+ All Categories
Home > Documents > Proiect Mecanisme I

Proiect Mecanisme I

Date post: 12-Apr-2018
Category:
Upload: alexandru-tefania
View: 321 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 26 /26
 UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ PROIECT DE SEMESTRU LA M E C A N I S M E STUDENT: ŞTEFĂNIŢĂ ALEXANDRU MIHAI  GRUPA: FM 2.3 IFR 2013 – 2014
Transcript
Page 1: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 1/26

UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢAFACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ

PROIECT DE SEMESTRU

LA

M E C A N I S M E

STUDENT: ŞTEFĂNIŢĂ ALEXANDRU MIHAI

  GRUPA: FM 2.3 IFR 

2013 – 2014

Page 2: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 2/26

T!" #$. I

Să se efectueze calculul cinetostatic al mecanismului cu bare articulate a cărei schemă

cinematică este reprezentată mai jos.

Se cunosc:

Lungimile elementelor cinematice:

- l OA=190 mm  

- l O1 B=290 mm  

- l BC =800mm  

- l OO1

=0 mm  

- !lementele cinematice notate cu 1"#"$" sunt bare omogene confec%ionate &in o%el cu

ρ=.800 Kg /m# 'i au sec%iunea trans(ersală constantă  A=1 cm

2 .

- )ulisele 2 'i * au &imensiuni neglijabile" ele put+n& fi asimilate cu puncte materiale plasate ,n 'i

)" cu masele m2=m

*=0"2 Kg

- ∢ϕ=#0  

- ura%ia elementului cinematic 1 /con&ucător n1=100 rot /min

- or%a tehnologică /&e rezisten%ă acti(ă  F *=−200 N 

- omentul  M =−80 N   

2

3

1

#

2

4 5

z

41

*

)

6

*

$

4

Page 3: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 3/26

Se cer:

1. amilia mecanismului

2. 7ra&ul &e mobilitate

#. Schema structurală

$. naliza pozi%ională

*. eterminarea (itezelor prin meto&a ciclurilor in&epen&ente

. eterminarea accelera%iilor prin meto&a ciclurilor in&epen&ente

. )alculul torsorului &e iner%ie

8. )alculul greută%ilor elementare cinematice

9. )alculul for%elor &e legătură /reac%iunilor &in cuplele cinematice

1 – F"!%&%" !'"#%(!)&)%

naliza structurală a sistemului ,n raport cu sistemul &e a5e Oxyz .

r. element

cinematic

mobil

7ra&e &e libertate

v x   v y   v zω x   ω y   ω z

1 - - - - - 52 5 5 - - - 5

# - - - - - 5

$ 5 5 - - - 5

* 5 - - - - -

Se constată că # gra&e &e libertate" respecti( v z ,ω x ,ω y " sunt suprimate pentru toate cele

* elemente cinematice.

;ezultă că mecanismul este &e familie f  =#  /mecanism plan.

2 – G$"*)& * !+,%&%-"-

7ra&ul &e mobilitate se &etermină cu rela%ia  M =#⋅n−2⋅C *−C $  

 ,n care:

n < numărul elementelor cinematice

C $=0 numărul cuplelor &e clasă $ /cuple &e clasă superioară

C *= numărul cuplelor &e clasă * /cuple inferioare

#

Page 4: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 4/26

 M =#⋅*−2⋅−0=1  

ecanismul are un singur gra& &e mobilitate 'i un singur element con&ucător /elementul 1.

 M  >0⇒mecanism DEZMODROM   /mecanismul func%ionează

3 – S'!" (-$)'-)$"&/ " !'"#%(!)&)%

eterminarea numărului &e cicluri in&epen&ente  N   

 N = l−n+1=−+1=2  

 ,n care:

-   l= - numărul &e laturi ale ciclului < numărul cuplelor cinematice

(O ,O 1 , A R , AT  , B , C   R ,C T ) 

-   n= - numărul &e no&uri ale grafului < numărul elementelor cinematice /0"1"2"#"$"*.

7raful asociat mecanismului /schema ciclomatică

 A R=c!la A , rota"ie  =  AT =c!la A , transla"ie

C  R=c!la C ,rota"ie  = C T =c!la C , transla"ie  

in schema ciclomatică se obser(ă că no&urile 0 'i #" care corespun& elementelor

cinematice 0 'i #" sunt conectate fiecare la c+te # elemente cinematice" &eci sunt elemente &e rangul

 #=# .

Schema structurală

$

*

$

0

#

1

2

0

0

1 0

0

2

$

#

# *

)iclul >

)iclul >>

>> >

0 ; 01

01 6 ); )1

0

* 1

$

#

2

Page 5: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 5/26

 

ia&ă ;; ani(elă ia&ă ;;

Structura mecanismului &in punct &e (e&ere al grupelor cinematice

4 – A#"&%" +%%+#"&/

eto&a coor&onatelor carteziene

• eterminarea coor&onatelor punctului /centrul &e rota%ie &in :

?roiec%ie pe 45:   x A=OA⋅cos#0 =190⋅√ #2 =1$"*mm  

?roiec%ie pe 43:  y A=OA⋅sin #0 =190⋅1

2

=9* mm  

• )oor&onatele punctului O1  

 xO 1=0 mm  

 yO1

=−0 mm  

• Stabilirea ecua%iei ghi&ajului O1 B "  y=m⋅ x+n  

m= y  A− yO$

 x A− xO1

=9*−(−0)1$"*−0

 =1  - panta &reptei ce trece prin   O1 'i  A  

@aloarea lui n se &etermină punăn& con&i%ia ca punctul   O1 să se afle pe &reaptă:

 yO1

=m⋅0+n⇒n= yO1

=−0 mm  

!cua%ia ghi&ajului   O1 B  este  y=1⋅ x−0  

• eterminarea coor&onatelor punctului   B

 y B=1⋅ xB−0

( x B− xO 1

)2+( yB− yO1

)2=O1

B2⇒

 y B= xB−0

( x B−0)2+[  yB−(−0)2]=2902⇒

 y B= xB−0

 xB

2+( y B+0)2=2902

 

 x B

2

+( xB−0+0)2

= xB

2

+ xB

2

=2⋅ x B

2

=2902

⇒ x B1"2=±

√290

2

2 =±20*  

legem solu%ia care (erifică rela%ia  x B> x A> xO1 <A  x B=20* mm  

*

12

#

41

4

41

66

)

$

*

0

Page 6: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 6/26

 y B= x B−0=20*−0=1#* mm

• eterminarea coor&onatelor punctului C   

( xC − xB)2+( yC − y B)

2=BC 2  

( xC −20*)2

+(−0−1#*)2

=8002

<A  xC 2

−2⋅20*⋅ xC +(−20*)2

−8002

=0  

 xC 2−$10⋅ xC −*9.9*=0⇒ xC 

1"2

=−(−$10)±√ (−$10)2−$⋅1⋅(−*9.9*)

2⋅1 

 xC 1=1.00*  =  xC 2

=−*9*

legem solu%ia care (erifică rela%ia  xC > xB <A  xC =1.00* mm

 yC =−0 mm  

)oor&onatele tuturor cupelor cinematice:

Coor%onate ∖C!l&   O A B C    O1  

 x [mm ]   0 1$"* 20* 1.00* 0

 y [mm]   0 9* 1#* -0 -0

– A#"&%" %-&+$

eto&a ciclurilor in&epen&ente

C%'&)& I

Se intro&uc (itezele unghiulare relati(e

ω21 ,

ω0# 'i (iteza relati(ăv 2#

'  pentru mi'carea

&e transla%ie a culisei .

41

3

1

#

2

4 5

z

Page 7: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 7/26

OA×ω21+OO

1×ω

0#+v

#2

'  =0

ω10+ω21+ω0#=0 

∣i    #   (  x A   y A   0

0 0   −ω21∣+∣

 i    #   (  xO

1

 yO1

0

0 0   −ω0#∣−v#2

'  ⋅sinα⋅i −v#2

'  ⋅cosα⋅ #=0

−ω10⋅( −ω

21⋅( −ω

0#⋅( =0

 

O1 A2=O 1O

2+OA2−2⋅O1 O⋅OA⋅cos (O1OA)  

O1

OA=90 +ϕ=90 +#0 =120  

O1 A=√ 0

2+1902−2⋅0⋅190⋅cos120 =2## mm  

O1 A

=∣ y A∣+∣ yO 1∣=9*+0=1* mm  Bn ΔO1 A

'  A cu : O

1 A=2## mm  

O1 A'  A=90

sinα=1*

2##=0"081*$⇒arcsin 0"081*$=$*"08⇒

α≈

 y A⋅(−ω21)⋅i− x A⋅(−ω21)⋅ #+ yO1⋅(−ω0#)⋅i − xO

1⋅(−ω0#)⋅ #−v#2

'  ⋅sinα⋅i−v#2'  ⋅cosα⋅ #=0

−ω10⋅( −ω21⋅( −ω0#⋅( =0

  (− y A⋅ω21− yO1⋅ω0#−v#2

'  ⋅sin α)⋅i +( x A⋅ω21+ xO1⋅ω0#−v#2

'  ⋅cosα)⋅ #=0

−ω10⋅( −ω21⋅( −ω0#⋅( =0∣⋅(−1) 

− y A⋅ω21− yO1

⋅ω0#−v#2

'  ⋅sinα=0

 x A⋅ω21+ xO 1

⋅ω0#−v

#2

'  ⋅cosα=0

ω10+ω 21+ω 0#=0

 

4

41

)

6

C

3

5

Page 8: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 8/26

  ω10=ω1=2⋅π⋅n

0=

2⋅π⋅100

0=10"$[ra% / s ]  

−0"09*⋅ω21+0"0⋅ω0#−v#2'  ⋅sin $*=0

0"1$*⋅ω21+0⋅ω0#−v#2'  ⋅cos$* =0

ω21+ω 0#=−10"$

  )oor&onatele punctelor au fost intro&use ,n metri.

Δ=∣−0"09* 0"0

  −√ 22

0"1$* 0  −√ 2

21 1 0

∣=0"1$*⋅1⋅(−0"0)+0"0⋅1⋅(−0"0)−1⋅(−0"09*)⋅(−0"0)=−0"2##

Δω21=

∣  0 0"0

  −√ 22

0 0   −√ 22

−10"$ 1 0 ∣=0"0⋅(

−√ 22 )⋅(−10"$)=0"*18  

Δω0#=∣−0"09* 0

  −√ 22

0"1$* 0  −√ 2

21   −10"$ 0

∣=0"1$*⋅(−10"$)⋅(−√ 2

2  )−(−0"09*)⋅(−10"$)⋅(

−√ 22  )=1"921

Δ v#2'  =∣

−0"09* 0"0 00"1$* 0 01 1   −10"$∣=−0"0⋅0"1$*⋅(−10"$)=0"12  

ω21=Δω

21

Δ =

  0"*18

−0.2##=−2"22[ra% / s ]  

ω0#=Δω0#

Δ =

1"921−0"2##

=−8"2$ [ra% /s ]  

v#2

'  =Δ v12

Δ =  0"12

−0"2##=−0"*1 [m /s ]  

@alorile negati(e pentru ω21 ,ω0# , v2#

'  arată că sensul acestora este in(ers fa%ă &e cel

reprezentat con(en%ional pe &esen.

@itezele unghiulare absolute ale elementelor:

ω2=ω

1+ω

21=10"$⋅( −2"22⋅( =8"2*⋅(   

ω#=ω2+ω#2=8"2*⋅( =ω0#

8

Page 9: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 9/26

 

C%'&)& II

Se intro&uc (itezele relati(e ω#0

,ω$#

,ω*$ 'i v

0* pentru cupla &e transla%ie.

OO1×ω#0+OB×ω$#+OC ×ω$#+OC ×ω*$+v0*=0ω#0+ω$#+ω*$=0

 

 i    #   ( 

 xO1

 yO1

0

0 0   −ω#0

∣+

i   #   ( 

 xB   yB 0

0 0   −ω$#

∣+

i    #   ( 

 xC    yC  0

0 0   −ω*$

∣+v0*⋅i=0

−ω#0⋅( −ω$#⋅( −ω*$⋅( =0

 yO1

⋅(−ω#0)⋅i− xO1

⋅(−ω#0)⋅ #+ y B⋅(−ω$#

)⋅i− xB⋅(−ω$#)⋅ #+ yC ⋅(−ω*$

)⋅i− xC ⋅(−ω*$)⋅ #+v

0*⋅i=0

ω#0⋅( +ω$#⋅( +ω*$⋅( =0

(− yO 1⋅ω#0− yB⋅ω$#− yC ⋅ω*$+v0*)⋅i +( xO1

⋅ω#0+ xB⋅ω$#+ xC ⋅ω*$)⋅ #=0

ω#0+ω$#+ω*$=0

− yO 1⋅ω#0− y B⋅ω$#− yC ⋅ω*$+v0*=0

 xO1⋅ω#0+ xB⋅ω$#+ xC ⋅ω*$=0

ω#0+ω $#+ω *$=0

−(−0"0)⋅8"2*−0"1#*⋅ω$#−(−0"0)⋅ω*$+v 0*=0

0⋅8"2*+0"20*⋅ω$#+1"00*⋅ω*$=0

8"2*+ω$#+ω

*$=0

 

0"1#*⋅ω$#−0"0⋅ω*$−v0*=0"*0"20*⋅ω$#+1"00*⋅ω*$=0ω$#+ω *$=−8"2$

 

Δ=

∣0"1#*  −0"0  −1

0"20* 1"00* 0

1 1 0 ∣=0"20*⋅1⋅(−1)−1⋅1"00*⋅(−1)=0"8  

9

5

3

4

41

)

6#

$

*

Page 10: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 10/26

Δω$#=∣0"*   −0"0  −1

0 1"00* 0

−8"2* 1 0 ∣=−(−1)⋅1"00*⋅(−8"2*)=−8"291  

Δω*$=

∣0"1#* 0"*   −1

0"20* 0 01   −8"2* 0 ∣

=0"20*⋅(−8"2*)⋅(−1)=1"91  

Δ v0*=∣0"1#* −0"0 0"*0"20* 1"00* 0

1 1   −8"2*∣  

Δ v0*=0"1#*⋅1"00*⋅(−8"2*)+1⋅0"20*⋅0"*−1⋅1"00*⋅0"*−0"20*⋅(−0"0)⋅(−8"2*)=−1"99  

ω 43=Δω

$#

Δ =−8"291

0"8=  10536[ra% / s]  

ω4=Δω*$

Δ  =1"91

0"8 =2511[ra% / s]  

v 0=Δ v

0*

Δ =−1"99

0"8=  2512[ra% / s ]  

@iteza unghiulară relati(ă ω$# 'i (iteza relati(ă a cuplei &e transla%ie   v0* au sensuri

in(erse fa%ă &e cele alese pe figură.

@itezele unghiulare absolute:

 

4

=ω#

+ω$#

=8"2*⋅( −10"#⋅( = 2511⋅k  

=ω$+ω

*$=−2"11⋅( +2"11⋅( =0  

eterminarea (itezelor absolute ale punctelor caracteristice pentru ciclul > 'i >>:

)onsi&erăm vO=0 'i vO 1=0 - O )i O

1 !ncte fixe

v A=vO+ω1×OA=

i   #  ( 

0 0   −ω1

 x A   y A   0

 ∣= x A⋅(−ω1)⋅ #− y A⋅(−ω1

)⋅i= ya⋅ω1⋅i− xa⋅ω1⋅ #  

v A=0"09*⋅10"$⋅i−0"1$*⋅10"$⋅ #=0"99$⋅i−1"22⋅ #  

∣v A∣=√ 0.99$2+(−1"22)2=1"98⇒ v  A=1578 [m⋅s−1]  

v B=vO1+ω#×O1 B=∣

  i    #   ( 

0 0   −ω#

 xB− xO1 yB− yO1

0 ∣=( xB− xO1)⋅(−ω#)⋅ #−( yB− yO1

)⋅(−ω#)⋅i  

v B=(0"20*−0)⋅(−8"2*)⋅ #−[0"1#*−(−0"0)]⋅(−8"2*)⋅i=1"91⋅i−1"91⋅ #  

∣v B∣=√ 1"91 2+(−1"91)2=2"#9⇒v  B=2537[m⋅s−1]  

10

Page 11: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 11/26

vC =v B+ω$×BC =1"91⋅i −1"91⋅ #+∣  i    #   ( 

0 0   ω$

 xC − xB   yC − yB 0 ∣  

vC 

=1"91⋅i−1"91⋅ #+( xC 

− xB

)⋅ω$⋅ #−( y

− yB

)⋅ω$⋅i  

vC =[1"91−( yC − y B)⋅ω$]⋅i+[(−1"91)+( xc− xB)⋅ω$]⋅ #  

vC =[1"91−(−0"0−0"1#*)⋅2"11]⋅i +[−1"91+(1"00*−0"20*)⋅2"11]⋅ #  

vC =2"12#⋅i−0⋅ #  

∣vC ∣=√ 2"12#2=2"12⇒ v C =2512[m⋅s−1]  

?entru elementele cinematice 1" #" $" notăm cu C 1

, C #

, C $ , centrele &e masă aflate la

mijlocul fiecăruia &intre elemente.

)onsi&erăm vO=0 )i vO 1

=0 - O )i O1 !ncte fixe  

)alculul (itezelor centrelor &e masă:

vC 1

=vO+ω1×OC 1=

 i    #   ( 

0 0   −ω1

 x A

2

 y A

20

 ∣=

 x A

2⋅(−ω1)⋅ #−

 y A

2 ⋅(−ω 1)⋅i=

 y  A⋅ω1

2  ⋅i−

 x A⋅ω1

2  ⋅ #  

vC 1=

0"09*⋅10"$2

  ⋅i −0"1$*⋅10"$

2  ⋅ #=0"$9⋅i−0"81⋅ #  

∣vC 1∣=√ 0"$92+(−0"81)2=0"99⇒v C 1=0577 [m⋅s

−1]  

vC #=vO1

+ω#×O1 C #=∣  i    #   ( 

0 0   −ω#

 x B− xO 1

2

 y B− yO 1

20 ∣= xB− xO1

2  ⋅(−ω#)⋅ #−

 y B− yO1

2  ⋅(−ω#)⋅i  

vC #=

0"20*−0

2⋅(−8"2*)⋅ #−

0"1#*−(−0"0)2

⋅(−8"2*)⋅i=0"8$*⋅i−0"8$*⋅ #  

∣vC #∣=√ 0"8$*2+(−0"8$*)2=1"19⇒v C 3=1517[m⋅s

−1]  

