+ All Categories
Home > Documents > PROIECT DE DEZVOLTARE -...

PROIECT DE DEZVOLTARE -...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
44
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BOLDEŞTI-SCĂENI JUDEȚUL PRAHOVA 2014- 2019 Plan de Dezvoltare Instituțională - Școala Gimnaziala Nr 2 Boldeşti -Scăeni Pagina 1 Nr. 1819/26.10.2018 PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2014-2019 Revizuire 2018
Transcript

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BOLDEŞTI-SCĂENI JUDEȚUL PRAHOVA

2014-2019

Plan de Dezvoltare Instituțională - Școala Gimnaziala Nr 2 Boldeşti -Scăeni Pagina 1

Nr. 1819/26.10.2018

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

2014-2019

Revizuire 2018

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 2

CUPRINS

Argument

I. Componenta strategică

A. Scurtă analiză a unității școlare și a contextului (elemente de identificare a unitatii scolare; repere geografice, istoricul școlii, cultura organizațională)

B. Diagnoza mediului intern și extern (informații de tip calitativ și cantitativ) /

analiza de nevoi ( analiza SWOT și analiza PESTE/PESTEL)

C. Viziunea

D. Misiunea

E. Ținte strategice

F. Opțiuni strategice

G. Rezultate așteptate

H. Obiective specifice –termene de realizare

I. Monitorizare și evaluare

II. Componenta operațională

I. Plan operațional de implementare a Proiectului de Dezvoltare Instituțională

II Monitorizarea și evaluarea Planului operational

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 3

ARGUMENT

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unităţii școlare trebuie să reflecte

strategia educaţională pe termen mediu (4-5 ani), ţinând cont de strategia

educaţională la nivel naţional, local, de evoluţia economică a zonei în care se află

situată școala, de mobilitatea și cerinţele profesionale ale pieţei muncii.

Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de

conducere a școlii, al personalului școlii, elevilor și părinţilor, aceștia alcătuind

comunitatea educaţională. Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres,

iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea părţilor interesate și

implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acţiunilor propuse.

La nivelul fiecarei unităţi școlare proiectul de dezvoltare instituţională are o

importanţă deosebită deoarece concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei

(dobândirea de abilităţi, aptitudini, competenţe), asigurând concentrarea tuturor

domeniilor funcţionale ale magementului (curriculum, resurse umane, material-

financiare, relaţii sistemice și comunitare) și asigură coerenţa strategiei pe termen

lung a școlii.

În contextul unei mondializări a economiei, a globalizării mondiale, a creșterii

concurenţei internaţionale, ca urmare a aderării și integrării în Uniunea Europeană, a

impactului de noi tehnologii asupra societăţii, precum și a pregătirii educabililor

pentru a face faţă unei evoluţii în carieră într-o lume aflată în rapidă schimbare și în

conformitate cu Legea 1/2011‚ Regulamentul unitatilor de invatamant

preuniversitar 4925 /08.09.2005, Ordin 4106/11.06.2010 privind modificarea şi

completarea ordinului 4925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind

aprobarea R.O.F.U.I.P. ; Ordinul nr. 5079 din 31august 2016, și completările cu

Ordinul 3027/08.01.2018 privind R.O.F.U.I.P., , ; Ordinului MECI

5132/10.09.2009, planul de dezvoltare, principiile pe care s-a fundamentat acest

proiect sunt următoarele:

o Centrarea actului educaţional pe elevii școlii:

- strategii didactice abordate,

- stimularea creativităţii,

- modernizarea continuă a bazei materiale,

- stimularea participării la activităţi extrașcolare si extracurriculare menite

să lărgească orizontul elevilor;

o Echilibru între cerere și ofertă:

- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane și materiale de care

dispune școala, cât și de solicitările elevilor și ale părinţilor, precum și pe

domeniile actuale de interes:

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 4

- utilizarea calculatorului,

- comunicarea într-o limbă modernă,

- educaţie pentru sănatate,

- educaţie civică;

o Cooperare școală-comunitate:

- participare la programele și acţiunile organizate de Primărie

- derularea unor acţiuni comune ȋn cadrul unor parteneriate ȋncheiate cu

instituţii culturale

- colaborarea cu ONG-uri, Poliţia Locală și Poliţia Naţională și alte

autorităţi locale;

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

I.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

Scurtă analiză a unității școlare și a contextului

a) Elemente de identificare a unităţii școlare:

Titulatura oficială a şcolii: SCOALA GIMNAZIALǍ NR. 2 BOLDEŞTI-

SCĂIENI

Adresa: str. Colinei nr 40 Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova, telefon/fax 0244 211469,

e-mail [email protected],

site:http://www.scoalaboldestiscaeni2.info/

Tipul școlii/grădiniței: Școala Gimnazială Nr.2 + Grădiniţa cu Program Normal

Nr.2, Grădinița cu Program Normal Nr.3, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.5

(structuri) – (cursuri de zi/program normal/program prelungit)

Orarul școlii/grădiniţei: 8.30-18.20 – două schimburi/8.00 – 16.15/8.00 – 17.00

Limba de predare: limba română

b) Repere geografice:

Școala este situată în sud-estul orașului, ȋn apropierea Pădurii Scăeni, la

aproximativ 10 km de Ploiești, pe Valea Teleajenului.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 5

c) Istoricul şcolii:

În fosta comuna Scăieni, în anul 1861 în documentele vremii apare o “şcoliţă”

improvizată care funcţiona într-o casă particulară.

Aceasta nu avea nimic în comun cu pretențioasa “școală-pension” din cadrul

falansterului, dispărută în anul 1836. În anul 1864 se construiește un local de

școală unde veneau și copii din satul Balaca. Această construcție a fost

complet dărâmată la cutremurul din anul 1940.

În locul şcolii avariate, pe baza planurilor arhitectului Mişu Rădulescu, după

cutremur, s-a început un nou local, care a fost definitivat între anii 1944-1948.

• Prin reforma din 1948, școala din Scăieni devine de 7 ani, primind în clasa a

V-a elevi din comunele Scăieni, Boldești, Seciu și Pleașa, unde nu existau

decât școli cu ciclul elementar.

• În anul 1956 existau două școli: una în satul Balaca, înfiinţată în 1932, care

funcţiona cu 4 clase și școala din Scăieni, care funcţiona tot cu 4 clase,

ajungând în anul 1967 la 480 de elevi.

• Seismele din 1977, 1986 și 1990 au afectat puternic localul școlii, după anul

1990 nemaiputând fi utilizat.

• Din anul 1990 și până în anul 2003 activitatea s-a desfășurat într-o baracă

improvizată şi în trei săli consolidate ale vechiului local.

• În anul 2002 școala a fost inclusă în “Proiectul de reabilitare a școlilor” –

finanţat de Banca Mondială şi Banca Europeană de Dezvoltare .

• Cu sprijinul Consiliului Local care a finanţat 3 săli de clasă, în februarie

2003 s-au deschis porţile actualului local.

• Acesta conține:

• 8 săli de clasă,

• laborator multi-media;

• laborator de fizică-chimie.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 6

d) Cultura organizaţională:

Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament

faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.

Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi

puternice, proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare.

Managerul poate să-și propună, să menţină sau să schimbe cultura

organizaţională. Înainte de a-și propune una din alternative, trebuie să identifice

tipul de cultură, s-o înţeleagă precum își înţelege propria personalitate.

Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină.

Acest tip de cultură este centrat pe exercitarea sarcinii și orientat spre persoană.

Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a

acestuia fiind una din valorile de bază.

Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă și stimulativă, bazată

pe valori, cum ar fi: încrederea în om, în capacităţile sale creative și de autocontrol.

Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional și totodată au

încredere în organizaţie.

Din analiza datelor, în organizaţie există o stare de echilibru și un climat

favorabil.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor

factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului

de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor

didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat

deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale,

de respect şi de sprijin reciproc.

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 7

activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice.

e) Auditul (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT și analiza

PESTE):

Diagnoza mediului intern și extern:

Informaţii de tip cantitativ (an școlar 2018-2019):

Populaţia școlară

-numar de elevi: 145 elevi - ciclul primar

144 elevi - ciclul gimnazial

90 preșcolari - grădiniţă

-număr de clase: 4 grupe gradiniță

6 clase Pregătitoare-IV

8 clase V-VIII

-provenienţa: mediu urban;

Indicatori de evaluare a performanţei (raportat la anul școlar 2017-2018):

- rata de promovabilitate 97,34 %;

- procentul de promovabilitate la testele naţionale: 92,59%;

-ponderea elevilor cu rezultate foarte bune (medii 9-10): 46,52%

-rata abandonului școlar: 0,69%;

Personalul școlii:

o de conducere:

- director;

o didactic:

An scolar Nr.

