+ All Categories
Home > Documents > Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

Date post: 26-Jun-2015
Category:
Upload: balerca-vasy
View: 1,751 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 29 /29
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII PETRICANI STRUCTURA ŢOLICI DATA : 24 aprilie 2009 CLASA : a III – a B ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi Comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura română ÎNVĂŢĂTOARE : Balercă Vasilica
Transcript
Page 1: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII PETRICANISTRUCTURA ŢOLICI

DATA : 24 aprilie 2009

CLASA : a III – a B

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi Comunicare

DISCIPLINA : Limba şi literatura română

ÎNVĂŢĂTOARE : Balercă Vasilica

TIPUL LECŢIEI : recapitulare şi sistematizare

Page 2: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Vestitorii primăverii

CONŢINUTUL : „În lumea cărţilor”- recapitularea textelor literare studiate pe parcursul semestrului al II-lea

SCOPUL: consolidarea deprinderii de citire conştientă, clară, fluentă, expresivă, îmbogăţirea vocabularului şi

exersarea abilităţilor de exprimare orală şi dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru lectură

OBIECTIV CADRU : Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

- familiarizarea cu textul epic prin citirea si intelegerea continutului de idei si sentimente ;

- desprinderea informaţiilor esenţiale dintr-un text citit ;

- citirea fluentă , corectă şi conştientă a unui text cunoscut de mică întindere ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

A. COGNITIVE La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:

OC1- să identifice titlurile textelor studiate după imaginea- simbol prezentată la videoproiector;

Nivel minimal – recunoaşterea simbolului prezentat; Nivel mediu – precizarea titlului textului studiat după imaginea simbol; Nivel maximal – identificarea titlului textului literar precum şi a autorului; OC2 – să citească corect, fluent şi expresiv fragmentele date;

Page 3: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

Nivel minimal- citirea în ritm propriu, cu rostirea clară a fiecărui cuvânt; Nivel mediu – reglarea vocii, respiraţiei şi a vitezei proprii, cerute de conţinut; Nivel maximal- folosirea corectă a accentului şi a intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie;

OC3 – să enumere personajele literare din textele literare studiate;

Nivel minimal – numirea personajelor întâlnite în textele literare studiate; Nivel mediu – identificare însuşirilor caracteristice ale personajelor; Nivel maximal- precizarea personajului principal pe baza însuşirilor dominante care-l deosebesc de celelalte personaje;

OC4 – să emită opinii însoţite de argumente relevante în caracterizarea personajelor prin comparaţie cu alte personaje;

Nivel minimal- redarea unei opinii şi a unui argument dntr-o lecţie studiată; Nivel mediu – exprimarea unei opinii şi găsirea unui argument cu privire la un personaj; Nivel maximal- compararea personajelor întâlnite în vederea emiterii opiniilor;

B. MOTRICE

OM1 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător; OM2 – să-şi coordoneze activitatea pentru utilizarea corectă a manualului şi orientarea eficientă în pagina caietului; OM3- să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul activităţii didactice;

C. AFECTIVE

Page 4: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

OA1- să pătrundă afectiv în atmosfera creată de citirea textelor literare; OA2- să manifeste interes pentru rezolvarea cerinţelor propuse de învăţătoare;

STRATEGII DIDACTICE :

a) Metode si procedee : citire, explicaţia , conversaţia , munca independentă , metoda cadranelor,

metoda RAFTS, metoda pălăriilor gânditoare, diagrama Venn, metoda exploziei stelare, observarea ;

b) Material didactic : prezentare în power point , fişe de lucru, trăistuţa cu poveşti, pălăriile gânditoare,

fişe de evaluare, diplome, stimulente ;

c) Metodologice :

*Ion Şerdean, “Metodica predării limbii române în ciclul primar” , Editura Didactică şi

Pedagogică , Bucureşti , 1995

*Iordǎchescu Carmen, Sǎ dezlegǎm tainele textelor literare - clasa a III a, Ed. Carminis, 2004,

Piteşti

d) Temporale : 45 minute ;

Secvenţele lecţiei

Ob. Unităţi de conţinut

Emiterea sarcinilor şi informaţiilor

Rezolvarea sarcinilor Strategii didactice Modalităţi de evaluareMetode Mijloace Forme de

organizare

Page 5: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

1.Captarea şi orientarea atenţiei

3 min.

