.-7&

  41 #.--- 1&.4'- 3&.#27P2 "uc &-.-+' 1 &-.-+'

  ;otal 2/"#.-/

  0+ P1 "uc 7-.#&' 1,& 117.&2&

  #+ #.-&+ 1#-.-1+ 3+.42P2 "uc &-.-+' 2 117.72'

  ;otal 2-/#2"/

  07 P2 "uc &-.-+' 2,+ 1.'#+ 2' #.-+4 77.2-' 37&.7&+

  0- P1 "uc &+.-' ',4 22.72 # #.-&' 11.&&' 311242

  ;a"elul #..

 • 7/26/2019 proiect productie

  8/33

  8erificarea posi"ilit ilor de realizare a produc iei planificate n condi iile anului de "az, pentru sec ia III, se prezint n ta"elul #.1':

  @enumireprodus

  8olumulproduc ieiplanificate

  ;impnecesarpentrumontareaunui produsn anul

  curent/ore

  Suprafa anecesar lamontareaprodusului/m2

  (ecesartotal de m2ore

  ?ond de timpdisponi"il alsuprafe ei demonta n 2

  sc!im"uri/ore

  arimeasuprafe ei demonta/m2

  @isponi"iltotal de m2

  ore

  C

 • 7/26/2019 proiect productie

  9/33

  @in verificarea posi"ilitFilor de realizare a producFiei planificate n condiFiile de fa"ricaFie dinanul curent, rezult la toate $rupele de utilae un deficit de ore3main, respectiv un deficit demH3ore /la secFia de monta, pentru realizarea producFiei planificate fiind necesar:

  3 s se mo"ilizeze rezervele interne e

 • 7/26/2019 proiect productie

  10/33

  3educerea unitar:3',2& !3masin)sar3educerea total: 3',2,222J3-'&,& [email protected] pentru aplicarea msurii:

  34.4++,&3/3-'&,&J#,++1 !3masinsura 2Introducerea dispozitivului la utilaul 07.3;imp planificat inainte de aplicarea msurii:

  2,+ !3masin)"uc3;imp planificat dup aplicarea msurii:

  2,+:1,2&J2,'- !3ma in)"uc3educerea unitar:

  2,'-32,+J3',&2 !3ma in)"uc

  3educerea total: 3',&2&-.-+'J3#'.+'7 [email protected] dupa aplicarea msurii:37&.7&+3/3#'.+'7J4&.14 !3ma in;imp normat nainte de aplicarea msurii:

  &,#2 !3om;imp normat dup aplicarea msurii:&,#23&,#22'5J4,2+ !3omsura #odernizarea utilaelor 04.

  Produsul P1:3;imp planificat nainte de aplicarea msurii:

  1,& !3ma ina)"uc3;imp planificat dup aplicarea msurii: 1,&:1,2&J1,2 !3ma in)"uc3educerea unitar: 1,231,&J',# !3ma in)"uc3educerea total: 3',#7-.#&'J2#.&'& !3ma inProdusul P2:3;imp planificat nainte de aplicarea msurii:

  1,- !3ma in)"uc3;imp planificat dup aplicarea msurii: 1,-:1,2&J1,44 !3ma in)"uc3educerea total: 3',#+&-.-+'J21.1' !3ma [email protected] dup aplicarea msurii:

 • 7/26/2019 proiect productie

  11/33

  32.'73/32#.&'&321.1'J347.4'2 !3ma in;impii norma i unitari dup aplicarea msurii vor fi:Produsul P1:3timp normat inainte de aplicarea msurii:

  1,&- !3om)"uc

  3timp normat dupa aplicarea masurii: 1,&-31,&-225J1,2# !3omProdusul P2:3timp normat inainte de aplicarea masurii: 1, !3om)"uc3timp normat dupa aplicarea masurii:1,31,225J1,4- !3om

 • 7/26/2019 proiect productie

  12/33

  @enumire$rupa deutilae

  (r.utilae @enumire

  produs0 8ol.

  Prod.

  ;imp planificat/ore3masina

  Pro$ramarea lucrului pe sc!im"uri;impdisponi"il pesc!im" /ore3

  masina

  9oeficientmediu de

  sc!im"

  Sc!im" 1 Sc!im" 2 Sc!im" #

  0nitar;otalproductie

  0tila;otalutilae

  (r.utilae

  (r.zile

  (r.utilae

  (r.zile

  (r.utilae

  (r.zile

  A 2 S0 sara #.222 #,& 11.277

Embed Size (px)
Recommended