vC $

=vB+ω$×BC $=∣  i    #   ( 

0 0   ω$

 xC − xB

2

 yC − yB

20 ∣= xC − x B

2  ⋅ω$⋅ #−

 yC − yB

2  ⋅ω$⋅i

 

vC $=1"91⋅i−1"91⋅ #+

 xC − x B

2⋅ω

$⋅ #−

 yC − yB

2⋅ω

$⋅i  

11

Page 12: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 12/26

vC $=(1"91−

 y C − y B

2  ⋅ω$)⋅i +(−1"91+

 xC − xB

2  ⋅ω$)⋅ #  

vC $=(1"91−−0"0−0"1#*

2⋅2"11)⋅i +(−1"91+

1"00*−0"20*

2⋅2"11)⋅ #=1"90⋅i−0"8$⋅ #  

∣vC $∣=√ 1"902+(−0"8$)2=2"08⇒ v C 4=2508[m⋅s−1]  

6 – A#"&%" "''&$"%%&+$

eto&a ciclurilor in&epen&ente

C%'&)& I

)onsi&erăm ε10=0 &eoarece ω10=const*

OA×ε21+OO1×ε0#−ω 12⋅OA−ω#

2⋅ AO1+a#2

'  +a#2'  =0

ε10+ε21+ε0#=0 

∣i   #  ( 

 x A   y A   0

0 0   −ε21

∣+∣ i   #   ( 

 xO1

 yO1

0

0 0   −ε0#

∣−ω1

2⋅( x A⋅i+ y A⋅ #)−ω#

2[( xO 1

− x A)⋅i+( yO1

− y A)⋅ # ]–

 – a#2

⋅sinα⋅i−a#2

⋅cosα⋅ #+2⋅

∣  i    #   ( 

0 0−ω#

v#2

'  ⋅sinα   v#2

'  ⋅cosα   0∣=0

−ε21⋅( −ε0#⋅( =0

 

12

41

3

1

#

2

4 5

z

Page 13: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 13/26

 y A⋅(−ε21)⋅i− x A⋅(−ε21)⋅ #+ yO1⋅(−ε0#)⋅i− xO

1⋅(−ε0#)⋅ #−ω1

2⋅ x A⋅i−ω1

2⋅ y A⋅ #−ω#

2⋅( xO1− x A)⋅i –

−ω#

2⋅( yO1

− y A)⋅ #−a#2

'  ⋅sin $* ⋅i−a#2

'  ⋅cos $* ⋅ #+2⋅v#2

'  ⋅sin$* ⋅(−ω#)⋅ #−2⋅v

#2

'  ⋅cos $* ⋅(−ω#)⋅i=0

ε21⋅( +ε

0#⋅( =0

[− y A

⋅ε21− y

O 1

⋅ε0#−ω

1

2⋅ x A

−ω#

2⋅( xO 1

− x A

)−a#2

'  ⋅sin $*+2⋅ω#⋅v

#2

'  ⋅cos$* ]⋅i 

[ x A⋅ε21+ xO 1⋅ε0#−ω1

2⋅ y A−ω#2⋅( yO1

− y A)−a#2'  ⋅cos$* −2⋅ω#⋅v#2

'  ⋅sin $* ]⋅ #=0

−ε21⋅( −ε0#⋅( =0

 

− y A⋅ε21− yO1⋅ε0#−ω1

2⋅ x A−ω#2⋅( xO

1− x A)−a#2

'  ⋅sin $*+ 2⋅ω#⋅v#2'  ⋅cos$* =0

 x A⋅ε21+ xO1⋅ε0#−ω1

2⋅ y A−ω#2⋅( yO1

− y A)−a#2'  ⋅cos$* −2⋅ω#⋅v#2

'  ⋅sin$* =0

ε21+ε0#=0

 

−0"09*⋅ε21−(−0"0)⋅ε0#−10"$2⋅0"1$*−8"2*2⋅(0−0"1$*)−a#2'  ⋅√ 2

2  +2⋅8"2*⋅0"*1⋅√ 2

2 =0

0"1$*⋅ε21+0⋅ε0#−10"$2

⋅0"09*−8"2*2

⋅(−0"00−0"09*)−a#2' 

⋅√ 2

2  −2⋅8"2*⋅0"*1⋅√ 2

2  =0ε21+ε0#=0

 

−0"09*⋅ε21+0"0⋅ε0#−0"0⋅a#2'  =0"88

0"1$*⋅ε21−0"0⋅a#2'  =*"1##

ε21+ε0#=0

 

Δ=∣−0"09* 0"0 −0"0

0"1$* 0   −0"0

1 1 0  ∣=0"1$*⋅1⋅(−0"0)+1⋅0"0⋅(−0"0)−1⋅(−0"09*)⋅(−0"0)=−0"2##

Δε21=∣

0"88 0"0 −0"0

*"1## 0   −0"0

0 1 0  ∣=*"1##⋅1⋅(−0"0)−0"88⋅1⋅(−0"0)=−#  

Δε0#=∣−0"09* 0"88  −0"00"1$* *"1##  −0"0

1 0 0  ∣=0"88⋅1⋅(−0"0)−*"1##⋅(−0"0)=#  

Δa#2

'  =

−0"09* 0"0 0"88

0"1$* 0 *"1##

1 1 0

 ∣=0"1$*⋅1⋅0"88+1⋅0"0⋅*"1##−1⋅*"1##⋅(−0"09*)=0"992  

ε21=Δε

21

Δ = −#

−0"2##=12589 [ra% /s

2]  

ε03=Δε0#

Δ =#

−0"2##= 12589 [ra% /s

2]  

a32

' =Δa#2

Δ =  0"992

−0"2##= 452 [ra% /s

2]  

ccelera%iile ε0# 'i a#2'  au sensuri in(erse fa%ă &e cele alese ini%ial.

1#

Page 14: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 14/26

ccelera%iile unghiulare absolute:

εi=εi−1+εi , i−1

 2=ε1+ε21=12589⋅k   (ω1=const*⇒ε1=0)  

3=ε2+ε#2=12589⋅k   (

ε#2=0)  

C%'&)& II

OO1×ε#0+OB×

ε$#+OC ×

ε*$−ω#

2

⋅O1 B−ω$

2

⋅BC +

a0*

=0ε#0+ε$#+ε*$=0

 

∣ i    #   ( 

 xO1

 yO1

0

0 0   −ε#0

∣+∣ i   #  ( 

 x B   yB   0

0 0   −ε$#

∣+∣ i   #  ( 

 xC    yC    0

0 0   −ε*$

∣−ω#

2⋅[( x B− xO 1

)⋅i +( yB− yO1

)⋅ # ]–

 –ω$

2⋅[( xC − xB)⋅i +( yC − yB)⋅ # ]−a0*

'  ⋅i=0

−ε#0⋅( −ε

$#⋅( −ε

*$⋅( =0

 

 yO1⋅(−ε#0)⋅i− xO

1⋅(−ε#0)⋅ #+ y B⋅(−ε$#)⋅i − x B⋅(−ε$#)⋅ #+ yC ⋅(−ε*$)⋅i− xC ⋅(−ε*$)⋅ #−ω#

2⋅( x B− xO1)⋅i –

 –ω#2⋅( y B− yO 1)⋅ #−ω$

2⋅( xC − x B)⋅i −ω$2⋅( yC − yB)⋅ #−a0*

'  ⋅i=0

ε#0⋅( +ε

$#⋅( +ε

*$⋅( =0

 [− yO

1⋅ε#0− y B⋅ε$#− yC ⋅ε*$−ω#

2⋅( x B− xO1)−ω$

2⋅( xC − x B)−a0*'  ]⋅i +

+[ xO1⋅ε#0+ x B⋅ε$#+ xC ⋅ε*$−ω#

2⋅( yB− yO1)−ω$

2⋅( yC − yB)]⋅ #=0

ε#0+ε$#+ε*$=0

 

− yO1⋅ε#0− yB⋅ε$#− yC ⋅ε*$−ω#

2⋅( xB− xO1)−ω$

2⋅( xC − x B)−a0*'  =0

 xO1⋅ε#0+ x B⋅ε$#+ xC ⋅ε*$−ω#

2⋅( yB− yO1)−ω$

2⋅( yC − yB)=0

ε#0+ε $#+ε*$=0

 

1$

54

41

)

6#

$

*

Page 15: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 15/26

−(−0"0)⋅12"8−0"1#*⋅ε$#−(−0"0)⋅ε*$−8"2*2⋅(0"20*−0)−2"112⋅(1"00*−0"20*)−a0*'  =0

0⋅12"8+0"20*⋅ε$#+1"00*⋅ε*$−8"2*2⋅[0"1#*−(−0"0)]−2"112⋅(−0"0−0"1#*)=012"8#+ε$#+ε*$=0

 

−0"1#*⋅ε$#+0"0⋅ε*$−a0*

'  =1"1#

0"20*⋅ε$#+1"00*⋅ε*$=1#"0$

ε$#+ε

*$=−12"8#

 

Δ=∣−0"1#* 0"0   −1

0"20* 1"00* 0

1 1 0 ∣=0"20*⋅1⋅(−1)−1⋅1"00*⋅(−1)=0"8  

Δε$#=∣1"1# 0"0   −1

1#"0$ 1"00* 0

−12"8# 1 0 ∣=1#"0$⋅1⋅(−1)−(−12"8#)⋅1"00*⋅(−1)=−2*"9#$  

Δε*$=∣−0"1#* 1"1#   −10"20* 1#"0$ 0

1   −12"8# 0 ∣=0"20*⋅(−12"8#)⋅(−1)−1⋅1#"0$⋅(−1)=1*"  

Δa0*'  =∣−0"1#* 0"0 1"1#

0"20* 1"00* 1#"0$1 1   −12"8#∣=(−0"1#*)⋅1"00*⋅(−12"8#)+0"20*⋅1⋅1"1#+0"0⋅1#"0$⋅1 –

 –1⋅1"00*⋅1"1#−(−0"1#*)⋅1⋅1#"0$−0"20*⋅0"0⋅(−12"8#)=−8"92

 

ε43=Δε

$#

Δ =−2*"9#$

0"8  = 32541[ra% / s

2]  

ε4=Δε*$

Δ =1*"0"8

 =1758 [ra% /s2]  

a0

' =Δa0*

Δ =−8"92

0"8= 10586[ra% / s2]  

ccelera%iile ε$# 'i a0*'  au sensuri in(erse fa%ă &e cele alese ini%ial 'i reprezentate pe

figură.

ccelera%iile unghiulare absolute:

εi=

εi−1+

εi , i−1

 

4=ε#+ε$#=12"8⋅( −#2"$1⋅( = 1754⋅k  

=ε$+ε*$=−19"*$⋅( +19"*8⋅( =0503⋅k  

ccelera%iile punctelor "6"):

aO=0" ε1=0 /   O este punct fi5

a A=a0+ε1×OA−ω12⋅OA=−ω1

2⋅ x A⋅i −ω12⋅ y A⋅ #=−10"$2⋅0"1$*⋅i −10"$2⋅0"09*⋅ #  

a A=−18"0#⋅i −10"$1⋅ #  

1*

Page 16: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 16/26

∣a A∣=√ (−18"0#)2+(−10"$1)2=20"82⇒ 

a A=20582[m⋅s−2]  

aO1=0 /   O1 este punct fi5

aB= aO 1+ε#×O1 B−ω#

2⋅O1 B=∣  i    #   ( 

0 0   −ε#

 x B− xO 1 y B− yO1

0 ∣−ω#2⋅[( x B− xO1

)⋅i +( y B− yO1)⋅ # ]  

aB=∣   i    #   ( 

0 0   −12"80"20* 0"20* 0  ∣−8"2*2⋅(0"20*⋅i +0"20*⋅ #)=0"20*⋅(−12"8)⋅ #−0"20*⋅(−12"8)⋅i –

 – 1#"9*2⋅i−1#"9*2⋅ #=−11"#1#⋅i −1"*9⋅ #

∣aB∣=√ (−11"#1#)2+(−1"*9)2=20"08⇒ 

a B=20508[m⋅s−2]  

aC = aB+ε$×BC −ω$2⋅BC   

aC =−11"#1#⋅i−1"*9⋅ #+∣  i    #   ( 

0 0   ε$

 xC − xB   yC − y B 0∣−ω$2⋅[( xC − xB)⋅i +( yC − yB)⋅ # ]  

aC =−11"#1#⋅i−1"*9⋅ #+∣ i    #   ( 

0 0 19"*$0"8 −0"20* 0 ∣−2"112⋅(0"8⋅i−0"20*⋅ #)  

aC =−11"#1#⋅i−1"*9⋅ #+0"8⋅19"*$⋅ #−19"*$⋅(−0"20*)⋅i−#"*1⋅i +0"912⋅ #  

aC =−10"88⋅i  

∣aC ∣=√ (−10"88)2=10"8⇒ 

a B=10586[m⋅s−2]  

ccelera%ia centrelor &e masă ale elementelor 1"# 'i $:

aO=aO1

=0  )onsi&erăm   O )iO1 ca fiin& puncte fi5e.

aC 1=aO−ω1

2⋅OC 1=−ω12⋅

 x A

2 ⋅i−ω1

2⋅ y A

2 ⋅ #=−10"$2⋅

0"1$*2  ⋅i−10"$2⋅

0"09*2  ⋅ #  

aC 1=−9"01⋅i −*"20⋅ #  

∣aC 1∣=√ (−9"01)2+(−*"20)2=10"$1⇒ aC 1 

10541 [m⋅s−2]

aC #=aO1

+ε#×O

1C 

#−ω

#

2⋅O1

C #=∣ i   #  ( 

0 0   ε# xC #

 yC #0∣−ω#

2⋅ xC #⋅i−ω

#

2⋅ yC #⋅ #  

1

Page 17: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 17/26

aC #=∣

  i    #   ( 

0 0   ε#

 x B− xO1

2

 y B− yO 1

20∣−ω#

2⋅ xB− xO1

2  ⋅i−ω#

2⋅ y B− yO 1

2  ⋅ #  

aC #=∣ i    #   ( 

0 0 12"8

0"20*−0

2

0"1#*−(−0"0)2

0 ∣−8"2*2⋅

0"20*−0

2⋅i−8"2*

2⋅0"1#*−(−0"0)

2⋅ #  

aC #=∣

  i    #   ( 

0 0 12"80"102* 0"102* 0 ∣−8"2*2⋅0"102*⋅i−8"2*2⋅0"102*⋅ #  

aC #

=0"102*⋅12"8⋅ #−0"102*⋅12"8⋅i−"9⋅i −"9⋅ #=−8"29*⋅i−*"*⋅ #  

∣aC #∣=√ (−8"29*)2+(−*"*)2=10"0#⇒ aC  3 

10503 [m⋅s−2]  

aC $=aB+ε$×BC 

$−ω

$

2⋅BC $=∣ i   #  ( 

0 0   ε$ xC $

 yC $0∣−ω$

2⋅ xC $⋅i−ω

$

2⋅ yC $⋅ #  

aC $=−11"#1#⋅i−1"*9⋅ #+

  i    #   ( 

0 0   ε$

 xC − x B

2

 yB− yC 

2 0

∣−ω$

2⋅ xC − x B

2  ⋅i −ω$

2⋅ y B− yC 

2  ⋅ #  

aC $=−11"#1#⋅i−1"*9⋅ #+∣

 i    #   ( 

0 0 19"*$0"$ 0"102* 0 ∣−2"112⋅0"$⋅i −2"112⋅0"102*⋅ #  

aC $=−11"#1#⋅i−1"*9⋅ #+0"$⋅19"*$⋅ #−0"102*⋅19"*$⋅i−1"8⋅i−0"$*⋅ #  

aC $=−1*"09⋅i −9"2#⋅ #  

∣aC $∣=√ (−1*"09)2+(−9"2#)2=1"9⇒ aC 4 19567[m⋅s

−2]  

9 – C"&')&)& -+$(+$)&)% * %#$%

ρ=.800 Kg⋅m−#

 A=1 cm2=10−$

m2

l1=l OA=0"19 m

l #=l O1 B=0"29 ml

$=l BC =0"8 m

 

1

Page 18: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 18/26

!lementul cinematic nr. 1:

m1=ρ⋅l 1⋅ A=.800⋅10−$⋅0"19=0"1$8 Kg  

+  ΔC 1

=m1⋅l 1

2

12=

0"1$8⋅0"192

12=0"$$⋅10

−#[ Kg⋅m−2]  

aC 1=−9"01⋅i −*"20⋅ #  ε1=0  

  F i1

:   F i1

=−m1⋅aC 1

 M i1=−+ ΔC 1

⋅ε1

 

  F i1

:   F i 1

=−0"1$8⋅(−9"01⋅i −*"20⋅ #)

 M i1

=−0"$$⋅10−#⋅0

 

  F i1

:   F i 1

=1"##$⋅i +0"⋅ #

 M i1

=

0

 

!lementul cinematic nr. #:

m#=ρ⋅l #⋅ A=.800⋅10−$⋅0"29=0"22 Kg  

+ ΔC #

=m#⋅l #

2

12=

0"22⋅0"292

12=1"*8⋅10

−#[ Kg⋅m−2]  

aC #=−8"29*⋅i−*"*⋅ #  

ε#=12"8⋅( 

  F i#

:   F i#

=−m#⋅aC #

 M i#=−+ ΔC #

⋅ε#

 

  F i#

:   F i #

=−0"22⋅(−8"2*9⋅i −*"*⋅ #)

 M i#=−1"*8⋅10−#⋅12"8⋅( 

 

  F i#

:   F i #

=1"8⋅i +1"28⋅ #

 M i#=−0"02⋅( 

 

!lementul cinematic nr. $:

m$=ρ⋅l $⋅ A=.800⋅10−$⋅0"8=0"2$ Kg  

+ ΔC $

=m$⋅l $

2

12=

0"2$⋅0"82

12=##"28⋅10

−#[ Kg⋅m−2]  

aC $=−1*"09⋅i −9"2#⋅ #  ε$

=−19"*$⋅( 

  F i$

:    F i $=−m$⋅aC $

 M i$=−+ ΔC $

⋅ε$

 

18

Page 19: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 19/26

  F i$

:   F i$

=−0"2$⋅(−1*"09⋅i −9"2#⋅ #)