Se va realiza „Punctul de plecare” care să incite interesul pentru lecţie

Învăţătorul se preocu-pă de asigurarea condiţiilor optime desfăşurării orei de limba şi literatura română

Discuţie pregătitoare despre textele studiate până acum la limba română şi clasificarea acestora( în versuri şi în proză).

Importanţa cărţilor în viaţa elevilor şi argumentarea acestui aspect.

Elevii isi vor pregăti materialele, instrumentele necesare orei . ♦Vor adopta poziţia corectă în bancă , işi vor spori atenţia

Participă la discuţie prezentând clasificarea textelor literare studiate.

Prezintă importanţa cărţilor în viaţa de şcolar.

conversaţia

caiete frontală

observare

sistematică

2. Anunţarea temei şi a obiectivelor

1 min.

”În lumea cărţilor”

♦Se anunţă titlul lecţiei şi se enumeră obiectivele pe care trebuie să atingă la sfârşitul orei în termeni accesibili elevilor .

♦Receptează mesajul transmis de învăţătoare.

explicaţia frontală

3. Dirijarea învăţării

20 min.

OC1 Enunţarea titlului şi a autorului după imaginea –simbol

Se prezintă mai multe imagini- simbol. Se emite sarcina didactică: Identificaţi textul literar după simbolul dat şi numiţi autorul care l-a scris.

Intuiesc imaginile prezentate, denumesc textul literar dar şi autorul acestuia.

conversaţia Video- proiector

Prezentare PPT

frontală observare sistematică

evaluare reciprocă

Page 6: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

OC2

OA1

OC3

OC4

Concurs: „Cel mai bun cititor”

În funcţie de textul literar denumit elevii primesc întrebări suplimentare despre conţinutul acestora.

Concurs : „Cel mai bun cititor”Din trăistuţa fermecată elevii extrag câte un plic ce conţine un fragment din lecţiile studiate. În lecturarea fragmentului propus se are în vedere: fluiditatea citirii, coerenţa dar şi intonaţia corespunzătoare impusă de semnele de punctuaţie. (Anexa 1)

Se discută despre personajele literare : ce sunt personajele literare, de câte feluri pot fi ele. Se exemplifică cu numele personajelor din lecţiile învăţate(pozitive şi negative).

Activitate pe grupe:

Elevii răspund corect la întrebările adresate de învăţătoare.

Participă la concursul propus ţinând cont de calităţile citirii.

Elevul care respectă aceste calităţi va primi diploma de „Cel mai bun cititor al zilei”.

Răspund corect la întrebările adresate de învăţător referitoare la personajele întâlnite în lecţiile învăţate şi exemplifică.

Elevii repartizaţi în

explicaţia

citirea expresivă

conversaţiaexplicaţia

Plicuri cu fragmente din lecţiile învăţate

diplomă

frontală

frontală

frontală

evaluare reciprocă

autoevaluare

observare sistematică

Page 7: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

OA2 Fişă de lucru despre un personaj literar

Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 5. Fiecare echipă primeşte câte o fişă de lucru ce conţine diferite metode active moderne. Fişa de lucru face referire la câte un personaj din lecţiile învăţate. (Anexa2)

echipe rezolvă fişa cu personajul primit de fiecare în parte. La o rezolvare corectă a fişei primesc ca surpriză jetoane cu personajul tratat.

metoda cadranelordiagrama Vennmet. exploziei stelareRAFTS

fişe de lucru

activitate pe grupe

evaluare reciprocă

4. Obţinerea performan-ţei

7 min.

Metoda pălăriilor gânditoare

Se va aplica metoda pălăriilor gânditoare cu sarcini specifice fiecărei pălării în parte. Pălăria albăPălăria neagrăPălăria roşiePălăria galbenăPălăria albastrăPălăria verde(Anexa 3)

Elevii îşi aleg una din pălăriile gânditoare, citesc sarcina didactică specifică fiecăreia în parte şi o rezolvă .

Metoda pălăriilor gânditoare

pălării colorate

frontală evaluare reciprocă

5. Evaluare

10 min.

OM1OM2

Fişă de evaluare

Primesc o fişă de evaluare pe nivele de performanţă: minimal, mediu , maximal. (Anexa 4)

Rezolvă fişa de evaluare propusă.

Fişa de evaluare

individuală evaluare reciprocă

6.Realizarea feed-back-ului

1 min.

♦Fixarea cunoştinţelor ♦Ce am învăţat astăzi la limba română ?

