+ All Categories
Home > Documents > Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Author: buikhanh
View: 228 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 42 /42
Transcript
Page 1: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014
Page 2: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

LISTA DE ABREVIERI

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală AITT – Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic AŞM – Academia de Ştiinţe din Moldova BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială CCI – Camera de Comerţ şi Industrie DCFTA - Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv DO – Denumiri de origine IG – Indicaţii Geografice IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene MAI – Ministerul Afacerilor Interne MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MC – Ministerul Culturii MEc – Ministerul Economiei MEd – Ministerul Educaţiei MJ – Ministerul Justiţiei MS – Ministerul Sănătăţii MM – Ministerul Mediului MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM OEB – Oficiul European de Brevete OGC – Organizaţie de Gestiune Colectivă OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale OPI – obiecte de proprietate intelectuală PDS – Program de Dezvoltare Strategică PI – proprietatea intelectuală STG – Specialităţi Tradiţionale Garantate SV – Serviciul Vamal TAIEX – Instrumentul de Schimb de Informaţie şi Asistenţă Tehnică UE – Uniunea Europeană UNECE – Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa UPOV – Uniunea Internaţională pentru Protecţia Soiurilor Noi de Plante USM – Universitatea de Stat din Moldova UTM – Universitatea Tehnică din Moldova

Page 3: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

CUPRINS

Pag.

INTRODUCERE .............................................................................. 4

1. MISIUNEA ....................................................................................... 6

2. PROFILUL ....................................................................................... 6

2.1. Organigrama ...................... ........................................................ 7

2.2. Bugetul ……………………....................................................... 8

2.3. Portofoliul subdiviziunilor .......................................................... 9

2.4. Informaţie cu privire la personal ................................................. 19

3. ANALIZA SWOT ............................................................................ 20

4. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU ................... 22

5. PROGRAME ..................................................................................... 24

6. OBIECTIVE ...................................................................................... 25

7. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR ........... 35

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE ................................................ 40

ANEXĂ .............................................................................................. 42

Page 4: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

INTRODUCERE

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI), care asigură prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele documente de politici, precum şi identifică lacunele în capacităţi şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza AGEPI în vederea atingerii obiectivelor sale.

Totodată, PDS include şi alte angajamente şi obligaţiuni ale AGEPI, care constituie misiunea Agenţiei şi sunt stipulate în tratatele internaţionale, dar nu se regăsesc din diverse motive în documentele de politici.

Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.176 din 22 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale” şi a Ghidului privind elaborarea PDS.

PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani (2012-2014). Pentru planificarea operaţională a activităţii AGEPI se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.

Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate al AGEPI, documentul central de la care derivă toate acţiunile Agenţiei pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă: (i) instrumentul de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul AGEPI, (ii) instrumentul de management pentru AGEPI şi (iii) instrumentul de comunicare atât pe interior, cât şi exterior.

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat toate subdiviziunile şi părţile interesate ale AGEPI. Pentru coordonarea procesului de elaborare a PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din vicedirectori generali, directori de departamente şi şefi de direcţii, instituit prin Ordinul Directorului general AGEPI nr. 55 din 05.04.2011.

Page 5: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape:

Etapa I (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului AGEPI şi Analiza SWOT;

Etapa II (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi obiectivelor;

Etapa III (necesarul de capacităţi): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;

Etapa IV (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al AGEPI.

Fiecare din etape a fost precedată de:

- o instruire tematică organizată de Cancelaria de Stat pentru toţi reprezentanţii autorităţilor;

- o instruire pentru grupul de planificare din AGEPI.

La unele etape a fost consultată opinia Cancelariei de Stat şi a societăţii civile, proiectul documentului a fost plasat pe pagina oficială a AGEPI, în vederea asigurării unui proces transparent şi participativ de elaborare a PDS.

De menţionat că modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii AGEPI sau în cazul modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional. Modificările respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat.

Page 6: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

1. MISIUNEA

AGEPI este unica autoritate naţională în subordinea Guvernului care acordă protecţie juridică pe teritoriul Republicii Moldova obiectelor de proprietate intelectuală şi promovează politica statului în domeniul proprietăţii intelectuale, elaborează şi asigură aplicarea politicilor stabilite în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului, Planul de acţiuni al Guvernului şi strategiile naţionale în domeniul său de competenţă.

Misiunea AGEPI constă în promovarea politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi eficientizarea sistemului de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuala, care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.

2. PROFILUL

Organizarea şi funcţionarea AGEPI este reglementată prin Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004, Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Întreprinderii de Stat "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" nr. 1016 din 13 septembrie 2004 şi Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului şi structurii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.1378 din 13.12.2004.

Conducerea AGEPI se realizează de către Directorul general şi doi vicedirectori generali. Structura AGEPI include 6 departamente, 2 direcţii şi 1 serviciu. Numărul total de angajaţi în anul 2011 (personal scriptic şi nescriptic) constituie 183.

În cadrul AGEPI funcţionează Comisia de Contestaţii, ca organ cu drept de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor din domeniul PI, compusă din preşedinte, vicepreşedinte, secretar, membri ai Comisiei. Regulamentul de funcţionare a acesteia este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 2 aprilie 2009, iar componenţa nominală prin ordinul Directorului general nr. 73 din 10 mai 2010 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Contestaţii a AGEPI.

AGEPI asigura activitatea de secretariat a Comisiei Naţionale de Proprietate Intelectuală (în continuare Comisia Naţională), care este un organ consultativ pe lângă Guvern,

Page 7: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

constituit în scopul coordonării şi asigurării interacţiunii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, precum şi titularilor drepturilor de PI în activităţile orientate spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de PI, combaterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de PI şi lupta cu contrafacerea, importul şi comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute. Comisia Naţională este formată din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, sectorului privat şi societăţii civile, care activează în baza Regulamentului Comisiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008.

2.1. Organigrama

Structura organizaţională a AGEPI este constituită din următoarele 8 subdiviziuni de nivelul întâi (departamente şi direcţii) şi 25 de subdiviziuni de nivelul doi (secţii):

Departamentul invenţii, soiuri de plante: Secţia tehnici agroindustriale; Secţia chimie, biologie, medicină; Secţia mecanică, electricitate; Secţia gestionare documente.

Departamentul mărci, desene şi modele industriale: Secţia modele şi desene industriale; Secţia mărci naţionale; Secţia mărci internaţionale; Secţia registre şi acţiuni conexe.

Departamentul drept de autor şi drepturi conexe: Secţia control şi respectarea legislaţiei; Secţia înregistrare şi expertiză.

Departamentul informatică: Secţia sisteme informaţionale; Secţia programare şi administrare Baze de Date; Secţia gestiune electronică a documentelor.

Departamentul promovare şi editură: Secţia cooperare internaţională şi integrare europeană; Secţia marketing, servicii; Secţia editură; Secţia procesare electronică şi lucrări poligrafice; Secţia Redacţia „Intellectus” şi mass-media; Secţia Biblioteca şi colecţia de arhivă.

Departamentul juridic: Secţia legislaţie; Secţia contencios şi gestionare statut juridic OPI.

Direcţia economie şi finanţe: Contabilitate; Secţia economie şi statistică.

Direcţia resurse umane şi cancelarie.

Serviciu logistică şi management intern.

Organigrama AGEPI este prezentată în Anexă .

Page 8: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

2.2. Bugetul

AGEPI îşi desfăşoară activitatea economico-financiară pe principii de autogestiune şi autofinanţare, elaborează şi realizează de sine stătător bugetul şi programul de activitate, determină direcţiile şi perspectivele sale de dezvoltare.

Veniturile AGEPI se formează din încasări pentru serviciile cu semnificaţie juridică prestate (examinarea cererilor, eliberarea şi menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, examinarea contestaţiilor, înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială etc.), precum şi pentru serviciile conexe de cercetare-documentare, comercializare a marcajelor de control pentru exemplarele de opere audiovizuale puse în circuitul comercial ş.a.

Din mijloacele virate la contul AGEPI se achită plăţile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi asigurărilor medicale, alte plăţi obligatorii stabilite de legislaţie, precum şi cheltuielile pentru dotarea tehnică, crearea sistemului electronic automatizat şi a colecţiei de literatură şi documente din domeniul PI, retribuirea muncii, stimularea materială şi perfecţionarea profesională a personalului, organizarea şi desfăşurarea manifestărilor tehnico-ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, seminare, expoziţii etc.), detaşarea specialiştilor la diverse reuniuni internaţionale.

Planificarea cheltuielilor se efectuează de către Direcţia economie şi finanţe a AGEPI în baza propunerilor înaintate de subdiviziunile AGEPI. În Tabelul 1 este prezentată informaţia privind mijloacele financiare utilizate în anii 2008-2011.

Tabelul 1

Anul Bugetul total,

mii lei % - salarii

% - cheltuieli de menţinere şi operaţionale

2011 49059,78 65,92 34,08 2010 44989,28 71,63 28,37 2009 32824,86 70,99 29,01 2008 32613,27 68,86 31,14

 

 

 

Page 9: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

 

2.3. Portofoliul subdiviziunilor

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în calitatea sa de autoritate naţională în domeniu acordă protecţie juridică OPI pe teritoriul Republicii Moldova (proprietate industrială, drept de autor şi drepturi conexe).

Întru realizarea acestor atribuţii, AGEPI recepţionează şi examinează cereri de înregistrare a OPI, eliberează titluri de protecţie pentru aceste obiecte, înregistrează contracte de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială (cesiune, licenţă, franchising) şi de gaj, atestă şi înregistrează mandatarii autorizaţi şi evaluatori în proprietatea industrială, elaborează, publică şi difuzează Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, revista de PI „Intellectus”, alte publicaţii în domeniu, organizează cursuri de instruire şi perfecţionare a specialiştilor în domeniul PI.

De asemenea, AGEPI prestează servicii de cercetare/documentare în domeniul brevetelor de invenţie, desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, inclusiv servicii de prediagnoză a PI la instituţii şi întreprinderi; acordă consultanţă în domeniul legislaţiei naţionale şi al dreptului internaţional privind protecţia PI.

Portofoliile subdiviziunilor AGEPI se prezintă după cum urmează:

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Departamentul Invenţii, Soiuri de Plante ( 24 pers.)

Administraţia Departamentului

2 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind procedurile de examinare a cererilor de acordare a titlurilor de protecţie a invenţiilor şi soiurilor de plante; elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei

Planuri şi rapoarte de activitate ale Departamentului; Iniţiative privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi altor acte normative

Secţia Tehnici Agroindustriale

5 Examinarea cererilor de acordare a titlurilor de protecţie în domeniul agroindustrial

Hotărâri de acordare a titlurilor de protecţie Hotărâri de respingere/ retragere a cererilor

Secţia Chimie, Biologie, Medicină

3 Examinarea cererilor de acordare a titlurilor de protecţie în domeniul chimiei, biologiei, medicinii

Hotărâri de acordare a titlurilor de protecţie Hotărâri de respingere/ retragere a cererilor

Page 10: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

10 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Secţia Mecanică, Electricitate

6 Examinarea cererilor de acordare a titlurilor de protecţie în domeniul mecanicii şi electricităţii

Hotărâri de acordare a titlurilor de protecţie; Hotărâri de respingere/ retragere a cererilor.

Secţia Gestionare Documente

8 Gestionarea documentelor în cadrul departamentului, pregătirea documentelor de brevet pentru publicare şi eliberare

Materiale de publicare a cererilor; Hotărâri de respingere a cererilor; Brevete de invenţie, brevete de invenţie de scurtă durată, brevete pentru soi de plantă; Cereri internaţionale expediate la OMPI; Cereri regionale expediate la OEAB; Certificate de reînnoire; Certificate de prioritate; Registrele naţionale.

Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale ( 39 pers.)

Administraţia Departamentului

2 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind examinarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, IG, DO şi STG; elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei

Planuri şi rapoarte de activitate ale Departamentului; Iniţiative privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi alte acte normative.

Secţia Modele şi Desene Industriale

6 Examinarea cererilor de înregistrare a modelelor şi desenelor industriale depuse prin procedura naţională şi internaţională. Eliberarea certificatelor de înregistrare şi reînnoire. Recepţionarea, verificarea şi expedierea cererilor de înregistrare a modelelor şi desenelor industriale prin procedura internaţională.

Hotărâri; Certificate de înregistrare; Adeverinţe de reînnoire; Cereri internaţionale expediate la OMPI.

Secţia Mărci Naţionale 15 Examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor, IG, DO şi STG depuse pe cale naţională.

Decizii de înregistrare; Decizii de respingere; Decizii de retragere.

Secţia Mărci Internaţionale

9 Examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor, IG şi DO depuse pe cale internaţională.

Decizii de înregistrare; Decizii de respingere; Cereri internaţionale

Page 11: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

11 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Recepţionarea, verificarea şi expedierea cererilor de înregistrare a mărcilor şi DO prin procedura internaţională.

expediate la OMPI.

Secţia Registre şi Acţiuni Conexe

7 Completarea bazelor de date. Perfectarea cererilor, deciziilor şi altor materiale pentru publicare în BOPI. Eliberarea certificatelor de înregistrare şi reînnoire a mărcilor. Completarea registrelor naţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Decizii; Certificate de înregistrare a mărcilor; Certificate de reînnoire; Certificate de prioritate; Registrele naţionale.

Departamentul Drept de Autor şi Drepturi Conexe ( 8 pers.)

Administraţia Departamentului

1 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind asigurarea protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe; Asigurarea procedurii de înregistrare şi evidenţă a rezultatelor creaţiei intelectuale din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei; elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei.

Planuri şi rapoarte de activitate ale Departamentului; Iniţiative privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi alte acte normative.

Secţia Control şi Respectarea Legislaţiei

3 Controlul asupra activitatăţii organizaţiilor de gestiune colectivă. Asigurarea calităţii la elaborarea şi promovarea proiectelor de legi şi altor acte normative. Asigurarea difuzării legitime a exemplarelor de opere şi fonograme. Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor AGEPI în instanţele judecătoreşti pe cauzele din domeniul dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, inclusiv alte cauze la care AGEPI este atrasă ca parte în proces.

Acte de control; Răspuns la demersuri, Proiecte de acte normative elaborate; Certificate ale titularilor marcajelor de control; Marcaje de control eliberate; Cereri de chemare în judecată, recursuri, referinţe pe cauze din domeniul dreptului de autor şi ai drepturilor conexe.

Secţia Înregistrare şi Expertiză

4 Asigurarea procedurii de înregistrare şi evidenţă a operelor, înregistrarea operelor literare, ştiinţifice, artistice, fonogramelor, programelor de

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe; Rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică sau de

Page 12: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

12 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

calculator, bazelor de date şi eliberarea certificatelor de înregistrare a acestor opere, efectuarea expertizei

expertiză.

Departamentul Informatică ( 12 pers.)

Administraţia Departamentului

1 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind implementarea şi urmărirea realizării politicii informatice a AGEPI, precum şi analiza, exploatarea şi întreţinerea sistemelor informatice pentru creşterea performanţelor Domeniului de PI din Republica Moldova.

Planuri şi rapoarte de activitate ale Departamentului.

Secţia Sisteme Informaţionale

4 Asigurarea integrităţii şi securităţii mijloacelor hardware /software pentru funcţionarea normală a reţelei locale; Menţinerea parcului de calculatoare şi periferiei (scanere, imprimante, ş. a.); Distribuţia drepturilor în reţea conform structurii organizatorice a informaţiei şi proceselor tehnologice de lucru cu informaţia în format electronic; Asigurarea funcţionalităţii Internetului, poştei electronice şi serviciilor de telecomunicaţie în cadrul AGEPI; WEB Design. Expunerea informaţiei pe Internet şi Intranet, administrarea paginilor WEB; Machetarea şi expedierea informaţiei pentru bazele de date regionale şi Internaţionale.

Pagini WEB; Regulamente şi instrucţiuni de utilizare a programelor şi sistemelor informaţionale; Informaţii generalizate pentru bazele de date regionale şi internaţionale.

Secţia Programare şi Administrare Baze de Date

4 Proiectarea, realizarea şi administrarea sistemelor de gestiune pentru domeniul PI, elaborarea strategiilor de implementarea a noilor tehnologii informaţionale. Desfăşurarea activităţilor de automatizare a

Strategii de implementare a noilor tehnologii informaţionale; Baze de date; Produse program pentru accesarea bazelor de date; Pagini WEB pentru

Page 13: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

13 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

procedurii de înregistrare a OPI şi asigurarea funcţionării sistemelor elaborate în conformitate cu legislaţia in vigoare

accesarea bazelor de date publice.

Secţia Gestiunea Electronică a Documentelor

3 Implementarea unui sistem de gestiune electronică a documentelor pentru automatizarea proceselor tehnologice din cadrul AGEPI. Implementarea şi automatizarea procedurii de recepţie/expediere a documentelor în format electronic. Automatizarea lucrărilor de secretariat ale cancelariei AGEPI.

Module implementate în cadrul sistemului de gestiune electronică a documentelor; Consultaţii acordate privind utilizarea sistemului de gestiune electronică a documentelor; Regulamente şi instrucţiuni de utilizare a sistemului de gestiune electronică a documentelor; Rapoarte de evidenţă a corespondenţei electronice a cancelariei AGEPI; Metodologia de depunere on-line a cererilor OPI. Sistemul de achitare a taxelor on-line.

Departamentul Promovare şi Editură ( 35 pers.)

Administraţia Departamentului

2 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind promovarea sistemului naţional de PI în plan naţional şi internaţional; acordarea consultaţiilor şi prestarea serviciilor în domeniul PI; diseminarea informaţiei de PI în cadrul seminarelor, conferinţelor, expoziţiilor şi târgurilor; colaborarea cu instituţiile din sfera cercetare&dezvoltare şi învăţământ superior din republică, precum şi din sfera antreprenoriatului; pregătirea cadrelor naţionale în domeniul PI; elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei.

Planuri şi rapoarte de activitate ale Departamentului; Propuneri pentru proiecte de acte legislative şi normative şi de modificări ale acestora; Proiecte de acorduri şi programe bilaterale de cooperare; Rapoarte analitice; Instrucţiuni şi indicaţii metodice.

Secţia Cooperare Internaţională şi

3 Asigurarea activităţii internaţionale a AGEPI,

Acorduri şi programe elaborate şi semnate;

Page 14: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

14 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Integrare Europeană monitorizarea îndeplinirii acordurilor şi planurilor bilaterale cu oficiile de PI din diferite ţări, organizaţii internaţionale şi regionale guvernamentale şi non-guvernamentale; coordonarea activităţilor de integrare europeană în care este încadrată AGEPI

Vizite ale reprezentanţilor instituţiilor internaţionale, regionale şi bilaterale organizate la AGEPI; Ordine şi mandate de deplasare elaborate; Documente traduse din şi în limba engleză.

Secţia Marketing, Servicii

7 Diseminarea informaţiei în domeniul PI prin organizarea de seminare, simpozioane, conferinţe, târguri, expoziţii în domeniul PI, studierea şi cunoaşterea necesităţilor reale ale beneficiarilor şi solicitanţilor AGEPI în raport cu serviciile prestate în domeniu, extinderea listei serviciilor prestate şi a calităţii acestora, instruirea şi pregătirea cadrelor naţionale în domeniul PI

Consultaţii acordate; Rapoarte de cercetare elaborate; Seminare tematice organizate; Cursuri de instruire organizate; Standuri expoziţionale şi expoziţii organizate; Materiale promoţionale (cărţi, broşuri, pliante); Acorduri de colaborare (cu instituţii şi organizaţii naţionale) elaborate şi semnate.

Secţia Editură 4 Asigurarea elaborării şi publicării/editării lunare a Buletinului Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) şi altor publicaţii în conformitate cu programul de activitate al AGEPI (culegeri de materiale cu caracter juridic, analitic, cognitiv-informativ şi publicitar).

BOPI (lunar); Broşurile bilingve cu legile şi regulamentele de PI; Culegerile de acte normative în domeniul proprietăţii industriale; Culegerea de materiale ale Simpozionului „Lecturi AGEPI” (anual); Culegerea de rezumate ale rapoartelor de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării (anual); Catalogul EIS „Infoinvent” (bienal); Broşura „Laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI” (anual); Broşurile din seria „Biblioteca de proprietate intelectuală”.

Page 15: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

15 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Secţia Procesare Electronică şi Lucrări Poligrafice

8 Asigurarea necesităţilor de imprimare şi multiplicare a publicaţiilor oficiale ale AGEPI, altor lucrări editoriale în domeniul PI; procesarea electronică a documentelor cererilor de brevetare/înregistrare a OPI şi introducerea informaţiei în bazele de date ale AGEPI .

Lucrări editorial-poligrafice machetate şi imprimate; Broşuri, pliante machetate- multiplicate; Lucrări de design a lucrărilor editorial-poligrafice elaborare.

Secţia Redacţia "Intellectus" şi Mass-media

4 Sensibilizarea societăţii cu avantajele protecţiei şi utilizării PI prin colaborarea cu mass-media republicană; mediatizarea activităţii AGEPI şi reflectarea acesteia pe pagina Internet AGEPI; elaborarea şi redactarea Revistei de PI “Intellectus” şi a suplimentelor revistei; realizarea cronicii foto-video AGEPI .

Comunicate de presă, ştiri, spoturi publicitare, elaborate, redactate, traduse şi diseminate în publicaţiile AGEPI, pe web site, în mass-media; Reviste, broşuri, pliante promoţionale elaborate şi redactate; Comunicate de presă, ştiri, spoturi publicitare, elaborate, redactate, traduse şi diseminate în publicaţiile AGEPI, pe web site, în mass-media; Cronica foto-video elaborată şi utilizată pentru ilustrare în publicaţii, pe standuri şi pe site-ul AGEPI; Acorduri de cooperare semnate de AGEPI cu instituţiile mass-media; Consultaţii şi informaţii acordate reprezentanţilor mass-media în cadrul evenimentelor organizate de AGEPI.

Biblioteca şi colecţia de arhivă

7 Asigurarea informaţională a activităţii AGEPI: completarea colecţiei de literatură în domeniul PI (în format electronic şi format hârtie), acordarea consultaţiilor beneficiarilor bibliotecii AGEPI în domeniul PI; completarea şi gestionarea colecţiei

Cartea de inventar a literaturii achiziţionate; Registrul cititorilor; Cărţi, ziare şi reviste achiziţionate; Consultaţii referitor la utilizarea Bazelor de date specializate;

Page 16: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

16 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

documentelor de arhivă în domeniul PI în format hârtie , inclusiv , completarea şi gestionarea Bazelor de date „Arhiva” şi „Arhiva electronică a AGEPI”.

Consultaţii bibliografice acordate; Expoziţii de carte organizate; Nomenclatorul dosarelor elaborat şi aprobat conform legislaţiei în vigoare; Dosare scanate; Dosare prelucrate.

Departamentul Juridic ( 17 pers.)

Administraţia Departamentului

1 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind consolidarea, perfecţionarea şi asigurarea cadrului normativ-legislativ pentru domeniul PI, reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor AGEPI în instanţele de judecată, organele de drept şi alte autorităţi, gestionarea statutului juridic al OPI.

Planuri şi rapoarte de activitate ale Departamentului; Iniţiative privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi alte acte normative.

Secţia Legislaţie 4 Consolidarea, perfecţionarea şi asigurarea normativ-legislativă a sistemului naţional de proprietate intelectuală; Monitorizarea executării şi respectării legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

Proiecte de acte normative; Avize; Adresări, interpelări, demersuri, etc.; Consultaţii acordate .

Secţia Contencios şi Gestionare Statut Juridic OPI

12 Gestionarea statutului juridic al obiectelor proprietăţii industriale; Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor AGEPI în instanţele judecătoreşti pe cauzele din domeniul proprietăţii industriale, inclusiv alte cauze la care AGEPI este atrasă ca parte în proces. Gestionarea activităţii Comisiei de Contestaţii AGEPI şi a Registrului mandatarilor autorizaţi în PI

Decizii de înregistrare sau de respingere; Adeverinţe de confirmare a drepturilor; Cereri de chemare în judecată, recursuri, referinţe; Hotărîri ale Comisiei de Contestaţii AGEPI; Ordine de executare a hotărîrilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, de aplicare a măsurilor de asigurare a acţiunilor; Adresări;

Page 17: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

17 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Certificate de mandatar autorizat în PI; Consultaţii acordate.

Direcţia Economie şi Finanţe ( 12 pers.)

Administraţia Direcţiei 1 Organizarea şi coordonarea activităţii secţiilor privind elaborarea, implementarea şi perfecţionarea sistemului de salarizare şi stimulare materială a angajaţilor AGEPI, analiza indicatorilor economico-financiari ai AGEPI; elaborarea şi analiza îndeplinirii Bugetului AGEPI; elaborarea şi perfecţionarea normelor de examinare a OPI; elaborarea normelor de consum a valorilor materiale; ţinerea evidenţei statistice şi analiza datelor statistice

Planuri şi rapoarte de activitate ale Direcţiei; Iniţiative privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi alte acte normative.

Contabilitate 5 Organizarea evidenţei contabile a tuturor operaţiunilor de contabilitate şi finanţare a AGEPI. Evidenţa contabilă a operaţiunilor cu gestionarii, furnizorii, evidenţa materialelor, fondurilor fixe, primirea, întocmirea dărilor de seamă a gestionarilor; evidenţa operaţiunilor băneşti (casa, banca), prezentarea dărilor de seamă la Inspectoratul Fiscal

Bilanţul contabil; Raportul financiar; Conturi spre plată; Dări de seamă.

Secţia Economie si Statistică

6 Elaborarea şi analiza îndeplinirii Bugetului AGEPI; Elaborarea şi analiza îndeplinirii Programului anual de activitate; analiza Raportului financiar; elaborarea normelor de consum; ţinerea evidenţei statistice lunare, trimestriale şi anuale pe domeniul PI; elaborarea rapoartelor de pre-diagnoză şi întocmirea actelor de încasări şi plăţi a taxelor de la titulari pe OPI.

Bugetul AGEPI; Programul anual de activitate; Rapoarte statistice; Rapoarte de pre-diagnoză; Certificate de evaluatori ai PI; Analiza raportului financiar; Normele de consum; Facturi fiscale şi de expediţie eliberate.

Page 18: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

18 

 

Denumirea deplină a subdiviziunii din

subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea Subdiviziunii din subordine

Principalele produse

Direcţia Resurse Umane şi Cancelarie ( 11 pers.)

Direcţia Resurse Umane şi Cancelarie

11 Managementul personalului, recepţionarea şi expedierea corespondenţei, recepţionarea cererilor de înregistrare a OPI.

Planuri şi rapoarte de activitate ale Direcţiei; Statele de personal; Ordine privind personalul; Ordine administrative; Registrul de evidenţă a ordinelor; Evidenţa carnetelor de muncă; Corespondenţa de intrare şi ieşire; Dosare elaborate în baza cererilor depuse privind înregistrarea OPI.

Serviciul Logistică şi Management Intern ( 22 pers.)

Serviciul Logistică şi Management Intern

22 Asigurarea logistică a activităţii AGEPI, inclusiv: transport auto, aprovizionarea cu materiale, acordarea asistenţei medicale primare, paza, protecţia muncii şi tehnica securităţii; gestionarea operativă a patrimoniului AGEPI; administrarea sistemului de securitate internă; organizarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie; alimentarea colaboratorilor AGEPI; organizarea meselor festive şi pauzelor de cafea.

Bunuri materiale şi produse alimentare procurate; Asistenţă medicală primară acordată colaboratorilor; Pauze de cafea şi mese festive organizate; Asigurarea colaboratorilor AGEPI cu transport auto pentru deplasările de serviciu; Lucrări de construcţie şi de reparaţie organizate.

Page 19: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

19 

 

2.4. Informaţie cu privire la personal

AGEPI dispune de personal calificat, devotat, receptiv şi cu responsabilitate înaltă în realizarea activităţilor de acordare a protecţiei juridice a OPI, promovarea politicii statului în domeniul PI, elaborarea şi asigurarea aplicării politicilor stabilite în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului, Planul de acţiuni al Guvernului şi strategiile naţionale în domeniu.

Statul de personal al AGEPI în anul 2011 conţine un număr de 183 posturi ocupate, care sunt structurate în modul următor:

Tabel de personal 1

Vîrsta Personal de conducere

Personal de execuţie

Personal tehnic Total

< 25 - 3 - 3 25-40 14 68 4 86 41-56f/61b 17 39 11 67 > 57f/62b 5 16 6 27

Tabel de personal 2

Vechimea în muncă

Personal de conducere

Personal de execuţie

Personal tehnic Total

1-5 1 11 2 14 6- 15 11 57 3 71 > 15 24 58 16 98

Tabel de personal 4

Gen Personal de conducere

Personal de execuţie

Personal tehnic Total

Feminin 21 106 10 137 Masculin 15 20 11 46

Tabel de personal 5

Anul Personal de conducere

Personal de execuţie

Personal tehnic

Total

2011 36 126 21 183 2010 36 121 21 178 2009 36 117 26 179 2008 38 128 25 191

Page 20: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

20 

 

3. ANALIZA SWOT

Urmare analizei situaţiei curente au fost evidenţiate punctele forte şi slabe ale AGEPI, care depind de factorii interni, precum şi oportunităţile de care poate profita şi ameninţările la care este supusă Agenţia, care sunt funcţie de factorii externi. Toate aceste aspecte pot influenţa capacitatea AGEPI de a-şi realiza misiunea determinată.

Rezultatele analizei sunt în matricea SWOT prezentată mai jos:

Puncte forte (S) Puncte slabe (W) Personal bine calificat, devotat, receptiv şi

cu responsabilitate înaltă pentru realizarea sarcinilor ce îi revin în elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul de competenţă al AGEPI;

Imagine bună a oficiului în ţară şi peste hotare, performant din punct de vedere administrativ, profesional, logistic şi tehnic;

Cadru legislativ de PI complex, armonizat cu normele internaţionale şi aquis-ul comunitar;

Grad înalt de colaborare cu organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul PI, oficiile de specialitate din alte ţări;

Importanţă deosebită a instituţiei în sistemul naţional de protecţie a PI care justifică pe deplin alocarea resurselor umane, materiale şi financiare;

Experţi şi consultanţă oferite de organizaţiile şi instituţiile regionale şi internaţionale care activează în domeniile de competenţă ale AGEPI (OMPI, OEB etc.)

Colaborare mutuală activă cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniul PI din ţară, cu mediul de afaceri, mediul academic şi universitar, partenerii de dezvoltare şi societatea civilă, inclusiv în cadrul Comisiei Naţionale pentru PI ş.a.;

Grad înalt de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale (calculatoare, imprimante, scanere, baze de date în domeniul PI elaborate şi expuse gratuit pe pagina Web în regim on-line);

Sistem intern de comunicare modern (poştă

Complexitate sporită a activităţilor ce ţin de dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, care implică cooperarea interinstituţională a autorităţilor competente desemnate de Guvern;

Acces redus la informaţia relevantă din domeniul respectării drepturilor de PI de la alte instituţii, necesară pentru analiza şi elaborarea calitativă a politicilor din domeniu, lipsa unei Baze de date comune cu MAI, Serviciul Vamal, Procuratura generală, instanţele de judecată;

Lipsa sistemului de depunere on-line a cererilor şi de efectuare a plăţilor electronice.

Amplasarea sediului instituţiei în locaţie greu accesibilă;

Spaţiu insuficient pentru colecţia documentelor de arhiva a AGEPI;

Distribuire neuniformă a sarcinilor la nivelul personalului executiv din cadrul subdiviziunilor;

Cunoaştere insuficientă de către personal a limbii engleze la nivel necesar pentru a interacţiona cu partenerii străini;

Lipsa unei unităţi de management al calităţii.

Page 21: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

21 

 

electronică, mesagerie instant, intranet);

Activitate intensă de şcolarizare în domeniu şi de promovare a sistemului naţional de PI în mediul de afaceri, sfera cercetare şi dezvoltare, universităţi, ONG, societatea civilă etc.;

Posibilitatea editării în oficiu a publicaţiilor oficiale (BOPI, Intellectus, Raportul anual);

Colaborare intensă cu mass-media republicană (radio, TV, reviste, ziare, pagini web);

Condiţii moderne de lucru, inclusiv prezenţa cantinei şi punctului medical în cadrul instituţiei.

Oportunităţi (O) Ameninţări (T) Augmentarea statutului juridic al instituţiei

şi adoptarea acestuia prin lege;

Extinderea efectelor brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova şi aderarea la OEB;

Îmbunătăţirea accesului la informaţii din diverse domenii, în contextul iniţiativelor de implementare a guvernării electronice, care va permite economisirea efortului angajaţilor şi mărirea productivităţii muncii;

Crearea centrelor comune de informare în domeniul respectării drepturilor de PI cu MAI, SV, Procuratura şi instanţele de judecată;

Accesarea programelor şi fondurilor externe pentru dezvoltarea capacităţilor administrative şi instituţionale ale AGEPI, precum şi pentru dezvoltarea sistemului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe (OMPI, OEB, UE, etc.);

Crearea în cadrul Instanţelor judecătoreşti a completelor de judecători specializaţi în domeniul PI. 

Pierderea anumitor venituri odată cu denunţarea Convenţiei Eurasiatice de Brevete;

Instabilitatea politică şi economică din ţară care poate avea ca efect reducerea numărului de solicitanţi, şi, respectiv, a veniturilor AGEPI;

Pierderea autonomiei prin modificarea eventuală a subordonării şi a statutului juridic al AGEPI;

Iniţiativa în cadrul reformării procedurii civile privind excluderea din competenţa Curţii de Apel Chişinău a examinării litigiilor în domeniul PI în calitate de instanţă de fond;

Pasivitatea/neimplicarea titularilor de drepturi în protecţia drepturilor sale;

Iniţierea unui program de reformare completă a serviciilor publice (prin elaborarea Registrului de stat al serviciilor publice, introducerea standardelor minime de calitate a acestora şi a metodologiei privind stabilirea tarifelor la serviciile publice prestate contra plată, etc.);

Atribuirea activităţii în domeniul protecţiei PI şi a titlurilor de protecţie eliberate de către AGEPI sub incidenţa actelor legislative privind reglementarea activităţii de întreprinzător (procesul „Ghilotina”).

Page 22: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

22 

 

4. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU

În rezultatul analizei celor mai importante documente de politici strategice existente la nivel naţional – Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, „Relansăm Moldova” – priorităţi de dezvoltare pe termen mediu, Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi priorităţile agendei pentru Integrare Europeană regăsite în planul de acţiuni prioritare pentru Acordul de Asociere a Republici Moldova cu Uniunea Europeană etc., AGEPI şi-a identificat priorităţile pe termen mediu în domeniu său de activitate necesare realizării misiunii sale, după cum urmează:

Nr. d/o

Prioritate de politici pe termen mediu Sursa

1. Asigurarea unui nivel de protecţie a drepturilor de PI similar celui existent în Uniunea Europeană, inclusiv a mijloacelor efective menite să asigure respectarea acestor drepturi

1. Programul de Activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014,

Prioritatea I - Integrarea Europeană 2.Viitorul Acord de Liber Schimb

Aprofundat şi Comprehensiv dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova(DCFTA) (la moment se regăseşte in Acordul de Parteneriat şi Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană, art. 49)

3.Viitoarea Strategie Naţională de PI pentru 2012-2020

2. Dezvoltarea infrastructurii PI pentru susţinerea activităţii întreprinderilor şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaştere

Programul de Activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, Prioritatea 6 - Creştere economică durabilă

Page 23: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

23 

 

3. Integrarea tehnologiilor informaţionale în domeniul PI în sistemul TIC al Guvernului, extinderea serviciilor on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri

1. „Relansăm Moldova” - Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu: Guvernarea electronică

2. Programul de Activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, Prioritatea 6 - Creştere economică durabilă;

3. Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

4. Crearea şi dezvoltarea sistemului de mediere şi arbitraj în domeniul PI, în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

1. Programul de Activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, Prioritatea 4 - Supremaţia legii

2. Planul de activitate al Guvernului 2011-2014: I. Edificarea stratului de drept, B. Reforma justiţiei.

5. Asigurarea schimburilor de informaţii dintre autorităţile responsabile de apărarea drepturilor de PI în vederea consolidării capacităţii de prevenire şi combatere a contrafacerii şi pirateriei

1. Programul de Activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, Prioritatea 4 - Supremaţia legii

2. Planul de activitate al Guvernului 2011-2014: I. Edificarea stratului de drept, B. Reforma justiţiei

Page 24: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

24 

 

5. PROGRAME

În vederea realizării priorităţilor, precum şi pentru îndeplinirea misiunii, pentru perioada 2012-2014 AGEPI a identificat 3 direcţii strategice de activitate, echivalente domeniilor sale de competenţă funcţională, stabilite în următoarele programe:

Protecţia juridică a OPI;

Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informaţionale în domeniul PI;

Integrarea europeană în domeniul PI;

Promovarea sistemului naţional de PI şi dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor şi mediului de afaceri în domeniul PI.

Scopurile acestor programe şi parteneriatele vitale în asigurarea realizării lor sunt specificate în tabelul 2.

Tabelul 2

Denumirea Programului

Scopul programului

Rolul autorităţii

Partenerii principali

1. Protecţia juridică a OPI

Perfecţionarea şi modernizarea continuă a procedurilor de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI şi sporirea calităţii acestora

Lider

2. Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informaţionale în domeniul PI

Modernizarea sistemului tehnologiilor informaţionale ale AGEPI şi ajustarea acestuia la tehnologiile utilizate de oficiile europene de PI

Lider MTIC

3. Integrarea europeană în domeniul PI

Asigurarea unui nivel de respectare a drepturilor de PI similar celui existent în UE

Lider

MAEIE; MEc; MJ; MAI; SV; MAIA; MC; MS; MM; Procuratura

4. Promovarea sistemului naţional de PI şi dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor şi mediului de afaceri în domeniul PI

Sporirea nivelului de cunoaştere şi utilizare a obiectelor PI pentru dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere

Lider

MEc; MEd; CCI; AŞM; AITT

Page 25: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

25 

 

6. OBIECTIVE

Pentru realizarea scopurilor programelor definite au fost stabilite obiective strategice care acoperă activitatea AGEPI în perioada 2012-2014. Indicatorii de performanţă identificaţi vor permite evaluarea gradului de realizare a obiectivelor în procesul de monitorizare şi evaluare a programului.

Obiective Indicatori de performanţă

Responsabil Perioada de

implementare Instrumente/

metode

Notă privind

finanţarea

Necesarul de capacităţi

Programul 1: Protecţia juridică a OPI Scopul: Perfecţionarea şi modernizarea continuă a procedurilor de brevetare/înregistrare a obiectelor de PI şi sporirea calităţii acestora 1. Implementarea unui Sistem modern de management al calităţii în activitatea AGEPI

Certificat ISO 9001obţinut

Direcţia economie şi finanţe; Departamentele şi direcţiile AGEPI

2012-2014 Participarea la şcolarizări, stagii şi vizite de studii.

Bugetul AGEPI

Cunoştinţe speciale cu privire la sistemul de management al calităţii; Unitate/persoană responsabilă de pregătirea instituţiei pentru obţinerea certificatului ISO 9001.

2.Perfecţionarea procedurilor de brevetare/înregistrare a OPI armonizate cu cele mai bune practici europene

Proceduri simplificate; Formulare de procedura perfecţionate si accesibile; Termene de examinare reduse a cererilor

Departamentul Invenţii şi soiuri de plante; Departamentul Mărci, DMI; Departamentul Informatică; Departamentul juridic

2012-2014 Participarea examinatorilor la seminare, traininguri, şcolarizări, stagii şi cursuri pe probleme privind brevetarea/ înregistrarea cererilor de acordare a protecţiei obiectelor de PI

Bugetul AGEPI

Personal calificat; Sistem automat de monitorizare a dosarelor în vederea respectării termenelor.

Page 26: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

26 

 

3.Creşterea competenţelor personalului AGEPI prin perfecţionarea şi formarea continuă a acestuia

Numărul de specialişti care au urmat programe de instruire şi perfecţionare continuă în domeniul PI

Direcţia resurse umane şi cancelarie; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Participarea la seminare, training-uri, stagii şi cursuri de instruire organizate la nivel naţional şi internaţional.

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Abilităţi de monitorizare şi evaluare a programelor de perfecţionare continuă.

4. Consolidarea rolului reprezentanţilor şi mandatarilor autorizaţi în domeniul PI

Numărul de activităţi organizate

Departamentul juridic

2012-2014 Desfăşurarea întrunirilor, şcolarizărilor şi consultărilor; în vederea creării condiţiilor de funcţionare eficientă a reprezentanţilor şi asociaţiei mandatarilor autorizaţi în domeniul PI din Republica Moldova.

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Instrumente şi indicatori de monitorizare a activităţii mandatarilor autorizaţi.

Programul 2: Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informaţionale în domeniul PIScopul: Modernizarea sistemului de tehnologii informaţionale ale AGEPI şi ajustarea acestuia la tehnologiile utilizate de oficiile europene

de PI 5. Perfecţionarea

programelor de completare şi gestionare a bazelor de date

Numărul de programe elaborate Numărul bazelor de date elaborate/ perfecţionate

Departamentul Informatică

2012-2013 Ajustarea programelor de gestionare a bazelor de date la prevederile legislaţiei în vigoare în baza unui Plan instituţional; Investiţii în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale.

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Tehnologii informaţionale noi; Sistem informaţional modernizat; Plan de dezvoltare; Servere pentru BD; Program de administrare a BD; Mediu de programare; Cunoştinţe şi

Page 27: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

27 

 

abilităţi de creare şi mentenanţă a paginii web.

6. Ridicarea nivelului de utilizare a tehnologiilor informaţionale în cadrul procedurilor de brevetare/ înregistrare a OPI

Numărul bazelor de date elaborate/ perfecţionate Numărul bazelor de date utilizate

Departamentul Invenţii şi soiuri de plante; Departamentul Mărci, DMI; Departamentul Informatică.

2012-2014 Elaborarea / perfecţionarea bazelor de date deţinute de AGEPI; Utilizarea bazelor de date din alte oficii de PI ; Crearea de parteneriate

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Tehnologii informaţionale noi; Cunoştinţe şi abilităţi de realizare a arhivei electronice a dosarului OPI.

7. Implementarea sistemului de depunere on-line a cererilor de solicitare a protecţiei OPI

Sistemul de depunere on-line elaborat Număr de cereri de solicitare a protecţiei OPI depuse on-line

Departamentul Informatică; Departamentul Invenţii şi soiuri de plante; Departamentul Mărci, DMI; Departamentul juridic.

2012-2014 Organizarea consultărilor cu elaboratorii conceptului şi caietului de sarcini privind sistemul de depunere on-line a cererilor de brevetare /înregistrare a OPI cu preluarea celor mai bune practici europene în domeniul dat; Elaborarea modulelor de instruire; Elaborarea (procurarea) softului; Monitorizarea şi evaluarea; Crearea de parteneriate;Elaborarea planului de implementare a sistemului; Investiţii în tehnologii informaţionale şi

Bugetul AGEPI; Necesită asistenţă financiară adiţională

Personal calificat; Tehnologii informaţionale noi; Cunoştinţe specifice privind depunerea on-line a cererilor de brevetare/ înregistrare a OPI.

Page 28: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

28 

 

comunicaţionale; Identificarea resurselor financiare adiţionale

Programul 3: Integrarea europeană în domeniul PIScopul: Asigurarea unui nivel de respectare a drepturilor de PI similar celui existent în UE 8. Perfecţionarea şi

armonizarea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul PI la evoluţiile din legislaţia şi practica europeană, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte

Proiecte ale actelor normative şi a modificărilor acestora elaborate

Departamentul Juridic; Departamentul Invenţii şi soiuri de plante; Departamentul Mărci, DMI; Departamentul drept de autor şi drepturi conexe.

2012-2014 Revizuirea cadrului normativ-legislativ în domeniul protecţiei PI Monitorizarea şi evaluarea practicilor europene şi internaţionale în domeniul protecţiei OPI; Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative; Consultaţii publice; Monitorizare şi evaluare.

Bugetul AGEPI

Personal calificat cu abilităţi de elaborare a actelor normative; Redactori şi traducători specializaţi în legislaţie;

9. Extinderea efectelor brevetelor europene în Republica Moldova

Acord între Republica Moldova - OEB privind cooperarea în domeniul brevetelor semnat

Departamentul Invenţii şi soiuri de plante; Departamentul Juridic; Departamentul Promovare şi Editură.

2012-2014 Desfăşurarea consultărilor, tratativelor privind semnarea acordului

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Cunoştinţe specifice domeniului; Abilităţi de comunicare şi negociere; Abilităţi de elaborare a proiectelor de asistenţă.

10.Implementarea prevederilor Acordului între Republica Moldova

Activităţi realizate pe marginea Acordului dintre Republica Moldova

Departamentul Mărci, DMI; Departamentul Promovare şi

2013-2014 Desfăşurarea consultărilor, tratativelor cu UE; Campanii de

Bugetul AGEPI; Suportul

Cunoştinţe specifice domeniului; Abilităţi de

Page 29: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

29 

 

şi UE privind protecţia indicaţiilor geografice

şi UE privind protecţia indicaţiilor geografice semnat

Editură; Departamentul juridic.

sensibilizare; Elaborarea bazelor de date în domeniu; Crearea de parteneriate

partenerilor de colaborare

comunicare şi negociere;

11.Familiarizarea asociaţiilor de producători cu beneficiile sistemului naţional şi internaţional de protecţie a IG, DO şi STG

Numărul de întruniri/mese rotunde/seminare organizate Numărul de asociaţii de producători create

Departamentul Mărci, DMI; Departamentul juridic.

2012-2014 Desfăşurarea întrunirilor, meselor rotunde; Crearea de parteneriate

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Cooperare inter-instituţională; Cunoştinţe specifice domeniului; Abilităţi de elaborare a proiectelor de asistenţă.

12. Aprobarea simbolurilor naţionale asociate IG, DO protejate şi STG pentru desemnarea şi promovarea acestora pe plan naţional şi internaţional

Concurs desfăşurat; Sigla selectată şi aprobată prin Hotărîre de Guvern; Activităţi de promovare a siglei organizate

Departamentul Mărci, DMI; Departamentul Juridic; Departamentul Promovare şi Editură

2012 Promovarea informaţiei privind lansarea concursului prin intermediul paginii web AGEPI, mass-media republicană

Bugetul AGEPI; Mijloace din fondul de rezervă al Guvernului

Tehnologii de operare a datelor; Cunoştinţe şi abilităţi tehnice.

13. Stabilirea relaţiilor de cooperare cu instituţiile şi autorităţile publice în vederea combaterii fenomenelor contrafacerii şi pirateriei în baza unor programe bilaterale

Programe şi studii elaborate

Departamentul drept de autor şi drepturi conexe; Departamentul juridic.

2012-2014 Evaluarea situaţiei în domeniul respectării drepturilor de PI, a măsurilor întreprinse întru diminuarea contrafacerii şi pirateriei în scopul perfecţionării acestor activităţi Preluarea celor mai bune practici în domeniu; Vizite de studii, seminare internaţionale

Bugetul AGEPI

Abilităţi de comunicare şi negociere

Page 30: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

30 

 

14. Dezvoltarea Punctului informaţional în domeniul PI/ Observatorului de PI

Grupul de lucru format; Persoanele responsabile şcolarizate

Departamentul drept de autor şi drepturi conexe; Departamentul juridic.

2012-2014 Asigurarea colectării şi schimbului de informaţii în domeniul respectării drepturilor de PI între autorităţile abilitate cu responsabilităţi în domeniu; Plan de instruire şi dezvoltare a persoanelor responsabile în domeniu; Identificarea resurselor financiare adiţionale.

Bugetul AGEPI; Necesită asistenţă financiară adiţională

Cunoştinţe şi abilităţi

15. Consolidarea managementului asociaţiilor din domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Numărul de activităţi organizate în comun cu asociaţiile colective; Pagina web lansată

Departamentul drept de autor şi drepturi conexe

2012-2014 Monitorizarea activităţilor asociaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe; Asistenţă în dezvoltarea sistemului tehnologiilor informaţionale şi a paginilor web a asociaţiilor de gestiune colectivă; Crearea de parteneriate

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Cunoştinţe în managementul organizaţional şi financiar al OGC-urilor.

Programul 4: Promovarea sistemului naţional de PI şi dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor şi mediului de afaceri în domeniul PI Scopul: Sporirea nivelului de cunoaştere şi utilizare a OPI în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere 16. Promovarea şi

utilizarea PI, a inovaţiilor şi tehnologiilor noi de către întreprinderi/ instituţii, inclusiv din domeniul

Număr de evenimente organizate Număr de antreprenori şcolarizaţi

Departamentul promovare şi editură; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Desfăşurarea meselor rotunde, întrunirilor, expoziţiilor cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de cercetare şi învăţământ superior

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Abilităţi de elaborare a proiectelor de asistenţă.

Page 31: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

31 

 

businessului mic şi mijlociu

şi a mediului de afaceri; Consolidarea parteneriatului ştiinţa-business; Promovarea unor exemple de succes din domeniul utilizării de către ÎMM-uri a inovaţiilor şi tehnologiilor noi, inclusiv a OPI pentru dezvoltarea afacerilor; Crearea de parteneriate

17. Crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale de centre regionale/teritoriale de PI

Trei centre de PI organizate

Departamentul promovare şi editură; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a R Moldova, alţi parteneri; Conceptul unui Centru de PI în teritoriu elaborat şi coordonat cu partenerii; Plan de acţiuni de implementare a conceptului; Campanii publice de promovare a centrelor de PI create în teritoriu (Bălţi, Cahul, Ciadîr-Lunga); Vizite de studiu la centrele regionale de PI din România; Investiţii în elaborarea

Bugetul AGEPI; Necesită asistenţă financiară adiţională

Personal calificat; Abilităţi de comunicare; Cunoştinţe privind organizarea centrelor de informare în domeniul PI în teritoriu; Materiale promoţionale privind sistemul de protecţie a PI pentru dotarea centrelor de PI în teritoriu

Page 32: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

32 

 

şi implementarea Conceptului de creare a 3 centre de PI în teritoriu; Identificarea resurselor financiare adiţionale

18.Asigurarea accesului instituţiilor de cercetare&dezvoltare şi învăţământ superior, a cetăţenilor şi a mediului de afaceri la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul PI

Numărul de evenimente organizate; Sporirea gradului de informare a populaţiei, popularizarea cunoştinţelor din domeniul PI

Departamentul promovare şi editură; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Organizarea şi desfăşurarea campaniilor naţionale, conferinţelor, emisiunilor Radio şi TV; Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de cercetare & dezvoltare, de învăţămînt superior, şi mediul de afaceri.

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Servicii de calitate în domeniul brevetării/ înregistrării OPI.

19.Integrarea indicatorilor statistici ai PI în statistica naţională

Indicatori statistici din domeniul PI incluşi în Anuarul Statistic al Republicii Moldova

Direcţia economie şi finanţe; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Înaintarea către Biroul Naţional de Statistică a propunerilor de introducere a indicatorilor statistici din domeniul PI în anuarul statistic al RM; Studierea practicii internaţionale şi regionale în domeniu.

Bugetul AGEPI

Cunoştinţe şi abilităţi specifice domeniului

20.Instruirea şi perfecţionarea continuă a cadrelor în domeniul PI

Numărul de cursuri, seminare organizate; Numărul de persoane instruite

Departamentul promovare şi editură; Departamentul invenţii şi soiuri de plante; Departamentul

2012-2014 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire, seminarelor în domeniul PI; Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a programelor de instruire şi formare profesională în domeniul PI;

Page 33: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

33 

 

Mărci, DMI; Departamentul drept de autor şi drepturi conexe; Direcţia economie şi finanţe; Departamentul juridic.

instituţiile de învăţămînt din Republică; Acorduri de colaborare cu instituţii/organizaţii în vederea instruirii în domeniul PI; Programe de instruire şi formare profesională în domeniul PI; Investiţii în elaborarea programelor şi materialelor de studiu; Crearea de parteneriate

Dezvoltarea sistemului intern de motivare a personalului; Elaborarea materialului didactic în domeniul PI.

21. Asigurarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova şi crearea unei imagini pozitive a ţării în domeniul PI prin promovarea unei politici externe dinamice şi coerente

Număr de participări la sesiuni şi reuniuni internaţionale şi regionale în cadrul cărora au fost prezentate poziţia sau declaraţii din numele RM; Număr poziţii şi declaraţii elaborate.

Departamentul promovare şi editură; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Participarea la reuniunile şi sesiunile instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale (OMC, UNECE, OMPI, UPOV) şi promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor juridice internaţionale sau regionale în domeniul PI; Crearea de parteneriate

Bugetul AGEPI; Suportul partenerilor de colaborare

Personal calificat; Abilităţi de comunicare şi negociere; Cunoştinţe de limbă engleză

22.Asigurarea participării AGEPI în programele şi activităţile naţionale realizate în cadrul procesului de integrare europeană

Număr de activităţi realizate; Rapoarte elaborate şi prezentate.

Departamentul promovare şi editură; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Implementarea priorităţilor Agendei pentru integrare europeană în legătură cu negocierea Acordului de Asociere RM-UE, precum şi a

Bugetul AGEPI

Personal calificat; Abilităţi de comunicare şi negociere; Cunoştinţe de limbă engleză

Page 34: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

34 

 

Recomandărilor prioritare şi adiţionale în contextul negocierii Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Cuprinzător şi Aprofundat RM-UE (ZLSAC).

23. Extinderea relaţiilor bilaterale şi multilaterale de colaborare cu oficiile de PI, organizaţii non-guvernamentale şi asociaţii internaţionale şi regionale ale titularilor de drepturi din diverse ţări

Număr de acorduri şi programe elaborate.

Departamentul promovare şi editură; Departamentele şi direcţiile AGEPI.

2012-2014 Elaborarea şi coordonarea programelor de colaborare bilaterală; Stabilirea relaţiilor de colaborare bilaterală cu instituţii şi organizaţii din străinătate.

Bugetul AGEPI

Abilităţi de comunicare şi negociere cu partenerii străini; Consolidarea dialogului cu partenerii străini în domeniu; Cunoştinţe de limbă engleză.

Page 35: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

35 

 

7. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind

elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDS. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de capacităţi), deci capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de bază pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi sustenabilă.

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizându-se înainte de şi/sau în paralel cu începerea procesului de implementare.

Accentul se pune pe capacităţile necesare pentru atingerea unor obiective concrete şi în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică. Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele ale acestora: organizaţional şi individual, deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de AGEPI şi reprezintă doar responsabilitatea ei .

Rezultatele evaluării capacităţilor sunt prezentate în capitolul anterior în tabela cu Obiectivele, cît şi generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi şi a soluţiilor preferabile. În tabela cu Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu soluţiile preferabile, necesarul de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi.

Page 36: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

36 

 

Necesarul de capacităţi şi soluţiile consolidate

Nivelul organizaţional

Tipul/categoria necesarului de capacităţi

Descrierea necesarului de capacităţi

Soluţiile preferabile

Schimbări la nivel funcţional şi structural

Personal calificat cu abilităţi în elaborarea actelor normativ-legislative

Consolidarea capacităţilor personalului Departamentului Juridic, suplinirea cu personal, inclusiv un nou post de lucru .

Necesar de personal responsabil de traducerea actelor legislative (din engleză-română, română-engleză şi română-rusă)

Organizarea de concurs, contractarea şi angajarea personalului calificat necesar pentru traducerea actelor normative

Fortificarea capacităţilor de elaborare şi management al proiectelor. Necesar de personal calificat în domeniul elaborării fişelor de proiecte pentru atragerea asistenţei financiare externe

Consolidarea capacităţilor personalului existent şi suplinirea cu atribuţiile respective a funcţiilor existente

Personal calificat în domeniul depunerii on-line a cererilor de brevetare/ înregistrare a OPI

Consolidarea capacităţilor personalului existent şi suplinirea cu atribuţiile respective a funcţiilor existente

Personal calificat în domeniul organizării centrelor de informare în domeniul PI în teritoriu

Consolidarea capacităţilor personalului existent şi suplinirea cu atribuţiile respective a funcţiilor existente

Schimbări la nivelul sistemelor de management

Identificarea unităţii responsabile de pregătirea instituţiei pentru obţinerea certificatului ISO 9001.

Determinarea unei companii de consultanţă şi/sau de certificare care are experienţă în domeniu şi care va coordona tot procesul de implementare a sistemului de management al calităţii

Realizarea auditului pentru determinarea gradului de pregătire pentru evaluare

Determinarea activităţilor pentru care se doreşte certificarea calităţii

Implementarea sistemului de

Page 37: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

37 

 

management al calităţii; Certificarea Sistemelor de

Management; Supravegherea Sistemelor de

Management. Perfecţionarea procesului de

monitorizare şi raportare în cadrul AGEPI

Crearea şi punerea în funcţiune a SI de monitorizare/raportare

Sistem automat de monitorizare a dosarelor în vederea respectării termenelor

Perfecţionarea bazelor de date a OPI

Tehnologii informaţionale şi comunicaţii

Investiţii în tehnologiile informaţionale (inclusiv tehnică, soft-uri noi / performante, programe noi de calcul)

Identificarea necesităţilor şi specificaţiilor tehnice pentru tehnologiile adiţionale sau pentru modernizarea celor existente;

Automatizarea unor proceduri în vederea economiei de timp si costuri (automatizarea transmiterii notificărilor de refuz în format electronic pentru cererile mărci internaţionale parvenite prin Sistemul de la Madrid).

Mediu de programare

Procurarea a 3 licenţe Delphi şi o licenţă Visual Studio (Professional)

Program de administrare a BD

Procurarea programului IBExpert

Restructurarea mecanismelor de prestare a serviciilor

Materiale promoţionale privind sistemul de protecţie a PI pentru dotarea centrelor de PI în teritoriu

Asistenţă tehnică pentru editarea materialelor promoţionale

Elaborarea materialului didactic în domeniul PI

Stabilirea relaţiilor de colaborare cu MEd în vederea pregătirii materialelor didactice în domeniul PI

Page 38: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

38 

 

Nivelul individual

Tipul/categoria necesarului de capacităţi

Descrierea necesarului de capacităţi

Soluţiile preferabile

Instruirea şi dezvoltarea profesională

Instruirea continuă a specialiştilor AGEPI pentru asigurarea unui nivel înalt al calităţii serviciilor prestate

Elaborarea Planului de instruiri individuale pe subdiviziuni;

Consultanţa din exterior (transfer de cunoştinţe prin atragere de experţi);

Participare la cursuri de perfecţionare, seminare în ţară şi peste hotare;

Vizite de studii.

Fortificarea capacităţilor de planificare bugetară şi evaluare a costurilor

Cursuri de instruire în domeniul planificării bugetare şi evaluării costurilor

Cunoştinţe privind organizarea centrelor de informare în domeniul PI în teritoriu;

Organizarea vizitelor de studii pentru preluarea celor mai bune practici UE

Abilităţi de comunicare şi diseminare a informaţiei în domeniul PI

Instruirea în comunicare şi mediatizare

Abilităţi de comunicare şi negociere în domeniul consolidării cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul PI

Instruirea în comunicare şi negociere

Cunoştinţe de limbă engleză pentru studierea experienţei avansate şi interacţiunea cu partenerii străini

Instruiri de limbă engleză, vizite de studii

Cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a proiectelor de asistenţă

Cursuri de instruire în domeniul elaborării fişelor de proiect pentru atragerea asistenţei financiare

Cunoştinţe în managementul organizaţional şi financiar al OGC-urilor.

Vizite de studii cu preluarea practicii UE

Instrumente şi indicatori de monitorizare a activităţii mandatarilor autorizaţi

Vizite de studii cu preluarea practicii UE

Cunoştinţe şi abilităţi de creare şi mentenanţă a paginii web

Participare la cursuri de perfecţionare în domeniu

Page 39: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

39 

 

Cunoştinţe şi abilităţi de realizare a arhivei electronice a dosarului OPI

Vizite de studii la Oficiile de PI de peste hotare

Cunoştinţe specifice privind depunerea on-line a cererilor de brevetare/ înregistrare a OPI

Vizite de studii şi schimburi de experienţă

Cunoştinţe şi abilităţi privind organizarea activităţilor de pregătire pentru obţinerea certificatului ISO 9001

Participarea la cursuri şi seminare de instruire în scopul asigurării calităţii sistemelor de management;

Efectuarea şedinţelor de informare şi planificare, examinarea documentelor;

Cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a programelor de instruire şi formare profesională în domeniul PI

Stabilirea relaţiilor de colaborare cu MEd în elaborarea programelor de instruire în domeniul PI prin intermediul: - sistemului preuniversitar - universitar - post-universitar.

Modificarea politicilor interne în domeniul resurselor umane

Abilităţi de analiză şi elaborare a programelor de instruire

Elaborarea unei strategii de instruire continuă a personalului

Dezvoltarea sistemului intern de motivare a personalului

Identificarea schimbărilor posibile în politicile interne în domeniul resurselor umane;

Stabilirea obiectivelor individuale;

Evaluarea anuală a performanţelor profesionale.

Page 40: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

40 

 

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi monitorizarea şi evaluarea activităţii AGEPI. Deosebirea importantă constă în faptul că, în cazul PDS, va avea loc o evaluare adiţională finală a implementării PDS.

Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii în scopul implementării PDS este Direcţia economie şi finanţe AGEPI. La solicitarea reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sunt responsabili.

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care la rândul lor reies din obiectivele PDS. Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate lunar/trimestrial/semestrial în vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri corective în perioada care urmează. Aceste rapoarte sunt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii autorităţii şi nu rapoarte adiţionale.

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al AGEPI pentru anul următor, fie se propune şi se efectuează modificarea Programului de Dezvoltare Strategică a autorităţii. În cazul în care procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor PDS, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în informaţia pe care subdiviziunea internă o prezintă Direcţiei economie.

Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care AGEPI o efectuează anual în baza Programului său de activitate. Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul anual de evaluare a activităţii AGEPI.

Raportul anual de evaluare va indica atât realizările cât şi eşecurile privind implementarea planului anual şi atingerea rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDS). Aceasta este o analiză mai detaliată decât monitorizarea, deoarece de această dată se identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare identifică aspectele obiectivelor realizate anul precedent şi acele

Page 41: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

41 

 

aspecte care urmează să fie planificate pentru anul următor. În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul la fel poate indica necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul schimbării circumstanţelor.

Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de implementare şi serveşte drept bază pentru elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă de planificare. Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs la compartimentul probleme pe care programele sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a AGEPI la realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi recomandări pentru PDS - ul următor.

Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cât şi în vederea asigurării unei evaluări mai obiective şi imparţiale. În procesul de evaluare vor fi implicaţi, la necesitate, şi experţi externi.

Page 42: Programul de Dezvoltare Strategica al AGEPI pe anii 2012-2014

Programul de Dezvoltare Strategică al AGEPI

42 

 

Anexă

 

Departamentul Invenţii, Soiuri

de Plante  

Secţia Gestionare Documente

Secţia Chimie, Biologie, Medicină

Secţia Mecanică, Electricitate

Secţia Tehnici Agroindustriale

Secţia Registre şi Acţiuni Conexe

Secţia Mărci Naţionale

Secţia Mărci Internaţionale

Secţia Modele şi Desene Industriale

Departamentul Mărci, Modele

şi Desene Industriale 

Vicedirector general Vicedirector general

Serviciul Logistică şi Management

Intern

Departamentul Dreptul de Autor

şi Drepturi

Secţia Control şi Respectarea

Legislaţiei

Secţia Înregistrare şi Expertiză  

Departamentul Informatică  

Secţia Sisteme Informaţionale

Secţia Programare şi Administrare BD

Secţia Gestiune Electronică

a Documentelor 

Departamentul Promovare şi Editură 

Redacţia „Intellectus” şi Mass-media

Biblioteca şi colecţia de arhivă

Secţia Procesare Electronică şi

Lucrări

Secţia Marketing, Servicii

Secţia Editură  

Secţia Cooperare Internaţională şi

Integrare Europeană

Departamentul Juridic 

Secţia Legislaţie

Secţia Contencios şi Gestionare

Statut Juridic OPI

Direcţia Economie şi Finanţe 

Secţia Economie şi Statistică  

Contabilitate

DIRECTOR GENERAL 

Comisia de Contestaţii  Consilier Director General 

Direcţia Resurse Umane şi Cancelarie

ORGANIGRAMA Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)


Recommended