+ All Categories
Home > Documents > PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL...

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL...

Date post: 24-Feb-2018
Category:
Upload: trinhduong
View: 239 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 20 /20
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII Instrumente Structurale 2007-2013 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT
Transcript
Page 1: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL TRANSPORTURILOR

ŞI INFRASTRUCTURII

Instrumente Structurale2007-2013

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

TRANSPORT

Page 2: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

Lista de acronimeşi abrevieri

Acronim/Abreviere

AM POS-T

AP

BEI

BERD

CE

CN ACN SA

CNADNR SA

CN APM SA Constanţa

CNCF „CFR” SA

DCI

DMI

FC

FEDR

MEF

MT

MTI

POS-T

TEN-T

UE

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013

Axă Prioritară

Banca Europeană de Investiţii

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Comisia Europeană

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Documentul Cadru de Implementare

Domeniu Major de Intervenţie

Fondul de Coeziune

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013

Reţeaua Transeuropeană de Transport (Trans European Network – Transport)

Uniunea Europeană

Denumirea completă

Page 3: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

Cuprins

CUPRINS

1. Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007- 2013 - scurtă descriere

2. Autoritatea de Management pentru POS-T 2007 - 2013

3. Etapele Accesării Fondurilor Structurale şi de Coeziune în Sectorul Transporturi

4. Exemple de proiecte finanţate prin POS-T

• Construcţie autostradă Cernavodă – Constanţa • Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Constanţa • Construcţia autostrăzii Arad – Timişoara (inclusiv varianta de ocolire Arad) • Proiect Pilot Operaţional pentru un sistem ECTS/ERTMS nivelul 2 • Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontiera Curtici – Arad – km 614 • Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Bistriţa, Zalău • Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa • Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Portul Constanţa • Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre – Marea Neagră şi de informare asupra transportului pe ape interioare

....................2

.............................................6

.............8

...........................................................10

...................................................10.................................... 11

............... 11.......................... 12

.....................................................13.........13

...............................................14

...........................................15

................................................16

Page 4: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

2

Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013

Obiective specifice:Programul Operaţional Sectorial „Transport” (POS-T) 2007- 2013 este unul dintre cele şapte programe operaţionale care planifică intervenţiile fondurilor europene post-aderare în România, în perioada 2007-2013.

POS-T stabileşte priorităţile, scopul şi modalitatea de alocare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru dezvoltarea sectorului românesc de transport. POS-T a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. 3469 din data de 12 iulie 2007.

Obiectivul global al POS-T îl reprezintă promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României.

• Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător;

• Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile;

• Promovarea transportului feroviar, naval şi inter-modal;

• Sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane

Page 5: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

3

POS-T este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile de intervenţie în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de transport:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „TRANSPORT” 2007- 2013

AXA

Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării

unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de

transport ale UE

Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a

siguranţei pasagerilor

Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii naţionale de transport

în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării

unui sistem naţional durabil de transport

Asistenţă tehnică

finanţare prin F.E.D.R.

finanţare prin F.E.D.R.

finanţare prin F.C.

finanţare prin F.E.D.R.

1.1Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii rutiere de-a lungul axei prioritare TEN-T nr. 7

1.2Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii feroviare de-a lungulaxei prioritare TEN-T nr. 22

1.3Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii de transport naval de-a lungul axei prioritare TEN-T nr. 18

3.1Promovarea transportului inter-modal

3.2Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe

toate modurile de transport

3.3Minimizarea efectelor adverse ale

transporturilor asupra mediului

2.1Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii rutiere naţionale4.1Sprijin pentru managementul,

implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T

4.2Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS-T

2.2Modernizarea şi dezvoltarea

infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor

pentru călători

2.3Modernizarea şi dezvoltarea

porturilor maritime şi dunărene

2.4Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport

aerian

Page 6: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

Axa Prioritară din POS-T / Domeniul major de intervenţie

Axa 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE

1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul axei prioritare TEN-T 7

• Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia S.A. (CNADNR SA)

1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul axei prioritare TEN-T 22

• Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.(CNCF „CFR” SA)

1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul axei prioritare TEN-T 18

• Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi• Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) Româno– Bulgară, respectiv structura de management, ce va asiguraimplementarea proiectelor de îmbunătăţire a condiţiilor denavigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării

Axa 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport

2.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale

• Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia S.A. (CNADNR SA)

2.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători

• Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. (CNCF „CFR” SA)• Operatorii naţionali de transport feroviar public de călători.

2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene

• Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A.Constanţa (CN APM SA Constanţa)• Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării MaritimeS.A. Galaţi (CN APDM SA)• Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării FluvialeS.A. Giurgiu (CN APDF SA)• Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A.(CN ACN SA)

2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Administraţiile infrastructurii publice aeroportuare din România:• R.A. Aeroportul Cluj Napoca• R.A. Aeroportul Craiova• R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea• R.A. Aeroportul Satu Mare• R.A. Aeroportul Baia Mare• R.A. Aeroportul Iaşi• S.C. Aeroportul Arad S.A.• R.A. Aeroportul Transilvania Târgu-Mureş

Beneficiarii POS-T sunt identificaţi din rândul companiilor naţionale de transport şi al administraţiilor portuare şi aeroportuare. Principalii beneficiari ai POS-T sunt:

4

Page 7: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

• R.A. Aeroportul Oradea• Aeroportul George Enescu Bacău• R.A. Aeroportul Sibiu• R.A. Aeroportul Stefan cel Mare Suceava• S.N. Aeroportul Timişoara Traian Vuia S.A. • S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A.• Aeroportul Tuzla

Axa 3: Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor

3.1 Promovarea transportului inter-modal• Autorităţi ale administraţiei publice locale, parteneriate întreautorităţi ale administraţiei publice locale, administratoriiinfrastructurii inter-modale

3.2 Îmbunătăţirea siguranţei pe toate modurile de transport

• Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. (CNCF „CFR” SA)• Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia S.A. (CNADNR SA)• Autoritatea Navală Română (ANR)• Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A.(CN ACN SA)• Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi

3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

• Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (Serviciul de specialitate)• Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. (CNCF „CFR” SA)• Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi din România S.A.(CN ADNR SA)• Compania Naţională de Administrare a Canalelor Navigabile(CN ACN SA)• Administraţiile portuare dunărene (CN APDF SA Giurgiu, CNAPDM SA Galaţi)

Axa 4: Asistenţă Tehnică

4.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T

• Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Autoritatea deManagement POS-T (prin Direcţia Proiecte Asistenţă Tehnică)

4.2 Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS-T

• Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Autoritatea deManagement POS-T (prin Direcţia Proiecte Asistenţă Tehnică)

Bugetul total al POS-T pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,7 miliarde Euro, ceea ce reprezintă circa 23,8% din bugetul global al operaţiilor structurale prevăzute României pentru perioada menţionată.

Din această sumă, aproximativ 1,09 miliarde Euro reprezintă finanţarea naţională, în timp ce cofinanţarea din partea Uniunii Europene va fi de aproximativ 4,57 miliarde Euro, asigurată prin Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.

5

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „TRANSPORT” 2007- 2013

Page 8: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

6

Autoritatea de Management pentruProgramul Operaţional Sectorial „Transport” 2007 - 2013

Direcţia Generală Relaţii Financiare Externe din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii îndeplineşte rolul de Autoritate de Management pentru POS-T (AM POS-T) şi are responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program de către Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.

În acest sens, AM POS-T a elaborat documentele programatice care stau la baza accesării fondurilor europene nerambursabile în sectorul transporturi prin POS-T:

▪ Programul Operaţional Sectorial „Transport” (POS-T) 2007-2013 a fost aprobat de Comisia Europeană la data de 12 iulie 2007.

▪ Criteriile de eligibilitate şi evaluare a cererilor de finanţare, ce vor fi depuse în cadrul POS-T, au fost aprobate de către Comitetul de Monitorizare pentru POS-T, în data de 2 octombrie 2007.

▪ Documentul Cadru de Implementare a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Transporturilor şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în data de 28 august 2008.

Pentru Cererile de proiecte cu depunere continuă sau Concursurile de proiecte ce vor fi organizate pentru operaţiunile din cadrul Axelor Prioritare ale POS-T, la nivelul AM POS-T au fost elaborate Ghiduri ale solicitanţilor, după cum urmează:

▪ Ghidul Solicitantului aferent Axelor Prioritare (AP) 1, 2, 3 şi 4, Domeniile majore de intervenţie (DMI) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, a fost aprobat în data de 28 ianuarie 2008 şi cuprinde:

• Documentul Cadru de Implementare a POS-T; • Formularul Cererii de Finanţare pentru Axele Prioritare 1, 2, 3; • Formularul Cererii de Finanţare pentru Axa Prioritară 4; • Confirmarea de primire a Cererii de Finanţare; • Grila de evaluare a conformităţii administrative; • Grila de evaluare a eligibilităţii; • Declaraţie pe proprie răspundere privind condiţiile de implementare a proiectului; • Condiţiile generale ale Contractului de Finanţare a proiectelor în cadrul POS-T; • Lista de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POS-T; • Declaraţie pe proprie răspundere privind asigurarea dreptului de utilizare a terenului pentru realizarea investiţiei în cadrul proiectului; • Grilele de evaluare tehnică şi financiară.

Page 9: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

7

▪ În data de 11 februarie 2008 a fost lansată cererea de proiecte cu depunere continuă pentru POS-T, pentru Axele Prioritare (AP) 1, 2, 3 şi 4, Domeniile majore de intervenţie (DMI) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2.

▪ Ghidul solicitantului pentru operaţiunea „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene” din cadrul AP 2, DMI 2.3 a fost aprobat în data de 15 iunie 2010 şi cuprinde:

• Schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvol- tarea porturilor dunărene în perioada 2009-2013, cu modificările şi completările ulterioare;• Formularul standard al Cererii de Finanţare;• Confirmarea de primire a Cererii de Finanţare;• Instrucţiunea nr.1 - Asigurarea co-finanţării;• Instrucţiunea nr.2 – Planul de achiziţii;• Instrucţiunea nr.3 – Planul financiar;• Instrucţiunea nr.4 – Calendarul de implementare;• Instrucţiunea nr.5 – Analiza impactului asupra mediului;• Grila de verificare a conformităţii administrative;• Grila de evaluare a eligibilităţii;• Grilele de evaluare tehnică şi financiară şi instrucţiunile pentru evaluatori;• Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind condiţiile de implementare a proiectului;• Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a solici- tantului;• Modelul declaraţiei pe proprie răspundere referitoare la asigurarea terenului aferent lucrării;• Contractul cadru de finanţare;• Ordinul comun MT-MEF nr. MT/28/04.01.2008 de eligibilitate.

▪ În data de 15 iunie 2010 a fost lansată cererea de proiecte cu depunere continuă pentru AP 2, DMI 2.3.

▪ Ghidul Solicitantului aferent schemei de finanţare a investiţiilor în aeroporturile regionale (AP 2, DMI 2.4) se află în curs de aprobare la nivelul AM POS-T. Pentru operaţiunile din cadrul AP 2, DMI 2.4, AM POS-T va organiza concurs de proiecte.

▪ Ghidul Solicitantului aferent schemei de finanţare a investiţiilor privind transportul inter-modal (AP 3, DMI 3.1) se află în lucru la nivelul AM POS-T. Pentru operaţiunile din cadrul AP 3, DMI 3.1 se va lansa cerere deschisă de proiecte.

Documentele menţionate mai sus pot fi consultate pe pagina de internet a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, respectiv www.ampost.ro.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POS-T 2007- 2013

Page 10: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

Pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în sectorul transporturi prin POS-T, se vorparcurge următoarele etape¹:

1. Pe baza documentelor programatice, beneficiarii pregătesc şi depun cererile de finanţare lasediul AM POS-T. Condiţiile minime pentru depunerea cererilor de finanţare sunt reprezentate deexistenţa următoarelor documente:

• Studiul de fezabilitate; • Analiza Cost – Beneficiu; • Documentele ce atestă compatibilitatea ajutorului de stat, unde este cazul; • Calendarul de implementare a proiectului; • Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu şi Acordul Natura 2000 pentru proiectele de lucrări; • Documentaţia de atribuire pentru proiectele de studii, asistenţă în supervizare şi similare;

2. AM POS-T realizează verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare,urmărindu-se, în principal, existenţa şi forma acesteia, inclusiv a anexelor, precum şi valabilitateadocumentelor depuse.

3. Dacă cererea de finanţare îndeplineşte condiţiile de conformitate administrativă, AM POS-Tva efectua verificarea eligibilităţii cererii de finanţare. Pentru îndeplinirea criteriilor deeligibilitate, solicitantul trebuie să aibă în vedere următoarele:

• să facă parte din categoria de beneficiari menţionată în Documentul Cadru de Implementare al POS-T sau în Ghidul Solicitantului corespunzător fiecărei Axe Prioritare, respectiv Domeniu major de intervenţie; • să aibă capacitate de implementare a proiectului; • să îndeplinească toate criteriile de natură instituţională, legală şi financiară, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului;

Etapele Accesării Fondurilor Structuraleşi de Coeziune în Sectorul Transporturi

¹Conform Ghidului Solicitantului aferent Axelor Prioritare (AP) 1, 2, 3 şi 4, Domeniile majore de intervenţie (DMI) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2. Pentru AP 2 şi 3, respectiv DMI 2.3, 2.4 şi 3.1 se vor consulta Ghidurile Solicitantului aferente acestor DMI.

8

Page 11: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

9

• proiectul trebuie să se încadreze în operaţiunile sau activităţile menţionate în Documentul Cadru de Implementare sau în Ghidul Solicitantului, corespunzător fiecărei Axe Prioritare, respectiv Domeniu major de intervenţie; • proiectul trebuie să respecte legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice, legislaţia naţională şi comunitară în domeniul informării şi publicităţii, în domeniul ajutorului de stat (unde este cazul), precum şi principiile dezvoltării durabile şi nediscriminării; • de asemenea, proiectul trebuie să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la eligibilitatea cheltuielilor; • proiectul pentru care se solicită finanţare din POS-T nu trebuie să beneficieze în paralel de o altă finanţare din fonduri publice şi să nu reprezinte o repetare a unei investiţii publice anterioare, cu dificultăţi în implementare; • solicitantul trebuie să aibă capacitatea de a asigura contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului; • terenurile aferente investiţiilor POS-T să fie, după caz, în proprietatea ori în posesia beneficiarilor sau să fie accesibile în scopul realizării proiectului.

4. Evaluarea tehnică şi financiară a cererii de finanţare se realizează de către AM POS-T, dacă valoarea totală a proiectului este mai mică de 50 milioane euro, şi de către AM POS-T şi Comisia Europeană, dacă valoarea totală a proiectului depăşeşte 50 milioane euro.

Evaluarea cererii de finanţare în cadrul AM POS-T se realizează cu ajutorul Comitetului de Evaluare, alcătuit din experţi din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi experţi independenţi. Evaluarea are la bază următoarele criterii:

• Relevanţa şi oportunitatea proiectului: contribuţia la realizarea obiectivelor POS-T şi oportunitatea în raport cu alte proiecte de infrastructură (excepţie fac proiectele majore); • Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului: maturitatea, calitatea şi sustenabilitatea proiectului reflectate prin propunerea tehnico-financiară.

5. Următoarea etapă constă în aprobarea cererii de finanţare, ca urmare a îndeplinirii tuturor criteriilor prezentate mai sus.

6. AM POS-T va întocmi şi semna contractul de finanţare al proiectului, care va fi transmis ulterior beneficiarului, spre semnare.

7. Se desfăşoară, apoi, implementarea proiectului, etapă în cadrul căreia atât beneficiarul, cât şi AM POS-T îndeplinesc sarcinile prevăzute în contractul de finanţare.

ETAPELE ACCESĂRII FONDURILORSTRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE ÎN SECTORUL TRANSPORTURI

Page 12: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

Construcţie autostradă Cernavodă-Constanţa

Până la începutul lunii martie 2011, AM POS-T a semnat cu beneficiarii POS-T un număr de 27 de contracte de finanţare aferente Axelor Prioritare 1, 2 şi 3 ale POS-T şi 11 decizii de finanţare aferente Axei Prioritare 4 a POS-T.

Valoarea totală a proiectelor contractate prin POS-T, până în acest moment, este de 8.155.239.798 lei, din care 2.956.919.333 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune.

Vom descrie succint, în cele ce urmează, câteva proiecte finanţate prin POS-T, din domeniul transportului rutier, feroviar şi naval.

Încadrare: AP 1, DMI 1.1

Beneficiar: CNADNR SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 1.737.563.243 leiFinanţare de la Guvernul României: 491.910.310 leiÎmprumut de la BEI: 948.420.394 leiCofinanţare de la UE prin FC: 297.232.539 lei

Obiectiv general: Proiectarea şi construcţia a 50,8 km de autostradă (câte 2 benzi pe fiecare sens de circulaţie) între oraşul Cernavodă şi Municipiul Constanţa.

Obiective specifice: - Construcţia, până în 2012, a 50,8 km de infrastructură rutieră modernă pentru ocolirea oraşului Constanţa;- reducerea, până în 2013, a numărului accidentelor grave şi fatale între Cernavodă şi Constanţa cu 30%;

- reducerea, până în 2013, a timpului de călătorie între Bucureşti şi Constanţa de la 150 minute la 111 minute;- reducerea, până în 2013, a impactului asupra mediului şi asupra condiţiilor de trai pentru o populaţie de aproximativ 104.340 persoane, care este afectată în prezent de congestia de pe DN 2A şi DN 3.

Durată totală a proiectului: 52 luni

Principalele activităţi:- Achiziţia serviciilor de proiectare şi supervizare;- Achiziţia de teren;- Construcţia a 50,8 km de infrastructură rutieră modernă.

Rezultate:- Km de autostradă: 50,8;- Poduri şi pasaje: 21;- Noduri rutiere: 1;- Spaţii de servicii şi odihnă: 2;- Centre de întreţinere: 1;- Reducerea cu 70% a numărului de accidente grave;- Reducerea cu 70% a numărului de accidente fatale;- Reducerea timpului de deplasare între Bucureşti şi Constanţa de la 150 la 111 minute.

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CNADNR SA şi aflat în curs de implementare.

Exemple de Proiecte Finanţate prinProgramul Operaţional Sectorial „Transport”

10

Page 13: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

EXEMPLE DE PROIECTE FINANŢATE PRIN POS-T

11

Construcţia autostrăzii Arad – Timişoara (inclusiv varianta de ocolire Arad)

Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Constanţa

Încadrare: AP 1, DMI 1.1

Beneficiar: CNADNR SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 946.865.747 leiFinanţare de la Guvernul României: 363.274.885 leiÎmprumut de la BERD: 362.025.686 leiCofinanţare de la UE prin FC: 221.565.176 lei

Obiectiv general: Proiectarea şi construcţia a 22 km de drum cu profil de autostradă (câte 2 benzi pe fiecare sens de circulaţie)

Obiective specifice:- Construcţia, până în 2012, a 22,2 km de infrastructură rutieră modernă între oraşele Cernavodă şi Constanţa, ce va acoperi cererea de transport rutier prognozată;- Reducerea, până în 2013, a numărului accidentelor grave cu 40% şi a numărului accidentelor fatale cu 60%, pentru traficul în zona

urbană Constanţa;- Reducerea, până în 2013, a timpului de călătorie între Bucureşti şi Constanţa de la 150 minute la 111 minute;- Reducerea, până în 2013, a impactului asupra mediului şi asupra condiţiilor de trai pentru o populaţie de aproximativ 550.000 persoane, care locuieşte în prezent în zona metropolitană Constanţa.

Durată totală a proiectului: 61 luni

Principalele activităţi:- Proiectarea lucrărilor;- Achiziţia de teren;- Execuţia lucrărilor;

Rezultate:- Km de autostradă: 22,2;- Poduri şi pasaje: 21;- Noduri rutiere: 5;- Spaţii de servicii şi odihnă: 1;- Centre de întreţinere: 1;- Reducerea cu 60% a numărului de accidente grave;- Reducerea cu 40% a numărului de accidente fatale;- Reducerea timpului de deplasare între Bucureşti şi Constanţa de la 150 la 111 minute.

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CNADNR SA şi aflat în curs de implementare.

Încadrare: AP 1, DMI 1.1

Beneficiar: CNADNR SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 1.704.444.764 leiFinanţare de la Guvernul României: 468.623.607 leiÎmprumut de la BEI: 704.012.563 leiCofinanţare de la UE prin FC: 531.808.594 lei

Page 14: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

Încadrare: AP 1, DMI 1.2

Beneficiar: CNCF „CFR” SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 271.330.307 leiFinanţare de la Guvernul României: 85.337.758 leiCofinanţare de la UE prin FC: 185.992.549 lei

Obiectiv general:Redactarea regulilor de exploatare (trafic, material rulant, operare) pentru mediul ERTMS la CFR şi verificarea corectitudinii acestor reguli, prin testare operaţională pe noul sistem de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS nivelul 2, ce se instalează în

acest scop în cadrul proiectului, pe secţiunea de cale ferată dintre Buftea şi Brazi (37 km), care face parte din tronsonul feroviar Bucureşti - Braşov

Durata totală a proiectului: 54 luni

Principalele activităţi:- Supervizare;- Proiectare;- Construcţie;- Testare operaţională şi aprobare reguli noi.

Rezultate: - Realizarea a 37 km de linie ferată modernizată, dotată cu ERTMS nivel 2; - Realizarea regulilor operaţionale de testare pentru ERTMS nivel 2;- Număr de centrale de servicii mobile: 2;- Asigurarea evaluării şi recomandărilor privind planificarea, aspectele legate de introducere şi testare, economia şi întreţinerea, transferul cunoştinţelor referitoare la sistemul ERTMS nivelul 2.

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CNCF „CFR” SA şi aflat în curs de implementare.

Obiectiv general: Proiectarea, supervizarea şi construcţia a44,5 km de autostradă (câte 2 benzi pe fiecare sens de circulaţie) între municipiile Arad şi Timişoara, din care 12,25 km reprezintă varianta de ocolire a municipiului Arad şi 32,25 km reprezintă tronsonul de autostradă Arad – Timişoara

Obiective specifice:- Asigurarea unei căi de comunicaţie moderne între municipiile Arad şi Timişoara şi creşterea capacităţii de trafic, în principal prin devierea traficului de tranzit către o autostradă (câte 2 benzi pe fiecare sens de circulaţie) de la drumul naţional existent (câte o bandă pe fiecare sens de circulaţie);- Reducerea numărului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur comparativ cu situaţia infrastructurii rutiere existente care asigură legătura între Arad şi Timişoara (drumul naţional 69);- Reducerea timpului de deplasare între cele 2 localităţi, prin crearea unui sistem care permite o creştere a vitezei medii de deplasare de la 78

km/oră la 120 km/oră; - Reducerea impactului asupra mediului, în special prin reducerea poluării în localităţile care sunt în prezent traversate de infrastructura rutieră existentă.

Durată totală a proiectului: 58 luni

Principalele activităţi:- Execuţia lucrărilor;- Asigurarea garanţiei lucrărilor.

Rezultate:- Kilometri construiţi: 44,5;- Poduri şi pasaje noi ale autostrăzii: 20;- Pasaje peste autostradă: 18;- Noduri Rutiere: 5;- Centre de întreţinere şi servicii: 2;- Reducerea timpului de parcurs pentru autovehicule de la 64 la 33 minute.

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CNADNR SA şi aflat în curs de implementare.

Proiect pilot operaţional pentruun sistem ETCS/ERTMS nivelul 2

12

Page 15: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

EXEMPLE DE PROIECTE FINANŢATE PRIN POS-T

Încadrare: AP 2, DMI 2.2Beneficiar: CNCF „CFR” SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 125.009.437 leiFinanţare de la Guvernul României: 55.152.968 leiCofinanţare de la UE prin FEDR: 69.856.469 lei

Obiectiv general: Modernizarea tuturor componentelor staţiilor de

Modernizarea unor staţii de cale feratădin România - Staţiile CF Bistriţa, Zalău

Încadrare: AP 1, DMI 1.2

Beneficiar: CNCF „CFR” SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 1.529.098.804 leiFinanţare de la Guvernul României: 497.701.224 leiCofinanţare de la UE prin FC: 1.031.397.580 lei

Obiectiv general: Reabilitarea a 41,185 km de linie de cale ferată şi implementarea ERTMS/ECTS nivel 2 - GSM-R pe 41,185 km pe secţiunea 1 între Frontieră şi km 614 al proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Frontieră - Curtici- Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European

Obiective specifice:- Asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare prin implementarea TSI (în special în ceea ce priveşte: sarcina pe osie, gabarit, lungimea liniilor secundare, facilităţi pentru persoanele cu handicap, implementare ERTMS /ETCS Nivel 2);- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor feroviare prin

modernizarea infrastructurii şi creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă;- Păstrarea cotei de piaţă existente privind traficul de călători şi marfă, odată cu creşterea nivelului de siguranţă şi reducerea duratei de călătorie.- Creşterea capacităţii feroviare necesare transportului de pasageri şi bunuri între România şi Ungaria.

Durată totală a proiectului: 60 luni

Principalele activităţi:- Construcţia lucrărilor;- Asigurarea garanţiei lucrărilor.

Rezultate: - Km de linie de cale ferată dublă reabilitată sau modernizată: 35,624 km;- Km de linie de cale ferată simplă reabilitată şi dublă nouă: 5,561 km;- Diminuarea duratei de călătorie de la 50 la 40 de minute pentru trenurile locale de călători;- Diminuarea duratei de călătorie de la 38 la 20 minute pentru trenurile de mare distanţă pentru transport de călători;- Diminuarea duratei de călătorie de la 41 la 26 minute pentru trenurile de marfă;- Reducerea cu 0,07% a numărului de accidente.

Stadiul implementării:Proiect major (cu valoare totală mai mare de 50 milioane Euro) evaluat de AM POS-T şi transmis spre aprobare către CE.

Reabilitarea liniei de cale feratăFrontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h,tronsonul 1: Frontiera Curtici - Arad - km 614

13

Page 16: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

14

cale ferată utilizate de călători: clădirea de călători, accesul la gară (piaţa gării), accesul la trenuri (pasaje la nivel sau subterane, peroane, copertine) şi liniile de cale ferată pe lungimea peroanelor.

Obiective specifice:- Modernizarea a două clădiri de gară în staţiile de cale ferată Bistriţa şi Zalău;- Construcţia unui corp de clădire nou în staţia de cale ferată Bistriţa;- Construcţia unui corp de clădire nou în staţia de cale ferată Zalău;- Reconstruire peroane pentru călători;- Reparare si construire copertine;- Construire pasaje pietonale subterane;- Refacţie linii de cale ferată;- Repararea şi reamenajarea spaţiilor adiacente (piaţa gării) ale staţiilor Bistriţa, Zalău;- Îmbunătăţirea serviciilor conexe oferite călătorilor, prin dezvoltarea facilitaţilor şi a spaţiilor comerciale.

Durata totală a proiectului: 52 luni

Principalele activităţi:- Achiziţia serviciilor de supervizare;

- Achiziţia lucrărilor;- Supervizarea lucrărilor;- Execuţia lucrărilor;- Perioada de garanţie.

Rezultate:- Staţii de cale ferată modernizate şi reabilitate: 2;- Clădiri de călători modernizate: 2;- Corpuri de clădire nou construite: 2;- Suprafaţă peroane reconstruite – 9.044 m2;- Suprafaţă copertine reparate şi nou construite – 7.307 m2;- Suprafaţă pasaj subteran nou construit – 457 m2;- Lungime linii de cale ferată refacţionate – 4.020 m, din care 1.820 m linie electrificată;- Creşterea traficului de pasageri în staţia de cale ferată Bistriţa, de la 1.716 la 1.751 de călători expediaţi/zi;- Creşterea traficului de pasageri în staţia de cale ferată Zalău, de la 453 la 462 de călători expediaţi/zi;

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CNCF „CFR” SA şi aflat în curs de implementare.

Încadrare: AP 2, DMI 2.3

Beneficiar: CN APM SA Constanţa

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 616.104.412 leiFinanţare de la Guvernul României: 368.468.883 leiCofinanţare de la UE prin FEDR: 247.635.529 lei

Obiectiv general: Dezvoltarea portului Constanţa, principalul port al României, prin prelungirea Digului de Nord în Portul Constanţa cu 1050 m

Obiective specifice:- Crearea condiţiilor de reducere a agitaţiei valurilor în portul Constanţa şi în special la intrarea în port şi în zona de sud a acestuia prin finalizarea digului;- Creşterea productivităţii portului prin reducerea impactului negativ al valurilor asupra operaţiunilor şi nivelului de siguranţă; - Creşterea productivităţii danelor în cursul perioadei de indisponibilitate;- Eliminarea perioadei de neutilizare a barjelor în condiţii meteorologice nefavorabile;- Reducerea la minimum a riscului de accidente;- Creşterea fiabilităţii calendarului operaţiunilor portuare;- Dezvoltarea în viitor a zonei de sud a portului.

Durata totală a proiectului: 30 luni

Principalele activităţi:- Asistenţă tehnică şi supervizare;- Construcţie;- Exploatare.

Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa

Page 17: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

EXEMPLE DE PROIECTE FINANŢATE PRIN POS-T

15

Încadrare: AP 2, DMI 2.3

Beneficiar: CN APM SA Constanţa

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 150.344.489 leiFinanţare de la Guvernul României: 66.662.688 leiCofinanţare de la UE prin FEDR: 83.681.801 lei

Obiectiv general:Facilitarea operaţiunilor portuare şi a eficienţei, prin creşterea capacităţii de stivuire şi manipulare a containerelor, precum şi a capacităţii de manipulare a mărfurilor voluminoase şi creşterea siguranţei vaselor în portul ConstanţaObiective specifice:- Asigurarea unei conexiuni rutiere adecvate între cele două părţi ale portului, partea de nord şi cea de sud;- Degrevarea zonelor urbane din localităţile Lazu şi Agigea de traficul greu generat de Portul Constanţa Sud;- Decongestionarea traficului şi reducerea timpilor de călătorie pe DN 39 prin construirea unei bretele

rutiere ca alternativă la DN39;- Furnizarea unui traseu adecvat pentru materialul de carieră şi de umplutură necesar proiectelor de dezvoltare ce se vor realiza în partea de sud a portului;- Asigurarea legăturii dintre partea de sud a Portului Constanţa, prin racordarea la varianta ocolitoare a municipiului Constanţa, cu autostrada Bucureşti – Constanţa;

Durata totală a proiectului: 30 luni

Principalele activităţi:- Elaborarea proiectului tehnic şi a documentaţiei de atribuire pentru breteaua de conectare cu DN39;- Supervizarea lucrărilor de execuţie la podul rutier peste Canalul Dunăre Marea Neagră, a lucrărilor aferente de infrastructură rutieră şi de acces şi a lucrărilor la breteaua de conectare cu DN39;- Executarea lucrărilor la podul rutier peste Canalul Dunăre Marea Neagră şi a lucrărilor aferente de infrastructură rutieră şi de acces;- Executarea lucrărilor la breteaua de conectare cu DN39.

Rezultate: - Număr de km de pod şi viaducte: 5;- Timp de călătorie pe perioada cu congestie (minute): 5,7.

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CN APM SA Constanţa şi aflat în curs de implementare.

Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Portul Constanţa

Rezultate:- Prelungirea Digului de Nord, de la 4,850 km la 5,900 km;- Reducerea numărului de zile pe an în care zona de sud a portului este închisă datorită acţiunii valurilor, de la 5 la 0 zile;

- Creşterea cu 17% a ponderii lungimilor de cheu disponibile care pot fi operate corespunzător.Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CN APM SA Constanţa şi aflat în curs de implementare.

Page 18: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

16

Încadrare Axa/DMI: AP3, DMI 3.2.

Beneficiar: CN ACN SA

Alocări financiare:Valoarea totală a proiectului: 18.994.992 leiFinanţare de la Guvernul României: 8.080.639 leiCofinanţare de la UE prin FEDR: 10.914.353 lei

Obiectiv general: Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru modul de transport pe ape interioare, prin utilizarea sistemelor RIS şi respectând directiva europeană RIS, prin implementarea unui sistem de management al traficului (conform standardelor europene RIS), care va acoperi canalele CN ACN SA şi va constitui o regională a sistemului RoRIS-Dunăre

Obiectiv specific:- Modernizarea şi dezvoltarea reţelei naţionale de transport pe ape interioare.- Promovarea modului de transport pe ape interioare, ca o alternativă viabilă la modul rutier de transport, cu costuri sociale şi de protecţie a mediului reduse şi este în acelaşi timp şi un obiectiv al POS-T „promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal”- Sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.

Durata totală a proiectului: 48 luni

Principalele activităţi:- Proiectarea sistemului. Elaborarea proiectului tehnic de detaliu al sistemului cu următoarele componente: sistem de comunicaţii de date şi VHF, sistem de monitorizare video, sistem VTS cu AIS, aplicaţii software – servicii RIS, interfeţe cu alte sisteme;- Realizarea, instalarea şi testarea componentelor subsistemului I: sistem de comunicaţii de date şi VHF, sistem de monitorizare video, sistem VTS cu AIS, aplicaţii software I – servicii RIS;- Realizarea, instalarea şi testarea componentelor subsistemului II: aplicaţii software II, servicii RIS, interfeţe cu alte sisteme;- Instruirea personalului timp de 2 săptămâni;- Integrarea sistemului VTMIS în care sunt incluse subsistemele proiectate şi implementate;

Rezultate: - Lungimea căilor navigabile asigurate cu servicii de management al traficului de nave şi informare asupra transportului pe ape interioare de la 570 km, valoarea la începutul perioadei de implementare, la 950 km, valoarea la sfârşitul perioadei de implementare;- Număr de staţii de bază AIS pentru identificarea şi localizarea navelor: 6;- Număr de servicii RIS, armonizate la nivel european: 7;- Reducerea cu 15% a numărului de incidente de trafic;- Reducerea cu 10% a numărului de incidentede operare;- Reducerea cu 10%, în medie, a duratei de călătorie;- Reducerea cu 5% a timpilor de acces şi tranzitare prin ecluză.

Stadiul implementării:Contract de finanţare semnat de AM POS-T şi CN ACN SA şi aflat în curs de implementare.

Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre - Marea Neagrăşi de informare asupra transportuluipe ape interioare

Page 19: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”
Page 20: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORTold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente... · Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”

contact AUTORITATEA DE MANAgEMENT PENTRU PROgRAMUl OPERAţIONAl SECTORIAl TRANSPORT 2007-2013 Adresă: Bd. Dinicu golescu Nr.38 , Sector 1, Bucureşti, România Telefon: +40 21-319.61.47 • Fax: +40 21-319.61.78 E-mail: [email protected] • www.ampost.ro

Program cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune.

Prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Transport”, continuăm dezvoltarea infrastructurii României, prin construirea de drumuri, poduri, autostrazi, porturi, aeroporturi şi căi ferate.

„Asistenţă tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică la nivel naţional privindProgramul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013”

MINISTERUl TRANSPORTURIlOR şI INFRASTRUCTURII, AUTORITATEA DE MANAgEMENT PENTRU PROgRAMUl OPERAţIONAl SECTORIAl TRANSPORT 2007-2013

Martie 2011Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene

sau a guvernului României.


Recommended