Home >Documents >Procedura Dosar Profesional

Procedura Dosar Profesional

Date post:14-Aug-2015
Category:
View:38 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Editia 1 Revizia 0

ANEXA PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SI DE LA CONDUCEREA INSTITUTIILOR SUBORDONATE CAPITOLUL I Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationaleI. Scop Procedura stabileste pasii care trebuie urmati in vederea intocmirii, actualizarii si gestionarii dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. II. Domeniul de aplicare 1. Procedura se executa de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Directiei Management Resurse Umane. 2. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele: Intocmirea dosarului profesional al functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege; Preluarea, verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice; Actualizarea/completarea, dupa caz, a dosarului professional; Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta.

III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Editia 1 Revizia 0

3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese; 7. Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 8. Hotararea Guvernului nr.506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese; 9.Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLUL II Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationaleI. Definitii ale termenilorNr. crt.1

TermenulProcedura operationala

Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenulPrezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau sarcinii (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Prin dosar profesional se intelege gestionarea actelor administrative si a documentelor care evidentiaza cariera functionarului public de la nasterea raporturilor de serviciu pana la incetarea acestora, in conditiile legii

2

Editie a unei proceduri

3

Revizia n cadrul unei editii

4

Dosar profesional

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Editia 1 Revizia 0

II. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13

Abrevierea DMRU MMFES SRU P.O E V A Av Ah S

Termenul abreviat Directia Management Resurse Umane Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Serviciul Resurse Umane Procedura operationala Elaborare/Executare Verificare Aprobare Avizare Arhivare Solicitare

CAPITOLUL III Descrierea proceduriiI. Generalitati1. Dosarul profesional se intocmeste pentru fiecare functionar public in termen de 10 zile de la data intrarii in corpul functionarilor publici. Hotararea de Guvern nr. 432/2004 stabileste formatul standard in care dosarul profesional al functionarului public se intocmeste. Datele personale si profesionale inscrise in dosarul profesional au caracter confidential si se refera la: 9 datele cu caracter personal cuprinse in dosarul profesional:

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Editia 1 Revizia 0

a) numele, prenumele si, dupa caz, numele detinut anterior; b) data si locul nasterii; c) codul numeric personal; d) adresa de domiciliu si, dupa caz, resedinta; e) numele, prenumele si numarul de telefon ale cel putin unei persoane de contact, pentru situatii de urgenta; g) starea civila, numarul copiilor minori si data nasterii acestora; h) situatia serviciului militar, daca este cazul; i) cetatenia. 9 datele cu caracter profesional cuprinse n dosarul profesional: a) activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice; b) situatia disciplinara; c) studiile, pregatirea profesionala si abilitatile; d) activitatea desfasurat in afara functiei publice; f) accesul la informatiile clasificate. 2. In vederea actualizarii datelor cuprinse in dosarele profesionale, functionarii publici sunt obligati sa aduca la cunostinta persoanelor din cadrul DMRU responsabile de gestionarea dosarelor profesionale orice modificari ale elementelor cuprinse in acestea. 3. Pentru a asigura o gestiune unitara i coerenta, la nivelul ministerului, a evidentei dosarelor profesionale si a registrului de evidenta al funcionarilor publici, Serviciul Resurse Umane prin persoanele responsabile cu intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale, inregistreaza fiecare functionar public in registrul de evidenta a functionarilor publici in ordinea datei si, respectiv, a numarului ordinului ministrului de numire in functia publica in cadrul aparatului propriu al ministerului sau la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea MMFES (respectiv, inspectori generali de stat si adjunctii acestora, precum si directori executivi, inspectori sefi si adjunctii acestora).

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Editia 1 Revizia 0

II. Documente utilizate la nivel de activitate 1. Lista documente Formulare standard ale documentelor cuprinse in dosarul profesional stabilite de Hotararea de Guvern nr. 432/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: formularul A Date referitoare la dosarul profesional; formularul B - Date cu caracter personal; formularul C Studiile, pregatirea profesionala si abilitatile; formularul D - Activitatea desfasurata in afara functiei publice; formularul E Activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice; formularul F Situatia privind acordarea drepturilor salariale in anul ...; formularul G Situatia concediilor; formularul H Situatia disciplinara; formularul I Accesul la informatii clasificate; formularul J Accesul la dosarul profesional. Alte documente stabilite de lege: model document care atesta depunerea juramantului; model declaratie avere; model declaratie interese; model declaratie pe proprie raspundere a titularului dosarului profesional ca nu a desfasurat activitati de politie politica. (Anexa nr.2)

(Anexa nr.1)

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Editia 1 Revizia 0

2. Circuitul documentelor in cadrul une

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended