+ All Categories
Home > Environment > Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Date post: 15-Jul-2015
Category:
Author: adr-nord
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 19 /19
Ministerul Dezvoltării Regionale i Construc iilor ș ț Ministerul Dezvoltării Regionale i Construc iilor ș ț Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Liuba Băbălău Liuba Băbălău 29.01.2015 29.01.2015 Programarea regională Programarea regională pentru sectorul de eurilor ș pentru sectorul de eurilor ș în RDN în RDN
Transcript
Page 1: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale i Construc iilorș țMinisterul Dezvoltării Regionale i Construc iilorș ț

Agenţia de Dezvoltare Regională NordAgenţia de Dezvoltare Regională Nord

Liuba BăbălăuLiuba Băbălău29.01.201529.01.2015

Programarea regională Programarea regională pentru sectorul de eurilor șpentru sectorul de eurilor ș

în RDNîn RDN

Page 2: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Scopul i obiectivele PRSșScopul i obiectivele PRSș

ScopulScopul Programului Regional Sectorial (PRS) este de a crea instrumente operaţionale care vor contribui la planificarea regională în RDN.

Obiectivul general al PRS Obiectivul general al PRS este de a îmbunătăţi serviciile

publice locale de gestionare a deşeurilor în RDN, trecînd etapizat la noile standarde în conformitate cu cerinţele Directivelor UE.

Spectrul de acoperire Spectrul de acoperire a activită ilor de gestionare a țdeşeurilor municipale, în cadrul PRS includ deşeurile menajere şi cele similare lor, inclusiv, cele generate de diferite structuri comerciale, instituţii, şi, categoriile de deşeuri care vor fi colectate separat (fără fracţia periculoasă)

Page 3: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Situa ia actualățSitua ia actualățCadrul Legal Cadrul Legal - SGD, aprobată prin HG 248 din 10.04.13 stabile te importan a ș ț

conceptelor integrate de MDS la nivel regional i conform șstandardelor UE.

- PRS în domeniul MDS, aprobat la edin a CRD Nord din 19.04.14ș ț

Cadrul Institu ional:țCadrul Institu ional:ț- MM – elaborează, promovează i implementează politicile de statș- MDRC / CRD – elaborează, coordonează i monitorizează politicile ș

de dezvoltare regională- MS – supraveghează formarea, transportarea, depozitarea,

prelucrarea, neutralizarea, utilizarea, inhumarea i distrugerea DMSș- ADR – implementează SDR i PORș- APL – organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea,

monitorizarea i controlul func ionării serviciilor publice de ș țsalubrizare

Page 4: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Situa ia actualățSitua ia actualățServiciile de salubrizare Serviciile de salubrizare - Identificate circa 25 de servicii de salubrizare: 15 în mediul urban (75%) 10 în mediul rural (1,8 %)- Circa 392 de depozite existente de eliminare a deşeurilor nu

corespund standardelor internaţionale de mediu, cu excepţia a 2-3 depozite.

- Insuficien ă de capital în sectorț- Capacită i insufieciente de management i administrativeț ș- Incapacitatea / nedorin a comunită ilor de a plăti serviciile DMSț ț- Activită ile de management a de eurilor nu respectă ierarhia de ț ș

gestionare a de eurilorșSuccesul atingerii obiectivelor în domeniul MDS constă în

cooperarea APL I i II în scopul combinării eforturilor comune șpentru crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor

Page 5: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Depozite existente de deşeuri Depozite existente de deşeuri

Page 6: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Nivelul dorit de dezvoltare a Nivelul dorit de dezvoltare a sectoruluisectorului

• inte stabilite pe: Ț termen scurt (până în 2017), termen mediu (2018 - 2022), termen lung (după anul 2023).

•PRS este orientat pe atingerea intelor de dezvoltare a sectorului țpe termen scurt i mediuș , iar pe termen lung vor fi atinse prin utilizarea infrastructurii deja construite în această perioadă i prin șrespectarea standardelor UE.

Page 7: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Principiile ierarhiei deşeurilorPrincipiile ierarhiei deşeurilor

Page 8: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Ţinte pentru dezvoltarea sistemuluiŢinte pentru dezvoltarea sistemului

Page 9: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Opţiuni / scenarii privind Opţiuni / scenarii privind Zonele de management al de eurilorșZonele de management al de eurilorș

Criteriile de selectare a zonelor : Accesul la căile rutiere, raza de acoperire a zonei de deservire/numărul populaţiei/cantitatea totală de de euri gestionatăș(Analiza a luat în considerare trei op iuni pentru gruparea de raioane: ț(cu 1 sub-op iune) i două alternative.ț ș

Loca iile reale de depozitare a de eurilor vor fi identificate la etapa ț șSF, bazate pe documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului

i alte cerin e ale legislaţieiș ț

Pentru RDN sunt identificate 2 zone de gestionare a de eurilor: șZona 1: Sîngerei, Făle ti, Flore ti, Băl i, Glodeni, Rî cani, ș ș ț ș

Soroca, Drochia Zona 2: Ocni a, Dondu eni, Edine , Briceni ț ș ț

Page 10: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Opţiuni / scenarii privind Opţiuni / scenarii privind Zonele de management al de eurilorșZonele de management al de eurilorș

• Conform PRS de MDS în RDN se planifică construc ia a 2 depozite țregionale: 1. în regiunea raionului Edine ț 2. în raza municipiului Băl iț

• Implementarea prevederilor PRS de MDS s-a început cu Zona 2.• Activită ile pentru Zona 1 se vor realiza conform prevederilor ț

Strategiei de gestionare a deşeurilor pînă în 2027. Activită i realizate în a. 2014:ț- Colectarea datelor privind MDS în ambele zone- Analiza deşeurilor menajere - Delimitarea microzonelor de gestionare a deşeurilor- Activiă i de selectare a terenului pentru depozitul regional de DMSț- Analiza opţiunilor privind cadrul instituţional - Este în proces de desfăşurare elaborarea ghidului de închidere a

depozitelor neconforme de deşeuri şi recultivarea lor.- Vizită de studiu în România

Page 11: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Zona 1 de management a deşeurilorZona 1 de management a deşeurilor

Page 12: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Zona 2 de gestionare a deşeurilor Zona 2 de gestionare a deşeurilor

Page 13: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Selectarea terenuluiSelectarea terenuluiConform art.15 al Codului Funciar şi Regulamentului nr.1451 privind atribuirea terenului, selectarea se efectuează în 2 etape: Coordonarea prealabilă i Atribuirea terenului.ș

APL va propune câteva op iuni (2-3 pentru fiecare o locaţie) i ț șva constitui Comisia de selectare:

Preşedinte – primarul sau viceprimarul Membrii comisiei:

- Inginerul cadastral din APL, Arhitectorul raional, reprezentan i IER, CSPR, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor țExcepţionale

se perfectează Actul de selectare. La act se anexează un plan de situaţie la scara 1:5000 sau 10mii, ce vor fi avize.

Coordonarea dosarului – cu ministerele i CadastrușARF si Cadastru înaintează pr. HG la Guvern.

Page 14: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Echipamentul necesar de transfer şi Echipamentul necesar de transfer şi transportaretransportare

Echipamente Zona nr.1 Zona nr.2

Vehicule pentru distan e lungiț 4 2

containere de 30 m3 100 35

Sta ii de transferț 12 5

Tone/an 45.500 21.000

Page 15: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Aspectul financiarAspectul financiar

Cerin a totală a investi ieiț ț pentru RDN: circa 32 milioane euro

Conform PRS, tariful pentru achitarea serviciilor de salubrizare după noul sistem de management constituie:

- Zona I - cca 8,40 – 11,96 €/persoană/an (aprox. 124 - 177 lei/persoană an), în funcţie de scenariul de finanţare;

- Zona II - cca 9,61 – 14,06 €/persoană/an (aprox. 142 - 206 lei/persoană/an, în funcţie de scenariul de finanţare.

Page 16: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Aspectul institu ionalțAspectul institu ionalțLa etapa PRS:

- Revizuirea cadrului juridic relevant

- Experien a relevantă în Moldova revizuităț- Func iile institu ionale necesare pentru gestionarea unui sistem ț țregional: 1. Func iile administrative.ț

2. Func ii de livrare a serviciilor.țForme de cooperare:

- Cadrul legal recomandă cooperarea inter-municipală, în care CIM poate oferi servicii publice locale.

- SGD recomandă „Asocia ii” .ț- Alte forme de CIM pot fi considerate: ÎM, SA, SRL.

Forma de cooprare va fi stabilită în comun cu APL din zona examinată la etapa SF.

Page 17: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Necesită ile de tranzi ieț țNecesită ile de tranzi ieț ț

• APL-urile vor trece în sistemul regional în conformitate cu necesită ile acestora:ț

- Contractele existente pot fi ajustate sau reorganizate într-un contract mai mare.

- Echipamentele sau instala iile necesită să fie înlocuiteț - Loca iile existente de depozitare vor fi închise, cu excep ia a 1-ț ț

3 loca ii îmbunătăţite tranzitorii de eliminare a de eurilor ț șîmbunătă iteț

- Depozitele de de euri închise vor avea nevoie de reabilirtareș - Investi iile în derulare să vizeze în mod specific măsuri de ț

sprijinire a gestionării regionale a de eurilorș

Page 18: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Următorii paşi:Următorii paşi:Acţiunea 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aprobarea Planului de Lucru

Elaborarea /aprobarea a SF (6 zone)

Elaborarea a EIAMI (6 zone)

Dezvoltarea instituţională

Consolidarea cadrului legal/aprobarea

Aprobarea EIAMÎ

Schimbarea destinatiei terenului

Negocierea acordului financiar

Aranjamente de tender p/u proiectele de execuţie,

Dezvoltarea proiectelor de execuţie

Aprobarea proiectelor de execuţie

Organizarea licitaţiei pentru construcţii

Procurarea echipamentului

Constructia

Operarea continuare

Page 19: Programarea regională pentru sectorul deșeurilor în RDN

Mul umesc pentru aten ie!ț țMul umesc pentru aten ie!ț ț

Succes în implementarea PRS Succes în implementarea PRS

Agen ia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Băl i, pia a Vasile Alecsandri, 8 Aț ț țAgen ia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Băl i, pia a Vasile Alecsandri, 8 Aț ț ț


Recommended