♦Răspund la întrebările învăţătoarei

conver-saţia

frontală

7.Tema pentru acasă

♦Explica-rea temei pentru

♦Elevii primesc ca temă pentru acasă

♦Ascultă cu atenţie explicaţiile primite

explicaţia frontală

Page 8: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

1 min. acasă8. Aprecieri şi recomandări

2 min.

♦Aprecie-rea elevilor

♦Se fac aprecieri cu privire la gradul de participare la lecţie al elevilor♦Se recompensează elevii care au participat activ la lecţie cu calificative.

♦Primesc aprecieri cu privire la participarea elevilor la lecţie

conver-saţia

frontală

Page 9: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

ANEXA 1

1. „Traian Vuia s-a născut în anul 1872, într-un sat din apropiere de Lugoj. Încă de pe băncile şcolii, în mintea lui a început să se înfiripe visul de a zbura. - Crezi că-i cu putinţă? Îl întreba el pe fiul învăţătorului. - Nici gând! Îl necăjea acesta. Nici în legendă nu le-a reuşit oamenilor să zboare. - Eu am să zbor ! replica micul Traian.”

2. „ – Vom avea în câmp iepurele nostru. El ne e ca neam. Va avea pui şi vor veni în ospeţie pe la casa noastră. Dar într-o zi vine la noi moş Andrei. - O să râdă tot satul de voi, dacă îi daţi drumul iepurelui, îi spune el mamei. Nu-l puteti tăia? Gata crescut îl lăsaţi în drum?”

3. „Nu era joc, nu era clacă în sat, la care să nu se ducă fata babei, iar fata moşneagului era oprită de la toate acestea. De aceea , într-una din zile, moşneagul, fiind foarte amărât de câte-i spunea baba, chemă fata şi-i zise: - Draga tatei, iaca ce-mi spune măta de tine: că n-o asculţi, că eşti rea de gură şi că nu e chip să mai stai în casa mea. Du-te şi tu încotro te-a îndrepta Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă din pricina ta.”

4. „N-aţi plâns văzând cum trece-n zbor Spre miazănoapte nor de nor? Voi aţi cântat cu glas fierbinte Naturii calde imnuri sfinte, Ori doine dragi, când v-aţi adus De noi aminte!

Străinilor , voi nu le-aţi spus Că doine ca a noastre nu-s Şi-acum veniţi cu drag în ţară! Voi revedeţi câmpia iar, Şi cuiburile voastre-n crâng, E vară, vară!”

Page 10: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

5. „Vizuina iepurelui o duse pe Alisa printr-un tunel, apoi o luă brusc la vale. Fetiţa luneca în jos ca într-o fântână adâncă. - Ei, gândi Alisa, după o cădereca asta nici n-o să-mi mai pese când mă voi da de-a dura pe scări sau de pe acoperiş! Mă întreb câte leghe am străbătut de când tot cad? Voi fi aproape de centrul pământului?”

Page 11: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

ANEXA 2

Echipa nr. 1(Metoda RAFTS)

ROL: Iepure sălbaticAUDIENŢĂ:Copiii de vârstă şcolară micăFORMAT:ScrisoareTEMĂ:Măsurile de protecţie asupra animalelorSCOP:Evitarea scoaterii animalelor din mediul lor de viaţă

Imaginează-ţi că eşti un iepuraş sălbatic şi că vrei să le transmiţi câteva cuvinte pentru a lăsa animalele sălbatice în mediul în care s-au născut şi a opri cruzimea oamenilor. Adresează o scrisoare tuturor celor care vor să te audă.

Echipa nr. 2(Metoda cadranelor)

Spuneţi câteva informaţii despre Fram, ursul polar.

Găsiţi însuşiri ale lui Fram.

Ce sfaturi i-aţi da vânătorilor de urşi polari? Redaţi prin desen ursul polar.

Page 12: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

UNDE?

CE?

CE? CUM? CINE?

Echipa nr. 3(Diagrama Venn)

Completaţi cu însuşirile Completaţi cu însuşirile fetei babei.fetei moşneagului.

Scrieţi însuşirile comune celor două personaje.

Echipa nr. 4(Metoda exploziei stelare)

CINE?

DE CE?

Cine a fost Traian Vuia? Unde s-a născut Traian Vuia? De ce a plecat la Paris? Ce descoperire a făcut Traian Vuia? Cum a reuşit Traian Vuia să creeze automobilul zburător?

CÂND? CÂND?

Page 13: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

Echipa nr. 5

1.Numeşte vestitorii primăverii.

2. Continuă propoziţiile:

Rândunelele ................................................................ . Florile .......................................................................... . Elevii............................................................................ .

3. Spune o propoziţie despre imaginea următoare:

............................................................................................................................................. .

Page 14: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

ANEXA 3

PĂLĂRIILE GÂNDITOARE

PĂLĂRIA ALBĂ (INFORMEAZĂ)

Informează colegii despre textele studiate la limba română. Dă exemple de texte studiate, poezii.

PĂLĂRIA ROŞIE (SPUNE CE SIMŢI)

Exprimă sentimentele ce reies din lecţiile studiate la limba română.

PĂLĂRIA NEAGRĂ (ASPECTE NEGATIVE)

Numeşte aspectele negative care reies din lecţiile studiate şi pe care nu trebuie să le urmăm.

Page 15: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

PĂLĂRIA GALBENĂ (ASPECTE POZITIVE)

Desprindeţi din textele studiate învăţăturile bune pe care ţi le-ai însuşit în urma citirii lui.

PĂLĂRIA VERDE (IDEI NOI)

Imaginează-ţi că eşti autorul unui manual de limba română de clasa a III-a. Despre ce alte învăţături ar trebui să afle elevii din acest manual?

PĂLĂRIA ALBASTRĂ (CLARIFICĂ)

Cum trebuie să ne comportăm pentru a urma învăţăturile desprinse din lecţiile studiate?

Page 16: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

ANEXA 4

FIŞĂ DE EVALUARE (NIVEL MAXIMAL)

1. Scrie în căsuţă numărul textului corespunzător imaginii date şi completează cu numele autorului.

1. Hristos a înviat! de .............................................................2. Fata babei şi fata moşnegului , de ......................................3. Vestitorii primăverii, de ......................................................4. Fram, ursul polar, de ..........................................................5. O zi de primăvară, de ..........................................................

2. Citeşte fragmentele urmǎtoare şi scrie numele personajelor:

a) „-Draga tatei, iaca ce-mi spune măta de tine: că n-o asculţi, că eşti rea de gură şi că nu e chip să mai stai în casa mea.” ........................................................................................

b) „Puiul a învăţat de la oameni să se poarte, să simtă, să se veselească şi să se întristeze ca oamenii.”..........................................................................................

c) „Când s-a lăsat frigul, l-am urcat după cuptor. Doar ce intra cineva în casă şi, de după cuptor, apăreau două urechi .”..........................................................................................

3. Citeşte textul: „Aşadar, zeci, sute şi chiar mii de nepoţi se află în această clipă în pragul casei bunicilor şi, cu obrajii îmbujoraţi rostesc: - Ce mai faci, bunico? Ce mai faci, bunicule?”

Precizeazǎ: -titlul textului:..........................................................- numele autorului: ...........................................................

Page 17: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

- personajele textului: ........................................................FIŞĂ DE EVALUARE(NIVEL MEDIU)

1. Uneşte imaginea cu titlul potrivit.

Fram, ursul polar Vestitorii primăverii Hristos a înviat! Fata babei şi fata moşului

2. Scrie însuşiri pentru următoarele personaje:

Fata babei: ............................................................... Fata moşneagului: .................................................... Traian Vuia: ............................................................. Fram, ursul polar: .....................................................

3. Răspunde la întrebările:

- De unde fusese luat Fram?

.........................................................................................................

- De ce a fost bine răsplătită fata moşneagului?

...........................................................................................................

- Ce se mai întâmplă în natură odată cu venirea păsărilor călătoare?

..............................................................................................................

Page 18: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

FIŞĂ DE EVALUARE(NIVEL MINIMAL)

1. Recunoaşte personajele din imaginile următoare:

....................................................................

......................................................................

......................................................................

2. Scrieţi câte o propoziţie despre personajele desenate mai sus.

................................................................................................ .

................................................................................................ .

................................................................................................ .

Page 19: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

DIPLOMĂDIPLOMĂ

Se acordă elevului(ei) ....................................... din clasa a III-a B care a câştigat concursul „Cel mai bun cititor” realizat pe parcursul orei de limba şi literatura română din data de 24 aprilie 2009.

Învăţătoare, Vasilica Balercă

Page 20: Proiect Lb. Romana - Inspectia Finala de Gradul I

Recommended