Home >Documents >proceduri acces parlamentari info ORGANIZAREA إ‍I ADMINISTRAREA ... strict secret de...

proceduri acces parlamentari info ORGANIZAREA إ‍I ADMINISTRAREA ... strict secret de...

Date post:22-Feb-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

  H O TĂR Â R E pentru aprobarea Procedurilor interne privind accesul parlamentarilor

  la informaţii clasificate

  În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

  Având în vedere avizul favorabil al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

  Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă

  prezenta hotărâre Articol unic – Se aprobă Procedurile interne privind accesul

  parlamentarilor la informaţii clasificate prevăzute în anexa care face parte din

  prezenta hotărâre.

  Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Birourilor permanente

  ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 13 mai 2009.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  Roberta Alma Anastase Mircea-Dan Geoană

  Bucureşti, 13.05.2009 Nr. 1

 • Anexa

  P R O C E D U R I I N T E R N E

  privind accesul parlamentarilor la

  informaţii clasificate

  ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR

  Art.1. - Prezentele Proceduri interne stabilesc modul de acces al parlamentarilor la informaţii clasificate în Camera Deputaţilor şi Senat, în temeiul prevederilor actelor normative în vigoare:

  a) Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

  b) Legea nr.423/2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997;

  c) Legea nr.267/2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005;

  d) Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

  e) Hotărârea Guvernului nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare;

  f) Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; g) Hotărârea Guvernului nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi

  protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

  h) Hotărârea Guvernului nr.1421/02.09.2004 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Camera Deputaţilor;

  i) Hotărârea Guvernului nr.1422/02.09.2004 privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Senat.

 • Art.2. - Domeniile reglementate de Procedurile interne privind protecţia informaţiilor clasificate în cele două Camere ale Parlamentului României cuprind:

  a) protecţia juridică; b) protecţia prin măsuri procedurale; c) protecţia fizică; d) protecţia deputaţilor şi senatorilor care au acces la informaţii clasificate; e) protecţia surselor generatoare de informaţii.

  ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE SECRET DE STAT Art.3. - (1) Accesul la informaţii clasificate secret de stat pentru parlamentari este

  garantat de Legea nr.182/2002, respectiv alin(4) al art.7 astfel cum a fost completat prin Legea nr.268/2007, sub condiţia validării alegerii şi depunerii jurământului, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.

  (2) Parlamentarii, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţiţi să aibă acces la informaţii clasificate secret de stat fără îndeplinirea procedurilor de verificare, după ce au luat la cunoştinţă de responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului.

  Art.4. - Parlamentarii care potrivit atribuţiilor specifice sunt îndreptăţiţi să aibă acces la

  informaţii clasificate secret de stat, sunt obligaţi: a) să-şi însuşească prevederile legislaţiei specifice; b) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor clasificate la care au acces; c) să semneze angajamentul scris de păstrare a secretului de stat. Art.5. - Potrivit legii, în raport cu nivelul de importanţă şi cu eventualele urmări

  cauzate de dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată, informaţiile sunt clasificate astfel: a) informaţii secrete de stat; b) informaţii secrete de serviciu. Art.6. - (1) Informaţiile secrete de stat sunt informaţiile care privesc securitatea

  naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării. (2) Informaţiile secrete de stat sunt ierarhizate pe trei niveluri de secretizare şi anume: a) strict secret de importanţă deosebită (SSID) – informaţiile a căror divulgare

  neautorizată pot produce daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale; b) strict secret (SS) – informaţiile a căror divulgare neautorizată pot produce daune

  grave securităţii naţionale; c) secret (S) – informaţiile a căror divulgare neautorizată pot produce daune securităţii

  naţionale. (3) Echivalenţa informaţiilor clasificate pe clase şi niveluri de secretizare, cu

  informaţiile NATO şi UE clasificate este:

 • Art.7. - Clasa şi nivelul documentelor clasificate se stabilesc în conformitate cu: a) Listele informaţiilor secrete de stat, gestionate de Camera Deputaţilor şi Senat, pe

  niveluri de secretizare, aprobate prin hotărâri ale Birourilor permanente ale celor două Camere; b) Listele cuprinzând informaţiile secrete de serviciu din Camera Deputaţilor şi Senat,

  aprobate prin hotărâri ale Birourilor permanente ale celor două Camere; c) Ghidul de atribuire a claselor şi nivelurilor de secretizare pentru informaţiile

  clasificate. Art.8. - Atribuirea clasei şi nivelului de secretizare a informaţiilor se realizează prin

  consultarea ghidului de clasificare şi a listelor cu informaţii secrete de stat elaborate sau deţinute de Camera Deputaţilor şi Senat, aprobate prin hotărâri de Guvern.

  Art.9. - (1) Emitentul unui document secret de stat are obligaţia de a stabili şi termenul

  de clasificare pentru acel document, termen care va avea următoarele limite maxime: - 100 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţă deosebită; - 50 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret; - 30 de ani pentru informaţiile clasificate secret.

  (2) Ori de câte ori e posibil, emitentul unui document clasificat trebuie să facă precizarea dacă acesta poate fi declasificat ori trecut la un nivel inferior de secretizare, la o anumită dată sau la producerea unui eveniment.

  Art.10. - Este interzisă clasificarea informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor,

  sunt supuse prevederilor legale privind liberul acces la informaţii de interes public. Art.11. - (1) Pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în

  Parlamentul României funcţionează în condiţiile legii: la Camera Deputaţilor, Structura de securitate şi Biroul pentru protecţia informaţiilor clasificate şi la Senat Structura de securitate şi Biroul pentru protecţia informaţiilor clasificate, registratură şi arhivă.

  (2) Structurile de securitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului planifică, organizează, coordonează şi controlează aplicarea măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul instituţiei.

  (3) Şefii Structurilor de securitate sunt secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului sau unul dintre secretarii generali adjuncţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului.

  a) Strict secret de importanţă deosebită;

  - NATO cosmic top secret;

  - EU top secret/tres secret UE;

  b) Strict secret; - NATO secret; - Secret UE;

  c) Secret; - NATO confidential; - Confidentiel UE;

  d) Secret de serviciu - NATO restricted - Restreint UE.

 • Art.12. - (1) Parlamentarii care prin exercitarea atribuţiilor funcţionale urmează să aibă acces la informaţii clasificate vor fi instruiţi de către Structurile de securitate ale celor două Camere cu privire la conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.

  (2) Pregătirea parlamentarilor în domeniul informaţiilor clasificate, ca formă a educaţiei de securitate, reprezintă activitatea specifică de informare şi instruire, în vederea aplicării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

  (3) Prin pregătirea parlamentarilor se urmăreşte însuşirea corectă a legislaţiei specifice, precum şi a modului de implementare eficientă a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

  (4) Pregătirea parlamentarilor se realizează atât la acordarea accesului, cât şi periodic, aceasta fiind înscrisă în fişa individuală de pregătire, care se păstrează la Structurile de securitate.

  Art.13. - Măsurile minime obligatorii pentru protecţia fizică a locurilor/incintelor în

  care se păstrează i

Embed Size (px)
Recommended