Home >Documents >PROIECT DE DEZVOLTARE ȘCOLARĂ · PDF file 2016. 9. 16. · 7. PROGRAME DE...

PROIECT DE DEZVOLTARE ȘCOLARĂ · PDF file 2016. 9. 16. · 7. PROGRAME DE...

Date post:04-Nov-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VLAICU VODĂ” SLATINA

  Nr. 1333/ 20.11.2012 Dezbătut și aprobat în C.P. : 20.11./2012 Avizat în C.A. : 21.11./2012

  Revizuire

  21.11.2013

  12.09.2014

  ,, Managementul înseamnă să faci lucrurile corect;

  leadershipul înseamnă să faci ceea ce trebuie. „

  (Peter Drucker)

  PROIECT DE DEZVOLTARE ȘCOLARĂ

  2012-2017

  Grup de lucru: Prof. Ioana VLĂDESCU

  Prof. Cristian Ioan IORDACHE

  Prof. Rely Monica TRĂISTARU

 • 2

  CUPRINS

  1. CONTEXT LEGISLATIV

  2. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE

  2.1 Scurt istoric

  2.2 Exigenţele

  2.3 Oferta educaţională

  2.4 Analiza resurselor pe parcursul ultimului an şcolar

  3. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

  4. ANALIZA DIAGNOSTICĂ

  Diagnoza mediului intern

  4.1 Autoevaluarea

  4.2 Predare/Învăţare

  4.3 Materiale şi resurse didactice

  4.4 Rezultate la olimpiade şi concursuri

  4.5 Consiliere şi orientare şcolară

  4.6 Curriculum

  4.7 Activităţi extracurriculare şi educative

  4.8 Resurse materiale

  4.9 Resurse umane

  4.10 Resurse financiare

  4.11 Rezultatele elevilor/ analiza din anul şcolar 2011-2012

  4.11.1 Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe nivele/ clase

  4.11.2 Promovabilitate

  4.11.3 Cauze ale absenteismului

  4.11.4 Abandon şcolar. Statistic, pe nivele/ clase

  4.11.5 Rezultate la învăţătură. Statistic, pe nivele/ clase

  4.11.6 Repetenţie. Statistic, pe nivele/ clase

  4.11.7 Rezultate obţinute la concursuri/ olimpiade

  4.11.8 Rezultate la admitere

  4.12 Parteneriate şi colaborări

  Diagnoza mediului extern

  Context economic

  Context social

  Context tehnologic

 • 3

  Context ecologic

  Context politic

  5. ANALIZA NEVOILOR EDUCATIVE ŞI DE FORMARE

  5.1 Analiza SWOT

  5.2 Aspecte care necesită dezvoltare

  6. STRATEGIA PROIECTULUI

  6.1 Formularea strategiei

  6.2.Ținte strategice

  6.3.Opțiuni strategice

  6.4.Etape și termene de realizare

  6.5.Resurse strategice și rezultate așteptate

  7. PROGRAME DE REALIZARE(NIVEL TACTIC)

  8.IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

  8.1.Programul de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii

  8.2.Programul de pregătire a cadrelor didactice

  8.3. Programul de pregătire,, Dimensiune europeană și multiculturalism”

  8.4.Program de modernizare a bazei materiale

  8.5.Program de promovare a imaginii școlii

  1. CONTEXT LEGISLATIV

  Prezentul proiect de dezvoltre instituţională a fost conceput în conformitate cu:

  Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar în perioada 2010-2013 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,cu modificările și completările ulterioare Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare Ordinele, notele, notificările şi precizările MECTS H.G.1534/2008- Standardele de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi

  asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

  H.G. 21/2007- Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar ARACIP

  Metodologia formării continue a personalului didactic

 • 4

  2. PREZENTAREA ŞCOLII

  2.1 Scurt istoric

  Şcoala Gimnazială “Vlaicu Vodă” este situată în cartierul Crişan, Aleea Înfrăţirii, în interiorul

  unui triunghi care are ca laturi străzile: Crişan la sud, Primăverii la N-E şi Cornişei

  la N-V. Documentele din arhivă indică anul 1974, ca fiiind data înfiinţării şcolii sub numele

  de “Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Slatina”. Ea a fost construită ca o necesitate a cuprinderii în

  învăţământul primar şi gimnazial a tuturor copiilor din cartierele muncitoreşti construite pentru

  platforma ALRO şi TCH.

 • 5

  De-a lungul celor aproape 40 de ani de existenţă, fluxul şcolar a cunoscut o evoluţie obiectivă, cu

  număr maxim în perioada 1981/1982, aşa cum se constată din graficul de mai jos:

  Efectivele au crescut până în 1989. După revoluţia din 1989, în contextual socio-politico-

  economic s-a redus numărul salariaţilor de la platformele industriale, fapt ce a dus la o scădere

  evident a numărului de elevi. Reducerea drastică a natalităţii ce cunoaşte o scădere alarmantă

  după revoluţie, dar şi libertatea de mişcare a elevilor a condus la situaţia şcolară actuală.

  Numărul de clase , în diferite etape, a fost diferit, efective numeric apropiate pentru că

  viziunea MEÎ cu privire la constituirea claselor a fost modificată.

  Totodată, în anumite perioade, clasele terminale ieşeau din sistem cu efective între 30-40

  elevi, iar la clasele gimnaziale de început (clasa aV-a) efectivele au fost de 25-27 elevi.

 • 6

  De-a lungul anilor şcoala a beneficiat de un management de calitate, o încadrare de

  excepţie, care a situat-o ani în şir în topul celor mai bune şcoli din judeţ. Spre exemplificare, în

  perioada 1983-1994, şcoala a fost reprezentată anual , la etapa naţională de matematică cu câte

  1-3 elevi, unde au obţinut diferite premii.

  An școlar 2011 - 2012

  Nivel Primar Gimn.

  Nr elevi 186 213

  Total 399

  ,Dacă vrei un an de belșug, cultivă orez, dacă vrei 10 ani de belșug, cultivă o livadă, dacă vrei 100 de ani de prosperitate, cultivă oameni”.

  Proverb chinezesc

 • 7

  3. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

  Viziunea şcolii

  “Societatea de mâine va fi oglinda şcolii de azi”

  Educarea tinerilor în spiritual cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei

  Europe unite.

  Misiunea şcolii Motto: “Fii competitiv!”

  Şcoala gimnazială “Vlaicu Vodă” se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi

  culturii la nivel local, naţional şi european, devenind un centru de resurse educaţionale.

  Şcoala noastră va fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale,morale,

  civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social, concurenţial.

  În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ:

  Retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);

  Deschis, promovînd egalitatea şanselor, ce să dezvolte dimensiunea europeană în educaţie la toate nivelurile şi să faciliteze accesul larg, transnaţional , la resursele educaţionale din Europa;

  Cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovare în practica pedagogică şi elaborarea materialelor educaţionale prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de

  comunicare;

  Recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene;

  Bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin funcţiile manageriale recunoscute .

  În şcoala noastră:

   Elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din alte ţări europene;

   Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale;

   Elevul cu aptitudini se afirmă. Toţi elevii devin competitivi deoarece şcoala noastră va asigura:

   Formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended