+ All Categories
Home > Documents > PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: danganh
View: 227 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
12
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ CATEDRA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE APROB AT Senatul Academiei de Administrare Publică Hotărârea nr.____ din “___” __________________ 201____ Preşedinte: Andrei GROZA PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina ”Administrare publică”, pentru s pecialitățile : 563.01 Teoria, metodologia administraţiei publice; 563.02 Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei public; servicii publice; CHIŞINĂU - 2015
Transcript
Page 1: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

CATEDRA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

APROBAT

Senatul Academiei de Administrare Publică

Hotărârea nr.____ din “___” __________________ 201____

Preşedinte: Andrei GROZA

PROGRAMA

examenului de admitere la doctorat la disciplina

”Administrare publică”, pentru specialitățile:

563.01 Teoria, metodologia administraţiei publice;

563.02 Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei public;

servicii publice;

CHIŞINĂU - 2015

Page 2: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

Autori: Dulschi Ion, doctor, conferenţiar universitar

Popovici Angela, doctor, conferenţiar universitar

Şaptefraţi Tatiana, doctor,conferenţiar universitar

Examinată la şedinţa Catedrei Științe administrative, proces verbal nr.___ din_____________ 201__

Recomandată de Consiliul Științific al AAP proces verbal nr. __din ___ 201__

Aprobată la şedinţa Senatului AAP proces verbal nr.___ din ____ 201__

Page 3: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

Introducere

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.199 din 1303.2013, privind aprobarea noului

Nomenclator al specialităţilor ştiinţifice, Specialitatea „Administrare publică” (cifrul 25.00.00 ) cu direcţiile de cercetare:

- teoria și metodologia şi istoria administraţiei publice (cifrul 25.00.01), - organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice, a fost înlocuită

cu profilul științific: ”Științe administrative”, cu specialitățile științifice:

- teoria, metodologia administraţiei publice, cifrul - 563.01, - organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice, cifrul 563.02.

Luând în considerare cele menţionate, candidatul, care doreşte să-şi continue studiile la doctorat la profilul ”Științe administrative”, va susţine examenul de admitere la disciplina „Administrare publică”.

Cunoaşterea teoriei şi practicii administraţiei publice, va servi ca o piatră de temelie pentru percepea corectă a fenomenului administrativ, raportarea lui la fenomenul politic şi viața

economică; ea continuă a fi un element indispensabil al ştiinţei administraţiei și serveşte la o mai bună înţelegere a relaţiilor administrative, a schimbărilor dinamice din structurile administraţiei publice, a mecanismelor şi instituţiile administrative existente în ţările înalt dezvoltate.

Programa include şi aspecte privind examinarea problemelor ce ţin de moştenirea istorică şi evoluţia instituţională a sistemului politic, social, economic, cultural al societăţii noastre.

Realizarea reformelor în Republica Moldova şi asigurarea unui mediu social – economic decent, echitabil şi stabil pentru populaţie sînt posibile doar în condiţiile unui sistem de administrare contemporan, dezvoltat în baza principiilor ştiinţifice.

I. TEORIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

TEMA 1. Administraţia publică. Noţiuni, concepte. Conceptul de societate. Conceptul de sistem social. No ţiune de putere executivă. Locul

puter ii executive pr in prisma pr inc ip iului separării puter ilor. Conceptul ş i noţ iunea de administraţ ie pub lică. Autor ităţ ile pub lice ş i inst ituţ iile pub lice. Fenomenul administrativ.

Caracteristicile generale ale administraţiei publice. Dezvoltarea ştiinţei administraţiei, scurt istoric. Dezvoltarea ştiinţei administraţiei în Republica Moldova. Raportul ştiinţei administraţiei cu alte ştiinţe. Metode de cercetare în administraţia publică.

Obiectul şi subiectul administraţiei publice. Procesele sociale ca obiect al administraţiei publice. Clasificarea subiecţilor administraţiei publice. Administraţia publică şi administraţia

privată - similarităţi şi deosebiri.

Bibliografie:

1. Alexandru Ioan, Administraţia Publică, Bucureşti, 1999, 2. Alexandru Ioan, Introducere în teoria administraţiei publice, Bucureşti, 1997.

3. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, Bucureşti, 1992, v: 1,2. 4. Myxин В.И., Основы теории управления, Mockвa, 2002 5. Negoiţă Alexandru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1991.

6. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei publice, Chişinău, 1999. 7. Sîmboteanu Aurel, Teoria administrației publice, Chișinău, 2008.

Tema 2. Rolul, misiunea şi funcţiile administraţiei publice în sistemul social. Scopul administraţiei publice. Misiunea şi funcţiile administraţiei publice (curente şi de

perspectivă). Mecanismul social de organizare şi funcţionare a administraţiei publice. Relaţiile

Page 4: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

administraţiei publice cu elementele sistemului social (mediul legislativ, juridic, executiv, societatea civilă). Descrierea şi caracteristica tipurilor de relaţii. Bibliografie:

1. Alexandru Ioan, Administraţia Publică, Bucureşti, 1999, 2. M.Platon, Administraţia publică. Curs de lecţii. Ed.Universul, Chişinău,2008.

3. A.Sîmboteanu,Teoria administraţiei publice. Chişinău,2008ţ 4. M.Oroveanu, Tratat de ştiinţa administraţiei, Bucureş ti,1996 5. M.Costea, Introducere în administraţia publică, Bucureşti,2000

TEMA 3. Evoluţia ştiinţei administraţiei

Ştiinţa administraţiei scurt istoric. Tendinţe moderne ale dezvoltării sociale şi ştiinţa administraţiei. Repere teoretice ale științei administraţiei. Filozofia formalistă cu privire la organizarea administraţiei. Fondatorii ştiinţei administraţiei şi viziunile lor. Evoluția ulterioară

domeniului ştiinţei administraţiei. Bibliografie :

1. Alexandru Ioan, Administraţia Publică, Bucureşti, 1999. 2. Self Peter, Administrativ theories and politics, London, 1972. 3. Stelian Ivan, Mihai Bădescu, Aurel Neagu, Administraţie publică, Editura Lumina Lex,

Bucureşti,2002 4. Platon M., Administraţia publică.Curs universitar, Ed.Universul, Chişinău,2007.

5. Атаманчук Г., Teopия гocyдapcтвeннoгo ynpaвления, Москва,1997 TEMA 4. Principii de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice.

Noţiune de principiu al administraţiei publice. Clasificarea principiilor de organizare şi

funcţionare a administraţiei publice. Principii generale (principiul suveranităţii naţionale, separării puterilor, supremaţiei legii, egalităţii în drepturi, unităţii poporului, etc.) Principii speciale (autonomie de organizare, unitatea de comandă etc).

Specificul organizării administraţiei publice. Noţiune de structură a administraţiei publice. Structură liniară, structură funcţională, structură mixtă). Criteriile de organizare a administraţiei

publice (teritorial, funcţional). Sistemul de relaţii în cadrul autorităţilor administraţiei publice. Servicii publice. Noţiuni

generale. Servicii publice descentralizate. Servicii publice desconcentrate. Modalităţi de organizare

şi prestare a serviciilor publice.

Bibliografie: 1. Alexandru Ioan, Administraţia Publică, Bucureşti, 1999, 2. Iovănaş Ilie, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Bucureşti, 1977.

3. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei publice, Chişinău, 1999. 4. Dezvoltarea capacităţilor de guvernare. Provocări pentru ţările din Europa Centrală şi de Est.

Comunicări selectate de la cea de-a 11-a Conferinţă anuală NISPAcee, Bucureşti, 2003. Chişinău, 2005 5. Dezvoltarea capacităţilor de guvernare. Provocări pentru ţările din Europa Centrală şi de Est.

Comunicări selectate de la cea de-a 11-a Conferinţă anuală NISPAcee, Bucureşti, 2003. Chişinău, 2005

6. Dezvoltarea capacităţilor de guvernare. Provocări pentru ţările din Europa Centrală şi de Est. Comunicări selectate de la cea de-a 11-a Conferinţă anuală NISPAcee, Bucureşti, 2003. Chişinău, 2005.

Page 5: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

TEMA 5 Potenţialul uman în administraţia publică. Personalul administraţiei publice. Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public. Formarea personalului în administraţia publică. Recrutarea şi promovarea personalului din administraţia

publică. Reglementarea activităţii funcţionarilor publici şi Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Bibliografie: 1. Alexandru Ioan, Administraţia publică. Bucureşti, 1999. 2. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei. Chişinău, 1999.

3. Platon M., Administraţia publică. Curs de lecţii. Ed.Universul, Chişinău,2008. 4. Şaptefraţi Tatiana, Savca Tatiana, Managementul administraţiei publice regionale. În

lucrarea: Metode administrative moderne, Chişinău, 2002. 5. Şaptefraţi Tatiana, Unele probleme în activitatea cu personalul din administraţia publică, revista trimestrială metodico - ştiinţifică: Administrarea Publică, nr. 1, 2001.

6. Щёкин Г., Социальная теория и кадровая политика. Kиев, 2000.

II. ISTORIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

TEMA 1. Evoluţia istorică a sistemelor de administrare şi a suporturilor juridice ale

adminis traţie i publice.

Sisteme contemporane de administrare publică şi de drept contemporan: similitudini și interacţiune. Repere juridice ale administraţiei publică din antichitate şi pînă în zilele noastre.

Bibliografie: 1. Oroveanu, M., Ştiinţa administraţiei; Editura Cerma; Timişoara; 1996

2. Androniceanu Armenia ; Stanciulescu Gabriela,Sisteme europene de administratie publica”, editura Uranus, Bucuresti 2006.

3. Alexandrau Ioan, ,,Administratie publica” ,ed. Limina Lex,Bucuresti, 1999

4. Alexandru Ioan, ,,Drept administrativ European” ,ed Lumina Lex, Bucuresti,2005. 5. Popescu Corneliu Liviu, Autonomia locală şi integrarea europeană, Editura All Beck, 2007

6. Filip,Gh; Onofrei,M - Elemente de ştiinţa administraţiei; editura Junimea; Iaşi; 2004 TEMA 2. Sistemul tradiţional de administrare şi instituţiile de bază.

Constituirea instituţiilor statului în evul mediu. Rolul instituţiei domniei în constituirea

sistemului tradiţional de administrare. Sistemul tradiţional de administrare. Structurile şi instituţiile administrative centrale şi locale.

Evoluţia sistemului dregătoriilor şi caracterul lor în Moldova istorică. Bibliografie:

1. Platon M., Administraţia publică, Chişinău, 2007 2. Eşanu A., Eşanu V., Moldova medievală, Chişinău, 2002 3. Cernea Emil, Molcuţ Alexandru, Istoria statului şi dreptului romînesc, ed.Lumina Lex,

Bucureşti, 2001. 4. Maticescu Olimpiu, Istoria administraţiei romîneşti, ed.Economica, Bucureşti, 2000.

5. Sîmboteanu A., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 2009 6. Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar. - Bucureşti: Edit.Academiei, 1988. 7. Grigoraş N. Instituţii feudale în Moldova. Organizarea de stat pînă la mijlocul sec. al XVIII-lea.

- Bucureşti: Edit.Academiei, 1971. - V.I

Page 6: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

8. Cocârlă P, Târgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală, sec. XV-XVIII, Chişinău, 1991 TEMA 3. Sistemul tradiţional de administrare în evul mediu tardiv.

Trăsăturile s istemului trad iţ ional de administrare în perioada regimului fanariot. Reformele administrative ale lui Constantin Mavrocordat şi Alexandru Ipsilanti.

Adoptarea Regulamentelor Organice, schimbările în plan administrativ. Bibliografie:

1. Platon M., Administraţia publică, Chişinău, 2007

2. Cernia Emil, Molcuţ Alexandru, Istoria statului şi dreptului romînesc, ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

3. Maticescu Olimpiu, Istoria administraţiei romîneşti, ed.Economica, Bucureşti, 2000. 4. Sîmboteanu A., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 2009 5. Macovei A. Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între a.1832-1862 (I) //

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A.D.Xenopol”, Iaşi. - 1982. - T.XIX. - P.352-375.

TEMA 5. Sistemele străine de administrare în Moldova istorică. Sistemul

rusesc de administrare în Basarabia 1812-1917.

Evo luţ ia sistemului tradiţ iona l de administrare şi a l elementelor netradiţionale în Moldova istorică: sistemul raialelor turceşti; sistemul de administrare austriac în Bucovina (1775 – 1918).

Sistemul ţarist de administrare în Basarabia în perioada 1812-1917. Bibliografie:

1. Maticescu Olimpiu, Istoria administraţiei romîneşti, ed.Economica, Bucureşti, 2000.

2. Aramă Elena, Istoria statului şi dreptului, Chişinău 1996. 3. Cernea Emil, Molcuţ Alexandru, Istoria statului şi dreptului românesc, ed.Lumina Lex,

Bucureşti 1994. 4. Platon M., Administraţia publică, Chişinău, 2007 5. Sîmboteanu A., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 2009

6. Nistor A., Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991 7. Cornea S., Organizarea administrativă a Basarabiei (1812-1917), Cahul, 2003

8. Ceachir N., Basarabia sub stăpânire ţaristă (1812-1817), Bucureşti, 1993 9. Boldur Al. Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991

TEMA 6. Sisteme de adminis trare în arealul actual al Republicii Moldova în anii: 1917-

1990

Democratizarea sistemului de administrare în Basarabia în 1917-1918. Sistemul de administrare în Basarabia în cadrul României: unificarea administrativă, constituirea sistemului central de administrare, conform legii din 1929. Constituţia din 1938 şi instaurarea

regimului dictatorial al generalului Antonescu. Crearea RSSM şi evoluţ ia sistemului de administrare de tip sovietic pînă în 1990.

Bibliografie: 1. Platon M., Administraţia publică, Chişinău, 2007 2. Sîmboteanu A., Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 2009

3. Nistor A., Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991 4. Boldur Al. Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991

5. Beniuc V., Instituţionalizarea puterii politice totalitare în Moldova postbelică, Chişinău, 1998.

6. Bruhis Mihail, România şi Basarabia: 1812, 1918, 1924, 1940., Chişinău, 1992.

7. Gribincea Mihai, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică, Cluj-Napoca, 1995.

Page 7: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

8. Moraru Anton, Istoria românilor din Basarabia şi Transnistria. 1812-1993, Chişinău, 1995. 9. Şişcanu E., Basarabia sub regimul bolşevic (1940-1952), Bucureşti, 1998. 10. Şişcanu Ion, Desţărănirea bolşevică în Basarabia, Chişinău, 1994.

11. III. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ

TEMA 1. Constituirea sistemului actual al administraţiei publice centrale

Premisele constituirii sistemului actual al administraţiei publice centrale. Interdependenţa factorilor polit ici, economici, socia li, interni şi externi în edificarea unui sistem democratic de

administrare. Etapele principale de constituire ale sistemului actual de administraţie publică centrală.

Criteriile de periodizare. Conţinutul principal şi particularităţile fiecărei etape, factorii care au

influenţat procesele de modernizare a administraţiei publice centrale. Caracteristica generală a s istemului actua l a l administraţie i pub lice centrale.