Titular

debut DEF GR II GR I

2018-2019 23 0 6 5 12

An scolar Nr. suplinitori deb DEF GR II GR I

2018-2019 7 4 2 0 1

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 8

Număr norme didactice: 19,61

o didactic auxiliar:

- 1 normă secretar

- 0,5 normă administrator financiar

- 0,5 normă administrator patrimoniu;

Nr.norme didactice – auxiliar – 2

o nedidactic:

- 2,75 norme ingrijitori

- 1 fochist

Nr. norme nedidactic – 3,75

Nivelul de calificare:

- institutor I – 1;

- studii universitare de lunga durată – 29;

Starea clădirilor:

Școala Gimnazială Nr.2 Boldești-Scăeni dispune de două localuri care au autorizații

sanitare, autorizație de protecția muncii, centrale termice proprii și sisteme

antiefracție.

Localul Scaeni dispune de un teren de sport, un laborator de fizică-chimie, un

cabinet multimedia, 6 cabinete de diverse specialități (limba română, matematică,

istorie, limbi moderne, geografie), un spațiu pentru lapte și corn, grupuri sanitare

pentru băieți și fete, arhivă , bibliotecă și o magazie. De asemenea are un hol generos

în care se pot desfășura serbările școlare. Mobilierul școlar este adaptat, modular și

modern, fiind schimbat în toată școala în ultimii trei ani.

Școala este conectată la rețeaua de Internet Opticnet (cu fir în cancelarie, secretariat,

cabinetul directorului, multimedia și wireless în toată școala) și la reteaua Telekom.

Sala multimedia este dotată cu o rețea de 20 computere legate la internet, un sistem

modern audio-video, un videoproiector.

Școala mai dispune de 2 laptopuri la dispozitia cadrelor didactice, 2 calculatoare, 1

imprimanta si 1 xerox în cancelaria profesorilor, 1 videoproiector mobil, 1

videoproiector pe holul școlii , 8 videoproiectoare montate în sălile de clasă, boxe,

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 9

stație și microfoane, boxă mobilă cu microfon, 3 casetofoane cu mp3 pentru

desfățurarea activităților extracurriculare. Fiecare sală de clasă este dotată cu table

albe magnetice. Avem la dispoziție o tablă interactivă (smart board) și 2

videoproiectoare inteligente.

Școala este dotată cu 11 camere video pe holurile școlii și la exterior și 4 în sălile de

clasă de la parter (pentru desfășurarea examenelor naționale).

Compartimentul secretariat si contabilitate este dotat cu laptopuri, Xeroxuri, scanner

și imprimantă A3, multifuncțional, tefefon.

Cabinetul directorului este dotat cu laptop și o multiuncțională laser color. Sunt la

dispoziția cadrelor didactice aparate de laminat A3 și A4, aparat de îndosariat.

Localul Balaca dispune de 2 săli de clasă, o sală de gimnastică dotată corespunzător

și un mini teren de baschet. Localul dispune de 2 calculatoare în sălile de clasă, 2

videoproiectoare, flipchart, table albe magnetice, imprimantă, materiale didactice

necesare desfășurării în bune condiții a activităților educative școlare și extrașcolare.

Grădinița nr. 3 Boldești-Scăeni dispune de 1 sală de clasă dotată cu laptop,

videoproiector, ecran de proiecție, boxe, imprimantă multifuncțională, jocuri și

jucării actualizate, corespunzătoare grupelor și vârstei copiilor, spațiu de joacă în

curte amenajat cu leagăne, tobogan, balansoare.

La Gradinița nr.2 Boldești-Scăeni funcționează o grupă de preșcolari într-o sală de

clasă dotată corespunzător cu materiale didactice si jucării specifice vârstei,

calculator, boxe, imprimantă, videoproiector și ecran de proiecție.

Gradinița nr.5 Boldești-Scăeni dispune de 1 sală de clasă dotată corespunzător

conform programului specific, materiale didactice actualizate, laptop, boxe,

videoproiector, ecran de proiecție, imprimantă, flipchart, jocuri și jucării, spațiu de

joacă in curte.

Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale:

Materialele didactice puse la dispozitia profesorilor sunt in conformitate cu noile

cerințe, conform metodelor moderne de predare-invatare, printre care: corpuri

geometrice, mulaje 3D, schelet uman, planșe și hărți laminate, materiale didactice

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 10

specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și cabinetelor de specialitate,

materiale sportive, alfabetare, flipcharturi, CD-uri cu lectii interactive.

Biblioteca școlii a fost modernizată și dotată cu mobilier nou, masă și scaune pentru

activitățile cu elevii, fondul de carte a fost actualizat cu titluri noi corespunzatoare

cerintelor de lectură.

Finanţarea:

- MEN - finanţare per elev

- din bugetul local pentru lucrări de întreţinere;

- extrabugetar: închirieri sala de sport, sponsorizari etc.

Informații de tip calitativ:

Ambianţa în unitatea școlară: cultura predominantă este de tip sarcină, atmosfera

este deschisa, nu există conflicte majore, dacă apar anumite conflicte ele sunt

rezolvate în mod obiectiv. Ȋn şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin

implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.

Relaţiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori – elevi

Relaţii interpersonale: sunt bazate pe comunicare, colaborare, deschidere,

cooperare, respect reciproc.

Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare

între elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal

nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele

sensuri.

Mediul social de provenienţă al elevilor: în urma efectuarii analizei mediului

social de provenienţă a elevilor, s-au constatat urmatoarele:

- elevii provin din familii cu pregătire medie;

- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat (venituri mici,

șomaj, condiţii modeste de viaţă);

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 11

- nivel scăzut de cultură și educaţie;

- lipsa mijloacelor de culturalizare;

- lipsa de timp a părinţilor generează lipsa de supraveghere și de îndrumare a

copiilor;

- modele comportamentale negative

- diferenţe de nivel de trai – generatoare de posibile conflicte.

Calitatea personalului:

- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt

constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate, rezultatelor obţinute,

interesul în ceea ce privește participarea la cursuri de perfecţionare.

Managementul unităţii școlare:

- Se desfășoară pe baza planului managerial, în colaborare cu membrii

Consiliului de Administraţie și a Consiliilor profesorale. Cadrele didactice

sunt organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie având un

responsabil. Există comisii de lucru pe probleme. Responsabilii de arie

curriculară și ai comisiilor de lucru întocmesc planul managerial al comisiei

de care răspund.

Relaţii cu comunitatea:

Implicarea părinţilor în activităţile manageriale este foarte bună, având o

optimă relaţionare cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor. Există disponibilitate

din partea cadrelor didactice în ceea ce privește asistenţa acordată părinţilor (se

organizează: lunar întâlniri-lectorate și săptămânal consultaţii cu părinţii). Există și

părinţi care manifestă dezinteres faţă de școală și educaţia elevilor, ceea ce se

reflectă în comportamentul copiilor, în atitudinea lor faţă de școală. Un rol

important în contracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul psihopedagog,

cu care există un protocol de colaborare și profesorii de religie.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 12

Colaborarea cu autorităţile locale este bună, apreciem programele acestora și

participăm la acestea.

Parteneri sociali:

- Primăria

- Casa de Cultură

- Școlile și grădiniţele vecine prin realizarea unor activitati metodice comune;

- Biserica;

- Poliţia Locală

- Poliţia Naţională

ANALIZA SWOT

S-a realizat analiza SWOT pentru 5 aspecte: curriculum, resurse materiale, resurse

umane, management, comunitate locală:

I. CURRICULUM

PUNCTE TARI

Şcoala dispune de documente curriculare

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare,

metodologii de aplicare a programelor, ghiduri

şi standarde de evaluare.

Curriculum la decizia şcolii diversificat,

care ţine cont de baza materiala şi încadrare;

Preocupări în direcţia predării

cunoştinţelor prin introducerea softului

educaţional;

Surse informaţionale bogate: manuale,

auxiliare didactice, bibliotecă, internet;

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru

Evaluarile Naționale, olimpiade și concursuri

PUNCTE SLABE

Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în

totalitate nevoile educaţionale ale

elevilor şi nu constituie întotdeauna

o activitate atractivă pentru aceştia.

