+ All Categories
Home > Documents > Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de...

Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de...

Date post: 07-Feb-2020
Category:
Author: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Programul Cercetare de Excelenţă CEEX Raport anual de evaluare 2007 Bucureşti Iunie 2008
Transcript
Page 1: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Programul Cercetare de ExcelenţăCEEX

Raport anual de evaluare2007

BucureştiIunie 2008

Page 2: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane
Page 3: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

C u v â n t î n a i n t eC u v â n t î n a i n t e

Prin programul Cercetare de Excelenţă (CEEX), care se derulează în perioada 2005-2008, ANCS susţine proiecte de cercetare-dezvoltare complexe în domenii specifice tehnologiilor de vârf (Modulul I), dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare (Modulul II) şi promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare (Modulul III). Totodată, CEEX promovează

dezvoltarea organismelor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii, cum sunt laboratoarele de experimentare şi testare, laboratoarele de etalonare sau organismele de certificare (Modulul IV).

În esenţă, derularea programului CEEX ne prilejuieşte satisfacţia înregistrării unui progres semnificativ în procesul de structurare şi consolidare a ariei româneşti a cercetării, în propunerile de proiecte regăsindu-se domeniile ştiinţifice cu impact social puternic (biotehnologii şi alimentaţie, nanoştiinţe, sănătate, mediu), dar şi ştiinţele de bază sau cele socio-umaniste. De asemenea, ne mai prilejuieşte constatarea îmbucurătoare dată de participarea semnificativ îmbunătăţită la PC 7 CDI al Uniunii Europene. Sunt încă sub aşteptări interesul pentru platformele tehnologice si inovare, angrenarea şi comportamentul inovativ la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din sectorul privat, ponderea covârşitoare a instituţiilor ofertante fiind dată de institutele naţionale şi universităţi. Transformările şi, mai ales, evoluţia ascendentă a sistemului şi activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din ţara noastră, susţinute şi accelerate prin programul CEEX, ne dau posibilitatea să afirmăm că acestea sunt pregătite pentru a se adapta şi a face faţă exigenţelor la nivel european. Un fapt îmbucurător îl constituie participarea tinerilor cercetători care au făcut propuneri la modulul II, semn că, pe de-o parte cercetarea românească se revigorează, iar pe de alta, că se formează piaţa forţei de muncă superior educate, premisă a atragerii investiţiilor străine directe în economia naţională.

Page 4: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

Totodată, programul CEEX a dat semnalul de creştere a fondurilor bugetare pentru cercetare, al cărei rezultat, inovarea, reprezintă motorul dezvoltării economiei contemporane. Mărirea investiţiilor publice în acest domeniu până la 1% din PIB la nivelul anului 2010 are menirea de a stimula comportamentul inovativ al agenţilor economici din ţară, în special din sectorul privat, atrăgând atenţia că producţia şi utilizarea cunoştinţelor sunt supuse şi ele legilor economice iar, în condiţiile unui management corect, reprezintă cei mai mari furnizori de valoare adăugată. Pentru ca acest scop să poată fi atins, sunt necesare măsuri concertate din partea tuturor instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu, astfel ca aceste investiţii să nu se irosească şi să respecte principiile economiei de piaţă, unde competitivitatea să se subordoneze, până la urmă, scopului primordial, acela de a asigura un nivel de civilizaţie şi de trai de calitate. In raportul de faţă se găsesc rezultatele sintetice referitoare la derularea programului CEEX in 2007 şi avem speranţa că acesta va constitui un material util pentru toţi specialiştii dedicaţi domeniului.

Prof. Dr. Ing. Anton Anton

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Page 5: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

C U P R I N S

Programul CEEX în contextul dezvoltării Ariei româneşti a cercetării şi al pregătirii comunităţii ştiinţifice româneşti pentru PC7

7

Analiza participării la program 15

Participarea la proiecte pe categorii de unităţi

16

Volum de activitate de cercetare - dezvoltare, pe arii tematice

17

Analiza mediului în care se desfăşoară programul 26

Analiza realizării obiectivelor 29

Analiza agendei alocărilor financiare 33

Analiza agendei plăţilor 34

Page 6: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane
Page 7: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

7

Raport CEEX 2007

Programul CEEX în contextul dezvoltării Ariei româneşti a cercetării

şi al pregătirii comunităţii ştiinţifice româneşti pentru PC7

In noul cadru generat de Strategia Lisabona revizuită, ştiinţa şi tehnologia sunt considerate adevăratele instrumente cheie pentru viitorul european. In acest sens, sunt necesare, pentru toate statele din spaţiul european, eforturi politice şi economice importante. Pentru România, necesitatea de a impulsiona creşterea competitivităţii economice, în special în perioada 2007-2013, care reprezintă prima etapă a procesului post-aderare, impune cerinţa esenţială de a reduce şi depăşi decalajele tehnologice care o separă de restul statelor membre UE. Acest fapt impune, ca obiectiv major pentru România, realizarea unui mediu economic dinamic şi competitiv, capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă tehnologie şi să răspundă la cerinţele strategice de dezvoltare pe termen lung, în contextul evoluţiei la nivel global a economiei bazate pe cunoaştere. Din această perspectivă, România este direct interesată să dezvolte capacitatea şi să mărească competitivitatea sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare, care trebuie să asigure resursele şi infrastructura necesare pentru: • asigurarea şi dezvoltarea pe plan intern a surselor de competenţă ştiinţifică şi

tehnică, precum şi a echipamentelor şi dotărilor tehnice de înalt nivel, necesare pentru dezvoltarea sectoarelor şi domeniilor specifice tehnologiilor avansate;

• creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a cunoştinţelor, serviciilor şi tehnologiilor avansate în mediul economic şi social, pentru a face faţă evoluţiei tehnologice la nivel european şi internaţional, asigurând astfel o creştere durabilă a competitivităţii economice.

În consecinţă, în consens cu orientările la nivel European şi cu prevederile Programului de guvernare 2005-2008, procesul de transformare a sistemului şi activităţilor CDI din ţara noastră, direcţionat şi coordonat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, urmăreşte structurarea şi consolidarea unei arii româneşti a cercetării (ARC) care să răspundă cerinţelor de apropiere de nivelul de exigenţă şi compatibilitate necesare integrării în aria europeană a cercetării (ERA).

Page 8: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

8

Raport CEEX 2007

Obiectivele strategice generale ale programului

Lansat de ANCS în anul 2005 şi prevăzut a se desfăşura in perioada 2005-2008, programul „Cercetare de excelenţă” - CEEX susţine, in mod direct, dezvoltarea ariei româneşti a cercetării prin următoarele obiective strategice generale: • creşterea capacităţii sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare din România de a

acumula cunoştinţe, rezultate şi experienţă de prim rang în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf şi de a le difuza şi transfera către mediul economic şi social intern pentru creşterea competitivităţii acestuia;

• concentrarea şi valorificarea optimă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel existent în România;

• sprijinirea formării, dezvoltarea, integrarea şi consolidarea în domeniile S/T prioritare a unor reţele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelenţă recunoscut conform normelor internaţionale;

• accelerarea procesului de aliniere şi integrare tehnologică a agenţilor economici conform cerinţelor şi reglementărilor Uniunii Europene;

• creşterea capacităţii României de a asigura parteneri performanţi în programele de colaborare ştiinţifică şi tehnică şi în alianţele tehnologice internaţionale.

Obiective specifice ale programului: • creşterea calităţii activităţii unităţilor şi instituţiilor de CD din România, care sa asigure

atragerea, dezvoltarea si concentrarea de resurse umane si materiale; • susţinerea dezvoltării resurselor umane si materiale a reţelelor integrate de instituţii şi

organisme specializate, acreditate şi recunoscute internaţional, care sa asigure competenta ştiinţifică şi tehnică şi dotările necesare dezvoltării unui sector/ domeniu ştiinţific sau tehnologic şi care sa cuprindă: institute naţionale CD, centre/ departamente de profil din universităţi, laboratoare de experimentare si testare, organisme pentru etalonare si certificare;

• promovarea participării unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din România la programele europene şi internaţionale de cercetare si racordarea la aria europeana de cercetare, inclusiv integrarea in platformele tehnologice la nivel european;

• dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de certificare, conform cerinţelor Uniunii Europene privind evaluarea conformităţii cu reglementările tehnice.

Page 9: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

9

Raport CEEX 2007

Structura programului Programul cuprinde următoarele module:

Modulul 1 - Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, prin care sunt susţinute proiecte de anvergură pentru dezvoltarea activităţii de cercetare, a potenţialului uman şi infrastructurilor de cercetare realizate în parteneriat naţional, regional şi internaţional şi care urmăresc: • creşterea competitivităţii economiei naţionale; • atingerea unor obiective strategice in dezvoltarea ştiinţei, tehnologiilor si aplicaţiilor

de vârf, in scopul racordării la priorităţile si obiectivele specifice ariei europene de cercetare;

• dezvoltarea activităţilor de cercetare si dezvoltare tehnologica de mare complexitate, care pot include cercetare fundamentala, aplicativa si de nivel precompetitiv si care sunt desfăşurate in comun de consorţii/ reţele reprezentative la nivel naţional pentru domeniile S/T

• realizarea unor reţele tehnologice integrate in domenii specifice, care sa permită integrarea in platformele tehnologice corespunzătoare la nivel european;

• dezvoltarea de activităţi si infrastructuri de cercetare-dezvoltare la nivel regional cu impact social si economic.

Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane pentru formare, instruire, mobilitatea cercetătorilor şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare, prin care sunt susţinute: • proiecte de cercetare care vizează programe de pregătire la nivel doctorat şi post-

doctorat; • proiecte pentru atragerea şi dezvoltarea potenţialului uman pentru cercetare; • proiecte de creştere şi susţinere a mobilităţii intrasectoriale şi intersectoriale a

cercetătorilor şi specialiştilor pe plan naţional, atât între instituţii cu profil CD şi universităţi cât şi între sectorul de cercetare şi cel productiv;

• proiecte de formare şi perfecţionare în managementul de program / proiect; • proiecte de formare şi perfecţionare a managerilor de cercetare. Modulul 3 - Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare, prin care sunt susţinute proiecte de creştere a vizibilităţii internaţionale:

• organizarea de manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participare internaţională

reprezentativă; • vizite de lucru şi stagii de lungă durată ale unor personalităţi ştiinţifice din străinătate; • organizare/ participare la activităţi suport, în vederea integrării în proiecte de corelare

a programelor naţionale la nivel european de tip ERA-Net sau în platforme tehnologice europene.

Modulul 4 - Dezvoltarea infrastructurii pentru evaluarea şi certificarea conformităţii, prin care sunt susţinute: proiecte de creare, extindere şi îmbunătăţire a infrastructurii precum şi a serviciilor oferite de laboratoare de experimentare şi testare, laboratoare de etalonare şi organisme de certificare.

Page 10: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

10

Raport CEEX 2007

Rezultatele estimate ale programului Modulul 1: Asigurarea dezvoltării pe plan intern a reţelelor de instituţii şi organisme specializate, recunoscute şi active la nivel internaţional, care să asigure poli de excelenţă, competenţă ştiinţifică şi tehnică, de referinţă în domenii ale tehnologiilor avansate, prin: • creşterea numărului de centre/ reţele de cercetare specializate în domenii ştiinţifice şi

tehnologice de vârf, recunoscute la nivel internaţional şi integrate în parteneriate şi programe reprezentative pentru aria europeană de cercetare;

• creşterea numărului de reţele tehnologice integrate, realizate în domenii ale tehnologiilor de vârf şi integrate în platforme europene similare;

• creşterea ponderii unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi a universităţilor care dispun de echipamente şi aparatură performante de cercetare şi informaţionale;

• creşterea numărului agenţilor economici şi al domeniilor care beneficiază de rezultatele proiectelor complexe.

Modulul 2: Întinerirea şi creşterea performanţelor pe plan intern şi internaţional ale personalului de cercetare, prin:

• creşterea numărului de cercetători tineri şi a numărului de doctori în ştiinţe;

• creşterea numărului de cercetători implicaţi în programe postdoctorat şi în proiecte şi colaborări internaţionale pe termen lung;

• creşterea numărului de cercetători care se reintegrează în activităţi de cercetare în România;

• creşterea numărului de manageri specializaţi pentru programe, unităţi şi instituţii de cercetare - dezvoltare.

Page 11: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

11

Raport CEEX 2007

Modulul 3: Creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiilor şi programelor de cercetare, prin: • creşterea numărului de unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare, precum şi de

universităţi care beneficiază de programe de lungă durată susţinute de personalităţi ştiinţifice din străinătate;

• creşterea numărului de programe naţionale de cercetare incluse în proiecte de corelare a acestora la nivel european, de tip ERA-NET;

• creşterea vizibilităţii şi a impactului internaţional ale cercetării româneşti prin contribuţii ştiinţifice (de exemplu: publicaţii, patente, invenţii etc.) indexate sau înscrise în baze de date internaţionale.

Modulul 4: Creşterea numărului de organisme acreditate de evaluare şi certificare a conformităţii, corespunzătoare cerinţelor Uniunii Europene şi recunoscute la nivel internaţional. Indicatori ai programului: • nr. de personal angrenat in activitatea de cercetare dezvoltare inovare (de la 39.985

persoane, la 45.000 persoane în 2008), • nr. participanţi (unităţi de CDI) reţinute pentru finanţare in programe europene (de la

150 la 300 în 2008), • rata de succes a proiectelor participante la programele europene FP 7 (de la 10,2%

la > 20% în 2008), • nr. de cercetători la 1000 lucratori (de la 3,13 la 5 în 2008), • nr. de organisme acreditate de evaluare a conformităţii (de la 20 la 40 în 2008), • nr. de laboratoare acreditate (de la 60 la 120 în 2008).

Page 12: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

12

Raport CEEX 2007

Indicatori ai obiectivelor: • organizatii si respectiv personal de cercetare implicate in program:

∗ tipuri de organizaţii: INCD,UP, SC, Universităţi ∗ nr. cercetatori/ proiect/ module

• sisteme, structuri, procese, metode, mecanisme implementate/ aplicate (pe categorii): ∗ produse/ tehnologii/ servicii noi realizate ∗ produse/ tehnologii/ servicii modernizate ∗ produse/ tehnologii/ servicii noi realizate in cadrul programului, aliniate la

standardele internaţionale • produse/ tehnologii/ servicii certificate • agenţi economici angrenaţi in parteneriate • platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului • valoarea dotărilor noi pe program • brevete de invenţie propuse/ acceptate • articole/ cărţi publicate • comunicări ştiinţifice • parteneriate realizate • reţele de cercetare integrate pe arii tematice • organisme ale infrastructurii de evaluare a conformităţii dezvoltate in cadrul

programului: ∗ laboratoare de încercări ∗ laboratoare de etalonare ∗ organisme de certificare

• organisme de evaluare a conformităţii care îşi desfăşoară activitatea in domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care: ∗ produse industriale care intra sub incidenţa marcajului CE; ∗ produse agro- alimentare. ∗ nr. de specialişti formaţi/ instruiţi pentru evaluarea conformităţii;

• programe postdoctorale create la nivel naţional • cercetători romani având titlul de doctori in ştiinţe obţinut in străinătate sau stagii

postdoctorale efectuate in străinătate, reveniţi in tara si angajaţi in unităţi de cercetare

• specialişti formaţi/ instruiţi in managementul si administraţia cercetării • manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participare internaţională reprezentativa • vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalităţi ştiinţifice din străinătate • propuneri de proiecte transmise la programe internaţionale • propuneri de proiecte internaţionale aprobate • platforme tehnologice integrate in platforme tehnologice europene.

Page 13: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

13

Raport CEEX 2007

BUGET (LEI):

)* Suma de 10 152 486 Lei include rezerva (tarif) de 207 842 Lei.

Module Program / Conducere Program

Total Realizat 2005

Realizat 2006

Realizat 2007

Estimare 2008

Total Program

2.332.608.294 125.620.032 491.988.261 810.835.673 753.500.000

Modulul 1 – Proiecte CD complexe

2.008.542.023 98.963.599 373.000.053 657.076.591 725.132.996

Modulul 2 – Resurse umane

50.538.700 2.424.966 18.252.077 22.465.360 6.974.101

Modulul 3 – Promovarea participării la programe europene şi internaţionale

50.636.722 391.625 16.911.239 25.835.306 7.370.152

Modulul 4 – Infrastructura pt. evaluarea şi certificarea conformităţii

199.662.778 21.769.546 77.667.118 95.549.616 3.870.264

Conducere program

23.228.071 2.070.297 6.157.774 9.908.800 10.152.486)*

Page 14: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

14

Raport CEEX 2007

Page 15: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

15

Raport CEEX 2007

Analiza participării la program

Participarea la Programul CEEX a personalului, echivalent normă întreagă, evidenţiază: • 10 211,82 participanţi la modului 1, • 1 204 participanţi la modulul 2, • 708,4 participanţi la modulul 3 şi • 598,8 participanţi la modulul 4, distribuţia pe arii tematice fiind evidenţiată în tabelul 1.2.

In anul 2007 au fost derulate 2030 proiecte, a căror distribuţie pe module se prezintă astfel: • 1399 proiecte in cadrul modulului 1, • 94 proiecte in cadrul modulului 2, • 253 proiecte in cadrul modulului 3 şi • 284 proiecte in cadrul modulului 4.

Distribuţia proiectelor pe tipuri de organizaţii indică faptul, că cele mai multe proiecte au fost realizate de universităţi şi de INCD – uri, aşa cum rezultă şi din tabelul 1.1.

Cele 2030 proiecte au fost coordonate de 341 unităţi, majoritatea cu profil CD, astfel:

• 43 institute naţionale, • 66 universităţi, • 19 institute ale Academiei Române, • 17 institute coordonate de ASAS, ASM, • 21 SRL, • 85 societăţi comerciale cu activitate de cercetare, • 55 institute publice, • 2 societăţi/ companii naţionale, • 15 ONG, • 18 alte instituţii.

La derularea proiectelor au participat 12 723,02 persoane (personal echivalent normă întreagă), din care 10 160,54 persoane (personal echivalent normă întreagă), cu studii superioare, realizând un volum total al activităţii de C-D de 830 884 907,46 lei, conform valorilor prezentate în tabelul 1.2.

Page 16: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

16

Raport CEEX 2007

Tabel 1.1.

Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX Participarea la proiecte pe categorii de unităţi

Forma de organizare Nr. unităţi coordonatoare

pe proiecte Nr. total de contracte

Institute naţionale de CD Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

43 25 37 37

468 51 55 111

Unităţi de CD ale Academiei Române Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

12 - 5 2

53 - 9 3

Alte instituţii publice (bugetare) Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

25 - 21 9

86 - 23 18

Societăţi comerciale pe acţiuni cu activitate preponderentă de

cercetare Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

44 1 10 30

140 1 21 44

Organizaţii nonguvernamentale Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

7 - 8 -

10 - 8 1

Societăţi cu răspundere limitată Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

3 - 9 9

7 - 9 3

Universităţi Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:

39 29 66 21

405 226 128 66

Page 17: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

17

Raport CEEX 2007

Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX

Volum de activitate C-D, pe arii tematice

Tabel 1. 2.

MODUL / ARII TEMATICE

Personal echivalent norm

a întreaga

Total personal/

studii superioare

Valoare totala (Lei),

din care:

Buget )*

(Lei)

Cofinanţare

(Lei)

Modulul I

Total, din care:

10 211,82 / 7

945

,50

700 919 109

657 076 591

43 842 518

1. Săn

ătate

1 08

6,59

/ 95

6,65

11

2 834 507

111 126 767

1 70

7 74

0

2. Alim

entaţie, a

gricultura si biotehnologii

1 81

7,58

/ 1 374,26

102 364 733

97 196 915

5 16

7 81

8

3. Teh

nologii informaţiona

le şi de comunicaţii

1 13

4,22

/ 84

8,51

94

472 815

86 718 486

7 75

4 32

9

4. Nan

oştiinţe şi nanotehno

-logii, materiale şi

noi procese de prod

uctie

2 40

0,85

/ 1 723,72

147 162 883

134 583 051

12 579 832

5. Ene

rgie

487,82 / 347,57

40 978 644

36 760 281

4 21

8 36

3

6. Med

iu si schimbă

ri climatice

793,27 / 593,29

76 039 608

69 542 246

6 49

7 36

2

7.Transpo

rturi, inclusiv dom

eniul aeron

autic

1 40

4,02

/ 1 225,66

23 230 252

19 663 942

3 56

6 31

0

8. Ştiinţe socio-um

ane

226,39 / 182,28

22 286 952

21 258 929

1 02

8 02

3

9. Securitate şi spa

ţiu

15 / 13

1 84

1 38

4 1 66

7 55

0 17

3 834

10. F

izica nuclea

ra

146 / 115

17

231 860

16 492 880

738 980

11. Ş

tiinţe de

baza

700,08 / 565,56

62 475 471

62 065 544

409 927

Modulul II

1204

/ 10

23

22 465 360

22 465 360

-

Modulul III

708,4 / 6

84

26 403 910

25 835 306

568 604

Modulul IV

598,8 / 5

08

110 398 252

95 549 616

14 848 636

Total general:

12 723,02 / 1

0 16

0,54

86

0 186 631

800 926 873

59 259 758

)* Valorile indicate reprezintă bugetele p

rogram

elor (fără valorile aferente conducerilor de program

e).

Page 18: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

18

Raport CEEX 2007

Conducerea programului Conducerea programului a fost asigurată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Direcţia Generală Programe prin personalul propriu şi prin externalizarea serviciilor de primire şi evaluare oferte şi de conducere şi monitorizare a execuţiei de proiecte. Contractorii pentru serviciile externalizate au fost Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - AMCSIT; Centrul Naţional de Management Programe - CNMP; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - USAMV; Academia de Ştiinţe Medicale - ASM; Universitatea “Politehnica” Bucureşti - UPB; Academia de Studii Economice - ASE; Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare - S.C. IPA S.A.; Institutul de Fizică Atomică - IFA; Agenţia Spaţială Română - ASR; Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - UEFISCSU; Asociaţia de Acreditare din România - RENAR. Finanţat, în principal, de la bugetul de stat, prin alocaţii prevăzute cu această destinaţie, programul poate beneficia şi de surse de finanţare ale unităţilor economice care participă la consorţiile de cercetare. Pentru anul 2007, prin Legea nr. 486 /2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, au fost alocate fonduri în valoare de 875.000.000 lei. Bugetul realizat (plăţi efectuate) a totalizat 810.835.673 lei care, în baza deciziei nr. 9009/2007, a fost distribuit pentru fiecare obiectiv specific (modul), astfel: • modulul 1: 82 % • modulul 2: 3 % • modulul 3: 3 % • modulul 4: 12 %

Page 19: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

19

Raport CEEX 2007

Situaţia numărului de proiecte contractate se prezintă astfel:

Contractarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor declarate finanţabile a fost realizată după aceleaşi principii ca si în anii precedenţi, încheindu-se acte adiţionale de finanţare pentru realizarea acestor servicii.

Program CEEX Nr. contracte Autoritate contractantă (domeniu)

Total 2030

Modulul 1 1399 - din care:

321 AMCSIT (aplicaţii, procese, tehnologii)

108 UPB (materiale)

73 USAMV (agricultură)

27 ASR (spaţiu)

54 IPA-SIAT (transporturi)

112 UPB (mediu, energie, resurse)

159 CNMP (biotehnologii)

189 IFA (cercetare fundamentală)

201 ASM (sănătate)

140 CNMP (informatică)

15 ASE (calitate)

Modulul 2 94 UEFISCSU

Modulul 3 253 CNMP

Modulul 4 284 RENAR

Page 20: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

20

Raport CEEX 2007

III. Rezultatele obţinute in cadrul programului Luna ianuarie 2007 a marcat deschiderea competiţiei pentru toate modulele din cadrul programului CEEX. Lansarea depunerii de oferte a fost făcută de către reprezentanţii ANCS în centre universitare şi economice dezvoltate. Situaţia proiectelor derulate pe modulele componente ale programului CEEX, în urma competiţiei din anul 2007, se prezintă astfel: Modulul 1 In cadrul Modulul 1, care cuprinde proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, au fost realizate 1399 proiecte, acoperind toate cele 11 arii tematice şi domenii S/T specifice ERA, promovate de PC7, respectiv: • sănătate (1); • alimentaţie, agricultură şi biotehnologii (2); • tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (3); • nanoştiinţe şi nanotehnologii, materiale şi noi procese de producţie(4); • energie(5); • mediu şi schimbări climatice(6); • transporturi, inclusiv domeniul aeronautic(7); • ştiinţe socio-umane(8); • securitate şi spaţiu(9); • fizica nucleara(10); • ştiinţe de bază(11). Ponderea cea mai mare s-a înregistrat la: • Nanoştiinţe şi nanotehnologii • Sănătate • Ştiinţe socio-umane, fizica nucleară, ştiinţe de bază. În ceea ce priveşte participarea unităţilor eligibile la competiţia de proiecte, se constată o participare importantă a institutelor naţionale de CD şi a universităţilor. Analizând modul de realizare a obiectivelor, trebuie remarcate valorile atinse in cadrul obiectivelor propuse. ► Creşterea competitivităţii economiei naţionale a fost susţinută prin realizarea a 1187 produse, 504 tehnologii şi 84 servicii noi, modernizate, aliniate la standardele internaţionale sau certificate, în următoarea distribuţie: CEEX – Modulul 1 – Produse, tehnologii, servicii noi sau modernizate

Total, din care:

Noi

Modernizate

Aliniate la standardele internaţionale

Certificate

Produse 1187 776 249 133 29

Tehnologii 504 248 115 65 76

Servicii 84 33 23 12 16

Page 21: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

21

Raport CEEX 2007

► Rezultatele obţinute au susţinut, de asemenea, asigurarea de metode, tehnici, proceduri, modele şi teorii pentru creşterea valorii si vizibilităţii ştiinţifice pe plan internaţional, prin: • 82 brevete de invenţie propuse • 22 brevete de invenţie acceptate • 3622 articole • 268 cărţi publicate • 3869 comunicări ştiinţifice Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233 ► Realizarea unor reţele tehnologice integrate în domenii specifice, care să permită integrarea în platformele tehnologice corespunzătoare la nivel european, prin: • 47 platforme tehnologice integrate, dezvoltate la nivelul programului • 48 reţele de cercetare integrate, pe arii tematice • 213 agenţi economici angrenaţi în parteneriate • 680 parteneriate realizate

Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233

Page 22: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

22

Raport CEEX 2007

Modulul 2 In cadrul Modulului 2, care cuprinde proiecte de dezvoltare a resurselor umane pentru cercetare, s-au derulat 280 proiecte, din care 2 contracte au fost reziliate si 94 contracte au fost finalizate. Proiectele realizate in anul 2007 au implicat participarea a 55 organizaţii si a 929 persoane angrenate in sistemul de cercetare. Contractele realizate au vizat următoarele tipuri de proiecte: ► Proiecte de cercetare în sprijinul programelor postdoctorale având ca scop creşterea atractivităţii cercetării ştiinţifice din România pentru cariera profesională a tinerilor doctori în ştiinţă din ţară şi străinătate. 20 programe doctorale, realizate la nivelul a 11 universităţi de stat, au angajat un număr de 52 cercetători postdoctoranzi. Rezultatele ştiinţifice obţinute cuprind: • 76 publicate in reviste cotate ISI • 39 publicate in reviste cu referenţi străini • 100 publicate in vol. unor conferinţe internaţionale

• 20 publicate in vol. unor conferinţe naţionale

• 13 cărţi publicate

Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233 ► Proiecte de cercetare de excelenţă pentru tinerii cercetători având ca scop încurajarea excelenţei şi originalităţii în creaţia ştiinţifică a tinerilor cercetători, doctori in ştiinţe şi doctoranzi din România. 63 tineri doctori in ştiinţe, cu vârsta mai mică de 35 ani au derulat: • 50 proiecte în 18 universităţi, • 11 proiecte în 6 institute de cercetare şi • 2 proiecte în 2 centre de cercetare cu personalitate juridică, structura echipelor de

cercetare implicate arătând astfel: 37 doctori, 51 asistenţi, 36 doctoranzi, 66 persoane aflate în alte situaţii

Rezultatele ştiinţifice obţinute cuprind: • 120 publicate în reviste cotate ISI • 149 publicate în reviste cu referenţi straini • 283 publicate în vol. unor conferinţe internaţionale • 60 publicate în vol. unor conferinţe naţionale • 36 cărţi publicate Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233

Page 23: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

23

Raport CEEX 2007

Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii în ţară a cercetătorilor, având ca scop stimularea excelenţei ştiinţifice in cercetarea românească, prin asigurarea unor condiţii adecvate cercetătorilor români din străinătate, cu experienţă internaţională şi rezultate semnificative care doresc să revină în instituţiile de cercetare din România. 11 cercetători cu studii doctorale sau studii postdoctorale în străinatate au finalizat proiecte de reintegrare în universităţi (5) şi institute de cercetare din ţară (3). Rezultatele ştiinţifice obţinute cuprind: • 13 publicate în reviste cotate ISI • 7 publicate în reviste cu referenţi străini • 8 publicate în vol. unor conferinţe internaţionale • 2 publicate în vol. unor conferinţe naţionale

• 3 cărţi publicate.

Modulul 3 In cadrul Modulului 3 s-au derulat 253 proiecte de promovare a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare, care au urmărit atingerea obiectivelor propuse, respectiv: • dezvoltarea parteneriatului S/T dintre echipele, instituţiile şi reţelele de cercetare din

România şi structurile de cercetare similare din spaţiul european, • întărirea colaborării S/T pe termen lung, in cadrul tuturor ariilor tematice/ domeniilor

de cercetare, • creşterea vizibilităţii internaţionale a comunităţii ştiinţifice, precum şi a programelor de

cercetare din România, • creşterea gradului de corelare şi integrare a cercetării româneşti în programele

europene şi internaţionale de cercetare.

Page 24: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

24

Raport CEEX 2007

Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectelor derulate la Modulul 3 sunt următoarele: • 338 de manifestări ştiinţifice şi promoţionale organizate în ţară • 726 manifestări ştiinţifice internaţionale • 11898 cercetători români participanţi la manifestările ştiinţifice internaţionale • 1520 comunicări ştiinţifice in ţară şi 710 articole publicate în reviste de specialitate • 116 stagii de pregătire, în instituţii de profil din Europa, a 161 cercetători români • 209 vizite de lucru/ stagii de pregătire, în instituţii de profil din România, a 390

cercetători străini • 104 întâlniri pentru constituirea de parteneriate şi/ sau definirea de teme pentru

aplicaţii la Programul Cadru al UE. Ca urmare a acestor întâlniri, la care au participat 160 cercetători români, dar şi a celorlalte activităţi de promovare, se prefigurează 321 potenţiale parteneriate. De asemenea, s-au concretizat 252 propuneri de proiecte la Programul Cadru 7 din care:

• • 27 selectate pentru finanţare • 80 în etapa de evaluare • 107 neadmise la finanţare, din care 32 vor fi îmbunătăţite şi depuse în 2008.

Page 25: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

25

Raport CEEX 2007

Modulul 4 In cadrul Modulului 4, care cuprinde proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru evaluarea şi certificarea conformităţii, s-a urmărit atingerea obiectivului general „Dezvoltarea laboratoarelor de experimentare şi încercare şi a organismelor de certificare conform cerinţelor Uniunii Europene privind evaluarea conformităţii cu reglementările europene”, precum şi a obiectivelor imediate, respectiv:

• dezvoltarea laboratoarelor de încercări/ etalonare şi a organismelor de certificare existente, aflate în curs de acreditare, reacreditare sau deja acreditate;

• asigurarea serviciilor de evaluare a conformităţii în acord cu prevederile directivelor sau a standardelor europene armonizate asociate directivelor, cu precădere, în următoarele domenii:

• aplicarea marcajului CE; • produse agricole şi alimentare; • substanţe şi amestecuri periculoase, medicamente, cosmetice, detergenţi; • metrologie; • protecţia mediului.

• dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor şi a calităţii aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor specifice necesare efectuării încercărilor şi etalonărilor.

Prin cele 284 proiecte derulate in anul 2007, obiectivul general a fost realizat parţial, cu numai: • 2 organisme acreditate de evaluare a conformităţii, faţă de 20 planificate şi cu • 35 laboratoare acreditate, faţă de 60 planificate. Diferenţele faţă de obiectivul prevăzut se datorează duratei mari a procesului de acreditare pentru organismele si laboratoarele din infrastructura de evaluare a conformităţii. In cadrul obiectivelor imediate realizate trebuie remarcate: • 80 articole publicate, din care 6 ISI şi • 315 comunicări ştiinţifice, din care 188 în străinătate. Detalii privind rezultatele obţinute pot fi accesate pe site-ul ANCS la adresa: http://www.ancs.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=233

Page 26: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

26

Raport CEEX 2007

Analiza mediului în care se desfăşoară programul

Scopul principal al programului „Cercetare de Excelenţă” este acela de consolidare şi dezvoltare a „Ariei Româneşti a Cercetării” în vederea alinierii şi integrării în spaţiul european de cercetare, prin participarea la Programul Cadru de Cercetare al U.E. (PC 7), in perioada 2007-2013. In acest context, programul se adresează în egală măsură tuturor instituţiilor cu activitate de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt ele definite prin art. 7 şi 8 din O.G. 57/2002, din care amintim: • institute naţionale de cercetare - dezvoltare, • universităţi, • unităţi cu activitate preponderentă de C-D, • centre de cercetare etc. Ca urmare a diseminării programului în toate oraşele importante din România, participarea comunităţii ştiinţifice la competiţii a fost semnificativă, incluzând toate tipurile de unităţii cu activitate de cercetare-dezvoltare, astfel că acestea se regăsesc ca unităţi coordonatoare ale consorţiilor câştigătoare. Astfel cele 2030 proiecte derulate în cursul anului 2007 au fost coordonate de 341 unităţi de C-D, după cum sunt evidenţiate in Tabelul 1.1. (pag. 16). Universităţile si institutele naţionale de cercetare-dezvoltare au deţinut cea mai mare pondere din totalul unităţilor coordonatoare, respectiv 46 % si 42 %. Analizând unul din obiectivele programului, respectiv „concentrarea şi valorificarea optimă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel existent in România”, putem distinge cele 47 platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului.

Page 27: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

27

Raport CEEX 2007

In ceea ce priveşte sprijinirea formării, dezvoltarea, integrarea şi consolidarea în domeniile vizate a unor reţele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelenţă recunoscut conform normelor internaţionale, trebuie remarcate cele 680 parteneriate realizate in cursul anului 2007 şi cele 48 reţele de cercetare integrate pe arii tematice. Cele 5389 comunicări ştiinţifice, 4332 articole şi 320 cărţi publicate vin să întregească tabloul realizărilor anului precedent. Larga participare la acest program dovedeşte că sunt create condiţiile pentru realizarea obiectivelor propuse, în consens cu orientările la nivel european şi cu prevederile Programului de guvernare 2005-2008, continuând astfel procesul de transformare a sistemului şi activităţilor CDI din ţara noastră, proces direcţionat şi coordonat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Page 28: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

28

Raport CEEX 2007

Page 29: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

29

Raport CEEX 2007

Obiective

Denumirea indicatorilor de realizare a obiectivelor

Valori realizate

Dezvoltarea Ariei româneşti a cercetării

Nr. de personal angrenat in activitatea de cercetare dezvoltare inovare

(de la 39.985 persoane, la 45.000 persoane in 2008)

42220*)

Nr. participanţi (unităţi de CDI) reţinute pentru finanţare in programe europene

(de la 150 la 300 in 2008)

317

Rata de succes a proiectelor participante la programele europene FP 7

(de la 10,2% la > 20%)

Nr. de cercetători la 1000 lucratori (de la 3,13 la 5)

3,56*

Nr. de organisme acreditate de evaluare a conform

ităţii

(de la 20 la 40)

Nr. de laboratoare acreditate (de la 60 la 120)

5

- creşterea capacităţii sistemului de cercetare-

dezvoltare şi inovare din România de a acumula

cunoştinţe, rezultate şi experienţă de prim rang

în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf şi de

a le difuza şi transfera către mediul economic şi

social intern pentru creşterea competitivităţii

acestuia

Nr. de organizaţii de cercetare implicate in program, pe categorii **)

MODUL 1

INCD

43

I-AR

12

I-AS, AGR, AM

17

IP

25

UNIV

39

SCN

2

SRL

3

CDSA/SACD

44

ONG

7

Perioada evaluată: Ian.-Dec. 2007

Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX - Analiza realizării obiectivelor

Page 30: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

30

Raport CEEX 2007

ALT

11

MODUL 2

INCD

25

I-AR

I-AS, AGR, AM

IP

UNIV

29

SCN

CDSA/SACD

1

SRL

ALT

MODUL 3

INCD

37

I-AR

5

I-AS, AGR, AM

IP

21

UNIV

66

CDSA/SACD

10

ONG

8

SRL

9

ALT

MODUL 4

INCD

37

I-AR

2

I-AS, AGR, AM

IP

9

UNIV

21

Page 31: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

31

Raport CEEX 2007

SRL

9

CDSA/SACD

22 / 8

ALT

7

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ proiect/ module

MODUL 1

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ proiect

8,12

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ modul

10 211,82

MODUL 2

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ proiect

3,33

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ modul

1204

MODUL 3

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ proiect

2,19

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ modul

708,4

MODUL 4

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ proiect

2,07

Nr. cercetători (echivalent norm

ă intreagă)/ modul

598,8

Nr. sisteme, structuri, procese, metode, mecanisme implementate/ aplicate (pe

categorii)

Produse/ tehnologii/ servicii noi realizate

776 / 248 / 33

Produse/ tehnologii/ servicii modernizate

249 / 115 / 23

Produse/ tehnologii/ servicii noi realizate in cadrul programului, aliniate la

standardele internaţionale

133 / 65 / 12

Nr. produse/ tehnologii/ servicii certificate

29 / 76 / 16

Nr. de agenţi economici angrenaţi in parteneriate

213

Page 32: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

32

Raport CEEX 2007

- concentrarea si valorificarea optim

ă

a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt

nivel existent in România

Nr. platform

e tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului

47

Valoarea dotărilor noi pe program (% din buget proiecte)

21,40%

sprijinirea form

ării, dezvoltarea,

integrarea şi consolidarea în domeniile

vizate a unor reţele de cercetarea căror

activitate atinge nivelul de excelenţă

recunoscut conform

norm

elor

internaţionale

Nr. parteneriate realizate

680

Nr. reţele de cercetare integrate pe arii tematice

48

Nr. brevete de invenţie propuse/ acceptate

82 / 22

Nr. articole/ cărţi publicate

4332 / 320

Nr. comunicări ştiinţifice

5389

accelerarea procesului de aliniere

şi integrare tehnologică a agenţilor

economici conform

cerinţelor

şi reglementărilor Uniunii Europene

Nr. de organisme ale infrastructurii de evaluare a conform

ităţii dezvoltate in

cadrul programului:

308, din care:

· laboratoare de încercări

278

· laboratoare de etalonare

17

· organisme de certificare

13

Nr. de organisme de evaluare a conform

ităţii care îşi desfăşoară activitatea in

domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care:

284 proiecte

Produse industriale care intră sub incidenţa marcajului CE

113

Produse agro- alim

entare

43

Nr. de specialişti form

aţi/instruiti pentru evaluarea conform

ităţii

739

creşterea capacităţii României de a

asigura parteneri perform

anţi în

programele de colaborare ştiinţifică şi

tehnică şi în alianţele tehnologice

internaţionale

Nr. de programe postdoctorale create la nivel naţional

56

Nr. de cercetători români având titlul de doctori in ştiinţe obţinut in străinătate

sau stagii postdoctorale efectuate in străinătate reveniţi in tară si angajaţi in

unităţi de cercetare

32

Nr. de specialişti form

aţi/ instruiţi in managementul si administraţia cercetării

-

- integrarea şi consolidarea reţelelor de

instituţii de cercetare-dezvoltare în

domeniile vizate

Nr. de manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participare internaţională

reprezentative;

1064

Nr. vizite de lucru si stagii de lungă durată ale unor personalităţi ştiinţifice din

străinătate;

209

Nr. de propuneri de proiecte transm

ise la programe internaţionale;

255

Nr. de propuneri de proiecte internaţionale aprobate;

3

Nr. de platform

e tehnologice integrate in platform

e tehnologice europene

47

NOTA: * Anuarul statistic 2007 (datele sunt pentru 2006).

** INCD: institute naţionale de cercetare - dezvoltare; I-AR: institute din cadrul Academiei Române; I - AS, AGR, AM: institute coordonate de ASAS, Ministerul Agriculturii, Academia de Ştiinţe M

edicale,

IP: Instituţii publice; UNIV: instituţii de învăţământ superior; SCN: Societăţi Naţionale, Companii Naţionale , Regii Autonome (inclusiv unităţi sau compartimente de CD din cadrul acestora sau SN/CN cu activitate

preponderentă de cercetare); SACD: societăţi comerciale pe acţiuni; ONG: organizaţii non-guvernamentale; ALT: alte form

e.

Page 33: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

33

Raport CEEX 2007

Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX - Analiza alocărilor financiare

Perioada evaluată: Ianuarie - Decembrie 2007

)* Ultima decizie ca urm

are a rectificărilor de buget şi/ sau de redistribuire intre capitole de cheltuieli.

) **Reprezintă suma realizărilor din 2005 şi 2006 şi a previziunilor pentru 2007.

)*** Reprezintă suma realizărilor din 2005, 2006, 2007 şi a estimărilor pentru 2008.

Module / Conducere program

Total planificat

(Legea bugetului

486/2006)

Planificat pentru

perioada

evaluata

(Decizia nr.

9009/2007)*

Planificat de la

începerea

programului

(cumulativ)**

Contractat

pentru perioada

raportata

2007

Contractat de la

începerea

programului

(cumulativ)

Abateri ale

contractatului

de la planificat

pentru

perioada

evaluata

Cauzele

abaterii

Perioada

urm

ătoare

2008

(Legea

388/2007)

(Lei)

Buget total

corectat)***

MODUL 1

1 858 654 535

686 034 312

1 157 997 965

657 076 591

1 129 755 254

28 957 721

725 417 326

1 829 696 814

MODUL 2

51 135 360

23 367 179

44 044 222

23 226 179

44 439 323

141 000

1 006 757

econ.

7 057 137

50 994 360

MODUL 3

50 520 922

25 835 316

43 138 180

25 835 316

43 138 180

-

7 382 742

50 520 922

MODUL 4

199 111 493

95 803 192

195 239 856

95 549 616

195 155 266

253 576

3 880 637

198 857 917

TOTAL MODULE

2 159 422 309

831 040 000

1 440 420 223

801 687 702

1 412 488 023

29 352 298

***

743 737 842

2 130 070 013

Conducere program

41 988 071

16 960 000

25 188 071

10 845 135

19 992 857

6 114 865

10 264 644

35 873 206

Rezerva

104 197 914

5 544 872

5 544 872

98 653 042

TOTAL PROGRAM:

2 305 608 294

848 000 000

1 465 608 294

812 532 837

1 432 480 880

41 012 035

754 002 486

2 264 596 259

Page 34: Programul Cercetare de Excelenţă CEEX CEEX 2007.pdf · • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de ... Modulul 2 - Dezvoltarea resurselor umane

34

Raport CEEX 2007

Perioada evaluată: Ianuarie - Decembrie 2007

Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX - Analiza agendei plăţilor

)* Ultima decizie ca urm

are a rectificărilor de buget şi/ sau de redistribuire între capitole de cheltuieli.

)**Suma totală comunicată de Direcţia Economică.

Module/ Conducere

Program

Total planificat

(Legea

bugetului

486/2006)

Planificat

pentru

perioada

evaluata (DP

9009/2007)*

Contractat

pentru perioada

raportata 2007

Plăţi pentru

perioada

raportata 2007

Plăţi de la

începerea

programului

(cumulativ)

Abateri ale

plăţilor de la

contractat

2007

Cauzele abaterii

Perioada

urm

ătoare

2008)**

(Lei)

Buget total

corectat

MODUL 1

1 858 654 535

686 034 312

657 076 591

657.076.591

1 129 040 243

28 957 721

725 417 326

1 829 696 814

MODUL 2

51 135 360

23 367 179

23 226 179

22.465.360

43 142 404

901 819

1 006 757 ec.

7 057 137

50 233 541

MODUL 3

50 520 922

25 835 316

25 835 316

25 835 306

43 138 169

11

Sume

necheltuite

7 382 742

50 520 911

MODUL 4

199 111 493

95 803 192

95 549 616

95.549.616

194 986 280

253 576

Plăţi finale

proiecte

3 880 637

198 857 917

TOTAL MODULE

2 159 422 309

831 040 000

801 687 702

800 .926.873

1 410 307 096

30 113 128

743 737 842

2 129 309 183

Conducere program,

din care:

41 988 071

16 960 000

10 845 135

9 908 800

18 240 051

6 948 020

10 264 644

35 040 051

Rezerva

104 197 914

5 544 872

5 544 872

98 653 042

TOTAL

2 305 608 294

848 000 000

812 532 837

810 835 673

1 428 547 146

42 606 020

754 002 486

2 263 002 274


Recommended