Modificarea structurii şi funcţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale. Instituţionalizarea noilor raporturi între autorităţile administraţiei publice. Particularităţile

administraţiei publice în tranziţie, impactul ei asupra desfăşurării proceselor social-economice şi

politice din societate. Reforma administraţiei publice centrale. Bibliografie:

1. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994. 2. Declaraţia Suveranităţii RSS Moldova din 23 iunie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi a le Guvernului RSS Moldova, 1990, nr.8.

3. Decretul cu privire la puterea de stat din 27 iulie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr. 8.

4. Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991, Moldova Suverană,1991, 28 august. 5. Negru Boris, Coraportul autorităţilor publice, în Administrarea publică, 1997, nr. 1.

6. Platon M., Roşea S., Roman A., Popescu T. Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 1999, Cap. VII.

7. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998. 8. Sîmboteanu Aurel, Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2001 9. Sîmboteanu Aurel, Teoria administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2008.

10. Tatarov, Sergiu. Compania de mediatizare a reformei administraţiei publice centrale, Funcţionarul Public. 2007, nr. 5-6.

11. Tatarov, Sergiu. Reforma Administrație Publice Centrale – examen în consolidarea statului Republicii Moldova. Administrarea Publică, nr.3, 2006, Chisinau.

TEMA 2. Principiile şi funcţiile administraţiei publice centrale Noţiunile de princ ipiu şi funcţie. Evoluţ ia princ ipiilor şi funcţiilor administraţiei publice

centrale în dependenţă de formele de organizare ale administraţiei publice. Caracterul lor metodologic. Suportul principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale. Principiile generale ale administra ţiei publice centrale. Principiile speciale ale administraţiei

publice centrale privind: organizarea, conducerea, metodele de activitate. Funcţiile administraţiei publice centrale în cadrul sistemului social. Clasificarea

funcţiilor. Funcţii de pregătire a deciziilor politice, de organizare şi asigurare a executării deciziilor politice. Realizarea funcţiilor de către autorităţile administraţiei publice centrale. Bibliografie:

1. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994.

Page 8: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

2. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, voi. I, Bucureşti, 1996. 3. Oroveanu Mihai, Tratat de ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1996. 4. Postu Ion, Statul de drept: istorie şi contemporaneitate, în Statul de drept şi administraţia

publică, Chişinău, 1999. 5. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998.

6. Sîmboteanu Aurel, Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2001. 7. Sîmboteanu Aurel, Teoria administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2008.

8. Sîmboteanu Aurel, Sistemul de guvernare şi de administraţie publică în Suedia, în Administrarea publică, 2002, nr.2.

TEMA 3. Sistemul autorităţilor administraţiei publice centrale Preşedinte le Repub lic ii Mo ldova. Inst ituţ iona lizarea autor ităţ ii prezidenţiale şi locul ei

în sistemul autorităţilor publice. Funcţiile şi atribuţiile instituţiei prezidenţiale. Evoluţia modalităţilor de alegere a şefului statului.

Guvernul ca organ executiv central care exercită conducerea generală a administraţ ie i pub lice. Rolul ş i locul Guvernului în s istemul organe lor administraţiei publice centrale. Funcţiile şi atribuţiile Guvernului. Componenţa Guvernului. Procedura de investitură.

Caracterist ica generală a sistemului organelor administraţiei publice centrale de specialitate. Organizarea administraţie i ministeriale. Funcţiile ministerelor. Organizarea

autorităţilor administrative de pe lîngă Guvern. Particularităţile activităţii autorităţilor administrative de pe lîngă Guvern ca organe interramurale ale puterii executive centrale. Autorități autonome ale administrației publice centrale: particularităţi de formare şi funcţionare.

Bibliografie: 1. Constituţia Republicii Moldova/Chişinău, 1994. ,

2. Legea cu privire la Guvern nr.64 din 31 mai 1990, Monitorul oficial, 26.09.2002, nr. 131-133. 3. Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr.98, din

04.05.2012. Monitorul official, Nr.160-164, din 03.08.2012. 4. Dulschi Ion, Autorități autonome ale administrației publice centrale. Administrarea

publică, 2011, nr.1-3. 5. Goriuc Silvia, Funcția de mediere a șefului de stat. Administrarea publică, 2013, nr.1, p.34. 6. Goriuc Silvia, Raporturile șefului de stat cu organele executive. Administrarea

publică, 2014, nr.1, p.29/ 7. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei publice, Chişinău, 1999.

4. Platon Mihail, Administraţia publică. Curs de lecţii, Chişinău, 2008. 5. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998. 6. Sîmboteanu Aurel, Teoria administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2008.

7. Vida Ioan, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1996. .

TEMA 4. Atribuţiile generale ale autorităţilor administraţiei publice centrale

Caracteristica generală a atribuţiilor organelor administraţiei publice centrale. Direcţiile

principale de activitate ale organelor administraţiei publice centrale, particularităţile funcţionării lor în condiţiile democratizării societăţii şi perioadei de tranziţie.

Metodele de activitate ale organelor administraţiei publice centrale. Resursele materiale, financiare, umane, informa ţionale, necesare pentru realizarea atribuţiilor de către organele administraţiei publice centrale.

Factorii care influenţează realizarea atribuţiilor şi eficienţa activităț ii autorităților

Page 9: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

administraţ ie i publice centra le. Bibliografie: 1. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994.

2. Legea cu privire la Guvern nr.64 din 31 mai 1990, Monitorul oficial, 26.09.2002, Nr. 131-133.

3. Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr.98, din 04.05.2012. Monitorul official, Nr.160-164, din 03.08.2012. 4. Oroveanu Mihai, Tratat de ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1996.

5. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei publice, Chişinău, 1999. 6. Platon Mihail, Administraţia publică. Curs de lecţii, Chişinău, 2008.

7. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998. 8. Sîmboteanu Aurel, Teoria administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2008.

TEMA 5. Sistemul de control în organele administraţiei publice centrale Esenţa şi misiunile controlului în organele administraţiei publice centrale. Forme şi metode de

control în sfera administraţiei publice centrale. Controlul politic, administrativ, judecătoresc. Controlul preventiv, curent, ulterior, inopinant. Concepţia controlului de stat. Controlul extern al autorităţilor administraţiei publice centrale.

Controlul intern al autorităţilor administraţiei publice centrale. Activitatea organelor speciale de control, modalităţile de efectuare a controlului intern.

Bibliografie: 1. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994. 2. Legea cu privire la Curtea de Conturi din 8 decembrie 1994. Monitorul oficial, 1995,

nr.7, 2 februarie. 3. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, voi. II, Bucureşti, 1995.

4. Dulschi Ion, Unele aspecte ale controlului parlamentar asupra administrației publice. I. Instituția Președintelui Republicii Moldova. Administrarea publică, 2013, nr.2, p.17. 5. Dulschi Ion, Unele aspecte ale controlului parlamentar asupra administrației publice. II.

Guvrnul Republicii Moldova. Administrarea publică, 2013, nr.3, p.11. 6. Dulschi Ion, Unele aspecte ale controlului judecătoresc asupra administrației publice în

Republica Moldova. Administrarea publică, 2013, nr.4, p.371. 7. Oroveanu Mihai, Tratat de ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1996. 8. Orlov Mâria, Drept administrativ, Note de curs, partea a II, Chişinău, 2000.

9. Sîmboteanu Aurel, Controlul - component de reformare a administraţiei publice, Administrarea publică, 1997, nr.l.

10. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998. 11. Sîmboteanu Aurel, Teoria administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2008. 12. Vida Ioan, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1994.

13. Tatarov, Sergiu. Unele prerogative ale executivului central privind controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Chişinău: CEP USM, 2004

IV. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

TEMA 1. Noţiuni generale privind administraţia publică locală

Noţiuni generale privind administraţia publică locală. Conceptul privind

administraţia publică locală. Izvoarele bibliografice privind administraţia publică locală. Cadrul legislativ privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. Principiile de bază ale administraţiei publice locale.

Bibliografie:

Page 10: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

1. Constituţia Republicii Moldova, MOLDPRES, Chişinău, 2000. 2. Legea privind administraţia publică locală din 18 martie 2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49.

3. Carta Europeană "Exerciţiul autonom al puterii locale", Strasburg, 1995. 4. Alexandru Ioan, Administraţia publică, LUMINALEX, Bucureşti, 2001.

5. Deliu Tudor, Administraţia publică locală, AAP, Chişinău, 1998. 6. Manda C, Manda CC, Administraţia publică locală din România, Lumina Lex,Bucureşti, 1999.

7. Munteanu V. Management public local, TIPO MOLDOVA, Iaşi, 2003. 8. Tatarov, Sergiu. Unele aspecte comparative privind sorgintea descentralizării în sistemul

administraţiei publice în Republica Moldova şi din Statele Unite ale Americii. Teoria și practica administrării publice: materiale ale Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 21 mai 2010. Chişinău, 2010.

TEMA 2. Autorităţi ale administraţiei publice locale

Noţiunea de autoritate. Constituirea autorităţilor administraţiei publice locale. Autoritatea deliberativă. Autorităţile executive. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale. Funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Bibliografie: 1. Constituţia Republicii Moldova, MOLDPRES, Chişinău, 2000.

2. Legea privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2003, Monitorul Oficia l al Republicii Moldova, nr. 49. 3. Legea privind statutul alesului local, Ghidul funcţionarului public L. A.O., Chişinău 2000.

4. Alexandru Ioan, Administraţia publică locală, Bucureşti, 2001. 5. Deliu Tudor, Administraţia publică locală, AAP, Chişinău, 1998.

6. Manda C. Manda C.C., Administraţ ia publică locală din România, LUMINALEX, Bucureşti, 1999. 7. Orlov Măria, Drept administrativ, Epigraf, Chişinău, 2001.

8. Platon M., Roşca S., Roman A., Popescu T., Istoria administraţiei publice din Moldova, A.A.P. Chişinău, 1999.

9. Sîmboteanu Aurel, Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, MUSEUM, Chişinău, 2001.

TEMA 3. Mijloacele de acţiune ale administraţiei publice locale

Noţiunea de mij loace de acţiune. Personalul din administraţia pub lică locală. Serviciile

publice ale administraţiei publice locale. Patrimoniul unităţii administraţiei publice locale. Finanţele publice locale. Bibliografie :

1. Legea RM privind administra ţia publică locală din 18 martie2003., Monitorul Oficial al Republic ii nr. 49.

2. Legea RM privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003. 3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, nr.201 din 11.03.2009. Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr.55-56. 4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi statele de personal

ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) nr.688 din 10.16.2003. 6. Deliu Tudor, Administraţia publică locală, A.A.P., Chişinău, 1998. 7. Grecianii Z., Văzdăuţân V., Arionescu S., Deliu T., Finanţe publice locale,

CARTIEP, Chişinău 2001.

Page 11: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

8. Manda C, Manda CC, Administraţia publică locală din România , LUMINALEX, Bucureşti 1999.

TEMA 4. Controlul asupra activităţii autorităţii administraţiei publice locale Noţiune de control. Formele de control. Tutela administrativă. Controlul administrativ.

Controlul asupra actelor administrative. Controlul oportunităţii. Subiecţii de control. Bibliografie:

1. Constituţia Republicii Moldova. MOLDPRES, Chişinău, 2000.

2. Legea privind administraţia publică locală nr.436, din 28.12.2006. Monitorul Oficial nr. 32-35, din 09.03.2007.

3. Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionare. Monitorul Ofic ial nr. 4/47 din 08.09.1994. 4. Deliu T. "Administraţia publică locală", A. A.P., Chişinău, 1998-

5. Manda C, Manda CC. "Administa ţia publică locală din România" LUMINALEX, Bucureşti, 1999.

5. OrlovM. "Drept Administrativ" Epigraf, Chişinău, 2001. 6. Sîmboteanu A. "Administraţia publică centrală", A.A.P., Chişinău. 1998. 7. Sîmboteanu A. "Reforma administraţiei publice în Republica Moldova", MUSEM,

Chişinău.2001. 8. Tatarov, Sergiu. Unele prerogative ale executivului central privind controlul administrativ al activităţii

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Chişinău: CEP USM, 2004. TEMA 5. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale

în Republica Moldova Premisele reformei în administraţia publică locală. Reforma în perioada preconstituţională de

pînă la 1994. Etapa postconstituţională. Obiectivele reformei din 1998 și realizarea lor. Reforma administrativ - teritorială şi constituirea autorităţilor în rezultatul alegerilor locale din 2003. Procesul de descentralizare administrativă la etapa actuală. Vectorul european în organizarea

autorităților administrației publice locale. Bibliografie:

1. Constituţia Republici Moldova, MOLDPRES, Chişinău, 2000. 2. Regulamentul provizoriu privind funcţionarea organelor autoadministrării locale ale Republicii Moldova în perioada de tranziţ ie (pînă la definitivarea împărţirii teritorial -

administrative) "Moldova Suverană", 23 iulie 1991. 3. Cod nr.1381Codul electoral din 21.11.1997. Monitorul Oficial nr.81 din 08.12.1997.

4. Cod nr.828. Codul funciar.din 25.12.1991. Monitorul Oficial nr.107, din 04.09.2001. 5. Legea privind organizarea administrativ- teritorială a Republicii Moldova. Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.

6. Legea privind administraţia publică locală nr.436, din 28.12.2006. Monitorul Oficial nr. 32-35, din 09.03.2007.

7. Legea cu privire la alegerile locale, Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995. 8. Legea privind statutul juridic special al Gagauziei (Gagauz-Yeri). Nr.344 din 23.12.1994. Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.

9. Legea privind organizarea administrativ-teritorială, Monitorul Oficial nr. 16 din 29 ianuarie 2002.

10. Legea privind administraţia publică locală nr.436, din 28.12.2006. Monitorul Oficial nr. 32-35, din 09.03.2007. 11. Legea privind descentralizarea administrativă, nr 435 din 28.12.2006. Monitorul oficial nr.29-31

din 02.03.2007.

Page 12: PROGRAMA examenului de admitere la doctorat la disciplina

12. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la oficiile Teritoriale ale Cancelariei de stat" nr. 992 din 12 august, 2003. 13. Deliu T. "Administraţia publică locală", A.AP., Chişinău, 2000.

14. Deliu T. "Gestionarea şedinţelor în A.P.L." A.A.P., Chişinău, 2000. 15. Didencu V. Democraţie şi administraţie publică locală" AA.P.,Chişinău, 1998.

16. Ghidul alesului local. Chișinău, 2011. 17. Ghidul funcţionarului Public (culegere de acte normative) L.A.D.O. Chişinău - 2000. 18. Orlov M., Şt. Belecciu "Drept administrativ" Chişinău, 2005

19. Platon M.' "Introducere în ştiinţa administraţiei" A.A.P.,Chişinău, 1999. 20. Platon M., Roşea S., Roman A., Popescu T., "Istoria administraţiei publice din

Moldova"A.A.P., Chişinău 1999. 21. Popa V., Munteanu I., Mocanu V., "De la centralism spre descentralizare", Cartier, Chişinău,1998. 22. Sîmboteanu A. "Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, MUSEUM, Chişinău,

2000. 23. Tatarov S. Regiumul constituțional al autorităților publice locale cu statut juridic special.

Administrarea publică, 2014, nr.1, p23.


Recommended