Folosirea insuficientă a

echipamentelor moderne;

Unele cadre didactice abordează

proiectarea și procesul instructiv

educativ în mod tradițional

Lipsa manualelor școlare la unele

discipline sau existența unor manuale

învechite și deteriorate;

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 13

școlare;

- Preocuparea cadrelor didactice pentru

dezvoltarea unor proiecte educaționale

(concursuri, expoziții, parteneriate etc), a unor

activități extracurriculare;

- Proiectare didactică centrată pe copil la

toate nivelurile de învățământ (prin conținut,

startegie, forme de organizare a clasei);

- Participarea unui număr cât mai mare

de copii la activități extrașcolare

- Folosirea Programelor de învățare

personalizate pentru elevii cu cerințe educative

speciale

Apariția sporadică a revistei școlii

OPORTUNITATI

Majoritatea părinţilor colaborează cu

cadrele didactice în vederea procurării de

auxiliare.

Oferta mare de auxiliare didactice

permite o selecţie riguroasă în vederea

achiziţionării

Creşterea exigenţei părinţilor faţă de

serviciile pe care le oferă şcoala, disponibilitatea

acestora la colaborare

Creşterea gradului de autonomie a şcolii

pe probleme de CDŞ

Oferta de formare continua şi

perfecţionare în colaborare cu CCD şi Univ.

Ploiești

Colaborarea cu Asociația părinților

pentru achiziționarea de materiale didactice

(truse pentru laboratorul de chimie, atlase

școlare, cărți pentru bibliotecă și premiere)

- Existența parteneriatelor cu instituții

culturale (Casa de cultură a orașului Boldești-

AMENINTARI

Existenţa unor necorelaţii între

programele şcolare de la învăţământul

primar cu cele de la învăţământul

gimnazial, iar în cadrul învăţământului

gimnazial nu există continuitate între

materiile şcolare;

Starea fizică precară a manualelor la

unele obiecte.

Insuficienta diversificare şi adecvare

a CDŞ -ului la cerinţele şi solicitările

elevilor poate scădea motivaţia pentru

învăţare precum şi interesul pentru

această unitate de învăţământ

Programe școlare prea încărcate la

unele discipline

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 14

Scăeni, Teatrul Tilby, Teatrul Ancuța, biserica

etc.)

II.RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

Personal didactic titular calificat,

majoritatea cu gradul didactic I;

Personal didactic auxiliar bine pregătit,

la toate compartimentele;

Personal nedidactic conștiincios și

disciplinat;

Elevi dotaţi pentru activitatea de

performanţă;

Participarea cadrelor didactice la cursuri

de formare pe o tematica diversă;

Cadrele didactice au abilităţi în domeniul

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor

asistate de calculator.

Personal didactic calificat 100%;

Ponderea cadrelor didactice titulare cu

gradul didactic I si II este de 80%;

Relaţiile interpersonale (profesor-elev,

conducere subalterni, profesori-părinti,

profesori-profesori etc.) existente

favorizează crearea unui climat

educaţional deschis, stimulativ;

Există o bună delimitare a

responsabilităţilor cadrelor didactice

precum și o bună coordonare a acestora;

Secretar cu stagii de perfectionare în

domeniul activitatii de secretariat și

cunostinţe de operare PC;

Există o bună delimitare a

responsabilităţilor cadrelor didactice

PUNCTE SLABE

Conservatorism în utilizarea

metodelor activ-participative de predare-

învăţare-evaluare la anumite cadre didactice;

Valorificarea insuficientă a datelor

obţinute în urma monitorizării şi controlului

activităţii didactice

Management deficitar la nivelul unor

responsabili de catedră;

Slaba participare la cursuri de formare

și perfecţionare datorită accesului la aceste

cursuri prin achitarea unor taxe;

Conservatorismul unor cadre didactice

și rezistenţa la schimbare;

Slaba motivare a cadrelor didactice

având în vedere salariile mici;

Superficialitatea unor cadre didactice

suplinitoare;

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 15

precum şi o bună coordonare a acestora;

Existența unei culturi organizaționale

care favorizează crearea unui climat

educațional stimulativ;

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a

lucra în echipă

OPORTUNITĂŢI

Părinţi care solicită şi manifestă interes

pentru o pregătire de calitate;

Şcoala se află la 12 km de oraşul reşedinţa

de judeţ, astfel încât naveta este destul de

uşoară;

Varietatea cursurilor de formare si

perfecţionare organizate de CCD, ONG,

Universităţi

Intâlniri frecvente cadre didactice –părinţi;

AMENINŢĂRI

Legislaţia muncii nu permite angajarea

de către şcoală a personalului calificat pentru

compartimentele deficitare;

Fluctuaţia personalului didactic;

Scăderea numărului de copii din

circumscripţie creaza probleme de încadrare

cu personalul didactic.

Reducerea numărului de elevi și a

numărului de ore pe discipline a derterminat

existenţa unor catedre netitularizabile, fiind

ocupate de suplinitori;

Scăderea motivaţiei și interesului pentru

activităţile profesionale (colaborarea cu

părinţii, perfecţionarea, activităţi

extracurriculare, confecţionarea de material

didactic, pregătirea cu profesionalism a

lecţiilor etc.);

Criza de timp a părinţilor datorită

actualei situaţii economice reduce

participarea familiei în viaţa școlară, cu

implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât și în

performanţa școlară a elevilor;

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 16

III. RESURSE financiare și MARTERIALE

PUNCTE TARI

Şcoala dispune de un local spaţios, amenajat

cu utilităţi necesare;

Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare;

Baza materială bună în continuă

modernizare;

Şcoala dispune de o bază didactică bună,

înnoită permanent;

Conectarea la Internet;

Menţinerea stării de funcţionare prin

activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice.

Școala are bibliotecă;

Fonduri băneşti extabugetare;

Buget alocat dotării cu mijloace de

învățământ

Asigurarea securității unității prin sistem

de alarmă monitorizat și prin sistem

video de supraveghere

PUNCTE SLABE

Lipsa unei evidenţe si a unui control în

vederea recuperării pagubelor realizate de

către elevi;

Unele cadre didactice nu îşi asumă

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii

bunurilor din sala de clasă;

Utilizarea incorectă a utilităţilor de către

elevi.

Insuficiența fondurilor alocate

perfecționării

Săli de clasă insuficiente astfel încât

activitatea școlară să se defășoare dimineața

pentru toate clasele;

Utilizarea laboratoarelor ca săli de clasă

OPORTUNITĂŢI

Descentralizarea finanţării şi autonomia

instituţională permit o gestionare mai eficientă

a fondurilor;

Sprijin din partea Consiliului

Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea

problemelor materiale curente

Alocarea de catre Primarie a fondurilor

financiare necesare în vederea asigurării de

condiţii materiale decente;

Programe naţionale de dotări cu material

didactic pentru laboratoare şi sala de sport şi

cu carte şcolară pentru bibliotecă.

Existenţa unor spaţii care pot fi închiriate

în vederea obţinerii unor fonduri băneşti;

AMENINTARI

Bugetul limitat al comunităţii locale

faţă de nevoile şcolii.

Legislație nefavorabilă pentru

atragerea de sponsorizări din partea agenților

economici

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 17

Disponibilitatea Primăriei și a Consiliului

Local de a recompensa activitatea elevilor și

cadrelor didactice.

IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI

Colaborarea cu Primăria, Poliția oraşului,

Inspectoratul Şcolar Județean Prahova, Școala

de pompieri;

Colaborare cu Biserica

Colaborare cu Teatrul Toma Caragiu,

Muzee, Biblioteca localității precum şi alte

instituţii de cultură.

Relaţii de parteneriat cu Consiliul

Reprezentativ al Părinţilor;

Relaţii de parteneriat cu şcoli din

Republica Moldova, Bulgaria, Grecia

dezvoltate în cadrul unor proiecte educaționale

Buna colaborare între director și

coordonatorul de programe educative;

Organizarea de activităţi extraşcolare şi

extracurriculare atractive, introduce

elevii în mediu comunitar şi contribuie la

socializarea lor;

În şcoală s-au desfăşurat programe

educaţionale interne şi internaţionale;

Implicarea elevilor și cadrelor didactice

în activități de voluntariat în domeniul

ecologic, social, cultural, civic.

Derularea unor acțiuni umanitare în

beneficiul copiilor și vârstnicilor

defavorizați social.

PUNCTE SLABE

Inconsecvenţa în promovarea imaginii

şcolii în comunitate.

Lipsa unor fonduri de premiere a

elevilor şi cadrelor didactice implicate în

proiecte.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 18

OPORTUNITĂŢI

Paletă largă de oferte pentru proiectele

de parteneriat;

Asistenţă de specialitate în realizarea de

proiecte de parteneriat;

Lobby din partea părinţilor privind

realizările şi performanţele şcolii;

Deschiderea spre colaborare a

instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea

locală.

Disponibilitatea și responsabilitatea unor

instituţii de a veni in sprijinul școlii

(Primarie, ONG, Biserică, Poliţie,

instituţii culturale);

Interesul liceelor de a-și prezenta oferta

educaţională;

AMENINŢĂRI

Timpul limitat al părinţilor conduce la

o slabă implicare a acestora în viaţa şcolii;

Perceperea eronată de către o parte a

comunităţii a problematicii vaste din

activitatea şcolii.

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice și a

elevilor;

Timpul limitat pentru programe

educative

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective:

1. Îmbunatăţirea calităţii procesului educaţional:

diminuarea numărului de absențe acumulat selectiv, la anumite discipline;

Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură;

Îmbunătăţirea disciplinei școlare;

Promovarea imaginii școlii;

Prin activitatea Comisiei de Evaluare și Asigurarea Calității se asigură constant

o corectă evaluare internă, realizată conform procedurilor.

2. Crearea spaţiului adecvat cerinţelor de funcţionalitate:

Reamenajarea bibliotecii;

Dotarea laboratoarelor;

Modernizarea cadrului ambiental (săli de clasă, holuri);

Realizarea unei săli de sport;

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 19

Se păstrează o permanentă legătură cu reprezentanții Primăriei și Consiliului Local

în vederea definitivării proiectului privind realizarea unei săli de sport.

3. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea relaţiilor

între unităţile de învăţământ, instituţiile comunitare, agenţii economici și

școală:

Vizite în unităţi economice;

Întâlniri cu oameni de afaceri;

Schimburi de experienţă între școli;

Au fost inițiate parteneriate cu școli din Bulgaria și Republica Moldova, acestea

având la bază relația de înfrățire al orașului Boldești-Scăeni cu localități din cele

două țări.

ANALIZA P.E.S.T.E (politic, economic, social, tehnologic și ecologic)

Politic:

Școala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea

și promovarea valorilor reale, este supusă tranziţiei întregului sistem și tuturor

subsistemelor. Activitatea se desfășoară având la bază Legea Învăţământului,

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Unităţilor din Ȋnvăţământul

Preuniversitar, ordinele și notificările care susţin punerea în aplicare a reformei

învăţământului, reforma managementului școlar care vizează autonomia instituţiilor

de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea

resurselor financiare și umane.

În ceea ce privește contextul politic se impune precizarea clară a legislației în

vigoare (Legea Educației Naționale nr.1/2011) și precizarea clară a obiectivelor

prioritare vizate de oferta politică în domeniul educației.

În analiza aspectului politic pot fi incluse și politicile de dezvoltare locală

având în vedere descentralizarea sistemului de învățământ: dezvoltarea și

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 20

modernizarea școlilor, dezvoltarea asistenței și protecției sociale, programe de

sprijin financiar pentru elevii aflați în dificultate.

Obiectivele propuse de școală se încadrează în sistemul de politici

educaționale la nivel național și local, care au principalul scop de a forma elevi în

spiritul valorilor europene: adevăr, dreptate, libertate, cooperare, comunitate, școală,

toleranță indiferent de etnie, religie și stare socială.

Economic:

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creșterea ratei

șomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice și nu

spre școlile profesionale, deși cererea de locuri de muncă în domeniu depășește

oferta.

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la

nivelul unităţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de

sponsorizări sau donaţii pentru școli este în continuare scăzut.

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza

interesului scăzut faţă de școala al elevilor.

Toţi acești factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat,

chiar abandon școlar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de

aceea impactul programelor sociale (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite,

burse) este mare.

Descentralizarea și autonomia instituțională presupune și autonomie

financiară, ceea ce a permis distribuirea bugetului în funcție de nevoile școlii prin

decizia CA.

Social:

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă

secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. Mulţi copii sunt lăsaţi ȋn

grija bunicilor sau a altor rude, părinţii fiind plecaţi ȋn străinătate.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 21

Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor.

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta de regulă

aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung. Școala trebuie să facă eforturi

pentru a înlătura sau atenua aceste efecte.

Analiza demografică evidențiază o sensibilă scădere a populației școlare, cu

efecte pe termen lung.

Potențialul intelectual și cognitiv al celor mai mulți dintre elevi este bun sau

foarte bun, iar motivația învățării este cel puțin acceptabilă la majoritatea elevilor.

Tehnologic:

Pe plan naţional și mondial se constată un accent pus pe tehnologia

informaţiei și comunicării. Un aspect pozitiv este faptul că s-a avut in vedere

modernizarea bazei materiale a scolii cu echipamente moderne: laboratorul de

informatică dispune de 20 de calculatoare legate în rețea, cu acces la internet,

cadrele didactice au la dispozitie 3 laptopuri si videoproiectoare in fiecare sala de

clasa, astfel elevii putând beneficia de predare și evaluare interactivă. Ȋn cancelarie

este o multifuncţională, sunt 2 imprimante, 2 calculatoare, aflate la dispoziţia

cadrelor didactice.

Având în vedere că pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii, a

globalizării informațiilor și a generalizării tehnologiilor avansate presupune

utilizarea maximala a resurselor IT, programul guvernamental „Euro 200” a avut un

impact pozitiv asupra sistemului de învățământ.

Programele guvernamentale și locale trebuie să aibă permanent în vedere

uzura morală și fizică rapidă a resurselor IT.

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calității și a eficientizării

procesului de învățământ, ceea ce determină motivarea cadrelor didactice de a urma

cursuri de perfecționare în domeniu.

La nivel local se observă interesul pentru a oferi școlilor în vederea dotării cu

tehnologii moderne (videoproiectoare inteligente, multifuncțională).

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 22

La nivelul școlii resursa financiară a permis completarea / înlocuirea

echipamentelor IT.

Ecologic:

Pe măsură ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă.

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea și refolosirea

lor. În acest sens școala noastră participă la programe de educaţie civică și ecologică

iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali.

Elevii sunt încurajați să participe la concursuri pe teme de ecologie. La

nivelul școlii se derulează programe și proiecte educative cu privire la igiena

personală și sănătate, la protecția mediului înconjurător.

VIZIUNEA

PRIORITĂŢI NAŢIONALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

1. Implementarea metodelor de învăţare centrate pe elev;

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG-uri;

3. Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală;

4. Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;

5. Formare continuă (metodica specifică);

6. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care

să contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor;

7. Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;

8. Utilizarea tehnicii de calcul (TIC) în predare;

9. Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;

10. Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;

11. Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau

minoritate;

12. Dezvoltarea unor auxiliare, materiale didactice pentru formare diferenţiată;

13. Asigurarea condiţiilor pentru integrare europeană.

VALORI CHEIE PROMOVATE DE ŞCOALĂ

Egalitatea de şanse pentru toţi

Profesionalism

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 23

Flexibilitate

Responsabilitate

Transparenţă

Abordare ştiinţifică

Colaborare

Credibilitate

Toleranţă

Respect

Dăruire.

VIZIUNEA Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni:

„Construim împreună un viitor pentru noi, promovând o educație de

calitate.”

III. MISIUNEA

„Școala Gimnazială Nr.2 Boldești-Scăeni este o școală modernă, deschisă către

comunitate, unde fiecare copil își va găsi locul, unde elevii profesorii și părinții

lucrează împreună într-un mediu favorabil progresului. Școala noastră va fi

întotdeauna o școală prietenoasă, va susține comunicarea, parteneriatul și va

oferi sprijin tuturor pentru a-și pune în valoare potențialul și pentru a crește ca

cetățeni responsabili.”

IV. ŢINTE STRATEGICE

1. Diversificarea activităților extracurriculare pentru creșterea gradului de

cuprindere a copiilor din școală

2. Formarea continuă a cadrelor didactice în direcția folosirii strategiilor și

mijloacelor moderne de educație, a aplicării metodelor activ-participative, a

promovării unui management eficient al clasei de elevi

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 24

3. Creșterea performaței școlare prin adaptarea demersului didactic la

particularitățile individuale ale elevilor

4. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării

mijloacelor necesare creării unui mediu școlar prietenos, pentru promovarea unui

învățământ performant

5. Promovarea imaginii școlii în comunitate.

V. OPŢIUNI STRATEGICE

Ţinta strategică

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

Opţiunea

curriculară

Opţiunea

financiară a

dotărilor

materiale

Opţiunea

investiţiei în

resursa umană

Opţiunea

relaţiilor

comunitare

1. Diversificarea

activităților

extracurriculare

pentru creșterea

gradului de

cuprindere a

copiilor din

școală

-Aplicare de

chestionare

elevilor şi

părinţilor;

-Creşterea

atractivităţii si

aplicabilității

opţionalelor;

-Activităţi

extracurriculare

complementare

- Creșterea

eficienței

activităților din

săptămâna

„Școala altfel –

Să știi mai

multe, să fii

mai bun” prin

adaptarea lor la

nevoile elevilor

și interesele

părinților.

- Realizarea

unei proiectări

didactice

centată pe

copil.

-Achiziţionarea

materialelor

necesare prevăzute

în programele

disciplinelor

opţionale;

-Identificarea

surselor de

finanţare;

-Folosirea eficientă

a dotărilor

existente.

Evidențierea în

cadrul consiliului

profesoral și prin

intermediul site-

ului și a

publicațiilor

locale,

recompensarea

prin diplome a

cadrelor didactice

care realizează

discipline

opționale și

activități

extracurriculare

de calitate.

- Implicarea cât

mai multor copii

în activitățile

extracurriculare.

-Extinderea

parteneriatului cu

părinţii şi

implicarea

acestora în

pregătirea şi

desfăşurarea

activităţilor

extracurriculare;

-Extinderea

parteneriatului cu

instituţii şi ONG-

uri

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 25

2. Formarea

continuă a

cadrelor

didactice în

direcția folosirii

strategiilor și

mijloacelor

moderne de

educație, a

aplicării

metodelor activ-

participative, a

promovării unui

management

eficient al clasei

de elevi

-Eficientizarea

procesului de

predare-

învăţare prin

utilizarea

metodelor

activ-

participative;

-Valorificarea

oportunităţilor

oferite de paleta

largă de cursuri

de formare.

- Valorificarea

oportunităților

de formare prin

intermediul

parteneriatelor

și proiectelor

educaționale,

derulate la nivel

local, județean,

regional,

național și

internațional.

-Asigurarea

sumelor necesare

pentru

perfecţionare

-Mărirea numărului

de calculatoare

pentru folosirea

sistemului

elecronic

informatizat;

-Consultarea

cadrelor didactice

în vederea

completării

materialului

didactic.

-Participarea la

programe de formare

a tuturor cadrelor

didactice din Școala

Gimnazială Nr.2

Boldești-Scăeni.

-Perfecţionarea

cadrelor didactice în

problematica

managementului

clasei;

-Elaborarea de

materiale şi

ghiduri metodice

în comisiile de

specialitate.

- Elaborarea unui

plan managerial

la nivelul

Comisiei

responsabilă cu

formarea

continuă a

cadrelor didactice

prin care să se

asigure

acumularea celor

90 de credite

profesionale

transferabile.

-Colaborarea cu

Casa Corpului

Didactic şi

Universităţi

pentru

participarea la

cursuri de

formare în

specialitate şi

metodica

pregătirii

specialităţii;

- Colaborarea cu

ONG-uri și instituții

autorizate pentru

furnizarea de cursuri

de formare.

3. Creșterea

performaței

școlare prin

adaptarea

demersului

didactic la

particularitățile

individuale ale

elevilor

-Realizarea

învăţământului

diferenţiat

pentru

asigurarea

incluziunii

copiilor cu

CES şi

prevenirea

eşecului şcolar ;

-Creşterea

aportului

disciplinelor

opţionale la

asigurarea

pregătiri de

bază a elevilor;

-Folosirea eficientă

a materialului

didactic şi a

mijloacelor de

învăţământ din

dotare;

-Asigurarea

fondurilor necesare

pentru

achiziţionarea de

noi mijloace de

învăţământ şi

material didactic;

-Motivarea şi

stimularea

materială a a

elevilor premianți

și a cadrelor

didactice ai căror

elevi obţin

rezultate la

olimpiadele şi

concursurile

naţionale. din

fonduri locale

(premiere în bani,

recompensare

prin excursii și

tabere școlare)

- Participarea

-Transmiterea

către licee şi școli

profesionale

a fişei de

caracterizare

psihopedagogică

a absolvenţilor;

-Activităţi de

parteneriat cu

licee şi scoli de

arte şi meserii în

vederea

cuprinderii

tuturor

absolvenţilor

clasei a VIII-a

într-o formă de

învăţământ

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 26

-Realizarea de

programe de

pregătire

suplimentară a

elevilor

capabili de

performanţă.

elevilor de clasa a

VIII-a la Târgul

județean al

ofertelor

educaționale și la

zilele porților

deschise

organizate de

anumite licee și

școli

profesionale.

- Colaborare cu

Primăria și

Consiliul Local

Boldești-Scăeni

pentru asigurarea

transportului

copiilor la școală,

la concursuri și

olimpiade, în

excursii tematice

și pentru

participarea la

schimburi de

experiență în țară

si străinătate.

4. Modernizarea

și dezvoltarea

bazei materiale a

școlii în vederea

asigurării

mijloacelor

necesare creării

unui mediu

școlar prietenos,

pentru

promovarea unui

învățământ

performant.

-Tematica orelor

educative va

cuprinde aspecte

ce ţin de

păstrarea şi

întreţinerea

bazei materiale

a şcolii;

-Includerea în

cadrul lecţiilor

a elementelor

educative de

păstrare şi

întreţinere a

bazei materiale

a şcolii;

- Valorificarea

mijloacelor

moderne pentru

accesibilizarea

și asigurarea

atractivității

conținuturilor

în cadrul

activităților

școlare și

extrașcolare.

-Realizarea

unor investiţii

prin

intermediul

proiectelor cu

finanțare

externă și prin

-Proiecte de buget

fundamentate care

să acopere

cheltuielile de

întreţinere şi

reparaţii;

-Realizarea unei

execuţii bugetare

echilibrate;

-Procurarea de

fonduri

extrabugetare;

-Realizarea

programului de

achiziţii de bunuri

şi servicii în

condiţiile legii;

-Aplicarea

prevederilor

regulamentului

şcolar pentru

recuperarea

pagubelor produse

de elevi.

-Asumarea

răspunderii

personalului

didactic privind

păstrarea

patrimoniului

şcolii;

-Implicarea

membrilor

Consiliului de

Administraţie în

gestionarea

bunurilor şi

recuperarea

pagubelor;

-Instituirea unui

premiu onorific

pentru motivarea

elevilor şi cadrelor

didactice privind

păstrarea bunurilor

materiale ale şcolii.

(Premierea

semestrială a

grupei/clasei de

elevi și a

educatoarei /

învățătorului /

dirigintelui care

s-au remarcat

pentru păstrarea

în condiții foarte

bune a bazei

materiale.)

-Colaborarea cu

comitetele de

părinţi ale

claselor;

-Implicarea

Consiliului

Reprezentativ al

Părinţilor în

identificarea de

noi surse de

finanţare

- Colaborarea cu

Primăria și

Consiliul Local

Boldești-Scăeni

în vederea

suplimentării

fondurilor bănești

cu scopul

modernizării

bazei materiale a

școlii.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 27

obținerea de

sponsorizări.

5. Promovarea

imaginii şcolii în

comunitate

-Implicarea

elevilor şi

cadrelor

didactice în

popularizarea

rezultatelor

şcolii în rândul

părinţilor;

-Se vor edita

pliante şi afişe

care vor

cuprinde

informaţii

despre

realizările

şcolii;

-Se va asigura

informarea

comunităţii

locale prin

intermediul

mass-media

locală;

-Realizarea de

parteneriate

pentru

desfăşurarea de

activităţi

culturale în

comunitate.

- realizarea unei

pagini e

facebook a

școlii unde să

se promveze

proiecte șclii și

rezutatele

elevilor

-Identificarea de

resurse

extrabugetare

pentru realizarea

materialelor

promoţionale;

-Asigurarea

logisticii necesare

pentru desfăşurarea

activităţilor de

mediatizare şi

diseminarea a

informaţiilor;

-Proiectul de buget

va prevede fonduri

pentru premierea

elevilor şi

formaţiilor

câştigătoare.

-Popularizarea

prin mass-media

a factorilor

implicaţi în

activităţile de

parteneriat;

-Motivarea

participanţilor

prin acordarea de

premii.

-

Responsabilizarea

elevilor și

cadrelor didactice

prin acțiuni

umanitare și de

voluntariat.

-Implicarea

părinţilor în

acţiuni de

promovare a

imaginii şcolii;

-Realizarea unor

activităţi

extracurriculare

în parteneriat cu

Consiliul

Reprezentativ al

Părinţilor;

- Derularea unor

activități în

colaborare cu alte

instituții

partenere.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 28

V. REZULTATE AŞTEPTATE

A). CURRICULUM

1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în

procent de peste 80%.

2. Gama de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să

desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de

şcoală/școala altfel.

B) RESURSE UMANE

1. 75% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-

participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale

fiecărui elev;

2. 90% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de

formare în direcția folosirii strategiilor și mijloacelor moderne de

educație, a aplicării metodelor activ-participative, a promovării unui

management eficient al clasei de elevi.

C) RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE

1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;

2. Modernizarea bazei didactico –materială a școlii.

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul

programelor naţionale sau internaţionale.

D) RELAŢII COMUNITARE

1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu

unități școlare și alte instituții din țară și străinătate

2. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-uri pentru

derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale.

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BOLDEŞTI-SCĂENI JUDEȚUL PRAHOVA

2014-2019

Plan de Dezvoltare Instituțională - Școala Gimnaziala Nr 2 Boldeşti -Scăeni Pagina 29

VI. PROGRAME DE DEZVOLTARE

PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr.

Crt.

Domeniul

funcţional

Programul Acțiuni

1.

CURRICULUM

PROGRAMUL DE

ÎMBUNĂTĂŢIRE A

OFERTEI

ŞCOLARE

Aplicarea de chestionare părinţilor şi elevilor referitoare la oferta de activități

extracurriculare pentru anul şcolar curent

Realizarea unui Program de activități extrașcolare care să ţină seama de propunerile

elevilor şi părinţilor

Realizarea de activități educative în parteneriat cu școli din oraș, instituții, ONG-uri

2. PROGRAMUL DE

ASIGURARE A

PREGĂTIRII DE

BAZĂ A

ELEVILOR ŞI DE

CREŞTERE A

PERFORMANŢELO

R ŞCOLARE

Aplicarea diferenţiată a sarcinilor de lucru pentru elevii cu cerințe educative speciale,

elaborarea şi realizarea planului de intervenţie personalizat, precum şi a curriculum-ului

adaptat

Derularea programelor de pregătire suplimentară /remedială, pentru prevenirea eșecului

școlar și creșterea performanțelor

Implementarea de programe de orientare în carieră

Orientarea școlară a elevilor de clasa a VIII-a

3.

RESURSE

UMANE

PROGRAMUL DE

FORMARE A

CADRELOR

DIDACTICE

Realizarea unei baze de date privind domeniile prioritare de formare

Participarea cadrelor didactice la programe de formare în domeniul strategiilor didactice

inovative

Perfecţionarea cadrelor didactice privind managementul clasei

Activități demonstrative și de diseminare a programelor de formare

Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în vederea elaborării de

materiale metodice şi instrumente de activitate didactică

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 30

4.

RESURSE

MATERIALE ŞI

FINANCIARE

PROGRAMUL DE

MODERNIZARE ȘI

DEZVOLTARE A

BAZEI

MATERIALE A

ȘCOLII

Achiziționarea de mobilier școlar și echipamente IT pentru toate sălile de clasă

Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului;

Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale şi pentru acordarea

de stimulente materiale şi premii pentru performanţe şcolare şi didactice.

Identificarea de programe de finanţare externă şi scrierea de proiecte.

5.

RELAŢII

COMUNITARE

PROGRAMUL DE

INCLUDERE A

ŞCOLII ÎN

CIRCUITUL DE

VALORI LOCALE,

NAŢIONALE,

EUROPENE

Implementarea de proiecte educative la nivel local, județean, național, internațional

Schimburi de experiență cu școli din afara țării

Implicarea părinţilor în acţiuni de promovare a imaginii şcolii

Identificarea de noi programe de finanţare pentru realizarea de proiecte educaționale

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 31

VII. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

-

1. MONITORIZAREA INTERNĂ NR. ACŢIUNEA RESPONS

ABIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRAREA

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATORI

1. Elaborarea şi afişarea

proiectului de

dezvoltare instituţională

revizuit

Director -şefii comisiilor şi

catedrelor;

-comisia pentru

evaluarea şi asigurarea

calităţii

Anual -produsul final -fişă de apreciere

-RAEI

-criteriile de

realizare a

PDI

2. Curriculum la Decizia

Şcolii: proiectare şi

aplicare

Director -şefii comisiilor şi

catedrelor;

2014- 2019 -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele

de evaluare

3. Înscrierea la cursuri de

formare

Director -responsabil de formare

continuă

Pe parcursul

derulării

proiectului

-în baza de date a

școlii

-liste de prezenţă

la cursuri.

-evidenţa

numărului de

cadre

didactice

inscrise.

4. Nivelul utilizării bazei

materiale a școlii

director -cadrele didactice -lunar - registrele

comisiilor

-analize, rapoarte Volumul

cheltuielilor

pentru

materiale

didactice

5. Proiecte de parteneriat

în derulare sau în

pregătire

Director -responsabil cu proiecte

şi programe

educaţionale şi cadrele

didactice

-lunar -în baza de date a

şcolii

-analize, fişe de

evaluare

-număr

proiecte

6. Imaginea şcolii

reflectată

Director -responsabil cu

promovarea imaginii

şcolii

-lunar -in baza de date a

scolii și pe site-ul

școlii

-situaţii statistice Număr

vizualizări

site

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 32

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

3. EVALUARE INTERNĂ NR. ACŢIUNEA RESPONSA

BIL

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA

REZULTATELOR

INSTRUMENTE INDICATORI

1. Disciplinele opţionale

realizate în urma

chestionării elevilor şi

părinţilor

Director -comisia pentru

asigurarea şi

evaluarea calităţii ,

şefii comisiilor şi

catedrelor

-la finalul

acţiunii

-în baza de date a

şcolii

-chestionare, fişe

de apreciere, fişe

de analiză a

documentelor

-descriptori de

performanţă, număr

persoane

chestionate, număr

discipline opţionale

realizate

2. Creşterea calităţii

procesului de predare

învăţare reflectată în

rezultatele elevilor

Director -comisia pentru

asigurarea şi

evaluarea calităţii ,

şefii comisiilor şi

catedrelor

-semestrial -în baza de date a

şcolii

-analize, statistici -numărul cadrelor

didactice formate,

numărul elevilor

promovaţi, mediocri

şi cu rezultate de

performanţă

3. Situaţia spaţiilor de

învăţământ şi a clădirilor

şcolare

Director -comisia pentru

asigurarea şi

evaluarea calităţii

-semestrial -în baza de date a

şcolii

-analize, rapoarte -creşterea/scăderea

cheltuielilor de

întreţinere

4. Proiecte de parteneriat

realizate

Director -responsabil cu

proiecte şi programe

educaţionale.

-semestrial -în baza de date a

şcolii

-analize -Numărul de

proiecte de

parteneriat aprobate

5. Realizări ale şcolii

reflectate în mass media

locală şi naţională

Director -responsabil cu

promovarea şcolii

-lunar -în baza de date a

şcolii

-statistici,

rapoarte

-numărul de apariţii

pozitive în mass-

media

4.EVALUARE EXTERNĂ

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN, ARACIP

DIRECTOR,

Prof. Ghiță Marcela

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 33

Şcoala Gimnazială Nr 2, Boldeşti -Scăieni

PLAN OPERAŢIONAL

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

AN ŞCOLAR 2018-2019

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

ȚINTĂ STRATEGICĂ: Diversificarea activităților extracurriculare pentru creșterea gradului de cuprindere a copiilor din școală

OBIECTIVE ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

REALIZARE

Diversificarea ofertei

activităților extrașcolare din

programul anual al

activităților educative și din

săptămâna „Școala Altfel”

- Aplicarea de chestionare

părinţilor şi elevilor referitoare

la oferta de activități

extracurriculare pentru anul

şcolar curent

10 noiembrie

2018

-director

-coordonator de

proiecte și

programe

educative

-învăţători

-diriginţi

-chestionare - 250 chestionare aplicate

- Prelucrarea datelor oferite de

chestionare

15 noiembrie

2018

-director

-coordonator de

proiecte și

programe

educative

- învățători

- diriginți

-

informaționale

- logistică

- consumabile

- existența unui raport de

analiză a chestionarelor

-identificarea a minim

patru domenii de interes ce

vor fi incluse în

propunerile privind

activitățile extracurriculare

- Realizarea unui Program de

activități extrașcolare care să

ţină seama de propunerile

elevilor şi părinţilor

20 noiembrie

2018

-director

-coordonator de

proiecte și

programe

educative

- învățători

- diriginți

- raport de

analiză a

chestionarelor

-existența Programului de

activități extracurriculare

adaptat pentru fiecare clasă

Derularea unor programe - Concursuri sportive părinți – An școlar 2018- -director -elevi -publicarea periodică, pe

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 34

educative diversificate, care

să se bazeze și să asigure

dezvoltarea relațiilor de

colaborare cu părinții și

comunitatea locală, a

spiritului de echipă

copii

- Acțiuni de voluntariat realizate

în echipe formate din

reprezentanți ai comunității

locale și elevi

- Activități în parteneriat cu

școlile din oraș: Concurs de

cultură generală, Concurs de

talent, Competiții sportive

2019 -reprezentanți ai

Asociației

părinților

-profesori

-reprezentanți ai

instituțiilor

culturale

-profesori

-părinți

-reprezentanți

ai Primăriei și

Consiliului

Local

-Asociația

Sportivă

„Domino” a

Școlii

Gimnaziale

Nr.2; Boldești-

Scăeni

site-ul școlii, a unor

aspecte din activitățile

extracurriculare

-implicarea a cel puțin

80% dintre elevii școlii în

activitățile extrașcolare

- numărul de parteneriate

și protocoale încheiate

- numărul de părinți

participanți

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

ȚINTĂ STRATEGICĂ: Formarea continuă a cadrelor didactice în direcția folosirii strategiilor și mijloacelor

moderne de educație, a aplicării metodelor activ-participative, a promovării unui management eficient al clasei de

elevi OBIECTIVE ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

REALIZARE

Identificarea nevoii de

formare a cadrelor

didactice

- Completarea fișelor

individuale de monitorizare a

activității de perfecționare

10 octombrie

2018

-director

-responsabil

comisiei de

formare continuă

-formulare tip – fișe

individuale de

monitorizare a

activității

- 30 fișe tip completate

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 35

- Centralizarea datelor privind

numărul de ore de formare

și/sau numărul de credite

profesionale transferabile,

calculate pe ultimii 5 ani

școlari, cadre didactice care

nu au acumulat 90 de credite

profesionale transferabile,

25 octombrie

2018

-director

-responsabil

comisiei de

formare continuă

- fișele individuale

privind formarea

cadrelor didactice

- logistică

-consumabile

-tabele nominale cu

profesorii care nu au

participat la

stagii/cursuri de

formare în ultimii doi

ani și/sau care nu au

acumulat cele 90 de

credite profesionale

transferabile

- Realizarea unei baze de date

privind domeniile prioritare

de formare, identificate prin

chestionarea și/sau

intervievarea cadrelor

didactice

septembrie–

octombrie

2018

-responsabil

comisiei de

formare continuă

-director

-ancheta pe bază de

chestionar și/sau de

interviu

individual/colectiv

-documente de

management

-buget prevăzut

pentru perfecționare

-100% din cadrele

didactice completează

chestionarele

-opțiunea pentru unul

sau mai multe domenii

prioritare de formare și

dezvoltare

profesională, a fiecărui

cadru didactic

- Elaborarea Planului

managerial al Comisiei de

formare continuă care să

conțină lista de programe de

formare propuse pentru

finanțare ( folosirea

strategiilor și mijloacelor

moderne de educație,

aplicarea metodelor activ-

participative, management

eficient al clasei de elevi)

10 noiembrie

2018

-responsabil

comisiei de

formare continuă

-director

- logistică

- oferte cursuri

- rapoarte

-aprobarea în CA,

până la data de 15

noiembrie a listei

programelor de

formare propuse pentru

finanțare în anul școlar

în curs și a listei

beneficiarilor acestora

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 36

Participarea cadrelor

didactice la activităţi de

formare și dezvoltare

profesională

Informarea cadrelor didactice

cu privire la oferta de

formare a CCD, UPG Ploiești

și a altor Centre

autorizate/acreditate

permanent -director

-responsabilul

comisiei de

formare continuă

-reprezentanți ai

centrelor de

formare

-cadre didactice

-informări

-broșuri

-toate cadrele didactice

informate cu privire la

oferta de cursuri de

formare

Înscrierea și participarea

cadrelor didactice la cursuri

de formare

Octombrie

2018 – iunie

2019

-director

-responsabilul

comisiei de

formare continuă

- cadre didactice

- cadre didactice

-fonduri alocate

programelor de

formare

-cel puțin 30% dintre

profesori vor participa

la un stagiu de formare

în specialitate

-toate cadrele înscrise

vor absolvi stagiul de

formare

- Activități de diseminare,

desfășurate pe comisii/catedre

sau în cadrul Consiliului

profesoral, de cadrele

didactice participante la

cursuri de formare, pentru a

oferi exemple de bună

practică debutanților,

suplinitorilor

periodic, pe tot

parcursul

anului școlar

2018-2019

-director

-responsabilul

comisiei de

formare continuă

-materiale și

mijloace pentru

susținerea

activităților de

diseminare

-numărul de cadre

didactice participante

la activitățile de

diseminare

- tabele de prezență

- procese verbale

- Susținerea de referate/lecții

demonstrative în scopul

dezvoltării competențelor de

proiectare și desfășurare a

procesului instructiv-educativ

o activitate/

lunar; o lecție

semestrial,

pentru fiecare

comisie

metodică

-responsabilii

comisiilor

metodice

-cadre didactice

propunătoare

-cadre didactice

participante

-materiale didactice

folosite/create de

profesor

-lucrări de

specialitate

-prezență în procent de

100%

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 37

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE

ȚINTĂ STRATEGICĂ: Creșterea performaței școlare prin adaptarea demersului didactic la particularitățile individuale

ale elevilor OBIECTIVE ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

REALIZARE

Creșterea ratei de promovare

a elevilor aflați în risc de

eșec școlar, la sfârșitul

fiecărui semestru

- Identificarea elevilor cu

potențiale probleme de

învățare

și a domeniilor de intervenție

1

octombrie

2018

- cadre didactice -elevi

-cadre didactice

- teste inițiale

- Aplicarea diferenţiată a

sarcinilor de lucru pentru

elevii cu cerințe educative

speciale, elaborarea şi

realizarea planului de

intervenţie personalizat,

precum şi a curriculum-ului

adaptat

An școlar

2017-2018

-director

-şefi comisii

metodice

-cadre didactice

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

-profesor itinerant

-progres școlar

demonstrat prin elemente

de portofoliu

- Derularea programelor de

pregătire suplimentară

/remedială, pentru prevenirea

eșecului școlar și creșterea

performanțelor

An școlar

2018-2019

-director

-şefi comisii

metodice

-cadre didactice

-elevi

-părinţi

-profesor itinerant

-creșterea procentului de

promovabilitate cu 5%

față de anul anterior

-creșterea procentului de

promovare la Evaluarea

Națională cu 5% față de

anul școlar anterior

-participarea la

programul de pregătire

suplimentară/remedială a

tuturor elevilor

identificați

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 38

Creșterea gradului de

reprezentare a școlii în

concursuri și olimpiade

- Organizarea, planificarea şi

realizarea pregătirii pentru

performanţă

An școlar

2018-2019

-director

-învățători

-diriginți

-şefi comisii şi cadre

metodice

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

-performanţe

apreciate cu premii

din fonduri

bugetare

/extrabugetare

-creşterea cu 10% a

numărului de premii

- cel puțin o calificare la

faza naţională a

olimpiadelor școlare

Dezvoltarea de

proiecte/parteneriate

educaționale pentru

orientarea școlară și

profesională a elevilor

- Proiectul de orientare în

carieră „Copii de ieri,

specialiști de azi”

Ianuarie-

martie

2019

-coordonatorul de

proiecte și programe

educative

- coordonatorul de

proiect

-director

-diriginți

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

-parteneri din

proiect

- CJAP Prahova

-reprezentanți ai

„Asociației

părinților”

- protocol de colaborare

cu CJAP

- 60% dintre elevii școlii

participanți la proiect

- liste de prezență

- procese verbale

- Proiect de orientare școlară,

„Viitor licean în acțiune!”-

cunoaștere on-line a liceelor

mai - iunie

2019

-director

- coordonatorul de

proiecte și programe

- coordonatorul de

proiect

-diriginți

- personalități

invitate

- parteneri locali

- CJAP Prahova

- chestionare de

autocunoaștere și

cunoaștere pentru

elevi și părinți

- mijloace IT

- protocol de colaborare

cu CJAP

-cel puțin 98% din elevii

de clasa a VIII-a vor fi

repartizați din prima

etapă a admiterii

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 39

PROGRAMUL DE MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE A ȘCOLII

TINTĂ STRATEGICĂ: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării mijloacelor necesare creării

unui mediu școlar prietenos, pentru promovarea unui învățământ performant în context european OBIECTIVE ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

