+ All Categories
Home > Documents > Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Date post: 19-Jan-2016
Category:
Upload: davida
View: 49 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
EDUTIC Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar (POSDRU/19/1.3/G/37002) "TIC pentru educaţie de calitate!". - PowerPoint PPT Presentation
11
EDUTIC EDUTIC Sistem de formare continuă a cadrelor Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar calculator în mediul preuniversitar (POSDRU/19/1.3/G/37002) (POSDRU/19/1.3/G/37002) "TIC pentru educaţie de calitate!" "TIC pentru educaţie de calitate!"
Transcript
Page 1: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

EDUTICEDUTICSistem de formare continuă a cadrelor Sistem de formare continuă a cadrelor

didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de

calculator în mediul preuniversitarcalculator în mediul preuniversitar (POSDRU/19/1.3/G/37002) (POSDRU/19/1.3/G/37002)

"TIC pentru educaţie de calitate!""TIC pentru educaţie de calitate!"

Page 2: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.2007 - 2013.

Axa prioritară 1 Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi

societatii bazate pe cunoaştere".societatii bazate pe cunoaştere".

Domeniul major de intervenţie: Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare". 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare".

Perioada de desfăşurare: 2010 - 2011.Perioada de desfăşurare: 2010 - 2011.

Valoarea proiectului: 1.179.612 RON.Valoarea proiectului: 1.179.612 RON.Asistenţa financiară nerambursabilă: 1.155.612 RON.Asistenţa financiară nerambursabilă: 1.155.612 RON.

Page 3: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Obiectivul generalObiectivul general

Imbunătăţirea calificării personalului didactic din Imbunătăţirea calificării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin dezvoltarea şi furnizarea învăţământul preuniversitar, prin dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare continuă vizând dobândirea unui program de formare continuă vizând dobândirea competenţelor necesare acestora pentru integrarea TIC în competenţelor necesare acestora pentru integrarea TIC în procesul educaţional.procesul educaţional.

Page 4: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Obiectivele specificeObiectivele specifice

facilitarea şi lărgirea accesului la formarea profesională continuă facilitarea şi lărgirea accesului la formarea profesională continuă postuniversitară pentru 400 cadre didactice, printr-o ofertă de instruire postuniversitară pentru 400 cadre didactice, printr-o ofertă de instruire de tip blended learning; de tip blended learning;

dezvoltarea competenţelor de elaborare şi utilizare a materialelor de dezvoltarea competenţelor de elaborare şi utilizare a materialelor de instruire în format digital pentru minim 380 de cadre didactice; instruire în format digital pentru minim 380 de cadre didactice;

creşterea gradului de integrare al TIC în procesele şi procedurile de creşterea gradului de integrare al TIC în procesele şi procedurile de predare ale disciplinelor şcolare, pe diferite niveluri ale învăţământului predare ale disciplinelor şcolare, pe diferite niveluri ale învăţământului preuniversitar, în cel puţin 200 de şcoli; preuniversitar, în cel puţin 200 de şcoli;

realizarea unei platforme e-learning pentru formarea profesională realizarea unei platforme e-learning pentru formarea profesională continuă cu acreditarea a 3 module specifice de instruire. continuă cu acreditarea a 3 module specifice de instruire.

Page 5: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Din perspectiva obiectivelor A.P.1, DMI 1.3 a POSDRU, Din perspectiva obiectivelor A.P.1, DMI 1.3 a POSDRU, proiectul contribuie la modernizarea şi ridicarea calităţii proiectul contribuie la modernizarea şi ridicarea calităţii educaţiei preuniversitare, oferta de formare propusă educaţiei preuniversitare, oferta de formare propusă oferind cadrelor didactice din acest sector o nouă oferind cadrelor didactice din acest sector o nouă oportunitate de perfecţionare profesională şi dezvoltare a oportunitate de perfecţionare profesională şi dezvoltare a carierei. carierei.

Îmbunătăţirea capacitaţii cadrelor didactice de a utiliza TIC, Îmbunătăţirea capacitaţii cadrelor didactice de a utiliza TIC, atât pentru elaborarea cât şi pentru folosirea materialelor atât pentru elaborarea cât şi pentru folosirea materialelor didactice care integrează aceste tehnologii va facilita didactice care integrează aceste tehnologii va facilita introducerea în procesul de învăţământ a metodelor introducerea în procesul de învăţământ a metodelor interactive de predare, centrate pe elev, asigurând viitorilor interactive de predare, centrate pe elev, asigurând viitorilor absolvenţi competenţe şi oportunităţi sporite pentru absolvenţi competenţe şi oportunităţi sporite pentru integrarea pe piaţa muncii, sprijinind astfel atingerea integrarea pe piaţa muncii, sprijinind astfel atingerea obiectivului general al POSDRU.obiectivului general al POSDRU.

Page 6: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Dezvoltarea competentelor grupului ţintă se va realiza prin Dezvoltarea competentelor grupului ţintă se va realiza prin utilizarea metodelor interactive de predare-învatare, având utilizarea metodelor interactive de predare-învatare, având ca suport o platformă software e-learning, accesibilă la ca suport o platformă software e-learning, accesibilă la distanţă şi mediul colaborativ de instruire, bazat pe resurse distanţă şi mediul colaborativ de instruire, bazat pe resurse de comunicaţie adecvate. de comunicaţie adecvate.

Beneficiarii vor putea aplica imediat în şcoală cunoştinţele Beneficiarii vor putea aplica imediat în şcoală cunoştinţele dobândite şi le vor putea disemina, putând deveni la rândul dobândite şi le vor putea disemina, putând deveni la rândul lor formatori. lor formatori.

Sistemului inovativ de instruire propus, tip blended Sistemului inovativ de instruire propus, tip blended learning, lărgeşte şi uşurează accesul la formare al learning, lărgeşte şi uşurează accesul la formare al cadrelor didactice, eliminând o parte din constrângerile cadrelor didactice, eliminând o parte din constrângerile tradiţionale de deplasare sau de încadrare într-un orar tradiţionale de deplasare sau de încadrare într-un orar rigid, permite familiarizarea grupului ţintă cu tehnicile de rigid, permite familiarizarea grupului ţintă cu tehnicile de integrare ale TIC în predare şi scade costurile formării. integrare ale TIC în predare şi scade costurile formării.

Page 7: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Acreditarea CNFP a modulelor de instruire constituie o Acreditarea CNFP a modulelor de instruire constituie o garanţie atât în asigurarea calităţii formării şi a obţinerii garanţie atât în asigurarea calităţii formării şi a obţinerii certificării recunoscute, cât şi pentru continuarea certificării recunoscute, cât şi pentru continuarea activităţilor proiectului după finalizarea acestuia, astfel încât activităţilor proiectului după finalizarea acestuia, astfel încât numărul beneficiarilor formarii (profesori şi scoli) să numărul beneficiarilor formarii (profesori şi scoli) să crească substanţial. crească substanţial.

Parteneriatului de tip reţea, implementat prin sistemului Parteneriatului de tip reţea, implementat prin sistemului blended learning propus, permite difuzarea ofertei de blended learning propus, permite difuzarea ofertei de formare la nivel interregional, cu posibilitatea extinderii ariei formare la nivel interregional, cu posibilitatea extinderii ariei geografice de furnizare simultană a serviciilor educaţionale.geografice de furnizare simultană a serviciilor educaţionale.

Page 8: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Parteneriatul proiectuluiParteneriatul proiectului

Solicitant:Solicitant: Universitatea Valahia din Târgovişte Universitatea Valahia din Târgovişte Parteneri:Parteneri:

Inspectoratul Şcolar Judeţean ArgeşInspectoratul Şcolar Judeţean Argeş Inspectoratul Şcolar Judeţean BuzăuInspectoratul Şcolar Judeţean Buzău Inspectoratul Şcolar Judeţean CălăraşiInspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu Inspectoratul Şcolar Judeţean IalomiţaInspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa Inspectoratul Şcolar Judeţean OltInspectoratul Şcolar Judeţean Olt Inspectoratul Şcolar Judeţean PrahovaInspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean TeleormanInspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

Page 9: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Rezultate aşteptateRezultate aşteptate

Un prim rezultat al proiectului îl constituie implementarea unui sistem Un prim rezultat al proiectului îl constituie implementarea unui sistem inovativ de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul inovativ de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, printr-o oferta de tip blended-learning. Oferta se va preuniversitar, printr-o oferta de tip blended-learning. Oferta se va materializa prin instruirea în domeniul integrării TIC în procesul materializa prin instruirea în domeniul integrării TIC în procesul instructiv-educativ a unui grup ţintă de instructiv-educativ a unui grup ţintă de 400 cadre didactice400 cadre didactice. În urma . În urma evaluării finale, cel puţin 390 dintre aceştia vor obţine certificatul de evaluării finale, cel puţin 390 dintre aceştia vor obţine certificatul de formare continuă postuniversitară, cu 60 de credite profesionale formare continuă postuniversitară, cu 60 de credite profesionale transferabile.transferabile.

Ca o consecinţă a formării dobândite, cel puţin 380 cadre didactice din Ca o consecinţă a formării dobândite, cel puţin 380 cadre didactice din grupul ţintă vor fi capabile să utilizeze şi să integreze TIC direct în grupul ţintă vor fi capabile să utilizeze şi să integreze TIC direct în procesul de predare la clasă. Astfel, în circa 200 şcoli de nivel primar, procesul de predare la clasă. Astfel, în circa 200 şcoli de nivel primar, gimnazial sau liceal, numărul orelor care vor include activităţi asistate gimnazial sau liceal, numărul orelor care vor include activităţi asistate de calculator va creste cu cel puţin 25%. Formarea propusă va putea fi de calculator va creste cu cel puţin 25%. Formarea propusă va putea fi reluată, după finalizarea proiectului, pentru alte grupuri ţintă.reluată, după finalizarea proiectului, pentru alte grupuri ţintă.

Page 10: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

Rezultate aşteptateRezultate aşteptate Va fi instalată, configurată şi dată în exploatare platforma pentru e-learning Va fi instalată, configurată şi dată în exploatare platforma pentru e-learning

EDUTIC, împreună cu softurile de management al conţinuturilor / resurselor, EDUTIC, împreună cu softurile de management al conţinuturilor / resurselor, forumuri, chestionare de evaluare, baza de date, chat, glosar, cât şi cele pentru forumuri, chestionare de evaluare, baza de date, chat, glosar, cât şi cele pentru care s-au achiziţionat prin proiect licenţe.care s-au achiziţionat prin proiect licenţe.

Vor fi elaborate următoarele materiale de formare: Vor fi elaborate următoarele materiale de formare: 7 materiale de curs pentru formarea faţă în faţă 7 materiale de curs pentru formarea faţă în faţă

– Modulul 1: Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educaţie, Modulul 1: Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educaţie, Tehnologii e-learning şi platforme educaţionale, Instrumente TIC destinate Tehnologii e-learning şi platforme educaţionale, Instrumente TIC destinate elaborării materialelor didactice; elaborării materialelor didactice;

– Modulul 2: Comunicare vizuală şi tehnologii multimedia în educaţie, Modulul 2: Comunicare vizuală şi tehnologii multimedia în educaţie, Proceduri de integrare a aplicaţiilor multimedia in educaţie; Proceduri de integrare a aplicaţiilor multimedia in educaţie;

– Modulul 3: Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate pe Modulul 3: Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate pe utilizarea instrumentaţiei virtuale, Specificul proiectării activităţilor de utilizarea instrumentaţiei virtuale, Specificul proiectării activităţilor de învăţare care includ aplicaţii de instrumentaţie virtuală. învăţare care includ aplicaţii de instrumentaţie virtuală.

7 tutoriale pentru activităţile aplicative 7 tutoriale pentru activităţile aplicative un ghid e-learning pentru cursanţi un ghid e-learning pentru cursanţi

Page 11: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Axa prioritară 1

DETALII DETALII Inspector Şcolar Programe ComunitareInspector Şcolar Programe Comunitare

prof. Cristina MIHUTprof. Cristina MIHUT

http://edutic.ssai.valahia.rohttp://isjolt.ot.edu.ro/Programe


Recommended