+ All Categories
Home > Documents > Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · laboratoarele de experimentare şi...

Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · laboratoarele de experimentare şi...

Date post: 02-Nov-2019
Category:
Author: others
View: 13 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Programul Cercetare de Excelenţă CEEX Raport anual de evaluare 2007 Bucureşti Iunie 2008
Transcript
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

  Programul Cercetare de ExcelenţăCEEX

  Raport anual de evaluare2007

  BucureştiIunie 2008

 • C u v â n t î n a i n t eC u v â n t î n a i n t e

  Prin programul Cercetare de Excelenţă (CEEX), care se derulează în perioada 2005-2008, ANCS susţine proiecte de cercetare-dezvoltare complexe în domenii specifice tehnologiilor de vârf (Modulul I), dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare (Modulul II) şi promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare (Modulul III). Totodată, CEEX promovează

  dezvoltarea organismelor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii, cum sunt laboratoarele de experimentare şi testare, laboratoarele de etalonare sau organismele de certificare (Modulul IV).

  În esenţă, derularea programului CEEX ne prilejuieşte satisfacţia înregistrării unui progres semnificativ în procesul de structurare şi consolidare a ariei româneşti a cercetării, în propunerile de proiecte regăsindu-se domeniile ştiinţifice cu impact social puternic (biotehnologii şi alimentaţie, nanoştiinţe, sănătate, mediu), dar şi ştiinţele de bază sau cele socio-umaniste. De asemenea, ne mai prilejuieşte constatarea îmbucurătoare dată de participarea semnificativ îmbunătăţită la PC 7 CDI al Uniunii Europene. Sunt încă sub aşteptări interesul pentru platformele tehnologice si inovare, angrenarea şi comportamentul inovativ la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din sectorul privat, ponderea covârşitoare a instituţiilor ofertante fiind dată de institutele naţionale şi universităţi. Transformările şi, mai ales, evoluţia ascendentă a sistemului şi activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din ţara noastră, susţinute şi accelerate prin programul CEEX, ne dau posibilitatea să afirmăm că acestea sunt pregătite pentru a se adapta şi a face faţă exigenţelor la nivel european. Un fapt îmbucurător îl constituie participarea tinerilor cercetători care au făcut propuneri la modulul II, semn că, pe de-o parte cercetarea românească se revigorează, iar pe de alta, că se formează piaţa forţei de muncă superior educate, premisă a atragerii investiţiilor străine directe în economia naţională.

 • Totodată, programul CEEX a dat semnalul de creştere a fondurilor bugetare pentru cercetare, al cărei rezultat, inovarea, reprezintă motorul dezvoltării economiei contemporane. Mărirea investiţiilor publice în acest domeniu până la 1% din PIB la nivelul anului 2010 are menirea de a stimula comportamentul inovativ al agenţilor economici din ţară, în special din sectorul privat, atrăgând atenţia că producţia şi utilizarea cunoştinţelor sunt supuse şi ele legilor economice iar, în condiţiile unui management corect, reprezintă cei mai mari furnizori de valoare adăugată. Pentru ca acest scop să poată fi atins, sunt necesare măsuri concertate din partea tuturor instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu, astfel ca aceste investiţii să nu se irosească şi să respecte principiile economiei de piaţă, unde competitivitatea să se subordoneze, până la urmă, scopului primordial, acela de a asigura un nivel de civilizaţie şi de trai de calitate. In raportul de faţă se găsesc rezultatele sintetice referitoare la derularea programului CEEX in 2007 şi avem speranţa că acesta va constitui un material util pentru toţi specialiştii dedicaţi domeniului.

  Prof. Dr. Ing. Anton Anton

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • C U P R I N S

  Programul CEEX în contextul dezvoltării Ariei româneşti a cercetării şi al pregătirii comunităţii ştiinţifice româneşti pentru PC7

  7

  Analiza participării la program 15

  Participarea la proiecte pe categorii de unităţi

  16

  Volum de activitate de cercetare - dezvoltare, pe arii tematice

  17

  Analiza mediului în care se desfăşoară programul 26

  Analiza realizării obiectivelor 29

  Analiza agendei alocărilor financiare 33

  Analiza agendei plăţilor 34

 • 7

  Raport CEEX 2007

  Programul CEEX în contextul dezvoltării Ariei româneşti a cercetării

  şi al pregătirii comunităţii ştiinţifice româneşti pentru PC7

  In noul cadru generat de Strategia Lisabona revizuită, ştiinţa şi tehnologia sunt considerate adevăratele instrumente cheie pentru viitorul european. In acest sens, sunt necesare, pentru toate statele din spaţiul european, eforturi politice şi economice importante. Pentru România, necesitatea de a impulsiona creşterea competitivităţii economice, în special în perioada 2007-2013, care reprezintă prima etapă a procesului post-aderare, impune cerinţa esenţială de a reduce şi depăşi decalajele tehnologice care o separă de restul statelor membre UE. Acest fapt impune, ca obiectiv major pentru România, realizarea unui mediu economic dinamic şi competitiv, capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă tehnologie şi să răspundă la cerinţele strategice de dezvoltare pe termen lung, în contextul evoluţiei la nivel global a economiei bazate pe cunoaştere. Din această perspectivă, România este direct interesată să dezvolte capacitatea şi să mărească competitivitatea sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare, care trebuie să asigure resursele şi infrastructura necesare pentru: • asigurarea şi dezvoltarea pe plan intern a surselor de competenţă ştiinţifică şi

  tehnică, precum şi a echipamentelor şi dotărilor tehnice de înalt nivel, necesare pentru dezvoltarea sectoarelor şi domeniilor specifice tehnologiilor avansate;

  • creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a cunoştinţelor, serviciilor şi tehnologiilor avansate în mediul economic şi social, pentru a face faţă evoluţiei tehnologice la nivel european şi internaţional, asigurând astfel o creştere durabilă a competitivităţii economice.

  În consecinţă, în consens cu orientările la nivel European şi cu prevederile Programului de guvernare 2005-2008, procesul de transformare a sistemului şi activităţilor CDI din ţara noastră, direcţionat şi coordonat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, urmăreşte structurarea şi consolidarea unei arii româneşti a cercetării (ARC) care să răspundă cerinţelor de apropiere de nivelul de exigenţă şi compatibilitate necesare integrării în aria europeană a cercetării (ERA).

 • 8

  Raport CEEX 2007

  Obiectivele strategice generale ale programului

  Lansat de ANCS în anul 2005 şi prevăzut a se desfăşura in perioada 2005-2008, programul „Cercetare de excelenţă” - CEEX susţine, in mod direct, dezvoltarea ariei româneşti a cercetării prin următoarele obiective strategice generale: • creşterea capacităţii sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare din România de a

  acumula cunoştinţe, rezultate şi experienţă de prim rang în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf şi de a le difuza şi transfera către mediul economic şi social intern pentru creşterea competitivităţii acestuia;

  • concentrarea şi valorificarea optimă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel existent în România;

  • sprijinirea formării, dezvoltarea, integrarea şi consolidarea în domeniile S/T prioritare a unor reţele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelenţă recunoscut conform normelor internaţionale;

  • accelerarea procesului de aliniere şi integrare tehnologică a agenţilor economici conform cerinţelor şi reglementărilor Uniunii Europene;

  • creşterea capacităţii României de a asigura parteneri performanţi în programele de colaborare ştiinţifică şi tehnică şi în alianţele tehnologice internaţionale.

  Obiective specifice ale programului: • creşterea calităţii activităţii unităţilor şi instituţiilor de CD din România, care sa asigure

  atragerea, dezvoltarea si concentrarea de resurse umane si materiale; • susţinerea dezvoltării resurselor umane si materiale a reţelelor integrate de instituţii şi

  organisme specializate, acreditate şi recunoscute internaţional, care sa asigure competenta ştiinţifică şi tehnică şi dotările necesare dezvoltării unui sector/ domeniu ştiinţific sau tehnologic şi care sa cuprindă: institute naţionale CD, centre/ departamente de profil din universităţi, laboratoare de experimentare si testare, organisme pentru etalonare si certificare;

  • promovarea participării unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din România la programele europene şi internaţionale de cercetare si racordarea la aria europeana de cercetare, inclusiv integrarea in platformele tehnologice la nivel european;

  • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de certificare, conform cerinţelor Uniunii Europene privind evaluarea conformităţii cu reglementările tehnice.

 • 9

  Raport CEEX 2007

  Structura programului Programul cuprinde următoarele module:

  Modulul 1 - Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, prin care sunt susţinute proiecte de anvergură pentru dezvoltarea activităţii de cercetare, a potenţialului uman şi infrastructurilor de cercetare realizate în parteneriat naţional, regional şi internaţional şi care urmăresc: • creşterea competitivităţii economiei naţionale; • atingerea unor obiective strategice in dezvoltarea ştiinţei, tehnologiilor si aplicaţiilor

  de vârf, in scopul racordării la priorităţile si obiectivele specifice ariei europene de cercetare;

  • dezvoltarea activităţilor de cercetare si dezvoltare tehnologica de mare complexitate, care pot include cercetare fundamentala, aplicativa si de nivel precompetitiv si care sunt desfăşurate in comun de consorţii/ reţele reprezentative la nivel naţional pentru domeniile S/T

  • realizarea unor reţele tehnologice integrate in domenii specifice, care sa permită integrarea in platformele tehnologice corespunzătoare la nivel european;

  • dezvoltarea de activităţi si infrastructuri de cercetare-dezvoltare la nivel regional cu impact social si economic.

  Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane pentru formare, instruire, mobilitatea cercetătorilor şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare, prin care sunt susţinute: • proiecte de cercetare care vizează programe de pregătire la nivel doctorat şi post-

  doctorat; • proiecte pentru atragerea şi dezvoltarea potenţialului uman pentru cercetare; • proiecte de creştere şi susţinere a mobilităţii intrasectoriale şi intersectoriale a

  cercetătorilor şi specialiştilor pe plan naţional, atât între instituţii cu profil CD şi universităţi cât şi între sectorul de cercetare şi cel productiv;

  • proiecte de formare şi perfecţionare în managementul de program / proiect; • proiecte de formare şi perfecţionare a managerilor de cercetare. Modulul 3 - Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare, prin care sunt susţinute proiecte de creştere a vizibilităţii internaţionale:

  • organizarea de manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participare internaţională

  reprezentativă; • vizite de lucru şi stagii de lungă durată ale unor personalităţi ştiinţifice din străinătate; • organizare/ participare la activităţi suport, în vederea integrării în proiecte de corelare

  a programelor naţionale la nivel european de tip ERA-Net sau în platforme tehnologice europene.

  Modulul 4 - Dezvoltarea infrastructurii pentru evaluarea şi certificarea conformităţii, prin care sunt susţinute: proiecte de creare, extindere şi îmbunătăţire a infrastructurii precum şi a serviciilor oferite de laboratoare de experimentare şi testare, laboratoare de etalonare şi organisme de certificare.

 • 10

  Raport CEEX 2007

  Rezultatele estimate ale programului Modulul 1: Asigurarea dezvoltării pe plan intern a reţelelor de instituţii şi organisme specializate, recunoscute şi active la nivel internaţional, care să asigure poli de excelenţă, competenţă ştiinţifică şi tehnică, de referinţă în domenii ale tehnologiilor avansate, prin: • creşterea numărului de centre/ reţele de cercetare specializate în domenii ştiinţifice şi

  tehnologice de vârf, recunoscute la nivel internaţional şi integrate în parteneriate şi programe reprezentative pentru aria europeană de cercetare;

  • creşterea numărului de reţele tehnologice integrate, realizate în domenii ale tehnologiilor de vârf şi integrate în platforme europene similare;

  • creşterea ponderii unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi a universităţilor care dispun de echipamente şi aparatură performante de cercetare şi informaţionale;

  • creşterea numărului agenţilor economici şi al domeniilor care beneficiază de rezultatele proiectelor complexe.

  Modulul 2: Întinerirea şi creşterea performanţelor pe plan intern şi internaţional ale personalului de cercetare, prin:

  • creşterea numărului de cercetători tineri şi a numărului de doctori în ştiinţe;

  • creşterea numărului de cercetători implicaţi în programe postdoctorat şi în proiecte şi colaborări internaţionale pe termen lung;

  • creşterea numărului de cercetători care se reintegrează în activităţi de cercetare în România;

  • creşterea numărului de manageri specializaţi pentru programe, unităţi şi instituţii de cercetare - dezvoltare.

 • 11

  Raport CEEX 2007

  Modulul 3: Creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiilor şi programelor de cercetare, prin: • creşterea numărului de unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare, precum şi de

  universităţi care beneficiază de programe de lungă durată susţinute de personalităţi ştiinţifice din străinătate;

  • creşterea numărului de programe naţionale de cercetare incluse în proiecte de corelare a acestora la nivel european, de tip ERA-NET;

  • creşterea vizibilităţii şi a impactului internaţional ale cercetării româneşti prin contribuţii ştiinţifice (de exemplu: publicaţii, patente, invenţii etc.) indexate sau înscrise în baze de date internaţionale.

  Modulul 4: Creşterea numărului de organisme acreditate de evaluare şi certificare a conformităţii, corespunzătoare cerinţelor Uniunii Europene şi recunoscute la nivel internaţional. Indicatori ai programului: • nr. de personal angrenat in activitatea de cercetare dezvoltare inovare (de la 39.985

  persoane, la 45.000 persoane în 2008), • nr. participanţi (unităţi de CDI) reţinute pentru finanţare in programe europene (de la

  150 la 300 în 2008), • rata de succes a proiectelor participante la programele europene FP 7 (de la 10,2%

  la > 20% în 2008), • nr. de cercetători la 1000 lucratori (de la 3,13 la 5 în 2008), • nr. de organisme acreditate de evaluare a conformităţii (de la 20 la 40 în 2008), • nr. de laboratoare acreditate (de la 60 la 120 în 2008).

 • 12

  Raport CEEX 2007

  Indicatori ai obiectivelor: • organizatii si respectiv personal de cercetare implicate in program:

  ∗ tipuri de organizaţii: INCD,UP, SC, Universităţi ∗ nr. cercetatori/ proiect/ module

  • sisteme, structuri, procese, metode, mecanisme implementate/ aplicate (pe categorii): ∗ produse/ tehnologii/ servicii noi realizate ∗ produse/ tehnologii/ servicii modernizate ∗ produse/ tehnologii/ servicii noi realizate in cadrul programului, aliniate la

  standardele internaţionale • produse/ tehnologii/ servicii certificate • agenţi economici angrenaţi in parteneriate • platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului • valoarea dotărilor noi pe program • brevete de invenţie propuse/ acceptate • articole/ cărţi publicate • comunicări ştiinţifice • parteneriate realizate • reţele de cercetare integrate pe arii tematice • organisme ale infrastructurii de evaluare a conformităţii dezvoltate in cadrul

  programului: ∗ laboratoare de încercări ∗ laboratoare de etalonare ∗ organisme de certificare

  • organisme de evaluare a conformităţii care îşi desfăşoară activitatea in domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care: ∗ produse industriale care intra sub incidenţa marcajului CE; ∗ produse agro- alimentare. ∗ nr. de specialişti formaţi/ instruiţi pentru evaluarea conformităţii;

  • programe postdoctorale create la nivel naţional • cercetători romani având titlul de doctori in ştiinţe obţinut in străinătate sau stagii

  postdoctorale efectuate in străinătate, reveniţi in tara si angajaţi in unităţi de cercetare

  • specialişti formaţi/ instruiţi in managementul si administraţia cercetării • manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participare internaţională reprezentativa • vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalităţi ştiinţifice din străinătate • propuneri de proiecte transmise la programe internaţionale • propuneri de proiecte internaţionale aprobate • platforme tehnologice integrate in platforme tehnologice europene.

 • 13

  Raport CEEX 2007

  BUGET (LEI):

  )* Suma de 10 152 486 Lei include rezerva (tarif) de 207 842 Lei.

  Module Program / Conducere Program

  Total Realizat 2005

  Realizat 2006

  Realizat 2007

  Estimare 2008

  Total Program

  2.332.608.294 125.620.032 491.988.261 810.835.673 753.500.000

  Modulul 1 – Proiecte CD complexe

  2.008.542.023 98.963.599 373.000.053 657.076.591 725.132.996

  Modulul 2 – Resurse umane

  50.538.700 2.424.966 18.252.077 22.465.360 6.974.101

  Modulul 3 – Promovarea participării la programe europene şi internaţionale

  50.636.722 391.625 16.911.239 25.835.306 7.370.152

  Modulul 4 – Infrastructura pt. evaluarea şi certificarea conformităţii

  199.662.778 21.769.546 77.667.118 95.549.616 3.870.264

  Conducere program

  23.228.071 2.070.297 6.157.774 9.908.800 10.152.486)*

 • 14

  Raport CEEX 2007

 • 15

  Raport CEEX 2007

  Analiza participării la program

  Participarea la Programul CEEX a personalului, echivalent normă întreagă, evidenţiază: • 10 211,82 participanţi la modului 1, • 1 204 participanţi la modulul 2, • 708,4 participanţi la modulul 3 şi • 598,8 participanţi la modulul 4, distribuţia pe arii tematice fiind evidenţiată în tabelul 1.2.

  In anul 2007 au fost derulate 2030 proiecte, a căror distribuţie pe module se prezintă astfel: • 1399 proiecte in cadrul modulului 1, • 94 proiecte in cadrul modulului 2, • 253 proiecte in cadrul modulului 3 şi • 284 proiecte in cadrul modulului 4.

  Distribuţia proiectelor pe tipuri de organizaţii indică faptul, că cele mai multe proiecte au fost realizate de universităţi şi de INCD – uri, aşa cum rezultă şi din tabelul 1.1.

  Cele 2030 proiecte au fost coordonate de 341 unităţi, majoritatea cu profil CD, astfel:

  • 43 institute naţionale, • 66 universităţi, • 19 institute ale Academiei Române, • 17 institute coordonate de ASAS, ASM, • 21 SRL, • 85 societăţi comerciale cu activitate de cercetare, • 55 institute publice, • 2 societăţi/ companii naţionale, • 15 ONG, • 18 alte instituţii.

  La derularea proiectelor au participat 12 723,02 persoane (personal echivalent normă întreagă), din care 10 160,54 persoane (personal echivalent normă întreagă), cu studii superioare, realizând un volum total al activităţii de C-D de 830 884 907,46 lei, conform valorilor prezentate în tabelul 1.2.

 • 16

  Raport CEEX 2007

  Tabel 1.1.

  Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX Participarea la proiecte pe categorii de unităţi

  Forma de organizare Nr. unităţi coordonatoare

  pe proiecte Nr. total de contracte

  Institute naţionale de CD Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  43 25 37 37

  468 51 55 111

  Unităţi de CD ale Academiei Române Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  12 - 5 2

  53 - 9 3

  Alte instituţii publice (bugetare) Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  25 - 21 9

  86 - 23 18

  Societăţi comerciale pe acţiuni cu activitate preponderentă de

  cercetare Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  44 1 10 30

  140 1 21 44

  Organizaţii nonguvernamentale Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  7 - 8 -

  10 - 8 1

  Societăţi cu răspundere limitată Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  3 - 9 9

  7 - 9 3

  Universităţi Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

  39 29 66 21

  405 226 128 66

 • 17

  Raport CEEX 2007

  Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX

  Volum de activitate C-D, pe arii tematice

  Tabel 1. 2.

  MODUL / ARII TEMATICE

  Personal echivalent norm

  a întreaga

  Total personal/

  studii superioare

  Valoare totala (Lei),

  din care:

  Buget )*

  (Lei)

  Cofinanţare

  (Lei)

  Modulul I

  Total, din care:

  10 211,82 / 7

  945

  ,50

  700 919 109

  657 076 591

  43 842 518

  1. Săn

  ătate

  1 08

  6,59

  / 95

  6,65

  11

  2 834 507

  111 126 767

  1 70

  7 74

  0

  2. Alim

  entaţie, a

  gricultura si biotehnologii

  1 81

  7,58

  / 1 374,26

  102 364 733

  97 196 915

  5 16

  7 81

  8

  3. Teh

  nologii informaţiona

  le şi de comunicaţii

  1 13

  4,22

  / 84

  8,51

  94

  472 815

  86 718 486

  7 75

  4 32

  9

  4. Nan

  oştiinţe şi nanotehno

  -logii, materiale şi

  noi procese de prod

  uctie

  2 40

  0,85

  / 1 723,72

  147 162 883

  134 583 051

  12 579 832

  5. Ene

  rgie

  487,82 / 347,57

  40 978 644

  36 760 281

  4 21

  8 36

  3

  6. Med

  iu si schimbă

  ri climatice

  793,27 / 593,29

  76 039 608

  69 542 246

  6 49

  7 36

  2

  7.Transpo

  rturi, inclusiv dom

  eniul aeron

  autic

  1 40

  4,02

  / 1 225,66

  23 230 252

  19 663 942

  3 56

  6 31

  0

  8. Ştiinţe socio-um

  ane

  226,39 / 182,28

  22 286 952

  21 258 929

  1 02

  8 02

  3

  9. Securitate şi spa

  ţiu

  15 / 13

  1 84

  1 38

  4 1 66

  7 55

  0 17

  3 834

  10. F

  izica nuclea

  ra

  146 / 115

  17

  231 860

  16 492 880

  738 980

  11. Ş

  tiinţe de

  baza

  700,08 / 565,56

  62 475 471

  62 065 544

  409 927

  Modulul II

  1204

  / 10

  23

  22 465 360

  22 465 360

  -

  Modulul III

  708,4 / 6

  84

  26 403 910

  25 835 306

  568 604

  Modulul IV

  598,8 / 5

  08

  110 398 252

  95 549 616

  14 848 636

  Total general:

  12 723,02 / 1

  0 16

  0,54

  86

  0 186 631

  800 926 873

  59 259 758

  )* Valorile indicate reprezintă bugetele p

  rogram

  elor (fără valorile aferente conducerilor de program

  e).

 • 18

  Raport CEEX 2007

  Conducerea programului Conducerea programului a fost asigurată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Direcţia Generală Programe prin personalul propriu şi prin externalizarea serviciilor de primire şi evaluare oferte şi de conducere şi monitorizare a execuţiei de proiecte. Contractorii pentru serviciile externalizate au fost Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - AMCSIT; Centrul Naţional de Management Programe - CNMP; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - USAMV; Academia de Ştiinţe Medicale - ASM; Universitatea “Politehnica” Bucureşti - UPB; Academia de Studii Economice - ASE; Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare - S.C. IPA S.A.; Institutul de Fizică Atomică - IFA; Agenţia Spaţială Română - ASR; Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - UEFISCSU; Asociaţia de Acreditare din România - RENAR. Finanţat, în principal, de la bugetul de stat, prin alocaţii prevăzute cu această destinaţie, programul poate beneficia şi de surse de finanţare ale unităţilor economice care participă la consorţiile de cercetare. Pentru anul 2007, prin Legea nr. 486 /2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, au fost alocate fonduri în valoare de 875.000.000 lei. Bugetul realizat (plăţi efectuate) a totalizat 810.835.673 lei care, în baza deciziei nr. 9009/2007, a fost distribuit pentru fiecare obiectiv specific (modul), astfel: • modulul 1: 82 % • modulul 2: 3 % • modulul 3: 3 % • modulul 4: 12 %

 • 19

  Raport CEEX 2007

  Situaţia numărului de proiecte contractate se prezintă astfel:

  Contractarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor declarate finanţabile a fost realizată după aceleaşi principii ca si în anii precedenţi, încheindu-se acte adiţionale de finanţare pentru realizarea acestor servicii.

  Program CEEX Nr. contracte Autoritate contractantă (domeniu)

  Total 2030

  Modulul 1 1399 - din care:

  321 AMCSIT (aplicaţii, procese, tehnologii)

  108 UPB (materiale)

  73 USAMV (agricultură)

  27 ASR (spaţiu)

  54 IPA-SIAT (transporturi)

  112 UPB (mediu, energie, resurse)

  159 CNMP (biotehnologii)

  189 IFA (cercetare fundamentală)

  201 ASM (sănătate)

  140 CNMP (informatică)

  15 ASE (calitate)

  Modulul 2 94 UEFISCSU

  Modulul 3 253 CNMP

  Modulul 4 284 RENAR

 • 20

  Raport CEEX 2007

  III. Rezultatele obţinute in cadrul programului Luna ianuarie 2007 a marcat deschiderea competiţiei pentru toate modulele din cadrul programului CEEX. Lansarea depunerii de oferte a fost făcută de către reprezentanţii ANCS în centre universitare şi economice dezvoltate. Situaţia proiectelor derulate pe modulele componente ale programului CEEX, în urma competiţiei din anul 2007, se prezintă astfel: Modulul 1 In cadrul Modulul 1, care cuprinde proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, au fost realizate 1399 proiecte, acoperind toate cele 11 arii tematice şi domenii S/T specifice ERA, promovate de PC7, respectiv: • sănătate (1); • alimentaţie, agricultură şi biotehnologii (2); • tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (3); • nanoştiinţe şi nanotehnologii, materiale şi noi procese de producţie(4); • energie(5); • mediu şi schimbări climatice(6); • transporturi, inclusiv domeniul aeronautic(7); • ştiinţe socio-umane(8); • securitate şi spaţiu(9); • fizica nucleara(10); • ştiinţe de bază(11). Ponderea cea mai mare s-a înregistrat la: • Nanoştiinţe şi nanotehnologii • Sănătate • Ştiinţe socio-umane, fizica nucleară, ştiinţe de bază. În ceea ce priveşte participarea unităţilor eligibile la competiţia de proiecte, se constată o participare importantă a institutelor naţionale de CD şi a universităţilor. Analizând modul de realizare a obiectivelor, trebuie remarcate valorile atinse in cadrul obiectivelor propuse. ► Creşterea competitivităţii economiei naţionale a fost susţinută prin realizarea a 1187 produse, 504 tehnologii şi 84 servicii noi, modernizate, aliniate la standardele internaţionale sau certificate, în următoarea distribuţie: CEEX – Modulul 1 – Produse, tehnologii, servicii noi sau modernizate

  Total, din care:

  Noi

  Modernizate

  Aliniate la standardele internaţionale

  Certificate

  Produse 1187 776 249 133 29

  Tehnologii 504 248 115 65 76

  Servicii 84 33 23 12 16

 • 21

  Raport CEEX 2007

  ► Rezultatele obţinute au susţinut, de asemenea, asigurarea de metode, tehnici, proceduri, modele şi teorii pentru creşterea valorii si vizibilităţii ştiinţifice pe plan internaţional, prin: • 82 brevete de invenţie propuse • 22 brevete de invenţie acceptate • 3622 articole • 268 cărţi publicate • 3869 comunicări ştiinţifice Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233 ► Realizarea unor reţele tehnologice integrate în domenii specifice, care să permită integrarea în platformele tehnologice corespunzătoare la nivel european, prin: • 47 platforme tehnologice integrate, dezvoltate la nivelul programului • 48 reţele de cercetare integrate, pe arii tematice • 213 agenţi economici angrenaţi în parteneriate • 680 parteneriate realizate

  Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233

 • 22

  Raport CEEX 2007

  Modulul 2 In cadrul Modulului 2, care cuprinde proiecte de dezvoltare a resurselor umane pentru cercetare, s-au derulat 280 proiecte, din care 2 contracte au fost reziliate si 94 contracte au fost finalizate. Proiectele realizate in anul 2007 au implicat participarea a 55 organizaţii si a 929 persoane angrenate in sistemul de cercetare. Contractele realizate au vizat următoarele tipuri de proiecte: ► Proiecte de cercetare în sprijinul programelor postdoctorale având ca scop creşterea atractivităţii cercetării ştiinţifice din România pentru cariera profesională a tinerilor doctori în ştiinţă din ţară şi străinătate. 20 programe doctorale, realizate la nivelul a 11 universităţi de stat, au angajat un număr de 52 cercetători postdoctoranzi. Rezultatele ştiinţifice obţinute cuprind: • 76 publicate in reviste cotate ISI • 39 publicate in reviste cu referenţi străini • 100 publicate in vol. unor conferinţe internaţionale • 20 publicate in vol. unor conferinţe naţionale • 13 cărţi publicate Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233 ► Proiecte de cercetare de excelenţă pentru tinerii cercetători având ca scop încurajarea excelenţei şi originalităţii în creaţia ştiinţifică a tinerilor cercetători, doctori in ştiinţe şi doctoranzi din România. 63 tineri doctori in ştiinţe, cu vârsta mai mică de 35 ani au derulat: • 50 proiecte în 18 universităţi, • 11 proiecte în 6 institute de cercetare şi • 2 proiecte în 2 centre de cercetare cu personalitate juridică, structura echipelor de

  cercetare implicate arătând astfel: 37 doctori, 51 asistenţi, 36 doctoranzi, 66 persoane aflate în alte situaţii

  Rezultatele ştiinţifice obţinute cuprind: • 120 publicate în reviste cotate ISI • 149 publicate în reviste cu referenţi straini • 283 publicate în vol. unor conferinţe internaţionale • 60 publicate în vol. unor conferinţe naţionale • 36 cărţi publicate Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233

 • 23

  Raport CEEX 2007

  Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii în ţară a cercetătorilor, având ca scop stimularea excelenţei ştiinţifice in cercetarea românească, prin asigurarea unor condiţii adecvate cercetătorilor români din străinătate, cu experienţă internaţională şi rezultate semnificative care doresc să revină în instituţiile de cercetare din România. 11 cercetători cu studii doctorale sau studii postdoctorale în străinatate au finalizat proiecte de reintegrare în universităţi (5) şi institute de cercetare din ţară (3). Rezultatele ştiinţifice obţinute cuprind: • 13 publicate în reviste cotate ISI • 7 publicate în reviste cu referenţi străini • 8 publicate în vol. unor conferinţe internaţionale • 2 publicate în vol. unor conferinţe naţionale

  • 3 cărţi publicate.

  Modulul 3 In cadrul Modulului 3 s-au derulat 253 proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare, care au urmărit atingerea obiectivelor propuse, respectiv: • dezvoltarea parteneriatului S/T dintre echipele, instituţiile şi reţelele de cercetare din

  România şi structurile de cercetare similare din spaţiul european, • întărirea colaborării S/T pe termen lung, in cadrul tuturor ariilor tematice/ domeniilor

  de cercetare, • creşterea vizibilităţii internaţionale a comunităţii ştiinţifice, precum şi a programelor de

  cercetare din România, • creşterea gradului de corelare şi integrare a cercetării româneşti în programele

  europene şi internaţionale de cercetare.

 • 24

  Raport CEEX 2007

  Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectelor derulate la Modulul 3 sunt următoarele: • 338 de manifestări ştiinţifice şi promoţionale organizate în ţară • 726 manifestări ştiinţifice internaţionale • 11898 cercetători români participanţi la manifestările ştiinţifice internaţionale • 1520 comunicări ştiinţifice in ţară şi 710 articole publicate în reviste de specialitate • 116 stagii de pregătire, în instituţii de profil din Europa, a 161 cercetători români • 209 vizite de lucru/ stagii de pregătire, în instituţii de profil din România, a 390

  cercetători străini • 104 întâlniri pentru constituirea de parteneriate şi/ sau definirea de teme pentru

  aplicaţii la Programul Cadru al UE. Ca urmare a acestor întâlniri, la care au participat 160 cercetători români, dar şi a celorlalte activităţi de promovare, se prefigurează 321 potenţiale parteneriate. De asemenea, s-au concretizat 252 propuneri de proiecte la Programul Cadru 7 din care:

  • • 27 selectate pentru finanţare • 80 în etapa de evaluare • 107 neadmise la finanţare, din care 32 vor fi îmbunătăţite şi depuse în 2008.

 • 25

  Raport CEEX 2007

  Modulul 4 In cadrul Modulului 4, care cuprinde proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru evaluarea şi certificarea conformităţii, s-a urmărit atingerea obiectivului general „Dezvoltarea laboratoarelor de experimentare şi încercare şi a organismelor de certificare conform cerinţelor Uniunii Europene privind evaluarea conformităţii cu reglementările europene”, precum şi a obiectivelor imediate, respectiv:

  • dezvoltarea laboratoarelor de încercări/ etalonare şi a organismelor de certificare existente, aflate în curs de acreditare, reacreditare sau deja acreditate;

  • asigurarea serviciilor de evaluare a conformităţii în acord cu prevederile directivelor sau a standardelor europene armonizate asociate directivelor, cu precădere, în următoarele domenii:

  • aplicarea marcajului CE; • produse agricole şi alimentare; • substanţe şi amestecuri periculoase, medicamente, cosmetice, detergenţi; • metrologie; • protecţia mediului.

  • dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor şi a calităţii aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor specifice necesare efectuării încercărilor şi etalonărilor.

  Prin cele 284 proiecte derulate in anul 2007, obiectivul general a fost realizat parţial, cu numai: • 2 organisme acreditate de evaluare a conformităţii, faţă de 20 planificate şi cu • 35 laboratoare acreditate, faţă de 60 planificate. Diferenţele faţă de obiectivul prevăzut se datorează duratei mari a procesului de acreditare pentru organismele si laboratoarele din infrastructura de evaluare a conformităţii. In cadrul obiectivelor imediate realizate trebuie remarcate: • 80 articole publicate, din care 6 ISI şi • 315 comunicări ştiinţifice, din care 188 în străinătate. Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233

 • 26

  Raport CEEX 2007

  Analiza mediului în care se desfăşoară programul

  Scopul principal al programului „Cercetare de Excelenţă” este acela de consolidare şi dezvoltare a „Ariei Româneşti a Cercetării” în vederea alinierii şi integrării în spaţiul european de cercetare, prin participarea la Programul Cadru de Cercetare al U.E. (PC 7), in perioada 2007-2013. In acest context, programul se adresează în egală măsură tuturor instituţiilor cu activitate de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt ele definite prin art. 7 şi 8 din O.G. 57/2002, din care amintim: • institute naţionale de cercetare - dezvoltare, • universităţi, • unităţi cu activitate preponderentă de C-D, • centre de cercetare etc. Ca urmare a diseminării programului în toate oraşele importante din România, participarea comunităţii ştiinţifice la competiţii a fost semnificativă, incluzând toate tipurile de unităţii cu activitate de cercetare-dezvoltare, astfel că acestea se regăsesc ca unităţi coordonatoare ale consorţiilor câştigătoare. Astfel cele 2030 proiecte derulate în cursul anului 2007 au fost coordonate de 341 unităţi de C-D, după cum sunt evidenţiate in Tabelul 1.1. (pag. 16). Universităţile si institutele naţionale de cercetare-dezvoltare au deţinut cea mai mare pondere din totalul unităţilor coordonatoare, respectiv 46 % si 42 %. Analizând unul din obiectivele programului, respectiv „concentrarea şi valorificarea optimă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel existent in România”, putem distinge cele 47 platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului.

 • 27

  Raport CEEX 2007

  In ceea ce priveşte sprijinirea formării, dezvoltarea, integrarea şi consolidarea în domeniile vizate a unor reţele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelenţă recunoscut conform normelor internaţionale, trebuie remarcate cele 680 parteneriate realizate in cursul anului 2007 şi cele 48 reţele de cercetare integrate pe arii tematice. Cele 5389 comunicări ştiinţifice, 4332 articole şi 320 cărţi publicate vin să întregească tabloul realizărilor anului precedent. Larga participare la acest program dovedeşte că sunt create condiţiile pentru realizarea obiectivelor propuse, în consens cu orientările la nivel european şi cu prevederile Programului de guvernare 2005-2008, continuând astfel procesul de transformare a sistemului şi activităţilor CDI din ţara noastră, proces direcţionat şi coordonat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

 • 28

  Raport CEEX 2007

 • 29

  Raport CEEX 2007

  Obiective

  Denumirea indicatorilor de realizare a obiectivelor

  Valori realizate

  Dezvoltarea Ariei româneşti a cercetării

  Nr. de personal angrenat in activitatea de cercetare dezvoltare inovare

  (de la 39.985 persoane, la 45.000 persoane in 2008)

  42220*)

  Nr. participanţi (unităţi de CDI) reţinute pentru finanţare in programe europene

  (de la 150 la 300 in 2008)

  317

  Rata de succes a proiectelor participante la programele europene FP 7

  (de la 10,2% la > 20%)

  Nr. de cercetători la 1000 lucratori (de la 3,13 la 5)

  3,56*

  Nr. de organisme acreditate de evaluare a conform

  ităţii

  (de la 20 la 40)

  Nr. de laboratoare acreditate (de la 60 la 120)

  5

  - creşterea capacităţii sistemului de cercetare-

  dezvoltare şi inovare din România de a acumula

  cunoştinţe, rezultate şi experienţă de prim rang

  în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf şi de

  a le difuza şi transfera către mediul economic şi

  social intern pentru creşterea competitivităţii

  acestuia

  Nr. de organizaţii de cercetare implicate in program, pe categorii **)

  MODUL 1

  INCD

  43

  I-AR

  12

  I-AS, AGR, AM

  17

  IP

  25

  UNIV

  39

  SCN

  2

  SRL

  3

  CDSA/SACD

  44

  ONG

  7

  Perioada evaluată: Ian.-Dec. 2007

  Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX - Analiza realizării obiectivelor

 • 30

  Raport CEEX 2007

  ALT

  11

  MODUL 2

  INCD

  25

  I-AR

  I-AS, AGR, AM

  IP

  UNIV

  29

  SCN

  CDSA/SACD

  1

  SRL

  ALT

  MODUL 3

  INCD

  37

  I-AR

  5

  I-AS, AGR, AM

  IP

  21

  UNIV

  66

  CDSA/SACD

  10

  ONG

  8

  SRL

  9

  ALT

  MODUL 4

  INCD

  37

  I-AR

  2

  I-AS, AGR, AM

  IP

  9

  UNIV

  21

 • 31

  Raport CEEX 2007

  SRL

  9

  CDSA/SACD

  22 / 8

  ALT

  7

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ proiect/ module

  MODUL 1

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ proiect

  8,12

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ modul

  10 211,82

  MODUL 2

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ proiect

  3,33

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ modul

  1204

  MODUL 3

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ proiect

  2,19

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ modul

  708,4

  MODUL 4

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ proiect

  2,07

  Nr. cercetători (echivalent norm

  ă intreagă)/ modul

  598,8

  Nr. sisteme, structuri, procese, metode, mecanisme implementate/ aplicate (pe

  categorii)

  Produse/ tehnologii/ servicii noi realizate

  776 / 248 / 33

  Produse/ tehnologii/ servicii modernizate

  249 / 115 / 23

  Produse/ tehnologii/ servicii noi realizate in cadrul programului, aliniate la

  standardele internaţionale

  133 / 65 / 12

  Nr. produse/ tehnologii/ servicii certificate

  29 / 76 / 16

  Nr. de agenţi economici angrenaţi in parteneriate

  213

 • 32

  Raport CEEX 2007

  - concentrarea si valorificarea optim

  ă

  a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt

  nivel existent in România

  Nr. platform

  e tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului

  47

  Valoarea dotărilor noi pe program (% din buget proiecte)

  21,40%

  sprijinirea form

  ării, dezvoltarea,

  integrarea şi consolidarea în domeniile

  vizate a unor reţele de cercetarea căror

  activitate atinge nivelul de excelenţă

  recunoscut conform

  norm

  elor

  internaţionale

  Nr. parteneriate realizate

  680

  Nr. reţele de cercetare integrate pe arii tematice

  48

  Nr. brevete de invenţie propuse/ acceptate

  82 / 22

  Nr. articole/ cărţi publicate

  4332 / 320

  Nr. comunicări ştiinţifice

  5389

  accelerarea procesului de aliniere

  şi integrare tehnologică a agenţilor

  economici conform

  cerinţelor

  şi reglementărilor Uniunii Europene

  Nr. de organisme ale infrastructurii de evaluare a conform

  ităţii dezvoltate in

  cadrul programului:

  308, din care:

  · laboratoare de încercări

  278

  · laboratoare de etalonare

  17

  · organisme de certificare

  13

  Nr. de organisme de evaluare a conform

  ităţii care îşi desfăşoară activitatea in

  domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care:

  284 proiecte

  Produse industriale care intră sub incidenţa marcajului CE

  113

  Produse agro- alim

  entare

  43

  Nr. de specialişti form

  aţi/instruiti pentru evaluarea conform

  ităţii

  739

  creşterea capacităţii României de a

  asigura parteneri perform

  anţi în

  programele de colaborare ştiinţifică şi

  tehnică şi în alianţele tehnologice

  internaţionale

  Nr. de programe postdoctorale create la nivel naţional

  56

  Nr. de cercetători români având titlul de doctori in ştiinţe obţinut in străinătate

  sau stagii postdoctorale efectuate in străinătate reveniţi in tară si angajaţi in

  unităţi de cercetare

  32

  Nr. de specialişti form

  aţi/ instruiţi in managementul si administraţia cercetării

  -

  - integrarea şi consolidarea reţelelor de

  instituţii de cercetare-dezvoltare în

  domeniile vizate

  Nr. de manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participare internaţională

  reprezentative;

  1064

  Nr. vizite de lucru si stagii de lungă durată ale unor personalităţi ştiinţifice din

  străinătate;

  209

  Nr. de propuneri de proiecte transm

  ise la programe internaţionale;

  255

  Nr. de propuneri de proiecte internaţionale aprobate;

  3

  Nr. de platform

  e tehnologice integrate in platform

  e tehnologice europene

  47

  NOTA: * Anuarul statistic 2007 (datele sunt pentru 2006).

  ** INCD: institute naţionale de cercetare - dezvoltare; I-AR: institute din cadrul Academiei Române; I - AS, AGR, AM: institute coordonate de ASAS, Ministerul Agriculturii, Academia de Ştiinţe M

  edicale,

  IP: Instituţii publice; UNIV: instituţii de învăţământ superior; SCN: Societăţi Naţionale, Companii Naţionale , Regii Autonome (inclusiv unităţi sau compartimente de CD din cadrul acestora sau SN/CN cu activitate

  preponderentă de cercetare); SACD: societăţi comerciale pe acţiuni; ONG: organizaţii non-guvernamentale; ALT: alte form

  e.

 • 33

  Raport CEEX 2007

  Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX - Analiza alocărilor financiare

  Perioada evaluată: Ianuarie - Decembrie 2007

  )* Ultima decizie ca urm

  are a rectificărilor de buget şi/ sau de redistribuire intre capitole de cheltuieli.

  ) **Reprezintă suma realizărilor din 2005 şi 2006 şi a previziunilor pentru 2007.

  )*** Reprezintă suma realizărilor din 2005, 2006, 2007 şi a estimărilor pentru 2008.

  Module / Conducere program

  Total planificat

  (Legea bugetului

  486/2006)

  Planificat pentru

  perioada

  evaluata

  (Decizia nr.

  9009/2007)*

  Planificat de la

  începerea

  programului

  (cumulativ)**

  Contractat

  pentru perioada

  raportata

  2007

  Contractat de la

  începerea

  programului

  (cumulativ)

  Abateri ale

  contractatului

  de la planificat

  pentru

  perioada

  evaluata

  Cauzele

  abaterii

  Perioada

  urm

  ătoare

  2008

  (Legea

  388/2007)

  (Lei)

  Buget total

  corectat)***

  MODUL 1

  1 858 654 535

  686 034 312

  1 157 997 965

  657 076 591

  1 129 755 254

  28 957 721

  725 417 326

  1 829 696 814

  MODUL 2

  51 135 360

  23 367 179

  44 044 222

  23 226 179

  44 439 323

  141 000

  1 006 757

  econ.

  7 057 137

  50 994 360

  MODUL 3

  50 520 922

  25 835 316

  43 138 180

  25 835 316

  43 138 180

  -

  7 382 742

  50 520 922

  MODUL 4

  199 111 493

  95 803 192

  195 239 856

  95 549 616

  195 155 266

  253 576

  3 880 637

  198 857 917

  TOTAL MODULE

  2 159 422 309

  831 040 000

  1 440 420 223

  801 687 702

  1 412 488 023

  29 352 298

  ***

  743 737 842

  2 130 070 013

  Conducere program

  41 988 071

  16 960 000

  25 188 071

  10 845 135

  19 992 857

  6 114 865

  10 264 644

  35 873 206

  Rezerva

  104 197 914

  5 544 872

  5 544 872

  98 653 042

  TOTAL PROGRAM:

  2 305 608 294

  848 000 000

  1 465 608 294

  812 532 837

  1 432 480 880

  41 012 035

  754 002 486

  2 264 596 259

 • 34

  Raport CEEX 2007

  Perioada evaluată: Ianuarie - Decembrie 2007

  Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX - Analiza agendei plăţilor

  )* Ultima decizie ca urm

  are a rectificărilor de buget şi/ sau de redistribuire între capitole de cheltuieli.

  )**Suma totală comunicată de Direcţia Economică.

  Module/ Conducere

  Program

  Total planificat

  (Legea

  bugetului

  486/2006)

  Planificat

  pentru

  perioada

  evaluata (DP

  9009/2007)*

  Contractat

  pentru perioada

  raportata 2007

  Plăţi pentru

  perioada

  raportata 2007

  Plăţi de la

  începerea

  programului

  (cumulativ)

  Abateri ale

  plăţilor de la

  contractat

  2007

  Cauzele abaterii

  Perioada

  urm

  ătoare

  2008)**

  (Lei)

  Buget total

  corectat

  MODUL 1

  1 858 654 535

  686 034 312

  657 076 591

  657.076.591

  1 129 040 243

  28 957 721

  725 417 326

  1 829 696 814

  MODUL 2

  51 135 360

  23 367 179

  23 226 179

  22.465.360

  43 142 404

  901 819

  1 006 757 ec.

  7 057 137

  50 233 541

  MODUL 3

  50 520 922

  25 835 316

  25 835 316

  25 835 306

  43 138 169

  11

  Sume

  necheltuite

  7 382 742

  50 520 911

  MODUL 4

  199 111 493

  95 803 192

  95 549 616

  95.549.616

  194 986 280

  253 576

  Plăţi finale

  proiecte

  3 880 637

  198 857 917

  TOTAL MODULE

  2 159 422 309

  831 040 000

  801 687 702

  800 .926.873

  1 410 307 096

  30 113 128

  743 737 842

  2 129 309 183

  Conducere program,

  din care:

  41 988 071

  16 960 000

  10 845 135

  9 908 800

  18 240 051

  6 948 020

  10 264 644

  35 040 051

  Rezerva

  104 197 914

  5 544 872

  5 544 872

  98 653 042

  TOTAL

  2 305 608 294

  848 000 000

  812 532 837

  810 835 673

  1 428 547 146

  42 606 020

  754 002 486

  2 263 002 274


Recommended