 M i$=−##"28⋅10−#⋅(−19"*$)⋅( 

 

  F i$

:   F i$

=9"$19⋅i+*"*⋅ #

 M i$

=0"*⋅(  

!lementul cinematic nr. 2:

m2=0"2 Kg  

&imensiuni neglijabile" put+n& fi asimilat cu un punct material plasat ,n <A   +  ΔC 2

neglijabil

aC 2=a A=−18"0#⋅i−10"$1⋅ #  

  F i2

:   F i2=−0"2⋅(−18"0#⋅i −10"$1⋅ # )

 M i2=0

 

  F i2

:   F i2

=#"0⋅i +2"082⋅ #

 M i2

=0 

!lementul cinematic nr. *:

m2=0"2 Kg  &imensiuni neglijabile" put+n& fi asimilat cu un punct material plasat ,n <A   +  Δ

C *

neglijabil

  aC *=aC =−10"88⋅i

  F i*

:   F i *

=−0"2⋅(−10"88)⋅i

 M i*=0

 

  F i*

:   F i *

=2"1#⋅i

 M i*

=0 

8 – G$)-/%& &!#-&+$ '%#!"-%'

i=−mi⋅g⋅ # ⇒∣ i∣=mi⋅g [ N ]  

1=−0"1$8⋅9"81⋅ #=−1"$*1⋅ #  ⇒∣1∣=1"$*1[ N ]

2=−0"2⋅9"81⋅ #=−1"92⋅ #  ⇒∣

2∣=1"92[ N ]

#=−0"22⋅9"81⋅ #=−2"21⋅ #  ⇒∣#∣=2"21[ N ]  

19

Page 20: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 20/26

$=−0"2$⋅9"81⋅ #=−"121⋅ #  ⇒∣$∣="121[ N ]  

*=−0"2⋅9"81⋅ #=−1"92⋅ #  ⇒∣ *∣=1"92[ N ]  

7 – C"&')&)& +$&+$ * &;/-)$/ <$"'%)#%= *%# ')&

- esfacem cupla &in 6:

"

 F Δ

($+*)=0  eca"ia %e !roiec"ie !e %irec"ia g-i%a#li  (Δ)

" M C ($)=0  eca"ia %e momente fa"& %eC   

 x B+ x$+ x*+ F *=0

CB×( x B+ yB)+CC $×( x$+ y$+ $)+ M i$=0

 

 x*= F i*=2"1#⋅i  

 F *=−200⋅i  

 x B+9"$19⋅i +2"1#⋅i−200⋅i =0  ⇒ 

 x B=188"$⋅i  

∣  i    #  ( 

−0"8 0"20* 0188"$   y B 0∣+∣

  i    #   ( 

−0"$ 0"102* 09"$19  −0"#1 0

∣+0"*⋅( =0  

−0"8⋅ yB⋅( −188"$⋅0"20*⋅( +(−0"$)⋅(−0"#1)⋅( −9"$19⋅0"102*⋅( +0"*⋅( =0

(−0"8⋅ yB−#8"89)⋅( =0  ⇒−0"8⋅ yB−#9"08=0 ⇒ y B=−#8"89

0"8=−$8"$8  

∣ R B∣=√ 188"$2+(−$8"$8)2=19$"*# N   

- esfacem cupla &e rota%ie &in ) (C  R) :

20

6

)

)$

$

* 0

/D

Page 21: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 21/26

" F Δ(*)=0   eca"ia %e !roiec"ie !e %irec"ia g-i%a#li   (Δ)

" M  B($)=0  eca"ia %e momente fa"& %e B

 

 xC + x*+ F *=0

BC ×( xC + yC )+BC $×( x$+ y $+$)+ M i$=0

 

 xC +2"1#⋅i−200⋅i =0   ⇒ xC =19"82⋅i  

∣   i    #   ( 

0"8   −0"20* 019"82   yC  0∣+∣

  i    #   ( 

0"$   −0"102* 09"$19   −0"#1 0

∣+0"*⋅( =0  

0"8⋅ yC ⋅( −19"82⋅(−0"20*)⋅( +0"$⋅(−0"#1)⋅( −9"$19⋅(−0"102*)⋅( +0"*⋅( =0  

(0"8⋅ yC +$2"021)⋅( =0 ⇒0"8⋅ yC +$2"021=0 ⇒ yC =−$2"021

0"8=−*2"*2  

∣ RC ∣=√ 19"822+(−*2"*2)2=20$"8 N 

- esfacem cupla &e transla%ie &in ) (C T ) :

" M   B

($+*)=0   eca"ia%e momente fa"& %e B  

BC ×( R+*+ x*+ F *)+BC $×( x$+ y$+$)+ M i$=0  

21

6

)

)$

$

* 0

/D

Page 22: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 22/26

∣  i    #   ( 

0"8   −0"20* 0−19"82   R−1"92 0∣+∣

  i    #   ( 0"$   −0"102* 0

9"$19   −0"#1 0∣+0"*⋅( =0  

0"8⋅( R−1"92)⋅( −(−19"82)⋅(−0"20*)⋅( +0"$⋅(−0"#1)⋅( −9"$19⋅(−0"102*)⋅( +0"*⋅( =0  

(0"8⋅ R−$0"*)⋅( =0  ⇒0"8⋅ R−$0"*=0  ⇒ R=$0"*

0"8=*0"82  

 R=*0"82⋅ #  ⇒∣ R∣= R=*0"82 N 

- esfacem cupla &e rota%ie &in ( A R)

 

" F  BO1

(2 ) =0   eca"ia%e !roiec"ii !entr elementl 2  !e %irec"ia  BO1 

" M O(1)=0   eca"ia %e momente fa"& %e O

 

22

6

)

)$

$

*0

/D

1

#

2

6

4

41

$*E

)1

Page 23: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 23/26

 x2+ x A+ y2+ y A+2=0

OA×( x A+ y A)+OC 1×( x1+ y1+ 1)+ M =0

( x2− x A)⋅cos $* ⋅i+( y2+ y A+2)⋅sin $* ⋅ #=0

∣ i 

 # 

( 0"1$* 0"09* 0

 x A   y A   0∣+

∣ i 

 # 

( 0"082 0"0$* 0

1"##$−0"81 0∣−80⋅( =0  

(#"0− x A)⋅cos$* +(2"082+ y A−1"92)⋅sin $* =0

0"1$*⋅ y A⋅( − x A⋅0"09*⋅( +0"082⋅(−0"81)⋅( −1"##$⋅0"0$*⋅( −80⋅( =0 

(#"0− x A)⋅√ 22+(2"082+ y A−1"92)⋅√ 2

2=0  ∣#√ 2

2

0"1$*⋅ y A−0"09*⋅ x A−80"119=0

 

− x A+ y A=−#"20"1$*⋅ y A−0"09*⋅ x A=80"119  

 y A= x A−#"2  

0"1$*⋅( x A−#"2)−0"09*⋅ x A=80"119  

0"1$*⋅ x A−0"1#−0"09*⋅ x A=80"119

0"09*⋅ x A=80"#2  ⇒ x A=80"#2

0"09*=1.11"1  

 y A=1.11"1−#"2=1.1*"88$  ∣ R A R

∣=√ 1.11"1 2+1.1*"88$2=1.$0"1# N   

- esfacem cupla &e transla%ie &in ( AT )

 

2#

1

#

2

6

4

41

$*E

)1

Page 24: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 24/26

" M O(1+2)=0  eca"ia %e momente fa"& %eO  

OA×( R+ x2+ y2+2)+OC 1×( x1+ y1+1)+ M =0  

∣  i    #   ( 

0"1$* 0"09* 0 R⋅sin $*+#"0 0"12− R cos$* 0∣+∣

  i    #   ( 

0"082 0"0$* 01"##$  −0"81 0∣−80⋅( =0  

0"1$*⋅(0"12− R⋅cos$* )⋅( −( R⋅sin$* +#"0)⋅0"09*⋅( +0"082⋅(−0"81)⋅( −1"##$⋅0"0$*⋅(  – –80⋅( =0

(0"019−0"11⋅ R−0"0⋅ R−0"#$2−0"0**−0"#−80)⋅( =0

−0"18#⋅ R−81"008=0

 R=−81"008

0"18#=−$$2" N   

∣ R AT ∣=$$2" N   

− R⋅sin $* =−#1#"012  

 R⋅cos$* =#1#"012  

 R AT =−#1#"012⋅i+#1#"012⋅ #  

- esfacem cupla &in O1  

"

 F BO1

(#)

=0   eca"ia !roiec"iilor for"elor !e %irec"ia  BO1 "

 M O(#+2)=0  eca"ia %e momente fa"& %e A

 

2$

01

)#

6

2

Page 25: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 25/26

( xO1

+ x#+ x2+ xB)⋅cos$* ⋅i +( yO1

+ y#+#+ yB)⋅cos$* ⋅ #=0

 AO1×( xO 1

+ yO 1

)+ AC #×( x

#+ y

#+

#)+ AB× RB+ M i#

 

( xO1+1"8+#"0+188"$)⋅√ 2

2  +( yO 1

+1"28−2"21−$8"$8)⋅√ 22 =0  ∣#√ 2

2

∣  i    #   ( 

−0"1$*  −0"1* 0 xO

1 yO

10∣+∣

  i    #   ( 

−0"082  −0"082 01"8  −0"9# 0∣+∣

i    #   ( 

0"0$ 0"0$ 0188"$−$8"$8 0∣−0"02⋅( =0

 

 xO1

+ yO1

+1$$"$*#=0

−0"1$*⋅ yO1

⋅( −(−0"1*)⋅ xO1

⋅( +(−0"082)⋅(−0"9#)⋅( −1"8⋅(−0"082)⋅( +0"0$⋅(−$8"$8)⋅(  –

 – 188"$⋅0"0$⋅( −0"02⋅( =0

 

 xO1=− yO1

−1$$"$*#

−0"1$*⋅ yO1+0"1*⋅ xO

1−9"2*=0

 

 xO1=− yO1

−1$$"$*#

−0"1$*⋅ yO1+0"1*⋅(− yO 1

−1$$"$*#)−9"2*=0 

−0"#29⋅ yO1−##"099=0  

 yO1

=−##"099

0"#29=−100"  

 xO1

=−(−100")−1$$"$*#=−$#"8*#  

 RO 1

=−$#"8*#⋅i −100"⋅ #  

 RO 1

=∣ RO 1

∣=√ (−$#"8*#)2+(−100")2=107594 N   

- esfacem cupla &e rota%ie &in ( A R)

 

2*

1

#

2

6

4

41

$*E

)1

Page 26: Proiect Mecanisme I

7/21/2019 Proiect Mecanisme I

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-mecanisme-i 26/26

" F BO1

(1+2)=0  eca"ia %e !roiec"ii !e %irec"ia  BO1 

" M  A(1)=0   eca"ia %e momente fa"& %e A

 

( xO+ x1+ x2)⋅cos$* ⋅i +( yO+ y1+1+ y2+ 2)⋅cos$* ⋅ #=0

 AO×( xO+ yO)+ AC 1×( x1+ y1+

1)+

 M =0

 

( xO+1"##$+#"0)⋅√ 22 +( yO+0"−1"$*1+2"082−1"92)⋅√ 2

2 =0  ∣#√ 2

2

∣  i    #   ( 

−0"1$*  −0"09* 0 xO   yO 0∣+∣

  i    #   ( 

−0"082  −0"0$* 01"##$  −0"81 0

∣−80⋅( =0

 

 xO+ yO+$"#9=0

(−0"1$*)⋅ yO⋅( −(−0"09*)⋅ xO⋅( +(−0"082)⋅(−0"81)⋅( −1"##$⋅(−0"0$*)⋅( −80⋅( =0 

 xO=− yO−$"#9−0"1$*⋅ yO+0"09*⋅ xO−9"8=0

 

−0"1$*⋅ yO+0"09*⋅(− yO−$"#9)−9"8=0  

−0"09*⋅ yO−80"19=0  

 yO=−80"19

0"09*=−1.1*#"899  

 xO=−(−1.1*#"899)−$"#9=1.1$9"*2  

 RO=1.1$9"*2⋅i−1.1*#"899⋅ #  

 RO=∣ RO∣=√ 1.1$9"*22+(−1.1*#"899)2=1.628596 N 


Recommended