REALIZARE

Asigurarea unui ambient

şcolar plăcut, care să asigure

un climat optim de lucru

- Gestionarea, întreținerea

patrimoniului școlii, efectuarea

lucrărilor de reparații

permanent - director

-membrii CA

-învăţători

-diriginţi

-profesori

responsabili cu

serviciul pe școală

-personal nedidactic

cu responsabilități în

acest sens

- ROF

- statutul elevului

- registrul

profesorului de

serviciu pe școală

-resurse financiare

din bugetul local

- număr de situații de

deteriorare a bunurilor

școlii

- Competiții între elevi în

scopul menținerii curățeniei,

ordinii și întreținerii bazei

materiale

Semestrial - director

- învățători

- diriginți

- regulament

concurs

- elevi

- cadre didactice

-Asociația

Părinților

- număr premii acordate

conform clasamentului de

concurs

- Îmbunătățirea fondului de

carte a bibliotecii

Decembrie

2018

- director

- contabil

- administrator de

patrimoniu

- buget propriu /

local

- SEAP

- cel puțin 70 cărți

achiziționate

- Îmbunătățirea bazei materiale

a școlii prin achiziționarea de

materiale și mijloace didactice

moderne

permanent - director

- contabil

- administrator de

patrimoniu

- buget propriu /

local

- SEAP

-materiale didactice

achizitionate

-75% dintre cadrele

didactice folosesc

calculatorul/laptopul,

videoproiectorul și

materialele didactice ale

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 40

PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI LOCALE, NAŢIONALE, EUROPENE

ŢINTĂ STRATEGICĂ: Promovarea imaginii şcolii în comunitate

OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE

PERFORMANŢĂ

Creșterea calității

- Derularea de

proiecte care să

promoveze educația

incluzivă, valorile

democratice, în

parteneriat cu fundații,

ONG-uri, alți

parteneri sociali

An școlar

2018-2019

-director

-responsabil imagine si

comunicare

-consilier proiecte şi

programe educative

- acorduri de

parteneriat

- protocol de

colaborare

- elevi

-părinți

-cadre didactice

-parteneri sociali

- ONG-uri (CERC

Boldești-Scăeni)

- număr acorduri de parteneriat

încheiate

- număr protocoale de

colaborare încheiate

- număr elevi participanți

- procese verbale

școlii

- Modernizarea terenului de

sport, ca spațiu destinat

desfășurării orelor de educație

fizică, a activităților sportive

extrașcolare și a competițiilor

organizate prin intermediul

Asociației Sportive

„DOMINO”, a Școlii

Gimnaziale Nr. 2, Boldești-

Scăeni

Martie

2019

- director

-Consiliul de

Administrație

- coordonator

proiecte și programe

educative

- președinte

Asociația DOMINO

- primărie

-Consiliul Local

-Asociația

Părinților

-finanțare buget

local

-sponsori

-realizarea de copertine în

zona tribunelor

-modernizarea tribunelor

-cel puțin o competiție

județeană/regională

organizată pe terenul de

sport al Școlii Gimnaziale

Nr. 2, Boldești-Scăeni

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 41

procesului instructiv-

educativ prin proiecte

educaţionale la nivel

local, național,

internațional

- Schimburi de

experienţă cu școlile

partenere (Varbovka –

Bulgaria, Leova –

Republica Moldova,

Macedonia, Grecia,

Ucraina)

An școlar

2018-2019

-director

-responsabil imagine și

comunicare

-consilier proiecte şi

programe educative

-responsabil cu

proiecte internaţionale

-profesor de limba

engleza

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

-finanțare bugetul

Asociației părinților

-finanțare Consiliul

Local

-cadre didactice și

elevi din România,

Republica Moldova,

Bulgaria, Macedonia,

Grecia

- cel puțin două schimburi de

experienţă pe semestru

- cel puțin două activități

extrașcolare pe an desfășurate

în afara țării

- 3 acorduri de parteneriat

- Popularizarea prin

intermediul site-ului și

mass-media a

factorior implicaţi în

activităţi de

parteneriat - Proiectul

„Școala o poveste fără

sfârșit”

- publicarea pe pagina

de facebook a școlii a

unor clipuri de

prezentare a

proiectelor școlii

2017-2018 -director

-responsabil imagine

și comunicare

-consilier proiecte şi

programe educative

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

- 5 postări lunare din activitățile

școlii în cadrul Proiectului

„Școala - o poveste fără sfârșit”

-minimum o apariţie în mass

media locală/în fiecare număr al

ziarului

- număr de vizualiări pe pagina

de facebook

- Publicarea revistei

școlii

2018-2019 - director

- redactor

- cadre didactice

-finanțare -bugetul

Asociației Părinților

- articole

- autori /colaboratori

-apariția anuală a revistei școlii

„Mozaic școlar”

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 42

Dezvoltarea relaţiei

şcoală-familie-

comunitate

- Implicarea părinţilor

în acţiuni de

promovare a imaginii

şcolii, realizarea de

serbări, carnavaluri,

tombole

permanent -director

-responsabil imagine și

comunicare

-consilier proiecte şi

programe educative

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

-parteneri sociali

-finanțare -bugetul

Asociației Părinților

- număr activități cu părinții pe

semestru

- număr participanți

- Promovarea unei

bune imagini a școlii

în localitate prin

implementarea

codului de etica

profesională și a

codului etic al elevilor

2018-2019 -director

-consilier juridic

-responsabil imagine și

comunicare

-consilier proiecte şi

programe educative

-elevi

-părinţi

-cadre didactice

- număr dezbateri realizate

- Derularea unor

servicii comunitare de

impact, prin

intermediul unor

proiecte în care elevii

învață efectuând

servicii în beneficiul

comunității (acțiuni de

ajutorare, donații,

activități de

voluntariat și în

domeniul ecologiei și

protecției mediului)

periodic/

conform

calendarului

activităților

extracrriculare

-director

-consilier proiecte şi

programe educative

-învățători

-diriginți

- elevi

-părinţi

-cadre didactice

-parteneri sociali

- creșterea cu 50% a

activităților ce presupun

implicarea elevilor și cadrelor

didactice în efectuarea de

servicii în beneficiul

comunității

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 43

Monitorizarea internă a planului operațional

Acțiunea Responsabil Parteneri Termen Înregistrarea

rezultatelor

Instrumente

Elaborarea și afișarea planului

operațional

Director - CEAC

- șefii comisiilor și

catedrelor

septembrie - produsul final - fișă de

apreciere

Program de activități extrașcolare

diversificat

- coordonatorul de

proiecte și programe

educative

- învățători / profesori

/ diriginți

lunar - baza de date a școlii Rapoarte

Înscrierea cadrelor didactice la

cursuri de formare

- director - responsabil formare

continuă

lunar - baza de date a școlii Liste de prezență

la cursuri

Pregătirea suplimentară a elevilor - director - învățători / profesori săptămânal - documentele Comisiei

de evaluare și

examinare

Fișe de evaluare

Analize

Stadiul lucrărilor de modernizare

ale terenului de sport

- director - consiliul local săptămânal - registrul de evidență al

lucrărilor

Rapoarte

Proiecte educaționale în derulare

sau în pregătire

- coordonatorul de

proiecte și programe

educative

- responsabil comisia

de proiecte

internaționale

- învățători / profesori

/ diriginți

- Asociația părinților

În timpul derulării

proiectului

- baza de date a școlii Analize

Fișe de evaluare

Monitorizarea internă se face de către: managerul unității și CEAC prin RAEI.

Plan de dezvoltare instituțională- Școala Gimnazială Nr 2 Boldeşti-Scăeni Page 44

Monitorizarea externă se realizează de către reprezentanții ISJ, MENCS și ARACIP

Evaluare internă a planului operațional

Acțiunea Responsabil Parteneri Termen Înregistrarea

rezultatelor

Instrumente

Program de activități extrașcolare

diversificat

- coordonatorul de

proiecte și programe

educative

- învățători / profesori

/ diriginți

- CEAC

lunar - baza de date a școlii Rapoarte

Formarea cadrelor didactice - director - responsabil formare

continuă

- CEAC

La finalul anului

școlar

- baza de date a școlii Chestionare

Pregătirea suplimentară a elevilor - director - învățători / profesori

- șefii comisiilor

metodice

La finalul

semestrelor

- documentele Comisiei

de evaluare și

examinare

Analize și situații

statistice

Stadiul lucrărilor de modernizare

ale terenului de sport

- director - consiliul local

- administrator de

patrimoniu

săptămânal - registrul de evidență al

lucrărilor

Rapoarte

Proiecte educaționale realizate - coordonatorul de

proiecte și programe

educative

- responsabil comisia

de proiecte

internaționale

- învățători / profesori

/ diriginți

- Asociația părinților

- CEAC

semestrial - baza de date a școlii Rapoarte

Evaluarea externă se realizează de către reprezentanții ISJ, MENCS și ARACIP


Recommended