Home >Documents >PROGRAM - USCH ... (curs) Online + Laborator 1. Proiectarea unui curs interactiv utilizind platforma...

PROGRAM - USCH ... (curs) Online + Laborator 1. Proiectarea unui curs interactiv utilizind platforma...

Date post:14-Mar-2021
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • COORDONAT APROBAT

  Ministerul Educafiei, Culturii §i Cercetarii al

  Senatul Universitalii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

  din Cahul,

  Proces-verbal nr. 04

  PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA

  UTILIZAREA TIC IN INVATAMANTUL CENTRAT PE CEL CE INVATA” 9 9

  Domeniu de formare: perfecjionare

  Numarul total de ore/ credite: 300/10

  Baza admiterii: Studii superioare, studii profesionale tehnice

  Limba de instruire: romana, rusa

  Forma de organizare: la zi

  CAHUL, 2017

 • NOTA EXPLICATIVA

  Program de perfectionare este elaborat in conformitate cu obiectivul de baza al proiectului de Consolidare a Capacitatilor Institutional nr. 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP „Crearea la nivel national a E-retelei pentru promovarea e-inslruirii in formarea profesionala continua” (TEACH ME) finantat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, care consta in „Modernizarea sistemului de Formare Profesionala Continua prin valorificarea potenfialului metodologiei e-invafare §i utilizarea ulterioara a acesteia la elaborarea unor cursuri inovatoare pentru invafamintul pe tot parcursul viefii, care vor contribui la schimbarea paradigmelor de predare-invafare-eval uare.

  1. Concepfia formarii §i destinatia programului: Programul de perfectionare „ Utilizarea TIC in invatamantul centratpe cel ce invata” are drept scop sa asigure:

  - aprofundarea, extinderea cuno$tin(elor §i capacitatilor cu privire la utilizarea instrumentelor TIC in instruire;

  - formarea competenfelor de aplicare a cuno§tin(elor noi acumulate, in practica, de determinare a prioritafilor, de rezolvare in diferite contexte §i circumstanfe a problemelor specifice domeniului invafarii online;

  - dezvoltarea capacitatilor de a implementa in practica noi instrumente TIC de predare- invafare-eval uare;

  - dezvoltarea abilitafilor in vederea utilizarii instrumentelor TIC in instruire.

  2. Destina{ia programului: Programul de perfectionare „Utilizarea TIC in invatamantul centrat pe cel ce invata” vizeaza

  formarea continua a cadrelor didactice din institufiile de invatamant de la diverse nivele. Obiectivul fundamental al programului de perfectionare „Utilizarea TIC in invatamantul centrat

  pe cel ce invata” este acela de a oferi o baza teoretica si practica aprofundata, care sa permita beneficiarilor sa-si formeze §i exerseze setul de competente necesare utilizarii instrumentelor TIC in procesul de instruire. In acest set sunt cuprinse:

  • competente de analiza a instrumentelor TIC ce vor fi utilizate ] n procesul de instruire; • competenfe de utilizare a instrumentelor TIC in instruire; • competenfe de proiectare, organizare, desfa$urare, evaluare §i reglare a procesului educativ

  prin utilizarea instrumentelor TIC; • competenfe de formare a unui stil didactic interactiv prin utilizarea instrumentelor TIC.

  Evaluarea finala se va realiza prin realizarea unui portofoliu si a unui test de evaluare.

  3. Specialistul poate activa: Forntabilul - cadrul didactic - la finalizarea programului de perfectionare va activa si implementa

  noile cuno§tinfe in institufiile unde activeaza sau in alte institufii de invafamant, conform calificarilor personale.

  4. Finalitafile de studii conform Ghidului utilizatorului ECTS 4.1. Forntabilul - cadrul didactic al programului de perfectionare „Utilizarea TIC in

  invatamantul centrat pe cel ce invata” va cunoa$te: - concepfiile teoretice §i aplicative ale domeniului invafarii online; - tehnici §i strategii centrate pe invafare prin intermediul instrumentelor TIC;

 • - procesele §i fenomenele ce au loc in cadrul formarii profesionale continue §i autoeducatiei; - bazele metodologice a procesului de autoinstruire prin utilizarea instrumentelor TIC.

  4.2. Formabilul - cadrul didactic al programului de perfectionare „Utilizarea TIC in invatamantul centratpe cel ce invata” va fi capabil sa aplice:

  - metode §i tehnici noi de instruire prin utilizarea instrumentelor TIC in invatamantul centrat pe cel ce invata;

  - metode de cercetare a problemelor caracteristice autoinstruirii pe parcursul vietii; - tehnici §i strategii de depS§ire a limitelor personale in eficientizarea formarii personale; - noi strategii de instruire prin utilizarea instrrumentelor TIC.

  4.3. Formabilul - cadrul didactic al programului de perfectionare „Utilizarea TIC in invatamantul centrat pe ce! ce invata ” va fi capabil la nivel de integrare:

  - sa aplice baza metodologicS caracteristicS invatarii eficiente diferentiate ; - sa organizeze munca individuals pe baza §tiinfifica, sa utilizeze metodele computerizate. - sa colecteze, sa prelucreze, sa analizeze §i sa interpreteze rezultatele materialului

  experimental acumulat, sa formuleze concluzii in baza analizei lui §i sa propuna recomandSri;

  - sa elaboreze proiecte in vederea determinarii potentialului evolutiv personal cat §i metodologic;

  - sa estimeze esenja §i importanfa socials §i viitorul profesiei alese.

  4.4. Conditiile de realizare a programului de perfectionare „Utilizarea TIC in invatamantul centrat pe cel ce invata”:

  Centrul de Formare ContinuS este o subdiviziune functionals a Universitapi de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul §i a fost creat in anul 2009 in baza ordinului Ministerului Educapei §i Tineretului nr. 649 din 14 august 2009.

  Scopul general al Centrului de Formare ContinuS constS in promovarea strategiei de formare continuS a cadrelor didactice prin menpnerea §i dezvoltarea competentelor profesionale, care vor contribui la asigurarea calitS îi profesionale a procesului instructiv.

  Centrul de Formare ContinuS posedS o baza materials §i didactics satisfScStoare pregStirii speciali§tilor in acest domeniu, dispune de literaturS de specialitate in domeniile vizate. Cadrele didactice, care vor preda la acest program, sunt cu titluri §tiin^iflce de doctor §i cu grade didactice de conferentiar universitar.

  4.5. Exigence privind eliberarea/acordarea certificatuiui de perfectionare. Certificate de perfectionare va fi eliberat Formabilului - cadrului didactic care pe parcursul

  desfasurSrii orelor au demonstrat: - cuno$tin(e §i competenfe avansate in domeniului invafarii active, educaliei pe tot parcursul viefii; - aptitudini de aplicare a cuno$tin(elor in cadrul disciplinelor predate; - capacita(i de analiza §i de solu(ionare a problemelor in domeniul educatiei incluzive; - competenfe de utilizare a managementului de lucru in echipa $i de comunicare cu studentii/elevii,

  cat §i speciali.pii in domeniul pedagogiei; - tendinfa de perfectionare continua in domeniul de autoinstruire; si va sustine evaluarea finals.

 • 5. Calendarul activitafilor (luni/in saptamani)

  Perioada de studii Activitafi didactice Sesiuni de examene Semestrul I 5 saptamani 1 saptamana Semestrul II 5 saptamani 1 saptamana

  6. Planul de inva(amant pe luni de studiu/saptamani

  Nr. crt.

  Denumirea unita(ii de curs/modulului

  Total ore Numarul de ore pe tipuri de activitafi

  Forma de evaluare

  Numar de

  credite

  To ta

  l

  C on

  ta ct

  St ud

  iu in

  di vi

  du al Contact

  Direct (curs)

  Online +

  Laborator 1. Perspectivele

  invatamantului in secolul XXI

  30 7,5 22,5 2,5 5 Ex. 1

  2. Dezvoltarea §i livrarea unui curs electronic interactiv prin utilizarea instrumentelor TIC

  120 30 90 10 20 Ex. 4

  3. Utilizarea instrumentelor TIC in procesul de evaluare a cuno^tintelor

  120 30 90 10 20 Ex. 4

  4. Managementul, implementarea §i evaluarea unui curs electronic

  30 7,5 22,5 2,5 5 Ex. 1

  Total 300 75 225 25 50 4 Ex. 10

 • I. PRELIMINARII

  Instituirea unei noi viziuni asupra educatiei este posibila datorita curentului nou - Educate permanenta. Aceasta, se contureaza in cadrul procesului de formare §i dezvoltare a personalitatii pe tot parcursul vietii individului.

  Dezvoltarea §i livrarea unui curs electronic interactiv se va realiza cu ajutorul diferitelor soft-uri, platforme educationale online §i utilizarea instrumentelor TIC, pentru a ajuta formatorii sa creeze cursuri online care sa fie focusate pe interactiune si construirea colaborativa a continutului educational, care este in continua dezvoltare. eLeaming-ul inglobeaza metode §i tehnici tradiponale sau modeme §i folosind tehnologii IT, conduce subiectul care il utilizeaza, la obpnerea unei experience in in|elegerea §i stapanirea de cuno§tin(e §i indemanari intr-un domeniu al noii tehnolgii informationale.

  Un aspect al virtualizarii educafiei este dat §i de statutul educatului in ansamblul formativ. Daca dispozitivele clasice ii rezerva o slaba autonomie, aproape totul fund preconizat §i directivat de educatori (ce sa inve|e, cat sa invefe, unde sa inve|e, ce sa faca in urma celor inva|ate etc.), altfel stau lucrurile in noua situape. Prerogativele formarii §i inipativele pe linia instruirii sunt la dispozifia educafilor. Ace§tia intra in sistem cand vor, din ce loc vor, se adreseaza cui vor §i raman conectafi cat vor. Alegerile sunt nenumarate, nenormate, neindrumate. Te duci acolo dintr-o motivate profunda §i unde presimp satisfacfia informarii. Tu caufi informafia §i nu ea pe tine! Ifi alegi magi§trii dupa preocupari §i bunul plac. Transmisia informa|iilor se face nu numai de la un centru anume (de la profesor), ci §i invers, dar §i intre „coechipieri”. Vii in sistem cu partea ta de contribute la care

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended